ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------נוסח לא מתוקן

הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 147

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"ג נאדר התשנ"ח (11 במרץ 1998). שעה 00;09

נכחו;

חברי הוועדה;

מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

שבח וייס

יצחק וקנין

מוזמנים;

עודד ברוק - המשרד לביטחון פנים

גבי בירמן - " " "

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית: חדוה בנקין

סדר-היום;

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה),

התשנ"ח-1998.

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין

(איסור סיוע) (הוראת שעה). התשנ"ח-1998

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אני פותח את הישיבה.

אתמול הסתיים הדיון במליאת הכנסת בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)

(הוראת שעה}, התשנ"ח-1998, בקריאה ראשונה. כזכור, אנחנו פטרנו הצעת חוק זו מחובת

הנחה מוקדמת בקריאה ראשונה, בקריאה שניה ובקריאה שלישית. מאחר שבזמן הדיון במליאת

הכנסת הציע אהד מחברי הכנסת באולם שהצעת חוק תידון בוועדת העבודה והרווחה של

הכנסת - בניגוד למקובל, שחרי החוק אמור להיות נדון הפנים של הכנסת - ועדת הכנסת

צריכה להחליט עכשיו באיזו ועדה תידון הצעת החוק.

؀ࠂࠈࠊࠎלפי תקנון הכנסת, זה נושא שנוגע למשטרה, למשרד לביטחון פנים. על כן הצעת החוק

צריכה לחידון בוועדת הפנים של הכנסת.

דוד לב;

בוודאי.

שבח וייס;

מעניין מאין בא הרעיון שזה יידון בוועדת העבודה והרווחה. רווחת העובד הערבי?

צבי ענבר;

זו היתה הצעה של חברת הכנסת גוז'נסקי.

אני רק רוצה להוסיף בכל זאת שהצעת החוק נדונה בשנים האחרונות, לפחות מאז

1994, בוועדת הפנים. הרי מדובר פה בהארכת תוקף . בדברי ההסבר כתוב במפורש "מאחר

שהתנאים הביטחוניים שהביאו לחקיקת הוראת השעה לא השתנו...", וזה מראה שהנושא הזה

הוא נושא ביטחוני בראש וראשונה, ולא נושא של עבודה, ואין שום סיבה להחליף ועדה

שדנה באותו חוק עד כה בוועדה אחרת.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

תודה רבה.

אם כן, נעבור להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק לדיון בוועדה הפנים ומי נגד?

הצבעה

ההצעה להעביר את הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)

(הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998, לוועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אין נגד. הוחלט פה אחד להעביר את חצעת החוק לוועדת הפנים.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10;09)

קוד המקור של הנתונים