ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/02/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 136

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כי בשבט התשנ"ח (16 בפברואר 1998). שעה 30; 11

נכחו: חברי הוועדה;

רפאל פנחסי - יו"ר זמני

חיים אורון

תאופיק חטיב

מקסים לוי

דוד צוקר

המוזמנים;

שמעון וייס - יועץ משפטי, הרשות לניירות ערך

סגן מזכיר הכנסת דוד לב

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

י ועץ משפטי; צבי ענבר

איילת יאיר - מתמחה

אלי שהרבני - מתמחה

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; תמר שפנייר

סדר היום;

א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ניירות ערך (תיקון מסי 11}

(תיקון מס' 4)תשנ"ח-1998.

ב. הצעות לתיקון תקנון הכנסת בדבר נוהל הדיון על הכרזת מצב חירום.

ג. פניית חבר-הכנסת משה שחל, בהתאם לסעיף 112(ג) לתקנון, בדבר הדיון

בהצעת חוק יסוד; הממשלה בוועדת החוקה חוק ומשפט.

ד. בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק.

ה. בקשה להעברת הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - ביטול הערכת שמאי)

מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.

ו. פניית יושב-ראש ועדת הכלכלה בדבר העברת הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים

(תיקון - ילדים בעלי צרכים מיוחדים), התשנ"ז-1997, מוועדת העבודה לדיון

בוועדת הכלכלה.

ז. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה לקיים רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת

ועדת הכספים לדון בהצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדת נאמנים)

התשנ"ז-1997 - הצעת הבר-הכנסת תאופיק חטיב.

ח. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ניירות ערך (תיקון מסי 11)

(תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותה את הישיבה. יש לנו בקשה דחופה - הקדמת דיון בהצעת חוק ניירות

ערך (תיקון מסי 11) (תיקון מס' 4). קיבלנו מכתב ממזכיר הממשלה שפונה ליו"ר

הכנסת והוא העביר את זה אלינו: "הריני מתכבד להביא לדיון בכנסת את הצעת חוק

ניירות (תיקון מסי 11} (תיקון מסי 4), התשנ"ח-1998. על פי סעיף 113(ג) לתקנון

הכנסת מבקשת הממשלה כי ועדת הכנסת תחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק הנ"ל.

החוברת הכחולה בה מתפרסמות הצעות חחוק תישלח אליכם בנפרד". אני רואה שהיא כבר

נשלחה. מר וייס, אתה רוצה לתת לנו הסבר מח הדחיפות של זה?
שמעון וייס
הדחיפות היא שהחוק הקיים פוגע ב-28 בפברואר, כלומר בסוף החודש. לכן הדבר

מאוד דחוף. מדובר בשלושה עניינים שהם בתחום דיני החברות - הקצאות פרטיות,

הצעות רכש וניגודי עניינים של בעלי שליטה. הנושאים האלה מוסדרים היום מכוח חוק

ניירות ערך כהוראת שעה שמוארכת מפעם לפעם במשך שנתיים, ההסדר הזה רץ משנת 90.

זו הפעם הרביעית שאנחנו מאריכים את ההסדר משום שהמתנו לסיום הדיונים בוועדת

החוקה חוק ומשפט בחוק החברות. אנחנו כל הזמן מחכים שהנח או-טו-טו יהיה לנו חוק

חברות חדש ואז לא יהיה צורך להאריך את החוק שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
היו"ר רפאל פנחסי
באלו שלבים עומד חוק החברות בוועדת חוקה?
שמעון וייס
חוק החברות נמצא בוועדת משנה בראשותו של חבר-חכנסת זנדברג. מתוך 420

סעיפים, הם נמצאים בסעיף 370.
היו"ר רפאל פנחסי
בקריאה ראשונה או שנייה?
שמעון וייס
קריאה שנייה. לכן אין מנוס מלהאריך את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מסי

11) (תיקון מסי 4), כדי שלא יהיה חלל חקיקתי.
היו"ר רפאל פנחסי
למה אי אפשר היה לעשות את זה לפני שבועיים?
שמעון וייס
אנחנו הנחנו שיצליחו לסיים גם את החלק שנוגע להקצאות פרטיות. אמרנו: אם

גם זה לא יסתדר, אז נפנה אליכם.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה. מי בעד לפטור מחובת הנחה את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מסי 11)

(תיקון מסי 4)?

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

ההצעה לפטור מחובת הנחה את הצעות חוק ניירות ערך (תיקון מסי 11)

(תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998, נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה התקבלה. פטרנו את הצעת החוק בכל הקריאות - ראשונה, שנייה ושלישית -

מחובת הנחה.

שמעון וייס;

אני גם מבקש סדרי דיון מקוצרים כדי שאפשר יהיה להריץ את זה כבר היום אחר

הצהרי ים.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אמרתי: הפטור מחובת הנחה הוא לכל שלוש הקריאות - ראשונה, שנייה

ושלישית - כך שברגע שאתם תגמרו את הדיון בוועדה, יוכלו להביא את זה באותו יום

חזרה למליאה בלי להביא את זה לכאן.
שמעון וייס
אני מאוד מודה לך.

הצעות לתיקון תקנון הכנסת בדבר נוהל הדיון על הכרזת מצב חירום

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: הצעות לתיקון תקנון הכנסת בדבר נוהל

הדיון על הכרזת מצב חירום. לפי בקשת חבר-הכנסת דדי צוקר זה נדחה להשבוע. אני

רואה שהוא איננו בינתיים, אז היועץ המשפטי צבי ענבר יחכים איתנו בנושא, בבקשה.

צבי ענבר;

כאמור, ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה בכל הקשור להתאמת התקנון

לחוק יסוד: הממשלה החדש, העבירה לוועדת הכנסת הצעה לתיקון התקנון שכן רק ועדת

הכנסת מוסמכת להניח על שולחן הכנסת הצעה לתיקון התקנון. הצעה זו מונחת לפניכם,

היא גם עברה את משרד המשפטים, הבאתי בחשבון כמה מההערות שהעירו. מהישיבה

הקודמת נותרו להצבעה שני עניינים. יש לנו שני נושאים שבהם הכנסת יכולה ליזום,

מותר לה ליזום. עניין אחד הוא הכרזת מצב חירום ביוזמת הכנסת, שלגבי זה חברים

ביקשו לתקן את חוק היסוד, אבל זה באמת לא שייך כרגע לוועדת הכנסת. כל עוד חוק

היסוד קובע את האפשרות הזו, מן הראוי שהתקנון גם יקבע את הנוהל. עניין שני הוא

ביטול מצב החירום. מוצע מספר מינימום מסוים של חברי-כנסת שיוכלו לבקש כדי שלא

חבר-כנסת יחיד יהיה הגורם שיניע את הכנסת, בין אם ליזום מצב חירום ובין אם

לבטל מצב חירום.
היו"ר רפאל פנחסי
נדמה לי שדיברו על בין 20 ל-30. היתה הצעה של 20 חברי-כנסת והיתה הצעה של

30. הנה הגיע חבר-הכנסת צוקר, אז אולי הוא יזכיר לנו. על כמה חברי-כנסת דיברנו

שיוכלו לפנות לשנות את המצב או להכריז על מצב חירום?
דוד צוקר
לפי דעתי על 20 או על 25 או על 30. הכל נשמע.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אמרנו גם שאולי זה יהיה על בסיס סיעתי.
דוד צוקר
אני חושב שדיברנו בעיקר על מספר. רצינו מספר משמעותי, אם כך בואו נלך

למעלה כדי שלא תהיה טרחנות. הרי ממילא צריך להביא את זה אחת לשנה. לכן אם

מביאים את זה באמצע השנה, צריך קייס מאוד רציני. לכן אמרנו: בואו ניקח מספר

משמעותי של חברי-כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
היו כאלה שטענו שגם סיעה.
דוד צוקר
כל סיעה? סיעה מגודל מסוים, אני ממש נגד זה. כי יכול להיות שסיעה של אחד

מייצגת אינטרס מאוד-מאוד צודק. אני בעד מספר גבוה.
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
התקנון מדבר על סיעות שמספר חבריהן ביחד הוא כך וכך. אפשר אולי גם כאן

לעשות את זה באותו יחס.
היו"ר רפאל פנחסי
נראה לך 30 חברים? זה יכול להיות פחות מסיעה, כך שזה לא חייב להיות סיעה,

דוד צוקר;

כן, 30 חברים.

היו"ר רפאל פנחסי;

ובכן, בסעיף 133ד(א}, במקום "וסבר חבר-הכנסת", נכתוב "וסברו 30 חברי-

הכנסת", ובהמשך במקום "יפנח בקשתו", נכתוב "יפנו בקשתם".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תוסיף שזו תהיה פנייה חתומה בידי 30 חברי-כנסת.

צבי ענבר;

פה כתוב "יפנו בקשתם". הם צריכים להפנות בקשה לוועדה המשותפת. בסעיף

133ו(א) צריך לתקן אותו הדבר.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

בסעיף 133ד(ב} צריך לשנות; במקום "ותאפשר לחבר-הכנסת", אולי "תאפשר לנציג

חברי-הכנסת".

היו"ר רפאל פנחסי;

את צודקת. מבחינת הניסוח בסעיף 133ד(ב) צריך לכתוב; "ותאפשר לנציג חברי-

הכנסת". אחד מה-30, לא כולם ולא חבר-כנסת בודד אלא לנציג חברי-הכנסת.

גם בסעיף 133ד(ג} צריך לכתוב; "את מידת השתתפותו של נציג המציעים" (ולא

"מידת השתתפותו של המציע"). צריך להתאים את הניסוח בלשון רבים.

צבי ענבר;

בסעיף 133ד אנחנו מתקנים בכל סעיפי המשנה בהתאם. בסעיף 133ה תוקן שההודעה

של הממשלה תהיה ליושב-ראש הכנסת. בסעיף 133ו שוב צריך לתקן; בסעיף (א) "סברו

30 חברי-הכנסת ... יפנו בקשתם".

היו"ר רפאל פנחסי;

גם בסעיף 133ו(ב} צריך לתקן ולהוסיף; "לנציג חברי-הכנסת".
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
בסעיף 133ו(ג) נתקן, כמו בסעיף 133ד(ג), ונכתוב; "מידת השתתפותו של נציג

המציעים",

דוד צוקר;

הוועדה היא משותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת חוקה או לוועדת הכנסת?

צבי ענבר;

הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת חוקה.

דוד צוקר;

אני מציע שהיושב-ראש יהיה מוועדת חוקה.

צבי ענבר;

אני אמרתי שכדאי שהיושב-ראש יהיה מוועדת החוץ והביטחון משום שעל פי החוק,

את תקנות שעת חירום מביאים בפני ועדת החוץ והביטחון בלבד.

דוד צוקר;

דווקא משום כך אני מציע לאזן את זה על-ידי מי שמייצג את הצד האזרחי בבית.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם ועדת חוץ וביטחון מטפלת בכל הנושא של מצב חירום, ההכרזה היא חלק מזה.

היא יודעת יותר בהרחבה את כל הפרטים מאשר ועדת חוקה, היא לוקחת בחשבון את כל

ההיבטים.

דוד ציקר;

זה בדיוק העניין. ועדת החוץ והביטחון מיפקדת על עניין אחד בבית, בשעה

שוועדת החוקה מופקדת על עניין אחר בבית. לפי דעתי, כדי ליצור איזון, אני בעד

שזה יהיה בידי מי שמייצג את האינטרס האזרחי ולא את האינטרס של שעת החירום כי

לזה יש מספיק גורמים במימשל שדואגים. יהיה גורם אחר שינסה קצת לאזון.

היו"ר רפאל פנחסי;

בקטע הזה אני דווקא תומך בצבי ענבר, אז אנחנו נהיה בתיקו, לא נוכל

להכריע.

הנה הגיע חבר-הכנסת אורון, הוא יכריע.

דוד צוקר;

לא, למרצ יש רק קול אחד בוועדה.

היו"ר רפאל פנחסי;

נשמע את דעתו של חבר-הכנסת אורון, אולי אני אשנה את דעתי. אנחנו דנים

בשאלה מי יהיה יושב-ראש הוועדה המשותפת לעניין שעת חירום, האם הוא יהיה נציג

ועדת החוץ והביטחון או נציג ועדת החוקה חוק ומשפט? צבי ענבר טוען שמאחר שוועדת

חוץ וביטחון אחראית לכל הנושא הזה, לכן יותר מתאים שהיושב-ראש יהיה ממנה. חבר-

הכנסת צוקר אומר שצריך לייצג את הפן האזרחי.

חיים אורון;

אני לא יכול לשפוט בין שתי הדעות, כי דעתי כבר הושמעה. במליאת הכנסת

הבעתי דעה דומה לדעתו של דדי צוקר, כי המהות של החקיקה הזאת היא דווקא ליצור

את העטיפה האזרחית שלתוכה נכנסים השיקולים הבטחוניים ולא נקודת המוצא

הבטחונית. זה היה הרעיון של החקיקה והמיקום שלה פה.

דוד צוקר;

יש לי רושם שהשתכנעת, אדוני היו"ר, כי חבר-הכנסת אורון נימק את זה יותר

טוב ממני.

היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלתי. לכן היה חשוב לי לשמוע את הדעה שלך, חבר-הכנסת אורון. אז עכשיו

גם חבר-הכנסת צוקר וגם אני בדעה הזאת. צבי ענבר. שוכנעת? אפשר לקבל את העמדה

שהיושב-ראש יהיה מוועדת חוקה, או שנביא שתי גרסאות?

צבי ענבר;

איך שאתם רוצים, לי אין בעיה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ובכן, אנחנו מציעים שזה יהיה יו"ר ועדת חוקה. אני צריך להצביע על זה?

צבי ענבר;

היות ובין כה וכה זה כאילו קריאה ראשונה ועדיין יכולים להגיש השגות, יכול

מישהו להגיש השגה שהוא רוצה שהיושב-ראש יהיה מוועדה אחרת. כך שזה לא סוף פסוק.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

אני פשוט רוצה להעיר מפני שזה עניין עקרוני. אני ממש לא שלמה עם הרעיון

שיש הליך מיוחד לנושא שחברי-הכנסת מחליטים לגביו. עד עכשיו ההליך היה בצורת

חקיקה פרטית. אם מדובר בקבוצה גדולה של חברי-כנסת, אפשר לחוקק באמצעות ועדה

ולחסוך קריאה אחת; ההליך הוא "מיוחס" פרלמנטרית, עובר את הקריאות שצריך ואפשר

מאוד לקצר את זה. השינוי היחיד שאולי מתבקש זה העניין של הצעת הממשלה לגבי

הכרזת מצב חירום, וככל הנראה פסקה קצרצרה בפרק שדן בוועדות הכנסת, שאומר; עלה

לדיון נושא של הכרזת מצב חירום, או נושא שנושאו הכרזת מצב חירום - יידון

בוועדה משותפת לוועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון בראשותו של י ושב-

ראש הוועדה שיוחלט עליה. אני לא יודעת אם צריך לעשות הליך מיוחד לגבי הצעות של

חברי-הכנסת, גם כשמדובר במילים הכבדות "מצב חירום".

דוד צוקר;

אבל זה נגזר מחוק יסוד; הממשלה. לא?

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

זה לא נגזר מהחוק. החוק מדבר על "החליטה הכנסת" - החליטה הכנסת בדרך של

חקיקה, מפני שבכל מקרה מצביעים על כך. ההליך הוא דומה מאוד; גם כאן זה מגיע

לוועדה, יש דיון, הנושא חוזר למליאה. מדוע לשנות מצב לגבי סקטור מסוים?

דוד צוקר;

אני עונה לך פרוצדורלית - כי הסמכות הזאת נגזרת מחוק יסוד; הממשלה. נניח

שאת צודקת, המקום לעסוק בזה הוא בתיקון החוק, לא כאן.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

אני לא יודעת אם זה נגזר מהחוק.

דוד צוקר;

ודאי שכן. זאת ועדה שעוסקת רק בתרגום הוראות חוק היסוד להוראות פעולה. זה

המנדט שלנו. לא יכולנו לפעול אם הסמכות הזאת לא היתה נגזרת מחוק יסוד; הממשלה.

לא היה בכלל מנדט לישיבה הזאת.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

חוק יסוד: הממשלה מדבר על החלטת הכנסת - "החליטה הכנסת". באיזו דרך

החליטה? הדרך לכנסת להחליט קיימת גם היום בדרך של חקיקח.

דוד צוקר;

לא, יש הרבה החלטות שהן לא חקיקה. הכנסת מחליטה על צווי מכס, זו לא

חקיקה. היא מחליטה שראוי שהממשלה תעבור מן העולם, זו לא חקיקה. כל מה שמובא

כסיכומים של המליאה, סיכומים של ועדות שמובאים למליאה, סיכומים של הצעות

לסדר היום - הכנסת מחליטה, הכנסת קוראת; אלו החלטות של הכנסת שאינן חקיקה.

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

להבדיל, אין להן שיניים.

דוד צוקר;

לא חשוב, אבל את אומרת שהכנסת יכולה להחליט רק מכוח חקיקה. זה לא נכון.

איילת יאיר;

אז לכאורה אין שום צורך בקיומו של התקנון?

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם;

אין שום קשר.

צבי ענבר;

אני מציע לאשר את זה להנחה.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

רק עוד הערה אחת - בסעיף 133ז(3) כתוב; "חדיון יהיה אישי". בישיבה

הקודמת, כשדובר על מספר חברי-הכנסת שיכולים להציע הכרזה על מצב חירום, עלה

הרעיון שנעביר את זה לבסיס סיעתי ולא בסיס אישי. לכן גם הדיון, אני לא בטוח

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Zשזה סוג דיון שצריך להיות על בסיס אישי.

דוד צוקר;

אם החלטנו על בסיס אישי, נצטרך ללכת לכל אורך הדרך על בסיס אישי.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

השאלה אם זה יהיה דיון אישי או דיון סיעתי?

דוד צוקר;

אני מציע שזה יישאר על בסיס אישי. עלינו על הנתיב הזה, בואו נישאר בו.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להניח על שולחן הכנסת את ההצעה לתיקון התקנון?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

ההצעה לתיקון תקנון הכנסת אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חהצעה לתיקון תקנון הכנסת אושרה והיא תונח על שולחן הכנסת.

מה לגבי הדיון בסעיף 50?
צבי ענבר
זה שייך ליזוק יסוד: הממשלה, וידונו בו בוועדת החוקה בהזדמנות שיתוקן חוק

יסוד: הממשלה. זה אמנם חלק מההצעה אבל זה לטיפול ועדת החוקה.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר, תודה.

פניית חבר-הכנסת משה שחל. בהתאם לסעיף 112(ג) לתקנון. בדבר הדיוין

בהצעת חוק יסוד: הממשלה בוועדת החוקה חוק ומשפט
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: פניית חבר-הכנסת שחל. לפי פנייה

שקיבלתי מיושב-ראש ועדת החוקה, חבר-הכנסת שאול יהלום, הוא טוען שהיום הוא עסוק

בנושא אחר. לכן נבצר ממנו להשתתף בדיון, והוא ביקש לדחות את זה בעוד מספר

ימים. זה הובא גם לידיעת חבר-הכנסת שחל, שלא כל כך נוחות לו הדחיות האלה.

בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת ועדת החוקה חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק. יש

לי פה פנייה של חבר-הכנסת שאול יהלום שמבקש לאחד את הצעת חוק הפטנטים (תיקון

מסי 3), התשנ"ח-1997 עם הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4) (ניצול אמצאה והארכת

תקופת ההגנה), התשנ"ח-1997.

אני חושב שבנושא חזה אין לנו חילוקי דעות.

צבי ענבר;

זה אחד מהנושאים שאני תמה מדוע יש צורך להביא אותם לוועדת הכנסת. אם זה

לא היה כתוב בתקנון, הייתי אומר לא להביא את זה לכאן.
אתי בן-יוסף
זה לפי סעיף 122, אז תשנה את התקנון.
צבי ענבר
בעניינים מהסוג של מיזוג הצעות חוק, הוועדה העוסקת בדבר היא תמיד הכי

מתאימה להחליט. אני לא זוכר שאי פעם ועדת הכנסת חתערבה בנושא מחסוג הזח.
אתי בן-יוסף
אתה אומר אותו דבר גם לגבי פיצול הצעות חוק?
היו"ר רפאל פנחסי
אז צריך לתקן את סעיף 122 לתקנון, שכתוב בו שלמיזוג הצעות חוק צריך לקבל

את אישור ועדת חכנסת.

ובכן, על פי סעיף 122 לתקנון הכנסת, אנחנו מקבלים את פניית יושב-ראש ועדת

החוקה לאחד את שתי הצעות חחוק: הצעת חוק הפטנטים (תיקון מסי 3), התשנ"ח-1997,

והצעת חוק הפטנטים (תיקון מסי )k(ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה}, התשנ"ח-

1997. מי בעד האיחוד?

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

ההצעה למזג את הצעת חוק הפטנטים (תיקון מסי 3),התשנ"ח-1997, והצעת חוק הפטנטים

(תיקון מס' 4) (ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה), התשנ"ח-1997 - נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
פה אחד.

בקשה להעברת הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - ביטול הערכת שמאי)

מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: בקשה להעברת הצעת חוק מינהל מקרקעי

ישראל (תיקון - ביטול הערכת שמאי) מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה - הצעת חוק

פ/1293 של חבר-הכנסת מיכאל נודלמן.

יש לי פה מכתב של חבר-הכנסת אבי יחקאל ואני קורא אותו: "ביום כ"ג בטבת

התשנ"ח, ה-21.1.98, התקיים בכנסת דיון מוקדם בהצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל

(תיקון - ביטול הערכת שמאי), התשנ"ז-1997, שהוצעה על-ידי חבר-הכנסת מיכאל

נודלמן. בתום הדיון החליטה הכנסת, בהתאם להצעתו של חבר-הכנסת נודלמן, להעביר

את ההצעה לוועדת הכספים.

"עניינה של הצעת חוק זו היא בהליכי מכרז למכירת קרקע לבנייה למגורים

ובתוצאותיו. בהתאם להצעה לא יקבל מינהל מקרקעי ישראל, בהליכי מכרז כאלה, הערכה

מוקדמת של שמאי לגבי שווי המקרקעין, אלא ימכור המקרקעין לכל המרבה במחיר.

"כידוע, בהתאם לסעיף 13(א)(3) לתקנון הכנסת, ענייני מסחר ותעשייה, אספקה

וקיצוב, חקלאות, תכנון ותיאום כלכלי, פיתוח ושיכון, הם בגדר ענייניה של ועדת

הכלכלה, ואין ספק שהצעת החוק שבנדון מתייחסת לעניינים אלה.

"זאת ועוד: ביום 19.3.97 דנה הכנסת, בדיון מוקדם, בהצעת חוק מינהל מקרקעי

ישראל (תיקון - ביטול מכרזים), התשנ"ז-1997, שהוצעה על-ידי קבוצת חברי-כנסת

(פ/1076), ובתום הדיון החליטה להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה. גם הצעת

החוק האמורה, הנמצאת כאמור על שולחנה של ועדת הכלכלה, עוסקת במכרזים של מינהל

מקרקעי ישראל להחכרת קרקע, ומתייחסת למקרים בהם קיים פער בין הצעות המחיר

שהוגשו במכרז לבין הערכת השמאי.

"מכאן שהצעת החוק שבנדון, לא רק שהיא בתחום ענייניה של ועדת הכלכלה, אלא

גם שאם היא לא תעבור אליה, ידונו שתי ועדות שונות של הכנסת בשתי הצעות חוק

העוסקות, למעשה, באותו נושא. לפיכך, אבקש כי ועדת הכנסת תמליץ לפני הכנסת

לשנות החלטתה ולקבוע כי הטיפול בהצעת החוק שבנדון יועבר לוועדת הכלכלה".

אנחנו פנינו לחבר-הכנסת רביץ, יושב-ראש ועדת הכספים, לשאול את דעתו. הוא

נתן את הסכמתו לכך שהנושא יעבור לוועדת הכלכלה. אם כך אני מבין, אדוני היועץ

המשפטי, שאפשר להעביר את זה בהסכמה.
צבי ענבר
בהחלט.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להמליץ בפני המליאה להעביר את הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון

- ביטול הערכת שמאי), התשנ"ז-1997, פ/1293, מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - ביטול הערכת שמאי),

התשנ"ז-1997, מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה - נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה, תודה.

פניית יו"ר ועדת הכלכלה בדבר העברת הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים

(תיקון - ילדים בעלי צרכים מיוחדים). התשנ"ז-1997. מוועדת העבודה

לדיון בוועדת הכלכלה
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הבא: פניית יו"ר ועדת הכלכלה בדבר העברת הצעת חוק הסעה בטיחותית

לילדים נכים (תיקון - ילדים בעלי צרכים מיוחדים), התשנ"ז-1997, מוועדת העבודה

לדיון בוועדת הכלכלה, טוב שנמצא איתנו עכשיו יושב-ראש ועדת העבודה. מה דעתך?

מקסים לוי;

אם מדובר רק בנושאים שקשורים לבטיחות, אין לי ספק שנושא בטיחות שייך

לוועדת הכלכלה ואני הסכמתי לזה וחתמתי. אבל אם מדובר בנושאים הקשורים להסעות

תלמידים וילדים מפגרים או נכים על-ידי עובדים קהילתיים ועובדים סוציאליים של

הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, זה משהו אחר.

היו"ר רפאל פנחסי;

ראית את החוק עצמו?
מקסים לוי
אני קראתי את הצעת החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
למה זה שייך לוועדת הכלכלה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם מדובר על בטיחות כלי הרכב, בטיחות בדרכים, מתקני קשירה וכו', זה שייך

לוועדת הכלכלה.
מקסים לוי
אנחנו בוועדה דנים גם בנושא תיקצוב ההסעות של ילדים נכים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רואה שפה יש הסכמה גם מצד יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, וגם בעלת

הצעת החוק, חברת-הכנסת נעמי בלומנטל, כתבה מכתב שהיא מבקשת להעביר את זה

מוועדת העבודה לוועדת הכלכלה. גם יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר-הכנסת אבי יחזקאל,

מבקש זאת. לכן, מכיוון שכל הנוגעים בדבר מסכימים, נמליץ גם על זה למליאה.

מי בעד להמליץ למליאה להעביר את הנושא מוועדת העבודה והרווחה לוועדת

הכלכלה?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים (תיקון - ילדים בעלי

צרכים מיוחדים), התשנ"ז-1997, מוועדת העבודה והרווחה

לדיון בוועדת הכלכלה - נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה אושרה. תודה.

בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה לקיים רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת

ועדת הכספים לדון בהצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדת נאמנים). התשנ"ז-1997

- הצעת הבר-הכנסת תאופיק חטיב

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים, לבקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה, לקיים רוויזיה על החלטת ועדת

הכנסת בדבר קביעת ועדת הכספים לדון בהצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדת

נאמנים} של חבר-הכנסת חטיב. תאופיק חטיב הגיע, אבי יחזקאל עדיין לא הגיע.

אתי בן-יוסף;

הוא יצא מן הבניין, הוא לא הרגיש טוב.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

ועדת כספים מסכימה להעברה?

צבי ענבר;

היא לא ביקשה את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוד לא הכרזנו על זה.

ובכן, היתה בקשה של חבר-הכנסת חטיב וחבר-הכנסת אבי יחזקאל לעשות רוויזיה

על ההחלטה להעביר את הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדת נאמנים) לוועדת

הכספים.

תאופיק חטיב;

ההצעה שלי היא הצעה מינהלית ולא כספית, אין לה שום נגיעה לכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני קורא את מכתבו של יושב-ראש ועדת הכלכלה אבי יחזקאל; "ביום כ"ט בטבת

התשנ"ח, ה-27.1.98, החליטה ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק שבנדון (פ/1525) של

חבר-הכנסת תאופיק חטיב ואחרים, לוועדת הכספים.

"סעיף 13(א)(3) לתקנון הכנסת קובע כי בתחום ענייניה של ועדת הכלכלה

מצויים, בין היתר, "אפוטרופסות על הרכוש" וכן "רכוש הערבים הנעדרים". מכאן

שהצעת החוק, חדנה במינוי ועדי נאמנים לתחום של רשויות מקומיות מסוימות, חינה

מענייניה של ועדת הכלכלה בלבד. לפיכך, אודה לך אם ועדת הכנסת תדון מחדש בעניין

ותחליט להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה".

לעומת זאת, אם אני זוכר נכון, המציעים מבקשים להעביר את זה לוועדת הפנים.

האוצר עומד על כך שזה יידון בוועדת הכספים כי זה קשור לתקציבים.

תאופיק חטיב;

זה לא קשור לתקציבים. הם חשבו, בגלל שזה חוק נכסי נפקדים, שמדובר בכספים

של הנכסים. אני לא דיברתי על זה בכלל, אני דיברתי רק על הנושא של הוועדים -

האם הם ימונו על-ידי מינוי או ייבחרו, זה הכל, בלי קשר לכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה מסכים שזה יידון בוועדת הכלכלה?
תאופיק חטיב
כן.
היו"ר רפאל פנחסי
צבי ענבר, לפי התקנון זה הולך לוועדת הכלכלה?
צבי ענבר
אם אדוני היו"ר יבדוק את הפרוטוקול מהפעם הקודמת, בפעם הקודמת אמרתי

שהחלטת הוועדה - ואמרתי שאני מבקש לרשום בפרוטוקול - מהווה רמיסה של תקנון

הכנסת. כי יש דברים שהם אולי, אבל כשבא המחוקק ואומר במפורש ברחל בתך הקטנה,

ובאה ועדת הכנסת ואומרת "אם כך, בחרנו בלאה", זה לא בסדר.

היו"ר רפאל פנחסי;

קודם כל אנחנו מקיימים הצבעה מי בעד לקבל את הרוויזיה, אחר כך נצביע

לאיזו ועדה זה יעבור.

מי בעד הרוויזיה?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדי נאמנים), התשנ"ז-1997,

מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת החוק עוברת לוועדת הכלכלה.

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לקביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ראשית, הצעת הוק לתיקון

פקודת העיתונות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עיתון), התשנ"ז-1997, של חבר-

הכנסת רפאל אלול. בנושא הזה היו חילוקי דעות - חלק ביקשו להעביר לוועדת הפנים,

שר הפנים ביקש שזה יעבור לוועדת החוקה.
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
ועדת הפנים עוסקת בעיתונות ומודיעין. ועדת הפנים היא הכתובת.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא הזכירו במליאה שזה יעבור לוועדת הפנים, לכן זה הגיע לכאן. השר עמד על

כך שזה ילך לוועדת החוקה. הוא נימק את זה, אני לא זוכר בדיוק מה היו הנימוקים

שלו.
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם
התקנון אומר בפירוש שזה שייך לוועדת הפנים.
צבי ענבר
ראשית, ועדת הפנים בדרך כלל מטפלת בנושאים ששר הפנים מופקד עליהם, ופה

מדובר בחוק שהוא בסמכות שר הפנים. שנית, אם ניקח את המילה עיתונות - זה שם

הפקודה - אנחנו נראה שבדיוק אותה מילה, עיתונות, מופיעה בסמכויות ועדת הפנים.

לכן כל מה שאמרתי קודם נכון גם לעכשיו.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא מביא את זה עכשיו להצבעה, אני רוצה להתייעץ עוד פעם בנושא. אני לא

יודע למה השר עמד על כך שזה לא ילך לוועדת הפנים.

החוק השני, הצעת חוק הלוואות לדיון (תיקון - מתן סיוע לדיור לנזקקים),

התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת רומן ברונפמן. לאן זה שייך - לוועדת הכלכלה?
צבי ענבר
הלוואות לדיור, זה יכול להיות בתחום ועדת הכלכלה משום שהנושא הוא שיכון,

אלא אם כן כרוכה פה השפעה גדולה על תקציב המדינה. אני פשוט לא מכיר את ההצעה.

אני זוכר שוועדת הכלכלה עסקה בדרך כלל בהצעות חוק שנוגעות להלוואות לדיור.

בעיקרון אני בעד שנושא שיכון יידון בוועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - מתן סיוע לדיור לנזקקים),

התשנ"ז-1997, לוועדת הכלכלה - נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת החוק עוברת לוועדת הכלכלה.

יש לנו פה הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש) (מינוי יושב-ראש

מועצה או ועדה ממונה), התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת אדיסו מאסלה. היו הצעות

להעביר את הנושא לוועדת הכספים כי זה נושא תקציבי והיו הצעות להעביר את זה

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. אני מבין שגם זה צריך ללכת לוועדת הפנים.

צבי ענבר;

מינוי יושב-ראש מועצה או ועדה ממונה, ודאי שזה קשור לוועדת הפנים.

איילת יאיר;

שלטון מקומי שייך לוועדת הפנים.

היו"ר רפאל פנחסי;

נשאיר גם את הנושא הזה לישיבה הבאה. נתייעץ עוד פעם עם שר הפנים, נברר

למה הוא עומד על כך שזה לא ילך לוועדת הפנים. על פניו נראה שגם פקודת העיתונות

וגם פקודת העיריות שייכות לוועדת הפנים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:13.

קוד המקור של הנתונים