ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/03/1999

פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 230

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. הי בניסן תשנ"ט. 22.3.99. שעה 13:00

נכחו;

חברי הוועדה; ר' פנחסי - היו"ר

חי אורון

א' לייזרזון

מי פלד

ד' שמואלי

מוזמנים; חה"כ עי זיסמן

חה"כ אי זנדברג

ט' חכימיאן - גזברות הכנסת

מזכיר הכנסת; אי האן

סגנית מזכיר הכנסת; שי כרם

סגן מזכיר הכנסת; ד' לב

היועץ המשפטי; צ' ענבר

מנהלת הו ועדה; אי בן-יוסף

קצרנית: טי רם

סדר היום;

1. פניית סיעת "ישראל במרכז" בדבר התפלגות הסיעה ואישור שם

לסיעתו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג.

2. פניית יושב-ראש ועדת החינוך התרבות והספורט להקדמת הדיון

בהצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון פרטים), התשנ"ז-1997.

3. הרכב ועדה משותפת לפי חוק חופש המידע.

4. חילופי גברי בוועדות.

1. פניית סיעת "ישראל במרכז" בדבר התפלגות הסיעה ואישור שם

לסיעתו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג

היו"ר ר' פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון בסדר היום

הוא הודעת חבר הכנסת אליעזר זנדברג על התפלגות בסיעת "ישראל

במרכז" ואישור שם לסיעתו של חבר כנסת זנדברג. כלומר, זו לא

הודעת חבר הכנסת זנדברג על התפלגות, אלא סיעת המרכז מודיעה על

התפלגות.

צ' ענבר;

נכון.

הי ו "ר ר' פנחסי;

הם מתפלגים, כך שהניסוח לא נכון.

בא כח הסיעה הוא חבר הכנסת חגי מירום, אקרא את מכתבו:

"לכבוד

ועדת הכנסת

כנסת ישראל

ירושלים

א. נ.

הנדון: הודעה על התפלגות בסיעת "ישראל במרכז"

אני הח"מ, חבר הכנסת חגי מירום, בא כח סיעת "ישראל במרכז",

מודיע בזאת, בהתאם לסעיף 25(ב1)(1א) לחוק הבחירות לכנסת ולראש

הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"}, על התפלגות

הסיעה, כאשר חברי הכנסת יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן, ניסים

זוילי והח"מ נשארים כסיעה אחת בשם "ישראל במרכז"..."

את ה-א' הוא הוריד. אני מבין שאצלנו זה "ישראל במרכז" אי.
אי בן-יוסף
לא, מיזגנו את זה אחר כך.
אי חאן
הם התאחדו כבר.
צי ענבר
היה מיזוג. שתיהן התאחדו ל"ישראל במרכז".
היו"ר ר' פנחסי
"ישראל במרכז אי", תראה בפרוטוקול. היתה אז התנגדות של

חבר הכנסת פורז והפשרה היתה "ישראל במרכז אי". הם התמזגו סולם

ל"ישראל במרכז אי", עכשיו הם יכולים לקרוא לעצמם "ישראל במרכז",

אבל אצלנו זה "ישראל במרכז אי".

"...ואילו- חבר הכנסת אליעזר זנדברג יהיה לסיעת יחיד לפי

שם אחר כפי שיבחר.

"בהתאם לסעיף 25(ב2) לחוק, מתבקשת ועדת הכנסת לאשר את דבר

ההתפלגות כאמור וזאת בישיבת הוועדה הקרובה ביותר.

גם מתבקשת ועדת הכנסת לאשר בישיבתה הקרובה כי הסיעה

המורכבת מחברי הכנסת יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן, ניסים

זוילי והח"מ, חגי מירום, תמשיך להיקרא בשם "ישראל במרכז", וזאת

בהתאם להוראות תקנון הכנסת.

בכבוד רב, חגי מירום, חבר כנסת

בא כח סיעת "ישראל במרכז". "

מי בעד לאשר את הבקשה?
אי לייזרזון
של מי הבקשה?
היו"ר ר' פנחסי
חברי הכנסת יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן, ניסים זוילי

וחגי מירום מתפלגים מסיעת "ישראל במרכז", שכוללת את חבר הכנסת

זנדברג, והוא נשאר בכל העוצמה. הוא יורש את המפלגה ומוציא אותם

החוצה.

אי לייזרזון;

אני לא מבין. אם הוא פורש, איפה הוא נקלט?
היו"ר ר' פנחסי
הוא פרש מצומת - ליכוד - גשר לסיעת "ישראל במרכז" שמנתה

שישה חברי כנסת: יצחק מרדכי, דן מרידור, דוד מגן, ניסים זוילי,

חגי מירום ואליעזר זנדברג.

כשהוא פורש מהשישה, הוא לא מקבל מימון. לכן, הם פורשים

ומשאירים לו את מפלגת המרכז, הוא היורש אבל רק למספר דקות. אחר

כך הוא יוותר על כך, יתן להם את השם ויבקש שם אחר.

צ' ענבר;

לא. השם הוא תמיד לסיעה שנשארו בה רוב החברים, כך כתוב

במפורש בתקנון הכנסת. היות שהם הרוב, הם זכאים תמיד לשם.

אי לייזרזון;

הם כבר קיבלו אישור?
היו"ר ר' פנחסי
כן, כבר אישרנו זאת בישיבה קודמת.

מי בעד לאשר את בקשת חבר הכנסת חגי מירום, בא כח סיעת

"ישראל במרכז", על כך שהם מתפלגים לשתי סיעות: חמישה ואחד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת סיעת "ישראל במרכז" בדבר התפלגות הסיעה נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
אושר.

חבר הכנסת זנדברג, מה בקשתך? איך אתה רוצה שנקרא לך?
א' זנדברג
קראתי לעצמי "סיעת הצעירים".
היו"ר ר' פנחסי
"אני הח"מ, חבר הכנסת אליעזר זנדברג, חבר בסיעת יחיד

שנוצרה בעקבות התפלגות בסיעת "ישראל במרכז". מבקש מוועדת הכנסת

לאשר לסיעה שלי את השם "סיעת הצעירים", וזאת בישיבת הוועדה

הקרובה. הנני מאשר את הסכמתי כי לסיעה המורכבת מחברי הכנסת יצחק

מרדכי, דן מרידור, דוד מגן, חגי מירום וניסים זוילי, יישמר השם

"ישראל במרכז".

בכבוד רב, אליעזר זנדברג, חבר כנסת".

לפי דברי היועץ המשפטי, אתה לא צריך לתת הסכמה, כי בלאו

הכי השם נשאר אצל הרוב שפורש. העסקה טובה - אתה משאיר להם את

השם, הם משאירים לך את המימון.

מי בעד לאשר לחבר הכנסת זנדברג את השם "סיעת הצעירים"?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת חבר הכנסת אליעזר זנדברג לאשר את שם סיעתו כ"סיעת הצעירים"

נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
השם אושר ואנחנו מאחלים לך בהצלחה.

א' זנדברג;

תודה רבה.

2. פניית יושב-ראש ועדת החינוך התרבות והספורט להקדמת הדיון

בהצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון פרטים).

התשנ"ז-1997
היו"ר ר' פנחסי
הסעיף הבא בסדר היום היה צריך להיות פרישת חבר הכנסת וליד

צאדק חאגי-יחיא מסיעת מרצ, אבל מנהלים איתו משא ומתן ובינתיים

הוא נשאר במרצ. הוא ביקש לדהות זאת עד שיראה איך יעלה המשא

ומתן.

רשמית, חבר הכנסת וליד צאדק מבקש, עקב פטירת בן-דודו

וישיבתו בא؀ࠂࠊࠌࠐࠒࠔ࠘ࠚࠜࠠࠢࠤࠨࠪࠬ࠰࠲࠴࠸בל, לדחות את הנושא לישיבה הבאה.
ד' שמואלי
הכנסתם משהו בסדר היום בנושא של חברי כנסת לשעבר.

היו"ר ר' פנחסי;

זה היה בישיבה קודמת - צירוף הפלאפונים שלהם למכסה של

ארבע שנים.

צבי, בדקת את הנושא?

צ' ענבר;

נתתי לבדוק, עוד לא קיבלתי תשובה.

היו"ר ר' פנחסי;

במסגרת שונות, אני מעלה נושא שביקש חבר הכנסת זיסמן. הוא

מבקש לפטור מחובת הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק. הרי בישיבה

קודמת שחררנו מחובת הנחה הצעת חוק בנושא טביעת אצבעות.

אני קורא את מכתבו של חבר הכנסת ז יסמן:

"בהמשך למכתבי אליך מיום ט"ז בשבט התשנ"ט, 2.2.99, בנושא בקשתי

להמשך דיון בהצעות חוק, אבקשך להוסיף לרשימת החוקים לקריאה שניה

ושלישית גם את הצעת חוק הספרים (חובת מסירת וציון פרטים),

התשנ"ז-1997, הצעת חוק ממשלתית (טרם הונחה על שולחן הכנסת}",

אבל היא מונחת בפני חברי הוועדה.

לגבי המכתב הארוך אנחנו לא משחררים היום את הצעות החוק,

יש שם הרבה חוקים. בינתיים אנחנו מתייחסים רק לחוק הספריות.

ברשימת החוקים הארוכה נדון במועד נוסף.

אנחנו ממליצים לקבל את בקשתו של חבר הכנסת זיסמן.

מי בעד שחרור הצעת החוק מחובת הנחה מוקדמת על שולחן

הכנסת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט לשהרור מחובת הנחה

מוקדמת על שולחן הכנסת של הצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון

פרטים), התשנ"ז-1997, נתקבלה.

היו"ר ר' פנחסי;

הבקשה אושרה.
א' האן
הבר הכנסת עמנואל זיסמן, אתה צריך לדאוג שהממשלה תבקש

להביא את זה.
ע' זיסמן
כן, כבר פניתי.

3. הרכב ועדה משותפת לפי חוק חופש המידע

היו"ר ר' פנחסי;

יש בפנינו בקשה מדלית דרור, ממונה בכירה על יעוץ וחקיקה

במשרד המשפטים. קיים חוק חופש המידע, שלמעשה צריך להיכנס לתוקפו

בימים אלה.

"החוק קובע בסעיף 14 כי הוא לא יחול על יחידות צבאיות ששר

הביטחון קבע אותן בצו, ועל יחידות במשרד ראש הממשלה ובמשרד

הביטחון, שראש הממשלה או שר הביטחון קבעו בצו. עוד קובע החוק

בסעיף 9(א}(2} כי רשות ציבורית לא תמסור מידע בנושאים ששר

הביטחון קבע בצו. כל הצווים הללו טעונים לפי החוק האמור אישור

של ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון של

הכנסת.

הוכנו צווים במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה - צווים אשר

בדעת ראש הממשלה ושר הביטחון להביא בפני הוועדה המשותפת. נודה

לך, על כן, על כינוס ועדת הכנסת, על מנת להקים את הוועדה

המשותפת. עם זימון הוועדה, יובאו תצווים לאישור הוועדה".

למעשה, הוועדה מתבקשת להקים ועדה משותפת של ועדת החוץ

והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מציע שהוועדה תהיה בת

שישה חברים, שלושה מכל ועדה. את שמות החברים נביא בישיבה הבאה

כאשר נקבל זאת מיושבי הראש.

כרגע אנחנו מצביעים על הקמת ועדה משותפת בנושא חוק חופש

המידע, שתהיה מורכבת משלושה חברים מוועדת חוץ וביטחון ושלושה

חברים מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט.

מי בעד הקמת הוועדה המשותפת בת שישה חברים?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה להקמת ועדה משותפת לפי חוק חופש המידע נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
הקמת הוועדה אושרה.

ש' כרם;

מי עומד בראש הוועדה?

היו"ר ר' פנחסי;

יושב-ראש הוועדה המשותפת יהיה מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט.

את חשמות נקבל במהלך הימים הקרובים משתי הוועדות ואז נביא זאת

בישיבה קרובה.

4. חילופי גברי בוועדות
היו"ר ר' פנחסי
יש בפנינו בקשה של חבו- הכנסת ראובן ריבלין על חילופי גברי

בו ועדת חוץ וביטחון.

"במקום חבר הכנסת מאיר שטרית, ייכנס חבר הכנסת גדעון

עזרא".

ר' ריבלין;

בוועדת המשנה. הוא היה תמיד. בוועדת תקציב הביטחון, חבר

הכנסת גדעון עזרא יהיה במקום מאיר שטרית.

היו"ר ר' פנחסי;

מי יהיה היושב-ראש?

א' האן;

מאיר שטרית היה היושב-ראש.

היו"ר ר' פנחסי;

אתה לא מציע אותו כאן כיושב-ראש.
אי בן-יוסף
צריך לקבוע גם לגבי ועדת הכלכלה.

היו"ר ר' פנחסי;

אני רוצה להודיע הודעה נוספת לחברי הוועדה. אמנם לא צריך

אישור, אבל פורמלית, מכיוון שאין מליאה, כדי שהם יוכלו להשתתף

בי נתי ים בו ועדות.

"הנני להודיעך על חילופי גברי מטעם סיעת הליכוד בוועדת

חוץ וביטחון. במקום חבר כנסת מאיר שטרית, ייכנס חבר כנסת ראובן

ריבלין .

א' בן-יוסף;

יש ועדת חוץ וביטחון ויש ועדה לתקציב הביטחון.
היו"ר ר' פנחסי
כאן מדובר על חבר הכנסת גדעון עזרא.

א' בן-יוסף;

צריך עדיין לקבוע בוועדת הכנסת, במקום חבר הכנסת מאיר

שטרית.
היו"ר ר' פנחסי
לגבי ועדת הכנסת אין בידי מכתב. תכין בבקשה מכתב.
ר' ריבלין
נכין מכתב.
א' בן-יוסף
תכריז כאן-.

ר' ריבלין;

אני מכריז שבוועדת הכנסת אני מהליף את חבר הכנסת מאיר

שטרית. כמו כן בוועדת הכלכלה.

רציתי שחבר הכנסת בני בגין יהיה יושב-ראש הוועדה לתקציב

הביטחון. כולם הסכימו, חוץ מביבי.
היו"ר ר' פנחסי
אם אין לך מועמד, אני יכול להיות.

ר' ריבלין;

אתה רוצה להיות בוועדת החוץ והביטחון?

היו"ר ר' פנחסי;

אני חבר בוועדת החוץ והביטחון.

ר' ריבלין;

אתה רוצה להיות יושב-ראש? אתה היושב-ראש. חבר הכנסת גדעון

עזרא יהיה חבר במקום חבר הכנסת מאיר שטרית, וחבר הכנסת פנחסי

יהיה יושב-ראש הוועדה.
שי כרם
מועמד ליושב-ראש הוועדה.
אי בן-יוסף
כשתהיה ישיבת מליאה, נמסור הודעה.
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים