פרוטוקול

 
sharp8

2009-02-24dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול נוס' 227

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי, ט"ז באדר התשנ"ט (4 במרץ 1999), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים דייו

צבי הנדל

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברהם לייזחון

משה פלד

מיכאל קליינר

ראובן ריבלין

יורי שטרן

מתמנים: אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דה- לב - סגן מזכיר הכנסת

אביש- קמארה - חשב הכנסת

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: סיגל גורדון
סדר-היום
א. בקשת סיעת צומת בדבר התפלגות הסיעה מסיעת הליכתי בהתאם לסיעף 25(ב2)

לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב} התשכ"ט - 1969.

ב. התפלגות חבר הכנסת משה פלד מסיעת צומת.

ג. מיזוג סיעת ''מולדת" וסיעת ''מכורה".

ד. בקשת חברי הכנסת חנן פורת וצבי הנדל בדבר התפלגותם מסיעת המפד"ל, בהתאם

לסעיף 25(ב2) לחוק בחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) התשכ''ט- 1969

ה. בקשת סיעת חירות להכיר בה כסיעה המייצגת את מפלגת חירות.

ו. מ"מ ליו''ר הכנסת.

ז. פניות חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן כדבר הרחקתם מוועדות הכנסת.

ח. פניית יו"ר ועדת החינוך להקדמת הדיון בהצעות חוק בזמן הפגרה.

ט. בקשה לצבירת פעימות טלפון של ח"כלים.

בקשת סיעת צומת בדבר התפלגות הסיעה מסיעת הליכוד בהתאם

לסעיף 25 (ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט - 1969
היו"ר רפאל פנחסי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. בפתח הישיבה ניצבת

שאלה נצחית, האס לפתוח את הישיבה לתקשורת. מי בעד לפתוח את הישיבה לתקשורת,

אפשר להצביע.

הצבעה

בעד -1

נגד-5

נמנעימ-אין

הישיבה סגורה לעתונות.
היו"ר רפאל פנחסי
ברוב קולות הוחלט, שהישיבה תהיה סגורה בפני התקשורת.

הסעיף הראשון על סדר היום: בקשת סיעת צומת בדבר התפלגות הסיעה בהתאס

לסעיף 25(ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט - 1969.

ברשותכם, אקרא את המכתב: ''התפלגות לענין סעיף 6א (א) לתוק יסרר: הכנסת,

התשי"ח-1958.

1. אנו, החתומים מטה, ח"כ השר רפאל איתן, ח"כ משה פלד וח"כ חייס דיין מתכבדיס

בזאת להודיע על התפלגותנו מסיעת הליכוד-צומת, בהתאמ להוראת סעיף 25(ב1) (1א)

לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, התשכ"ט - 1969 (נוסח משולב) (ולהלן.- חוק

הבחירות).

אנו מבקשיס לאשר לסיעתנו את השמ ''צומת - התנועה לציתות מתחדשת''.

2. ההתפלגות מתבצעת ''בתוך 90 הימים שלפני יום הבחירות" כפי שנקבע.

3. בהתאס לסעיף 25 (ב2) לחוק הבחירות ''נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב מטעס

סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1), תאשר ועדת הכנסת את השינוי''.

נודה מאוד לכבודו על אישור הבקשה בוועדת הכנסת''.

הרבה ברירות אין ולכן נעמיד זאח להצבעה, מי בעד לאשר את התפלגות צומת.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה בדבר התפלגות סיעת צומת התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה.
צבי ענבר
בהמשך להחלטה הזאת, אני מניח שהוועדה מאשרת גמ, שסיעת הליכרר-צומת, שמה

יהיה כעת סיעת הליכוד. כמו כן, סיעת הליכוד מונה כעת 19 חברימ.
היו"ר רפאל פנחסי
בעקבות הערתו של היועץ המשפטי, אנחנו מאשרים לסיעת הליכוד את השס ליכוד

בלבד.

בקשה נוספת של הסיעה המתפלגת, לקרוא לה בשס: "צומת - התנועה לציונות

מתחדשת". מי בעד, מי נגד, אפשר להצביע.

הצבעה

בעד-רוב

נגד-אין

נמנעים-אין

הבקשה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה.

התפלגות חבר הכנסת משה פלד מסיעת צומת
היו"ר רפאל פנתסי
אנחנו עוברים לנושא הבא: התפלגות חבר הכנסת משה פלד מסיעת צומת. ברגע זה

צומת קמה והיא כבר מתפלגת.

"1. אנו החתומיס מטה, חבר הכנסת רפאל איתו, חבר הכנסת חייס דיין, רוב חברי סיעת

"צומת" מבקשים להרריע על ההחלטה בהסכמה להתפלגות מחבר הכנסת משה פלד.

2. אנו מבקשים לאשר לסיעתנו את השם "צומת - התנועה להתחדשות ציונית" ולסיעתו של

חבר הכנסת משה פלד את השם "מכורה".

3. אבקשכם לאשר את השינוי בהתאם לסעיף 25 (ב2) לחוק הבחירות לכנסת וסעיף 18א

לתקנון הכנסת.

אנו מבקשים את אישורה של ועדת הכנסת להתפלגות כאמור".

נצביע, מי בעד אישור ההתפלגות?

הצבעה

בעד - רוב

נגד-אין

נמנעים - אין

ההתפלגות אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההתפלגות אושרה.

כעת נצביע לאישור השס "צומת - התנועה להתחדשות ציונית".

הצבעה

בעד - רוב

נגד-אין

נמנעים-אין

השם "צומת - התנועה להתחדשות ציתית" אושר
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מאשרים את השם "צומת - התנועה להתחדשות ציונית" לשני תברי הכנסת:

רפאל איתן וחיים דיין.

מי בעד לאשר לחבר הכנסת משה פלד את השס "מכורה"?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה, סיעתו של חבר הכנסת פלד תיקרא "מכורה".

מיזוג סיעת "מולדת" וסיעת "מכורה"
היו"ר רפאל פנחסי
בקשה נוספת: התמזגות."הרינו מבקשים בזאת את אישור ועדת הכנסת למיזוג

סיעות "מולדת" ו"מכורה" לסיעה אתת בשם "מולדת", חתומים בברכה: ח"כ רתבעמ זאבי,

יו"ר סיעת מולדת, וחבר הכנסת משה פלד, יו"ר סיעת "מכורה".

מי בעד לאשר את המחוג?

הצבעה

בעד-רוב

נגד-אין

נמנעיס-אין

מחוג סיעות "מולדת" ו"מכורה" לסיעה אחת בשס "מולדת" נתקבל.
היו"ר רפאל פנתסי
המיזוג אושר.

בקשת חברי הכנסת חנן פורת וצבי הנדל בדבר התפלגותם מסיעת המפד"ל, בהתאם

לסעיף 25(ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט - 1969
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היוס: בקשת חברי הכנסת חנו פורת וצבי הנדל

בדבר התפלגותם מסיעת המפד"ל, בהתאם לסעיף 25(ב2) לחוק הבחירות לכנסת ולראש

הממשלה (נוסח משולב) התשכ"ט - 1969.

לפני פניה של חברי הכנסת פורת והנדל: "התפלגות מהמפד''ל והקמת סיעת

אמונימ.

בהתאם להוראות סעיף 25(ב1), (1א) ו-(ב2} לחוק הבחירות לכנסת ולראש

הממשלה, (נוסח משולב), התשכ"ט 1969, וסעיף 18א לתקנון הכנסת, אנו חברי הכנסת: חנו

פורת וצבי הנדל, מודיעים בזאת על התפלגותנו מסיעת המפד"ל.

אנו מבקשים מוועדת הכנסת לאשר את ההתפלגות ולאשר לנו את השם אמונים".

מי בעד לאשר את בקשת חברי הכנסת פורת והנדל להתפלגות מסיעת המפד"ל.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההתפלגות אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההתפלגות אושרה.

מי בעד לאשר את השם "אמונים"?
רחבעם זאבי
יש בעיה, יש עמותה בשם הזה, שייסד אותה הרב בני אלון, היא פעלה כמה שנים.

היא אומנם עמותה משותקת או מוקפאת, אבל אני מקווה שמבחינה חוקית זה לא יוצר

בעיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שנאשר את השם, ואת הצד המשפטי יבדקו המשפטנים. במידה ותתעורר

בעיה משפטית, בשבוע הבא נקיים ישיבה ונביא את הערעור לדיון.
צבי ענבר
מבחינת הכנסת וסיעותיה, השאלה היחידה שמתעוררת, האם מתן השם "אמונים"

לסיעה החדשה, יוצר הטעיה בקרב הציבור? ואז אם יבוא בהמשך למשל יו"ר עמותת

אמתים וינסה לשכנע אתכם שזה יגרום להטעיית הציבור, הוועדה יכולה שלא לאשר, אבל

בשלב זה, אני מציע לאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני שמח שגם היועץ המשפטי מצטרף לעמדתי. בשלב זה אנחנו מאשרים את השם

"אמתים", במידה ויהיה ערעור, נשוב ונדון בערעור.

מי בעד לאשר את השם "אמונים" לחברי הכנסת הנדל ופורת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

השם "אמונים" אושר
היו"ר רפאל פנחסי
השם "אמונים" אושר.

ו

בקשת סיעת חירות להכיר בה כסיעה המייצגת את מפלגת חירות
היו"ר רפאל פנתסי
אנוזנו עוברים לנושא הבא שעל סדר היום: בקשת סיעת חירות להכיר בה כסיעה

המייצגת את מפלגת חירות. בישיבה קודמת אישרנו את ההתפלגות והקנות סיעת חירות.
ראובו ריבליו
עשרת הליכוד היא, הואיל ותקנון הכנסת מורה לוועדת הכנסת לאשר כל התפלגות,

ההחלטה היא רק פורמלית אלא אם כן יש דבר בעל משמעות. אנחנו לא רואים דבר בעל

משמעות ולכן אנחנו בעד כל ההתפלגויות.
מיכאל קליינר
בישיבה הקודמת הקמנו את סיעת חירות, השם חירות אושר. היות ולא היתה לנו

עדייו מפלגה אלא מפלגה בייסוד, טען היועץ המשפטי שצריכה להיות לנו מפלגה על מנת

להכיר בסיעתנו כנציגת חירות לצורר סעיף 1, 2 לחוק מימון מפלגות. אני מודיע,

שמאתמול אושרה מפלגת תירות, ולכן אני מבקש לאשר את הסעיף הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר לסיעת חירות בכנסת לייצג את מפלגת חירות?

. הצבעה

בעד - רוב

נגד-אין

נמנעיס - אין

סיעת חירות תייצג את מפלגת חירות.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה, סיעת חירות תייצג את מפלגת חירות, בהצלתה.
שבח וייס
אני החבר כנסת היחיד ממפלגת העבודה, הצבעתי ואצביע בעד ההתפלגויות

למיניהן והמיזוגים השונים, לא מכיוון שאני מזדהה עם התהליר, התהליך הוא לא טוב,

אלא מכיוון שעשינו זאת גם כלפי הקודמים.
ראובן ריבליו
בפרט כאשר ההתפלגויות נעשות לאחר הפריימריס בתור התנועות עצמן.
היו"ר רפאל פנחסי
למען הסר ספק, חבר המסת קליינר מבקש שנאשר את כל המכתב על כל חמשת

סעיפיו. אקרא את המכתב: "בהמשך למכתבנו משבוע שעבר, הריני מבהיר ומבקש מיושב

ראש ושית הכנסת לכנס את ועדת הכנסת לצורך קבלת ההחלטות הבאות:

ו. לאשר את השינוי כאמור ממכתבנו מהיוס - קרי, משבוע שעבר - בהתאס לסעיף 25(ב)

לחוק הבחירות,

2. להכיר בסיעתנו כנציגת מפלגת חירות, התנועה הלאומית, כהגדרת סעיף 1-2 לחוק

מימון המפלגות התשנ"ג - 1973.

3. לאשר לסיעתנו התדשה את השס חירות בהתאס לסעיף 18א' (2) לתקנון הכנסת.

4. לאשר כי מספר חברי סיעתנו החדשה, היא סיעת חירות, עומד על שלושה בהתאס לסעיף

25ב'(3) לחוק הבחירות בסעיף 18 א'1 בתקנון הכנסת.

5. לאשר החלת סעיף 13א' בחוק מימון מפלגות התשנ''ג - 1973, תיקון 11, על סיעת חירות.

תודה על שיתוף הפעולה, בכבוד רב: בנימין זאב בגין, מיכאל קליינר, דוד ראם".
צבי ענבר
אני מבקש להבהיר, וחבר הכנסת קליינר יתקן אותי אס אני טועה, הכוונה היא,

מכיוון שמפלגת חירות אושרה על ידי רשס המפלגות ומכיוון שהיא הוקמה והגישה את

בקשתה להכרה עוד בחודש הקודס, ובין כך ובין כך, כתוצאה מהחלטת הוועדה ב- 23

בפברואר, היא גורעת מסיעת הליכה- את המימון השוטף כבר החל מתחילת חודש מרץ,

מבקשת הסיעה לקבל מימון החל מ-1 במרץ.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מרריס על ההבהרה. מי בעד לאשר את הבקשה על פי הנוסח שהבהיר לנו

היועץ המשפטי, צבי ענבר?

הצבעה

בעד -רוב

נגד-אין

נמנעים -1

הבקשה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה.
צבי ענבר
הייתי מבקש להמציא בהקדס את תעודת הרישום.

מ"מ ליושב ראש הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הבא שעל סדר היום: מ"מ ליו"ר הכנסת.

"יו"ר הכנסת, תבר הכנסת דן תיכון, ייעדר מהארץ בפגרה, החל ממוצאי שבת - כ"ה

באדר התשנ"ט - 13 במרץ 1999 ועד יום חמישי, ח' בניסן התשנ"ט, 25 במרץ 1999.

נודה לר אם ועדת הכנסת תמנה ממלא מקום ליושב ראש.

יושב ראש הכנסת ממליץ על סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה פלד''.

מי בעד לאשר את הבקשה?

הצבעה

בעד-רוב

נגד- אין

נמנעים-אין

הבקשה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותי, הבקשה אושרה, חבר הכנסת משה פלד ימלא את מקומו של יו"ר הכנסת.
אברהם לייזרזון
לכמה זמן?
היו"ר רפאל פנחסי
12 יום. למעשה, עד שובו של יושב ראש הכנסת.
צבי הנדל
ברצוני לשאול שאלה את היועץ המשפטי. התפלגנו לסיעה חדשה. מה יקרה כאשר

נצטרף למפלגה חדשה, מתי נתחיל לקבל את מימון המפלגות?
היו"ר רפאל פנחסי
אתה מקבל כבר עכשיו מבלי להצטרף למפלגה.

לא, הוא חייב לייצג מפלגה.
צבי הנדל
כלומר, אם אני לא מגיש בקשה למימון מפלגות ואני אצטרף לרשימה של אחת

המפלגות, מאותו רגע יוכר לי מימון הבחירות?
צבי ענבר
לגבי המקדמה או המימון?
צבי הנדל
המקדמה.
צבי ענבר
החרק אומר כך-. סיעה שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יו"ר ועדת הבתיתת

המרכזית, שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מקדמה על כל חבר כנסת

שנמנה עס הסיעה ביום הגשת רשימת המועמדיס. כלומר, אס יתקיימו העובדות האלה,

תהייה מקדמה.
מזכיר הכנסת א' האן
איר זה מסתדר עס חוק המפלגות?
צבי ענבר
כדי שסיעת תוכל לקבל אישור של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית - סיעה שהגישה

רשימת מועמדיס - רשימת מועמדיס יכולה להגיש רק מפלגה.
מזכיר הכנסת אי האן
זאת אומרת, שאס קיימת מפלגה שאיננה מיוצגת היוס בסיעה בכנסת, אבל היא

מגישה רשימת מועמדים שנמצאיס בה שלושה או עשרה חברי כנסת, זה עונה על השאלה

של חבר הכנסת הנדל?
צבי ענבר
לרשימת נוועמדיס חדשה יש הוראות נפרדות לגבי מקדמה לרשימת מ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Zועמדים שאין

לה סיעה בכנסת.
מיכאל קליינר
ננית שמפליגה מיוצגת על ידי סיעה, היא מגישה רשימה ומוסיפה לרשימה גס

רשימת חבריס שאין להס קשר פורמלי עס המפלגה. זה מתקבל או שהסיעה צריכה לאמץ

את המפלגה?
צבי ענבר
מי שמוסר ליושב ראש הכנסת אישור היא הסיעה. כלומר, יש סיעה שאנחנו רואיס

אותה כנציגתה של מפלגה. המפלגה הגישה את רשימת המוענזדיס וכעת הסיעה פונה

ליושב ראש הבננות והיא ממציאה את האישור של יושב ראש ועדת הבחירות. יושב ראש

ועדת הבחירות יכול להתייחס רק לחבר כנסת שנמנה עס הסיעה והוא איננו יכול לכלול

חברי כנסת שנמנים על רשימת המועמדיס אבל אינס נמנים על הסיעה.
מיכאל קליינר
ואס הס נמניס על סיעה נוספת?
צבי ענבר
יכולות להיות שתי מפלגות שמיוצגות על ידי סיעה אחת. לא יכולות להיות שתי

סיעות שמיוצגות על ידי מפלגה אחת.

פניות חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן בדבר הרחקתם מוועדות הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
חברי הכנסת יורי שטרן ומיכאל נודלמן ביקשו לדון בנושא של החלפת חברים

בוועדות. זה נושא עקרתי, נושא שצריך לעבור תיקון בתקנון הכנסת. השאלה היא, האם מן

הראוי שאנחנו נתעסק בזה או נשאיר זאת לכנסת הבאה? אני חושב, שמן הראוי כי בנושא

הזה תדון הכנסת הבאה. מה חוות דעת היועץ המשפטי?
יורי שטרן
הנושא היה על סדר היום כבר בישיבה הקודמת.
היו"ר רפאל פנחסי
גם היום הנושא נמצא על סדר היום, אבל לאחר שהכנסתי את הנושא לסדר היום,

נשמעו טענות מחברי הוועדה, שלא כדאי שנעשה את השינוי בתקנון ונשאיר זאת לכנסת

הבאה. לכן אני מבקש מהיועץ המשפטי, שייתן לנו עצה הוגנת, האם מן הראוי שאנחנו נדון

בזה או ש נשאיר זאת לכנסת הבאה.
מיכאל קליינר
אין עוררין על זכותה של סיעה להחליף את חבריה בוועדות.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת יורי שטרן לא מתכוון לזה ולא מדבר על הוועדות, זה עניינה של

הקואליציה והאופוזיציה והיא תחליט. הכוונה היא עקרונית. עד היום, הנוהג היה, שיו"ר

סיעה שולח מכתב לוועדת הכנסת כאשר הוא מבקש להחליף חבר מסוייס בחבר אחר. זו

סמכותו ואנחנו הודענו במליאת הכנסת על השינוי. השינוי הזה לא כרוך בהצבעה.

חבר הכנסת שטרן טוען ובצדק, שלא יתכן שחבר כנסת יודח ויוחלף בוועדה מבלי

שהיתה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בלי לשמוע מיושב ראש הסיעה הצדקה

להחלפתו ובלי שהכנסת תצביע על זה.

היו חברי כנסת, ששאלו אותי: מה אתה עושה שינויי בראשית, תשאיר זאת לכנסת

הבאה שתחליט. לכן אני שואל לעצתו של היועץ המשפטי, אם הוא יאמר שמן הראוי

שהוועדה הזאת תדון בנושא, אקיים ישיבות בנושא. אם אקבל תשובה, שמן הראוי שהכנסת

הבאה תדון בכך, אני פטור מהעתש הזה.
צבי ענבר
השאלה איננה משפטית.
היו"ר רפאל פנחסי
נכון, אני מסכים איתך שהשאלה איננה משפטית אבל היא אתית.
צבי ענבר
בעניינים שאינם משפטיים, אני לא מביע דעות.
צבי הנדל
לדעתי, מן הראוי שנושא כזה יידון בכנסת הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם אני חושב כך.
צבי ענבר
אם סיעת "ישראל בעלייה" היתה מבקשת שייקבע לה כרגע ייצוג בוועדות הכנסת,

הייתי אומר, שמחובת הוועדה לדון בכך.
היו"ר רפאל פנחסי
זה ברור. יתרה מכך, קיבלתי מכתב, שהנושא הזה נמצא בבדיקה בוועדת האתיקה.

אני חושב, שמן הראוי שהנושא הזה יידון בכנסת הבאה.
יורי שטרן
אני חושב, שמה שקרה צריר ללמד אותנו שיש צורך בתיקון התקנון. אני חושב

שהכנסת הנוכחית יכולה לדון בענין כי הכנסת הבאה תצטרר לדון בנושאים רבים אחרים

וחדשים.

חבר הכנסת מיכאל נרדלמן ואני נכחנו בישיבת הסיעה, הישיבה הסתיימה, הלכנו

לישיבת המליאה וחצי שעה לאחר פתיחת הישיבה, עולה אל הדוכן יו"ר ועדת הכנסת

ומודיע בזה שהוחלפנו על ידי חברים אחרים בוועדות.
היו"ר רפאל פנחסי
הסיעה יכולה להחליף כל חבר בחבר תנועה אחה
יורי שטרן
הדבר נעשה בצורה מתרה. הנושא לא נדון באותה ישיבת סיעה בה נכחנו, לא נתנו

לנו אפשרות לטעון את טענותינו. היתה אפילו מבוכה באולם המליאה, היו בדיחות בנושא.

אני חושב שדבר כזה לא קרה מעולם לפני כן ולכן הנושא לא עלה לדיון, אבל היות ויש

תקדים אחד של הוצאת חברי כנסת מהוועדות מבלי שאלה ידעו שהם מוצאים מהוועדות

וכל זאת כנקמה על כר שיצאו בביקורת על יו"ר המפלגה. זה שהתקנון לא מחייב נימוקים

ולא השמעות טענות, לדעתי במקרה הזה, מן הראוי לדון בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
ראשית, לא מדובר במקרה חריג, היו תקדימים שונים, למשל: כאשר חבר הכנסת

מקסים לוי ישב בוועדת הכנסת על חשבון מכסת הליכתי, וכאשר היה ויכוח אם לפצל את

חוק ההסדרים, יושב ראש סיעת הליכה-, חבר הכנסת מאיר שטרית, הדיח אותו והכניס חבר

אחר. היו תקדימים נוספיס ואתה לא בן חורג. הנימוק לכך, שיושב ראש הסיעה רוצה

שחברי הסיעה יהיו ממושמעים. זו סמכותו של יו"ר סיעה.

ראיתי שיש טעם לדון בבקשתך, הכנסתי אותה לסדר היום של ישיבה קודמת וגם

של הישיבה הנוכחית. אבל היו ופנו אלי חברים בצורה בלתי פורמלית, ואמרו לי, שלא מן

הראוי להכתיב לכנסת הבאה שינויים במהלך נוהג שהיה במשך 50 שנה, חשבתי להביא

זאת בכל זאת לשאלת חברי הוועדה. היועץ המשפטי אמר בצדק שהנושא הוא לא משפטי

אלא נושא פוליטי. שאלתי את דעת החברים ודעת רוב החברים היא, שלא לא לדון בנושא

היום. לכן, אם אתה מקבל את דעתנו שלא לדון בנושא בכנסת הנוכחית, מה טוב. במידה

ולא, אני אעמיד את הענין להצבעה. כולנו חושבים, שמדובר בנושא שצריך לידון בכנסת

הבאה.
משה פלד
לא אכפת לי לדון בנושא, אבל אני חושב שההחלטה צריכה להיות של הכנסת

הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
אין טעם לדון בנושא מבלי לקבל החלטה.
אברהם לייזרזון
אני חושב, שהוועדה הזאת צריכה להשאיר כללים או נורמות אנושיות. לדעתי,

הוועדה הזאת חייבת לדון בנושא, לא כדי לקבוע כללים אלא על מנת שבהסטוריית הכנסת

יהיה כתוב, שלא נוהגים כך עם חברים ולא משחקים משחקים. הוועדה צריכה לתת את

דעתה מבלי שזה יבוא לביטוי מעשי. אתה צודק, שהכנסת הבאה צריכה להחליט בעניו,

אבל אי אפשר להתעלם מלקיים דיון.

אני חושב, שצריכה לצאת מכאן מסקנה, שלא נוהגים כך ויש לגנות את תרבות

הג'ונגל.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת לייזרזון, קיימת ועדת אתיקה על מנת לגנות את תרבות הג'ונגל, ועדת

אתיקה דנה בנושא והיא בודקת את הג'תגל הפוליטי.

לגבי שינוי בתקנון, גם אתה אומר, שמן הראוי שהכנסת הבאה תעשה זאת.
מיכאל קליינר
צריר לזכור, שיש כאן גם שאלה עקרונית שעומדת מול תחושת הגינוי שכולנו חשים

והיא, עד כמה הכנסת מתערבת בתוך ענייניה הפנימיים של הסיעה. יכול להיות, שבגלל

מקרה שהרעיש אותנו, אנחנו עלולים ליצור תקדים מבחינת התערבות הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן הצעתי, שהכנסת הבאה תדון בענין.
מיכאל קליינר
אני מנית, שאם תהיה לכנסת אפשרות להתערב בגמישות השינויים בוועדות, היא

תהסס אם לעשות זאת. לכן אני אומר, צריר לקיים דיון רציני.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה, אני מקווה שחבר הכנסת יורי שטרן יקבל את דעתנו להשאיר זאת לכנסת

הבאה.
יורי שטרו
הדוגמאות שהבאת קשורות בהחלטת הסיעה או בהחלטה של יו"ר הסיעה,

שקשורה להצבעות. לכן, ברור שסיעה יכולה לחייב את נציגה להצביע לפי רצון הסיעה.

אני חושב, שבנושא של שיבח בוועדות צריכות להיות הסתייגויות כתובות בנוהל שהדבר

לא יהפוך למעשה שרירותי ולא יהפוך את חבר כנסת - נבחר הציבור, לפגוע מול ראש

הסיעה.

פניית יו"ר ועדת החינוך להקדמת הדיון בהצעות חוק פרטיות
היו"ר רפאל פנחסי
יש לנו בקשה של חבר הבננות זיסמן, יו"ר ועזת החינוך, פטור מחובת הנחה של

הצעת חוק להקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות. האם אנחנו יבולים לפטור זאת היום או

רק בכינוס פגרה?
צבי ענבר
ברגע שנוסח החוק מונח על שולחן הוועזה, הוועזה יבולה לקבל החלטה.
היו"ר רפאל פנחסי
נוסח החוק מתח באן על השולחן. הבקשה היא, הצעת חוק הקמת מאגר ארצי

לטביעות אצבעות, התשנ"ז 1996. במו בן, הצעת חוק הרשויות המקומיות (עיריית גג).

חבר הבנסת עמנואל זיסמן מבקש לפטור את ההצעות מחובת הנחה כאשר יתקיים

זיון פגרה בבפוף לבללים הנוגעים להעלאת נושאים לסזר היום בפגרה.
צבי ענבר
או שהממשלה מבקשת לאשר, או 30 חברי בנסת מבקשים וועזת הכנסת על פי סעיף

148 לתקנון מאשרת לזון בהצעת החוק למרות שעל פי התקנון אפשר לזון רק בהצעות

זחופות לסזר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר ואין לנו באן 30 חתימות, אנחנו פוטרים את החוקים הנ"ל מחובת הנחה

במידה והממשלה תבקש אותם. במיזה והממשלה לא תבקש אותם, הזיון יחזור אלינו עם

30 חתימות.

מי בעז לאשר את בקשתו של חבר הבנסת זיסמן, לפטור מחובת הנחה בבפוף

לבללים של זיון בזמן פגרה?

הצבעה

בעד-רוב

נגז - אין

נמנעים - אין

הבקשה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה של חבר הבנסת זיסמן, לפטור מחובת הנחה את הצעת חוק הקמת מאגר

ארצי לטביעות אצבע, והצעת חוק הרשויות המקומיות (עיריית גג), נתקבלה.

בקשה לצבירה של פעימות טלפון של ח"כלים
היו"ר רפאל פנחסי
תשב הכנסת מבקש מאיתנו לזון בסעיף צבירת פעימות טלפון של הגימלאים. במה

מדובה אדוני החשב?
אבישי קמארה
לאחרונה הכנסנו את רוב חברי הכנסת להסדר טלפוניס וטלפונים סוללארייס.

המשמעות היתה, הפחתת עלויות מכיוון שהפכנו את כל הטלפוניס של חברי הכנסת

לטלפוניס מוסדיים ולכן קיבלנו הנחה בשווי של 40% בשיחות הטלפון, בזמן האויר וכן גס

בצירו.

גמלאי חברי הכנסת טענו בצדק שגם הס רוצימ להצטרף להסדר הזה ואז התעוררה

בעיה. הבעיה שהתעוררה היא, שחברי כנסת שיצאו לגמלאות לאחר הכנסת ה- 13 מקבליס

את הקצבת פעימות המונה לפי האחת היחסי של הגימלה שלהם. יש חברי כנסת שיש להס

4,000 פעימות מונה לשנה בהתאם ליחסיות הפנסיה שלהם, וייתכן מצב שחודש לאחר

שנכנסו להסדר הם גומרים את פעימות המונה שלהם ואז מופעלת להם הוראת הקבע

שנמצאת אצלנו, אנחנו מפעילים אותה.

חברות הטלפונים הסוללאריים טוענות שהן לא מוכנות להכניס אנשים להסדר של

מוסד לתקופה של חרוש ימים. ישבנו וחשבנו, היו ישיבות גם אצל יושב ראש הכנסת, הוא

קיבל חלק מההצעות, דחה חלק מההצעות, ולאחרונה הוא נפגש עם חבר הכנסת לשעבר,

גדעון בן-ישראל, והוחלט, להביא בפני ועדת הכנסת את המלצת יו"ר הכנסת, ולפיה:

גמלאי חברי הכנסת שאין להם את האחוז המירבי של 13,500 פעימות מתה בשנה, יוכלו

לצבור ולקבל 13,500 כפול 4, ופעם בארבע שנים אנחנו נתחשבן איתם. כלומר, פעם

בארבע שנים נזרים 13,500 או ארבעת אלפים או חמשת אלפים כפול ארבע, ולאחר שהם

מסיימים את הפעימות - מופעלת להס הוראת קבע.
היו"ר רפאל פנחסי
כלומר, אתה רוצה לתת להם בשנה אחת מה שהם מקבלים במשך ארבע שנים.
אביעד קמארה
אני רוצה לתת להס מנה אחת של ארבע שנים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מאחל להס אריכות ימיס, אבל מה קורה לאחר שנתת את כל הפעימות ולאחר

מכן הוא נפטר? הוא בעצם קיבל שלוש שנים למפרע.
אביעד קמארה
ראשית, יתכן מצב כזה. שנית, יכול להיות מצב הפוך לטובתנו. יש לנו תוכנה,

אנחנו מחוברים למשרד הפנים, מי שנפטר אנחנו מקבלים הודעה בגינו ומייד אנחנו

מפסיקים את המכסה.
היו"ר רפאל פנחסי
פעימות המונה עוברות גס ליורשיס?
אבישי קמארה
כן, לשארים.
צבי ענבר
שארים זכאים לפעימות מונה?
אביעד קמארה
עז סוף השנה של הפטירה.

זאת בקשה של יושב ראש הכנסת.
היו"ר רפאל פנתסי
זאת בקשה לגיטימית שצריר לשור לגימלאים. הגימלאים ביקשו דברים רבים

ודחינו את רוב הבקשות, אני מציע שאת הבקשה הזאת לפחות נאשר להם.
צבי ענבר
החלטת ועדת הכנסת שנוגעת לשיחות טלפון, כמוה כהחלטת ועדת הכנסת שנוגעת

לגמלאות למשל. חבר כנסת לשעבר זכאי לקצבה בגובה מסויים כאשר הקצבה הזאת

משתלמת מדי חודש. הוא זכאי למספר שיחות מסויים כמו שיחות טלפון של חברי הכנסת.

היושב ראש אמר בצדק, בכל נושא הגימלאות לא מקדימים טובות הנאה למועד לפני שהן

משולמות. כמו שלא נותנים את כל הקצבה יחד עבור שנה.

זה נראה לי מאח- בעיתי. יחד עם זאת, לא למדתי מספיק את הנושא כי זה לא היה

על סדר היום, אבל אם הוועדה תקבל החלטה היא צריכה להיות החלטה פורמלית במסגרת

סמכויותיה של הוועדה. כבר אמרנו, שכל החלטה פורמלית שמשנה זכויות צריך להביא

אותה לסדר היום.

אני מציע להעביר לוועדת הכנסת הצעה בכתב.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שגדעון בן ישראל או יושב ראש הכנסת יפנו בכתב לוועדה. הוועדה

צריכה לקבל פנייה בכתב ורק לאחר מכן היא תדון בבקשה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים