ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 02/08/2000

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/1163

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
2.8.2000


פרוטוקולים/ועדת הפנים/1163
ירושלים, כ"ח באב, תש"ס
29 באוגוסט, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 144
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000), שעה 09:15
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
אבי יחזקאל
מוזמנים
עמית לנג - משרד האוצר, רפרנט אגף תקציבים
רז ימיני - משרד האוצר, רפרנט אגף תקציבים
עו"ד רחל אדם - המשרד לאיכות הסביבה, יועמ"ש
ד"ר אמיר שפירא - המשרד לאיכות הסביבה, אגף ים ונחלים
שלום גולדברגר - משרד הבריאות, מנהל המח' לביראות הסביבה
עו"ד אילנה מישר - משרד הבריאות, לשכה משפטית
עו"ד אביטל שטרנברג - מח' ייעוץ וחקיקה
משה אבנון - משרד הפנים, מנהל מינהל משק המים
עו"ד דורית טפר - משרד הפנים, לשכה משפטית
אילנה לוין - משרד הפנים, לשכה משפטית
עו"ד איל מרדיקס - לשכת עורכי-הדין
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת אברהם יחזקאל.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת אברהם יחזקאל
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, רבותי. אנחנו נקיים היום דיון בהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 76) (חובת דיווח על איכות מי השתייה), התש"ס-2000. ברשותכם, אקרא את הסעיפים. אני מקווה שלאחר זמן כה רב, הגענו פחות או יותר למוצר כמעט מוגמר. לא הייתי אומר שזה עונה על הדרישה, וזה לא מה שהמציע התכוון בתחילת הדרך, אבל הדברים הגדולים מתחילים בדברים הקטנים.

(קורא מהרשומות סעיף 1 להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 76) (חובת דיווח על איכות מי השתייה), התש"ס-2000))
אביטל שטרנברג
בסעיף קטן (א) צריך שייאמר לוחות בלשון רבים, ולא לוח בלשון יחיד.

בסעיף קטן (ב), היות ואנחנו מדברים על ניסוח שהוא בעצם פישוט של מה שייאמר בתקנות, הוצע כאן בשיחה מקדימה, על-ידי אילנה מישר, להוסיף אחרי המילה "פירוט" את המילים "פירוט נבחר".
היו"ר דוד אזולאי
מה זה פירוט נבחר?
אביטל שטרנברג
יש כ-40 פרמטרים לתקנות איכות המים. הכוונה היתה שהטופס יהיה טופס פשוט ונהיר לכל תושב, ולכן לא כל הפרמטרים יופיעו, אלא סוג של פרמטרים מאוד אינדיקטיביים. לכן, אני מציעה, אילנה מישר, להוסיף את המילה "נבחר".
אברהם יחזקאל
מי קובע מהו נבחר?
אביטל שטרנברג
השר.
שלום גולדברגר
כתוב "מידע כפי שיקבע השר".
אביטל שטרנברג
הערה נוספת, שהיא טכנית לחלוטין. בסעיף קטן (ב) נכתב בסוף "הפקודה", וזה צריך להיות פקודת בריאות העם, כי אנחנו בתוך פקודת העיריות, וזה יכול ליצור בלבול.
היו"ר דוד אזולאי
כתוב בסעיף קטן (א) "(להלן – פקודת בריאות העם)".
אביטל שטרנברג
אחר כך כתוב הפקודה, ואנחנו בתוך פקודת העיריות, וחבל שיהיה בלבול.

בסיפה של סעיף קטן (ג), אני מציעה להוסיף את המילים "ובדרכים נוספות, כפי שייקבע", כדי להשאיר אופציה, למשל, לפרסום בעתיד באינטרנט, כאשר האמצעי הזה יהיה יותר זמין לציבור.
היו"ר דוד אזולאי
זה אומר דרכים חלופיות?
אביטל שטרנברג
זה לא "או".
היו"ר דוד אזולאי
תחולת החוק - אי-אפשר שתהיה מיידית. מדובר ברשויות שצריכות להתארגן. הייתי מציע שתחולת החוק תיכנס לתוקף בעוד שלושה חודשים.
משה אבנון
בשנת התקציב הבאה.
אילנה מישר
ייקח קצת זמן עד שיקבעו את התקנות וכן הלאה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל שהחוק ייכנס לתוקף בתחילת שנת התקציב הבאה, מה-1 בינואר 2001.
אילנה מישר
בסעיף קטן (א) אחרי "מידע כפי שיקבע השר" אני מציעה להוסיף "בהתייעצות עם שר הבריאות", משום שאנחנו מדברים על איכות המים, שזה בתחום אחריותו של שר הבריאות.
דורית טפר
שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבריאות.
מירי פרנקל-שור
אם נטיל חובת התייעצות, לא יהיה פרסום אף פעם.
אילנה מישר
למה לא? אנחנו כל הזמן מקיימים התייעצות בין שרים.
אברהם יחזקאל
גברתי יודעת מה דינה של התייעצות ברמה הפרקטית.
אילנה מישר
בסעיף קטן (ב) אני מציעה במקום המילים "לתכונות המים שאינם ראויים לשמש כמי שתייה", הייתי מציעה לכתוב "בהשוואה לערכים המרביים שנקבעו לפי פקודת בריאות העם".
משה אבנון
זה נכון, זה לא תכונות, זה ערכים.
ארז ימיני
האחריות על המים מתחלקת בין עשרה משרדי ממשלה שונים. איכות מי שתייה היא באחריות בלבדית של משרד הבריאות. אולי מן הראוי בכל זאת להכניס התייעצות עם משרד הבריאות?
אברהם יחזקאל
תודה לך, אבל לא.
דוד אזולאי
לצערי הרב, אנחנו יודעים איך המערכת עובדת. אם אתה מכניס התייעצות, לא יהיה דיווח. אם אתה רוצה שלא יהיה דיווח, אז נוסיף את זה.
אברהם יחזקאל
הוא יודע את זה.
ארז ימיני
אנחנו תומכים בהצעת החוק.

דבר נוסף הוא לגבי המגזר הכפרי.
אביטל שטרנברג
זה לא חל עליו, כי זה חל רק על עיריות.
דורית טפר
משרד הפנים החליט שקודם זה יפורסם, ואחר כך נראה.
אברהם יחזקאל
למה שלא כולם יחוו את החוויה הזאת יחד?
היו"ר דוד אזולאי
זה לא כולל את המועצות המקומיות?
דורית טפר
זה לא כולל רשויות מקומיות ולא כולל מועצות אזוריות. לגבי מועצות אזוריות, אנחנו בכלל לא יודעים איך זה עובד.
איל מרדיקס
אנחנו מציעים שכל התיקון הזה ייכנס לחוק המים. הממונה על כך יהיה שר הבריאות, מכיוון שהוא קובע את תקני המים. לשר הפנים אין מושג במים, ואין לו אנשי מקצוע שייעצו לו לגבי איכויות של מים.

הנקודה החשובה בחוק המים היא, שמדובר על ספקי מים שונים, חוץ מהעיריות יש כל מיני תאגידים, יש רשויות מקומיות. כשנכניס את התיקון לחוק המים, אפשר יהיה לתת הגדרה רחבה בחוק המים לספק מים.
אברהם יחזקאל
אני לא רוצה להטיל פה חובת אחריות על תאגיד, אלא על הרשות המקומית שעומדת מול האזרח. העניין החשוב בחוק הזה הוא הרשות המקומית ואחריותה כלפי הציבור. אני לא רוצה בהזדמנות זאת לתקן דברים נוספים.
מירי פרנקל-שור
זה נושא שצריך לבדוק.
דורית טפר
אם יהיה חוק תאגידי מים וביוב, ממילא זה יהיה כתאגיד.
היו"ר דוד אזולאי
לא כל רשות היא תאגיד מים.
משה אבנון
אם יתקבל מה שאיל מרדיקס אומר, הרגנו את הצעת החוק עוד לפני שהיא נולדה.

לגבי מועצות מקומיות – יש להבחין בין מועצות מקומיות לבין מועצות אזוריות. לגבי מועצות מקומיות, נחיל עליהן את הדיווח בצו, כי הן ספקי מים כמו עירייה.

נושא אספקת המים למועצות אזוריות – כל קיבוץ, כל מושב, זו אגודת מים עצמאית. שם נצטרך לראות כעבור חצי שנה, או אחרי שהעניין ייכנס לתלם, איך אנחנו מחילים את העניין על המועצות האזוריות.
היו"ר דוד אזולאי
יש אפשרות להחיל את זה בתקנות או בצו?
משה אבנון
ניתן להחיל את זה בצו, אבל הבעיה היא לא הטלה של צו, אלא איך לאכוף ולוודא.
אברהם יחזקאל
דורית טפר שכנעה אותך בשיחה המקדימה, כי בתחילת השיחה ביניכם עוד היית בדעתי.
משה אבנון
גם עכשיו אני בדעתך.
אברהם יחזקאל
אם אתה בדעתי, למה אתה מסביר את דורית טפר?
משה אבנון
היא שמבינה בחוקים ובצווים.
דורית טפר
הסברתי לו את הבעיה עם המועצות האזוריות.
משה אבנון
היתה בעיה פרקטית, איך אנחנו מממשים את העניין הלכה למעשה. אמרתי שלגבי מועצות מקומיות, שלא כלולות בחוק העיריות, תהיה פנייה בצו, ובזה אין לנו ויכוח. לגבי מועצות אזוריות יש בעיה פרקטית לגבי החלה. אני לא יכול לבוא לקיבוץ או למושב ולוודא איך עושים זאת, כי המועצה האזורית, אין לה שום שליטה על כפר או על קיבוץ.
אברהם יחזקאל
במובן החקלאי של הקיבוץ אתה צודק, אבל במובן הנדל"ני, כמו שהולך להיות קיבוץ בעתיד הקרוב, גם שם יתהוו אוכלוסיות שתזדקקנה למים ראויים.
משה אבנון
הפקודה בעתיד תחול על כל תאגיד מים עירוני.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נשאיר את הצעת החוק כמות שהיא, פרט לאותם תיקונים שהסכמנו עליהם. חצי שנה מיום התחולה נבקש לקבל דיווח איך אתם מחילים את העניין גם על המועצות המקומיות וגם על המועצות האזוריות.
אברהם יחזקאל
אני עדיין מקבל את ההבחנה בין מועצה מקומית למועצה אזורית. אני חושב שדינה של מועצה מקומית, כפי שהערת, צריך להיות לאלתר, חצי שנה זה זמן קצת ארוך, אדוני. האם אפשר לקצר לשלושה חודשים?
היו"ר דוד אזולאי
אם המועצה תתחיל מיד בדיווח, עם קבלת החוק, וירצו ליידע את הוועדה לפני כן, אני אקבל את זה.
אברהם יחזקאל
הייתי קובע אפילו טווחי זמן שונים בין מועצה מקומית למועצה אזורית, למשל מועצה מקומית כעבור שלושה חודשים, ומועצה אזורית כעבור חצי שנה.
היו"ר דוד אזולאי
למה אי-אפשר להחיל את זה, אם כך, על המועצות המקומיות?
משה אבנון
אמרתי שנחיל בצו מיידי.
היו"ר דוד אזולאי
לא שמעתי, וזה מקובל עלי.
משה אבנון
עד ה-1 בינואר 2001 יהיה צו גם על המועצות המקומיות.
איל מרדיקס
צריך הסמכה בחוק להוציא צווים כאלה?
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא יכולים.
דורית טפר
את רוצה לתקן תיקון מקביל לפקודת המועצות המקומיות?
מירי פרנקל-שור
אני לא יודעת אם אנחנו יכולים לעשות תיקון עקיף לצו.
דורית טפר
הצווים לגבי מועצות מקומיות ומועצות אזוריות הם צווים לא מכוח פקודת העיריות, אלא מכוח פקודת הרשויות מקומיות תשי"א-1950.
מירי פרנקל-שור
אני אבדוק את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו ניגשים להצבעה לאשר את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 76) (חובת דיווח על איכות מי השתייה), התש"ס-2000, לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? שניים בעד. אין מתנגדים. אין נמנעים. לפיכך, הצעת החוק עוברת לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל אלה שסייעו וקידמו את הצעת החוק במהלך העבודה עליה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים