ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 05/07/2000

חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), התשס"א-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/816

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
05/07/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/816
ירושלים, י"ז בתמוז, תש"ס
20 ביולי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 123
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, ב' בתמוז התש"ס (5 ביולי 2000), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יעקב ליצמן
יהודית נאות
מוזמנים
איילת פישמן - משרד הפנים
מנחם ליברמן - משרד הפנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים
מירית דובר - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן
בשל עבר פלילי), התש"ס-2000, של קבוצת חברי הכנסת.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן
בשל עבר פלילי), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את הדיון בהצעת חוק הרשיות המקומיות (תיקוני חקיקה (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבר פלילי), התש"ס-2000, של חברת הכנסת יהודית נאות ואחרים. זה הדיון השלישי שאנחנו מקיימים בעניין הזה לצורך הכנתו לקריאה ראשונה.
סדר הדיון יהיה כדלהלן
נעבור על הצעת החוק סעיף סעיף, מירי תקרא אותו. אם יש מה להוסיף או לשאול, כל אחד יכול לעשות את זה וככה נתקדם. מירי, בבקשה.
מרים פרנקל-שור
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבר פלילי), התש"ס-2000. תיקוני חקיקה של מספר חוקים שקשורים לרשויות המקומיות. אנחנו מתקנים את חוק הרשויות המקומיות (בחירות), אנחנו מתקנים את תיקון לפקודת העיריות.
יהודית נאות
אני רוצה להעיר הערה לשם החוק. אנחנו לא שוללים בגלל עבר פלילי אלא בגלל עבירה עם קלון. מהות החוק הזה היא לא אם יש עבר פלילי אלא בגלל עבירת קלון.
מרים פרנקל-שור
נכון.

"1. בחוק הרשויולת המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות) –

(1) בסעיף 7:
(1) האמור בו יסומן (א), ובו, במקום פסקה (6) יבוא:
"(6) מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אינו זכאי להיכרלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה אלא אם כן קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה או העבירות שבהן הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון;"
היו"ר דוד אזולאי
למה שלושה חודשים?
יהודית נאות
זה להבדיל בין סוגי העבירות: עוון, פשע וחטא.
מרים פרנקל-שור
זה גם נקבע לגבי חברי הכנסת.
יהודית נאות
אני יכולה להגיד לך למה זה נקבע לגבי חברי הכנסת. פשוט כדי שלא עבירות קטנטנות וזוטות תיכנסנה לעניין, ולא כל אחד שהיתה לו עבירה עד שלושה חודשי מאסר יצטרך אפילו להגיש תצהיר לשופט וכו'. זה לסנן את העבירות הקלות החוצה.
סיגל קוגוט
רצוי שהשופט חשין לא יצטרך לדון. שיהיה משהו מינימלי של חומרה כדי שהשופט חשין יצטרך להתחיל לדון בזה. אם אין אפילו את זה, השופט לא צריך לדון. אם יש את זה, אז הוא צריך לשקול.
מרים פרנקל-שור
"לענין סעיף קטן זה, "מאסר בפועל" – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לרצות ברצף אחד, לרבות מאסר על תנאי שהופעל אף אם הוטלו בגזרי דין שונים;

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) מועמד ברשימת מועמדים שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (א)(6) אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, לא יתחיל ושמו יימחק מרשימת המועמדים שבה היה כלול שמו, אלא אם כן קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה או העבירות שבהן הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון;"

בסעיף (א) דנו לפני הגשת רשימת המועמדים. בסעיף (ב) אנחנו דנים בתקופה שבין הגשת רשימת המועמדים לבין יום הבחירות. בהמשך נדון מה קורה לגבי מי שכן התחיל לכהן כחבר מועצה, שאז הוא בא תחת המטריה של פקודת העיריות.
מירית דובר
האם יש התייחסות בהמשך למועד שבו יושב-ראש ועדת הבחירות צריך לקבוע אם יש עם העבירה קלון?
מרים פרנקל-שור
אנחנו נעבור לסעיף 7א, לפרוצדורות.

(2) אחרי סעיף 7 יבוא:

7א. לענין אי-הכללת שמו של מועמד ברשימת מועמדים ולענין מחיקת שמו של מועמד מרשימת מועמדים לפי סעיף 7, יחולו הוראות אלה –" אנחנו רואים בעמוד 2 שיש לנו פיסקאות 1, 2, 3 ו-4 וכל פיסקה מתייחסת לתקופה שונה כאשר הפיסקה הראשונה מתייחסת לתקופה לפני הגשת רשימת המועמדים.

"(1) (א) נידון אדם ששמו נכלל ברשימת מועמדים ( להלן – מועמד) למאסר כאמור בסעיף 7(א)(6) לפני הגשת רשימת המועמדים, יגיש לפקיד הבחירות, יחד עם כתב ההסכמה להיות מועמד, כאמור בסעיף 53(ח), הצהרה לענין סעיף 7(א)(6).

(ב) הוגשה הצהרה לפי פסקת משנה (א), יחליט יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, על פי בקשה שתוגש בצירוף כל החומר, אם אין בעבירה משום קלון; הבקשה בצירוף כל החומר תוגש לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות;" לאורך כל הדרך אנחנו הולכים בהנחה שהוא לא יכול לכהן כי יש בעבירה משום קלון, אלא אם קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה משום קלון, וכך הוא יקבל את ההכשר.
איילת פישמן
צריך אולי לומר במפורש שהבקשה מוגשת על ידי המועמד.
מירית דובר
נראה לי שזה ברור מאליו.
סיגל קוגוט
אפשר להוסיף את זה.
מרים פרנקל-שור
"(ג) החלטת יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; פסק הדין המנומק יימסר לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.

(3) (א) – כאן אנחנו עוברים לתקופה שלאחר הגשת רשימת המועמדים ולפני יום הבחירות. "נידון מועמד למאסר, כאמור בסעיף 7(א)(6) בתקופה שלאחר הגשת רשימת המועמדים ולפני יום הבחירות, יודיע על כך המועמד ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב-ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבשלה נידון משום קלון, יצרף לבקשה את כל החומר; ההודעה, הבקשה והחומר המצורף יוגשו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך 7 ימים מיום מתן גזר הדין;" כאן הוא צריך להגיש הודעה. אם הוא רוצה להמשיך להתמודד, הוא צריך להגיש את הבקשה כמו אותו מועמד שרוצה להיכלל ברשימה.
היו"ר דוד אזולאי
היושב-ראש יכול לבקש את זה על סמך זה שמישהו הלך והודיע?
מרים פרנקל-שור
לא. "ואם ביקש מהיושב-ראש". זאת אומרת, אם ביקש המועמד מהיושב-ראש.
סיגל קוגוט
החובה מוטלת על האיש עצמו.
היו"ר דוד אזולאי
עכשיו תיקנו את זה. אם לא היינו מוסיפים בסעיף קטן (ב) את המלים "על ידי המועמד", האם כל אחד יכול היה לגשת לפקיד הבחירות ולהגיד לו: אדוני, האיש עבר עבירה?
סיגל קוגוט
למעשה החובה כפי שהיא בחוק הזה היא שאותו אדם שרוצה להתמודד, אם הוא הורשע, הוא צריך להודיע.
איילת פישמן
בהנחה שהוא לא הודיע ופקיד הבחירות מקבל תלונות מאנשים, מה הוא צריך לעשות עם זה?
סיגל קוגוט
אנחנו נוסיף שאם פקיד הבחירות קיבל תלונות, הוא יכול לשאול את האיש ולבקש ממנו הצהרה.
היו"ר דוד אזולאי
עם כל הכבוד, אנחנו מטילים את החובה רק עליו. אם הוא לא יעשה את זה, אז מה?
סיגל קוגוט
יש סנקציה אחרת, כי הוא יעוף אחר-כך לפי פקודת העיריות. אבל זה לא משנה. עדיף לפני.
איילת פישמן
השאלה היא אחרת. אנחנו מחייבים כל אדם לכתוב בכתב ההסכמה שלו: אני לא פסול לפי סעיף זה וזה. זאת אומרת, אותו אדם כתב כבר שהוא לא פסול. פקיד הבחירות קיבל עשר תלונות, מה זה יעזור לו שהוא יזמין אותו אליו להצהיר עוד פעם. הרי הוא הצהיר כבר.
היו"ר דוד אזולאי
זה הרבה יותר חמור.
מירית דובר
אני חוששת גם מפניות סרק. אני חושבת שמי שפונה, לפחות צריך לדרוש ממנו לצרף אסמכתאות. אני פוחדת מניצול לרעה של דבר כזה.
סיגל קוגוט
אני חושבת שאת מתכוונת לדבר אחר והיושב-ראש מתכוון לדבר אחר. אם האיש הצהיר בכתב ההסכמה שלא היה כלום, אני לא מקבלת יותר עכשיו שום דבר. אם מישהו רוצה לפעול נגד הוא יכול ללכת לבית המשפט ויתבררו העובדות, ואז זה ילך לפקודת העיריות, כי בפקודת העיריות כתבנו שמי שלא היה זכאי מלכתחילה ובטעות התפקשק יעוף אחר-כך.

חשבתי שהיושב-ראש מדבר על דבר אחר. נגיד שהוגשה כבר רשימת מועמדים. אנחנו מדברים עכשיו על החודש שבין הגשת הרשימה לבין הבחירות, ואנחנו אומרים פה שאם הוא הורשע, הוא כבר לא מגיש כתב הסכמה כי כבר עבר הזמן של כתב ההסכמה, אנחנו אומרים פה: אתה תלך עכשיו ותודיע. ואז היושב-ראש שאל: ואם הוא לא מודיע ומישהו אחר יבוא ויודיע? ואז אני אומרת: כאן באמת זה לגיטימי שבתקופה הזאת יוכלו לבקש ממנו הצהרה.
איילת פישמן
מה אני עושה בתור פקיד בחירות? מצבי לא השתנה. גם היום, כשאני מקבלת תלונות על קלון, אני בתור פקיד בחירות לא עושה עם זה שום דבר, הכל הולך דרך בית משפט.
מרים פרנקל-שור
את שואלת אותו: האם בתקופה הזאת שבין הגשת רשימת המועמדים לבין היום נדונת למאסר?
איילת פישמן
אני מתייחסת לסיטואציה אחרת, ואני חושבת שזה גם מה שהיושב ראש התכוון. אני מתייחסת לסיטואציה שבה פסק הדין ניתן לפני הגשת הרשימה ואותו מועמד הצהיר הצהרה כוזבת.
יהודית נאות
נעיף אותו אחרי שהוא נבחר.
איילת פישמן
זאת אומרת, שאני נמצאת באותו מצב חוקי שאני נמצאת היום.
סיגל קוגוט
פקיד הבחירות לא יכול לעשות כלום.
יהודית נאות
קודם כל, הוא עובר עבירה פלילית בגין הצהרה כוזבת. אני לא דואגת בעניין הזה. מתוך מה שהבנתי, מספר המקרים זעום. אל תשכחו שכל זה בשביל להיות חבר מועצה בהתנדבות. לא צריך להגזים. ראש רשות הוא בעין הציבור ממילא.
איילת פישמן
עד היום, כל המקרים שבהם באו תלונות על פסקי דין זה במקרים שבהם אותו מועמד כתב בכתב ההסכמה: על פי מיטב ידיעתי אני כשיר. נו, אז מה?
סיגל קוגוט
צריך להיות כתב הסכמה אחר: לא הורשעתי בשבע השנים האחרונות.
מרים פרנקל-שור
אנחנו מסכמים כאן שאם הגיעה לפקיד הבחירות תלונה, המועמד יזומן והוא יתן הצהרה נוספת.
יהודית נאות
נכון מאוד. יש הרבה מקרים שבהם באים ואומרים לפקיד הבחירות: המועמד בכלל לא גר פה. זה מאוד שכיח לגבי מקום מגורים. פקיד הבחירות מזמן את המועמד ואומר לו לבוא עם תעודת הזהות, שהרי בהתחלה הוא לא בא עם תעודת זהות. זה בדיוק אותו דבר.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה התצהיר הזה שהוא חותם עליו בפני יושב-ראש ועדת הבחירות? מה אומר התצהיר הזה?
איילת פישמן
זה לא תצהיר בפני יושב-ראש ועדת הבחירות. יש טופס שכל מועמד חותם עליו שנקרא: הסכמה להיות מועמד.
היו"ר דוד אזולאי
יש איזו סנקציה?
מרים פרנקל-שור
מה שהיושב ראש רוצה הוא שהתצהיר יהיה תצהיר רציני.
איילת פישמן
אם רוצים תצהיר בפני עורך-דין, צריך לכתוב שזה יהיה תצהיר כמשמעותו בפקודת הראיות. ואז אם זה באמת תצהיר, בן-אדם יחשוב פעמיים לפני שהוא מרמה.
יהודית נאות
אני מסכימה אתך.
מירית דובר
במידה ופועלים על פי תלונות, אני חוששת שכל אדם יוכל לשלוח מכתב: הורשע בעבירה שיש עמה קלון. הייתי רוצה שתיווסף איזושהי דרישה או אסמכתא.
היו"ר דוד אזולאי
אני מדבר על אדם שבא ומציג מסמכים. אם הוא בא, למשל, אם פסק דין שניתן בתאריך מסוים, זו אסמכתא?
מירית דובר
אני מסכימה אתך, אין לי בעיה עם זה, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור מהחוק שזו לא פנייה אנונימית ולא פנייה יש מאין.
סיגל קוגוט
אנחנו נכתוב: קיבל פקיד הבחירות ראיות להנחת דעתו שכך וכך, יזמין אותו.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר גמור.
מרים פרנקל-שור
"(ב) יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית יתן החלטתו בתוך 01 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית; החליט היושב-ראש כי יש בעבירה משום קלון, יורה על פרסומה כפי שיקבע;
היו"ר דוד אזולאי
הוא יפרסם בעיתון?
סיגל קוגוט
לא בעיתון אלא באותו ישוב כדי שהציבור ידע.
היו"ר דוד אזולאי
הוא מועמד של עיריית ירושלים. איך הוא עושה את זה?
איילת פישמן
אין שום בעיה. הוא מחייב את פקיד הבחירות לתלות מודעה בכל לוחות המודעות של עיריית ירושלים. הרי כל מודעה שפקיד הבחירות צריך לפרסם, בין אם זה במטולה ובין אם זה בתל-אביב, מתפרסמת בכל לוחות המודעות של העיר. במטולה זה עולה מעט, בתל-אביב זה עולה הרבה, אבל עדיין עושים את זה.
מרים פרנקל-שור
את רוצה שנשאיר את זה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע איך, או את רוצה לקבוע כאן בחוק.
איילת פישמן
לא איכפת לי שהשופט יקבע.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב להשאיר את זה ליושב-ראש ועדת הבחירות, כי אנחנו כאן לא יכולים להחליט על כל הסיטואציות האפשריות.
יהודית נאות
השופט צריך להחליט. הוא גם יודע מה המשמעות של ההחלטה שלו.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע להשאיר להחלטתו של יושב-ראש ועדת הבחירות את דרך הפרסום.
מרים פרנקל-שור
"(ג) החליט היושב-ראש כי יש בעבירה משום קלון ונבחר המועמד כחבר המועצה, לא יתחיל לכהן כחבר בה ושמו יימחק מרשמת המועמדים; הודעה על המחיקה תפורסם ברשומות;

(4) (א) – כאן אנחנו עוברים לתקופה אחרת, לתקופה שלאחר יום הבחירות עד להתחלת הכהונה.
מירית דובר
לפני כן יש לי עוד שאלה. האם מדובר כאן כבר על פסק דין שהוא סופי?
מרים פרנקל-שור
כן.
מירית דובר
האם ניתן להתיר דרך כאן פרסום מודעה בעיתון? זה נראה לי די משפיל. אדם גם ככה מאוד נפגע מבחינה ציבורית.
יהודית נאות
למה לא? זו בדיוק הנקודה.
מירית דובר
אני מניחה שדבר כזה כבר יגיע לידיעת הציבור. היריבים יעשו את זה. אבל לעשות פרסום בפומבי של דבר כזה?
סיגל קוגוט
הפרסום שהוא לא כשיר לכהן זה בשביל שהציבור לא יבוא לבחור בו כשהפתק שלו נמצא בקלפי.
מירית דובר
אולי הפרסום צריך להיות בסגנון שלא כשיר לכהן ולא לפרט.
יהודית נאות
זה אדם עם עבירה פלילית שיש עמה קלון. זה גנב או רמאי, אנס או מכה.
מירית דובר
אני לא באה להגן, אבל השאלה היא איך זה נראה. יהיה פרסום שהוא לא כשיר.
יהודית נאות
השופט פסל אותו מלכהן, בסדר?
מרים פרנקל-שור
אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה שופט עליון. אנחנו נותנים לו את שיקול הדעת.
מירית דובר
אפשר להוסיף שתתפרסם הודעה על אי-כשירותו ולא להיכנס לדבר עבירה שיש עמה קלון או לא.
יהודית נאות
אנחנו מדברים פה על אדם שהוא או בערכאה נמוכה וזה פסק הדין הראשון ואז כל העולם יודע שהוא בבית משפט; או אדם שממתין לערעור שלו. זאת אומרת, שכבר כולם יודעים שהוא הורשע.
מרים פרנקל-שור
איילת, למה שבע שנים מהיום שסיים לרצות את עונש המאסר?
סיגל קוגוט
זה אותו מודל של הכנסת.
יהודית נאות
אני רציתי עשר שנים.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב ששבע שנים זה הרבה.
יהודית נאות
מה פתאום? זה חמש שנים היום. אנחנו מייצבים אותם עם חברי כנסת.
היו"ר דוד אזולאי
תדעי לך שכשאת מדברת על שבע שנים, זה לא שבע שנים, זה הרבה יותר מזה, כי אם זה באמצע התקופה?
יהודית נאות
שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו. לא אלמן ישראל. הרי תמיד ברשימה יש מישהו הבא בתור.
היו"ר דוד אזולאי
אדם שנענש, מה את רוצה ממנו?
יהודית נאות
שיחכה שבע שנים.
היו"ר דוד אזולאי
הוא חיכה חמש שנים, למה שבע שנים?
יהודית נאות
משום שזה לא מספיק. זה רק קדנציה. אני רוצה למנוע ממנו שתי קדנציות. אני חושבת שאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא צריך לרוץ. מה זה נענש? לא אמרתי לו: אתה לא תלך לעבוד, אתה נזרק מהבית, אתה יוצא לגלות. כל מה שאני אומרת זה: אתה לא צריך להיות חבר מועצה או ראש רשות או סגן. אנחנו לא יכולים למצוא ברשויות המקומיות אנשים שאין להם עבר פלילי עם קלון?

זה עניין של השקפת עולם. אני מאוד שמחה שאנחנו עושים את זה היום. זה לא סמוך לבחירות ולא ידוע לי על שום תיק פלילי של אף אחד.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב ששבע שנים זה הרבה מאוד זמן.
יהודית נאות
קודם שישקם את עצמו ואת משפחתו.
היו"ר דוד אזולאי
חמש שנים זה מספיק זמן לשיקום.
יהודית נאות
המטרה היא להקשות מאוד על אדם שעבר עבירה פלילית עם קלון לחזור להיות נבחר ציבור. אומרים לי: אסירים לא צריכים ייצוג ברשויות המקומיות? לא. אפשר לדאוג להם ולענייניהם גם על ידי אנשים ישרים. אנחנו לא צריכים שבכל מועצת עיר תהיה בבואה של כל מיגזרי החברה.
היו"ר דוד אזולאי
איך זה בכנסת? גם שבע שנים?
יהודית נאות
כן, אנחנו מיישרים את הקו.
היו"ר דוד אזולאי
ניצחת אותי.
מרים פרנקל-שור
"(3)(א) נידון מי שנבחר כחבר המועצה למאסר כאמור בסעיף 7(א)(6), בתקופה שלאחר יום הבחירות ועד ערב יום תחילת כהונתו, יודיע על כך ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית; הוראות פסקה 2(א) ו(ב|) יחולו לעניין הבקשה, ההחלטה בבקשה והפרסום.

(ב) החליט יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי יש עם העבירה משום קלון וטרם התחיל הנבחר לכהן כחבר המועצה, יחולו הוראות פסקה (2)(ג); החל לכהן, יחולו הוראות סעיפים 120(9) ו-123א(ד) ו-(ה) לפקודת העיריות.

(4) הוראות פסקה 3 יחולו בשינויים המחוייבים גם על מועמד שנדון כאמור באותה פסקה הכלול ברשימת מועמדים שנציגיה נבחרו למועצה אף אם טרם החל לכהן בפועל." זאת אומרת, שהוא מועמד אם מישהו יפרוש מהרשימה.

אני מציעה לדלג על סעיפים 2 ו-3 ונעבור לסעיף 4, פקודת העיריות.

"(1) בסעיף 24(א) אחרי "יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות" יבוא "למעט מועמד ששמו נמחק לפי סעיפים 7 ו-7א לחוק הבחירות". זה תיקון טכני, שאם הוא נמחק מרשימת מועמדים כאן אנחנו מתקנים את זה.

סעיף 120 לפקודת העיריות דן על מי הם הפסולים לכהונה, וכאן אנחנו מכניסים שלוש קטגוריות: אחת מחליפים ושתיים מוסיפים.

"(2) בסעיף 021 במקום פסקה (8) יבוא:

(8) מר שהורשע בפסק דין סופי, בין אם העבירה נעברה בזמן שהיה חבר המועצה ובין אם העבירה נעברה לפני כן, ובלבד שגזר הדין ניתן לאחר שהחל לכהן, וקבע בית המשפט בגזר הדין שיש בעבירה משום קלון;

(9) מי שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יימחק שמו מרשימת המועמדים לפי סעיפים 7 ו-7א לחוק הבחירות;

(01) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7(א)(6) לחוק הבחירות ולא הגיש בקשה לפי הוראות סעיף 7א.

אחרי סעיף 120 יבוא: קביעת קלון על ידי בית המשפט." כאן אנחנו מחייבים את בית המשפט לקבוע קלון. אם בית המשפט לא קובע קלון, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית המשפט לקבוע אם יש בעבירה משום קלון.

"120א. גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון. לא קבע כאמור, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, בתוך 30 ימים מיום מתן גזר הדין, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; החלטת בית המשפט לענין קלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין."
מירית דובר
אנחנו רואים שפה אנחנו מאפשרים לערער על החלטת בית המשפט לעניין קלון. לעומת זאת, לעניין החלטת פקיד הבחירות - - -
סיגל קוגוט
לא פקיד הבחירות, שופט בית המשפט העליון. האדם הוא כבר חבר מועצה ויש הוראות שהוא יושעה גם בתקופת הביניים. בינתיים הוא יערער.
מירית דובר
דבר נוסף. לא ראיתי התייחסות לכך שלא ניתנה החלטה אם יש עם העבירה קלון או לא במועד שנקבע. מה יהיה במקרה כזה?
יהודית נאות
הרי כל הפנייה אליו זה שיקבע. היושב-ראש הסכים לקחת על עצמו רק את הדבר על סמך חומר שהוגש לו לומר האם יש בעבירה קלון או לא . שהרי אין לנו בספר החוקים הגדרות מה זה קלון.
סיגל קוגוט
מה קורה אם בית המשפט העליון לא יתן פסק דין תוך שמונה ימים? נניח שרשימה גזענית מערערת לעליון וצריך לתת פסק-דין תוך שמונה ימים. אם הוא לא יתן, מה עושים?
מרים פרנקל-שור
אנחנו קובעים ומחייבים את יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לתת החלטה תוך עשרה ימים והוא לא נותן, מה גורלו של אותו אדם? זו השאלה של מירית דובר. אני חושבת שאם לא קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוא לא יימחק.
מירית דובר
צריך להוסיף את זה משום שכל ההנחה בחוק היתה שכל עוד לא נעשה דבר, אנחנו מניחים שהוא עבר עבירה שיש עמה קלון.
יהודית נאות
שהאדם פסול אלא אם כן הוא קיבל שחרור.
מירית דובר
אולי ננסח את זה כך שבמידה ונקבע תוך עשרה ימים כך, הרי שהוא לא יהיה רשאי לכהן.
מרים פרנקל-שור
אנחנו לא רוצים להעביר את הנטל שהוא יכול לכהן רק אם הוא קובע שיש קלון. זה הולך בדיוק ההיפך. אתה לא יכול לכהן אלא אם השופט נתן הכשר.
מירית דובר
אם זה כך, צריך להוסיף מה שאמרתי קודם, שבמידה ולא ניתנה החלטה תוך עשרה ימים צריך לקבוע איזשהו מנגנון מה עושים עם הבן-אדם הזה.
יהודית נאות
הבן-אדם הזה הוא לא אדם צח ונקי. האיש ישב בכלא.
היו"ר דוד אזולאי
אם קורים דברים לא צפויים?
איילת פישמן
יש ליושב-ראש הוועדה ממלא מקום.
מירית דובר
אני חושבת שהפתרון פה הוא מאוד פשוט. לקבוע שהוא לא יהיה רשאי לכהן אם תוך עשרה ימים קבע יושב-ראש ועדת הבחירות שיש עם העבירה קלון.
מרים פרנקל-שור
את משנה את העקרון, כי לאורך כל הדרך, גם לגבי חבר מועצה וגם לגבי ראש רשות, היושב-ראש לא פוטר אותו אלא הוא נותן לו את ההכשר.
מירית דובר
נכון. בגלל זה הוא גם חייב להגיש בקשה. אם הוא לא יגיש את הבקשה – תתקני אותי אם אני טועה – זו כבר סיבה לפסול אותו.
איילת פישמן
זה נמצא גם במקומות אחרים. כשיש סתם ערעור על אישור מועמד ומכל סיבה שהיא הולכים לבית המשפט, החוק אומר: פסק הדין יימסר לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.
מירית דובר
אני לא מבינה את ההתנגדות שלכם.
מרים פרנקל-שור
זו לא התנגדות. יש איזושהי בעיה מפאת כבודו של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית להטיל עליו איזושהי סנקציה.
מירית דובר
זו לא סנקציה, זה לעזור לאותו אדם שכרגע, את בעצמך אמרת, זה דיני נפשות.
יהודית נאות
איזה דיני נפשות?
מירית דובר
את יודעת מה המשמעות של פרסום אם האדם הזה עבר עבירה שיש עמה קלון?
אותו אדם גמור לא רק מבחינה ציבורית, לדעתי.
סיגל קוגוט
הפרסום לא יהיה על עבירה שיש עמה קלון, רק שהוא עבר עבירה, זה הכל.
מירית דובר
אני חושבת שצריך להסדיר את העניין הזה, שאם יש אירוע לא צפוי ולא ניתנה החלטה תוך עשרה ימים, מה קורה עם אותו אדם.
מרים פרנקל-שור
איילת, היו לכם מקרים שבית המשפט לא נתן החלטות?
איילת פישמן
לא. מדובר על שופטים מחוזיים, שאנחנו אמנם היינו צריכים לשבת להם על הראש, אבל אין דבר כזה שלא נתנו החלטה.
מירית דובר
אם את לא תהיי, ולא יהיה מי שיישב לו על הראש?
יהודית נאות
אני חושבת שאם השופט יכול לתת החלטות מהירות בעניין אם להוריד מודעות או לא אז הוא יתן החלטות מהירות גם בדיני נפשות. אני לא מטילה סנקציות על שופטים.
היו"ר דוד אזולאי
מירית, יש לך הצעה?
מירית דובר
אמרתי, שבמידה ויושב-ראש ועדת הבחירות קבע תוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה שיש בעבירה משום קלון, הוא לא יהיה רשאי לכהן. ואז זה גם לא מנוסח בצורת סנקציה על השופט.
סיגל קוגוט
זה יוצר נורמה שהשופט יכול להחליט ויכול גם לא להחליט. לא כותבים בצורה כזאת.
מרים פרנקל-שור
אם השופט נתן את ההכשר לא בזמן אלא בזמן מאוחר יותר. לפעמים יש לזה השפעה כי נמצאים פה בזמן מאוד רגיש. זה יכול להיות בערב התחלת הכהונה. כבר מודיעים לבא אחריו ובדיוק ביום התחלת הכהונה השופט נותן את ההחלטה. אפשר ללכת אחורה?
יהודית נאות
זו סיטואציה מאוד מעניינת. אדם שנמצא בהליך משפטי, לפני שיש לו את פסק הדין הסופי, ובדיוק אז הבחירה לרשויות המקומיות. מי בכלל הולך להיות מועמד כאשר הוא יודע שעוד יומיים שלושה או ארבעה השופט עומד להחליט בערעור שלו על פסק דין.
מירית דובר
אולי הוא יודע שהוא זכאי.
מרים פרנקל-שור
אדם שהגיש ערעור, לפי הבנתי, בכלל לא נכנס לתחולת החוק, מפני שהחוק אומר שזה רק פסק דין סופי, אי-אפשר לערער עליו יותר.
איילת פישמן
לעניין הפרסום, אני רוצה להפנות לסעיף 48 לחוק. זה סעיף שמחייב אותנו לפרסם שישה ימים לפני הבחירות הודעה שמפרטת את כל המועמדים וכו' ובין היתר שמות המועמדים כפי שאושרו על ידיו, על ידי פקיד הבחירות, או על ידי בית המשפט המחוזי. צריך אולי להפנות בסעיף הזה גם כן לסעיפים האלה.
סיגל קוגוט
אין בעיה. אפשר להכניס את סעיף 48, שגם את זה יידעו.
איילת פישמן
זו הערה מאוד טכנית, שהמודעה הזאת תכלול גם את האנשים שנמחקו על ידי השופט – זה הכל.
יהודית נאות
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
מירית, האם יש לך איזשהו רעיון? נכון לרגע זה אין לי משהו אחר.
מירית דובר
אני הצעתי את הרעיון שלי.
מרים פרנקל-שור
אז אנחנו צריכים לעשות רוויזיה לכל אורך חוק הבחירות כדי ליישר את הקו.
יהודית נאות
אני לא רוצה להיכנס להליך הזה. זו לא מטרת החוק.
מירית דובר
אני אחשוב על זה. בכל מקרה אני יוצאת מהנחה שמדובר במקרים מאוד חריגים שייכנסו לתוך החוק הזה.
מרים פרנקל-שור
וחזקה על יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהוא מודע לבעייתיות.
היו"ר דוד אזולאי
חזקה עלינו ששופטינו עושים מלאכתם נאמנה.
מרים פרנקל-שור
"(4) בסעיף 123א בסופו יבוא:

"(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן על פי סעיף 120(8)
תפקע חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי ומי שפסול לכהן לפי סעיף
120(9) - מהיום שבו קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי שמו יימחק
מרשימת המועמדים.

(5) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(10) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואם הגיש בקשה לבית המשפט לביטול ההודעה, יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה".

(5) אחרי סעיף 123 יבוא:

"123ב(א) מי שהורשע בפסק דין, בין אם העבירה נעברה בזמן שהיה חבר המועצה ובין
אם העבירה נעברה לפני כן ובלבד שגזר הדין ניתן לאחר שהחל לכהן, וקבע
בית המשפט לפי סעיף 120א, שיש בעבירה משום קלון יושעה מכהונתו עד
למתן פסק דין סופי בעניינו והוראות סעיף 125 יחולו; מזכירות בית המשפט
תמציא עותקמפסק הדין למזכירות הרשות המקומית ולשר הפנים".

פה אני אומרת שברגע שיש ערעור, חבר המועצה מושעה עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

"(ב) חזר חבר המועצה למלא את משרתו לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית
המשפט כי אין בעבירה משום קלון, יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה
מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב
ולהיות לאחר מכן חבר מועצה מכוח הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב).

(6) בסעיף 125(א) אחרי "שחדל מכהונתו" יבוא "או פקעה כהונתו".

עכשיו אנחנו עוברים לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) וכאן נקבעה התייחסות לראש רשות מקומית, כאשר סעיף 20 מדבר על העברה מכהונה.

"(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

(1) הורשע ראש רשות בעבירה פלילית בין אם העבירה נעברה בזמן שהיה ראש רשות ובין אם העבירה נעברה לפני כן, ובלבד שגזר הדין ניתן לאחר שהחל לכהן, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה משום קלון; לא קבע כאמור, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו בתוך 30 ימים מיום מתן גזר הדין, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע כאמור; החלטת בית המשפט לעניין קלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין;"
היו"ר דוד אזולאי
בית המשפט צריך לבוא ולקבוע או שהוא נדרש?
מרים פרנקל-שור
הוא נדרש.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה לא היה נבחר ציבור, בית המשפט היה צריך לקבוע אם יש בעבירה משום קלון או לא?
סיגל קוגוט
רק תפקידים מסויימים, לפעמים דירקטור. תלוי איזה תפקיד.
מרים פרנקל-שור
כאן מחייבים את בית המשפט לקבוע אם יש בעבירה משום קלון.
היו"ר דוד אזולאי
כשאומרים מחייבים, מי זה מחייב?
מרים פרנקל-שור
החוק. אבל אנחנו גם נותנים אפשרות ליועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית המשפט לקבוע אם יש בעבירה משום קלון אם בית המשפט לא קבע.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, יכול להיות שבית המשפט קבע גזר דין ולא קבע קלון?
מרים פרנקל-שור
לא התייחס.
היו"ר דוד אזולאי
מי פונה ליועץ המשפטי לממשלה?
יהודית נאות
חבר מועצה שהיה המועמד השני.
סיגל קוגוט
תמיד האינפורמציה מצויה בין היריבים.
מרים פרנקל-שור
את הסיפא מ"החלטת בית המשפט לעניין קלון וכו" בסעיף זה צריך למחוק מכיוון שזה כתוב פה.

"(א1) מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט
כאמור בסעיף קטן (א) למזכירות הרשות המקומית ולשר הפנים.

(2) בסעיף קטן (ב) במקום "החלטה לעביר ראש רשות מכהונתו או לסרב להעבירו" יבוא
"החלטת בית המשפט לעניין הקלון."

(3) בסעיף קטן (ג) – אולי כאן אני רוצה לקרוא איך הסעיף החדש, לא מה שכתוב בהצעת החוק הזאת אלא מה שכתוב כאן.

"החליט בית המשפט שיש בעבירה משום קלון, יושעה עד לגמר תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור - עד להכרעה בו; עם היות ההחלטה לסופית תיפסק כהונתו של ראש רשות."

פה אני רוצה להציג לכם שני דברים שאתם צריכים להחליט. 1. לגבי "יועה עד לגמר תקופת הערעור" מי ממלא את מקומו.
יהודית נאות
זה לא מעניין אותי.
מרים פרנקל-שור
את לא יכולה להשאיר ואקום. הוא מושעה. הוא הגיש ערעור, יכול להיות שיהיה פה עניין של שלוש שנים. יש כאן שתי אופציות שאתם יכולים להחליט. או ממלא מקום ראש הרשות, שהוא הסגן, או שהמועצה תבחר ממלא מקום.

אותו עניין בפסק דין שהפך לסופי וראש הרשות חייב לעזוב את משרתו. כאן גם יש לי הצעה. ראש הרשות באמצע הכהונה צריך ללכת. צריך לדעת מי יהיה ראש הרשות.

איילת, כאן אני צריכה את עזרתך. יכול להיות שאפשר להציע לוועדה, אם זה באמצע כהונה, ניתן ללכת להסדר של פחות משנה ולמעלה משנה.
איילת פישמן
אם יש פחות משנה, הולכים לבחירות.
היו"ר דוד אזולאי
גם למועצה?
איילת פיש
כן.
היו"ר דוד אזולאי
בעצם המועצה הזאת תיבחר לשש שנים?
איילת פישמן
לא. אחר-כך נצטרך לראות איך מתאחדים מחדש.
יהודית נאות
זה גם נכון כשראש מועצה נפטר, חלילה וחס.
איילת פישמן
בבחירות מיוחדות יכול להיבחר גם אדם מהרחוב, לא אדם שהיה חבר מועצה. צריך לדרוש מהמועמד החיצוני הזה להצהיר את אותה הצהרה.
סיגל קוגוט
נכון. אנחנו צריכים להוסיף סעיף, שהוראות הפסלות האלה חלות גם בבחירות מיוחדות.
היו"ר דוד אזולאי
כמה זמן סגנו יכול לכהן בתפקיד?
סיגל קוגוט
אם אלה בחירות מיוחדות, כתוב בחוק שהן צריכות להיעשות תוך 60 יום. אולי פחות איכפת שהסגן יהיה. אם זה ערעור, אנחנו לא יודעים כמה זמן הערעור יימשך. ואז אם אתם רוצים את הסגן, נכתוב הסגן.
מרים פרנקל-שור
הסגן ממלא מקום או שהמועצה תבחר לטובת העניין ממלא מקום.
יהודית נאות
אדוני היושב-ראש, ראש הרשות הושעה, מי ממלא את מקומו בתקופת הערעור שלו?
היו"ר דוד אזולאי
ממלא מקום כבר נבחר בתחילת הקדנציה, והוא ימשיך למלא את מקומו של ראש העיר. לזה דווקא היו תקדימים.
מרים פרנקל-שור
אם זה לתקופה ארוכה של שלוש שנים, למשל, הסגן יהיה ממלא מקום?
היו"ר דוד אזולאי
לא. אני חושב שפה אנחנו בבעיה מבחינת הציבור. הציבור לא בחר בו כראש העיר. תארו לכם סיטואציה שבה ראש העיר נבחר על ידי רוב הציבור וכתוצאה ממה שקרה הוא מושעה. הממלא מקום היה בעצם מתחרה מולו. מסיבות כאלה או אחרות הם יצרו קואליציה והוא יהיה ממלא מקום. אנחנו הולכים היום בעצם בחקיקה לתת לו את הזכות הזאת כאשר הציבור לא רוצה אותו.
יהודית נאות
נניח שבבחירות אף אחד לא עובר 40% כדין. בעצם בסופו של דבר יכול להיווצר מצב שמועצת הרשות, זאת שנבחרה בבחירות, בוחרת לעצמה את ראש הרשות. כשראש הרשות מושעה, אתה לא יודע כמה תקופת ההשעיה. לכן אנחנו צריכים לקבוע שאם מתארכת תקופת ההשעיה מעבר לשנה, תבחר המועצה ראש רשות.
איילת פישמן
או ללכת לבחירות מיוחדות.
סיגל קוגוט
אי-אפשר בחירות מיוחדות.
יהודית נאות
תבחר המועצה.
סיגל קוגוט
תבחר מהתחלה המועצה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהנושא הזה שווה מחשבה. יש כאן בעיה וצריך לתת עליה את הדעת. אסור לנו להיות הציבור.
יהודית נאות
המועצה, שהם נציגי הציבור, תבחר.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה במקרה של חלילה פטירה – מי בוחר?
סיגל קוגוט
יש בחירות מיוחדות. זה סופי.
יהודית נאות
פה הערעור לקח זמן. אם הוא יזוכה, הוא רוצה לחזור. המועצה צריכה לבחור.
היו"ר דוד אזולאי
עד סוף הקדנציה?
מרים פרנקל-שור
עד שפסק הדין ייהפך לסופי. או שהוא יצטרך לעזוב את הרשות או שהוא יחזור לכהן.
יהודית נאות
המועצה תבחר מהתחלה את הממלא מקום.
היו"ר דוד אזולאי
תוך כמה זמן המועצה צריכה לבחור?
מרים פרנקל-שור
תוך שלושים ימים.
איילת פישמן
זה הרבה מדי. בישיבת המועצה הקרובה.
היו"ר דוד אזולאי
אני הייתי קובע את זה תוך שלושים ימים ולא בישיבת המועצה הקרובה, כי גם ישיבת המועצה הקרובה יכולה להיות לאחר שישים יום.
יהודית נאות
מי יכנס אותה? ראש המועצה מכנס אותה.
מרים פרנקל-שור
אפשר לכתוב: בישיבת המועצה הקרובה או תוך שלושים ימים, לפי המוקדם מביניהם.
היו"ר דוד אזולאי
תוך שלושים יום.
יהודית נאות
אני מקבלת את ההצעה הזאת.
מרים פרנקל-שור
"(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות." זה ברור שאם קורה אותו דבר כמו ראש רשות, ראש הרשות צריך לקרוא לסגן אחר.

"(ה) ראש רשות שלגביו קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א לחוק הבחירות יש למחקו מרשימת המועמדים, או שלא הגיש הודעה, או שלא הגיש בקשה כאמור באותם הסעיפים תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש רשות והוראות סעיפים 123א(ד) ו-(ה) לפקודת העיריות יחולו בשינויים המחוייבים, ובלבד שהשר הוא שישלח את ההודעה לראש הרשות."
מירית דובר
לגבי ההודעה למזכירות, אולי צריך להפנות את זה לממלא תפקיד מסויים, אולי למזכיר.
מרים פרנקל-שור
למזכיר המועצה? אין שום בעיה.
יהודית נאות
לא, כי אנחנו במגמה לבטל את התפקיד הזה שנקרא מזכיר המועצה.
סיגל קוגוט
תגידי את איזה בעל תפקיד מתאים לקבל הודעה.
מרים פרנקל-שור
כשזה חבר מועצה, ההודעה תישלח לראש הרשות. אם זה ראש הרשות?
היו"ר דוד אזולאי
מזכיר המועצה.
יהודית נאות
ואם לא אז המנכ"ל, כי משרד הפנים נוטה לבטל את התפקיד הזה.
היו"ר דוד אזולאי
בואו נחליט אנחנו. מזכיר המועצה.
יהודית נאות
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי בקשה לגבי ההערה של חברת-הכנסת יהודית נאות. למרות שנעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה, אני מבקש שתהיי בקשר עם מירי אם יש לך הצעה בעניין הזה בימים הקרובים.
מירית דובר
בסדר. אני גם אדבר היום עם יו"ר מרכז השלטון המקומי.
היו"ר דוד אזולאי
תהיי בקשר עם חברת הכנסת יהודית נאות ועם מירי.

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל קלון), התש"ס-2000, לקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה
בעד הצעת החוק – 3
נגד – אין
נמנעים - אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות
להיבחר ולכהן בשל קלון), התש"ס-2000 נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
3 בעד, אין נגד, אין נמנעים. אנחנו מאשרים את הצעת החוק לקריאה ראשונה והיא מועברת למליאה. תודה רבה לכולם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים