ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

בקשת ועדת החוקה. חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעות חוק (המשך הדיון מעמוד 3); בקשת ועדת החוקה. חוק ומשפט. להקדמת הדיון בהצעות חוק; בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעות חוק; בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעות חוק (המשך מעמוד 15); סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999 ובהצעות חוק הנלוות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 220

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ט' בשבט התשנ"ט (26 בינואר 1999). שעה 00;14

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

זאב בוים

רומן ברונפמן

עבד-אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

אברחם יוסף לייזרזון

אחמד סעד

משה פלד

מ"מ;

רענן כהן

ראובן ריבלין

אריח חאן - מזכיר חכנסת

דוד לב - סגן מזכיר חכנסת

גאולה רזיאל - מנחלת לשכת מזכיר הכנסת

דורית ואג - מנחלת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יועצים משפטיים;

צבי ענבר

משה בוטון

שלמה שחם

אנה שניידר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חדוח בנקין
סדר-היום
א. בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט, להקדמת הדיון בהצעות חוק.

ב. סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999 ובהצעות החוק חנלוות.

ג. בקשת ועדת העבודה והרווחה לחקדמת הדיון בחצעות חוק.א. בקשת ועדת החוקה. חוק ומשפט. להקדמת הדיון בהצעות חוק
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את הישיבה.

הסעיף הראשון בסדר היום הוא בקשות ועדות הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק

ביום הנחתן על שולחן הכנסת, ותחילה בקשתה של ועדת החוקה, חוק ומשפט המתייחסת

להצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מס' 37), התשנ"ט-1999, הצעת חוק

המפלגות (תיקון מס' 9), התשנ"ט-1999, הצעות חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני קורא את המכתב המופנה אלינו בענין זה:

"הצעות החוק שבנדון הונחו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה אתמול, יום בי,

ח' בשבט התשנ"ט (25.1.99). יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט מבקש כי תביא

בדחיפות לאישור ועדת הכנסת את בקשתנו להביא את הצעות החוק לקריאה ראשונה,

היום, בתום 24 שעות מעת ההנחה".

אני מבין שהצעות החוק הונחו אתמול על שולחן הכנסת. אפשר לתת פטור מחובת

הנחה?

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

- באישור ועדת הכנסת.

צבי ענבר;

אם הצעות החוק האלה הונחו אתמול - -

מזכיר הכנסת אריה האן;

מחר אפשר להביא אותן, אבל הוא מבקש להביא אותן היום.

רענן כהן;

אני מבקש לפטור את הצעות החוק האלה מחובת הנחה בכל הקריאות. אני אסביר.

צבי ענבר;

אלה הצעות חוק שהוכנו ישירות על ידי הוועדה לקריאה ראשונה.

רענן כהן;

נכון.

מזכיר הכנסת אריה האן;

לא היתה קריאה טרומית.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

מוצע לפטור אותן מחובת הנחה בכל הקריאות.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, אני חוזר; מדובר בהצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון

מסי 37), התשנ"ט-1999 ובהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 9), התשנ"ט-1999 - הצעות

חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט. יש אלינו פניה של מנהלת הוועדה שמבקשת לפטור

הצעות חוק אלה מחובת הנחה בכל הקריאות, או בלשון התקנון, להקדים את הדיון בהן

בכל הקריאות. מי בעד? מי נגד?
רחבעם זאבי
חכה. קודם כל הכלל הוא שמראים לנו על מה מדובר. לא הניחו את זה על

שולחננו. שנית, אנחנו מרגילים את כל אלה שפונים אלינו בבקשה כזאת להסביר לנו

למה זה דחוף ולמה זה מצדיק פטור מחובת הנחה. אני יודע שבסוף נצביע בעד, אבל

מרגיז אותי שלאחרונה אנחנו משחררים בקלות כזו חוקים מחובת הנחה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מוכן לתת לחבר הכנסת רענן כהן להסביר לך למה הדחיפות.
רחבעם זאבי
קודם כל אני מבקש להראות לנו את הנייר ולאפשר לנו לעיין בו. זו זכותי.
היו"ר רפאל פנחסי
בבקשה.

רענן כהן;

אני מוכן להסביר. לי עצמי אין בעיה, אני לא מתמודד בפריימריס, אבל אני

רוצה לדאוג לחברי כנסת שכן מתמודדים.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, מי בעד מתן פטור מחובת הנחה להצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש

הממשלה (תיקון מס' 37), התשנ"ט-1999 ולהצעת חוק המפלגות (תיקון מסי 9),

התשנ"ט-1999? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להקדים את הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה

(תיקון מסי 37), התשנ"ט-1999, ובהצעת חוק המפלגות (תיקון מסי 9),

התשנ"ט-1999, לפני קריאה ראשונה, קריאה שניה וקריאה שלישית - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנהסי;

הצעות החוק הנ"ל שוחררו מחובת הנחה בכל הקריאות.

רבותיי, יש פה עכשיו רשימה שלימה של עשרה חוקים. גבי ואג, מישהו צריך

לבוא להסביר. אין פה החוקים וגם אין מי שיסביר.

רחבעם זאבי;

אם לא נראה את החוקים ולא יהיה מי שיסביר, לא נוכל להצביע על הקדמת

הדיון. אנחנו לא חותמת גומי.

היו"ר רפאל פנחסי;

עם כל הכבוד, אני לא מתכונן לדון בזה באוויר, בלי לדעת מה זה. יש פה

רשימה של עשרה חוקים.

רבותיי, עד שהיועץ המשפטי יעיין בענין זה או עד שייכנס מישהו שיתן הסבר

לגבי הצעות החוק האלה,, נעבור לסעיף הבא בסדר היום.

(ראה המשך הדיון בנושא זה בעמודים 16-15)ב. סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999 ובהצעות חוק הנלוות
היו"ר רפאל פנחסי
אנו עוברים לסעיף הבא בסדר- היום: סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1999

ובהצעות הוק הנלוות. ההצעה שהתגבשה בהידברות באותה ועדת הבנות היא שאם ועדת

הכנסת תאשר היום את חוק ההסדרים ואת חוק התקציב - ויש להניח שהיא תאשר אותם -

אנחנו נתחיל את הדיון בהם ביום רביעי בבוקר בשעה 10:00, והדיון יימשך עד 12:00

בלילה. אני מציע לחלק את הדיון. אני מניח שהיועץ המשפטי יגיד שאלה שני חוקים
נפרדים
חוק ההסדרים וחוק התקציב, וצריך לעשות הפרדה בזמנים. אפשר לקיים דיון

משולב, או שצריך לקיים דיון נפרד בכל אחד מהם?
צבי ענבר
זה לקריאה שניה ולקריאה שלישית, לא לקריאה ראשונה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, אלה צריכים להיות דיונים נפרדים: מ-10:00 בבוקר עד שעה 16:00 יהיה

דיון על חוק ההסדרים, ומשעה 16:00 עד 12:00 בלילה יהיה דיון על חוק התקציב.
רומן ברונפמן
ומתי ההצבעה?
היו"ר רפאל פנחסי
ההצבעה ביום שני הבא.

אני חוזר: הדיון בחוק ההסדרים יחל מחר, יום רביעי, בשעה 10:00 בבוקר

ויסתיים בשעה 16:00. בשעה 16:00 יחל הדיון על חוק התקציב ויימשך עד שעה 12:00

בלילה. המשך הדיון על התקציב יהיה ביום שני הבא, בשעה 17:00. יהיו חמישה

דוברים.

ביום שני יהיו טכסים של ט"ו בשבט.
מזכיר הכנסת אריה האר
ויש דיון בכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
בשעה 16:00 יש דיון חגיגי של שעה בכנסת. אחרי הדיון החגיגי, בשעה 17:00,

יחל הדיון על חוק התקציב ובו ישתתפו חמישה דוברים, שכל אחד מהם ידבר עשר דקות.
רומן ברונפמן
מי הדוברים?
היו"ר רפאל פנחסי
יפתח את הדיון יושב ראש ועדת הכספים, הרב רביץ, ואחריו ידברו המפלגות

הבינוניות והגדולות. הליכוד ויתר. חבר הכנסת הרב רביץ ידבר פעמיים: בתחילת

הדיון ובסוף הדיון. ידברו עוד חברי כנסת ממפלגת העבודה, ש"ס, מרצ ומפד"ל.רומן ברונפמן;

אני מתנגד.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה תוכל לדבר מחר.

רומן ברונפמן;

אני לא רואה שום הצדקה שביום שני ידברו ארבע-המש מפלגות. למה? מה

הארגומנט?

היו"ר רפאל פנחסי;

הבר הכנסת ברונפמן, אגיד לך מה הסיבה. לקהנו את המפלגות הגדולות

והבינוניות. תמיד היה מעמד אהר למפלגות של 9 ו-10 חברי כנסת. כאמור, הליכוד

ויתר כדי לקצר את הזמן.
רהבעם זאבי
מי הן המפלגות של 9 ו-10?

היו"ר רפאל פנחסי;

- העבודה, מפד"ל, מרצ, ש"ס. בתום הדיון שבו ישתתפו המישה דוברים יתהילו

ההצבעות והן יימשכו עד לסיומן.
ראובן ריבלין
המישה דוברים שלכל אהד מהם 5 דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
- 10 דקות, כי לא יגמרו בהמש דקות.
ראובן ריבלין
אם תקבע 5 דקות, יגמרו ב-10 דקות, ואם תקבע 10, יגמרו ברבע שעה. נקבע 7

דקות לכל אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
מקובל, 7 דקות, פשרה.

קריאה;

יש הסכמה בין - -

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, יש הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה.

הי ים אורון;

יש פה איזה תיקון, אדוני היושב ראש. צריך לפרט.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני אפרט לאהר שנשמע את גבי שניידר שביקשה להעיר. בבקשה.אנה שניידר;

לפי לוח הזמנים שנקבע ברגע זה, ועדת הכספים אמורה להתחיל את ישיבתה היום

בשעה 16:00 ולהצביע על חוק ההסדרים ועל חוק התקציב. קרוב לוודאי שתהיה בקשה

לפצל חלק מהסעיפים, ילפי סעיף 121 לתקנון צריכים אז החלטה של מליאה הכנסת לגבי

הפיצול. מבחינת לוח הזמנים אני לא יודעת באיזה מצב אני אהיה, מתי אוכל להניח

את החוק על שולחן הכנסת לאחר שאתאים אותו לשינויים.

אני רוצה לשאול מה יקרה אם בינתיים תסתיים ישיבת הכנסת ואני לא אוכל לקבל

אישור על הפיצול.

היו"ר רפאל פנחסי;

- תהיה הפסקה. קודם כל אני מבקש לשאול אם מבחינה משפטית יכולים להתחיל את

הדיון מחר בשעה 10:00 לפני שהם יניחו את חוק ההסדרים.
צבי ענבר
אי אפשר.

מזכיר הכנסת אריה האן;

היא לא תספיק, אפשר לעשות משהו אחר: אם נסיים היום את סדר היום, נכריז על

הפסקה, בתנאי שגב' שניידר תודיע לנו שהיא תזדקק למליאת הכנסת.
אנה שניידר
זה בתנאי שוועדת הכספים תחליט - -
מזכיר הכנסת אריה האן
את תודיעי לנו, ואז נכריז שיש הפסקה ונחכה לך, וגם אם יהיה צורך לפתוח

ישיבה באחת-עשרה או בשתים-עשרה בלילה, נעשה זאת.
חיים אורון
לא, לא. אם הפיצול יהיה טכני ויהיה מוסכם, אפשר לפתוח את הישיבה ולהצביע,

אבל יש בהחלט אפשרות שהפיצול יהיה חלק מה"פייט" על התקציב, כי השאלה אם מפצלים

או לא מפצלים היא נושא מאוד מהותי. לכן אי אפשר להגיד שזה ייעשה בשתים-עשרה

בלילה.
היו"ר רפאל פנהסי
אפשר לעשות את זה מחר ב-10:00 בבוקר, ונתחיל את הדיון חצי שעה אחרי זה.

כמה זמן את צריכה אחרי הפיצול?

אנה שניידר;

אני יכולה להכין שני נוסחים.
היו"ר רפאל פנחסי
תכיני שני נוסחים. אני מציע שמחר בבוקר ב-10:00 יידון ענין הפיצול.
ראובן ריבלין
לא איכפת לי שינהלו את כל הוויכוחים, ובלבד שההצבעה תתקיים ביום שני.

היו"ר רפאל פנחסי;

- אחרי חמישה דוברים.
ראובן ריבלין
לאחר שחמשת הדוברים מסיימים, מתחילים להצביע. לגבי כל השאר, ג'ומס, אתה

יכול לעשות מה שאתה מבין.
היו"ר רפאל פנחסי
קיבלתי, זה מה שיהיה, חבר הכנסת ריבלין.
חיים אורון
יש פה שני נושאים. יש חוק ההסדרים, עם הסתייגויות לקריאה שניה ולקריאה

שלישית. אני לא מערער על כך שהדיון בחוק יימשך שש שעות. צריך לקבוע נוהל, כי

אי אפשר להפוך את זה לדיון סיעתי.
היו"ר רפאל פנחסי
נעשה כפי שהחלטנו בפעם הקודמת: הפותחים - לפי סדר גודל הסיעות, 10 דקות

כל אחד, ואחרי כן ידבר מי שירצה לדבר.

חיים אורון;

- לפי סדר ההסתייגויות.

היו"ר רפאל פנחסי;

ועדת ההבנות - בהשתתפות חברי הכנסת בייגה שוחט, חיים אורון, ראובן

ריבלין, או מאיר שטרית לחלופין, ואני - תשב ותקבע מה יהיה סדר הדוברים.

חיים אורון;

אדוני היושב ראש, הצעת שהדיון בחוק ההסדרים יסתיים עד שעה 16:00. לדעתי,

אין שום הצדקה לתת לחוק התקציב יותר זמן מאשר בשנה רגילה.
היו"ר רפאל פנחסי
שש שעות נתנו תמיד.
חיים אורון
אם הדיון מתחיל בשעה 16:00 ונמשך שש שעות, הוא צריך להסתיים בשעה 10:00

בלילה, לא בשעה 12:00 בלילה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, נקבע שהדיון בחוק ההסדרים יימשך עד 18:00, ומשעה 18:00 יתחיל

הדיון בחוק התקציב.
חיים אורון
יש לי גם העהכה מה יקרה פה. אני מציע לקבוע שהדיון בחוק ההסדרים יסתיים

בשעה 17:00, ובפועל הוא יימשך עד שעה 18:00, ושהדיון בחוק התקציב יימשך שלוש

שעות. תאמין לי, לא בטוה שיהיו דוברים. כלומר, הדיון יימשך עד שעה תשע בערב.
היו"ר רפאל פנחסי
קיבלתי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
וההצבעות ביום שני.
ראובן ריבלין
חאם ברור לאדוני שכל ההבנות אשר יתקבלו - יהיו אשר יחיו הוויכוחים -

מביאות לידי כך שביום שני, בשעה 17:00, לאחר שיסיימו חמשת הדוברים, תתקיימנה

ההצבעות?
היו"ר רפאל פנחסי
כן, כן, חזרת על זה כבר מספר פעמים. דיברנו על ההבנות לגבי מחר.
מזכיר הכנסת אריה חאן
ג'ומס, ביום שני יהיו עוד דוברים, או שתהיה רק הצבעה?
חיים אורון
יהיו גם חמישה דוברים.
רחבעם זאבי
אדוני היושב ראש, אני מבקש את רשות הדיבור.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת ריבלין, ב-1 בפברואר, אם יהיח רוב בכנסת, התקציב יאושר. גם הם

לא מנסים לדחות את זה. ביום שני יהיו חמישה דוברים, ובשעה 18:00 אנחנו מתחילים

להצביע.

בבקשה, חבר הכנסת זאבי.
רחבעם זאבי
בכל פעם שעשו הסדרים, היו מיוצגות שתי המפלגות הגדולות. הן דאגו לעצמן,

אני יכול להבין, זה אנושי. לימים באו מפלגות בינוניות, בעיקר מרצ, ותבעו את

זכותן וגם הן קיבלו את הנתח שלהן. מי שנשאר בחוץ לכל אורך הדרך אלה הסיעות

הקטנות שלא משתתפות בהסדרים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מייצג אותך.
רחבעם זאבי
מה פירוש אתה מייצג אותי? אני מציע שלמפלגות הקטנות יינתן זמן

פרופורציונאלי, לא כמו למפלגות הגדולות ולא כמו למפלגות הבינוניות.
חיים אורון
- יותר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבטיה לך שתקבל אפילו יותר. בפתיהה נותנים לך 10 דקות - -
רהבעם זאבי
אבל בדיון השני חילקת את הזמן רק בין הגדולות והבינוניות.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, בסוף.
רהבעם זאבי
אני מציע לתת זמן פרופורציונאלי לסיעות הקטנות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
כולם פותחים וכולם מסיימים.

רהבעם זאבי;

כל מפלגה קטנה תקבל שלוש דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם ניתן שלוש דקות, כל אחד ידבר לפרוות המש דקות, והדיון יימשך לתוך

הלילה.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

כל המפלגות פותחות את הדיון, כל המפלגות סוגרות אותו.

היו"ר רפאל פנחסי;

בסגירת הדיון ביום רביעי יש לכם מקום. ביום שני היתה צריכה להתקיים רק

הצבעה. בא יושב ראש ועדת הכספים ואמר שהוא צריך להציג את ההוק לפני ההצבעה

ולתת הסבר. בא הבר הכנסת בייגה שוחט ואמר שהוא מייצג מפלגה גדולה.
עבד-אלמאלכ דהאשמה
וגם אנחנו רוצים זכות דיבור באותו יום.
היו"ר רפאל פנחסי
אם אתם עומדים על כך, אין לי בעיה בענין זה, כל אהד מכם ידבר 3 דקות, כמו

שהציע חבר הכנסת זאבי.

הבר הכנסת ריבלין, יש פה הצעה שכל המפלגות ידברו ביום שני - 3 דקות.ראובן ריבלין;

לא, זה יקח שלוש שעות. הרי המפלגות יכולות לדבר כמה שהן רוצות במשך היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

ג'ומס, אפשר שכל המפלגות יירדו, כלומר, ידבר רק יושב ראש ועדת הכספים

ונצביע?
ראובן ריבלין
אני מסכים שידברו רק יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש האופוזיציה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אני לא מסכים. אם יושב ראש האופוזיציה ידבר, גם האחרים ידברו. ההצעה

היא שיושב ראש ועדת הכספים בלבד ידבר.
רחבעם זאבי
ההצעה שלך טובה, חבר הכנסת פנחסי.
ראובן ריבלין
הבר הכנסת זאבי, כדי שהדמוקרטיה תיראה, מן הראוי שידברו יושב ראש ועדת

הכספים ומרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, זה מול זה.

רחבעם זאבי;

- קניתי.
משה פלד
אם כן, ההצבעה תהיה ב-17:30, ולא ב-18:00.

ראובן ריבלין;

נכון. כל אחד מהם ידבר עשר דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבר הכנסת אורון, אתה מוותר?

חיים אורון;

יו-

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לסכם כדי שהדברים יהיו ברורים; ביום רביעי, כנראה בשעה 10:00,

יצטרכו לפתוח את הישיבה עם נושא הפיצול. מיד לאחר נושא הפיצול יתחיל הדיון

בחוק ההסדרים ויימשך עד שעה 00;17. אתה רוצה שהדיון יימשך עד שעה 18:00, חבר

הכנסת אורון?
חיים אורון
- עד שעה 17:00.

היו"ר רפאל פנחסי;

בשעה 17:00 יהל הדיון בחוק התקציב, במסגרת שלוש שעות.
רחבעם זאבי
ציפור לחשה לי שביום רביעי תהיה הודעת ממשלה על מינוי שר הביטחון וגם

יתקיים דיון בענין זה, ואז נגרעות שעה או שעה ורבע. תתכוננו לזה.

מזכיר הכנסת אריה האו;

אם תהיה הודעה, נציע לפתוח את הישיבה ב-8:30 בבוקר, בענין הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם תבוא בקשה בקשר למינוי שר ודיון בנושא - כרגע לא מונחת לפניי בקשה כזו

- נחליט בענין זה כשנתכנס מהר בבוקר, ואז ייתכן שנצטרך להקדיש לענין זה פרק

זמן מסויים בין חוק ההסדרים לחוק התקציב.
רחבעם זאבי
יש עוד שתיים--שלוש הצעות דחופות לסדר היום שאושרו.

שבח וייס;

אדוני היושב ראש, אני רוצה למנוע שגיאה. היה לי מקרה דומה מאוד ב-1992,

שתוך כדי הדיון בתקציב רצו למנות את יוסי שריד לשר בממשלה, ואסור לעשות זאת

באמצע הדיון של התקציב.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אמרתי שנושא מינוי שר, אם יועלה, יידון בין חוק ההסדרים לחוק התקציב.

אלה שני חוקים. בסיום הדיון בחוק ההסדרים בשעה 17:00 יתחיל הדיון על מינוי שר

ואחר כך יתחיל הדיון על חוק התקציב. אבל, את זה נדע רק מחר.
רחבעם זאבי
הנשיאות אישרה עוד שתי הצעות דחופות לסדר היום. מתי הן יידונו?
היו"ר רפאל פנחסי
זו סמכותו של היושב ראש.
שבח וייס
הן יידונו היום.
רחבעם זאבי
אדוני היושב ראש, איך זה משפיע על לוח הזמנים?
מזכיר הכנסת אריה האן
חבר הכנסת זאבי, אולי נכניס אותן היום לסדר היום.
גאולה רזיאל
אמרנו שזה על תנאי - -
מזכיר הכנסת אריה האן
אני רוצה להבהיר שבנשיאות נקבע שההצעה לסדר היום בנושא איציק מרדכי תתחלף

בהודעה.רחבעם זאבי;

אבל יש עוד שתי הצעות, בנושא רצח נשים ובנושא התעללות בילדים.

היו"ר רפאל פנחסי;

לגבי יום שני ההצעה היא שיפתה יושב ראש ועדת הכספים וידבר 10 דקות,

ואחריו ידבר מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת בייגה שוחט, 10 דקות,

ואחר כך עוברים להצבעות על שני החוקים, על חוק ההסדרים ועל חוק התקציב. מי בעד

ההצעה הזאת?

הצבעה

ההצעה שביום שני יפתח יושב ראש ועדת הכספים וידבר 10 דקות,

ואחריו ידבר מרכז האופוזיציה בוועדה הכספים, הבר הכנסת בייגה שוחט,

במשך 10 דקות, ואחר כך יתקיימו ההצבעות

על חוק ההסדרים ועל חוק התקציב - נתקבלה.

אחמד סעד;

אנחנו יכולים לפצל את 10 הדקות לשניים.
היו"ר רפאל פנחסי
לא. אתה יכול לדבר אחר כך, בסיבוב השני. יש עוד המשך, לא רק 10 דקות.

חיים אורון;

לגבי 10 הדקות, כל חבר כנסת מדבר כאילו על שתי הסתייגויות, וזה 10 דקות,

אבל כדי שלא ייצא שמפלגה קטנה - -
היו"ר רפאל פנחסי
ואחרי 10 הדקות האלה אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה.

חיים אורון;

אהרי 10 הדקות האלה ימשיכו לעבוד כמו שעובדים בהסתייגויות.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת לייזרזון, כדי לעדכן אותך אני רוצה לומר שחוק ההסדרים יידון

מחר עד שעה 00;17. אם לא יבוא הנושא של מינוי שר, יתחילו את הדיון בחוק התקציב

בשעה 00;17, וקבענו לו מסגרת של שלוש שעות. סדר הדיון יהיה לפי גודל הסיעות.

ביום שני יהיו שני דוברים; חבר הכנסת רביץ וחבר הכנסת בייגה שוחט, ואחר כך

יתקיימו ההצבעות. מחר לא יהיו הצבעות.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

אדוני היושב ראש, אני מציע שתתאר עוד פעם את התמונה המלאה, איך יתנהל

הדיון.

היו"ר רפאל פנחסי;

עכשיו אחזור בשבילך, חבר הכנסת דהאמשה. מחר בשעה 00;10 תיפתח ישיבת הכנסת

בנושא פיצול החוקים. חלק מהחוקים לא יובאו לאישור, ויהיה צורך בפיצול. בתום

הדיון בנושא הפיצול יתחיל הדיון בחוק ההסדרים ויימשך עד שעה 00;17.
אברהם יוסף לייזרזון
מי משתתף בדיון?
היו"ר רפאל פנחסי
כל המפלגות, לפי סדר הגודל שלהן - 10 דקות לכל אחד, אחרי כן יש ועדת

הבנות שתצטרך לקבוע מי מדבר, כמה זמן. אם כל המפלגות ידברו שעתיים, משעה 11:00

עד שעה 13:00, הרי לגבי ארבע השעות הנותרות משעה 13:00 עד שעה 17:00 יישבו

ויבדקו למי יש הסתייגות ומי מעוניין לדבר. לא כולם מעוניינים בברברת הזאת. מי

שיש לו פריימריס ידבר. מי שאין לו פריימריס לא כל כך מעוניין לדבר.
משה פלד
להיפך.
היו"ר רפאל פנחסי
בשעה 17:00, נכון לרגע זה, יתחיל הדיון בחוק התקציב שיימשך שלוש שעות,

אבל אני כבר מודיע מראש שהיו כאן כאלה שאמרו שציפור לחשה להם שנקבל פניה לגבי

מינוי שר הביטחון, ובמסגרת ישיבת הוועדה מחר נקבע מסגרת דיון לנושא מינוי השר.

זה יהיה בין חוק ההסדרים לחוק התקציב, כלומר, הדיון בחוק התקציב לא יתחיל בשעה

17:00, אלא בשעה 19:00, וכנראה, יסתיים בערך בשעה 12:00 בלילה, כי אם קובעים

שלוש שעות, בפועל זה חמש שעות.

המשך הדיון בחוק התקציב יהיה ביום שני הבא, משעה 17:00. יתחיל בו או הבר

הכנסת בייגה שוחט או חבר הכנסת רביץ, כל אחד מהם 10 דקות, ואחרי כן יתחילו

ההצבעות על שני החוקים, גם על חוק ההסדרים וגם על חוק התקציב, עד שיסיימו

אותן.
משח פלד
אני מציע להפוך את הסדר, כלומר, שהדיון על מינוי שר הביטחון יהיה בבוקר.
אברהם יוסף לייזרזון
זה לא ייגמר, כנראה.
ראובן ריבלין
קודם כל עוד אין הודעה.
חי ים אורון
מתי תתחיל הישיבה מחר, ב-09:00 או ב-10:00?
היו"ר רפאל פנחסי
- בשעה 10:00.ג. בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעות חוק

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, יש פה פניה של חבר הכנסת מקסים לוי, יושב ראש ועדת העבודה

והרווחה, המבקש שחרור מחובת הנחה לפני קריאה שניה וקריאה שלישית לגבי הצעת

חוק עבודת נשים (תיקון מסי 18} (הארכה ופיצול של חופשת לידה בשל תקופת אשפוז),

התשנ"ט-1998, הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת נעמי בלומנטל. מתי היא הונחה,

אדוני המזכיר?
מזכיר הכנסת אריה האן
- טרם הונחה.
משה בוטון
היא תונח היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם היא טרם הונחה, נדון בה רק מחר. בכל אופן עד היום היתה מסורת שכל עוד

לא מניחים את הצעת החוק אנחנו לא דנים.
משה בוטון
אני מבקש להסביר.
היו"ר רפאל פנחסי
אפשר לפטור, אדוני היועץ המשפטי?

צבי ענבר;

כשהונחה החוברת, הוועדה נהגה לשחרר.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לקריאה שניה וקריאה שלישית.

צבי ענבר;

מר בוטון, יש לך נוסח לקריאה שניה ולקריאה שלישית?

משה בוטון;

יש נוסח לכל החוקים. יש הסתייגויות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אין לפניי החוק.

משה בוטון;

אני יכול להמציא את החוק. זאת לא בעיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

כל עוד לא הניחו לא פטרנו. כך נהגנו כל הזמן. כך המליץ מר ענבר לעשות כל

הזמן.

צבי ענבר;

- כל עוד לא מניחים לפני הוועדה.משה בוטון;

תוך שתי דקות אביא את הצעות החוק. אני כבר חוזר.

(ראה המשך הדיון בנושא זה בעמודים 19-17)

א. בקשת ועדת החוקה. חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעות חוק

המשך הדיון מעמוד 3)

היו"ר רפאל פנחסי;

בינתיים אני עובר לבקשה של חבר הכנסת חנן פורת שמנהלת הוועדה פונה בשמו.

יש פה רשימה של חוקים. אני רוצה את החוקים.

שלמה שהם;

אני רוצה להסביר. יש לנו בעיה.
רחבעם זאבי
הם חושבים שאנחנו חותמת גומי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני לא אעשה את זה.

שלמה שהם;

יש לנו בעיה. החוקים כולם מוכנים להנחה. בגלל השביתה במשרד המשפטים, גם

החוקים שלהם וגם החוקים שלנו - -

היו"ר רפאל פנחסי;

לכן לא נביא אותם.
שלמה שהם
עלול להיווצר מצב שברגע שאנחנו נצליח לקבל את ההסכמה שלהם - -
ראובן ריבלין
סליחה, אדוני היועץ המשפטי. אדוני היושב ראש, ישיבת הכנסת מחר תתחיל בשעה

00;10?

היו"ר רפאל פנחסי;

כך אמר לי היושב ראש.
ראובו ריבלין
אנחנו יכולים להתחיל את ישיבת הכנסת בהודעת ראש הממשלה על מינוי שר

הביטחון?
היו"ר רפאל פנחסי
אני צריך את הבקשה שנקבע מסגרת דיון.
שלמה שהם
אדוני היושב ראש, אפשר להסביר?היו"ר רפאל פנחסי;

רבותיי, אני לא מוכן לנהל דיון בצורה כזאת, אני אנעל את הישיבה.
אברהם יוסף לייזרזון
בשעה 10:00 נפתרות ישיבת הכנסת, וועדת הכנסת יושבת בשעה 10:30?
היו"ר רפאל פנחסי
יש לי היתר מיושב ראש הכנסת.

רבותיי, היועץ המשפטי שלמה שהם מדבר עכשיו. בבקשה.
שלמה שהם
יש לנו בעיה שכולכם מודעים לה. כתוצאה מהבעיה במשרד המשפטים, יש לנו

ערימות הוקים שכבר מוכנים ואנחנו באופן פורמלי לא הנהנו אותם בגלל הבעיה במשרד

המשפטים. אם הוועדה תרצה דווקא את הנוסחים האלה שכבר הכנו בלי שהנחנו, אני

מוכן למסור אותם לוועדה. אני מוכן להסביר את החוקים, בשביל זה באתי, אבל במקרה

הזה אם הדבר לא יסתייע וברגע האחרון הם יסכימו לפתוח את הברז הזה, נהיה במצב

שלא נוכל להניח את החוקים האלה ולא נוכל להצביע עליהם.
מזכיר הכנסת אריה האן
מר שהם, נגה ענתבי ראתה את החוקים האלה?
שלמה שהם
צבי ענבר: יש לכם נוסחים? הוועדה רוצה לראות את החוקים שמונחים. תביא אותם, גם אם

ההגהה הסופית עדיין לא נעשתה. הוועדה רוצה לראות את ההוקים מונחים פה. .

מזכיר הכנסת אריה האן;

מר ענבר, היושב ראש ביקש לא לעקוף את משרד המשפטים.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אני לא אאשר את הפטור לגביהם.

דורית ואג;

אם יהיה כינוס מיוחד בפגרה לבקשת הממשלה, באותו יום נניח. אני מקווה שעד

אז תסתיים השביתה. נוכל להניח ולהביא.
היו"ר רפאל פנחסי
מהר בבוקר תהיה לנו ישיבה נוספת. עד מהר בבוקר אבקש להביא את הצעות החוק

שלכם. אם היושב ראש לא מוכן להניח על שולהן הכנסת את החוקים בלי הגהה סופית,.

חבל שנשחרר אותם מחובת הנהה. כשתרצו לעשות זאת, נכנס עוד פעם ישיבה. אני לא

מוכן לשהרר בלאנקו מחובת הנחה, בלי לדעת על מה מדובר. לא נהגנו כך במשך שלוש

שנים, וגם היום אני לא אעשה את זה. אם החוקים לא לפנינו, אני לא מוכן לאשר.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.ג. בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעות חוק

(המשך מעמוד 15)
משה בוטון
אבל, אדוני היושב ראש, אתה שלחת אותי להביא את הצעות החוק. הבאתי אותן.

קריאה;

זה עבר הגהה? היושב ראש לא מוכן לדון בלי שזה עבר הגהה של משרד המשפטים.

משה בוטון;

זה עבר הגהה הכל בסדר.

היו"ר רפאל פנחסי;

איך אצלך זה עבר הגהה? יש לך פרוטקציה במשרד המשפטים?
משה בוטון
לא, היושב ראש ביקש - -

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כן, נמשיך בישיבה על אף שאמרתי קודם שהיא נעולה. תן לי, בבקשה, את

הצעות החוק.
רחבעם זאבי
אני מבקש לראות את הצעות החוק. אי אפשר לכופף את התקנון ואי אפשר לכופף

את זכות השביתה במשרד המשפטים.
צבי ענבר
הבר הכנסת זאבי, היתה הסכמה בין משרד המשפטים לבין היושב ראש שהצעות

חוק- -
היו"ר רפאל פנחסי
אני צריך להצביע על כל הצעת חוק בנפרד או שאפשר להצביע על כולן ביחד?

רחבעם זאבי;

אני רוצה שתתקיים הצבעה על כל אחת בנפרד. זכותי לראות מה אומרת כל הצעת

חוק.

חיים אורון;

אני בעד. גנדי רוצה לשחק פה עכשיו - -
רחבעם זאבי
אתה נגד פועלים. אנחנו מכופפים פה את זכות השביתה במשרד המשפטים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חבר הכנסת זאבי, זה מוסכם.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, מר ביטון אומר שאת כל אלה אישר משרד המשפטים.רחבעם זאבי;

יש אישור ממשרד המשפטים?

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, מר בוטון נאמן עליי.

צבי ענבר;

היושב ראש לא יאשר את הדיון אם זה לא על דעת משרד המשפטים.

היו"ר רפאל פנחסי;

נכון.
רחבעם זאבי
של מי הצעת הוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 20), התשנ"ט-1999?
משה בוטון
- של הממשלה. כתוב במכתבו של יושב ראש ועדת העבודה והרווחה שזו הצעת חוק

ממשלתית ללא הסתייגויות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני קורא בפניכם את מכתבו של חבר הכנסת מקסים לוי: "הנדון; שחרור מחובת

הנחה לגבי קריאה שניה ושלישית. על פי סעיף 125 לתקנון הכנסת, אודה לך אם

תעמיד על סדר יומה של ועדת הכנסת את הצעתי לשחרר מחובת הנחה לקריאה שניה

ושלישית את החוקים הבאים;

1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 20), התשנ"ט-1999 - הצעת

חוק ממשלתית ללא הסתייגויות.

2. הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'

20), התשנ"ט-1999 - הצעת חוק ממשלתית, משולבת עם הצעת חוק פרטית, של חברי

הכנסת יונה יהב ומאיר שטרית, ללא הסתייגויות.

3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 32), התשנ"ט-1999 - הצעת חוק פרטית

של חבר הכנסת דוד טל, בתמיכת הממשלה ללא הסתייגויות.

4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 33), התשנ"ט=1999, של חבר הכנסת

אלי גולדשמידט ואהרים, בתמיכת הממשלה ללא הסתייגויות".

ויש פה עוד שתי הצעות חוק; הצעת הוק עבודת נשים (תיקון מסי 18) (הארכה

ופיצול של חופשת לידה בשל תקופת אשפוז), התשנ"ט-1998 - הצעת חוק פרטית של חברת

הכנסת נעמי בלומנטל, בתמיכת הממשלה, ללא הסתייגויות, וכן הצעת חוק שירות

המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 44)התשנ"ט-1999.

קיבלנו כאן בסך הכל שישה נוסחים של הצעות חוק, שלגביהם יש היתר מיוחד של

משרד המשפטים. הם קיבלו אישור של משרד המשפטים.

מי בעד ההצעה לפטור חוקים אלה מחובת הנחה לפני קריאה שניה וקריאה שלישית?
רחבעם זאבי
דומני שאתה צריך להצביע עליהם אהד אהד.
צבי ענבר
אין צורך, אלא אם כן אתה רוצה להתנגד לאהד מהם.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה לפטור מחובת הנחה את כל ששת החוקים שמניתי לעיל? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להקדים את הדיון בשש הצעות החוק הנ"ל

לפני קריאה שניה וקריאה שלישית - נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
פה אחד נתקבלה ההצעה להקדים את הדיון בשש הצעות החוק הנ"ל לפני קריאה

שניה וקריאה שלישית. אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:45)

קוד המקור של הנתונים