ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/11/2000

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2224

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
20.11.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2224
ירושלים, א' בכסלו, תשס"א
28 בנובמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 174

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כב' בחשון תשס"א, 20.11.2000, שעה 13:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
חנה זיכל – לשכה משפטית, משרד הפנים
יחזקאל לביא – מנהל המחלקה לאסטרטגיה, משרד הפנים
ניסן קרופסקי – יועץ לשר הפנים
אביטל שטרנברג – משרד המשפטים
עמית לנג - רפרנט, משרד האוצר
עמיחי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי
מירית דובר - לשכה משפטית, מרכז השלטון המקומי
עדנה הירשמן-פרי- מרכז השלטון המקומי
היועצת המשפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
טלי רם
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, התש"ס-2000 – חברת הכנסת יהודית נאות.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, התש"ס-2000, חברת הכנסת יהודית נאות
היו"ר דוד אזולאי
שלום, אני פותח את הישיבה השלישית היום – הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות
(פ/1364), של חברת הכנסת יהודית נאות, לקריאה ראשונה.
יהודית נאות
אני רוצה להגיד משהו בפתיח. היתה לי במקור הצעה שקראו לה פ/970, והנחתי הצעה חדשה אחרי ששמעתי הערות ממשרד הפנים. אחרי כן הנחתי הצעת חוק שנקראה פ/1364 וגם עליה היו הערות רבות למשרד הפנים, לאוצר ולמשפטים. אני קיבלתי את ההערות, והנוסח שהיום עולה לדיון זה הנוסח - עורכת-דין אביטל שטרנברג תתקן אותי – שעלה מכל ההבנות שלנו. אני הדפסתי והנחתי בחזרה 14 סעיפים שאלה הדברים שבעצם עברו בקריאה טרומית.

גם אם על שולחן הכנסת היו 17 או 20 סעיפים, זה לא היה מוסכם. לפי ההסכמה שקיבלתי ובהנמקה במקום הודעתי מהם הסעיפים שירדו, ולכן אני מציעה שנדבר רק על מה שהוסכם כי כללי המשחק הם שאני קיבלתי הסכמת ממשלה למה שהיום חולק לכם. כל השאר כרגע לא רלוונטי.
היו"ר דוד אזולאי
האם המסמך הזה שהעברת לנו מתואם עם היועצת המשפטית לוועדה?
יהודית נאות
המסמך הוא מעודכן, לאחר הערות והסכמות, ונתתי גם ליועצת המשפטית.
עמיחי בן-דרור
היושב-ראש, השאלה שלנו – אם נערכו כל כך הרבה דיונים מוקדמים...
יהודית נאות
לפני שקיבלתי הסכמת ממשלה.
עמיחי בן-דרור
מדוע זה לא נערך עם השלטון המקומי?
יהודית נאות
אני קיימתי את הדיון עם ועדת שרים לענייני חקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני הנכבד, עם כל הכבוד לדיונים המוקדמים, בסופו של דבר מה שקובע אלה הדיונים כאן, ואנחנו משתדלים להקל את המלאכה בדיונים המוקדמים על ישיבות הוועדה כדי שלא תתארכנה. דברים שניתן לפתור אותם בדיונים המוקדמים – עושים אותם.

אם יש לך הערות - אותך לא מעניינים הדיונים המוקדמים, הם גם לא מחייבים אותך. אתה יכול להתייחס לדברים כאילו לא היו דיונים מוקדמים, מבחינתך.
יהודית נאות
במלים אחרות, מה שכאן מונח זה בהסכמה של ועדת שרים לענייני חקיקה, אם לא טעיתי באיזו הדפסה.

יש לי שאלה טכנית – חבר כנסת יגאל ביבי שאל ואני שואלת: אם אנחנו מסיימים סעיף, האם אנחנו יכולים להכין אותו לקריאה ראשונה?
מרים פרנקל-שור
לא. אנחנו לא יכולים לפצל.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאנחנו נתחיל בדיון היום. מירי, מקובל שאנחנו נעבור על פי הסדר שיש לנו כאן?
מרים פרנקל-שור
כן. אני רק רוצה להעיר שיש כאן חלק מהדברים שעברו להצעת חוק הביקורת.
יהודית נאות
לא, אין. בעצם יכול להיות, כשנגיע לשם.
היו"ר דוד אזולאי
ואם יש כאלה, אפשר להוציא אותם בהסכמה, להעביר אותם להצעת חוק הביקורת.
יהודית נאות
נוציא, ודאי.
היו"ר דוד אזולאי
אני עובר לסעיף 7: "בסעיף 140א לפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) לא הועמדו פנקסי העיריה ומסמכיה לרשות חבר המועצה כאמור בסעיף קטן (א), ידרוש הממונה מראש העיריה לעשות כן; לא נעתר ראש העיריה לדרישת הממונה תוך שבעה ימים מיום דרישתו, ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן תוך הזמן הנקוב בצו".

ממונה המחוז?
יהודית נאות
כן.
היו"ר דוד אזולאי
ראשי ערים בדרך כלל לא כל כך "לארג'ים" בעניין של מתן מסמכים לחברי מועצה, במיוחד אם הם נמנים על האופוזיציה – אנחנו מכירים את התופעה הזאת.
עמיחי בן-דרור
קודם כל כעיקרון, מרכז השלטון מתנגד להתערבותו של הממונה יותר מדי במה שנעשה ברשות עצמה.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה.
עמיחי בן-דרור
שנית, יש כאן מקום בכל אופן – ויש התקדים של הוד השרון – שגם כאשר הממונה רצה להתערב, זה לא עזר לו ממילא.
יהודית נאות
כי לא היתה לו סמכות חוקית.
עמיחי בן-דרור
יש בג"ץ שעונה על הצורך הזה. לכן, אנחנו מתנגדים לתיקון הזה.
מרים פרנקל-שור
מה אמרת לגבי בג"ץ? פשוט לא הבנתי .
עמיחי בו-דרור
היום בכלל, האוירה הכללית היא שעבר זמנו בעצם של הממונה על המחוז במדינת ישראל, אבל זה קיים. לחזק עוד את מעמדו ושליטתו בתוך הרשות – אנחנו לא רואים בכך כל הצדקה.
היו"ר דוד אזולאי
ההערה שלך מובנת, מקובל עלי.
עמיחי בן-דרור
צריך להוסיף שחוק חופש המידע מחייב את הרשות המקומית במילא ...
היו"ר דוד אזולאי
מקובל עלי מה שאתה אומר, אבל תן לי פתרון במקום.
עמיחי בן-דרור
הצעד הראשון לנהוג בהתאם לחוק חופש המידע, ששם נאמר כל התהליך, זה ברור לנו.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אתה יודע כמוני שמה שאתה אומר עכשיו לא עובד בשטח. אני יכול לתת לך ערימת מכתבים.
עמיחי בן-דרור
אני יודע. אתה יודע שאני מקבל את זה במקביל, אני מקבל את כל הפניות האלה אלי ואני מתייחס ומשכנע את ראש הרשות.
היו"ר דוד אזולאי
אני איתך בדעה הזאת, אני לא רוצה לתת לממונה כוח יתר, כפי שאתה אומר, אבל תן אלטרנטיבה אחרת.
מרים פרנקל-שור
מה המנגנון לפי חוק חופש המידע?
אביטל שטרנברג
אני בכלל לא בטוחה שהזכות שלו לא הרבה יותר רחבה מזו שבחוק חופש המידע.
יחזקאל לביא
חוק חופש המידע קובע שכל רשות מקומית בפני עצמה היא רשות ציבורית לצורך העניין, ולכן כל הכפפה שלה למישהו אחר – לא תעבוד.
מרים פרנקל-שור
אז אתה תומך במה שהוא אומר.
יזחזקאל לביא
אני תומך בצד הזה שיצירת מצב שבו על חוק חופש המידע הנושא הזה כן יחול...
חנה זיכל
אם מותר להעיר שיש גם חוק הגנת הפרטיות.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה הגנת הפרטיות? אם חבר מועצה דורש לקבל פרוטוקול, זאת הגנת פרטיות?
חנה זיכל
זאת השאלה. יש לי בעיה קבועה – "מנפנפים" לי בחוק חופש המידע, מנגד "מנפנפים" לי בחוק הגנת הפרטיות, וחוק חופש המידע לא פותר את הבעיה כי יש בו סעיף שמירת דינים שאומר: הוראות חוק הגנת הפרטיות, כפי שחלו עד היום, חלות. אז יש לי הוראות ספציפיות של חוק הגנת הפרטיות ושל פקודת העיריות, ולפי זה אני צריכה להחליט.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה כאשר ראש עיר מחליט לעשות חוזה מיוחד עם מנכ"ל העיריה, וחבר מועצה דורש לקבל את זה? למה את משייכת את זה?
חנה זיכל
אני אומרת שאני כפופה לסעיף הזה, לסעיף 140א לפקודת העיריות.
יהודית נאות
ואיך תכפי עליו? באמצעות צו של הממונה.
חנה זיכל
לא יכולים להגיד לי שחוק חופש המידע פותר את הבעיה, כי החוקים האלה לא פותרים את הבעיה. רק פקודת העיריות צריכה לפתור את הבעיה.
אביטל שטרנברג
אני רוצה להמשיך בקו של חנה משום שפקודת העיריות היא הדין המיוחד. חוק חופש המידע זה מה שאתה ואני זכאים לקבל מהעיריה, אבל חבר מועצה, לטעמי, הזכות שלו היא הרבה יותר רחבה. אז נכון, ישנם דינים שיגנו עליו, אבל אני למשל מסופקת אם שכר נהנה מהגנת הפרטיות. אני – בתור חבר מועצה, אני לא מדברת על אזרח סתם – זכאי לדעת איזה משכורות מחלקים בעיריה.

לכן אני חושבת שההסדר צריך להיות באמת בפקודת העיריות ואי אפשר להסתפק בחוק חופש המידע.
מירית דובר
קודם כל, אנחנו ערים לכך שמהר מאד במקרה שראש רשות לא חושף מידע שעל פי דין ראוי היה שהוא ימסור – הוא מוצא את עצמו מתחייב לתת דין בפני בג"ץ, ויש פסיקה מאד נרחבת של בג"ץ.
היו"ר דוד אזולאי
אותו חבר מועצה עובר שבעת מדורי גיהנום, עבדך הנאמן מכיר את זה מקרוב.
מירית דובר
אני חושבת שאין שום צורך לעשות תיקון בעניין הזה בפקודת העיריות. מה שכן הייתי חושבת שאפשר להוסיף, למרות שיכול להיות שזה מוסדר ממילא בחוק דיני הרשויות המקומיות- יש חוק לעניין החלטות והנמקות, החוק לא נמצא לפניי – לחייב את ראש הרשות לתת הודעה תוך פרק זמן אם הוא מסרב.
יהודית נאות
יש את זה בסעיף הבא – ב- 141.
מירית דובר
עוד לא עברתי על הנוסח הזה, אבל נראה לי שזה צריך להספיק. כלומר, לחייב את ראש הרשות להסביר אם הוא מסרב לתת, מדוע הוא מסרב לתת, עם נימוק משפטי.
מרים פרנקל-שור
בואי נלך צעד קדימה. ואז?
היו"ר דוד אזולאי
הוא מסרב לתת – ולוקח לו עוד שבועיים ועוד שלושה שבועות, בינתיים המכרז יצא, יש כבר עובד, שום דבר לא רלוונטי.
מירית דובר
לא, לקבוע פרק זמן.
מרים פרנקל-שור
בואי נמשיך בקו שלך. ואז הוא מסרב, ואת אומרת לו: בכל מקרה הדרך שלך היא הבג"ץ.
מירית דובר
זה יגרום לכך שראש רשות לא יוכל להתמהמה, בלי שיש טעמים טובים לכך.
מרים פרנקל-שור
אבל עם מה את משאירה את הפונה?
יהודית נאות
לבג"ץ במקום לממונה.
היו"ר דוד אזולאי
וחבר מועצה שאין לו כסף ואין לו דרך ללכת לבג"ץ?
יהודית נאות
ולא מקבל שכר על עבודתו, יילך לבעל, יוציא מחשבון הבנק הפרטי 10,000$ לבג"ץ. למה? וכל זה כדי לקבל את תוכניות הבנייה שהוא למחרת צריך לאשר אותן.
מירית דובר
מנגד, יש הרבה חברי מועצה שמנסים להשיג כל מיני דברים שראש הרשות לא בכדי מסרב לתת אותם.
יהודית נאות
אז הממונה לא יתן צו.
חנה זיכל
סליחה, אבל הסעיף במתכונתו הנוכחית הוא מאד מגביל, תקראו את שאר הסעיפים.
יהודית נאות
אני רוצה להשיב. 19 שנה הייתי חברת מועצת עיר, ואני התחלתי את החברות שלי במועצת עיר בעידן הבחירה הישירה. אני חושבת שהניסיון המצבטר הזה הביא לכך שאני הגשתי הצעת חוק שבהחלט מטרתה לחזק את הכלים של חברי מועצת עיר, ותאמינו לי – בעוד 20 שנה חברי הכנסת יגישו את ההצעות האלה לגבי הכנסת כי הם עוד פשוט לא מבינים את משמעות הבחירה הישירה, שאני בעדה אגב.

אין לי ספק שאם תספרי היום את מספר העתירות שהוגשו בגין הסתרת מידע ושבג"ץ פסק שהיה צריך למסור את זה מלכתחילה – והאמתלות היו אמתלות שונות – ההמצאה של הגנת הפרטיות זה מההמצאות האחרונות כבר, כי שכר הבכירים התחיל להיות נושא מאד אקוטי.

חבר מועצת עיר, צריך שיעמדו לפניו הכלים, ולכן אני מצפה שלא יגיע הנושא בכלל לממונה על המחוז ושלא יהיה צורך בצווים. זה פשוט למקרה של סרבן למסירת מסמכים.

האם את מצפה שחבר מועצה לא יכול לראות את תוכניות הבנייה שעליהן מחרתו הוא צריך להצביע? והיו מקרים. לכן אני רוצה לתת כלי בידי חבר המועצה שהוא פונה לממונה והממונה מורה בצו. גם הממונה על המחוז הוא לא שפוט של אף אחד. הוא לא יתן צו אם המסמך, יש בו עבירה על הדין.

לכן אני אומרת – זהו כלי, ואתם אומרים: כולם נותנים, אז לא יעשו שימוש בסעיף.
היו"ר דוד אזולאי
האמיני לי, מירית – אם לא היה המצב הזה של ראשי רשויות, הצעת החוק הזאת לא היתה באה לעולם וזה בא על סמך דרישה. מה לעשות, שבמקרה יושבים כאן שני חברי כנסת שהיו פעם חברי מועצת עיר וחווינו על בשרינו את העניין הזה. אני לא מסוגל להתמודד כחבר מועצה מכספי הפרטי ללכת לבג"ץ, אני עושה את זה בהתנדבות.
מירית דובר
הנקודה היא שאם אנחנו מדברים על אותם ראשי רשויות סרבנים, הרי מה קורה היום? יש הוראת חוק ברורה.
היו"ר דוד אזולאי
זה לא אחד ולא שניים. נוח לראש העיר לא להציג מסמכים.
מירית דובר
הטענה שלי היא כזו – אותם ראשי ערים שנוהגים שלא כדין ולא מעבירים מידע שעל פי ההוראות שקבועות היום הם חייבים לתת, עוברים על הוראת חוק, אז אנחנו ניצור הוראת חוק חדשה שיעברו עליה?
יהודית נאות
לא. אי אפשר שכל אחד הולך לבג"ץ על כל שטות.
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, יש הבדל בין ראש העיר לבין הממונה על המחוז. הממונה על המחוז הוא פקיד מדינה שחייב לבצע את הדברים האלה. לצערי הרב, נבחרים לפעמים "מצפצפים" על החוק, זאת המציאות.

אביטל, אני רוצה לדעת מה סמכותו של הממונה כשמדובר כאן על צו. מה המשמעות של הצו הזה?
אביטל שטרנברג
אפשר לראות בהמשך את סעיף 141.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אנחנו מאשרים את סעיף 7.

"8. במקום סעיף 141 לפקודה יבוא:
"141. מועצה או ראש עירייה המסרבים למלא חובה מסויימת
(1) נראה לממונה שמועצה או ראש העירייה נמנעים ממילוי חובה או מביצוע עבודה
שהוטלו עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מהם בצו למלא את
החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו."

כמה זמן?
יהודית נאות
הוא יקבע בצו תוך כמה זמן.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר אנחנו מעניקים לממונה על המחוז...
אביטל שטרנברג
תלוי בטיב העבודה.
יהודית נאות
בוודאי. אם זה המצאת מסמך – זה תוך יום. אם זה לגדר סביב בור בכביש למשל – זה לוקח כמה ימים.
היו"ר דוד אזולאי
"141. (ב) לא מילאו המועצה או ראש העירייה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות
את ראש העירייה – כשמדובר במועצה או אדם אחר מתאים – כשמדובר בראש
העירייה, למילוי החובה או לביצוע העבודה כאמור, ורשאי הממונה לקבוע את השכר
שישולם לאדם האחר ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העיריה".

לא הבנתי את סעיף (ב).
יהודית נאות
אם חבר מועצה נמנע מלעשות חובה מסויימת, רשאי הממונה להגיד לראש העירייה: הוא לא עושה, אתה תעשה – הסגן.
היו"ר דוד אזולאי
במסגרת תפקידו נניח כיושב-ראש ועדה.
יהודית נאות
כן. במקרה שמדובר בראש העירייה, יכול הממונה לשכור מומחה ולומר לו: אתה עושה את זה, העירייה משלמת. זה כאשר ראש העירייה לא ממלא חובה מסויימת.
אני אתן דוגמה
מפגע, וראש העירייה לא עושה, רשאי הממונה להוציא הוראה? ראש העירייה לא עושה, נניח נסע לחוץ-לארץ.
מרים פרנקל-שור
דווקא לגבי מפגעים זה לא החוק הזה מכיוון שיש לגביו הסדר בחוק – אנחנו עשינו תיקון כזה בוועדה לפני מספר שנים על דרכי ענישה. לשר לאיכות הסביבה למשל יש סמכות במקום ראשי עיריות.
יהודית נאות
נכון, זה הרי נלקח מאותו מקום, אבל השר לאיכות הסביבה - רק לנושאים מסויימים יש לו סמכות, לא לכל דבר, וזו בדיוק הכוונה.

אני חושבת שב-270 רשויות אולי יהיה שימוש פעם בעשר שנים ברשות אחת. אני רוצה להקנות ולהאציל את הסמכות למישהו כאשר ראש עירייה לא ממלא חובה.
מרים פרנקל-שור
את לא מתכוונת רק ל- 140?
יהודית נאות
כאשר הם מסרבים למלא חובה.
מרים פרנקל-שור
כל חובה.
יהודית נאות
חובה שמוטלת על הרשויות.
היו"ר דוד אזולאי
את יכולה לתת דוגמה למשל בסעיף141? את מדברת אולי על תמרור, על מעקה בטיחות, על רמזור.
יהודית נאות
כן.
היו"ר דוד אזולאי
ניקח לדוגמה רמזור. יש צורך ברשות מקומית מסויימת להקים בצומת כזה או אחר רמזור.
יהודית נאות
אני אגיד דבר מאד מהותי למשל – פתיחת בורות הניקוז ברשויות מקומיות לפני הגשם. אם ראש עירייה נמנע מלעשות את זה – לא נתן את ההוראה – הממונה יכול לכפות עליו, אם פונה אליו מישהו.
עמיחי בן-דרור
אבל זה קיים בסעיף.
יהודית נאות
זה לא קיים.
עמיחי בן-דרור
זה קיים בסעיף בדיוק, מילה במילה.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה אם חבר מועצה אומר: אדוני ראש העיר, לדעתי הצומת הזה הוא מאד מסוכן, היו בו כך וכך הרוגים וכך וכך תאונות דרכים. אני מבקש להקים רמזור. ראש העיר אומר: אני מסכים אתך, אבל תן לי כסף.
יהודית נאות
זו לא הכוונה.
עמיחי בן-דרור
זה מופיע בסעיף, בלשונו – ב- 141 מופיע מה שהיא רוצה.
יהודית נאות
לא. תקרא את הסעיף ותמצא את ההבדלים. תראה שלא.
מירית דובר
אני קוראת את הסעיף: "נראה לממונה שמועצה נמנעת ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליה בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו".
היו"ר דוד אזולאי
זה מופיע כאן.
יהודית נאות
ההבדל הוא מועצה וראש עיר. רק מועצה לא מילאה חובה? ומה עם ראש העיר שלא מילא חובה? הוספתי את ראש הרשות, זה ההבדל.
מירית דובר
אני אמשיך לקרוא גם את הסעיף הבא, כי זה חשוב: "לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות את ראש העירייה או אדם אחר מתאים למילוי החובה או לביצוע העבודה, ורשאי לקבוע את השכר שישולם לאדם אחר ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העירייה".
היו"ר דוד אזולאי
מאיפה את קוראת?
מירית דובר
אני קוראת מסעיף 141 לפקודת העיריות.
היו"ר דוד אזולאי
אז מה ההבדל?
יהודית נאות
אני הוספתי שאם ראש רשות לא מילא חובה, גם הממונה רשאי להורות לו. הוא רשאי להורות לא רק למועצה, אלא גם לראש רשות, כי הרי תחום הביצוע הוא בראש הרשות היום. זה סעיף אנכרוניסטי, ראש העירייה זה מהבחירות הקודמות. היום, הסמכות הביצועית ברשות מקומית זה ראש רשות. לכן הטלתי גם את הסמכות להורות לו.
מירית דובר
יש שלוש נקודות שאני רוצה לעמוד עליהן. קודם כל, הרי מה זה רשות מקומית? רשות מקומית פועלת באמצעות ראש העירייה, ולכן אנחנו חושבים שהסעיף כפי שהוא מנוסח הוא נכון. צריך לדבר על הרשות המקומית ולא ראש העירייה.

אנחנו חושבים שזה לא ראוי – דווקא בעידן בחירה ישירה, שהמגמה היא לחזק את מעמדו של ראש הרשות – להציב מעליו פקיד ממשלתי.
עמיחי בן-דרור
סליחה, זה מחזק את זה. יש כאן כוונה מיוחדת בסעיף, כמו שהוא, במקרה שמועצה מונעת מראש העיר לבצע פעולה מסויימת, אז יבוא הממונה ויכפה עליו לעשות זאת.
יהודית נאות
בעידן הבחירה הישירה, המועצה לא יכולה למנוע.
היו"ר דוד אזולאי
למה לא?
יהודית נאות
מה יכולה המועצה למנוע?
עמיחי בן-דרור
ודאי – לא לתקצב אותו.
היו"ר דוד אזולאי
היא יכולה לא לתת תקציב, להחליט שהיא לא מתקצבת את הסעיף הזה.
יהודית נאות
במקרה הזה, הוא אחד חלקי 12 לאורך כל השנים.
מירית דובר
זה רעיון נכון, זה מבחינתנו בסדר.
יהודית נאות
בניגוד לכנסת שאם אין תקציב תוך שלושה חודשים, יש פיזור, ברשות מקומית אין תקציב – אחד חלקי 12 מתקציב שנה שעברה.
עמיחי בן-דרור
לא, לא בתקציב פיתוח. מה זה שייך?
יהודית נאות
בסדר, תקציב פיתוח זה תב"רים (תקציב בלתי רגיל), זה בכלל לא שייך.
עמיחי בן-דרור
בסדר. אם המועצה לא אישרה את התב"ר, הוא לא יכול לבצע.
יהודית נאות
נו אז מה. הממונה לא יתן צו על אישור תב"ר אם המועצה לא מאפשרת. מאותה סיבה שאתם אומרים – אני יכולה להבין את הגישה שלכם – שמשרד הפנים והממונה אינם נציב עליון, אני מבינה את הגישה הזאת, ואני לא לקחתי סמכות מראש הרשות. אני לא אמרתי לו לא לעשות את חובתו, אבל נתתי כלי לאינסטנציה נוספת כדי שכן הדברים ייעשו. לא אמרתי שהממונה מחליף את ראש הרשות, ותניחו ש- 90% מראשי הרשויות פועלים כראוי. נדבר על 10% - אלה שלא עושים את חובתם, אלה שלא מביאים את צו המסים במועד הנקוב בחוק, אלה שלא מביאים את התקציב בכלל לידיעת מועצת העיר, אלה שלא מכנסים מועצה בכלל – והיו דברים מעולם. קיבלת תלונות מאיזור חדרה צפונה, מי יחייב אותם? הם צריכים לעתור לבג"ץ? האומלל הזה שהוא בכלל נהג משאית, הוא צריך לעתור לבג"ץ, או מפלגה פוליטית צריכה לממן לו את הבג"ץ.
זו שאלתי, והממונה אומר
אני לא יכול לעשות דבר, אין לי סמכות.
מירית דובר
העמדה שלנו שיש מספיק כלים היום כדי לבקר את הרשות המקומית, לרבות בג"ץ שאת הזכרת. אנחנו פשוט נחזור אחורה לימי המנדט. במקום לחזק את המעמד של ראש הרשות, אנחנו מחלישים אותו.
יהודית נאות
את לא מחלישה, אמרתי לך.
מרים פרנקל-שור
את לא מחלישה אותו. כשהוא לא מקיים הוראות החוק, יהיה מנגנון.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה שלי מה קורה כשראש עיר לא מבצע, והממונה אומר לו: תבצע, ואין לו כיסוי תקציבי לכך.
מרים פרנקל-שור
אז הממונה לא בסדר.
יהודית נאות
הממונה לא יכול לעשות דבר שהוא לא חוקי, שהרי בפקודת העיריות כתוב שלא יכול להוציא ראש רשות או מי מהמועצה סכום שאין לו תקציב מאושר, אז הממונה יעבור על החוק?
מרים פרנקל-שור
יהודית, הטענה של השלטון המקומי צריכה להיות שעכשיו במקום לעסוק בתפקידי הרשות ולעסוק בענייני העיר, הוא כל הזמן יתכתב עם הממונה אם הוא כן פועל לפי החוק או לא פועל לפי חוק.
יהודית נאות
לא נכון. מה תעשו עם ראש רשות שלא מכנס את המועצה בכלל? אז מה, המועצה מסרבת להתכנס? – לא. ראש הרשות לא מכנס.
עמיחי בן-דרור
כינוס ישיבת מועצה זה לא קשור למקום הזה.
יהודית נאות
הממונה יכול להורות.
עמיחי בן-דרור
הסעיף הזה לא מתאים ולא רלוונטי למקרה הזה.
יהודית נאות
זה הסעיף היחיד שעוסק במועצה שאיננה ממלאת את חובתה.
עמיחי בן-דרור
כשראש עיר לא מכנס ישיבה – בגלל מגבלות מהותיות. ודאי שלא היתה כוונתך כאן, את השארת את זה לסעיף 140, ולכן אנחנו מתנגדים לכך. ההערה שלך היא נכונה, במקום אחר.
יהודית נאות
איפה?
עמיחי בן-דרור
בכינוס ישיבות מועצה.
יהודית נאות
לא, באמת...
מרים פרנקל-שור
כשיש הוראות לפי חוק שהוא לא מכנס ישיבות מועצה, או שהוא לא מראה מסמכים.
יהודית נאות
הוא לא דן בדו"ח ביקורת, הוא לא מגיש דו"ח כספי.
מרים פרנקל-שור
הוא לא דן בדו"ח ביקורת, כלומר בדברים מהותיים כאלה צריך איזושהי סנקציה נגד ראש הרשות ולא לפנות כל רגע לבג"ץ.
היו"ר דוד אזולאי
אני רק מקווה שהממונה, באמת יש לו מספיק שיקול דעת רחב שהוא לא יורה לראש עיר לבצע דבר מפני שחברי המועצה מבקשים את זה כשזה לא מתוקצב.
יהודית נאות
הוא לא יכול, אסור לו. הוא זה שמאשר את התקציב.
מירית דובר
לא אסור לו. בפועל, רשויות מקומיות נקרעות בין מטלות שמוטלות עליהן על פי חוק לבין חוק יסודות התקציב, וזה ידוע לך בוודאי.
יהודית נאות
לזה אני מסכימה.
מירית דובר
אז זה בדיוק מה שתכניסי כאן בדלת האחורית אני חוששת.
יהודית נאות
לא.
מירית דובר
הרי גם את מסכימה שהממונה על המחוז זה שריד מימי המנדט, שאין לו מקום, אז למה לתת לו עוד סמכויות?
יהודית נאות
את רוצה שר הפנים? אני לא חושבת שהוא שריד לא נכון. אני חושבת שצריך בקרה על הרשויות המקומיות. יש לי דעה לא כל כך חיובית על חלק, ועל חלק יש לי דעה מאד חיובית.
מרים פרנקל-שור
מירית, יש כאן בעיה שאי אפשר שכל חובה שראש רשות לא ממלא, הפתרון יהיה בג"ץ.
מירית דובר
אתם מדברים על זה כאילו כל שני וחמישי יש פנייה לבג"ץ. את בעצמך אמרת שאולי מדובר על 10%, לדעתי זה הרבה פחות. אז להטיל שוט כזה על כל הרשויות...
יהודית נאות
זה לא שוט למי שפועל בסדר. תאמיני לי, אני לא מפחדת מכל האיסורים שמוטלים עלי בחוק: אל תרצח, אל תגנוב.
מירית דובר
אבל אם ראש רשות לא ממלא חובה מסויימת, יכול להיות שיש טעמים ואילוצים שלא ידועים לממונה על המחוז.
יהודית נאות
לא יכול להיות חובה מסויימת שהוא לא יודע עליה בפקודת העיריות.
דוברת
יש שימוע לפני ההפעלה של דבר כזה.
מרים פרנקל-שור
לא צריך שימוע. זה דבר אינהרנטי שלפני שהממונה מוציא צו...
יחזקאל לביא
אני רוצה להביע חשש שבסופו של דבר ייסתמו האפשרויות של הממונה בכלל לפעול מרוב סמכויות שיתנו לו, כיוון שכל דבר יטילו עליו. בסופו של דבר זה ידרוש עוד כוח אדם, את זה לא נקבל, ובסופו של דבר החוק הזה יהפוך לאות מתה, כך שצריך גם את זה לקחת בחשבון.
היו"ר דוד אזולאי
מה עמדת המשרד?
יחזקאל לביא
בעיקרון אמרנו שאנחנו בעד התיקונים האלה, אבל אני רוצה להבהיר שכל דבר שזורקים על הממונה, בסופו של דבר עוד יבוא כבומרנג לגבי היכולת של המשרד.
היו"ר דוד אזולאי
אבל תבין שיש כאן בעיה שכולנו ערים לה וכולנו סביב השולחן הזה מסכימים איתה – איזו סנקציה יש לך כלפי ראש עיר שלא מבצע את מה שהוא צריך לבצע?
יחזקאל לביא
אל"ף, יש סנקציות בחוק, רק לא הפעילו אותן עד היום הזה.
היו"ר דוד אזולאי
כאן המרכז לשלטון מקומי דואג לכך שהממונה לא יקבל יותר מדי סמכות, ואתה דואג לכוח אדם. מישהו שגם ידאג לאזרח הקטן.
מרים פרנקל-שור
לא, לחבר המועצה שנבחר.
היו"ר דוד אזולאי
לא, חבר המועצה מדובר בסעיף הקודם, אבל כאן זה גם חבר מועצה וגם האזרח.
יחזקאל לביא
זה אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, ואני אומר את זה בשיא הרצינות. יש כאן בעיה מורכבת מאד. בסופו של דבר אין אף אחד שיכול, ואני אתן דוגמה: רק לפני שבוע פנה אלי אדם שעירייה מסויימת במרכז הארץ לא רצתה לתת לו דברים שבתחום הסמכות שלה לגבי מסגרת חוק חופש המידע ושלחה אותו ב"לך ושוב".

בא אלי אותו אדם שאני אפעיל סמכות. אמרתי לו: אני מצטער מאד, משרד הפנים, אין לו סמכות בנושא הזה – ואני מוותר על הנושא הזה, אני לא רוצה שתהיה לי סמכות.
יהודית נאות
אבל זה לא נכון. יחזקאל, אתה לא יכול.
מרים פרנקל-שור
אתה מוותר כי אין לך כוח אדם.
יחזקאל לביא
נכון, זו אחת הסיבות.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שדווקא הממונה על המחוז הוא נמצא באיזור שלנו, הוא קרוב לכולם, כולם מכירים אותו, הוא מכיר את כולם. אני תמיד מוכן לקבל מה שאתם אומרים, אבל תנו אלטרנטיבה אחרת, תנו הצעה אחרת.

זה שאת מביאה מה שכתוב בחוק פקודת העיריות, יש עם זה בעיה, זה לא מיושם בשטח. לכן, אני חושב שמה שכתוב בסעיף 141(א) ו- (ב)...
יהודית נאות
אני הוספתי שגם ראש עירייה – זה חל עליו, כי היום כתוב על המועצה, אותו דבר גם על ראש הרשות.

יחזקאל לביא לא יודע – מספר הפעמים שחברי מועצה פונים אליו, זה לא שהממונה היום לא פונים אליו. העניין הוא שהיום הממונה, אין לו את הסמכות להוציא את הצו.
היו"ר דוד אזולאי
פונים לממונה והוא לא עונה.
יהודית נאות
ודאי שפונים, זאת אומרת את כוח האדם הוא צריך. הוא צריך להשיב על המכתב.
דוברת
אבל זה מה שיהיה כאן.
היו"ר דוד אזולאי
אני חוזר על סעיף 141(א) ואנחנו מאשרים אותו כמות שהוא.
מרים פרנקל-שור
- - -
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן. אם יש לכם פתרון אחר, אני מוכן.
יהודית נאות
איך כופים על ראש עירייה למלא חובה. בבג"ץ? – לא.
היו"ר דוד אזולאי
לחברת הכנסת יהודית נאות אין בעיה, אפשר לשנות את זה.
מרים פרנקל-שור
היא רוצה פתרון לאותו ראש רשות סורר, שאי אפשר להתמודד איתו.
היו"ר דוד אזולאי
מירית אומרת: בסך הכל על כמה מדובר, על כמה ראשי רשויות?
יהודית נאות
ואז אומרים לי שממנים לו ועדה קרואה. ועדה קרואה – שתינו יודעות – שיש תמיד את האלמנט של הציבור בחר, אבל עדיין...
מירית דובר
אני חושבת שכבר יהיה להם יותר מהר לגשת לבג"ץ מאשר להמתין להתערבות של הממונה על המחוז.
יהודית נאות
אבל בג"ץ עולה כסף.
מירית דובר
בג"ץ לא עולה הרבה כסף. בכוונה, לקחו את זה בחשבון.
יהודית נאות
בג"ץ עולה 10,000$, יש לי בשורה בשבילך.
מירית דובר
אם את לוקחת עורך-דין.
יהודית נאות
כדי לנצח. מה, אני אלך להפסיד?
היו"ר דוד אזולאי
כשאת אומרת: "נראה לממונה שמועצה או ראש העירייה נמנעים ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מהם בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו"...
מרים פרנקל-שור
אחרי פנייה של מי?
יהודית נאות
לדעתי, יכול כל אדם לפנות לממונה, אבל כשכתבתי: "נראה לממונה...", פשוט העתקתי את הסעיף הנוכחי – אם נראה לממונה שמועצה נמנעת.

אם אתה רוצה – שהממונה שוכנע או הממונה קיבל ראיות מספיקות.
היו"ר דוד אזולאי
בהמשך למה שאמר כאן יחזקאל לביא – יש בירושלים 600,000 תושבים. תארי לך שכל אזרח בשכונה שלו – מספיק שכל אזרח ברחוב שלו פונה פעם אחת.
יהודית נאות
לרוב זה חברי מועצת עיר. אבל תבינו, אתם לא יכולים. הסעיף אומר: "נראה לממונה שמועצה..."
היו"ר דוד אזולאי
אז בואו נחליט שהאזרח יפנה לחבר המועצה. בואו ניתן את הכוח גם לחבר המועצה.
מרים פרנקל-שור
אז רק לחבר המועצה, זאת אומרת שאתה מצמצם את הפנייה לממונה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שזה יהיה רק חבר מועצה.
יהודית נאות
"נראה לממונה..."
מרים פרנקל-שור
לאחר פנייה של חבר מועצה.
היו"ר דוד אזולאי
לאחר פניית חבר המועצה, שמועצה או ראש עירייה נמנעו...
אביטל שטרנברג
אם הם מקבלים את זה ממקור מידע אחר מאזרח למשל.
היו"ר דוד אזולאי
האזרח יידע שאם יש לו בעיה – שיפנה. הוא בחר במישהו, שיפנה למישהו הזה שיטפל לו בבעיה שלו.
מירית דובר
זה ישמש בעיקר כלי לניגוח פוליטי, לדעתי.
יהודית נאות
תאמיני לי שבג"ץ הרבה יותר יעיל ככלי ניגוח פוליטי.
היו"ר דוד אזולאי
כל דבר זה ניגוח פוליטי.
יהודית נאות
ואומרים לי ש- 10,000$ לפרסום בעיתונות הארצית זה לא הרבה לחברי מועצה שרוצים להגיע לכנסת. אל תעשי את החשבון הזה אף פעם. יש חברי מועצה שרוצים שהדברים ייעשו.
היו"ר דוד אזולאי
לגבי סעיף 141(א) אנחנו מוסיפים כאן – ואחר כך ימצאו את המקום ואת הניסוח היכן לשים את זה – שרק לאחר פנייה של חבר המועצה.
יהודית נאות
את זה אתה מוסיף בסעיף (א).
היו"ר דוד אזולאי
אבל איפה ואיך...
יהודית נאות
זה ניסוח של מירי.
מרים פרנקל-שור
כלומר הממונה יוכל לפעול רק לאחר פנייה.
יהודית נאות
בסדר, נצמצם את זה.
היו"ר דוד אזולאי
"141.(ב) לא מילאו המועצה או ראש העירייה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה..."
יהודית נאות
זה אותו דבר, רק הוספנו ראש עירייה.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, האחריות הזו תחול גם על חבר מועצה שממלא תפקיד שהוא לא מבצע אותו, במקרה זה ראש העיר כופה את זה עליו.
מרים פרנקל-שור
מה יקרה אם ראש העיר לא ממלא אחר צו?
יהודית נאות
אז אתה הולך לבג"ץ. איפשהו נצטרך להגיע, אבל נראה לי שזה יצמצם את הבג"צים.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להאמין שכשיש צו כזה – הוא יחייב.

אנחנו מאשרים את סעיף (ב) כפי שהוא .

"10. בסעיף 150א לפקודה –
(1) במקום הרישא המסתיימת במילים "בסעיפים 148-149ג" יבוא "ההרכב הסיעתי של כל
אחת מוועדות החובה, שלא נקבע לה הרכב בפקודה זו או בכל דין אחר, יהיה תואם ככל
שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה, ובכל אחת מהוועדות יהיה נציג אחד לפחות
מסיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה".
יהודית נאות
אני רוצה להסביר. החוק היום הוא טעות, ובג"ץ בכל הפסיקות פירש את מה שכתוב היום בחוק – את מה שאני מציעה שפשוט יהיה פעם אחת.

כתוב בטעות בפקודת העיריות - ההרכב הסיעתי הכולל של כל ועדות החובה וכיוצא באלה. יצא שראשי ערים שאינם רוצים לתת את הייצוג הנאות לאופוזיציה, הם לקחו נניח את כל ועדות הרשות: חינוך, תרבות, נוער – כל אלה שיש לנו גם היום: הוועדה למען הילד, המון ועדות- ואמרו כך: סך הכל כל החברים הם יהיו נניח 400, בבקשה ניתן לאופוזיציה 10 נציגים, שזה החלק היחסי שלה, בוועדה לאימוץ חיל הים.

לא בוועדת התרבות אחד, בוועדת חינוך אחד, בוועדת הנוער אחד. הם אמרו: כתוב בחוק סך הכל, אז אני יכול לתת את כל הנציגים באיזו ועדה לא משמעותית שאף פעם לא מתכנסת – הוועדה לאימוץ חיל הים.
היו"ר דוד אזולאי
את רוצה שיהיה ייצוג בוועדות החובה.
יהודית נאות
אני מעתיקה את המצב בכנסת. בכנסת עושים ככל הניתן ייצוג לפי ההרכב של הכנסת בכל אחת מן הוועדות. לא אומרים שכל נציגי שינוי למשל יהיו בוועדה – אם היתה ועדה לענייני דתות.הניסוח הזה הוא של עורכת-דין שטיינברג והוא בנוי כך שהכוונה היא שבכל אחת מהוועדות אתה תנסה לעשות את ההרכב. לפעמים זה יוצא בחצאי אדם, אז אתה עושה בסוף את המתמטיקה. בעירייה הגונה בודקים שאם נתנו לך בוועדת רווחה ולא נתנו לך בחינוך, אז מפצים אותך.
דוברת
כתוב ככל שניתן.
יהודית נאות
יש גם חצאי קדנציות.
מרים פרנקל-שור
זה שהוא לא מסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה, זה עדיין לא אומר שהוא באופוזיציה. השאלה מה בדיוק את רוצה להגיד.
יהודית נאות
כל הסיעות הקואליציוניות מיוצגות בוועדת הנהלה.
מרים פרנקל-שור
נכון, אבל יש סיעות שתומכות מבחוץ.
יהודית נאות
אין דבר כזה.
מרים פרנקל-שור
ודאי שיש. אנחנו דנו בשאלה הזאת כשעשינו את התיקון לוועדת הביקורת. שם בסופו של דבר כתבנו לאופוזיציה, אנחנו בדיוק הגדרנו. זה שהוא לא חבר בוועדת הנהלה, זה עדיין לא אומר שהוא באופוזיציה. יכולים להיות כל מיני הסכמים.
יהודית נאות
אבל המילה אופוזיציה – אחרי מה שקראנו בעיתונים בימים האחרונים, יש חלק שהם קשורים בקואליציה אבל הם מתנהגים אופוזיציה.
מרים פרנקל-שור
יש הבדל. כוונתך לאופוזיציה.
יהודית נאות
כוונתי לאופוזיציה. כוונתי לנהוג בהגינות לכל הסיעות. אחד צריך להיות מהאופוזיציה. לא יכולה להיות ועדה שכולה קואליציה.
היו"ר דוד אזולאי
מה את עושה כאשר יש קואליציה מקיר לקיר?
יהודית נאות
בהסכם הקואליציוני שכל אחד יידע לכתוב שמגיע לו את חלקו היחסי.
יחזקאל לביא
אני רוצה להעלות שאלה אחרת. מה תעשי באותה רשות שבה כמות חברי האופוזיציה היא כל כך קטנה – אני חושש לכך שאת תהפכי את האות בחוק לאות מתה כיוון שמילא הוא לא יוכל לבוא לאותן ישיבות. תגידי: הוא יבחר לעצמו.
יהודית נאות
תקרא את סעיף (2): "על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה, הזכאית לשבץ נציג מטעמה בוועדת חובה, רשאית לשבץ תחתיו חבר מועצה מכל סיעה אחרת", ולזה בדיוק נתתי את הפתרון, כי אני הייתי פעם אדם יחיד ולא יכולתי בכולם להיות.
יחזקאל לביא
אבל אז את פותחת פתח להסכמים לא ראויים. זה הפתח הראשוני ל"כלנתריזם". הרי אני זקנתי בשלטון המקומי, אני מכיר את המערכת הזאת טוב ואני זוכר את רחמים כלנתר בירושלים ואני זוכר עוד כמוהו ואחרים ברשויות אחרות, שהפתח לדברים כאלה מתחיל מכך.
יהודית נאות
תיקנו לי שזה יהיה אופוזיציה. אני אמרתי: אינני מייצגת ועדת הנהלה.
יחזקאל לביא
אני רק מעלה זאת כשאלה כי אני חושב שצריך לחשוב על כך, זה הכל.
יהודית נאות
אני מסכימה אתך שאדם אחד או שניים לא יכולים לרוץ בכל הוועדות, אז הם יכולים גם לוותר. העובדה שמגיע לי זה לא אומר שאני צריכה לקחת כל דבר.
יחזקאל לביא
ראש רשות מקומית ינצל את זה. הוא ידחוף אותו למה שיותר ועדות והוא ייאלץ אותו עד כדי כך שהוא לא יוכל לתפקד.
יהודית נאות
לא. הבג"צים שאני קראתי – ועשיתי קצת עבודה לפני כן – רוב הבג"צים הם על שלילת הזכות בכלל לקבל ייצוג. ראש הרשות לא מעוניין שבכל אחת מהוועדות – בוועדות חובה בוודאי לא, בכספים הוא לא רוצה, במכרזים הוא לא רוצה ובתכנון ובנייה הוא לא רוצה.
יחזקאל לביא
וברוב הבג"צים הוא חוייב.
יהודית נאות
נכון, אז אני אמרתי – בואו נתקן את זה. רוב הבג"צים אמרו מה שכתוב בניסוח של אביטל זה בעצם הפסיקה של בג"ץ.

יש מישהו שמתנגד שננהג בכללי הצדק?

מרכז השלטון המקומי, מה אתם אומרים?
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, אני לא הייתי נכנס ל"קישקעס" שלהם לגבי כל הסיכונים הקואליציוניים.
יהודית נאות
דוד, אתה מסכים שבכל ועדה צריך להיות ייצוג?
היו"ר דוד אזולאי
כן. בואי קודם כל נדבר על ועדות החובה, לא על ועדות הרשות. ועדות הרשות – אין לנו איתן בעיה. יקבלו ייצוג, לא יקבלו ייצוג.
יהודית נאות
למה? אמרתי – במקום לשים בוועדת תרבות, בחינוך – חינוך זה רשות אגב – הוועדה לשלום הילד, עוד מעט תהיה ועדה לנשים מוכות, סמים, שלכל סיעות הבית יהיה ייצוג.
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, מה את עושה אם האופוזיציה מונה שני חברי מועצה? איך אפשר לחלק אותם?
יהודית נאות
לא חייבים לקחת, אני עניתי ליחזקאל. הזכות שלהם, הם יכולים להגיד: אני לא צריך, אני מוותר. מותר לוותר, לא חייבים לקחת, אבל הזכות שלהם אם הם רוצים להיות שם. גם כאן, כולם לוקחים את כל התפקידים ובסוף לא באים.
עמיחי בן-דרור
את מתכוונת רק לוועדות רשות?
יהודית נאות
גם חובה, ודאי חובה.
עמיחי בן-דרור
אז את רוצה לומר שחבר אופוזיציה יכול לכפות על המועצה שהוא יהיה חבר בוועדת הנהלה.
יהודית נאות
לא.
עמיחי בן-דרור
כך זה מתפרש.
היו"ר דוד אזולאי
לא, הנהלה היא הקואליציה. אי אפשר לכפות. הנהלה זה גם ועדת רשות, וראש העיר יכול למנות הנהלה מצומצמת והנהלה מורחבת.
עמיחי בן-דרור
אני לא חולק על כל מה שהיא אומרת, אני לא רוצה חס ושלום שייראה שבאנו הנה מראש לחלוק על כל הצעותיה, אין לנו כוונה כזו, אנחנו מדברים לגופו של עניין.

אנחנו רוצים להעניק לסיעה כוח, שהיא תקבע איפה ישובצו נציגיה – לגיטימי, אבל ישנה הגבלה שאי אפשר לכפות על המועצה שהיא צריכה להצביע ברוב קולות על מנת לאשר את הרכב הוועדה, שסיעה זו או אחרת תכפה על הרוב את חבריה. יש כאן התנגשות.
היו"ר דוד אזולאי
היא רוצה לעגן בחוק את האפשרות שחבר מועצה באופוזיציה יהיה לפחות מיוצג בוועדות החובה, לפחות בוועדות החובה שיהיה לו ייצוג.
יהודית נאות
נכון. סעיף 150א עוסק בחובה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה טוען: אתה בא וכופה על המועצה לתת לו, אבל ברגע שיש חוק – גם כאן בכנסת המשחק הוא אותו משחק. כל הסיעות מקבלות ייצוג פחות או יותר בוועדות השונות, וברור שסיעת יחיד לא יכולה לקבל ייצוג בכל הוועדות.
עמיחי בן-דרור
מצד שני, יש כאן קונפליקט שיימשך והוא יהיה בעתיד גם לפי התיקון הזה. ישנה ועדת כספים שבה הקואליציה שומרת לעצמה את הזכות שחבריה יהיו בוועדה הזו. אתה אומר לפי חוק.
יהודית נאות
מה פתאום. לפי חוק בוועדת כספים חייב להיות אחד מהאופוזיציה.
היו"ר דוד אזולאי
לפי החוק הקיים היום, חייב להיות ייצוג לאופוזיציה בוועדת הכספים? לא. לפי התיקון כן.
יהודית נאות
ודאי.
עמיחי בן-דרור
אני חושב שזו החלטה קיצונית ביותר.
יהודית נאות
למה?
היו"ר דוד אזולאי
עמיחי, תסביר לי מה רע בכך שבוועדת הכספים של הרשות המקומית לא יהיה לפחות נציג אחד באופוזיציה.
יהודית נאות
איך אתה יכול לנהל עירייה? מחליטים על ארנונה.
עמיחי בן-דרור
לי, אישית, אין בעיה עם זה.
אביטל שטרנברג
זה תואם ככל האפשר את ההרכב של המועצה.
יהודית נאות
המחוקק, כשחוקק את 150א לגבי ועדות חובה, התכוון למה שאנחנו אומרים היום, הוא התכוון בכל אחת מהוועדות, וכל אינספור הבג"צים אמרו את זה.

אנחנו אומרים – כתוב היה הכולל של כל הוועדות, וזו טעות. צריך לכתוב בכל אחת מהוועדות, כדי שלא יתחכמו. אתה אומר: לא, המחוקק לא טעה, הוא התכוון למה שהוא אמר – לא צריך בכספים, לא צריך במכרזים, לא צריך בתכנון ובנייה.
עמיחי בן-דרור
אני לא אומר שלא צריך, אני אומר שאני לא רוצה לנטרל את הכוח הדמוקרטי שקיים למועצה לקבל החלטות, ברגע שאני כופה.
יהודית נאות
למה לנטרל? נציג אחד מתוך עשרה חברי ועדת כספים יצביע נגד הארנונה, אתה חייב לתת ביטוי לנציג הזה, אבל התשעה הצביעו בעד, אז זה עבר. מה זה דמוקרטיה? – מספר הקולות בעד, מספר הקולות נגד.
יחזקאל לביא
היא רואה את חיפה, לא את קרית טבעון.
עמיחי בן-דרור
אני יודע.
יהודית נאות
למה אני לא רואה את קרית טבעון? אני רואה.
עמיחי בן-דרור
לכן אני אומר: לי קל להסכים איתה, אבל אני צריך להסתכל על כלל הרשויות המקומיות.
יהודית נאות
אתה מעלה בדעתך שבוועדת הכספים של הכנסת יישבו בקואליציה שלא תתאם את דעותיך הפוליטיות – ואני לא יודעת מהן – רק אלה שבאותה תקופה בכנסת?
עמיחי בן-דרור
יהודית, עד היום את לא יודעת?
יהודית נאות
אני לא רוצה להכניס את האלמנט הפוליטי, אבל אתה לא יכול שבוועדת הכספים של הכנסת לא יהיה ייצוג של כל הסיעות. למה ההבדל בעירייה?
עמיחי בן-דרור
אני אומר: אישית, אין לי בעיה עם זה, אני מביע כאן עמדה של מרכז השלטון המקומי, שחושש שאנחנו מזעזעים את הכוח שיש להצבעות רוב של חברי המועצה.
יהודית נאות
אנחנו לא מזעזעים. כשאתם באים עם עמדת מרכז השלטון המקומי, אז תבואו ותגידו לי כמה ראשי ערים הגונים לא עושים את זה ממילא. אני מדברת כאן על לא לתת מפלט חוקי לכל אלה שמנסים לסתום את הקולות של האופוזיציה, ואמרתי – זו הצעת חוק ל- 10% סרבני נוהל תקין, כך אני קוראת לזה.

רוב ראשי הרשויות הם הגונים ומבינים שיום אחד הם קואליציה ויום אחד הם אופוזיציה – אין לי טענה לרובם, אבל היו – ודרך אגב, יש לי עכשיו תלונה על כך, אני לא יכולה לממן את הבג"ץ.

מה אתה אומר? אתה מעלה בדעתך שלא יהיה לכל סיעה מסיעות הבית ייצוג בוועדת חובה?
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר לך: אני מקבל את זה....
יחזקאל לביא
אבל בבית יש 120 חברים ושם יש 31.
היו"ר דוד אזולאי
יחזקאל, קודם כל שהחוק יאפשר את זה.
מירית דובר
באופוזיציה זה יותר הגיוני, כי יכולה להיות סיעה של שני חברים, יהיה להם נציג בכל הוועדות?
יהודית נאות
הם עושים "בלוק". שולחים נציג ל"בלוק".
מרים פרנקל-שור
התפיסה שלך אומרת דבר פשוט – שזה יהיה תואם את ההרכב הסיעתי של המועצה, ולפחות חבר אופוזיציה אחד.
יהודית נאות
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
אם אותו חבר מועצה לא יוכל לעשות את תפקידו בוועדה – זו הבעיה שלו.
יהודית נאות
תקרא הלאה בסעיף (2):
"האמור בסעיף 150א יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה, הזכאית לשבץ נציג מטעמה בוועדת חובה,
רשאית לשבץ תחתיו חבר מועצה מכל סיעה אחרת."

הזכות היא שלי.
היו"ר דוד אזולאי
אבל כאן את פותחת פתח.
יהודית נאות
למה לא? סיעת ישראל אחת לא שמה ארבעה חרדים בוועדת כספים? עובדה, זה עובד בכנסת נהדר, לא?
מירית דובר
לפני כן, הייתי רוצה שתקראו את סעיף קטן (1) כי לא ברור לי – האם הכוונה שבכל אחת מהוועדות יהיה נציג אחד לפחות מסיעה שהיא מהאופוזיציה? זו הכוונה?
דוברים
כן.
מירית דובר
מה הנוסח הסופי?
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת כרגע את הנוסח הסופי, אבל העיקרון יהיה הרכב הוועדות.
מירית דובר
שזה יהיה מנוסח כך, כי זה יכול לפתוח פתח.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנדבר על ועדות החובה בלבד.
יהודית נאות
כרגע זה ועדות חובה.
היו"ר דוד אזולאי
ואם אנחנו מדברים על ועדות החובה, אז ההנהלה היא לא ועדת חובה.
מירית דובר
לא כל סיעה שאינה מיוצגת בהנהלה. שיהיה ברור שזה אופוזיציה .
היו"ר דוד אזולאי
היא אומרת – מה קורה אם ישנה סיעה שהיא חברה בקואליציה...
מרים פרנקל-שור
לא. שאינה חברה בקואליציה, אבל היא גם לא באופוזיציה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, היא חברה באופוזיציה.
יהודית נאות
אין מושגים של קואליציה ואופוזיציה ברשות מקומית. מי שלא בקואליציה, הוא אופוזיציה.
מרים פרנקל-שור
לא, אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שיש מועצות שבדברים מסויימים את הולכת עם ההנהלה, ובדברים מסויימים...
יהודית נאות
יש חובה לאופוזיציה להצביע נגד? אין דבר כזה. ואם התקציב בסדר?
עמיחי בן-דרור
יש כאן שגיאה אחת. במועצות מקומיות, ועדת הנהלה היא ועדת חובה, צריך לקחת את זה בחשבון.
היו"ר דוד אזולאי
עמיחי אומר בצדק – הוא לא רוצה שייווצר מצב שיכפו על ראש המועצה איש אופוזיציה בהנהלה.
יהודית נאות
לא, הכוונה היא לא בוועדת הנהלה.
עמיחי בן-דרור
זה לא מובן כאן.
יהודית נאות
ועדת הנהלה זה לא ועדת חובה.
עמיחי בן-דרור
ועדת חובה במועצה, זה מה שאני מסביר.
מירית דובר
התיקון הוא רק לפקודת העיריות, חל רק על עיריות.
עמיחי בן-דרור
צריך להדגיש.
יהודית נאות
לא מדגישים על מה שזה לא חל. אני לא תיקנתי את פקודת המועצות.
מרים פרנקל-שור
אני רוצה ללכת בהתאם לסעיף 149ג – שם דיברנו: יושב ראש ועדת ביקורת מהאופוזיציה- לא ידענו איך להגדיר מהאופוזיציה, אז נתנו כיוון חשיבה.

מה נאמר שם? – לעניין סעיף זה יראו את היושב-ראש כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו בין הייתר לפחות כל אלה: סיעתו שונה מסיעתו של ראש העייריה, לסיעתו אין ייצוג בוועדת הנהלה, מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה, סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.
יהודית נאות
נכון מאד. לזה התכוונו – הגדרה נהדרת.

בוועדות חובה מקובל עליכם שצריך לאפשר לכל אחד להיות מיוצג?
עמיחי בן-דרור
כן.
יהודית נאות
יפה, זה מה שחשוב.
מרים פרנקל-שור
נלך צעד-צעד ונסכם – זאת אומרת שההצעה חלה רק על ועדות החובה, לא על ועדות הרשות.
יהודית נאות
מירי, סעיף זה עוסק רק בוועדות חובה, כי סעיף 150א עוסק בוועדות חובה.
מרים פרנקל-שור
הוא תואם ככל האפשר את ההרכב של מועצה, ובלבד שיהיה ייצוג לחבר אופוזיציה.
יהודית נאות
נכון מאד.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה עם סיעה שיש לה שני חברים והם בקואליציה? יש חובה לתת להם ייצוג בוועדות החובה?
יהודית נאות
ככל האפשר בהרכב. גם הקואליציה, יש לה כללים. אם הקואליציה מורכבת נניח מ- 20 ו-2, אז 2 חלקי 22 הוא נותן לחברים בקואליציה.
היו"ר דוד אזולאי
אני שואל מה קורה אם יש קואליציה, והאם חייבים לתת לאותה סיעה בקואליציה ייצוג בוועדה?
יהודית נאות
ככל האפשר, בהתאם להרכב של המועצה.
היו"ר דוד אזולאי
ואם הם הגיעו להבנה.
יהודית נאות
אז הם מוותרים. תקרא – "סיעה, הזכאית לשבץ נציג מטעמה בוועדת חובה, רשאית לשבץ תחתיו חבר מועצה מכל סיעה אחרת." יגיעו להסכמה – ישבצו מישהו אחר. זה בדיוק מה שהשארתי, אבל המקום הוא שלך, אתה רשאי לעשות בו מה שאתה רוצה.
אם אתה למשל לא יכול, יש לך גם ממלא מקום. לא תמיד אתה יכול להופיע, ממלא מקום יכול להחליף אותך. אתה לא יכול על המקום הזה ששניים יצביעו, אבל זה שלך, כי הפרופורציה צריכה להיות לפי החלק היחסי שלך במועצה.
מרים פרנקל-שור
הוא יכול לתת סחר-מכר.
יהודית נאות
מה זה סחר-מכר?
אביטל שטרנברג
הסחר-מכר הזה הוא בהגדרה לא לגיטימי?
יהודית נאות
זה לא סחר-מכר. אתה שולח מישהו שיצביע כמוך, למה לא? אתה לא תשלח אדם שיצביע הפוך מדעותיך.
היו"ר דוד אזולאי
היא מנסה לאמץ את השיטה של הכנסת.
יהודית נאות
כן. מה רע בה? לדעתי היא הגונה, ועובדה היא שבוועדת הכנסת עושים טבלה, המספרים הם קבועים, והסיעות מחליטות מי ומה, אבל המקור הוא שלך.
היו"ר דוד אזולאי
את אומרת: אני רוצה שלכל סיעה – ולא משנה אם היא בקואליציה, באופוזיציה – יהיה ייצוג בוועדות החובה, נקודה.
יהודית נאות
נכון מאד .
אביטל שטרנברג
בכל אחת מהוועדות ולא בסך הכל. זה ההבדל.
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא לא יכול, זכותו להתחלף – או לאותה ישיבה, או לאותה הצבעה- עם מישהו אחר.
יהודית נאות
נכון, אני אתן דוגמה: יש ראש רשות שאני מכירה - כאשר אחת מוועדות החובה זו ועדת הבטחון – את החלק היחסי של האופוזיציה הוא "תקע" להם בוועדת הבטחון. לא נתן כספים, לא מכרזים, לא תכנון ובנייה.
מירית דובר
אני רוצה להפנות למשרד המשפטים – הרי סיעה זה לא גוף סטטוטורי. החשש שלנו למשל – הסיעות, בעצם נותנים להן כאן סמכויות למנות, ויכול להיות שיהיה ערעור על המינוי שלהן. מה יקרה אז? איך אנחנו נבדוק את זה? נצטרך לבדוק את הנוהל בסיעה, האם המינוי היה כשר או לא כשר. זה הרי לא גוף סטטוטורי.
יהודית נאות
זה לא עניינך. מי "דפק" את חבר הסיעה? – ראש הסיעה שלו? בכנסת בודקים האם טומי לפיד חילק לי את הוועדות שלי כראוי? מה פתאום, זה עניין פנימי.
מירית דובר
זה עניין פנימי, וזו בדיוק הבעיה.
יהודית נאות
מי קבע שדוד אזולאי יושב-ראש ועדת פנים?
היו"ר דוד אזולאי
הסיעות קובעות.
אביטל שטרנברג
שאלה אם אתה רוצה שזה משהו שהמשפט יתערב בו.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, מי שקובע במקרה זה זו הוועדה. פורמלית, הסיעה שלחה שני נציגים לוועדה, והוועדה בחרה את היושב-ראש.
מרים פרנקל-שור
כן, יושב-ראש הכנסת בא והעמיד זאת להצבעה.
מירית דובר
זה כבר יותר הגיוני.
יהודית נאות
אנחנו לא מדברים על יושב-ראש. אני מדברת על כל סיעה רשאית.
מירית דובר
אני חוששת שאם יהיו בעיות פנימיות בתוך הסיעה, לכי תבדקי שבאמת נוהל המינוי של ממלא המקום היה תקין.
יהודית נאות
להגיד לך את האמת – שנים חשבתי שברשויות מקומיות היתה צריכה להיות ועדה מקבילה לוועדת הכנסת, להרבה מאד פרוצדורות של מה נכנס בסדר יום ומה לא. אני חשבתי שאני אגיש הצעה.
היו"ר דוד אזולאי
בשביל זה יש הנהלה.
יהודית נאות
הנהלה זה לא בדיוק הסיפור הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שההנהלה עושה את העבודה של ועדת הכנסת.
מרים פרנקל-שור
היא אמורה לעשות את זה.
היו"ר דוד אזולאי
היא עושה את זה בדרך כלל, היא גם מכינה פרוטוקולים.
מירית דובר
היא חייבת.
יהודית נאות
נכון, אבל באתי כאן לוועדת הכנסת, ויש לי ספק אם כדאי להעביר את זה לרשויות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לך לא לאמץ הרבה דברים שיש בכנסת, אם עדיין דברים לא מקולקלים ברשויות המקומיות.
יהודית נאות
משם זה נראה יותר טוב. האמת היא שזה עניין סיעתי. לכל סיעה מודיעים – זה מקומך, תשלחי את הנציג שלך.
היו"ר דוד אזולאי
למשל, אחד הדברים היפים שיש ברשויות המקומיות ושאין בכנסת, הוא קוורום. כאן את יכולה להעביר החלטות במליאה, בוועדות, כאשר אחד הוא ועדה.
יהודית נאות
מקובל עליכם סעיף 10?
יחזקאל לביא
אני רוצה להעיר הערה נוספת. למרות שאביטל לא כל כך מסכימה אתי, אני הייתי מציע שייאמר כאן: מי מטעמה, מטעם הסיעה.
אביטל שטרנברג
בשום פנים ואופן.
יחזקאל לביא
אני יודע שאת מתנגדת לכך, אמרתי זאת, ואני אנמק את דבריי. אני אחזור לעניין שאמרתי קודם – שייווצר מצב שלכאורה את אומרת שיהיו הסכמים פנימיים בין הסיעות השונות. אני אומר: היא יכולה לקחת אדם שגר ביישוב, ושהוא בעל זכות להיבחר, ושהוא יהיה בוועדה מסויימת...
יהודית נאות
לא בוועדת חובה. בוועדת רשות – נגיע לזה. בוועדת חובה יכולים להיות רק חברי מועצה.
מירית דובר
יש דבר נוסף – ממה שאני מבינה, המועצה היא זו שממנה את הנציגים האלה, אז אתה בעצם מעביר כוח מהמועצה לסיעה, והמחוקק לא התכוון לכך.
יהודית נאות
זה לא נציגים, אל תתבלבלי. זה ועדות מועצה.
מירית דובר
זה נציגים של הסיעה בוועדות המועצה, ולכן המועצה היא זו שצריכה לקבוע את החברים האלה ולא גופים שאינם סטטוטוריים.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה אם חבר מועצה אחד הוא יחיד באופוזיציה, אז הוא יקבל ייצוג בכל הוועדות? חבר מועצה אחד שהוא יחיד באופוזיציה – לא משנה, הוא יכול להיות חלקי 10 וחלקי 20 וחלקי 30, הוא יקבל ייצוג בכל הוועדות?
מירית דובר
אולי לקבוע מינימום.
יהודית נאות
הוא מקבל ייצוג והוא לא יכול להופיע בכולם, ולכן הוא...
היו"ר דוד אזולאי
את יודעת מה את עושה לו עכשיו ?הוא היה כזה "קטן", עשית ממנו "גדול", שם הוא הולך לנהל.
אביטל שטרנברג
לא "גדול", הוא אחד חלקי.
היו"ר דוד אזולאי
לא. יהודית אומרת – אם יש בעיריית ירושלים 31 חברי מועצה: 30 בקואליציה, אחד באופוזיציה.
יהודית נאות
אז מה יקרה שהוא יושב בוועדת מכרזים ובכספים? אז מה?
היו"ר דוד אזולאי
יהודית אומרת שהוא חייב לקבל ייצוג בכל הוועדות.
אביטל שטרנברג
אבל הוא יהיה מיעוט בכל הוועדות.
היו"ר דוד אזולאי
לא. אבל הוא לא יכול להיות, ואז מה קורה ? הוא יכול להעביר את הזכות שלו ולנהל משא ומתן.
יהודית נאות
עם מי הוא ינהל משא ומתן? – עם הקואליציה, אז יבוא איש קואליציה, אז מה זה משנה?
מרים פרנקל-שור
מה הרעיון שיהיה חבר אופוזיציה? הרעיון הוא שתהיה ביקורת.
יהודית נאות
שיהיה עוד קול. הרי כל חברי הקואליציה הם ממילא בובות על חוט. כפי שראש הרשות אמר – הם מצביעים. הם 11 נציגים בוועדת משנה לתכנון ובנייה – 10 מהם במילא מצביעים אותו דבר, שישלחו במעטפה. ראש הרשות החליט.
עמיחי בן-דרור
יהודית, אני רוצה להבין את סעיף (ג) – שאת מאפשרת לנציג אחד שהוא רק חבר אחד בתוך המועצה, שהוא ממנה מכל הסיעות האחרות נציג בוועדות השונות.

נראה לי, כפי שרמזו קודם, שאת נותנת לו עוצמה אדירה, ללא כל פרופורציה למקומו בתוך המועצה.
יהודית נאות
לא כך. אני לא מדברת על האחד הבודד. כשיש סיעה של שישה ...
עמיחי בן-דרור
אז בואי נגביל את זה. תגבילי מראש, תגידי: לשלוש ועדות, ארבע ועדות, אבל לא שהוא יכול למנות 21 ועדות.
היו"ר דוד אזולאי
יהודית, מה קורה בכנסת?
יהודית נאות
אתה יכול למנות ממלא מקום.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר, עם זה אין לי בעיה. קחי דוגמה: היום, סיעת יחיד – או עמיר פרץ, או אחמד טיבי ועזמי בשארה – הם הרי לא חברים בכל הוועדות. הם חברים באופן יחסי בוועדות.
אביטל שטרנברג
אבל אתה לא שם אותם רק בוועדת קישוט.
היו"ר דוד אזולאי
לא. מה שאומרת היום יהודית נאות – נניח היום אחמד טיבי זו סיעת יחיד – לתת לו ייצוג בכל ועדות הכנסת, והוא מקבל את אותה זכות שלך עם עשרה מנדטים. זה קצת לא פייר.
עמיחי בן-דרור
יש כאן ראייה לא נכונה.
יהודית נאות
אני מבינה, אני קולטת.
היו"ר דוד אזולאי
החלק היחסי מקובל עלי, וצריך לתת לו ייצוג. יכול להיות שאנחנו נאפשר לאותה סיעה שהיא תחליט באלו ועדות היא רוצה להיות מיוצגת. יכול להיות שאותה סיעת יחיד תגיד: אני מעוניינת להיות בוועדת מכרזים ולא בוועדת כספים.
חנה זיכל
פלוס ועדת ביקורת.
היו"ר דוד אזולאי
ועדת ביקורת מקובל עלי שזאת חובה.
מרים פרנקל-שור
החלק שלו יהיה בהתאם לחלק היחסי, לפי בחירתו, פלוס ועדת ביקורת.
מירית דובר
הבעיה היא בלפי בחירתו, שאם יש כמה סיעות קטנות של אופוזיציה, הן כולן ירצו את אותן ועדות, סביר להניח, כי יש ועדות שהן יותר חזקות.
יהודית נאות
לא אמרנו כמה סיעות, כי ברגע שיש כמה סיעות, זה רק אחת מהן. אמרנו שצריך להיות לפחות אחד מסיעה, לא מכל סיעה צריך להיות אחד. אם יש ארבע סיעות בודדות אופוזיציוניות – כל אחד מחבר אחד, במכרזים יהיה נציג אחד של אופוזיציה, לא מארבע הסיעות. לא התכוונתי שאני אכפיל את כל הארבע.
עמיחי בן-דרור
אבל אם יש 18 ועדות ברשות.
יהודית נאות
אין 18 ועדות חובה.
עמיחי בן-דרור
אני מדבר על החובה בלבד, אז את נותנת לאדם בודד את הזכות לכהן בכל אחת מהוועדות האלה.
יהודית נאות
נכון, כי הוא אחד מהאופוזיציה, אז מה יקרה?
עמיחי בן-דרור
אמרתי: תני לו שתיים-שלוש ועדות, אבל לא בכולן.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אתן לא שתיים ולא אתן שלוש. אני אתן לו לפי החלק היחסי שלו.
יהודית נאות
אחד חלקי 31, אז הוא לא יהיה באף ועדה.
היו"ר דוד אזולאי
למה? הוא יהיה באחת.
מירית דובר
ולכל הפחות באחת.
היו"ר דוד אזולאי
לכל הפחות באחת, פלוס ועדת ביקורת.
יהודית נאות
זה במקרה שיש רק אדם אחד בודד, אבל אם יש ארבע סיעות?
אביטל שטרנברג
אז כדאי לך להצטמצם לוועדות לפי 148-149ב, כי כל שאר החובה הן ועדות פחות חשובות. מכרזים, כספים, מל"ח ובטחון הן הכי חשובות.
יהודית נאות
בטחון לא חשובה בכלל.
מרים פרנקל-שור
שהוא יחליט, לפי בחירתו. תני לו להחליט איזה חבר ועדה הוא רוצה – אולי לכל מועצה יש את הדגשים שלה.
יהודית נאות
שהוא יבחר. ברור לי שהוא יבחר כספים, כי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ממילא מגיע לו כי זה על פי חוק התכנון והבנייה, זה לא כאן בפקודה. שם הגודל הוא 11, הסיכוי הסביר שיהיה לו חלקי קדנציה, כך שזה פתור.

ביקורת חייבים לתת לאופוזיציה, ועוד אחת – מקובל עלי.
אביטל שטרנברג
ואז צריך: עוד אחת – לבחירתו.
יהודית נאות
עוד אחת לבחירתו – הפתרון נכון.
היו"ר דוד אזולאי
נדגיש ונבהיר את זה. אם מדובר על ארבעה חברי מועצה, שהם חברים באופוזיציה – שיהיה ברור, לא כל סיעה. אם הם ארבעה חברי מועצה מארבע סיעות – הם לא יקבלו ייצוג לפי... מבחינתי, ארבעתם זהו ייצוג אחד, הם יחליטו ביניהם איפה.
מירית דובר
כן, זה הגיוני.
היו"ר דוד אזולאי
אבל, כשמדובר על סיעת יחיד והוא יחיד באופוזיציה, במקרה זה הוא יקבל לפי החלק היחסי שלו, פלוס ועדת ביקורת. וכאן הייתי נותן לו את הקרדיט לבחור באיזו ועדה הוא יהיה.
יהודית נאות
אחת הוועדות ויושב-ראש ועדת ביקורת. תבינו שאם הוא יבחר את ועדת הכספים, הוא לא יוכל להיות יושב-ראש ועדת ביקורת.
היו"ר דוד אזולאי
זו כבר בעיה שלו. הוא יחליט מה עדיף לו – יושב-ראש ועדת ביקורת או חבר ועדת הכספים.
יהודית נאות
מקובל עלי.
מירית דובר
אתה יכול לחזור על העקרונות שסיכמנו?
היו"ר דוד אזולאי
חבר מועצה יקבל ייצוג – האופוזיציה תקבל ייצוג בכל ועדות החובה.
יהודית נאות
כל אחת מהסיעות מקבלת ייצוג.
היו"ר דוד אזולאי
לא. אני מדגיש כאן – האופוזיציה. במקרה של סיעת יחיד בלבד באופוזיציה, היא תקבל ייצוג יחסי בוועדה, לפי בחירה, פלוס ועדה לביקורת במועצה.
אביטל שטרנברג
ייצוג בכל אחת מוועדות החובה, אבל הייצוג היחסי הוא בכל אחת מהוועדות ולא בסך שלהן, כפי שזה היום.
יהודית נאות
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
אם יש כמה חברי מועצה. אם יש חבר מועצה אחד, הוא יקבל אך ורק לפי החלק היחסי.
יהודית נאות
אבל בואו נחזור לא למקרה הפתולוגי שיש רק מסכן אופוזיציה אחד. בכל אחת מהסיעות: ש"ס, מפד"ל, שינוי, מרצ, ישראל אחת, ליכוד, ישראל בעליה – כל אחד מהן יקבל בוועדות החובה את החלק היחסי שלו במועצה. מקובל?
היו"ר דוד אזולאי
כן. זה קיים.
מרים פרנקל-שור
אם בסיעת יחיד הוא רוצה להיות חבר ועדת כספים והוא לא רוצה להיות יושב-ראש ועדת ביקורת?
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מאפשרים לו, אבל אז יש בעיה לרשות המקומית כי אין יושב-ראש ועדה לביקורת.
יהודית נאות
הוא יכול למנות חבר מועצה מסיעה שקרובה לו בדעות.
מרים פרנקל-שור
לא, הוא לא יכול.
יהודית נאות
כן יכול, בוועדת הכספים.
מירית דובר
אני אקרא את הסעיף:

"יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של העירייה זולת אם היתה במועצה סיעה אחת בלבד" – זו ההוראה שקיימת בעניין הזה.
מרים פרנקל-שור
יש שם תרופה לכך.
יהודית נאות
מירי, תשאירי את החוק עם התיקון של דוד, זה עובד.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע כך – בסעיף150א לפקודה אנחנו למעשה הגענו עד לסעיף (2) ואנחנו מפסיקים את הדיון בסעיף (2).

יש לי בקשה ממרכז השלטון המקומי – כדי להקל על כולם את העבודה – יש לכם את החומר עכשיו, תעברו על זה. אם כבר יש לכם איזשהם דברים שאתם רוצים לתקן – אולי כבר תעבירו זאת.
מירית דובר
הערנו. אנחנו העברנו לנוסח המפורט, אבל מאחר שלנוחיות החברים זה נעשה לפי הסדר של הסעיפים בנוסח המפורט, יש לכם כבר נייר כזה.
יהודית נאות
אני השתמשתי באותם סעיפים כי ידעתי שעלול לקרות משהו.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים