ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/07/2000

הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה),התש"ס-2000-ח"כ גדעון עזרא,מיכאל איתן,יורי שטרן

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/883

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
25/7/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/883
ירושלים, כ"ט בתמוז, תש"ס
1 באוגוסט, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 138
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"ב בתמוז התש"ס (25 ביולי 2000), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יצחק סבן
גדעון עזרא
יורי שטרן
מוזמנים
מרגלית בוטרמן - יועמ"ש, משרד הפנים
רות שלגי - משרד הפנים
עמית לנג - רפרנט, משרד האוצר
אביטל רימון-קפלן - יועצת, מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
עדי שפריר – מתמחה
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
רויטל יפרח
סדר היום
הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 –
ח"כ גדעון עזרא, מיכאל איתן, יורי שטרן


הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000. הצעת החוק היא של חבר הכנסת גדעון עזרא והוא יציג אותה.
גדעון עזרא
אנחנו נמצאים אחרי זה. סוכם שמשרד הפנים...
מרגלית בוטרמן
הכל התעכב בגלל הלחץ במשרד. לא הצלחתי להוציא משהו אפקטיבי, אבל אקריא את הנוסח שאנחנו מציעים לסעיף 1(א) –

שר הפנים או מי שימנה, יאשר תקנים להעסקת עובדים בעיריה (להלן-התקנים) על פי הצעת הרשות המקומית ובכפוף לתפקיד המוצע.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שיש עד היום. מה התיקון הגדול שלכם אחרי הפגישה של חבר הכנסת גדעון עזרא עם היועצת המשפטית של משרד הפנים?
מרגלית בוטרמן
הטענה היתה שכשמעסיקים בחריגה...
היו"ר דוד אזולאי
נכון.
מרגלית בוטרמן
כאן יש את סעיף קטן (ב), שאומר...
היו"ר דוד אזולאי
העברתם את התיקונים שלכם ליועצת המשפטית של הוועדה?
מרגלית בוטרמן
לא.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
מרגלית בוטרמן
כי רק עכשיו קיבלתי תשובה סופית.
היו"ר דוד אזולאי
באמת, לפני כמה זמן נפגשתם?
גדעון עזרא
הם הבטיחו לנו שלפני תום המושב ותחילת הפגרה, משרד הפנים יביא את ההצעה המסוכמת שלו ואנחנו נדון בה על מנת שנאשר את זה פה. הנושא הזה פשוט לא זז.
מרגלית בוטרמן
יש חופשות...
היו"ר דוד אזולאי
עם כל הכבוד, זה לא תירוץ. אנשים נפשים פה ומקימים דיונים ובסופו של דבר אנחנו מקיימים דיון על איזו שהיא הצעה מתוקנת שהיועצת המשפטית של הועדה לא ראתה אותה ולא שמעה אותה ואני צריך לשמוע עכשיו ממך כל מיני דברים...
מרגלית בוטרמן
אבל זה גם מה שאמרתי בפעם הקודמת. זה הנוסח...
היו"ר דוד אזולאי
אני הבנתי שכל הנושא של התקנים לא קיים בחקיקה.
מרגלית בוטרמן
בגדול הוא לא קיים. הוא קיים בחוק יסודות התקציב וזה מכניס את זה גם לפקודת העיריות.
גדעון עזרא
אני מבקש להבין, בפרקטיקה, איך המנגנון הזה יעבוד?
מרגלית בוטרמן
אנחנו צריכים להכניס פה סעיף שזה יהיה יחד עם הצעת התקציב. זאת אומרת, הם מציעים תקציב עם הצעה של תקנים, ויש פה למשל שינוי שהעסקה זה לרבות באמצעות כוח אדם. היום הרשויות המקומיות מעסיקות בחריגה מתקן, על ידי חברות כוח אדם או על ידי כך שמעבירים עובדים למתנ"סים וכולי...
היו"ר דוד אזולאי
ואת זה אתם מקבלים?
מרגלית בוטרמן
אנחנו לא מקבלים ואנחנו לא בודקים.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
מרגלית בוטרמן
כוח אדם אנחנו לא בודקים היום.
גדעון עזרא
אבל לפי ההצעה אתם תבדקו וזה משמעותי.
אביטל רימון
כבר אין חוק כוח אדם.
מרגלית בוטרמן
זה נכון שנגמר הסיפור עם החוק של העסקות כוח אדם.
היו"ר מרגלית בוטרמן
גברת בוטרמן, אני רוצה לדעת, במצב הקיים היום, על מי מוטלת האחריות ברוב המקרים? על הממונה על המחוז? בחוות הדעת שיש בידי, מי שאחראי על ראש הרשות המקומית במקרה של חריגה בתקנים זה הממונה על המחוז.
מרגלית בוטרמן
סעיף 221 לא מדבר על התקנים. הוא מדבר על חריגה בכלל. כתוב: הממונה על המחוז, זו פקודה מנדטורית. למעשה, לממונה על המחוז אין שום סמכויות אלא אם כן השר אמר לו לפסול. הוא צריך להביא את המצב הזה לידיעתו של המנהל הכללי.
היו"ר דוד אזולאי
אבל מי שעובד מול ראש הרשות זה הממונה על המחוז. הוא אמור לבדוק אותו והוא אמור להעביר את המידע למנהל הכללי או לשר, נכון? מה קורה כאשר ממונה על המחוז לא ביצע את תפקידו?
מרגלית בוטרמן
מה שקורה שכל עובד ציבור...
היו"ר דוד אזולאי
זו בדיוק השאלה. אתם למעשה מיניתם פונקציה שהיא אמורה לבדוק והפונקציה הזו, גם אם היא לא בדקה ולא ביצעה את תפקידה, לא יכולים לעשות שום דבר נגדה.
מרגלית בוטרמן
השאלה למה אתה קורא: לא ביצע את תפקידו. יש לנו אולי מקרה אחד שהגיע לדיון בבית המשפט הגבוה לצדק. הממונה על המחוז שלח דוחות ביקורת ושלח מכתבים ושלח התראות, וראש הרשות המשיך לעשות מה שהוא רוצה וגם האגף שלו והעובדים שלו...
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה כאשר הממונה על המחוז לא שלח התראות, לא הודיע לממונים עליו, לא נקט בשום סנקציה כנגד ראש רשות? אני שואל מה עשו? כמה מקרים כאלה היו שממונה על המחוז פנה והתריע? הרי ברוב המקרים הוא לא פנה והוא לא התריע.
מרגלית בוטרמן
הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שפונים ומתעלמים. הבעיה היא שתמיד יש לך תכתובת במכתבים...
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שכל עוד שלא תהיה סנקציה כנגד הממונה על המחוז ואם ממונה על המחוז ידע שמרחפת עליו סכנה של העמדה לדין משמעתי, או קנס או כל סנקציה אחרת הוא ימשיך להוציא מכתבים ולצאת לידי חובה ובזה נגמר העסק. אבל אם הוא יודע שיש עליו סנקציה, הוא יתנהג אחרת לגמרי.
מרגלית בוטרמן
את זה אתה יכול להטיל על כל פקיד בכל משרד.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע. אני לא רוצה להתעסק כרגע עם כל הפקידים של המדינה. אני כרגע עוסק בהצעת חוק קביעת תקנים לרשויות המקומיות בלבד.
מרגלית בוטרמן
אני לא חושבת שלמנהל המחוז יש שיניים מבלי מה שהשר אומר לו לעשות.
גדעון עזרא
אני מבקש לדעת, אם משרד ממשלתי מסויים יעסיק אדם שאין לו תקן, בסוף החודש לא יוציאו לו תלוש משכורת.
עמית לנג
אין דבר כזה.
גדעון עזרא
אם אתה מעסיק אדם מעל לתקן, בלי אישור של הנציבות, בסוף החודש לא ייצא לו שיק.
עמית לנג
אין דבר כזה.
גדעון עזרא
עזוב את הרשות המקומית. משרד האוצר לוקח היום עובד שמחוץ לתחום, בלי אישור של הנציבות. מה קורה?
עמית לנג
משלמים לו בגירעון. את הסנקציות מפעילים על המחלקה שהעסיקה בחריגה. אפשר להגיע גם עד לפיטורים של הממונה. אבל כסף הוא יקבל.
היו"ר דוד אזולאי
אומר יושב ראש הועדה: אני מבקש להחיל גם על המקבילה במשרד הפנים...
מרגלית בוטרמן
הסמכויות של הממונה במשרד הפנים לא מאפשרות לו להעסיק.
גדעון עזרא
על מי תופעל הסנקציה?
מרגלית בוטרמן
על ראש רשות.
היו"ר דוד אזולאי
השר האציל מסמכותו לממונה על המחוז כדי שינקוט באמצעים כנגד ראש הרשות. לממונה על המחוז יש סמכות בקביעת התקנים לרשות המקומית.
מרגלית בוטרמן
מי שקובע את התקנים זו הרשות המקומית. היא מעבירה את התקניםש היא גובעת למשרד הפנים לאישור.
גדעון עזזרא
ומי מאשר במשרד הפנים?
מרגלית בוטרמן
הגברת מיכל קורנבלום ומר ישראל פיט. הם מאשרים ובודקים אם זה סביר. יש תקנים יעודיים. משרד העבודה והרווחה אומר שלרשות מקומית פלונית מגיעים שלושה עובדים סוציאליים. אז בודקים שיש שלושה עובדים סוציאליים ולא יותר. משרד החינוך קובע שלרשות מסויימת מגיעים 120 מורים אז בודקים שיש 120 תקנים למורים.
גדעון עזרא
ואם ישנם חמישה עובדים סוציאליים?
מרגלית בוטרמן
אז לא מאשרים להם.
גדעון עזרא
מי לא מאשר?
יצחק סבן
אנחנו יודעים שאין רשות אחת שעומדת בתקן. כמעט כל הרשויות לא עומדות בתקן. יש תקנים יעודיים, ובכל זאת לא עומדים בזה.
מרגלית בוטרמן
היום אומרים לרשויות המקומיות: כמה עובדים מוניציפאלים אתם צריכים, אתם תקבעו, אבל רק שזה לא יחרוג מ-45% מהתקציב. זאת אומרת, העלות של העסקת העובדים לא תחרוג מ-45% מהתקציב.
גדעון עזרא
הם לא קובעים את הצורך בכלל...
מרגלית בוטרמן
זו העצמאות של הרשות המקומית שתקבע אם אלה הצרכים שלה. אבל, בדקו ש-45% זה סכום שהרשות יכולה לעמוד בו. כולל את הפנסיה.

למשל ברחובות, התקציב של השכר מאוד מאוד גבוה. תקציב השכר שלו הוא 60% מהתקציב. בגלל זה היא במצב כלכלי כל כך קשה. אבל, הם קובעים תקנים ואנחנו מאשרים אותם. כמובן בודקים שזה סביר וזה עומד לפי הכללים שנקבעו.
גדעון עזרא
לפי מה את קובעת את הסבירות?
מרגלית בוטרמן
לפי גודל הרשות...
יצחק סבן
השאלה היא מה אתם עושים עם הרשויות שעוברות על התקן?
מרגלית בוטרמן
יש תכניות הבראה.
גדעון עזרא
למה צריך להגיע לתכניות הבראה?
יצחק סבן
למה אתם ממשיכים לתקצב? למה משרד הפנים ממשיך לתקצב את הרשויות שלא עומדות בתקן? עיריית באר שבע ממשיכה לקבל אפילו שאנחנו יודעים במפורש שהיא עוברת את התקן.
אביטל רימון
איזה תקן היא עוברת?
יצחק סבן
היא עוברת על כל התקנים שקיימים היום. בנושאים של עובדים סוציאליים בנושאים של חינוך. הם עוברים על כל התקנים וממשיכים לקבל את התיקצוב כאילו שום דבר לא קרה.
עמית לנג
צריך להבחין בין שני דברים: אתה צודק במה שאתה אומר לגבי רשות עירונית. כשרשות עירונית מסיימת בגירעון שוטף כל שנה והיא חורגת מהתקנים המאושרים לה, זה מצב בלתי נסבל שלא יעלה על הדעת ואני מסכים איתך. מצד שני, יש רשויות שמנהלות את התקציב שלהן בצורה אחראית ואין להם גירעון נצבר...
יצחק סבן
אתה יכול להגיד לי כמה רשויות לא נמצאות בגירעון?
עמית לנג
149 רשויות לסוף שנת 1999. כשרשויות כאלה באות לאישור תקציב, הן אומרות לך: מה שהיקצה לי משרד העבודה והרווחה לא מספיק לי. אני, ממקורותי, במסגרת שמירה על תקציב של 45% מסך התצקיב יהיה להוצאות, אני מוסיפה ממקורותיי עוד תקנים לענין הזה. היא מראה על שמירה על תקציב מאוזן...
גדעון עזרא
זה מהאזרחים...
עמית לנג
נכון. הרי למי הולכים השירותים האלה? זה הולך לטובתה האישית? זה הולך לאזרחים. היא עדין מראה לך שהתקציב מאושר ומאוזן, אין בזה כל רע. המצב הבעייתי הוא ברשויות שנמצאות בגירעון ולא מסוגלות לסיים את השנה בצורה מאוזנת שוטפת, וחורגות גם מהוצאות השכר ובתקנים. אלה הרשויות בהבעיתיות. האחריות במקום הזה היא של ראש הרשות ולא של משרדה פנים.
גדעון עזרא
אם זו רשות עשירה, אז יש לה הרבה תעשיה והרבה היי-טק והרבה והרבה והיא יכולה להרגיש חופשי מבחינת העסקת כוח אדם.
עמית לנג
עד ממוצע מסויים של שכר מתוך התקציב. לא 80%. יש לזה גבול מסויים.
מרגלית בוטרמן
אם רשות מקומית רוצה לתת חוגי העשרה לילדים ותוספת של שעות נוספות בבתי ספר ועוד עובדים סוציאלים כי היא חושבת שזה יעזורלה לפתור בעיות של אלימות, אזלמה לא?
יצחק סבן
הבעיה היא ברשויות שיש בהן גירעון.
גדעון עזרא
אני מדבר על כוח אדם, מעבר למה שנדרש...
עמית לנג
תלוי אם אתה מדבר על גירעון שוטף או גירעון נצבר. תלוי באילו פרמטרים אתה רוצה להסתכל על זה.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, בדיון הקודם היתה כאן החלטה, שתוך עשרה ימים היינו אמורים לקבל חומר מכם וגם ממרכז השילטון המקומי.
אביטל רימון
אני מצטערת.לא היתה שום החלטה שאני צריכה להעביר חומר. נהפוך הוא...
היו"ר דוד אזולאי
תוך עשרה ימים מהיום, אנחנו היינו צריכים לקבל חומר ממרכז השילטון המקומי...
אביטל רימון
איזה חומר הייתי צריכה להעביר?
היו"ר דוד אזולאי
על הצעת החוק הזאת. היית צריכה להעביר את דעתכם בעניין הזה.
אביטל רימון
לא, אני אמרתי שברגע שאראה חומר כתוב, אני שומרת על זכותי להגיב עליו.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. לא קרה שום דבר.
אביטל רימון
אם הייתי יודעת שזה כזה סיפור למשרד הפנים, אני הייתי מכינה את החומר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעביר את הצעת החוק כמות שהיא, בנוסח של חבר הכנסת גדעון עזרא לקריאה ראשונה. אני מעמיד את זה להצבעה...
גדעון עזרא
סליחה. אני השתכנעתי מכל הדברים פה, שאת תסעיף, 1(ג) האומר: "ראש עירייה שהעסיק עובדים בחריגה מהתקנים – דינו קנס או מאסר", אני חושב שהכי הגיוני להסיר את הסעיף. יחד עם זאת, היה חשוב לי הנוסח שלכם.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת עזרא, אני מוריד את סעיף 1(ג) מהצעת החוק.

אנחנו מעבירים את ההצעה לקריאה ראשונה, ובין קריאה שניה ושלישית, אני מקווה שנוכל לקבל את החומר על מנת שנוכל להתייחס. אני מציע שתעבירו אותו כבר למרכז השילטון המקומי...
אביטל רימון
אולי אני אגיש הצעה. מה,זה כזה סיפור? הייתי מכינה את זה בשלושה ימים.
היו"ר דוד אזולאי
את רואה שזה סיפור.
אביטל רימון
כי עכשיו זה מתחיל להתגלגל, ואני לא חושבת שזאת סיבה להעניש אותנו...
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מעניש אף אחד. אני לא רוצה להעניש חבר כנסת שעובד קשה כדי להכין הצעת חוק, והוא ממתין וממתין עד שמגיע תורו לוועדה וכשמגיע תורו משרד הפנים לא מוכן. אני נותן להם הזדמנות נוספת וגם אז הם לא מוכנים ואני אגיד לחבר הכנסת: תמתין למשרד הפנים. עם כל הכבוד.
אביטל רימון
לכן, מה שאני מציעה הוא: התיקון הוא לא גדול ואנחנו יכולים לדון בו עכשיו ולהעביר את זה כפי שזה מוסכם על המציע. אפשר לדון בזה עכשיו...
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני לא דן בזה.

אני מבקש להעמיד את הצעת החוק לקריאה ראשונה, עם התיקון של הסרת סעיף 1(ג) מהצעת החוק -

מי בעד - 3
מי נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק עוברת לקריאה ראשונה.

תודה לכולם. הישיבה נעולה.(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים