ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/12/1998

בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (מועד הבחירות המוקדמות לכנסת ולראש הממשלה), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מוטב רבלעלנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 206

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, די בטבת תשנ"ט. 23.12.98. שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: ר' פנחסי - הלוייר

עבד אלמאלכ דהאמשה

א' לייזרזון

א' סעד

די שמואלל
סגן מזכיר הכנסת
ד' לב
היועץ המשפטי
צי ענבר

מנהלת הוועדה; אי בן-לוסף
קצרנית
טי רם
סדר היום
בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק לסוד: הממשלה

(תיקון מס' 8) (מועד הבחירות המוקדמות לכנסת ולראש הממשלה),

התשנ"ט-1998.בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת
חוק יסוד
הממשלה (תיקון מסי 8)(מועד הבחירות המוקדמות לכנסת

ולראש הממשלה). התשנ"ט-1998
היו"ר ר' פנחסי
אני מתכבד לפתוח את לשלבת הוועדה. הסעלף על סדד הלום הוא

פטוד מחובת הנחה על שולחן חכנסת של הצעת חוק לסוד: הממשלה.

קלבלתל פנלה מיושב-דאש ועדת חוקה חוק ומשפט, אשד כותב:

"הצעת החוק תפודסם בדשומות ותונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה

מחד, לום ד"', הכוונה הלום. "אודה לך אם תבלא בדחלפות לאלשוד

ועדת הכנסת את בקשתנו להבלא את הצעת החוק לקריאה ראשונה ביום

ההנחה".
חוק לסוד
הכנסת הלום אומד שאם הממשלה נופלת, חייבים ללכת

לבחלדות תוך 60 יום. הצעת החוק המתוקנת הלא במקום 60 יום,

להאדלך את זה ל-90 לום - זה לפי הצעת משדד המשפטלם. גם כל אלה

שעוסקלם בנושא הבחירות - ועדת הבחלדות וכל הנוגעלם בענין,

טוענלם ש-60 לום זה לא מספלק, והם מבקשים לתקן את זה.

לכן, נתבקשנו כך על לדל ועדת החוקה חוק ומשפט.
צ' ענבר
אדונל היושב-ראש, כל לוזמת חהצעה הזאת באה מהלשכה

המשפטלת.
הלו"ד די פנהסל
אמדתל משדד המשפטלם.
צ' ענבר
לא משרד המשפטלם, הלשכה המשפטלת של הכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
סללחה, אנ ל מתנצל.
צי ענבד
נכון שמשדד המשפטלם וכל הגודמלם תמכו, אבל ההצעה באה לא

דק כדל להאדלך את חתקופה מ-60 ימים ל-90 למלם, וכפל שמופיע

בדברי ההסבד בהצעת החוק - והדברים מפורטים למדי - המדובר הוא

בשרשרת של הללכלם.

זו לא רק שאלה של עבודה קשה - כן יספיקו, לא יספיקו, אם

לעבדו לותר מהר או יותר בזריזות - לשנם הללכלם, בלן אם זה עדכון

פנקס הבוהרלם והללכלם אחרים, שמחל לבלם פרקל זמן להגשת ערעורים

וכלוצא בזה, כלומר הסד הזה של 60 ימים לא מספיק.

7אנחנו הרי לודעים שמלכתחילה, המחוקק חשב על לא פחות מ-100

למלם, כי הוא נתן את האפשרות לעובדל מדינה. הדבר הזה, דרך אגב,

עדללן לא בא ללדל בלטול כאן בהצעה, אבל אולל לבוא בקרלאה שניה

ושלישית, זה נובע מתוך זה.

לש כאו דבר נוסף. יש כאן כוונה להתאלם את ההללכלם שאלן

ביניהם הלום השתלבות נאותה, בלן מה שקורה אם הכנסת מצביעה אל

אמון, או אם לא מתקבל חוק תקציב, או אם ראש הממשלה מפזר את

הכנסת, לבלן מה קורה אם הכנסת מקבלת חוק בדבר התפזרותה. מתעוררת

השאלה מה גובר על מה.

ננלח שהכנסת מוצלאה הלום חוק - 100 ימים, וכאן תהיה

התפטרות - האם זה להלה 100 למלם או להלה 60 למלם?

החוק הזה בא לקבוע ולומר מה קורה אם החוק בא קודם וכוי,

זאת אומרת בא לעשות לותר התאמה של ההללבלם בחוק לסוד: הממשלה,

שלצערנו, נכתב בצורה זו.
די שמואלל
אני רוצה לשאול שאלה. עבר בקרלאה ראשונה ההוק לפיזור

הכנסת, מעבלרלם זאת לוועדה ומחליטים שהבחירות יהיו ננלח בסוף

אפריל, וביום שני יש הצעת אי אמון ובהצעת אל האמון הממשלה

נופלת.
היו"ר ר' פנחסי
על פל ההוק הלום, זה 60 לום. לכן, הזריזות והדחלפות לשנות

זאת ל-90 יום.
די שמואלל
אני רוצה לדעת האם האל אמון גובר גם על המועד, אחרי שזח

כבר עבר.

צי ענבר;

לש בהצעת החוק הוראה שאומרת שאין בהוראת הסעלף הזה שמעבלר

מ-60 לום ל-90 לום - כלומר כל הסעלף שלהיה כעת 90 למלם - כדי

לשנות מועד בחירות שנקבע לפי חוק זה.
היו"ר ר' פנחס'
עוד לא נקבע.
די שמואל'
אני מדבר אחרי שנקבע.
צי ענבר
אחרי שנקבע, או לפי חוק לסוד: הכנסת, אם העילה לקיום

הבחירות המוקדמות נוצרה בתוך 120 ימים לפני מועד הבחירות

המקוריות. כלומר, אם יש 130 ימים, האל אמון גובר וזה יהיה 90

לום, אבל אם יש 120 יום, אומרים שבלאו הכי הכנסת כבר נתנה את ה-

120 יום, אז יהיה 120 יום.
ד' שמואלי
הממשלה היא לא ממשלת מעבר.
צ' ענבר
לא ממשלת מעבר. הוצאתי בענין הזה הוות רעת ליושב-ראש

הכנסת.
היו"ר רי פנחסי
אני קודם כל מורה למחלקה המשפטית שבראשה עומר צבי ענבר,

על החשיבה ועל היוזמה כדי להביא לדבר מתוקן, שלא נצטרך להיכנס

לסד של זמן שלא יוכלו להגיש ערעורים.

אני הושב שהבקשה הזאת היא אחת הבקשות המצדיקות פטור מהובת

הנחה, ולכן נעמיד זאת להצבעה.
עבד אלמאלכ דחאמשה
אני בדרך כלל מתנגד לפטורים כאלה, כשבאים ברגע האחרון,

אבל במקרה הזה, כפי שגם היושב-ראש התבטא, הענין מחייב וניתן יד

להצעה.
היו"ר רי פנחס'
תודה רבה.

מי בער פטור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן חכנסת של חצעת

חחוק?

הצבעה

בעד - 5

נגד - אין

נמנעים - אין

הבקשה לפטור מחובת הנהה מוקדמת על שולחן הכנסת את הצעת חוק

יסוד: הממשלה (תיקון מסי 8)(מועד הבחירות המוקדמות לכנסת ולראש

הממשלה), התשנ"ט-1998, נתקבלה בכל הקריאות.
היו"ר ר' פנחס'
הבקשה התקבלה, ושוב תודה ללשכה המשפטית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 0ו:11.

קוד המקור של הנתונים