ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/06/1998

הסמכת ועדת האתיקה לדון את מי שחדל מלהיות ח"כ - פניית יו"ר ועדת האתיקה; הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנ"ז - 1997 -הצעת חה"כ חגי מירום הכנה לקריאה ראשונה; ערעורו של חה"כ טאלב אלסנע על החלטת יו"ר הכנסת, לפי סעיף 143 לתקנון; פניית חה"כ גפני בדבר דיוני הוועדה לקידום מעמד האישה בנושאים שאינם בסמכותה; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 166

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. י"ד בסיוון התשנ"ח (08.06.98). שעה 11:30

נכחו: חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

שבח וייס

מאיר שטרית

ו

מוזמנים; אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
יועץ משפטי
צ' ענבר
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
א. הסמכת ועדת האתיקה לדון את מי שחדל מהיות ח"כ - פניית יו"ר ועדת

האתיקה

ב. ערעורו של חה"כ טאלב אלסנע על החלטת יו"ר הכנסת, לפי סעיף 143

לתקנון.

ג. פניית חה"כ גפני בדבר דיוני הוועדה לקידום מעמד האשה בנושאים

שאינם בסמכותה.

ד. הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנ"ז-1997 - הצעת חה"כ חגי

מירום - הכנה לקריאה ראשונה.

ה. שונות.א. הסמכת ועדת האתיקה לדון את מי שחדל

מהיות ח"כ - פניית יו"ר ועדת האתיקה
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון על סדר היום הוא הסמכת

ועדת האתיקה לדון את מי שחדל מהיות ח"כ - פניית יו"ר ועדת האתיקה.

"לכבוד ח"כ רפאל פנחסי, יו"ר ועדת הכנסת. הנדון: הסמכת ועדת האתיקה לדון

את מי שחדל מהיות ח"כ. 1. סעיף 13ה(ב} לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם

וחובתיהם, התשי"א - 1951, אשר נוסף לחוק ביום 16.01.97, קובע כי "בכללי האתיקה

רשאית ועדת הכנסת לקבוע, בין השאר, כי לוועדת האתיקה של חברי הכנסת תהא הסמכות

לדון את מי שחדל מהיות חבר הכנסת, אם עשה אחד מאלה: 1. לא מילא את החובה

המוטלת עליו להגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן 13ב, ובלבד שלא חלפה שנה מהמועד

שבו חייב היה להגיש את ההצהרה. 2. הפר כלל אחר מכללי האתיקה לחברי הכנסת,

ובלבד שהקובלנה הוגשה נגדו בעת שהיה חבר כנסת, הוועדה סבורה כי יש בבירור

הקובלנה ענין לציבור." 2. ועדת האתיקה החלה לדון בקובלנה נגד חבר הכנסת, אשר

חדל מהיות חבר הכנסת, והיא מבקשת כי ועדת הכנסת תתקין כללים כאמור בהקדם, כדי

שתוכל לסיים טיפולה בקובלנה. בכבוד רב ח"כ יהודה לנקרי, יו"ר ועדת האתיקה."

אני מבין שהתיקונים האלה כבר עברו, ומה שצריך זה לעדכן את מי שכותב את

הכללים. תסביר לנו, ברשותך, מה עלינו לעשות ואיך אנחנו צריכים לפעול.
צבי ענבר
ועדת הכנסת התקינה את כללי האתיקה לחברי הכנסת. בכללי האתיקה ישנו פרק

שלם, פרק זי, שמוקדש לוועדת האתיקה. סעיף 17 שבו, קובע שחבר כנסת שהפר כלל

אתיקה או אינו מקיימו, יהיה נתון לשיפוטה של ועדת האתיקה של הכנסת. והנה היו

בתחילת הכנסת הזאת מספר מקרים שבהם חברי כנסת, שלא הגישו במועד דוחות על

הכנסתם לשנת 1996, חדלו מלהיות חברי כנסת.

ועדה זו הציעה, והכנסת קיבלה, תיקונים לחוק חסינות חברי הכנסת, ובתיקונים

האלה היא קבעה את הסמכות של ועדת הכנסת לדון וגם להטיל סנקציות שונות על מי

שחדלו להיות חברי כנסת, בכל מה שקשור לדוחות האלה. ואילו במה שנוגע לנושאים

אחרים, שאינם שייכים להצהרות על הכנסה, ועדת הכנסת לא קבעה שחברי כנסת לשעבר

יהיו נתונים לשיקול ועדת האתיקה, אלא רק פתחה את הפתח. בחוק נקבע שבכללי

האתיקה רשאית ועדת הכנסת לקבוע שלוועדת האתיקה תהיה סמכות, וכאן בא הקטע שמביא

אותו חבר הכנסת יהודה לנקרי, יו"ר ועדת האתיקה.

כל עוד ועדת הכנסת לא תיקבע את מה שבחוק, שניתנה לה הסמכות לקבוע, אז אי

אפשר יהיה לדון בחברי כנסת לשעבר בשני נושאים 1. זה עניין של הגשת הצהרת הון,

היות וכללי האתיקה מחייבים. בסעיף 15 נאמר כך: "תוך 60 ימים מיום היבחרו לכנסת

וכן תוך 60 ימים לאחר סיום כהונתו כחבר כנסת, יגיש חבר כנסת ליו"ר הכנסת הצהרת

הון." זוהי הצהרה שהיא לא בפירסום. זאת הצהרה שנשמרת בכספת אצל יו"ר הכנסת,

ואם אי פעם באים וטוענים שחבר הכנסת בתקופת כהונתו בכנסת....
שבח וייס
קיבל כסף עבור שאילתות, למשל.
צבי ענבר
אם הוא קיבל כסף עבור שאילתות, אז אפשר לפתוח את הצהרת ההון שהוא הגישבתחילת כהונתו. כאשר כלל האתיקה הזה הותקן, הוא לא הקנה סמכות לוועדת האתיקה

לשפוט את חבר הכנסת לשעבר, שלא מילא את ההוראה הזאת של הגשת הצהרת הון תוך 60

יום. זה סוג אחד של נושאים.
הסוג השני הוא
מה קורה כאשר הוגשה נגד חבר הכנסת קובלנה לוועדת האתיקה

בהיותו חבר כנסת, והוועדה חתחילה לדון?
היו"ר רפאל פנחסי
חדל להיות חבר כנסת.

צבי ענבר;

חדל להיות חבר כנסת.
שבח וייס
דינו כדין מבקר המדינה שחדל להיות ומפסיק לטפל בתיק צאלים. יש כאן בעיה

שצריך לפתור אותה.

T

צבי ענבר;

ברור הדבר שאם, אחרי שהוא חדל להיות חבר כנסת, הגיש נגדו מישהו קובלנה על

תקופת העסקתו בכנסת, אז לא דנים. מקובל בכל מיני גופים, כמו למשל בצבא, שחייל,

גם אם הוא גמר להיות חייל, אפשר להעמיד אותו לדין אחרי שהוא חדל להיות חייל.
היו"ר רפאל פנחסי
כאשר מגייסים אותו למילואים אז הוא חייל.
צבי ענבר
גם אם הוא איננו נמנה יותר עם כוחות המילואים והפך להיות אזרח לחלוטין,

מותר להגיש נגדו את כתב האישום. פה אנחנו לא מדברים על זה. פה מדובר על שני

מקרים. ראשית, שהקובלנה הוגשה כאשר הוא חיה חבר כנסת, ושנית, שהוועדה סבורה כי

יש בבירור הקובלנה עניין לציבור.

היו צריכים לדעת שבוועדת האתיקה חלק גדול מאוד מהקובלנות לא מתברר, מפני

שהוועדה לא רואה בהן עניין לציבור. יש קובלנות, בואו נגיד, שהן מבחינת מטרד.

אבל יש לפעמים קובלנה שמוגשת נגד חבר כנסת, שבאמת הוועדה חושבת שיש בבירור

הקובלנה עניין לציבור, והיא הוגשה נגדו כאשר הוא היה חבר כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
למה החוק לא מספיק וצריך גם כללים? החוק הוא מעל לכללים, לא?

צבי ענבר;

כן, אבל בשעתו חברי הכנסת אמרו; אתם יודעים מה, אנחנו ניתן בחוק את

האופציה לוועדת הכנסת להתקין כללים. זאת אומרת זה לא יצטרך לבוא למליאה.

המליאה כבר הסמיכה את ועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת אומרת, שאם אנחנו היום מקבלים את הכללים, אז זה נותן יותר תוקף לחוק

כדי שיוכלו בוועדת האתיקה לדון בו.

צבי ענבר;

אם הוועדה תקבל את הכללים, אז ועדת האתיקה
שבח וייס
אם יהיו כללים סבירים שלא יהיו בניגוד לרוח הרווק.
היו"ר רפאל פנחסי
ברור שלא, הרי מדברים על כמעט זהה.

צבי ענבר;

מדברים על כללים שיהיו בנוסח דומה, הייתי אומר.

שבח וייס;

אני חושב שצריך לעשות את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הנוסח כפי שקראתי אותו?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

הכללים אושרו.
שבח וייס
אני מרצה כל הזמן בהתנדבות, אבל לפני כמה ימים הציעו לי תשלום עבור

ההרצאה. אמרתי שאת התשלום הזה אני רוצה להעביר לתרומה. האם מותר לי לקבל תשלום

עבור הרצאה? האם זה נחשב להכנסה רוחנית?

צבי ענבר;

כן, מותר לך.
שבח וייס
מה זאת הרצאה או מאמר בעיתון?

צבי ענבר;

מאמר בעיתון זה נושא של קניין רוחני, וגם הרצאה. אתה זכאי לקבל תשלום.
שבח וייס
עבור הרצאת?
צבי ענבר
גם.ב. ערעורו של חה"כ טאלב אלסנע על החלטת יו"ר הכנסת,

לפי סעיף 143 לתקנון.
היו"ר רפאל פנחסי
זה חוק של חבר הכנסת פיני בדש. מאחר והיועץ המשפטי נתן חוות דעת ליו"ר

הכנסת שזה נושא לא זהה, ואי אפשר להעלות אותו לפני תום 6 חודשים, הוא הגיש

ערעור על העניין הזה. בינתיים שיכנעו אותו, והוא כתב לנו מכתב שהוא מסיר את

ההתנגדות ולא מערער. אין בפנינו עירעור, ולכן אפשר להעלות את החוק.ג. פניית חה"כ גפני בדבר דיוני הוועדה לקידום מעמד

האשה בנושאים שאינם בסמכותה.
היו"ר רפאל פנחסי
נתבקשתי על ידי יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, יעל דיין, מאהר ויש לה

בשעה זו ישיבה עם הרבה מאוד מוזמנים, לדהות את הנושא. אנהנו נקבע דיון למועד

אהר.

מאיר שטרית;

היתה אלי בקשה של חבר הכנסת אלי גולדשמידט, כראש סיעה, שלא לקיים דיון

ביום שלישי מאהר ויש בחירות להסתדרות. הוא ביקש שהדיון לא יהיה ביום שלישי,

וזכותי לדחות את זה. מאחר וח"כ אריה דרעי נוסע מחרתיים לחו"ל, אז הדיון ידחה,

להערכתי, לפחות לשבוע ימים. גם היועץ המשפטי לממשלה נוסע, ולכן אנחנו נקיים את

זה בהקדם האפשרי מבחינת המשתתפים.

דד. הצעת חוק היועץ המשפטי לכנסת, התשנ"ז - 1997 -

הצעת חה"כ חגי מירום הכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבר הכנסת חגי מירום ביקש לא לקיים את הדיון מאחר והיועץ המשפטי משה

בוטון נמצא בחו"ל והוא זה שמשתתף בנושא. לכן גם הסעיף זה נדחה למועד אחר,

שנקבע אותו בהתאם.ה. שונות
היו"ר רפאל פנחסי
פנייה ממזכיר הכנסת לקבוע מסגרת זמן לדיון בהצעות אי אמון לראש הממשלה,

מטעם סיעות העבודה, מר"צ, מד"ע, רע"ם. העבודה היא ביחד עם מד"ע ורע"ם, ומר"צ

ביחד עם חד"ש בל"ד?

מאיר שטרית;

כן.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע, כמו שבשבוע שעבר, 10 דקות למפלגת הליכוד, 10 דקות למפלגת

העבודה. 10 ,10 ו-5,5. שתי הסיעות הגדולות יכולות לפצל.

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

התקבל.

הצעת חוק פיתוח הישובים העבריים בנגב התשנ"ח, של חבר הכנסת טאלב אלסנע.

היו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, והיו הצעות להעביר את

זה לוועדת הכספים. משרד האוצר מבקש להעביר את זה לוועדת כספים.

הצעת החוק מדברת על מפת איזורי עדיפות לאומית.

מאיר שטרית;

זה בוועדת הכספים.

צבי ענבר;

מפת איזורי עדיפות לאומית זה לצורך עניין מס הכנסה?
היו"ר רפאל פנחסי
לעשות שינוי במפת האי זורים.

מאיר שטרית;

דוח שבס נדון בוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את זה לוועדת הכספים?הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

ההצעה הועברה לוועדת הכספים

הצעת הוק שידורי תעמולה, בחירות לרשויות מקומיות ברדיו האיזורי - תיקוני

חקיקה, של חבר הכנסת פיני בדש וקבוצת ח"כים. היו הצעות להעביר את זה לוועדת

חוקה חוק ומשפט או לוועדת הכספים. זה צריך להיות בוועדת החינוך, לא?

מאיר שטרית;

מדובר על כך שיהיו שידורי בחירות בתשלום ברדיו האיזורי.

צבי ענבר;

כל הנושא של שידורי תעמולה מוסדר בוועדת חוקה חוק ומשפט בחוק מיוחד,

שכלולות בו גם הרשויות המקומיות וגם הבחירות לכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת חוקה חוק ומשפט?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

הנושא עבר לוועדת חוקה חוק ומשפט

יש הצעות לסדר היום. פיצוץ בבתי כנסת של חב"ד. חברת הכנסת נעמי בלומנטל

ביקשה להעביר את זה אליה.
שבח וייס
תן לה את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
פיצוץ בתי כנסת חב"ד ליד מוסקבה והתגברות האלימות - הצעת חברי הכנסת

ויינברג, שאקי, פנחסי, הלפרט ובלומנטל. היו הצעות להעביר את זה לוועדת חוץ

וביטחון והיו הצעות להעביר את זה לוועדת עליה וקליטה. מי בעד להעביר את הנושא

לוועדת עלייה וקליטה?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

ההצעה הועברה לוועדת קליטה

נשירת תלמידים מבתי הספר מקרב ילדי אתיופיה - של חברי הכנסת גבאי, אדיסומסאלה ונעמי בלומנטל. היו בקשות להעביר את זה לוועדת עלייה וקליטה. מי בעד

להעביר את זה לקליטה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 0

נמנע - 1

זה יועבר לוועדת העלייה והקליטה

מאחר ואני הבטחתי לחבר הכנסת צבי הנדל, שהצעת עיגון רישום זכויות חקלאים

לא תידון היום, אז אני לא מביא את זה לדיון.
שבח וייס
איפה זה צריך להיות מבחינת ההגיון החוקתי?
צבי ענבר
זה צריך להיות בוועדת הכלכלה. מה שנכון הוא שיש פה כמה אספקים שנוגעים גם

לוועדת הכספים, כמו האספקט של גובה המיסים.
שבח וייס
זה לא חד משמעית מבחינה תקנונית?

צבי ענבר;

מבחינה תקנונית ועדת הכלכלה היא הוועדה הראשונה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש על הנושא של טאלב אלסנע לבקש רוויזיה. קיבלנו אומנם החלטה

להעביר את זה לוועדת הכספים, אבל אני מבקש רוויזיה.
שבח וייס
מה הנושא של חבר הכנסת טאלב אלסנע?

מאיר שטרית;

שינוי העדיפויות של הישובים.

שבח וייס;

לאן אתם רוצים להעביר את זה?

מאיר שטרית;

כספים.הצבעה

בעד - 1

נגד - 2

הרוויזיה לא התקבלה והנושא נשאר כמו שהיה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים