ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/05/1998

בקשות למיזוג הצעות חוק: 1. ועדת הכלכלה2. ועדת הכלכלה3. ועדת העבודה והרווחה; מיזוג חוק עבודת הנוער; ערעורים; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקרל מס' 158

מישיבה ועדת הכנסת

ידם שלישי. כ"ג באייר התשנ"ח (19 במאי 1998 ), שעה 12:00
נכהו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפאל אלול

משה גפני

עבד-אלמאנלכ דהאמשה

שבח וייס

אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרס - ס/מזכיר הכנסת

דוד לב - ס/מזכיר הכנסת
מוזמנים
הה"כ אופיר פינס-פז
היועץ המשפטי
צבי ענבר

אלי שהרבני - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
א. ערעורים.

ב. בקשות למיזוג הצעות חוק-

1. ועדת הכלכלה

2. ועדת הכלכלה

3. ועדת העבודה והרווחה

ו;. תיקו ו סעיף 112

ד. קביעה ועדות לדיון בהצעות חוקא. ערעורים
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעיף הראיון שבסדר היום: ערעורים על

החלטת יושב--ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

המערער הראשון, חבר הכנסת רפאל אלול לא נמצא ועל כן הנושא יורד מסדר

היום.

המערער השני, חבר הכנסת אופיר פינס-פז בבקשה.
אופיר פינס-פז
זהו נושא שהסעיר את הכנסת בשבוע שעבר וגם אתמול. אנחנו מאוד

נדיבים בהעלאת נושאים על סדר היום של גורמים אחרים, וכאשר הדבר נוו;ע

לנו ולבית שלנו, לא עושים כל מאמץ שהנושא יעלה לסדר היום. אני לא אוהב

את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
דשו רבות בנושא הזה. אם מחר תעלה שוב את הנושא, שוב יתחילו לדוש

בו, מה אמר הנשיא לחברת הכנסת איציק, לתת סטירה או לא לתת סטירה?
אופיר פינס-פז
אני חושב שהנושא מחייב בכל זאת דיון במליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
זו זכותך.
אריה האן
חבר הכנסת פינס-פז, רק למען האינפורמציה, ואמרה זאת גם רעיית

הנשיא בטלוויזיה, לא בוטל שום דבר. מלכתחילה זה מה שנקבע.
היו"ר רפאל פנחסי
איזה שר היית רוצה שיתן לך תשובה על כד?
רפאל אלול
שמר אריה שומר יענה על כד.
היו"ר רפאל פנחסי
אין לו זכות לענות. מה עמדת הנשיאות?
שבח וייס
היו"ר רפאל פנחסי: מי בעד לאשר את ההצעה כהצעה דחופה?

בעד - 1

נגד - 1

ההצעה נפלה.
שבח וייס
אני מבקש הצבעה חוזרת.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, ההצעה נפלה. אתה נמנעת.
שבח וייס
הרי תמיד אתה חוזר על ההצבעות.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, לטובת העניין ולטובתכם...
שבח וייס
גם אני לא חושב שצריד לעשות זאת, אבל בשביל חבר הכנסת פינס-פז אני

מסכים לעשות זאת.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה נמנעת. כהבר בנשיאות אתה לא מערער ולא מצביע.

לפנים משורת הדין, ניתן לחבר הכנסת רפאל אלול שהגיע זה עתה, לערער

בנושא כוונת ראש הממשלה מר בנימיו נתניהו להקדים את הבחירות לחודש

נובמבר 1998.
שבח וייס
אדוני יושב הראש, אתה קיימת הצבעה מהר מאוד. כחבר נשיאות לא

התכוונתי שלא להצביע, ולכן גם לא הבאתי את עמדת הנשיאות. לא פעם קרה

שקיימת הצבעה חוזרת. הייתי מהורהר בדוח וזה לא בסדר. יכולתי לה!;יד את

עמדת הנשיאות. אני חושב שאם חבר הכנסת פינס-פז רוצה לדון בזה, אתה

צריד לאפשר לי להצביע. לא פעם קיימת מספר הצבעות. אני מבקש לחזור על

ההצבעה.
היו"ר רפאל פנתסי
עתה אנו עוסקים בערעורו של חבר הכנסת אלול.יש כל מיני שמועות לגבי כוונותיו של ראש הממשלה. אני חושב שהדברים

היו צריכים להיות מונחים על השולחן. הבית הזה הוא בית פוליטי. היו

צריכים להעלות את הנושא, ושראש הממשלה או מישהו מטעמו יגיב ויאמר איפה

הרברים עומדים.
היו"ר רפאל פנחסי
איפה שמעת על זה? איפה זה היה כתוב?
רפאל אלול
היתה כותרת בעיתון "מעריב".
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה לסדר היום?

בעד - 5

נגד -

ההצעה אושרה פה אחד.
טבח וייס
אני מבקש לחזור על ההצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, ההצבעה הסתיימה ולא חוזרים עליה.
שבח וייס
מדוע לא? זו לא פעם ראשונה שאתה ערשה זאת. זח לא בסדר. אני

בכוונה לא הגבתי פה. אני לא הייתי מעלה זאת, אבל אם חבר הכנסת פינס-פז

מעלה את הנושא, צריד לתת לו הזדמנות לעשות זאת.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת וייס, פניתי אליך וביקשתי את תגובתך. אמרת שאתה לא רוצה

להו;יב, כך שלא היית מהורהר. בגלל שראית שההצעה נפלה, אתה מבקש הצבעה

חוזרת. הייתי בטוח שתצביע, גם להבא נקפיד שלא לחזור על הצבעות. לפעמים

אני עושה זאת לפנים משורת הדין אד לא תמיד צריד לעשות זאת.
צבי ענבר
כל ויתור יוצר תקדים. הענין נו;מר. כל אימת שנעשה מעשה לפנים משורת

הדין הוא משמש תקדים. לכן רצוי שלא יהיה לפנים משורת הדין.
ב. בקשות למיזוג הצעות חוק
1. ועדת הכלכלה

2. ועדת הכלכלה

3. ועדת העבודה והרווחה
היו"ר רפאל פנחסי
קיבלנו פניה לאיחוד שני חרקים. אני רוצה להקריא את המכתב של יושב
ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת אבי יחזקאל
"הנדון: 1. הצעת חוק למניעת גניבות כלי רכב (הוראת שעה),

התשנ"ח - 1998.

2. הצעת חוק להסדרת השימוש בחלקי רכב משומשים

(הוראת שעה), התשנ"ח - 1997.

בקשה למיזוג לפי סעיף 122 לתקנון

ועדת הכלכלה החליטה למזג את הצעת חוק למניעת גניבות כלי רכב

(הוראת שעה), התשנ"ח-1998 טל חבר הכנסת רפאל אלול יחד עם הצעת חוק

להסדרת השימוש בחלקי רכב משומשיס (הוראת שעה), התשנ"ח-1997, ולהביאן

כהצעת חוק אחת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אודה לך אס תביא את ההחלטה האמורה של ועדת הכלכלה לאישור ועדת

הכנסת, בהתאס לסעיף 122(1) לתקנון הכנסת.

מי בעד לאשר את האיחוד להצעות החוק?

בעד - 4

נ1;ד -

ההצעה אושרה.

יש פניה נוספת של יושב ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת אבי יחזקאל:
הנדון
1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 5)(מתן אפשרות לצרכן

לבטל חוזה), התשנ"ז-1996.

2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 6)(שיווק ישיר),

התשנ"ח-1998.

בקשה למיזוג לפי סעיף 122 לתקנו ו

ביום י"ח באדר התשנ"ח (16.3.1998) החליטה הכנסת לאשר את חלוקתה של

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 5)(מתן אפשרות לצרכן לבטל חוזה),

התשנייז-1996, של חברת הכנסת נעמי חזן, וביום כ"ו באדר התשנ"ח

(24.3.1998) התקבל חלק מהחוק האמור בקריאה שניה ובקריאה שלישית.

ועדת הכלכלה החליטה למזג את החלק שנשאר מהצעת החוק האמורה, יחד עם

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 6)(שיווק ישיר), התשנ"ח-1998, של חבר

הכנסת אבי יחזקאל, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.מי בעד לאשר את מיזוגן של שתי הצערת החוק שהקראתי?

בעד - 2

נגד -

מיזוגן של שתי הצעות החוק אושר.

יש פניה נוספת של יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת מקסים
לוי
מיזוג חוק עבודת הנוער

על פי סעיף 122 לתקנון הכנסת הריני מבקש בזה למז1; את שתי הצעות

החוק הבאות ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שניה ושלישית בכנסת:

1. הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מספר 9), התשנ"ז-1997, מטעם

הממשלה.

2. הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מספר 10)(העסקה עקיפה של נוער),

התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת רן כהן.

מי בעד מיזוגן של שתי הצעות החוק?

בעד - 5

נגד -

מיזוגן של שתי הצעות החוק אושר.ג. תיקון סעיף 112

אנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר היום: חבר הכנסת עמיר פרץ ביקש

לדחות את הדיון בהצעות חוק פרטיות למועד אחר כי הוא רוצה לקחת חלק

בדיון ואין באפשרותו להגיע היום.

אותו דבר לגבי הצעת חבר הכנסת מאיר שיטרית לתיקון מספר 81 לתקנון

הכנסת, גם הוא מבקש להיות נוכח בדיון ומסיבות השמורות עימו לא יכול

להיות איתנו היום ולכן נדחה זאת לישיבה אחרת.

אנו עוברים להצעת חבר הכנסת אופיר פינס-פז לתיקון סעיף 112 לתקנון

הכנסת. חבר הכנסת אופיר פינס-פז הציע לתקן את סעיף 112 ובסופו יבוא:

"(ה) לא נכלל נושא בסדר יומה של הוועדה תוך שלושה חודשים מיום

שהונח על שולחנה - רשאי חבר הוועדה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את

התערבותה".
טבח וייס
מדוע חבר הכנסת פינס-פז לא כאן?
היו"ר רפאל פנחסי
ביקשתי ממנו להישאר והוא אמר שנדון בלעדיו. למעשה הדיון כבר

התקיים. ביקשנו את תגובת הסיעות ויש לי כמה מכתבי תגובה של מספר
סיעות
סיעת ישראל בעליה תומכת בהצעה ואף טוענת כי היא מחוייבת המציאות.

סיעת מד"ע-רע"ס תומכת בהצעה.

סיעת צומת תומכת בהצעה.

שאר הסיעות לא הגיבו. יש לנו שלוש הצעות תומכות ואין מתנגדים.
שבח וייס
מי שלא מגיב כאילו נותן הסכמתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פינס-פז מבקש לקצר את התקופה: אם נושא עובר לוועדה

מסוימת לדיון ותור פרק זמו של שלושה חודשים יושב ראש הוועדה מעומס

עבודה או מסיבות כאלה ואחרות לא מעלה את הנושא, רשאי חבר הכנסת שהעלה

את ההצעה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה, או לאלץ את אותה ועדה

להעלות את הנושא או להעביר אותו לוועדה אחרת.
שבח וייס
זה מאוד הגיוני. בואו נאשר את ההצעה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד אישור התיקון לסעיף 112 לתקנון הכנסת?

בעד - 5

נ!;ד -

ההצעה אושרה.
צבי ענבר
יכול להיות שבעניין הניסווזי הבעיה קצת מורכבת יותר, גם אס אתם

מקבלים את העיקרון. יש צורך לנסח זאת באו3ן שישתלב בסעיף 112 לתקנון.

סעיף 112 לתקנון קובע בתור עיקרון חוות דיווח. אס עברו 6 חודשיס מהיוס

שעניין נמסר לדיון של ועדה, בין היתר לפי סעיף 111, וזה עניין שאיננו

הצעת חוק והוועדה לא הניחה מסקנותיה על שולחן הכנסת, כי כתוב: "לא

נכלל נושא". אינני יודע אס הנושא זהה למה שמשתמש הביטוי: "ענין". האס

נושא הוא עניין? האס הכוונה גם להצעת חוק?
שושנה כרם
יהיה צורך לפרט.
אופיר פיבס-פז
כל נושא כולל הצעת חוק.
צבי ענבר
אס מדובר בכל ענין כולל הצעת חוק, אז סעיפיס קטניס ו;' ו-ד'

מיותריס. כי היום הס קובעיס הסדר לגבי הצעת חוק. בנוסף על כד, כל סעיף

112א' מדבר על חובת דיווח של יושב ראש הוועדה ליושב ראש הכנסת. מה הוא

עשה אחרי שישה חודשיס? למעשה, מדובר פה על ניסוח מחדש של כל סעיף 112.

אז הוועדה צריכה להחליט האס לפי סעיף קטן א' במקוס: עברו 6 חודשיס

יאמר: עברו 3 חודשיס שבהס יש חובה ליושב ראש הוועדה להודיע בכתב ליושב

ראש הכנסת.
שושנה כרם
זה לא בהכרח.
היו"ר רפאל פנחסי
אני פונה לחבר הכנסת פינס-פז: האס אתה מסכיס שאת הניסוח נשאיר

ליועץ המשפטי?
צבי ענבר
מתקין התקנון חשב עד היוס שפרק הזמן הראוי הוא 6 חודשיס כדי לתת

תשובה. אס הוועדה לא הניחה את מסקנותיה והחזירה את הצעת החוק הוא צריך

לדווח על כד. חבר הכנסת פינס-פז, האס אתה מתכוון לכל ענין בין אס הואי

מבחינת הבקשה האורגינלית שלי כן.
צבי ענבר
אם הוא לא נכלל בסדר יומה של הוועדה.
דוד לב
זה שוט נגד יושב ראש הוועדה.
צבי ענבר
הכוונה היא לקבוע כעת שני מועדים. מה שקיים היום נשאר כענין של

סיום דיוו, וזה עניו של...
אריה האו
לבקש להעלות לסדר היום.
צבי ענבר
היום כתוב במפורש בסעיף 112ד', שוועדת הכנסת רשאית לקצוב זמו נוסף

כדי שזו תביא את דיוניה לסיום. השאלה האם ההתערבות הזאת תכלול גם את

ההוראה המפורשת, שאם לא התהילה בדיוו תהיה רשאית ועדת הכנסת להעביר את

הדיון לוועדה אהדת.
חיים אורון
למה לא? אם זה מופיע רק כתוספת וכל הדברים האהרים קיימים, הוועדה

יכולה לפעול על פי כל הדברים.
היו"ר רפאל פנחסי
נכוו.
חיים אורוו
אם אני מביו נכוו, זאת הצעה לשנות את כל סעיף 112 תוד כדי הדיון.
אלא ישנה הצעה שאומרת
בוא נוסיף עוד מרכיב לתוד הסיפור שהוא כלי בידי

הברי הכנסת נגד ראש ועדה למשל, שמביא את העניו לדיוו, ולוועדה יש את

כל סל האמצעים שיש לה ממילא בתקנו ו. כולל להגיד: חכה 6 חודשים או

נעביר בעוד 3 חודשים לוועדה אחרת.
היו"ר רפאל פנחסי
זה שוט נוסף כלפי יושב ראש ועדה, שלאחר 3 חודשים לחבר הכנסת יש

את הכלי לעורר את הענין לדיוו בוועדה.

כל העניין עלה למעשה בעקבות ההצעה של חבר הכנסת לשעבר משה שחל,

שהיה תקוע בוועדת החוקה חודשים רבים. אני מביו שחבר הכנסת פינס-פז

??????????????????
צבי ענבר
"לבקש את התערבותה" זה יכול להגיד לאנשים להתערב, ואז ההתערבות

מתבטאת בלפנות לעובד. השאלה היא אם גם רוצים לתת סמכות מפורשת להעביר

את הדיון מאותה ועדה?
אריה האן
הוא לא אמר זאת.
היו"ר רפאל פנחסי
היום, אחרי חצי שנה יש לנו סמכות להעביר לוועדה אחרת. זה כתוב.

אותם דברים יחולו גם אחרי 3 חודשים. חבר הכנסת פינס-פז רוצה לקצר את

המועד.
צבי ענבר
בתחילת דיון תהיינה לוועדת הכנסת אותן סמכויות כמו שיש לה היום?
אופיר פינס-פז
בדיוק.
חיים אררוו
אם מתברר שיושב ראש בשום אופן לא מעביר את הנושא כי יש לו ענין

אידיאולוגי אז...
צבי ענבר
את הסעיף הזה נצטרד להעביר לתחילת סעיף 112.
משה גפני
אני מבקש הבהרה מהיועץ המשפטי של הוועדה. לפי התקנון היום, יש

אפשרות של התערבות של ועדת הכנסת רק אם לא הסתיים הדיון. אין הליך

בתחילת דיון. אפשר לבוא אחרי חצי שנה לוועדת הכנסת ולהגיד שלא הסתיים

הדיון או שלא התחיל הדיון, וזה אותו דבר. מה שמציע חבר הכנסת פינס-פז

הוא לקבוע מנגנון של תחילת הדיון. אחרי 3 חודשים יכול לבוא חבר כנסת
ולהגיד
אני היגשתי הצעה לסדר או היגשתי הצעת חוק, וראש הוועדה לא

התחיל בכלל לדון בענין הזה. ואז, זה מ1;יע לוועדת הכנסת. האם יהיו לנו

את אותן סנקציות כמו שיש בתום 6 חודשים?
צבי ענבר
קיבלתי אישור מהוועדה שכן. ההתערבות הזאת כוללת לא רק התערבות אלא

גם אפשרות...
משה גפני
צבי ענבר: נכון. הייתי מציע לאדוני היושב-ראש, לחשוב על תיקון התקנון. אני

בטוח שיהיו קופצים על הוועדה החדשה. הוועדה תהיה ועדה לטיפול בכל

ההצעות שלא נדונו בוועדות במועדים שנקבעו.
היו"ר רפאל פנחסי
בזה אני בטוח שחבר הכנסת שבח וייס יתמוד כי הוא בעד צמצום ועדות.

על כל נושא מקימים ועדה.
שבח וייס
אם היו שמים מהנדס או איש מנהל ציבודי שיבדוק את כל הסיפור הזה

היה מתגלה דבר נפלא, שרוב ההחלטות שאנחנו מחליטים במליאה בכלל לא

מתבצעות בוועדות. סתם. אבל למה לפגוע בכנסת? אני חושב שמלעיטים את

הוועדות ביותר מדי חומרים ולכן לא אכפת לי שהן לא דנות בזה כל כך.ד.קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר רפאל פנחסי
יש כמה נושאים להעביר לוועדות. ההצעה הראשונה היא: "הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ביטול אשרת כניסה לאהר הגעה

לישראל), התשנ"ח-1997 - של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין".

נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. כנראה

שהיו גם הצעות אחרות שלא רשומות פה. אני מבין שחוק הכניסה לישראל שייך

לוועדת הפנים?
צבי ענבר
נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים?

בעד - 3

נגד -

ההצעה אושרה.
הצעה שניה היא
"הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תיקון -

גמול לאחר הפקעת נישואין), התשנייח-1998 - של חבר הכנסת משה גפני

וקבוצת חברי כנסת".

נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת חוקה חוק ומשפט או לוועדת חוץ

וביטחון.
צבי ענבר
הנושא שייך לוועדת העבודה והרווחה.
שושנה כרם
בפירוש. חיילים משוחררים.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת גפני, ההצעה היא להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה

ולא לוועדת חוקה או לוועדת חוץ.
משה גפני
ארוני היועץ המשפטי, אני מקבל את חוות דעתך המשפטית. אך למרות זאתבדיונים רבים עם שד הביטחון, עם המנהל הכללי של מטרד הביטחון...

והרווחה...
היו"ר רפאל פנחסי
מה הנושא?
משה גפני
מדובר על אלמנות צה"ל. ההצעה הועלתה לאחר דיון ארוך. למטרד

הביטחון יש הרבה מה לומר בנושא.
היו"ר רפאל פנחסי
אז למה אי אפשר לעשות זאת בוועדת העבודה והרווחה?

זה יקח המון זמן. ועדת העבודה והרווחה משופעת בהמון חוקים בענין

הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם ועדת חוקה.
משה גפני
אז צריד להעביר לוועדת חוץ וביטחון.
צבי ענבר
אני מבקש מהוועדה לשקול אספקט שאולי לא כל כד נתנה לו משקל רב

בהחלטות מהסוג הזה. כל החלטה מסוג זה היא הבעת אי אמון של ועדת הכנסת

בוועדה שהנושא בתחום סמכותה. זה לא מכללא אנחנו לומדים שזה בוועדת
העבודה והרווחה. התקנון אומר
"שיקום - נכים ושיקומם לרבות נכי צה"ל

ומשפחות נפגעי מלחמה וכן נפגעים אחרים, גימלאות ותגמולים...". מכל

זווית שלא תסתכל, הנושא בסמכות ועדת העבודה והרווחה.
שבח וייס
זה כל כד מפורש, שאם נחליט להוציא זאת מווערת העבודה והרוחה, לו

הייתי יושב-ראש הוועדה הר מקסים לוי, הייתי מתפטר מרשות הוועדה בעקבות

החלטה כזו.
מטח גפני
אני מקבל זאת.
היו"ר רפאל פנחסי
נדחה זאת ונבוא איתו בדברים.
משה גפני
לא, איו לי ענייו בזה. אני חבר של חבר הכנסת מקסים לוי, הנושא

"מתגלגל" כל כך הרבה זמן, ואלמנות צה"ל מחכות לזה בכיליון עיניים.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה מסכים להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה?
משה גפני
אני חושב שבוועדת חוץ וביטחון זה היה הולך יותר מהר.
היו"ר רפאל פנחסי
זה נכון. זו הוועדה הכי פחות עסוקה. אבל אם היועץ המשפטי אומר

שאנחנו מביעים אי אמון בוועדת העבודה והרווחה... הוא אמר זאת בצורה

חריפה ביותר.
משה גפני
אין לי שום ענין אחר מלבד מה שאמרתי.
היו"ר רפאל פנחסי
אז או שאנחנו דוחים את ההצבעה למועד אחר...
משה גפני
לא, אני מסכים. השאלה אם יש איזו שהיא פרוצדורה שוועדת הכנסת

יכולה לזרז את הנושא.
שבח וייס
מקסים לוי עומד להיות ראש עיריית מודיעין ויש שם הרבה אלמנות

צה"ל.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה?

בעד - 3

נגד -

קיבלנו את הצעתו של היועץ המשפטי פה אחד.
הצעה נוספת
"הצעת חוק לתיקו ו פקודת העיריות (נוסח חדש)(מינוי

יושב-ראש מועצה או ועדה ממונה), התשנ"ז-1997 - של חבר הכנסת אדיסו

מאסלה".

נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת הכספים או ועדתיהיה בוועדת הפנים כי יש שם כבר דעות קדומות בנושא.
שבח וייס
בעוד כחודש אמור שר הפנים להתחלף עם חבר הכנסת מיכה גולדמן.

צבי ענבר;

זה נושא מובהק של רשויות מקומיות.
היו"ר רפאל פנחסי
יכולים לדון על זה פה בוועדה? אנהנו פחות עמוסים.
טבח וייס
זה לא הולך כך. אם זה הולך לפי העומס צריך לשנות את כל מבנה

הוועדות של הכנסת.
משה גפני
מה מציע חבר הכנסת מאסלה?
היו"ר רפאל פנחסי
מינוי של יושב ראש מועצה או ועדה ממונה שיהיה מקרב התושבים.
צבי ענבר
אולי זו הזדמנות לעדכן את הוועדה בעניו דירות והעתקת מגורים.

הוועדה אישרה לאחרונה השתתפות בשכר דירה של חברי כנסת המעתיקים את

מגוריהם...
היו"ר רפאל פנחסי
היה רק מקרה אחד של חבר הכנסת דיין.
צבי ענבר
על פי ההסדר החרש מדובר בחבר הכנסת אברהם שוחט, בחבר הכנסת דוד

מגן ובחבר הכנסת חיים דיין.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת דיין לא השתמש בזה בכלל למרות שאישרנו לו.
צבי ענבר
אבל הוועדה אישרה והרחיבה. בית המשפט גם שאל את עצמו אם ההרחבה

הזו בכלל בתחום הסמכות של הוועדה.
שבח וייס
איך זה הגיע לבית משפט?
צבי ענבר
חבר הכנסת מגן תבע עבור הכנסת ה-13, כאשר הוא עבר לירושלים עם

המשפחה ואמרו לו שהוא אינו יכול לקבל שכר דירה. אז הוא פנה לבית

המשפט.
שבח וייס
על סמך מה שהחלטנו לגבי חבר הכנסת דיין?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, הוא פנה לבית המשפט עוד קודם. את חבר הכנסת דיין הוא הביא

כראייה. בכל זאת בית המשפט דחה את הפניה שלו והוא מערער.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:30)

קוד המקור של הנתונים