ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/05/1999

הסדר פלאפונים לחברי-כנסת לשעבר; הצעות לתיקון ההחלטה בעניין מענק הסתגלות; פניית יושב-ראש הכנסת לעניין הוועדה לפניות הציבור; שכירת משרדים - הארכת תוקף

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מסי 238

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י' בסיוון התשנ"ט (25 במאי 1999). שעה 13:00

נכחו:חברי הוועדה: היו"ר רפאל פנחסי

רומן ברונפמן

אליהו גבאי

עבד אלמאלכ דהאמשה

שמואל הלפרט

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם יוסף לייזרזון

ניסן סלומינסקי

דורון שמואלי

מוזמנים;

יושב ראש הכנסת, דן תיכון

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד קרן - הגזברות

טובי חכימיאן - הגזברות

שלומית קואולמן - הוועדה לפניות הציבור
יועץ משפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
סדר-היום
1. הצעות לתיקון ההחלטה בעניין מענק הסתגלות.

2. שכירת משרדים - הארכת תוקף.

3. הסדר פלאפונים לחברי-כנסת לשעבר.

4. פניית יושב-ראש הכנסת לעניין הוועדה לפניות הציבור.



1. הצעות לתיקון ההחלטה בעניין מענק הסתגלות

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את ישיבת הוועדה. עומדות לפנינו שתי בקשות שנצטרך לדון בהן.

האחת בקשת היועץ המשפטי לכנסת, צבי ענבר, שטוען כי בהוראות על-פי דוח רוזן-צבי

היה צריך לכתוב עד 70% ויש לעשות תיקון לקראת הכנסת ה-15.

הבקשה האחרת היא פנייה של כמה חברי-כנסת, שלא כיהנו בכל תקופת הכנסת

ה,14-ולפי ההנחיות של היום הם לא זכאים למענק הסתגלות. יש כאן פנייה בחתימתם

של חברי הכנסת דורון שמואלי, ניסן סלומינסקי ואליהו גבאי. להחלטה הזאת יש

השלכות לגבי חברי הכנסת איתן כבל, ניסן סלומינסקי, רפיק חאג' יחיא, דורון

שמואלי, אליהו גבאי ואברהם י וסף לייזרזון.
צבי ענבר
ועדת רוזן-צבי בדבר תנאי פרישה וגמלאות קבעה את קביעתה, ומה שאני אומר

ברגע מתאים גם כרקע לבקשה של חברי-הכנסת הפורשים. וכך קבעה הוועדה: "חבר-כנסת

אשר כיהן בכנסת בתקופת כהונה מלאה אחת לפחות, ולא נבחר לתקופת כהונה נוספת,

יהיה זכאי, לאחר תום תקופת כהונתה של הכנסת בה כיהן, לדמי הסתגלות בשיעור של

ארבעה חודשי משכורת נוספים. להטבה זו לא יזכו חברי-כנסת שעם פרישתם תשתלם להם

(ממקורות שונים) פנסיה מלאה של 70% ומעלה".

ההמלצה הזאת של הוועדה טוענת גם את מה שמקובל בשירות המדינה, שעל-פיו מי

שאיננו זכאי לקצבה מלאה של 70%, זכאי למענק הסתגלות. לעומת זאת, מי שזכאי

ל-70% פנסיה ופורש משירות המדינה - איננו זכאי למענק הסתגלות.

ההמלצה הזאת גובשה בסעיף 15א להחלטת הגמלאות, אלא שמשום מה נקבע בה:

"והוא אינו זכאי לקצבה, או שקצבתו, בין על-פי החלטה זו בלבד ובין בצירוף קצבה

אחרת, אינה עולה על 70%".כלומר מי שמקבל 70% כן זכאי. זה בניגוד למה שקבעה

ועדת רוזן-צבי, שמי שמקבל רק 70% ומעלה אינו זכאי, ובניגוד למה שמקובל

בשירות המדינה. לכן מוצע, שבמקום "אינה עולה על 70%" יבוא "אינה מגיעה ל-70%".
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
משני מקורות.
צבי ענבר
אתה רוצה לשנות את מה שהוחלט. היום כתוב: "בין על-פי החלטה זו בלבד ובין

בצירוף קצבה אחרת". אתה מציע להוריד את זה. היום כתוב ממקור אחד. אבל אם תחשוב

שאם הוא מקבל רק מהכנסת 70% - לא יקבל מענק הסתגלות, אבל אם הוא מקבל 70% משני

מקומות רק אז יימנע ממנו מענק ההסתגלות, בא כאן המחוקק להחמיר ואמר, אפילו אם

זה משני מקורות, גם אז לא יקבל מענק הסתגלות.

מכיוון שישנם חברי-כנסת בכנסת ה-14 שאמורים לקבל מענק הסתגלות אף-על-פי

שהגיעו ל-70%, ההצעה היא שסעיף התחילה יקבע שתחילתה של החלטה זו יהיה רק

מהכנסת ה-15 ואילך. כך שההחלטה הזאת לא תשפיע על מי שכבר נעשה זכאי למענק

ההסתגלות.
0דורון שמואלי
מה היתה מטרת מענק ההסתגלות?
היו"ר רפאל פנחסי
האם מענק ההסתגלות הוא במקום דמי אבטלה? אם חבר-כנסת אינו רשאי לקבל דמי

אבטלה, מענק ההסתגלות בא כפתרון.

רחבעם זאבי;

הבר-כנסת בא לשרת ארבע שנים, לפי חוקי המדינה. יכול להיות שהיא עשה

תוכניות או ויתר על מקום העבודה או על שותפות בעסק לארבע שנים. פתאום אחרי

שנה, או במקרה שלנו שלוש שנים, הוא מצא את עצמו בחוץ, ולא באשמתו אלא באשמת

התפתחויות פוליטיות או כתוצאה מרצון חברי-הכנסת לא להביע אמון בממשלה

ובראש-הממשלה. חבר-הכנסת יכול לטעון, ולעתים בצורה מוכחת, שמבחינה כלכלית הוא

יצא ניזוק ומגיע לו פיצוי. מציעים לתת לו שכר ארבעה חודשים נוספים, כדי שהוא

יוכל למצוא עבודה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל אם הוא יכול לקבל דמי אבטלה, הוא לא זקוק למענק ההסתגלות.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
ועדת רוזן-צבי הכניסה שינויים מפליגים בכל מה שקשור בקצבאות של חברי

הכנסת, והיא הרגישה שהיא פגעה בזכויות מוקנות של חברי-כנסת. היא הורידה את

הקצבה מ-4% ואסרה על חברי-הכנסת לעסוק בעיסוק נוסף. היא אמרה, אנחנו

אוסרים על חברי-הכנסת שנכנסים לכנסת להשתכר עד 50% מגובה השכר, אנחנו מפריחים

אותם לסגור משרדים, ויכול להיות שהם ייבחרו ולפתע הם י יפלטו. לכן רוצים לפצות

אותם במענק הסתגלות, שהוא מקובל בשירות המדינה ובצבא. כך נולד העקרון של ארבעת

חודשי הסתגלות.
היו"ר רפאל פנחסי
בצבא יש יותר מארבעה חודשים.

דורון שמואלי;

גם בכנסת, לעובדי כנסת זה חצי שנח.

יושב-ראש הכנסת. דן תיכון;

היה הרבה יותר משישה חודשים, ואני הורדתי לשישה חודשים. הבעית היא,

שאנחנו חייבים להתחשב אך ורק בהחלטות ועדת הכנסת, וועדת הכנסת החליטה החלטה

שנוסחה על-ידי צבי ענבר, ושם כתוב שלמענק הסתגלות יהיו זכאים אנשים שיקבלו

קצבת פנסיה עד 70%. לא יהיו זכאים אלה שמקבלים קצבה משני מקורות, כשהקצבה היא

מעל 70%. זה אומר שמי שמקבל זכאי לדמי ההסתגלות.

קראתי את ההחלטה של ועדת הכנסת מלפני חודשיים-שלושה, לפיה מי שמקבל מעל

70% אינו זכאי, מי שמקבל משני מקורות אינו זכאי, מי שמקבל עד 70% זכאי.

לי שלא זאת הכוונה של ועדת רוזן-צבי. יש בינינו מחלוקת. כשהעליתי את העניין

הזה אמרתי, שאם נפלה טעות, חברי-הכנסת שיוצאים עכשיו חם זכאים, כי הדברים

ברורים, הם נכתבו ונתקבלו. אם רוצים לשנות את ההחלטה ברוחו של רוזן-צבי, שגם



עליה אני חולק, זה ייעשה מהכנסת הבאה. וזה הסיכום שמובא בפנינו, כשאנחנו

מצטטים את החלטת רוזן-צבי שיש עליה חילוקי דעות ביני לבין צבי ענבר בכל מה

שקשור בשתי המילים שנקראות "ממקורות שונים". אני סבור ש"ממקורות שונים" זה

ממקורות שונים, לצבי ענבר יש פרשנות שונה לגבי העניין הזה, והעניין הזה יבוא

להחלטה בכנסות הבאות.

מוצע כאן, שנחזור לניסוח של רוזן-צבי החל מהכנסת הבאה, והניסוח שהיה קיים

עד עכשיו הוא הניסוח שמחייב לגבי אלה שפורשים.
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי הכנסת הזאת מחייב הניסוח הנוכחי. לגבי הכנסת הבאה אנחנו מנסחים:

"אינו זכאי לקצבה או שקצבתו אינה מגיעה ל-70% ממקורות שונים מהמשכורת הקובעת".

תחילתה של ההחלטה הזאת מהכנסת ה-15. לפני שחברי-הכנסת נשבעים אנחנו מביאים

בפניהם את ההחלטה המחודשת, כפי שצריכה להיות.

צבי ענבר;

אני מבקש להפריד בין שתי השאלות שעומדות בפני הוועדה. נשאלתי לגבי הסוגיה

השנייה, ואת התשובות אשיב כשנגיע אליה. לגבי הסוגיה הראשונה, אין ברגע זה כל

מחלוקת בין יושב-ראש הכנסת לביני.
היו "ר רפאל פנחסי
יושב-ראש הכנסת מבקש להוסיף אחרי 70%: "ממקורות שונים", בסוגריים.
צבי ענבר
ועדת הכנסת כבר החליטה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא סותר, ועדת הכנסת נתנה פרשנות להחלטה הזאת.
צבי ענבר
זה סותר את ההחלטה הקיימת של ועדת הכנסת. אנחנו הולכים לדבר שוועדת הכנסת

דנה בו והחליטה במפורש.
היו"ר רפאל פנחסי
לאור ההחלטה הזאת, הפרשנות תהיה אפילו ממקורות שונים.
צבי ענבר
לא, הפרשנות תהיה בדיוק הפוכה, רק ממקורות שונים. יושב-ראש הכנסת בעצמו

מסכים שהכנסת הבאה היא שתחליט על זה. הנקודה המתבקשת, שלגביה אין כל מחלוקת

ושלגביה מוסכם שמן הראוי לתקן עכשיו היא: במקום "אינה עולה על 70%" יבוא "אינה

מגיעה ל-70%", וכן "תחילתה של החלטה זו ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה-15", כדי

שהיא לא תפגע באלה שהיו זכאים בכנסת ה-14.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
שבהחלטה ייאמר משני מקורות.



צבי ענבר;

על שאלת שני המקורות לא מחליטים כרגע.
היו"ר רפאל פינחסי
נוסח ההחלטה שאנחנו מבקשים לקבל הוא:"אינו זכאי לקצבה, או שקצבתו אינה

מגיעה ל-70% מהמשכורת הקובעת, תחילתה של החלטה זו מהכנסת ה-15". הנימוק הוא

שאנחנו לא משנים לכנסת הזאת.

מי בעד ההחלטה הזאת, ירים את ידו.

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה התקבלה. תודה רבה.

אנחנו עוברים לדיון בבקשה הנוספת, של שלושה חברי-כנסת. יוזם המכתב היה

חבר-הכנסת דורון שמואלי. הוא פנה אלי בחודש מרץ, וזה לשון המכתב: "הנדון -

תשלום דמי הסתגלות לחברי כנסת. לאחר בדיקה של החלטת ועדת הכנסת בנושא הנ"ל

הוברר לי כי מי שאינו כיהן בכנסת מתחילת הקדנציה אינו זכאי לקבל את ארבעת

חודשי ההסתגלות כפי שהחליטה ועדת הכנסת לאור המלצת ועדת רוזן-צבי. ברצוני

להפנות את תשומת לבך לכך, כי חברי הכנסת שנכנסו לכנסת במהלך הקדנציה, גם אם

נכנס יום אחד לאחר השבעת הכנסת, ולא ייכנס לכנסת הבאה, מוצא עצמו במצב בו יום

לאחר הבחירות הוא נשאר ללא מקום עבודה, ללא יכולת להתכונן מראש למצב החדש,

להבדיל מחברו שנכנס לכנסת לפניו. מה ההבדל בינו לבין האחר? גם זה אינו יכול

לעסוק בעיסוק נוסף, גם זה עזב מקום עבודה וחיסל עסקיו על-פי חוק וגם זה התמודד

לבחירות ככל אחד ורק אחרי פרסום תוצאות הבחירות ידע את מצבו החדש. האם יעלה על

הדעת, שבניגוד לכל עובד כנסת הזכאי לשישה חודשי הסתגלות על פרישתו מעבודה,

יעמוד חבר כנסת מול מציאות שונה? ולמה? מפני שהושבע לכנסת מאוחר יותר. המצב

הזה אינו מתקבל על הדעת ולא ייתכן שחבר הכנסת שאולץ להפרד מכל עיסוקיו עם

השבעתו, יופלה לרעה. מכיוון שנושא דמי ההסתגלות ייכנס לתוקף בפעם הראשונה

אבקשך להעלות את הנושא לדיון בוועדה בהקדם בכדי לתקן את העוול".

דורון שמואלי;

ועדת רוזן-צבי החליטה בצורה ברורה שאין כפל תפקידים, אין עיסוקים נוספים

ומי שמגיע לעבוד בכנסת צריך להשקיע את כל כולו בבית הזה. בכוונה הצגתי את

האבסורד, שיכול להיות מצב שאדם נכנס שבוע אחרי כינון הכנסת, ואז הוא לא יכול

לקבל את מענק ההסתגלות.

שאלתי את היועץ המשפטי מה היתה המטרה של דמי ההסתגלות. לא רצו להעמיד את

חברי-הכנסת לשעבר במצב לא נעים, שי ילכו ללשכת עבודה לחפש פרנסה. אני ידעתי כבר

במרץ שלא אכנס לכנסת הבאה, אבל אחרים ידעו את זה רק בשבוע שעבר, אנשים נמצאים

בפני שוקת שבורה, הם עזבו את כל עיסוקיהם ועכשיו הם צריכים להתחיל להתארגן.
היו"ר רפאל פנחסי
כמה חודשים אתה מציע שיקבלו?
דורון שמואלי
ארבעה, אבל בהסתייגות. מעמדו של חבר הכנסת הוא לא פחות ממעמדו של מנכ"ל

בכל חברה, אפילו קטנה, ומנכ"ל מקבל מענק הסתגלות. אני חושב שכל עוד הכנסת לא

החליטה על הפיזור שלה, דינו של חבר הכנסת כמו כל אחד אחר. אם הכנסת מחליטה על

פיזור ובחירות בעוד שלושה חודשים, ואז כתוצאה ממקרה של התפטרות או פטירה של

חבר כנסת נכנס חבר כנסת אחר, והוא יודע שהוא נכנס רק לתקופה של שלושה חודשים,

זה כבר מצב אחר ואותו אדם צריך לעשות לעצמו את החשבון. אבל אם אדם נכנס בידיעה

שהוא נשאר עד גמר הקדנציה, וזה יכול להיות שלוש שנים, שנתיים או שנה, אין הבדל

בין האנשים, הם מגיעים לאותה שוקת שבורה כמו כל חבר כנסת אחר שלא נבחר לכהן

קדנציה נוספת.
צבי ענבר
אני מבקש להזכיר, כי ועדה זו לא היתה אותה ועדה שטיפלה בהמלצות של ועדת

רוזן-צבי.
היו"ר רפאל פנחסי
אם אני הייתי מטפל, התוצאות היו אחרות.

צבי ענבר;

חלק מההחלטות היו בין הכנסת ה-13 לכנסת ה-14, ועדת הכנסת הצהירה, גם בעת

שמונתה ועדת רוזן-צבי, במהלך עבודתה ובסיום הדיון בוועדת רוזן-צבי, שמינוי

הוועדה נעשה כדי שלא יאמתו שהם היטיבו עם חברי הכנסת, אלא ועדת הכנסת מקבלת את

המלצות ועדת רוזן-צבי כמקשה אחת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא מקשח אחת, כי יש דברים שעדיין לא הסתיימו. התשלום בתחבורה הציבורית

עדיין לא בוטל. גם הפיצוי בגין מרכיבים שלא נכללים בפנסיה.

צבי ענבר;

באותם עניינים שבהם היה נראה לוועדת הכנסת, בין ביוזמתה שלה ובין אחרי

שהופיעו בפניה אנשי האוצר", שוועדת רוזן-צבי שוגה, היה דיון עם חברי ועדת

רוזן-צבי, וחברי ועדת רוזן-צבי עצמם הם ששינו את המלצותיהם בכתב. כך, למשל,

במקום שהוצאות הרכב יוכנסו למשכורת, נקבע שהוצאות הרכב הם מרכיב לפנסיה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא היה הוגן, הם הכינו את ההמלצות שלהם, והורידו בלי לתת פיצוי.

צבי ענבר;

יש קופת הגמל הפנסיונית שמקבל כל חבר כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
זה רק בשנים האחרונות, ומה עם השנים הקודמות? אם הוצאות הרכב היו נכנסים

למרכיב של הפנסיה, חבר כנסת שמכהן 20 שנה היה מקבל על הכל.
צבי ענבר
בישיבתה האחרונה של ועדת הכנסת ה-13 היו כמה עניינים, שחבר הכנסת דאז דן

תיכון שלל אותם טוטאלית, תקף את המלצות הוועדה ואמר שלהמלצות האלה אין לא

ידיים ולא רגליים. למרות התנגדותו אמר 7; תיכון, שהוא יצביע בעד אף-על-פי שהוא

נגד, כי הכנסת התחייבה שהיא פועלת על-פי המלצות הוועדה הציבורית. כעת, כשמגיעה

הפעם הראשונה למימוש המלצה ורואים שההמלצה הזאת פוגעת בכמה אנשים, תחליט ועדת

הכנסת לבדה, בלי ועדה ציבורית, שהיא משנה את ההחלטה.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת מקשה אחת, ולכן אני אבקש רביזיה על החלטה קודמת. אם מותר לנו להרע

מותר לנו גם להיטיב.

צבי ענבר;

ההצעה הקודמת, זאת שאישרתם, באה כדי לממש את המלצת ועדת רוזן-צבי, כדי

להיות צמודים מילה במילה למה שאמרה ועדת רוזן-צבי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל אני לא חייב לעשות את זה.

צבי ענבר;

אנחנו מדברים כרגע על מה שהכנסת בשעתו התחייבה, כדי שלא תגידו אחר-כך שלא

ידעתם ולא הפנו את תשומת לבכם. אני גם רוצה להסב את תשומת לבכם, שהמגמה של

הכנסת היא להעביר לוועדות ציבוריות, עד כמה שאפשר, את הנושא הזה, ולא לוועדות

של הכנסת, ובעיקר לא לוועדה שעוסקת בשכרם ובגמלותיהם של חברי הכנסת בפועל.

כאשר מדברים על כל חבר כנסת, ישנם חברי כנסת שלא זכו בכלל להגיע לכנסת

ולהיות בה אפילו בישיבה אחת. כל מה שהם הצליהו זה רק לקבל תעודת חבר כנסת.

דורון שמואלי;

זאת הדוגמה שנתתי על כאלה שנכנסו לכנסת רק אחרי שהוחלט על פיזורה.

צבי ענבר;

דוד מור, למשל, לא השתתף באף ישיבה. אם אתם מחליטים לאפשר קבלת מענק

הסתגלות, אתם צריכים לקבוע תקופת זמן כהונה מינימלית.

נקודה נוספת היא לגבי המשתתפים בהצבעה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
דיברתי על כך שיש כאלה שלא יוכלו להצביע מבחינה אתית, ויש להם מחליפים.

יושב-ראש הכנסת. דן תיכון;

אני רוצה להתייחס שוב לפתיח שלי, איך נולד העניין של מענק ההסתגלות. כבר

אמרתי שהוא בא לפצות את חברי הכנסת בשל עזיבת מקום העבודה שלהם וההחלטה לחסל

את העסקים, וכמובן בשל הורדת דמי הקצבה מ-.4% ל-2% כפתיח אומרת הוועדה, הפחתת

שיעור הגימלה במחצית מצדיק איזון מסוים בהטבות משניות המאפשרות לחבר הכנסת

להשתלב מחדש בשוק העבודה.
דורון שמואלי
אגב, יש חברי כנסת שלא מקבלים גם 2%.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
היא כותבת את ההמלצה שלה באותיות מיוחדות: "אנו ממליצים כי חבר כנסת אשר

כיהן בכנסת תקופת כהונה מלאה אהת לפחות, ולא נבחר לתקופת כהונה נוספת, יהיה

זכאי לאחר תום תקופת כהונתה של הכנסת בה כיהן לדמי הסתגלות בשיעור של ארבעה

חודשי משכורת נוספים".

אם אחזור לרגע לדיון הקודם, הרי יכולתי לומר שהשורות האלה הן שמחייבות

ולא יותר מזה. אבל קיבלתי את ההחלטה של ועדת הכנסת. כפי שאתם רואים, אני חולק

על היועץ המשפטי באשר לפרשנות, אבל הכנסת הבאה תדון בעניין הזה.

אני עובר עכשיו להחלטה בדבר השכר המשולב לחישוב הגימלה, אותה החלטה

שהזכיר אותה היועץ המשפטי לכנסת. צבי ענבר אמר שבעצם ניתן פיצוי לחברי הכנסת

בשל אי הכללת מרכיבי השכר שאינם כלולים בחישוב השכר לחישוב הגימלה, וזה לא

מדויק. הייתי חבר בוועדת זוסמן, וועדת זוסמן בעצם ביקשה לכלול את אותם

המרכיבים שאינם נכללים בעת חישוב השכר לצורכי פרישה או קיצבה, והיא החליטה

לכלול את אותם המרכיבים. אלא שהאוצר חשב שההוצאה התקציבית היא ענקית, הוא שחק

את ההחלטה של ועדת זוסמן עם ההסתדרות ובסופו של דבר החליטו ללכת לפתרון חלקי

באמצעות הקמת קופת גמל שאתם מפרישים 5% פלוס 1.5% כדי לקנות את הזכות של

המרכיב, שכמובן לעולם לא תוכלו לקנות אותה. אבל מעניין מה החליטה ועדת

רוזן-צבי.

בסעיף 25 היא כותבת כך: "בין כך ובין כך קפץ עלינו רוגזו של הממונה על

השכר להסכמי העבודה באוצר, אשר ביקש לערוך רביזיה בהחלטה שלנו. הסכמנו לדון

בעניין מחדש רק לאחר שקיבלנו פנייה מיושב-ראש הכנסת ומיושב-ראש ועדת הכנסת.

ואכן קיימנו בירור ממצה עם הממונה על השכר, מר יוסי קוצייק, וסגנו מר יוסי

כהן".

בסעיף 26 אומרת ועדת רוזן-צבי: "בסוגיה זו נחלקה הוועדה בדעותיה. דעת

הרוב היא כי אין לסטות מהמלצותיה של הוועדה בחלק הראשון של הדוח שהגישה בקביעת

השכר המשולב", זאת אומרת לכלול את המרכיבים האלה במסגרת החישוב לפרישה

לגמלאות. אבל היא אומרת שהם נאנסו על-ידי שר האוצר, שהזהיר אותם מפני התמוטטות

מערכת השכר. בעצם שר האוצר הקודם הילך אימים על הוועדה וגם על ועדת הכנסת,

ולכן שינינו את המלצות ועדת רוזן-צבי.

אין לנו אלא מה שיש לנו באמצעות ההמלצה הברורה של ועדת רוזן-צבי. אבל

מאידך גיסא, הטענה של חברי הכנסת שנכנסו לכנסת באמצע הקדנציה בעינה עומדת,

כשהם אומרים שהם סגרו את העסקים שלהם ולא ידעו שהכנסת תקצר את ימיה. יש כאן

מחלוקת, שכן ההמלצות של ועדת רוזן-צבי ברורות, ומצד שני יש צדק בטענת אותם

חברי הכנסת. בצדק אומר צבי ענבר, שלימור לבנת כיהנה בכנסת יום או יומיים והיא

נרשמת כחברה בכנסת ה-11, וכך גם דוד מור שקיבל תעודה ולא הספיק להיות אפילו

בישיבה אחת של המליאה.
דורון שמואלי
בהצעה שלי נתתי תשובה לעניין הזה. אחרי שהוחלט על פיזור הכנסת, אדם שנכנס

לכנסת יעשה לעצמו חשבון.אם לחסל את עסקיו.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
הטענה היא צודקת, אבל ישנן ההמלצות של ועדת רוזן-צבי. אני מניח שהוועדה

היתה יכולה להתאחד סביב סולם הדרגתי של פיצוי בדמי ההסתגלות. למשל מי שכיהן

שנה אחת יקבל חודש, מי שפיהן שנתיים יקבל חודשיים.
דוד לב
כמו פיצויים, חודש בשנה.
דורון שמואלי
אבל מי שכיהן שלוש שנים ויום יקבל ארבעה חודשים.
אברהם י וסף לייזרזון
יש חברי כנסת שבארבע שנים לא עשו דבר, ואחרים שבשבוע אחד עשו הרבה.

יושב-ראש הכנסת. דן תיכון;

נתתי דוגמה שלא מחייבת, אלא הצעה לקו מהשבה. אני לא יכול להתעלם מן

העובדה שיש כאן בעיה. בכל זאת אנשים נאלצו לעזוב את מקום עבודתם, והם לא הניחו

לרגע שהקדנציה תסתיים תוך כמה שבועות או חודשים. מצד שני אני קורא את החלטות

ועדת רוזן-צבי, שמדברות על קדנציה מלאה, והשאלה היא מה תרצה לעשות הוועדה.

לפני כמה דקות הוועדה קיבלה החלטה שאינה לרוחי והיא מקטינה את דמי ההסתגלות,

זאת אומרת פוגעת בזכויות של חברי הכנסת.
אברהם יוסף לייזרזון
אני מציע לחבריי שיירדו מכל העניין הזה. צריך לרדת מהביזיון הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
יש הגיון וצדק בדבריו של יושב-ראש הכנסת, שהמענק צריך להיות מדורג. לא

ייתכן שחבר כנסת שכיהן רק כמה חודשים יקבל אותו מענק כמו חבר כנסת שכיהן כמעט

ארבע שנים. לכן ההגיון אומר לקבוע חודש לשנת כהונה. אבל מאחר שכמו שאמר חבר

הכנסת שמואלי, לשלוש שנים אנחנו נותנים ארבעה חודשי משכורת, לכן אני מציע שמי

שכיהן קרוב לשלוש שנים יקבל ארבעה חודשי הסתגלות כמו אחרים. מי שכיהן פחות

שנה, יקבל שלושה חודשי הסתגלות, וכל האחרים יקבלו שתי משכורות. זאת אומרת

שלושה חברי כנסת יקבלו חודשיים, חבר כנסת אחד יקבל שלושה חודשים ואחד ארבעה

חודשים. זאת הצעת פשרה שנראית לי הגונה כלפי כולם.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
ותעשה אותה כהוראת שעה לכנסת ה-14.
רחבעם זאבי
הנושא הזה מעמיד אותי על כרעי הדילמה. מצד אחד, רצון לעזור לחברים

לעבודה. זה דבר טבעי שקיים בכל מקום עבודה, ואפילו בכנסת שבה חברים לעבודה הם

לאו דווקא חברים לדרך. מצד שני, מדובר בנושא בעל ערך ציבורי, והוא לא יישאר

בכותלי החדר הזה. מה שאנחנו נחליט כאן יזכה לתהודה רבה מאוד, והכנסת עמדה

בביקורת הזאת כבר בשנים קודמות. לכן הכנסת בשלב מסוים אמרה, שחברי הכנסת. לא

יחליטו לעצמם על תנאי השירות של עצמם אלא יפנו לוועדה ציבורית. הוועדה עשתה את

מלאכתה במשך תקופה ארוכה, תוך כדי שמיעת כל חבר כנסת שרצה להופיע בפניה, ואחר

כך אימצנו את המלצותיה גם כשלא הסכמנו לחלק מהן.



בצדק אמר יושב-ראש הכנסת, שאנחנו קיבלנו את ההמלצות בשלמות, גם אם על

סעיף כזה או ארור כל אחד מאיתנו לא היה שלם, כי בוועדה כזאת אפשר רק או לקבל או

לא לקבל, אי אפשר לעשות לחלקים ולחצאים.

היות שאני חי בדילמה הזאת, אני מבקש התייעצות סיעתית לפני ההצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מקבל את בקשתו של חבר הכנסת זאבי להתייעצות, למרות שזה יקבור את

הנושא. מחר הנושא ייצא לתקשורת, ובישיבה הבאה יהיה קשה מאוד להעביר אותו. כשם

שאנחנו יכולים לקבל החלטה כמו ההחלטה הקודמת שקיבלנו, שהיא לרעה לגבי הכנסת

ה-15 שחברי הכנסת לא יקבלו מענקי הסתדרות, כך אנחנו יכולים לקבל גם החלטות

שמיטיבות עם חברי הכנסת.
רחבעם זאבי
אתה רוצה רביזיה על ההחלטה הקודמת?
היו"ר רפאל פנחסי
לא. אני אומר שאם אתה רוצה התייעצות סיעתית ודוחה את ההצבעה ברבע שעה,

אני מבין.
רחבעם זאבי
חברי הסיעה שלי לא יושבים בכוננות.
אברהם יוסף ליזרזון
לא עמדתי מאחורי העניין הכספי, אלא הצטרפתי לחבריי. אני מבקש לצטט מדברי

יושב-ראש הכנסת. אני חושב שהעובדה שהוא לא יהיה בכנסת הבאה תפגע הרבה יותר

מאשר שלייזרזון לא יהיה בכנסת.

יושב-ראש הכנסת, דן תיכון, אמר באחת הישיבות האחרונות שהמלצות ועדת

רוזן-צבי מבריחות את הכוחות המוכשרים בכנסת ומשאירות יותר חברי כנסת שיושבים

כל היום וחושבים איך לנסח הודעות לעתונות. כך זה הופיע בכל העתונים.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
הסיפא היא אחרת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון.
אברהם יוסף לייזרזון
אני לא יודע אם יש עוד חבר כנסת שבילה כל-כך הרבה שעות בלשכתו של היועץ

המשפטי לכנסת, כפי שאני ביליתי באותה תקופה קצרה שכיהנתי בכנסת. עשיתי זאת כדי

לשמור על המלצות ועדת רוזן-צבי בעניין כפל תפקידים.

אני כופר בכל הנושא הזה. הושיבו ועדה ציבורית חיצונית. חז"ל אומרים: "אל

תדון את חברך עד שתגיע למקומו", למקומו ממש. הם היו נייטרליים, והם לא ידעו

בין ימינם לשמאלם. הם עשו דוח שבגללו אני לא אהיה בכנסת הבאה. איבדתי מעמד

בכיר, משום שבתקופת כהונתי בכנסת נעשו מינויים. לכן אני נגד ההצעה של יושב-ראש

הוועדה, למחצה, לשליש ולרביע, משום שאני נתתי פה חמישה חודשים שכפי שאמרו דן

תיכון ואשתו - הם כמו עשר שנים כאן בכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא נכריח אותך לקחת את המענק. אם תרצה לוותר, תוותר. על חמישה חודשים

מגיע לך מענק של חצי חודש.
אברהם יוסף לייזרזון
אולי אשתמש בכספים האלה למערכת הסברה במדינה, מה כל החוקים הללו, כמה אין

בזה אמת ואין בזה יושר ואין בזה צדק. אני קורא לדורון שמואלי לוותר על הדרישה
שלו. במגילת אסתר כתוב
"וכדי בזיון וקצף". אמר אחד שמגייס כספים: וכדאי

הבזיון בשביל הכסף. אבל אם אין כסף, מה כל ההתבזות הזאת?

ישבתי עם חבר הכנסת זאבי בוועדות ואני יודע שהוא איש עקרונות. הרי לא

נותנים את ההסתגלות למי שעבד יותר, לכן אני לא מבין את הגישה של יושב-ראש

הוועדה. מענק ההסתגלות ניתן בגלל שחבר הכנסת עזב מקום עבודה, לכן אין הגיון

וצדק בגישה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
גם במגזר אחר, כאשר עובד פורש ממקום עבודתו, מקובל שנותנים פיצויים של

חודש בשנה. כאשר לפני חצי שנה באת להיות חבר כנסת ידעת שלא תקבל את מענק

ההסתגלות, גם אם הכנסת היתה משלימה את הקדנציה. יכולה להיות טענה צודקת בעניין

חבר הכנסת איתן כבל, שכיהן קדנציה מלאה פחות כמה חודשים, או חבר הכנסת

סלומינסקי שלא התמודד על ראשות מועצה בגלל כהונתו בכנסת. לכן אני חושב שההצעה

? שלי היתה נדיבה. הצעתי שמי שנבחר במהלך שנת 1998 יקבל חודשיים, מי שנבחר במהלך

1997 יקבל שלושה חודשים ומי שנבחר במהלך 1996 יקבל ארבעה חודשים. לדעתי זה

הוגן ונכון, אבל אם מישהו רוצה לוותר לא ניתן בכוח את הכסף.
שמואל הלפרט
אם העקרון הוא שנותנים את מענק ההסתגלות בגלל שאדם עזב מקום עבודה, לא

משנה אם הוא כיהן בכנסת שנה או שנתיים.

דבר נוסף, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהכנסת התפזרה שנה וחצי לפני המועד

שהיתה צריכה להתפזר, ואז גם אם אדם כיהן חצי שנה, הוא נכנס לכנסת בידיעה שהוא

צריך להיות כאן שנתיים.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל הוא נכנס בידיעה שלא יקבל מענק הסתגלות.
שמואל הלפרט
אני מציע, שמי שנכנס לכנסת אחרי ההחלטה על פיזור הכנסת, לא יקבל את מענק

ההסתגלות, כי אז לא עזב את מקום העבודה שלו. אני פונה לידידי חבר הכנסת זאבי,

שיבטל את ההתייעצות הסיעתית. מדובר כאן בחמישה חברים, ובהצעה של חבר הכנסת

שמואלי יש הרבה מאוד הגיון.
דורון שמואלי
גם אני רוצה לפנות. לחבר הכנסת זאבי ולבקש ממנו לבטל את ההתייעצות

הסיעתית, כי משמעות הדבר היא לקבור את העניין.



אני מרגיש לא נוח עם הנושא הזה, כי הוא אישי, ומעולם לא דיברתי אישית על

השכר שלי. בכל מקום ציבורי שעבדתי, תמיד אמרתי שמשכורת של עובד ציבור צריכה

להיות חשופה לעיני התקשורת, ובכל העבודות הציבוריות שלי משכורתי היתה חשופה

לעיני כל. אני לא מתבייש בזה. בעבודה בכנסת חברי הכנסת מקבלים פחות משכר

המינימום, אם נחלק את השכר בשעות העבודה שאנחנו עובדים ונותנים ימים ולילות.

אנחנו מתעסקים פה עם בני-אדם ועם מצב עקרוני שהוא בעייתי. הוועדה בעניין

הזה שגתה, כי היא לא לקחה בחשבון מקרה כמו איתן כבל. אבל, חבר הכנסת זאבי, אם

אתה לא יכול לעמוד מול התקשורת ולהתמודד מול העניין הזה, תצביע נגד ותעשה את

מה שאתה חושב שצריך לעשות. אני חושב שאין לנו במה להתבייש, דבר כזה הוא

אלמנטרי מבחינת כבוד המעמד של חבר הכנסת. זה כמו כל מנכ"ל של חברה קטנת או כל

עובד שאתה מפטר אותו ביום מסוים ונותן לו פיצויים. האם אתה מצפה שחבר הכנסת

יפנה ללשכת העבודה ויחתום על אבטלה?
היו"ר רפאל פנחסי
האם חבר כנסת זכאי לדמי אבטלה?

טובי חכימיאן;

איפה כתוב שלא?

דורון שמואלי;

האם זה מה שאתם רוצים?
טובי חכימיאן
אפשר לברר את הנקודה עם ביטוח לאומי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש שתבררי את הנקודה הזאת לישיבה הבאה.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
זאת שאלה שאין עליה תשובה, מכיוון שלא ברור האם חבר הכנסת הוא עצמאי הוא

שכיר.
הי ו"ר רפאל פנחסי
אבל גם עצמאי מקבל דמי אבטלה. טובי חכימיאן תבדוק את העניין הזה לישיבה

הבאה.

מכיוון שחבר הכנסת זאבי לא מסיר את בקשתו להתייעצות סיעתית, נקיים ישיבה

נוספת בעניין זה.



2. שכירת משרדים - הארכת תוקף
היו"ר רפאל פנחסי
בכנסת הזאת הנהגנו שכירות משרדים לחברי כנסת. אבל זאת היתה הוראת שעה,

שתסתיים עם תום תקופת כהונת הכנסת ה- 14. המחשבה היתה לבחון את תפקוד העניין

ובסוף הקדנציה לתת לזה מעמד קבע או לבטל לחלוטין. מאחר שהכנסת הקדימה את

פיזורה, פנו אלי כמה חברי כנסת שנבחרו מחדש ויש להם משרדים, וטענו שעד שהוועדה

של הכנסת ה-15 תיבחר ותדון ותחליט זה יקה לפחות שלושה חודשים, ובפרק הזמן הזה

לא יידעו מה לעשות עם תקציבי המשרדים והציוד שהם זכאים לרכוש.

אנחנו מציעים להאריך את הוראת השעה עד סוף השנה הזאת, עד סוף 1999, כך

שחברי הכנסת הנבחרים יוכלו להמשיך להחזיק במשרדיהם. במהלך חצי השנה הבאה הכנסת

ה-15 תחליט אם היא רוצה לחדש את ההסדר הזה גם לשנים הבאות או לא. מלכתחילה

קבענו שההוצאה תהיה רק לחצי שנה, על מנת שחברי הכנסת שלא ייבחרו לא ינצלו את

כל התקציב, וכך נהגו החשבות והגזברות.

מי בעד ההצעה להאריך את הוראת השעה עד סוף 1999? מי נגד?

הצבעה

בעד - 7

נגד אין
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה. תודה רבה.



3. הסדר פלאפונים לחברי-כנסת לשעבר
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לדיון בנושא חברי-כנסת לשעבר, הגימלאים. החלטנו שהם יוכלו

לצרף את מכסת הפלאפונים שלהם בעבור ארבע שנים, כדי שיוכלו להיות בהסדר עסקי של

קבלת ההנחה כפי שמקבלים חברי-כנסת. המחלקה המשפטית ביקשה לבדוק את העניין

משפטית. נראה שעדיין אין תשובה בנושא זה והוא נשאר תלוי ועומד.

טובי חכימיאן;

מירי פרנקל-שור בדקה את הנקודה הזאת והיתה בקשר עם אביעד קמארה בעניין

הערבות הבנקאית.

צבי ענבר;

היה סיכום בעניין מתן ערבות.
היו"ר רפאל פנחסי
פנו אלי חברי-כנסת לשעבר בעניין זה. לכן אנחנו חוזרים על בקשתנו.

צבי ענבר;

אביעד קמארה אמר לי, שחברי הכנסת לשעבר צריכים לחתום על התחייבות,

שעל-פיה אם הם עוברים על מכסה מסוימת הם משלמים.

טובי חכימיאן;

הבעיה היא שחבר הכנסת לא יכול להורות, שאחרי מותו זה יירד מהפנסיה של

אלמנתו.
חיו"ר רפאל פנחסי
אמרתי שלא ייתכן שבגלל מקרה אחד של אלמנה נעצור את כל הגימלאים.

דורון שמואלי;

הבעיה היא, שלנו לא מגיעה אפילו שיחת טלפון אחת. אנחנו לא מקבלים שום

דבר.
היו"ר רפאל פנחסי
גם לא פיצויים?

דורון שמואלי;

גם לא פיצויים. על זה אני מדבר כל הזמן.
צבי ענבר
מגיע לכם פיצויים בשיעור של כמעט שתי משכורות לשנה.
טובי חכימיאן
משכורת אחרונה כפול חודשי כהונה כפול 18%.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
השאלה היא איך ניסחת את העלאת הקיצבה מ-6% ל-8%. אם ניסחת שרואים את

הכנסת הזאת כאילו השלימה את כהונתה, הוא יקבל יותר.
היו"ר רפאל פנחסי
הניסוח היה כאילו רואים אותה ככנסת שלמה.

צבי ענבר;

לא, הניסוח היה 8%.

דורון שמואלי;

זה סידור למסודרים, לאורך כל הדרך.
היו"ר רפאל פנחסי
בסעיף 8 ההחלטה היא כזאת; "לצורך אישור זכותו לקיצבה של חבר כנסת ה-14,

שנבחר עם ראשית כהונתה, ולא נבחר לכנסת שאחריה - יראו את תקופת כהונתה של

הכנסת ה-14 כתקופה הקבועה בסעיף 8 לחוק יסוד; הכנסת כאילו סיימה את תקופתה".

צבי ענבר;

סעיף 8 לחוק יסוד: הכנסת, פירושו של דבר ארבע שנות כהונה.

אליהו גבאי;

בציבור יש הרגשה שיש לנו הטבות מיוחדות, כאילו אנחנו מקבלים פנסיה לכל

החיים.
אברהם יוסף לייזרזון
בעיתון חרדי פורסם כבר לפני שלושה חודשים, שאנחנו מקבלים קרוב ל-200 אלף

שקלים פיצויים.



4. פניית יושב-ראש הכנסת לעניין הוועדה לפניות הציבור
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא, פניית יושב-ראש הכנסת לעניין הוועדה לפניות

הציבור.
שבח וייס
האם זאת היתה ועדה סטטוטורית?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, זאת ועדת משנה. יושב-ראש הכנסת פנה אלי במכתב, וזה לשונו: "הוועדה

לפניות הציבור הוקמה בכנסת ה-14 במתכונתה הנוכחית. הוועדה הוקמה ביוזמתי

ובתמיכתי, מתוך הכרה ומחשבה שהכנסת חייבת להיות כתובת למענה לבעיותיהם

ולמצוקותיהם של האזרחים שנתקלים בבירוקרטיה ובסדרים של המוסדות הממשלתיים.

הוועדה הוכיחה את עצמה ורשמה לזכותה מספר הישגים מרשימים ביותר, הן במסגרת

הדיונים והן במסגרת הקרנות, שהביאו לפתרון ועזרה לאלפי אזרחים במדינה. עם סיום

כהונתה של הכנסת ה- 14 אני מוצא חובה לפנות אליך כיו"ר ועדת הכנסת להסדיר את

המשך עבודתה של הוועדה גם בכנסות הבאות. קרן יושב-ראש הכנסת למצוקה וקרן

המלגות לסטודנטים ימשיכו להיות חלק בלתי נפרד מעבודת הוועדה לפניות הציבור

בתחום אחריותה. אני מציע להוסיף בסעיף 15 לתקנון הכנסת, סעיף קטן נוסף אשר

קובע כי ועדת הכנסת, עם הקמתה, תקים ועדת משנה לפניות הציבור. אני מבקש ממך

להעלות את הנושא בוועדה שברשותך בשבוע האחרון לפעילותה של הכנסת".
שבח וייס
האם הכוונה היא שזאת תהיה הוועדה ה-13?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, הבקשה היא לוועדת משנה במסגרת ועדת הכנסת, כשם שפעלה בקדנציה הזאת.

מדובר על כך שיינתן לזה מעמד מחייב, שהכנסות הבאות יבחרו ועדה לפניות הציבור

שבראשה יעמוד מי שייבחר.
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
יש כאן שתי החלטות. האחת, הוועדה הזאת עשתה עבודה מצוינת וטיפלה באלפים,

אם לא בעשרות אלפים, של פונים. כאשר הקמנו את הוועדה הזאת לא ידענו עד כמה

אנחנו נענים לרצונו של הציבור, שיש לו המון בעיות והוא נופל בין השולחנות,

ומתברר שהכנסת הפכה לכתובת עד כדי כך, שהלק גדול מחברי הכנסת מעבירים את

הפניות שהם מקבלים לטיפולו של צוות עובדי הוועדה, במקום להשליך אותן לסל. לכן,

מכיוון שאלה שהקימו ועסקו בוועדה הזאת לא יהיו בכנסת הבאה, זה לא משנה אם זה

יהיה או לא.

בסיפא של הבקשה יש בעיה תקנונית, שבעצם אנחנו משנים את התקנון ושינוי

בתקנון מחייב פרוצדורה מסוימת שכרגע לא קיימת בפנינו. לכן צריך להחליט כאן שתי

החלטות. האחת אם מחליטים להקים ועדת משנה כזאת, והאחרת - אם מעגנים את זה

בתקנון, זה צריך להיות מובא בכנסת הבאה בפני מליאת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
האם אתה ממליץ שבכנסת הבאה תפעל ועדת משנה לפניות הציבור?
יושב-ראש הכנסת. דן תיכון
אני ממליץ מאוד.
ניסן סלומינסקי
הייתי חבר בוועדת המשנה הזאת, כמו גם בהרבה ועדות אהרות, והפעילות שלה

היא אדירה ואמיתית. אני ממליץ אם אפשר להפוך אותה לוועדה ככל הוועדות. אבל אם

זה לא אפשרי, בוודאי שאני מקבל את ההמלצה הזאת. בהזדמנות הזאת אתן "ישר כח"

גדול לחבר הכנסת רפי אלול, שעשה עבודה אדירה.
רחבעם זאבי
הוועדה לפניות הציבור גרמה לביקורת של הרבה מראשי ועדות הכנסת, שהרגישו

שדורכים להם על הרגליים ונוגסים מהפרנסה שלהם. אני לא אומר כהוא זה כנגד

העבודה החשובה שעשתה הוועדה, אבל השאלה היא אם העבודה הזאת לא היתה נעשית

כשהיו עושים בה פרצלציה, כלומר הנושאים היו מתחלקים לוועדות קיימות בכנסת והן

. היו מטפלות בזה כפי שהן צריכות לטפל בזה.

ועדה כזאת מנתקת את רוב חברי הכנסת מטיפול בנושאים כאלה ובמגע עם הציבור,

ומשאירה את זה רק לוועדה. אני חושב שהשוב מאוד שיש קצת קשר במכתבים, בפגישות

ובטיפול של חברי כנסת בפניות מכל רחבי הארץ. להוציא מאיתנו את העבודה החשובה

הזאת כדי לפנות אותנו, כביכול, לעבודה הקדושה של החקיקה או של הופעות מעל במת

הכנסת תהיה שגיאה.

מלבד זה, דרוש כאן שינוי תקנוני, ושינוי תקנוני לא עושים במחטף בפגרה בין

שתי כנסות. אם רוצים להעלות את זה, שיעלו את זה בתחילת הכנסת הבאה. אנחנו לא

יכולים להחליט לכנסת הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם יושב-ראש הכנסת אמר שיש כאן שינוי בתקנון ואת זה נשאיר לכנסת הבאה,

אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו ממליצים בפניה על כינון ועדה כזאת.
רחבעם זאבי
אני חושב שהנושא הזה הוא כבד ולא נכון לעשות אותו באקראי, בין השמשות,

כאשר רוב חברי הוועדה אינם פה. לא דנו בזה בשום סיעה, מפני שאנחנו בפגרה.

תיקון בתקנון הוא נושא רציני, וחבר הכנסת שבח וייס ואני תמיד מקפידים לא לפגוע

בתקנון שלא לצורך. לכן אני מציע לא לעסוק בזה היום. בתחילת הכנסת ה-15 הנושא

יועלה ואז אגיד את דעתי אם אני בעד או נגד.

מלבד זה, אי אפשר לקבל החלטה בלי לשמוע את יושבי-ראש הוועדות. בישיבה

כזאת ועדת הכנסת תנהג נכון אם היא תזמין את יושבי-ראש הוועדות, שיש כאן כניסה

למגרש שלהם. אנחנו צריכים לשמוע 7-6 ראשי ועדות שנפגעו מזה. אני שמעתי חלק

מהם.
שבח וייס
אני קצת בבעיה, כי בדרך-כלל הקפדתי לכבד את רצונו של דן תיכון, כיושב-ראש

כנסת שלפניו, והתייחסתי בכובד ראש להצעות שלו.

הועדה עשתה עבודה אנושית ממדרגה ראשונה, זה ברור לחלוטין. אבל עדיין יש

בעיה של דריכה על רגליים של ראשי ועדות אחרות. אבל זה גם קיים בין הוועדות

הקיימות. אני באופן מסורתי אתמוך בבקשה של יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר שחבר הכנסת זאבי הביא לתשומת לבנו שצריך לזמן את יושבי-ראש הוועדות,

בישיבה הבאה שנקיים לקראת השבוע הבא אזמן את כל יושבי-ראש הוועדות ואז נקבל

החלטה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים