ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/11/1997

אישור נוסח הצעה לנוהל "שעת שאילתות"; היעדרויות של סגן שר מישיבות הכנסת - פניית יושב-ראש ועדת האתיקה; מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ; פניית חבר הכנסת רחבעם זאבי בדבר סמכות יושב-ראש הכנסת והסגנים בעניין ערעורים על הצעות דחופות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 110

מישלבת ועדת הכנסת

לום שלישי, לאי בחשוון תשנ"ח. 11.11.97. שעה 00;12
נ כהו
יושב-ראש הכנסת די תלכון
הברל הוועדה
ר' פנהסל - הלו"ר הזמנל

ה' אורון

רי ברונפמן

מי גפנל

עי אלמלכ דהאמשה

שי ו ל לס

ר' זאבל

אי זנדברג

ני סלומלנסקל

אי האן - מזכלר הכנסת
מוזמנלם
הה"כ לי לנקרל - יושב-ראש ועדת האתלקה

אי לאלר - עוזרת הלועץ המשפט ל לכנסת

סגנית מזכלר הכנסת; שי כרם

סגן מזכלר הכנסת; ד' לב

היועץ המשפט י; צי ענבר

מנהלת הוועדה; א' בן-יוסף

קצרנית; ט' רם

סדר היום;

1. פניית הבר הכנסת רהבעם זאבל בדבר סמכות לושב-ראש הכנסת

והסגנלם בענלן ערעורלם על הצעות דחופות לסדר חלום.

2. חעדרולות של סגן שר מלשלבות הכנסת - פנללת לושב-ראש ועדת

האתלקה.

3. מללוי מקומו של לושב-ראש הכנסת בתקופת שהללתו בחוץ-לארץ.

4. קבלעת ועדות לדלון בהצעות חוק ובהצעות לסדר הלום.

5. אלשור נוסח הצעה לנוהל 'ישעת שאללתות".

6. בקשת לושב-ראש ועדת הכלכלה למלזוג הצעות חוק.1. פניית חבר הכנסת רחבעם זאבי בדבר סמכות יושב-ראש הכנסת

והסגנים בענין ערעורים על הצעות דחופות לסדר היום

היו"ר רי פנחסי;

אני מתכבד לפתוה את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף הראשון בסדר

היום הוא ערעורים, אבל מאחר שהיושב-ראש החליט שאין ערעורלם

השבוע, לא מתקיים הנושא הזה.

רי זאבי;

הצעה לסדר.
היו"ר רי פנחסי
בבקשה.

ר' זאבי;

אנל סבור שהחלטתו של יושב-ראש הכנסת שלא להלו ערעורלם

השבוע, איננה נכונה, אני מקווה שגם לא בהתאם לתקנון, אבל לא

בדקת י את התקנון.

זכותנו לערער. אם הוא הלה אומר שאלו השבוע הצעות דחופות

לסדר היום, זה מקובל עליי, אבל הנשלאות אלשרה חמישה נושאים.

הלו"ר רי פנחסי;

ארבעה. היום עולים שלושה, ואחד מחר.
רי זאבי
לא חשוב, אפילו אחד. ברגע שחנשיאות אלשרח חלק, זכותנו

לערער. אם הוא היה אומר - אין הצעות דחופות לסדר השבוע כי לש

אירוע מרכזל יותר חשוב - אזכרח לרבין זכרו לברכה, הילתל מקבל את

הדין, ממלא את פי מלם ולא מערער.

לא יכול להיות שהנשיאות תאשר את מה שנראה לה כנכון,

ולעומת זאת לא תלתן לוועדת הכנסת, שבתקנון לש לה סמכות לקבל

ערעורים, לא לעסוק בזה. לכן אני מערער קודם כל על הצד העקרוני.

אחר כך על הצד חפרקטי. אני חגשתי ערעור על שלילת הבקשה

שלל. הבקשה שלי נדחתה כי הנושא הזה נדון בשבוע שעבר.
מי גפני
מה הנושא?
רי זאבי
על הסכנה של התלקחות או חידוש העלמות בין עירק למערב ובין

עירק לאמריקאים, והשלכותיו המילדיות לגבי ישראל. מכאן הדחיפות,

לא החשיבות. אנחנו הרי מצביעים על חשיבות ועל דחיפות.אמרו לי שזה נדון בשבוע שעבר. על הרקע של שבוע שעבר, אני

בא להעלות את זה פעם שניה, מפני שבשבוע שעבר אלשרו דברלם שנדונו

בשבוע שקדם לו, באותו שבוע בהצעות רגללות, אלשרו הצעות דהופות

בנושא של שמפנלה, ועוד לותר מזה - נתנו אהר כך עוד אלשור מלוהד.

יושב-ראש הכנסת אישר להבר כנסת אדרל, כהצעה מל והדת, את נושא

השסע בלשראל. מה זה השסע? חזרו לדבר על אותו נושא של רצה רבין.

לפי דעתי היו התפתחויות בשבעת הלמים האהרונים מאז שבוע

שעבר, שצרלכות להדאלג מאד את העם בלשראל לגבל הלדוש העלמות בלן

העירקלם. נראה לותר ויותר שזה באמת הולך לא אגלד למלהמה, אבל

לפעולות צבאלות, שאהת מהתגובות האפשרלות הסבלרות לדעת גורמל

המודלעלן בעולם ובארץ, שאנהנו נהטוף טלללם על גוש דן.

לכן, אנל הושב שהנושא גם השוב וגם דהוף, ואנל מבקש מוועדת

הכנסת לקבל את הערעור.
הלו"ר ר' פנהסל
אריה, עכשיו נכנסת וכדאי שתשמע, כל הדברים נוגעים לסדרל

הדיון. אולל אתה מוכן להזור לגבל הסכנות.

רי זאבל;

אנל אהזור על הדברלם. אנל טוען שאם נשלאות הכנסת לא הלתה

מאשרת הצעות דחופות לסדר הלום השבוע, באמת אלך מקום לערעורלם.

מאותו רגע שנשלאות הכנסת לקהה לעצמה את הזכות לאשר הצעות

דחופות, הלא לא לכולה לשלול מוועדת הכנסת את מה שמוקנה לה

בתקנון לקבל ערעורלם, או לדון בערעורלם - לקבל או לדהות אותם,

כהבנתה, אבל זה הולך בלהד. זה הולך צמדלם צמדלם.

אם הנשלאות אלשרה, גם ועדת הכנסת לש לה מעמד ולא לכוללם

לשלול את זה במהל לד.
אי האן
אף אהד לא שולל. הלתה שם הסכמה.
הלו"ר ר' פנחסי
אנל רוצה לשמוע את הלועץ המשפטל מבהלנה תקנונית, האם באמת

כשהנשלאות מאשרת הצעות דחופות, לש זכות ערעור להברל הכנסת

לוועדה.
ד' לב
זה סעלף בתקנון.
הלו"ר רי פנחסי
אם היושב-ראש והסגנלם מוסמכלם לשלול את הסמכות הזו - על

זה מערער הבר כנסת זאבל, ואנל מצטרף לערעור שלו. זה ערעור נכון,

כל לא לכול להיות שהיושב-ראש והסגנלם לשללו מהברל ועדת הכנסת

זכות.

אם בנשלאות - וזו סמכותו של הלושב-ראש - להללטו שאלן

השבוע הצעות דהופות לסדר הלום מאתר שלש את האזכרה לראש ממשלה

לשעבר - רבלן זכרו לברכה, ולכן לא מעללם את זה...אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי, האם יש באמת סמכות

ללושב-ראש ולסגנים, קרל לנשיאות, לשלול זכות של הברי הכנסת

להגיש ערעור בפני ועדת הכנסת, שיוכלו לדון בערעור שלהם.

עי אלמלכ דהאמשה;

המדובר הוא רק בשבוע הזה?

היו"ר ר' פנהסי;

כן, רק השבוע. הוא עשה זאת, ואני גם מביו אותו, כי היה

קוצר זמן. עובדה שכל ההצעות הדחופות שהם אישרו, מביאים אותן

לדיון היום ולא מהר.
אי האן
הלק.

ח' אורון.

פנהסי, אני מצלע שאנהנו מהליטים שהוא צדק, כי אין לו זמן

היום.
היו"ר רי פנהסי
אני קודם כל רוצה לשמוע תקנונית.
צ' ענבר
ללושב-ראש הכנסת והסגנים, על-פל התקנון, מוקנית הסמכות

לקבוע שהישלבה, שאותו לום בשבוע אשר מוקדש לדיון בהצעות לסדר

היום, יהיה במועד אהר או באותו שבוע או בשבוע שלאחריו, כלומר יש

לו סמכות לקבוע שכל ההצעות, שאף אחת מהן, או שבכלל כל היום הזה

יעבור ליום אהר.
היו"ר רי פנחסי
את זה אנחנו מקבלים. על זה אלן לנו הילוקי דעות.
צי ענבר
אין לנשיאות סמכות להגביל את סמכותה של הוועדה, שנקבעה

בתקנון הכנסת. תקנון הכנסת מקנה לוועדת הכנסת את הסמכות לאשר או

שלא לאשר הצעות דחופות, ונקבע גם שקבעה ועדת הכנסת שהצעה דחופה-

תלדון ההצעה בכנסת באותו שבוע.

מפנים כאן בכפוף לאמור בסעיף 84.

סעיף 84(א) - "הצעה שאושרה כדחופה, תידון בכנסת בשבוע שבו

הוגשה", ויש כאן בסעלף קטן (ב) סייג מה קורה אם הוגשה הצעה ביום

האחרון שבו מקיימת, אבל זה סעיף קטן (ב), שאלנו לענללננו.

לכן, לש סמכות לוועדה להחליט בדבר הדהלפות, ואז ההצעות

תידונה...
הלו"ר ר' פנחסי
אנחנו לכוללם לדון בהצעות לערעור אחרי שלשכת היושב-ראש

מאשרת את הערעור. הלום הם עצרו שם ולא העבלרו אללנו בכלל. טענו

שאין השבוע ערעורים.

זה הנוהג עד היום, שמערערלם מקבלים את הסכמת לשכת הל ושב-

ראש.
צ' ענבר
זה לא ענין של נוהג, זה ענין של התקנון. התקנון קובע

שהצעה שלא אושרה כדחופה, לעבלר אותה יושב-ראש הכנסת.
הלו"ר רי פנהסי
הוא לא העביר השבוע.
צי ענבר
אם היושב-ראש לא העבלר, אז אין בפני הוועדה שום ערעור.
הלו"ר רי פנחסי
נכון. על זה אנחנו מערערלם, רוצלם להבלא לתשומת ללבו.

צרלך להעבלר זאת דרך הלושב-ראש, אתה לא לכול להעבלר לל את זה.
רי זאבל
תסלח לל. תורה שבעל-פה מהללבת. נכון?

הערעורים מוגשים או למזכירות הכנסת או למזכירות הוועדה כל

השנים.

הלו"ר רי פנחסי;

לא. רק דרך היושב-ראש.
צי ענבר
אין לה לוועדה, אלא מה שעלנלה רואות. בפנל הוועדה לכוללם

לעמוד אך ורק ערעורים שיושב-ראש הכנסת העביר אותם. יכול חבר

הכנסת לבוא בטרוניה על יושב-ראש הכנסת למה הוא לא העביר.
היו"ר רי פנחסי
זו הטרוניה שהעלה הבר הכנסת זאבל.
חי אורוו
במקום אחר הוא צרלך להעלות אותה.
היו"ר רי פנחסל
למה? כאן ועדת הכנסת. אנהנו לכוללם להעבלר את המסר.
צי ענבר
ועדת הכנסת לכולה לבוא לבקש מיושב-ראש הכנסת - מדוע לא

פעלת כחובתך.
אי האר
אני אסבלר. אף אחד לא השב לרגע, וגם לא הנשלאות, שאלן

סמכות לוועדת הכנסת, אבל לש הרבה דברלם בכנסת שנעשלם עקב

אללוצלם, מתוך הסכמה.

הלה ברור שמהר לש לנו לום לא קל מבהלנת לוה זמנלם. רצו

לתת אפשרות לוועדות לשבת, רצו לתת אפשרות למללאה לשבת, ויש טקס

שלוצאלם בשעה 14:00 מבנלן הכנסת.
דובר
להלו הסעות?
אי האן
תהלה הסעה. בשעה 17:00 הלשלבה, כך שנכנסנו ללוה זמנלם קצר

מאד, ובמלוהד שלא רצו לבטל את המוסד של שאללתות בעל-פה. לכן,

בתוך הנשלאות הלתה הסכמה.
רי זאבל
אנל לא מלוצג בנשלאות.
אי האו
לכול להלות שטעלנו שלא הודענו גם לך. הלתה הסכמה שבגלל

האללוצלם, לא לגלשו ערעורלם, כל לו גם התקבל ערעור, אנל לא רואה

אלפה הוא נכנס, זאת אומרת לש סמכות ללושב-ראש...
רי זאבל
שגם הוא לא לאשר. למה הוא אלשר אם אלן זמן? הנשלאות אלשרה

כמה הצעות דחופות - שתיים, שלוש, ארבע. באותו רגע שאלן זמן

בשבללנו, גם אלן זמן בשבללו.
אי האו
אנל רוצה להזכלר לכם שהיום, הכלללם שקבע היושב-ראש, וזה

בסמכותו, שכל הצעה שהדחיפות שלה הוכרה בוועדת הכנסת, הלא בסוף

סדר הלום, כל העדלפות הראשונה הלא להצעות שהתקבלו בנשלאות, וזה

מקובל ונעשה הרבה זמן. זאת אומרת, לו גם לצוללן שהלום מאשרלם לך

הצעה, הלא לא באה לסדר היום מחר.ר' זאבל;

אריה, תשמע מה הטענה שלל. אם אלן זמן, ואני מקבל שמהר לום

דחוק ולום מכובד וצריך לשמור על המסגרת של מהר - אני מקבל את

זה, אז גם לא הלו צרלכות להלות הצעות שהנשלאות מאשרת. אם אלשרה

את מה שנראה לה, הלא תשאלר לנו כוועדה לאשר את מה שנראה לנו.

זו המלהמה בלן הנשלאות לבלן ועדת הכנסת, שאנל עומד עללה

כל השנלם. כל פעם אנל בא ומוהה על מה הנשלאות אלשרה. הלא מאשרת

לסגני היושב-ראש הצעות דהופות, וכו'.
ני סלומינסקל
אנל מסכלם אלתך. אנהנו צרלכלם להשוב כאן מה אנהנו עושלם.
מ' גפני
לש כאן שלקול דעת שתמלד אנהנו לוקהלם אותו בהשבון - שלקול

דעת של יושב-ראש הכנסת ושל נשלאות הכנסת, ולוקהלם בהשבון את

האללוצלם שקללמלם באותו שבוע, והשבוע קללמלם אללוצלם.

השבוע הזה הוא שבוע "מת" מבהלנת עבודתה של הכנסת. אלן

הצבעות, אלן הצבעות שהן השובות, בגלל ועלדת הללכוד.
שי וללס
דווקא אלשרנו אתמול את הוק גז הראדון. זה השוב.
ר' זאבל
והלום "פרה אדומה".
מי גפנל
אנל למשל הלום רואה בסדר הלום שיושב-ראש הכנסת...
הלו"ר ר' פנהסי
הם הזכלרו את "הפרה האדומה" של הבר הכנסת רביץ.
מי גפנל
אנל הולך להגלד את זה. אנל הגשתל הצעה דהופה לסדר. השבוע,

ולפל דעתל הכנסת צרלכה לדון בזה - הלתה השבוע עצרת גדולה לזכרו

של לצהק רבלן זכרו לברכה, עבר שם להודל הרדל וקלבל מכות רצה.

הנושא הזה הוא נושא של פלצוץ בכל הענין של מערכת הלהסלם

שעללה מדברים כל כך הרבה.
ר' זאבל
באלזו עלר זה הלה?מי גפנל;

בתל-אבלב. אני לא לודע אם הוא השתתף בעצרת או שהוא עבר

שם, אבל הוא קלבל מכות רצה. כולם מודלם בעובדה הזאת. זה דבר

שלוצר בעלה שבראש ובראשונה הכנסת צרלכה לדון בה.

זה נכון שמהר לש עצרת זיכרון ולש לשלבה מלוהדת לזכרו של

יצהק רבין זכרונו לברכה. אני לא מבין את שלקול הדעת. מה הלה רע

אם הנשלאות הלתה מאשרת הלום, במקום לדון על "הפרה האדומה בכפר

חסלדלם", שנולדה שם בשעה טובה ומוצלהת, שזה בלזיון לכנסת שהכנסת

בכלל דנה בזה.
דובר
פורז.
הלו"ר רי פנהסי
ומשקל כנגד - רבלץ. רבלץ גם שם.
א' האן
בלקשתל אותו להסלר את זה מסדר הלום ושלא נבלא זאת לדלון,

והוא דרש לקילם את הד ל ו ן.
הלו"ר רי פנחסי
יש שם כמה נ ושאלם באמת לא דהופלם הלום. גם הסעלף הראשון

בנושא הבדואלם - מה הדחלפות? זה לא לכול לחכות לשבוע הבא? לכן,

הטענה של הברל הכנסת גפנל וזאבל צודקת. לכלו לקללם הלום את

ההצעות הדהופות כמו שעשו לאחרלם, אם באמת הרבלצו מכות ללהודל.
מי גפנל
אדוני מזכלר הכנסת, אם דנלם על "פרה אדומה" ואם דנלם על

"השכפוללם הגנטללם", זה באמת דבר שעומד ברומו של עולם.
הלו"ר רי פנהסי
"שכפוללם גנטללםי' זה בוועדה, לא במללאה.
מי גפני
לא. אתמול הלה במללאה.
א' האן
לא הלה בסוף.
מי גפנל
אבל זה הלה בסדר היום.
היו"ר ר' פנחסי
זה בגלל רעידת הללכוד.

זה גם כן של הרב רבלץ. אתה מתנגד לבל ההצעות שלו?
מי גפני
אני רוצה להוסלף עוד נקודה, שלפי דעתי הלא נקודה השובה.

אנהנו נמצאלם אחרל שלושה חודשל פגרה. שבוע ראשון הלה שבוע של

תקצלב, השבוע לש שבוע כפל שאמרתל. בשבוע שעבר עלו הרבה שאללתות

שהצטברו במשך שלושה ארבעה הודשלם, והשרלם וסגני השרלם שהלו

אמורים להשיב, כשזה הלה בסדר היום, פשוט הודיעו שהם לא נמצאלם.

אהד אחרל השני - גם השר לבטחון פנים, גם סגן שר הבטהון, גם שרים

אהרלם, פתאום הודלעו, והנושאלם הופכלם להלות לא אקטואלללם.
הלו"ר ר' פנהסל
עוד מעט לגלע היושב-ראש, תגלד את זה בפניו. מה אתה רוצה

מהמזכלר? הוא לא מסדר את סדר הלום, את סדר הלום קובע הלושב-ראש.
א' האו
לא. אני שותף לזה. אני מבקש לענות.

שי ול לס;

אנל אענה. אנל רוצה הערות אחדות לגוף הדלון, ואחר כך הערה

כלללת.

קורה לפעמלם בכנסת שלש שבוע שהוא לא רגלל. זה לא דבר

שגרתי. השבוע הזה הוא לא רגיל בשנל מובנלם. ראשלת, במשך לומללם

מתקללמת ועלדה של הללכוד, והדבר שהוא אל"ף אל"ף, שלש לנו את לום

האזכרה ללצהק רבין.

באופן טבעל זה משנה את סדר הלום של הכנסת. אנל מקווה

שוועדת הכנסת המכובדת תגלה הבנה לשני עניינלם שהם פחות או לותר

מחוץ לשללטתנו, וזה מקרלן על הכל.

ראשלת, זה מקרלן על כך שהרבה נ ושאלם שהם הדופק של חלל

הכנסת - דווקא הנושאלם הדחופלם, השנויים במחלוקת, הדרמטללם

בחלקם - בדרך כלל לא מעללם כל מכלון שהם שנויים במחלוקת, לש מלן

הסכם ג'נטלמנל שמתקללם נדמה לל מלמל שללנסקל, ואנל קללמתל אותו,

ודן תלכון מקללם אותו, וזה בסדר.

אנחנו מצד אחד פונלם למפלגות שלא לעשו ועלדות בלמל כנסת,

אבל הן עושות. אנחנו מתחשבים. אנל זוכר שאנל חתחשבתל גם פעם

בוועלדה של מהנה התורה בקדנצלה הקודמת.

ר' זאבי;

זח מקובל כאן.
שי וייס
אוטומטית זה נוטל מהכנסת סדרה של נושאים שהם דופק ההילם.

זה נתון, וכאן היושב-ראש לדעתי פעל גם בהתאם למסורת הפרלמנטרית

וגם בתבונה.

עניו שני - היו לנו לבטים אם לאשר הצעות דהופות. ראינו

שסדר היום לא מלא מספיק בגלל שנושאים שנויים במהלוקת לא מעלים.

לכן, קרה מזה עוד דבר. מתוך הסל של ההצעות הדהופות הוצאנו סדרה

של נושאים כמעט בלי הנושאים השנויים במהלוקת, מאותה הסיבה. אז

השבוע נא לא להתלונן על סולם ההשיבות של הנושאים.

היו"ר רי פנהס';

אבל אין זכות ערעור.

שי וייס;

אני בדיוק מגיע לזה.

זה נכון שאין פורמלית ליושב-ראש כנסת, על-פי המסורת, את

הזכות לא להגיש את הבקשה של חברי הכנסת לערעור. כלומר אנהנו

כולנו הת"הסנו לזה כתפקיד, מה שנקרא במינהל הציבורי

מיניסטריאלי. אגב, תפקיד מיניסטריאלי זה לא של מיניסטר, אלא מין

טכני. "מוכר הבולים" זה תפקיד הייתי אומר כאילו בתוקף העובדה

שאתה באיזשהו קטע של ביצוע. תמיד מעבירים, אלא אם כן הערעור הוא

בניגוד לתקנון, נניח יש הצעה רגילה.
רי זאבי
יש שאילתה באותו ענין.

שי כרם;

אז הוא לא מעביר את הערעור.
שי וייס
אף פעם לא התברר, מאז שאני בוועדת הכנסת, ואני בוועדת

הכנסת הייתי כשהייתי סגן, כשהייתי יושב-ראש הייתי בא הרבה מאד

פעמים, ועכשיו אני שוב בוועדת הכנסת. לא נתקלנו באמת בענין הזה

שיושב-ראש הכנסת לא מעביר את הערעורים מסיבה שנקרא לה טכנית,

מסיבה של האילוצים. זה לא קרה - זה נכון.

אני לא יודע אם לו יש סמכות לענין זה או לא. אני יכולתי

הרי להתפלפל בפרשנות ולומר לו שיש לו סמכות בתוקף הסעיף הפותח

שיושב-ראש כנסת אחראי על סדרי הבית. נכון? בהתחלת התקנון, מהם

תפקידי יושב-ראש הכנסת? תזכיר לי, צבי.
די לב
סעיף 5.
צי ענבר
אם אתה מסתמך על תפקידל יושב-ראש הכנסת, תפקלדו לשמור על

קיום תקנונה.

ש' וייס;

מה עוד? יש ללושב-ראש כנסת גם זכות טבעלת.

צי ענבר;

"לנהל את ענללנל הכנסת, ללצג אותה כלפל הוץ, לשמור על

כבודה, על סדר לשלבותלה ועל קלום תקנונה".

שי וייס;

שלמו לב - זה אהד מתוך המלשה - כבודה, סדר לשלבותלה...

מוקנלת שם גם זכות טבעית שנוצלה על-לדל מספר יושבל-ראש כנסת,

ואני הושב שבנסלבות האלה שנוצרו, אם רוצלם להיות פורמללסט אבל

לא תקנונל, אלא קונסטלטוצלוני, אז זה במסגרת הללתל אומר סל

הסמכולות של לושב-ראש כנסת, כשאלו כאן שלקוללם זרלם. לא הלו כאן

שלקוללם זרים.
רי זאבי
במקרה עתלדי, אלך תבדוק שלקוללם?
שי וייס
תן לגמור את הרעלון שלל.

פנחסל - תשתחרר לשניה מעמדתך האלשלת בענין הזה. אני פונה

אללך כיושב-ראש הוועדה כאן.

האמת הלא שזו לא ההלטה של נשלאות. זו הלתה ההלטה של לושב-

ראש כנסת. אנל עכשלו מאמץ אותה רטרואקטלבלת, כל אנל מבלן את

נסלבותלה,
אי האר
לא, לא. בסוף הלשלבה הלתה הסכמה.
ש' וייס
למה אנל אומר שזו לא ההלטה של נשלאות? זה לא ענין שבסמכות

הנשלאות בכלל. זו סמכות של לושב-ראש הכנסת, אם מדקדקלם. תאמין

לל שאנל מדללק כאן, ארלה.

היו"ר רי פנהסל;

לכן שאלתי את צבי.

שי וייס;

זה או בסמכות או באל סמכות, אבל זה של היושב-ראש, לא של

הנשלאות. זה ברור.הוועדה הזאת, יש לה סמכות לדון בתבלעה של הבר הכנסת זאבי,

כי היא "אוניה פרסונלית", מה שנקרא. פעם אהת היא אינסטנציה

ערעורית - זה השלב בי שלה, אבל פעם אהת היא ועדה שממונה על סדרי

הבית.

כל הדיון הזה הוא כדין כאן. אני רק רוצה לשכנע אתכם

שהפעם, בנסיבות המיוחדות האלה, זו היתה רק פעם יחידה, שאין

כוונה כזאת, שאין כאן שום שיקול זר, שהיה שיקול של תום-לב.
ר' זאבי
שבה, זה הופך לתקדים.
שי וייס
זה לא תקדים. כמו אזכרה לראש ממשלה שנרצה - זה גם לא

תקדים. פעם בשנה יש לנו את זה. זה קרה השבוע יחד.

אני מבקש מכם לקבל את ההחלטה של יושב-ראש הכנסת. היא היתה

החלטה נבונה בנסיבות מאד מיוחדות, לא תקדימית, בתום-לב.

אני מציע סידור. אני למשל מתרשם שדווקא הנושא של גנדי,

בגלל אירועי השבוע, הוא כן מאד חשוב, זאת אומרת דהוף חשוב. לכן,

אני רוצה להציע מוצא, אבל לא שכולם יקפצו - גם אני, גם אני, כמו

בכיתה.

אני מציע הפעם - יש הצעה לסדר. אתה יכול להעלות זאת

במסגרת שתי דקות, והיושב-ראש יענה לך לגבי חשיבות הנושא וכן

הלאה, הוא יעלה את זה בישיבת הנשיאות לשבוע הבא. כך גם היתה

התרעה שלך וגם לא שברנו את המסגרת. זו סתם הצעה פרקטית, אני לא

יודע אם יושב-ראש הכנסת יקבל אותה.

אגב, לגבי "פרה אדומה" ואחרים - אל תתלוננו. אם יש חברי

כנסת שמעלים נושאים כאלה, ויש במליאה אנשים שברוב, תסלחו לי

אני לא יודע מה - מסכימים שיהיה דיון במליאה, הרי התוצאות.
אי האל
וחברי הכנסת עומדים על כך שזה יעלה.
שי וייס
כשאני מנהל ישיבות, אני תמיד מבקש לא להעלות דיונים

למליאה, כי אני יודע את ההמשך.
היו"ר ר' פנחסי
צבי רוצה להעיר, ואחר כך שושנה כרם.
צ' ענבר
כל אשר אני רוצה לומר הוא לחלוטין תקנוני, ולפרוטוקול.

תקנונית, בפני הוועדה אין כרגע שום ערעור. שנית, העברת

הערעורים דרך היושב-ראש - תפקידו הוא לא תפקיד טכני.זה עובר דרך היושב-ראש, כדי שהלושב-ראש לרכל לראות על מה

מערערים ויוכל...

ש' ו י לס;

צבי מהזק אותי מאד.
צ' ענבר
כדל לבוא בפנל הוועדה - הלושב-ראש, ולהסבלר ולנמק. לכן זה

הילב לעבור דרכו. זה דבר מהותל.

אם יש טענה שהיושב-ראש לא פעל כשורה בזה שלא העבלר, זה

נושא לדיון נפרד, לפניה נפרדת, ואז כל הדיון הזה צריך להתקיים

בנוכהות היושב-ראש.

שי ו ללם;

אני מקווה שלא תהלה לנו סלבה בעתיד. זה הד-פעמל.
שי כרם
הדברים שנאמרים בתקנון, הרל הם הדברים שבסך הכל מבצעים

אותם מדל שבוע, ואנהנו מדברים כאן על מצב שהוא שונה. התקנון גם

מתייהס לאפשרות הזו, כשהוא מדבר על כך שיושב-ראש הכנסת יקבע את

סדר היום השבועי לישיבות הכנסת על-פל האמור בכל הסעיפלם,

והוראות התקנון - לענלן סדרל הדיון בנושאים השונים וסדרל

עדיפותם.

כלומר, כשמדובר בסדרי עדיפותם, אפשר גם להתילהס להוראות

שקיימות בעצמן בתקנון, כלומר שעדיף שבימי בי ו-גי יידונו נושאים

מסוג אהד וביום די נושאים מסוג אהר, אבל זה גם מאפשר הרלגה

מסולימת, אולי הד-פעמית, שקורית מדל פעם כאשר ביום רביעי

מודיעים לציבור הברי כנסת שהנה בשעה 15:00 ייפסקו הדיונים

בהצעות לסדר היום - תהא נקודת ההפסקה כאשר תהא - וממשיכים בנושא

אהר לגמרי.
צי ענבר
זה בוודאי שאפשר.
שי כרם
כלומר, אולי מה שכאן שונה קצת, שמדובר באלסור גורף לגמרל

של העברת נושאים לערעור.
אי האן
אבל תגידי בבקשה מה השיקול לגבל גנדי.
היוייר רי פנהסי
אנחנו לא נכנסים לזה. אין לנו עכשיו ערעור בפנינו ואני לא

רוצה להיכנס לזה.הנושא לא עולה, כפי שאמר צבי. כרגע לא עומד בפנינו שום

ערעור. אנחנו דנים עקרונית בשאלה אם היתה לו סמכות למנוע להעביר

לכאן, אבל מאהר שצבי אומר שהדיון הייב להיות בנוכהות היושב-ראש,

אהרי שני הדוברים אני אגיד מה דעתי.

מי גפני;

ועדת הכנסת בענין הזה היא ערכאה מעין שיפוטית. זה לא

ההלטה על סדר היום. השאלה למה את זה כן ואת זה לא.
ר' זאבי
זו הערה חשובה.
היו"ר רי פנחסי
הבר כנסת דהאמשה, בבקשה.
ע' אלמלכ דהאמשה
אני אומר שזה אירוע אחר וזה שבוע בלתי רגיל, גם על סדר

יומה של הכנסת, ואני יכול להבין שבשבוע הזה יהיה חלק קטן של

הצעות דחופות לסדר היום, אבל הדרך שבה הדבר נעשה איננה דרך

נכונה.

ליושב-ראש יש מספיק סמכויות, מספיק שיקול דעת, לשנות את

סדר היום של היום הזה - בכלל לא לקיים ישיבה ביום רביעי בבוקר

למשל, אם זה נחוץ, כדי לכבד את היום כפי שצריך. אבל בדרך בה

נהגו - לקבל חלק מההצעות, לא לקבל ערעורים ולכפות דברים בצורה

הזאת, זה לא נכון, לא צריך להיות תקדים ולא לעבור על זה לסדר

היום.
היוייר רי פנחסי
בזה אני מסכים איתך.

חבר הכנסת חיים אורון.
חי אורוו
היות ואני בטוח שבמקרה זה השיקול היה ענייני, כפי שסגן

היושב-ראש שבח וייס תיאר כאן, אני חושב שצריך להסתפק בכך שי ושב-

ראש הוועדה ידווח ליושב-ראש הכנסת על הדיון כאן, ואני לא הושב

שזה הופך להיות שיטה שימנעו ערעור לוועדה.

אם היושב-ראש היה בא לכאן ואומר - הוגשו לי ארבעה

ערעורים, אני מבקש מהוועדה הפעם לא לאשר ערעורים, היינו מקבלים.

כך הכל היה נהסך.
הלו"ר רי פנחסי
היינו מקבלים את הבקשה שלו, ודאי. זה היה יותר טוב. ברור

שהיינו מתחשבים איתו, אין לי ספק. כל חבר כנסת מבין שהשבוע זה

שבוע לא רגיל.מאחר שאצל רוב הדוברלם, הנטיה הלא שיש סמכות לוועדת הכנסת

לערער, על-פי התקנון, והיושב-ראש לא לכול למנוע להעביר את

הערעורים לכאן - הוא לכול הלה להעבלר אלינו בקשה שהוא מבקש,

בגלל המצב המלוחד של השבוע, לא לדון בערעורלם או לדון ולדהות את

כולם, ואנל מאמלן שכל חברל הכנסת הלו מקבללם את פנללת הלושב-ראש

בהבנה.

לכן, אנהנו נעבלר ללושב-ראש את הפרוטוקול של הדלון ונפנה

אליו שלהבא, סמכות הוועדה לא תלשלל, אלא לעבלר לכאן עם המלצה

שלו, ואנהנו נתהשב בהמלצה שלו.
שי וללס
לא להלה להבא כזה.
הלו"ר רי פנהסי
אבל אנהנו הל לבלם. ההערה של הבר הכנסת זאבל הלתה במקומה,

כל זה הלה באמת הרלג שהחללטו שזה כן וזה לא. לכן, אנהנו לא דנלם

באף ערעור, ועוברלם לסעלף הבא בסדר הלום.2. העדרויות של סגן שר מישיבות הכנסת - פניית יושב-ראש

ועדת האתיקה
הלו"ד די פנהסי
אנל מעבלד את הפדוטרקול של הלשלבה ללושב-דאש הכנסת.
מי גפני
גם לגבל הנושא של השאללתות, הללתל מבקש.
הלו"ד די פנהסל
לגבל שאילתות זה לא שללך לנושא.
מי גפני
ועדת הכנסת צריכה...
הלו"ד די פנהסל
זה ענלן עם השדלם.

אנל מצלע שבהנהלת קואללצלה, כשלבוא השד המקשד, תעלה את

הנושא ושם המקום לדון בכך שהשרים צדלכלם לקבל את המשמעת.

אנהנו עובדלם לסעלף בי - העדדולות של סגן שר מלשלבות

הכנסת - פניית יושב-דאש ועדת האתלקה.

הבד כנסת לנקדל נמצא כאן איתנו, ואנל אצלג את הנושא.

הלום, לפל התקנון - צבל, תקן אותל אם אנל טועה - הבד כנסת לכול

להלעדד משללש מלשלבות הכנסת, והוא עדללן לא בא לבלדוד בוועדת

האתלקה. מעבד לשללש, הוא צדלך לתת הסבדלם להלעדדות. שד לכול ב-

50% מלשלבות הכנסת לא להלות נוכה. סגן שד, נכון לדגע זה, מעמדו

כמעמד הבד כנסת.

לושב-דאש ועדת האתלקה הושב שצדלך לתת אלזו...
י' לנקדל
מכסת אמצע.
הלוייר רי פנחסי
מכסה בלנונלת בלן שד לבלן הבד כנסת, כל בכל זאת הוא עובד

במשדדו ולא תמלד לכול להגלע לכאן.

קודם כל, לושב-דאש ועדת האתיקה לעלה את הנושא, ואהד כך לש

נדשמים ואנהנו נלתן דשות דלבוד - דאשון תבד הכנסת וללס ואהדלו

הבד הכנסת אורון.י' לנקרי;

אדוני היושב-ראש, חברל ועדת הכנסת, ראשלת אני רוצה להודות

לכם על התייחסותכם המהלרה להמלצת ועדת האתלקה.

גם כתוצאה מפניה של סגן שר ומחשבה כוללת בסוגלה הזו,

סבורה הלתה ועדת האתלקה שלש באמת ללצור מכסת אמצע לסגני השרלם,

שמעבר לשללהותם בכנסת, נוטללם כפל שאנהנו לודעלם גם בשללהות

משרדיהם.

המלצנו כאן על משהו בין ה- 33% להבר הכנסת ל- 50% של שר

בממשלה, המלצנו על אמת מלדה שהלא פהות או לותר אמצע הדרך - על

40%, ואנל מקווה שתוכלו להלענות להמלצה הזו ולאשר אותה.
הלו"ר ר' פנחסי
תודה. הבר כנסת שבה וייס.
ע' אלמלכ דהאמשה
סליחה, לא הבנתל. מה זה ה- 40%?
אי לאלר
מותר להם להיעדר עד 40% ולא לותר מזה.

הלו"ר רי פנהסי;

אם עברו את זה - לצטרכו להגלע לוועדת האתלקה ולתת הסבר.

שי וללס;

קודם כל, אנל תומך בהצעה, כל התפקלד הקלסל של סגן שר, כפל

שהשתקף בדלוני הכנסת בעבר כאשר עסקה במלנול סגני שרלם, הוא

כאללו לייצג את השר בכנסת. זה נהשב לתפקלד העלקרל בזמנו, אבל

בינתיים לש סגנל שרלם שהם קלבלו גם תפקלדל בלצוע, שהם מעלן

שרלם- נאמר הוורלאצלה של מאלר פורוש, כל מלנל ורלאצלות - והלא

לא הראשונה, היו בעבר כאלה, אז צריך להתהשב בכך שבפועל הם גם

הלק מהזרוע המבצעת.

לכן, מותר לנו לדעתל לתת כתף לענין הזה ולאפשר להם להיות

במשרדלהם, נאמר בשעות שהם לא חיוניים כאן. אני רואה את הענין

הזה כסבלר לגמרל.

רצלתל רק להעלר לפרוטוקול, כל פעם בעוד 30 שנה מלשהו

לכתוב דוקטורט על הפרוטוקולים האלה, אולל בעוד 70 שנה - כל ענלן

הנוכהות הוא בקטע מסולם קצת פארסה.

זה אנל אומר לתשומת לב הברל הטוב - דרי לנקרל, כל השעון

דופק. הבר כנסת שרוצה להתהכם, לכול לבוא בלום שני בערב לרבע

שעה, להלשאר לללה אחד בארץ או בעולם, או בלרושללם או בתל-אבלב,

לבוא למחרת בלום שללשל בבוקר, להלכנס לרבע שעה, ובזה הוא גמר את

השני שללש שלו.אנל לא מציע טיפול בנושא, אנחנו לא צרלכים לעקוב אחרל

חברל כנסת, אבל צרלכלם לקחת בחשבון לפרוטוקול, שחענין חזח של

שנל שריש, שללש וכן הלאה, בגדול - לגבל מספר הברל כנסת, זו

פארסה מוחלטת. לא מצלע לפקח על זה.

לכן, אנל מוכן להלות כל כך לארגי כלפל שרים או סגנל שרלם,

שאני יודע - כשהם לא כאן, חם באמת בתפקיד, ממש. זה אצלל הנימוק

להקלה לגבל שרלם.
חי אורון
אני לא רוצה להכחיש - את עמדתי קבעתי לא בלשלבה הזאת.

הנושא הזה עלה מספר פעמים והלה ולכוח עד כמה ועד אלזה היקף.
הלו"ר רי פנחסי
למען הדיוק, בפעמים הקודמות ההמלצה היתה להשוות אותם

לשרים. היום, ועדת האתיקה נותנת את אמצע הדרך, לא כמו שר.

חי אורון;

הוועדה, כשאני הייתי חבר בה, הציעה לא לשנות את המצב

הקיים, ואני מסביר למה. גם בוועדה הקודמת, וצבי יתקן אותי אם

אני טועה, כאשר היו סיטואציות של סגני שרים שהיו מאד פעילים

בתקופות מסוילמות, אמנם קיבלה את הדו''ח ואפילו לא חזמינח אותם

לדלון בוועדה.

צי ענבר;

כן, אבל ועדת האתיקה אז המליצה להשוות את מעמדם של סגני

שרים לשרים.
חי אורון
אני לא בטוח שכל סגני חשרלם הם עמוסלם. אם לש מקרה מיוחד

או שני מקרים מיוחדים, יש היום שישה או שמונה סגני שרלם.
היו"ר רי פנחסי
שישח. על-פי חוק קבעו שישח.

ח' אורוו;

אנל לא הולך על זה לברלקדות. אני מקבל את מה ששבח אמר.

היוייר רי פנחסי;

אני חושב ששבח אמר את זה נכון.

חי אורוו;

זה אחד הנושאלם, אנל לא בטוח אם הוא מבטא הרבה, אבל הוא

קיים. תמיד כשדנים בזה, בסוף אומרים - לא נשנה את זה, כי היו גם

תופעות שמישהו לא הלה כאן שבועות ארוכלם.אני הילתל מעדיף במקרה הזה את הפתרון של היוצאים מן הכלל

ולא לשנות את כלל האתיקה עצמו.
שי וייס
איו תקבע את החריגים?
חי אורון
הוועדה קובעת.
היו"ר רי פנחסי
כלומר, אתה נותן לו להיות עברילן, ואחרל כן...
מי גפני
ברגע שהוא לא בא לישיבה אחת, הוא עבריין.

אי זנדברג;

אני מצטרף לעמדה של חבר הכנסת שבח וייס ואני מקבל את

ההצעה, למרות שלדעתל, אם הללנו רוצלם להגלע עד כדל דלוק, הללנו

צרלכלם לעשות את ההבחנה בלן סגן שר שאלן מעללו שר והוא בעצם

נושא משרה כפל שחבר כנסת וייס אמר.
ש' וייס
אפשר לקרוא לו תת-שר.
אי זנדברג
לכול להלות. אפשר לקרוא לו שר משנה, אבל באלזשהו מקום לש

הגלון בדברים כאשר מדובר באדם שהוא סגן שר ומנהל משרד. לשנם

סגני שרים אחרים שלא מנהלים משרד. אם היינו רוצלם לדללק, לדעתי

הללנו צרלכלם לעשות את ההבחנה.
ש' וייס
אתה אז אומר בחוק שסגן שר לכול להיות במצב של פורוש 40%.
אי זנדברג
אני בעד לקבל את ההצעה, אבל אם הללנו רוצלם לדייק, אני

סבור שהללנו צרלכלם ללכת ולעשות גם את ההבחנה בין משרדלם שונים.
רי זאבי
שלוש הערות קצרות. ראשלת, בצדק ועדת האתיקה נתנה את דעתה

על הנושא, אבל אנל חושב שהלא לא הגלעה לפתרון הנכון. הפתרון

הנכון הוא לראות את סגני השרים בדלוק כמו שרים. הם לא עובדים

פחות מהשרלם לפל ההסתכלות שלי. הזכלר כבר חברל - חבר הכנסת

זנדברג, שחלק מהם גם משמש כסגני שרלם בלל שר מעללהם, ודאל שהם

עובדלם קשה, אז גם סגנל השרלם עובדים קשה. קחו את סגן שר

החלנוך, או אחרלם. הם- דלנם כדלן שרלם וצרלכלם להחלל עללהם את

דלן השרים, וברוח מה שוועדת האתלקה אמרה.הערה שניה - לגבי נוכחות שדים בכנסת בכלל, שהיא זעומה מאד

והיא לא מכובדת. מעמד הכנסת נמצא נפגע. אין לי הצעה קונקרטית מה

צריך לעשות להם, ח7ץ מאשר להעיר, אבל אפילו מה שנקרא קצינים

תורנים או שרים תורנים, הם לא באים.

היו"ר ר' פנהסי;

הערנו את זה כבר כמה פעמים.

רי זאבי;

אולי צריך לבקש מיושב-ראש הכנסת שיפנה לראש הממשלה.
שי וייס
הוא פונה. תאמין לי, הוא פונה כל שבוע.
אי האר
סליהה, אני רק אתמול פניתי.

ר' זאבי;

זה לא יכול להיות שיש שרים שלא זוכרים איך הבית הזה נראה,

ואנהנו לא זוכרים איך הם נראים.

הערה שלישית לגבי נוכהות במליאה ויז-א-וי נוכהות בבנין.

יש כאן מושג של נוכחות בבניך כי הכרטיס דופק. היה לי מקרה כזה

של חבר כנסת מסיעתי בכנסת הקודמת שלא ראו אותו כמעט בכלל

במליאה, והיו לו הרבה מאד שעות וימים של נוכחות בבנין. הוא עשה

את העבודה המדעית שלו, האקדמית, בחדרו.

שי וייס;

פרופסור להנדסת מכונות. זה לא פשוט.

ר' זאבי;

זה גם כן דבר שהגיע הזמן לתת עליו את הדעת.

היו"ר ר' פנתסי;

לכן. הסקרים שמפרסם היושב-ראש לגבי כמה הצבעות, זה מגלה

כמה נוכחות במליאה. היושב-ראש פרסם את הסקר האחרון ושם כתוב כמה

הצבעות בתוך הנוכחות.

ר' זאבי;

זח עדלין לא נותן אינדיקציה.
ש' וייס
רצים מהמזנון להצביע. צריך מינימום סקרים לפרסם. לכל דבר

יש טריק.
די זאבי
לא הכל זה הצבעות. שנית, יש כאלה שבאלם רק להצבעה ולא

יודעלם על מה הם הצבלעו.

בהזדמנות זו שוועדת האתלקה מעלה את הנושא הזה, נראה את

המכלול ומצאתל לנכון להעלר גם את ההערה הזאת.
מי גפנל
לל לש השגה לגבל כל הענין הזה של הפרלבללגלה שמקבללם שרלם

בענלו של אל נוכהות בבנלן הכנסת. ההוק מהללב, נכון לרגע זה, שמל

שהוא הבר כנסת, צרלך להיות הבר כנסת. בשבלל זה לש 120 הברל כנסת

שצרלכלם להשתתף בדלונים, צריכלם להשתתף בהצבעות, צרלכלם להלות

בבנלן וצרלכים לעשות את כל המטלות שמוטלות על הבר כנסת.

כל עוד שלא התקבל החוק הנורבגל, ושר...
הלו"ר ר' פנהסי
לא לעזור לך, לא להלה שום הוק נורבגל.
מ' גפני
בואו לא נסתכן. בפוללטלקה הלשראללת הכל פתוה לכל דבר וכל

כלוון, ולכן אנל מדבר לגופו של ענלן.

לגופו של ענלן, במצב הזה שראש ממשלה נבהר בבהלרות לשלרות

ומעמדה של הכנסת פוחת, לפעמלם אתה נמצא כאן שבועות שלמלם בבנלן

ואתה בקושל רואה אלזה שר שמסתובב כאן, ולאחרונה גם אתה אפללו

סגנל שרלם לא רואה.

אנל לא הושב שזה מן התבונה. אנל מבין את עמדתו של לושב-

ראש ועדת האתלקה מבחלנת ההגלון. הרל ועדת האתלקה צרלכה לדון על

חברל כנסת שהם בעצם, לא הללתל מגדלר אותם עבריינים, אבל כאלה

שאלנם ממלאלם את תפקלדם - מטייללם בחוץ-לארץ ולא נמצאלם, וועדת

האתלקה צרלכה לתת את הדעת על כך. לכן, מן ההגלון שסגן שר לא

מטייל באיזשהו מקום, אלא הוא עושה עבודה, אבל הוא אלננו עושה את

עבודת הכנסת. את תפקלדו כחבר כנסת הוא אלננו ממלא ולא עוד, אלא

עצם העובדה שהוא מחסלר, לפל ההצעה שלכם למעלה מ- 40% מהישיבות

בכנסת - המשמעות של זה שאנחנו הולכלם בהחלטה ומהללשלם החלשה

נוספת את מעמדה של הכנסת.

אני מתנגד ל- 50% של שרלם. מל שאלננו לכול להיות חבר

כנסת, שלתפטר מחברותו בכנסת ושלהלה שר דוגמת השר נאמן, או

דוגמאות שהלו תמלד.
הלו"ר ר' פנחסי
נכון לרגע זה, המצב בתקנון ששר - מותר לו להלעדר 50% . אם

תתקן את ה- 50% לשרלם, אתה תהלה צודק לגבל הסגנלם, אבל לא לכול

להלות שזה לשאר 50% והוא לשאר כמו חבר כנסת, בו בזמן שחבר כנסת,

חלק מתפקלדיו להגלש שאללתות, הצעות לסדר, ואת זה סגן שר לא לכול

לעשות. לכן, הוא צרלך להלות לותר משוחרר כל הוא עובד במשרדו.
מי גפנל
אני מודע לכל הענללנים האלה, אני גם הללתל שד. אנל לודע

את הדברים.
היו"ר די פנחסי
גם אני.

מי גפנל;

נכוו, אתה היית גם שד. אנל השתדלתל לא להחסיר בתפקלדלם

טלי בכנסת, ולא דק זה - גם הייתי הבד בוועדות. בתוד סגן שר,

הייתי גם הבד בוועדת הכנסת.

אני מציע כך - כל עוד שהתקנון הוא כזה, כל עוד שאלן הצעה

לשינוי התקנון בכיוון ההפוך, להשאלד את התקנון כמות שהוא.

תפקידה של ועדת האתיקה זה להפעיל שיקול דעת, והיא מפעללה

שיקול דעת נכון לפי הההלטות שאני ראיתי. גם לכאלה, שרים למשל

שמהסירים יותר מ- 50% או הברי כנסת שמהסירים יותר משליש, כאשר

יש שיקול דעת, זה נעשה בהצדקה.

שי וייס;

''יבלפו" את הוועדה. אל תמעיד את הוועדה.
מי גפני
אני מציע לא לשנות את התקנון. שתהיה החלטה לגבל הענין

הזה, שוועדת האתיקה תיקה בשיקול הדעת, ברגע שמגיעה תלונה על סגן

שר שלפעמים אין שר מעליו, או במקרים מסויימים כשאין שר מעליו,

לקחת את הענין הזה בחשבון, אבל לא שתהיה החלטה של הכנסת נגד

עצמה.

היו"ר רי פנחסי;

אני גם רוצה להצלג את דעתי. אנל חושב שההצעה הלא הצעה

ממוצעת והיא סבירה בהחלט. לא יכול לחיות שאנחנו נגיד - סגני

שרים, ועדת האתיקה תקל איתכם, הוא לא ידע כשהוא בא לשקול. יש לו

תפקיד להישאר במשדד או להגיע לכאן, כי הוא יודע אם הוא עבר את

השליש או לא עבר את השליש. הוא צרלך להיות סמוך ובטוח שוועדת

האתיקה תקל איתו. אנחנו לא צדיכים להעמיד אותו בפני ניסיון שהוא

לעבור את המכסה, והם יקלו איתו. למה לא נעשה את המהלך הזה?

יחד עם זה, אם אתה דוצה לשנות גם לגבי שדים, תביא הצעה

כוללת של שינוי גם לגבי שדים או לגבי חברי כנסת, כמו שאמר חבר

כנסת שבח וייס, שצריכח להיות נוכחות של לפחות x שעות.
ש' וייס
לא אמרתי.
היו"ר ר' פנחסל
הערתך הלתה נכונה. אז יש לדון,

נכון לרגע זה, לפי המצב הנוכהי, אני הושב שהפניה של ועדת

האתיקה היא נכונה, ולכן גם הזדרזתי להביא זאת מיד לסדר היום בין

הסעיפים הקודמים, כמו שאמר יושב-ראש ועדת האתיקה. אני הושב

שאנהנו צריכים להכריע בזה לכאן או לכאן.

אני בכל אופן תומך בזה. נעמיד להצבעה, ומה שהרוב יהליט.
ר' זאבי
יש הצעה שלי. אתה צריך לקיים שתי הצבעות. ההצעה שלי לראות

אותם כשרים - 50% .

צי ענבר;

יש יתרון מבהינתי להצעתו של הבר הכנסת זאבי. מבהינת ניסוה

החוק זה יהיה לי הרבה יותר פשוט.
היו"ר די פנחסי
אני חושב שזה כבר מרחיק לכת.

בכל אופן שרים עובדים יותר מאשר סגני שרים.
שי וייס
אני רוצה לסבך את זה לצבי, כי יש גם הצעה של הבר הכנסת

זנדברג. אני מציע שיהיו הגדרות כאלה - יהיה סגן שר, יהיה תת-שר

ויהיה סר חינו בעיני הוועדה.
אי זנדברג
יהיה גם סר וזעף לאחר שלא קיבל.
ר' זאבי
אני מציע שתצביע פעמיים. הצבעה ראשונה - האם לראות בסגני

השרים שונה מחברי כנסת.
היו"ר ר' פנחסי
קודם כל אני מעמיד להצבעה אם יש בכלל מקום לשנות את מעמדם

של סגני שרים מהמצב הנוכחי, לשיפור. לגבי כמה, נקיים הצבעה

חוזרת.

מי בעד לשנות את מעמדם של סגני שרים?

הצבעה

בעד - 5

נגד - אלן

ההצעה לשנות את מעמד סגנל השרים מבחלנת נוכחותם בכנסת, נתקבלה.
הלו"ר רי פנחסי
ההצעה התקבלה.

אנחנו מעמידים את הצעתו של הבר כנסת זאבי. מי בעד להשוות

את מעמד סגני השרים למעמד שר - 50%?

ש' וייס;

רעיונית, אני תומך בזה, ואני אצביע עבור ההצעה של הבר

הכנסת יהודה לנקרי.

הצבעה

בעד - 1

נגד -

הצעתו של הבר הכנסת זאבי לא נתקבלה.
היו"ר רי פנהסי
מי בעד הצעת יושב-ראש ועדת האתיקה, לגבי 40% לסגני שרים?

הצבעה

בעד - 5

נגד - אין

הצעת יושב-ראש ועדת האתיקה לאפשר לסגני שרים להיעדר עד 40%

מישיבות הכנסת, אושרה.
היו"ר רי פנהסי
ההצעה התקבלה.
י' לנקרי
אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, מודה לחברי הוועדה.
היו"ר רי פנחסי
אנחנו מבקשים מהיועץ המשפטי שינסה את הניסוח המתאים.3. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ
הלו"ר ר' פנחסי
"לכבוד

יושב-ראש ועדת הכנסת

חבר הכנסת רפאל פנחסל
הנדון
מילוי מקומו של לושב-ראש הכנסת בתקופת שהללתו בחוץ-לארץ

"לושב-ראש הכנסת לוצא להוץ-לארץ בשללהות ממלכתלת מיום כ"א

מרהשוון התשנ"ה (21 בנובמבר 1997) ועד אי כסלו התשנ"ה (30

בנובמבר 1997).
על-פל הוק לסוד
הכנסת, סעלף 20א', למלא את מקומו סגן ללושב-ראש

שתבהר ועדת הכנסת מבין סגני יושב-ראש הכנסת.

ועדת הכנסת מתבקשת לבהור את הסגן ללושב-ראש שלמלא מקומו.

לושב-ראש הכנסת ממללץ על סגן לושב-ראש הכנסת מאיר שטרלת."

מל בעד ההצעה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אלן

הבקשה למנות את סגן יושב-ראש הכנסת מאיר שטרלת כממלא מקום

ליושב-ראש הכנסת בעת שהללתו בחוץ-לארץ, נתקבלה.
אי זנדברג
לאן הוא נוסע?
הלו"ר ר' פנחסי
למלטב לדלעתל, לגרמניה, ושמעתל שבדרך אולל הוא עובר גם

בלוון.4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

קבלעת ועדה לדלון בהצעת חוק
היו"ר ר' פנחסי
הצעת חוק הרבנות הראשלת ללשראל (תלקון - אלסור עלסוק נוסף),

התשנ"ז-1997- של חבר הכנסת אברהם יחזקאל - הכנה לקרלאה ראשונה.

סגן השר לענללני דתות הצלע להעבלר את החוק לדלון בוועדת החוקה,

חוק ומשפט.

חבר חכנסת רפי אלול הצלע להעבלר לוועדת הפנלם ואלכות הסבלבה.

אדונל הלועץ המשפטל, לאלזו ועדה אתה ממללץ?
צי ענבר
במקרה הזה, מדובר למעשה בנושא ארגונל. זה לא נושא משפטל.

הלו"ר ר' פנחסל;

למה? עלסוק נוסף.

צי ענבר;

עיסוק נוסף של...

הלו"ר ר' פנחסי;

רבנ לם.

צי ענבר;

מבחלנת חתקנון, ועדת חפנלם עוסקת בלן הלתר בארגון הדתות

של להודלם ושל לא יהודלם, כלומר כל הנושאלם הארגונללם.

הלו"ר ר' פנחסי;

זה לא ארגון.
שי כרם
זה לא ארגון, זה מהותל. זה נושא של קבלת כסף.

צי ענבר;

זה לא נושא של חוק ומשפט, זה לא נושא של סדרל השפלטה.

השאלה הלא האם מותר לנושא תפקלד כזה לעסוק בעלסוק נוסף. זה נושא

ארגונל מטבעו.

הלו"ר ר' פנחסי;

לפי חמלצתך, זה שייך לוועדת הפנים.

מל בעד להעביר את הנושא לוועדת ההוקה, חוק ומשפט?הצבעה

בעד העברה לוועדת החוקה, הוק ומשפט - 3

בעד העברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - 2

הצעת הוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - איסור עיסוק נוסף),

התשנ"ז-1997 - של הבר הכנסת אברהם יחזקאל, עוברת לוועדת ההוקה,

חוק ומשפט.

שי ו י יס;

למרות שהצבעתי בעד ועדת ההוקה, הוק ומשפט במהשבה שניה לא

הייתי רוצה להביך את שאול יהלום, שהוא ודאי הברם של הרבנים

הראשיים. נדמה לי, לטובת העניו, כדאי שזה יהיה בוועדה אהרת. אני

אומר דוגרי. לא אכפת לי באיזו ועדה, יכול להיות בוועדת המדע.
היו"ר רי פנחסי
שבה, אתה יכול לבקש רוויזיה.
ש' וייס
אני מבקש רוויזיה.

היו"ר ר' פנחסי;

היתה הצבעה, אי-אפשר לבטל הצבעה.

שי וייס;

אז אני מבקש רוויזיה. לא אני, אלא ההברים ואני יהד.
ר' זאבי
לקראת הרוויזיה, נשאל את הבר הכנסת שאול יהלום לדעתו.

קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום
היו"ר ר' פנחסי
"השריפה בבתי הזיקוק באשדוד"

"הפיקוה על העברת הומרים מסוכנים במשאיות"
הצעות הברי הכנסת
יצהק וקנין, שאול יהלום ואפי אושעיה.

שר התשתיות הלאומיות הציע שוועדת הכנסת תקבע איזו ועדה תדון

בהצעות.

נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע.
ר' זאבי
ועדת הפנים.
שי כרם
זה שילך לתהבורה.
ש' וייס
מה זה שילך לוועדת המדע?

צי ענבר;

זה נושא ששייך לאיכות הסביבה.

אי זנדברג;

נושא משאיות מטופל באופן שוטף בוועדת הכלכלה.
אי האן
ודאי, כי זה תהבורה.

צי ענבר;

אבל כאן מדובר בכל זאת בנושא שהזיקה שלו הלא לנושא איכות

הסביבה.
היו"ר די פנהסי
מל בעד להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה?

הצבעה

בעד העברה לוועדת הפנלם ואיכות הסביבה - 4

נגד - אין
ההצעות לסדר היום בנושא
"השריפה בבתי הזיקוק באשדוד" ו"הפיקוה

על העברת הומרלם מסוכנלם במשאלות", עוברות לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה.
יושב-ראש הכנסת די תיכון
תבדוק מי מטפל בנושא הזה. זה הרי נדון הדשות לבקרים

בכנסת- העברת הומרים מסוכנים.

אי זנדברג;

ועדת הכלכלה.
יושב-ראש הכנסת די תיכון
יכול להיות. תבדוק.

הלו"ר ר' פנהסי;

אם להלה ערעור, נעמלד את זה בהזרה להצבעה.

שי וללס;

אני מצלע שהברי הכנסת אבי להזקאל וסאלה טריף להללטו

ביניהם.5. אישור נוסח הצעה לנוהל "שעת שאילתות"

הלו"ר ר' פנחסי;

אנחנו למעשה אלשרנו עקרונית את הנושא של "שעת שאללתות",

הנושא שנשאר להכרעת היושב-ראש הוא השם של "שעת השאילתות".

הבר הכנסת זאבי העביר רשימת שמות ליושב-ראש הכנסת, ואני
אקרא את השמות
1. אדונל השר!

2. שאלה לשר

3. השר משלב

4. תשובות השר

5. שאלה ותשובה

6. שאלה ועוד שאלה

7. שו"ש (שאלה ועוד שאלה)

8. שו"ת (שאלות ותשובות)

9. שוט ושו"ת

10. שרלם ומדברלם

11 . בעלי תשובה

12. השרלם הוזרים בתשובה

13. תשובה לכל שאלה

14, לש תשובות!

15. מול"ד (מענה ותשובה לכל דורש)

16. שמ"ש (שרים משלבלם)

ש' וייס;

אי-אפשר להתהכם כאן. אני מבקש רשות דלבור.
היו"ר רי פנחסי
קודם כל נשמע את יושב-ראש הכנסת.
יושב-ראש הכנסת די תלכון
משפט אהד, כל אנל צרלך לזוז. ראשלת, תודה לחבר הכנסת זאבל

על המוח הלוצר שלו, מגלה לצלרתלות. שם טוב מבטלה הצלחת המכשלר,

שם רע לעתים בעוכרי המכשלר.

הלות שהמכשלר הוא חשוב, צרלך להתרכז. לל אלן שום דעה

בענין הזה. כל השמות, בחלקם טובלם לותר, בחלקם טובלם פחות. בסך

הכל, מה שתחללט הוועדה.
היו"ר רי פנחסי
מה אתה היית ממליץ? אנל חשבתל - "שאלה ותשובה". זה נותן

גם מבחלנת שאללתות וגם תשובת השר, או - "תשובה לכל שאלה". שני

אלה נראלם כל הם לותר קרובלם גם מבחלנת נושא שאלה ותשובה.
הלו"ר רי פנחסי
אני אקרא שוב את השמות.ר' זאבי;

אני רוצה להמליץ. שוט ושו"ת יקבל את התהודה הכי טובה.

יושב-ראש הכנסת די תיכון;

אבל כל אהד ישאל אותך מה זה.

ר' זאבי;

אז הוא לתהיל להתעניין.
יושב-ראש הכנסת די תיכון
אבל אף אהד לא יוכל לומר מה זה.

ר' זאבי;

ישלהו אותם אליי. שוט ושו"ת - שאלות ותשובות בראשי תיבות.

שי וייס;

אני כמובן מאד מעריך את היצירתיות של גנדי. אני בנעוריי

והוא בצעירותו, היינו שותפים.

יושב-ראש הכנסת די תיכון;

גם אתה היית יוצר פעם.

ש' וייס;

בוודאי, הוא היה העונה הטוב ביותר שלי - גנדי, כשהיה

מזמין אותי ליהידה שלו, להידונים.

יושב-ראש הכנסת די תיכון;

שבח תמיד היה מבטיה פרסים, אף פעם לא היה מחלק.

שי וייס;

החלטה שלנו היא השובה כאן, כי זה מוסד שצריך להיות עם

השם. קודם כל, לפרלמנט אסור להתחכם עם שמות. אני אומר במובן

הטוב להתהכם.

מכל מה שיש כאן, רק שני דברים לדעתי באים בחשבון - "שאלות

ותשובות", או "תשובה לכל שאלה", לא בגלל שזה מרתק, כי אסור לנו

להתהכם.

היו"ר ר' פנחסי;

"תשובה לכל שאלה" - כפי שאני אמרתי, או "שאלה ותשובה" -

זה למעשה ממצה את עצמו משני הכיוונים.

שי ו ליס;

"שאלות ותשובות" זה פשטני מדי. זה יבש.ד' לב;

"תשובה לכל שאלה".
ר' זאבי
זה ראשי תיבות תל"ש.

שי וייס;

תפסיקו עם הגימיקים. השאלות עצמן יהיו גימיקים, אז השם

לפרוות שלא יהיה גימיק.

הי ו"ר די פנהסי;

"תשובה לכל שאלה" - זה גם נראה ליושב-ראש.

אי זנדברג;

אני בעד "שאלות ותשובות", ואסביר מדוע. זה בנאלי, זה

נכון, אבל אנחנו - העגה המקצועית שנתהיל להשתמש בה תהיה השו"ת.

הרי זח מה שיהיה בסופו של דבר, וככה אתה משלב איזשהו שם פורמלי

יבש, וגם ביטוי פרקטי.

אי יאיר;

"תשובה לכל שאלה" זה ארוך מדי.
מי גפני
אני בעד "שאלה ותשובה".
היו"ר ר' פנחסי
"שאלה ותשובה". לא תשובה לכל שאלה?
מי גפני
לא. "שאלה ותשובה".

היו"ר ר' פנחסי;

חבר הכנסת זנדברג מציע - "שאלות ותשובות".

מ' גפני;

"שאלה ותשובה". זה יותר דרמטי, וזה ייכנס בסלנג.

די ברונפמו;

אני תומך בחבר הכנסת זנדברג - "שאלות ותשובות".

היו"ר ר' פנחסי;

"שאלות ותשובות" או "שאלה ותשובה"?די ברונפמו;

"שאלות ותשובות".

הלו"ר רי פנחסי;

חבר הכנסת -זנדברג, אני חושב שלותר נכון לחגלד ''שאלח

ותשובה", כל כל חבר כנסת שואל שאלה אחת. יותר נכון להגלד -

"שאלה ותשובות".
צי ענבר
לוצא כאן - "החלטת ועדת הכנסת בדבר שעת שו"ת" - זה מצלצל

לפה.
שי וייס
תאמינו לל שאנל מחבב את שעשועל הלשון, אבל זו כנסת.

הלו"ר רי פנחסל;

השאלה אם לכתוב את זה בראשל תלבות או בשם המלא.
שי וללס
ראשלת, זה צרלך להלות מאד קצר. שנלת, אסור שלהלה גלמלק.

שללשלת, שלא להלה מסובך להגלד את זה. לדעתל זה מקסלמום שתל

מלללם.
צי ענבר
"שעת שו"ת".
שי ו ל לס
לא "שעת שוט" ולא "שעת שויית". זה לדעתל או "שאלות

ותשובות" או "שאלה ותשובה'', או בכלל השם לא מוכרח לכלול את

המללה שאלה ותשובה. הוא לכול להלות לותר ממוקד, כמו שלש

בטלוויזלה "מוקד" או דברלם כאלה. לודעלם שזה שאלות ותשובות, אבל

זה לא מוכרח להלות בשם עצמו.
רי זאבל
"שרלם על המוקד".
שי וללס
אני רוצה להצלע לכם משהו. זה אמנם לא כל כך מקובל. אני

מצלע שלא נתבילש, מלשהו מאלתנו - אולל גנדל עצמו שהוא לזם את

רוב השמות - לחללף מללה. לש כאן שנל עלתונאלם בבלת שלכוללם לתת

לנו עצה טובה - אחד זה חללם הכט, והשני זה הכט חללם. תחללף אלתו

מללה. הוא גם עלתונאל, גם מכלר את הפרלמנטרלזם.
אי חאן
אנהנו נבקש ממזכלר הכנסת שלבוא בדברלם עם חללם הכט.א' האן;

גנדי.
הלו"ר ר' פנחסל
אבל לחד עם זה, אני לא רוצה להבלא זאת שוב לכאן. אנחנו

נחללט.
שי וייס
בואו לא נחללט. עוד לום אחד.

הלו"ר ר' פנחסי;

למה? היושב-ראש רוצה להתחלל עם חמנגנון חזה.

ש' וללס;

הוא יפעיל את המנגנון ואת הטם ירכיבו עוד לומללם.

הלו"ר ר' פנחסל;

אם להלה שלנול, נעשה. לכול לחלות שהוא לקבל את זה. אם

חללם הכט לצלע רעלון אחר, נבלא את זה בלום שנל הבא.

אנל מבלו שהנטלה הלא לפנות לחללם הכט, אבל בלנתללם אנחנו

רוצלם לקבל את מה שהיושב-ראש המללץ - "שאלות ותשובות" או "שאלה

ותשובה".

שי וייס;

"שאלות ותשובות".

הלו"ר ר' פנחסי;

"שעת שו"ת", כמו שהוא אמר - בראשל תלבות, ובכתלב מלא -

"שאלות ותשובות".
מי גפני
לא "שעת שו"ת". זה ללכנס לסלנג. להלה "שאלות ותשובות".

הלו"ר ר' פנחסי;

מל בעד "שאלות ותשובות"?

ר' זאבל;

אז בשבלל מה מתייעצלם עם חללם הכט?

שי וללס;

אנל לא מצלע להחללט. חכה עוד לום, פנחסל.

הלו"ר ר' פנחסי;

בסדר. אם כך, הנושא נשאר.6. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה למלזוג הצעות חוק

הלו"ר ר' פנחסי;

חבר כנסת אבל יחזקאל - יושב-ראש ועדת הכלכלה, מבקש לאחד
שתל הצעות חוק
1. הצעת חוק רשות הדואר (תלקון מס' 7), התשנ''ו-1996.

2. הצעת חוק רשות הדואר (תלקון מס' 8)(אחרלות לחבללה בשלרות בלן

לאומל), התשנ"ז-997ו - בקשה למלזוג לפל סעלף 122 לתקנון.

"שתל הצעות החוק שבנדון, נדונו באופן מאוחד בוועדת הכלכלה

של הכנסת, במסגרת הכנתן לקרלאה שנלה ולקרלאה שללשלת.

בתוקף הסמכות לפל סעלף 122(1) לתקנון הכנסת, אודה לך אם

תבלא לאלשור ועדת הכנסת את מלזוגן של שתל ההצעות והבאתן לקרלאה

שנלה ולקרלאה שללשלת כהצעת חוק אחת."

שתל ההצעות הן קרובות, ולכן הוא מבקש להבלא זאת כהצעה אהת

ולא כשתל הצעות.

שי וייס;

של מל ההצעות?

הלו"ר רי פנחסי;

כנראה ממשלתיות.

שי וייס;

זהו, כל אם הן הלו פרטלות, הוא הלה מבקש לפצל.
אי בו-יוסף
הממשלה הסכימה.
הלו"ר רי פנחסי
מי בעד לאחד את שתל ההצעות?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אלן

הבקשה למזג את הצעת חוק רשות הדואר (תלקון מסי 7), התשנ"ו-1996,

עם הצעת חוק רשות הדואר (תלקון מסי 8)(אחרלות לחבללה בשלרות בלן

לאומל), התשנ"ז-1997, אושרה.

הלו"ר רי פנהסי;

ההצעות אושרו כהצעת חוק אחת.

חלשלבח נעולה.

הלשלבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים