פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי כ"ח באלול התשנ"ז (30.09.1997). שעה 13:00

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו''ר

עבד-אלמלאכ דהאמשה

שבח וייס

רענן כהן

חגי מירום

עמנואל זיסמן

נעמי חזן

ראובן ריבלין

מיכאל קליינר

מתמנים: אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

איוור קירשנר- מנהל ועדת הכספים

גאולה תיאל- מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

יועצת משפטית: אנה שניידר

איילת יאיר - מתמחה

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: חנה כהן

סדר היום: סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1998 והצעות החוק הנלוות.

סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1998 והצעות החוק הנלוות

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היוס סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת

1998 והצעות החוק הנלוות. מונחת לפניבם הצעת ועדת הכנסת: "על פי סעיף 131 לתקנון,

קובעת ועדת הכנסת את סדרי הדיון בתקציב השנתי לשנת 1998 והצעות החוק הנלוות
כדלהלן
1. קריאה ראשונה:

א. ''הצעת חוק התקציב לשנת 1998 והצעות החוק הנלוות לו יונחו על שולחן הכנסת

עד יום שני, כ"ו בתשרי התשנ''ח - 27 באוקטובר 1997. שר האוצר יישא את נאומ התקציב

על מכלול הצעות החוק הקשורות לתקציב, למחרת ביומ גי.

ב. 'הכנסת רשאית להסמיך את ועדת הכספים להתחיל בדיוניה עם גמר נאומו של שר

האוצר.

ג. -הדיון על התקציב ועל החוקים הנלווים יהיה אישי ויוקצו 5 דקות לכל נואם.

סעיף ג' הנ"ל הוא סעיף מתוקן. בהצעה הקודמת הדיון היה סיעתי ועל פי בקשת

האופוזיציה תוקן הנוסח והדיון יהיה על בסיס אישי, לכל חבר כנסת יוקצו 5 דקות.

ד. -בסיום הדיון תינתן תשובת שר האוצר ותתקיים הצבעה על הצעת חוק התקציב

והצעות חוק הנלוות בקריאה ראשונה'.

סטנדרט זה היה מקובל בשנים עברו. אני מבין שעיקר הוויכוח הוא לגבי החוקים

הנלווים.
שבח וייס
אני לא מבקש לשבש את השמחה סביב דיוני התקציב, ובוודאי שלא סביב הפרוצדורה

וההסכמות לגבי סדרי הדיון בחוקי התקציב. אני מבקש להודיע בשם הסיעה שאנו מבקשים

התייעצות סיעתית, ולא כדי לשבש את הישיבה הזו.
היו"ר רפאל פנחסי
הבנתי שהוויכוח הוא לא לגבי הקריאה הראשונה, ולכן אין שום צרך בהתייעצות לגבי

סדרי הדיון בקריאה הראשונה. הוויכוח הוא לגבי הקריאה השניה שבה יש תרגילים

פרלמנטריים.
שבח וייס
העניין העיקרי הוא כמובן ההסכמות של סיעת העבודה לגבי הקריאה השניה

והשלישית, וטבעי שבחוק כל כך מרכזי בחיים הציבוריים רוצים להגיע להסדר הוגן. אני

מעריך שבסופו של דבר נגיע להסדר ואני עומד על כך, שהפעם כל הסיעות ישותפו בהסדר

כי בעבר היו טענות צודקות מהסיעות הקטנות, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה. אנו

כוועדת הכנסת צריכים לתת את הטון, כדי להגיע להסכמה רחבה.

איני בטוח שצריך לצמצם את הדיון בקריאה שניה ושלישית ליום וחצי. לא יקרה שום

אסון אם הדיונים בקריאה שניה ושלישית יארבו יומיים או שלושה ויינתן יותר ביטוי

לחברי הכנסת. זה החלק הפרלמנטרי החשוב ביותר, בי באמצעותו בעצם דנים בכל מכלול

הדברים, במו: מעמד נשיא המדינה, אם ניתן לנזוף בו או לא, ודיון עד לאוותן המשרדים.

אני מבקש התייעצות סיעתית. אין מניעה מבחינתי שלגבי הקריאה הראשונה לא תהיה

ישיבה נוספת, אם יושב ראש ועדת הבנסת יגיע להסדר עם חבר הבנסת רענן בהן.

רענו בהו;

אנו מבקשים התייעצות סיעתית משום שיש שאלה מרכזית לגבי חוק ההסדרים.

שבח וייס;

פורמלית ביקשתי התייעצות סיעתית, אך אני מסבים שלא תהיה ישיבה נוספת לגבי

הקריאה הראשונה אם יושב ראש ועדת הבנסת יגיע להסדר עם יושב ראש סיעת העבודה.

נעמי חזן;

אני מבקשת להדגיש את שתי הנקודות שיש עליהן אי הסכמה, ומשום שהיתה בקשה של

חבר הבנסת שבח וייס להתייעצות סיעתית; אני סבורה שאיו בעיה לגבי סדרי הדיון

בקריאה הראשונה, אך יש בעיה עם הטיפול של הוועדות בחוק ההסדרים. אם מתקבלת

הבקשה של סיעת מרץ, שמקובלת גם על סיעת העבודה, להעביר את הטיפול באותם

סעיפים רלוונטיים לוועדות הרלוונטיות, כדי שהן תוכלנה לדון בהם.

בעיה נוספת היא לגבי ההסתייגויות בקריאה השניה והשלישית. לפי תקנון הבנסת לבל

הסתייגות מוקצות 5 דקות, אני מציעה שנשאיר עקרון זה ואם יש הבנות יש לעשותן אחר

בה בי תמיד מתפשרים על ההבנות. אני מוצאת שלא ראוי ולא יאה לקבל החלטה בבר

בשלב זה, שבובלת את בושר הביטוי של חבר הבנסת בהסתייגויות, ומנוגדת למה שבתוב

בתקנון.

היו"ר רפאל פנחסי;

את מתייחסת לסעיף 4 בהצעה של ועדת הבנסת. ברגע אנו עוסקים רק בסעיף 1

שהקראתי בתחילת דבריי.

נעמי חזו;

הבעיה היא בסעיפים האחרונים, בעניין הטיפול בסעיפים של חוק ההסדרים חמן

ההנמקות בפי שבתוב בתקנון.

מיכאל קליינר

יש לי ספק אם ניתן להפעיל את חוק ההסדרים לפי התקנון. בדיון בקריאה הראשונה, בין

אס הוא יהיה אישי או סיעתי, בסופו של דבר יבולים חברי חבנסת או נציגי הסיעוח לומר

שהם רוצים שהחוק ידון בוועדות השונות ולא בוועדת הכספים, והדבר יובא לוועדת הבנסת

שתדון בכך. איני רואה איך יכול חבר הבנסת רענן כהן, בשיחה עם יושב ראש ועדת הכנסת,

לקשור בין שאלה מהותית שתגיע לסמבות ועדת הבנסת הרבה יותר מאותר, לבין השאלה

הפרוצדורלית במה דקות ידבר בל חבר בנסת. איני מביו מדוע יש מניעה לאשר היום את

מסגרת הדיון.
שבח וייס
אני יכול לשאול את אותה שאלה: נזה בוער לאשר את סדרי הדיון כבר היום?!
אריח האו
הלחץ לאשר את סדרי הדיון, היה שלי, משום שהכנסת תהיה סגורה בחג הסוכות.
מיכאל קליינר
אני סבור שיש לקבוע מועד אתר לדיון, ואם תהיה ועדה כדי להסדיר את סדרי הדיון,

ראוי שגם נציג סיעת ליכרר-גשר-צומת ישתתף בה.
ראובן ריבלין
אני מבקש לשאול את היועצת המשפטית אם ניתן לפי התקנון להגביל את זמן

ההסתייגות.
אנה שניידר
הזמן המוקצב לכל הסתייגות הוא 5 דקות.
ראובן ריבליו
אני מציע לראות מהן ההסתייגויות ואז לקבוע את המסגרת.
אנה שניידר
זה לא ניתן כי זה ברגע האתרון, אתרי הדיון לקריאה השניה.
היו"ר רפאל פנחסי
סעיף 1 בהצעת הוועדה דן בקריאה הראשונה ולגביו אין תילוקי דעות. הבעיה היא

לאלו ועדות להעביר את התוקים הנלווים, ומה יהיו סדרי הדיון בקריאה השניה

והשלישית.
שבת וייס
לא מדוייק לומר שאין חילוקי דעות. אני יודע שיש גם חברי ליכוד, בתוכם יושב ראש

ועדת העבודה והרווחה, שלא אוהבים את ההצמדה של חוק התקציב לתוק ההסדרים.
היו"ר רפאל פנחסי
לאתר שמאשרים את הסעיפים בקריאה ראשונה, תבר הכנסת יכול לבקש לאחו ועדה

להעביר, וההחלטה על כך מגיעה בכל מקרה לוועדת הכנסת.
חגי מירום
חוק ההסדרים במשק המדינה הוא אסון חקיקתי, שהתחיל ביוזמה של פרס ומודעי. אני

קורא לחוק זה: -חוק בהזדמנות חגיגית זו", כי אנשי האוצר מנצלים את ההזדמנות הזו כדי

לנקות שולחן עם כל הרעיונות החקיקתיים שיש להם. החוטא האחרון והגדול מכולם היה

שר האוצר אברהם שוחט, שחבר הכנסת לשעבר, גדליה גל ואנוכי ניסינו לשכנעו לרדת

מחוק ההסדרים ולהוביל את כל העניינים בוועדות בצורה מסרררת, רק עם חוק התקציב.

דבר זה נכון מבחינה קואליציונית ואופזיציונית, כי באים לדיון של כ- 9 שעות שבסיומן יש

תקציב. חוק התקציב הוא חוק מסגרת שדנים בו במשך מספר שעות עם הקצאות סיעתיות.
מיכאל קליינר
יש אינטראקציה אדירה בין התקציב לחוק ההסדרים. יהיה מאוד לא רציני להעביר את

תוק התקציב בלי להעביר את חוק ההסדרים, משום שרב הסעיפים של חוק ההסדרים באים

בגין דיוני התקציב. התקציב יוצא מהנחה שחוק ההסדרים עובר, ואם מעבירים את התקציב

ולא מעבירים את חוק ההסדרים זה כאילו לעשות צחוק מהעניין.
חגי מירום
אני בדעה שאפשר להעביר את חוק ההסדרים חלקים חלקים עוד לפני חוק התקציב, או

במקביל, דרך הוועדות, ובכך לעשות חקיקה ראויה.

הצלחנו להגיע להישג כלשהו אצל שר האוצר לשעבר, אברהם שוחט, ולהביא לצמצום

דרמטי של מספר החוקים שהגיע דרך חוק ההסדרים. דבר זה מוכיח שאפשר בעצם להגיע

לאפס, אם קצת מונאמצים.
אנה שניידר
חוק ההסדרים בשנה שעברה היה הגדול ביותר שהיה.
חגי מירום
בשנה האחרונה לכהונתו של שר האוצר אברהם שוחט היה מספר מאח- נוצומצם של

סעיפים בחוק ההסדרים, דבר שמוכיח שאפשר להגיע עד ביטול לחלוטין.

יושב ראש הכנסת דן תיכון היה נגד חוק ההסדרים ועמד על כך כמו סלע במשך כל

השנים, גם מול ממשלתו וגם כשהיה באופוזיציה.

השאלה היא אם ועדת הכנסת מסוגלת לעשות מעשה, או שעולם כמנהגו ינהג. אני מפנה

שאלה זו בעיקר ליושב ראש ועדת הכנסת, כי בנושא זה יש שני שותפים, יושב ראש ועדת

הכנסת ויושב ראש ועדת הכספים, שצריכים לקחת על עצמם את העניין ולא תמיד מצליחים

בכך.

מיכאל קליינר

האם לא היתה סיבה טובה להתנגדותו של שר האוצר לשעבר, אברהם שוחט ?
חגי מירום
הרגשתי ששר האוצר לשעבר מבין את העניין, אך בסופו של דבר למדתי שאנשי האוצר

מנסים להשיג את יעדיהם בדרך הכי קצרה. החקיקה כחקיקה והכנסת ככנסת פחות

מעניינים אותנו. אותנו כמחוקקים צריך להיות מעניין איו עובר התהליך ואיך הוא מתנהל.

אם חוק הבריאות עובר בתוך ועדת הכספים, עם עניינים מאוד מהותיים, זהו דבר פסול

מאוד.
היו"ר רפאל פנחסי
ניתו לקבל החלטה שחוק ההסדרים יתבטל רק בקדנציה הבאה, כי בכל שנה, מי שיהיה

בשלטון יגיד אחרת.
חגי מירום
אני מבטיח שבלית ברירה אהיה ממובילי החקיקה הזו. אם חברי הכנסת מוכנים נניח

הצעת חוק לביטול חוק ההסדרים. אנו נאבקים על החקיקה הפרטית שלנו ולאיזה ועדה

להעבירה, ואילו בחוק ההסדרים דורסים את הכל ברגל גסה.

לא ניתן כרגע לאשר את סדרי הדיון לקריאה הראשונה, כי אם מביאים את חוק

ההסדרים למשק המדינה מסכימים עם עצם؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸ הרעיון שלו.
מיכאל קליינר
הוועדות הן נואוד חשובות ומקובל בהן להוסיף ולהיטיב, אך כשצריך לקצץ, ועדת

הכספים היא הוועדה היחידה שיכולה לעשות זאת. לא ניתן למצוא דוגמא לוועדה שקיצצה

בתחום שעליו היא מופקדת. זו הסיבה שאם תוגש הצעת חוק לביטול חוק ההסדרים

בקדנציה הבאה, חבר הכנסת אברהם שוחט, או כל מי שחושב שיש לו סיכוי להיות במשרד

האוצר, יתנגד לו.
חגי מירום
אני מאמין שעה- בקדנציה הנוכחית אפשר לבטל את חוק ההסדרים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מוכן להצטרף להצעת חוק מו אם תועלה. ניתן במהלך השנה להביא את כל החוקים

שהאוצר רוצה.
חגי מירום
אני מציע שלא נאשר היום את הצעת הוועדה, וכדאי להקים צוות שילך עם רעיון זה

לשר האוצר. אל לנו לזלזל ביכולת שלנו להידבר עם המערכת שיח ענייני ולאו דווקא

פוליטי. אני בטוח שהשר נאמן יפתח את עיניו וליבו ויהיה מוכן לבדוק מה ניתן לעשות. גם

אם נביא הצעת חוק מקוצצת זה יהיה שווה, כי הרי כל פרק הוא הגדלת העיוות החקיקתי.
ראובן ריבלין
נטיית הלב הפרלמנטרית היא ללכת לפי הצעתו של חבר הכנסת חגי מירום. מצד שני

אני מקבל את ההערה שזה לא ישים. אם הכוונה להצהרת כוונות אמיתית שבה אנו כחברי

כנסת, ללא הבדל סיעות, אלא בהפרדת רשויות מוחלטת, אומריס שאנו לא רואים בעין

טובה את הנושא של חוק ההסדרים, כי הוא חוק אנטי פרלמנטרי מובהק. גם הממשלה

והאוצר מתייחסים לחוקים שאנו מבקשים להעביר בקלות דעת, מהטעם הפשוט שהם

יודעים שאם יש איזה חוק שדורש לגבי ביצועו סכומים מסויימים, בחוק ההסדרים יבטלו

אותו. כך לדוגמא אפשר על פי חוק ההסדרים במשק לבטל את חוק לימודים ארוך. יש בכך

חומרה רבה ואני יודע שכמו שהחוק בא לעולם עקב אחדות לאומית, גם אחדות לאומית

יכולה להעבירו מהעולם, ואולי יפה שעה אחת קודם. יחד עם זאת כאשר מדברים על

התקציב הקרוב, שמתוכנן כבר לפרטי פרטיו מבחינת הרעיון המרמי של הממשלה ושל

האוצר, אני בטוח שאם נתמוך היום ביתמה של חבר הכנסת חגי מירום יראו בזה התרםה

כלפי הממשלה.

אני מציע שנחליט שלגבי השנה הבאה אנו מבקשים להציע, ויכול להיות שנצטרף

להצעת חוק יסודות החקיקה, שיקבעו במפורש שלא יעשה שימוש בחוק ההסדרים במשק

בצמה- לחוק התקציב.

אני מתחייב להעלות את הנושא הזה בישיבת סיעת הליכוד, על מנת שניתן את דעתנו

על הנושא מאחר שצריך לראות את הנושא בהיקפו הכולל.

עבד-אלמלאכ דהאמשה;

הדברים של חבר הכנסת חגי מירום מארד משכנעים. אני בעד שתהיה נציגות מצומצמת

של חברי כנסת שתפנה לשר האוצר, למרות שאני מסכים עם חבר הכנסת ראובן ריבלין שלא

ניתן להחיל הצעה זו כבר מהשנה. יש להתחיל לדבר על השינוי כבר מעכשיו, כי אם

הנושא ירד מהפרק עתה, רק כחודש לפני התקציב לשנת 1999 נתחיל שוב להיזכר בנושא.

אני בטוח ששר האוצר החדש, שאינו איש סיעה ואינו קשור לסיעה מסויימת, יהיה פתוח

למחשבות חדשות ויהיה ניתן יחד איתו לשנות אח הדברים.

לגבי הסיעות הקטנות והבינוניות, אני מקווה שבכול הסדר שיהיה המפלגות הקטנות לא

תקופחנה כפי שהיה בשנים קרדמות.

שבח וייס;

חוק ההסדרים הוא הנושא המרמי בדיון על חוק התקציב. בשש השנים האחרונות תוך

כדי הדיון בתקציב התייחסו חברי הכנסת לשאלות שחבר הכנסת חגי מירום הציג. במשך 30

שנה שרי האוצר היו מביאים תקציב לאישור הכנסת והתקציב היה מאושר כמעט כמו

שהובא לקריאה ראשונה. אם שרי האוצר שהיו מ- 1977 היו יציבים והיו מן המפלגה

הגדולה והעיקרית, ההסדר הזה היה נמשך עוד כמה שנים. בעבר היתה משמעת חזקה

מאוד, שרי האוצר היו אנשים חזקים מארד ואולי החזקים ביותר במפלגתם, כך גם יושבי

ראש ועדת הכספים שהיו אנשים מאח- חזקים במפלגתם.

במסגרת התפתחות הדמוקרטיה הישראלית והאנדיבידואליזם, ועדות הכנסת הפכו

לקבוצות לחץ. נוצר סידור שוועדת הכספים ממונה על הכנסות המדינה ווועדות הכנסת על

הוצאות המדינה. אין לי טענה לכה כי הכנסת היא נציגה של הציבור, ובכך התגוונה מאה-

הדמוקרטיה והצטמצמה הדיקטטורה הפנים מפלגתית.

תקציב מדינה הוא חוק מוביל, והחוק שאומר שיש להביא את וזוק התקציב בסוף חידש

אוקטובר הוא יתמה שלי, עוד מהתקופה שמר יורם ארידור היה שר האוצר, כשנוכחתי

שתוקי התקציב מובאים שבועיים ל9ני סוף השנה. מר ארידור רצה שהחוק יובא מוקדם

יותר כדי לכפות על משרדי ממשלה הכנות כבר בקיץ. אני כאיש אופתיציה רציתי שיהיה

זמן לדון בחוק. חשבנו להתחיל בדיונים שלושה חרושים לפני סוף השנה, אך התברר שזה

בלתי אפשרי, כי החגים חלים בערך בחודש אוקטובר. הרעיון היה לאפשר לכנסת להתעמק

בנושא שלושה חודשים וכך גם לגבי ועדת הכספים, אך מפאת החגים זה קוצר לחררשיים.

הרעיון שלחוק התקציב נילווה חוק ההסדרים מאוד הגיוני מבחינה פרלמנטרית, כי חוק

התקציב מנווט מדיניות כוללת, שיש לו השלכה על מדיניות כלכלית שבאה לביטוי

בחוקים אחרים. היו חברי הכנסת שטענו שוועדת הכספים לא מבינה בכל נושא ושהם

כחברי ועדות מבינימ יותר טוב מאחרים בנושאים הקשורים לוועדה. נוטים לחשוב

שהמשפטנים הדגולים בכנסת מבינים יותר ממשפטנים אחרים, או בגדול מדובר בהתפלגות

לקבוצות עברדה. הפרלמנטריזם האנגלי, שהוא הכי הגיוני, נתן לכו ביטוי בזה שאין כמעט

ועדות, מתוו ההנחה שכל חבוי הפרלמנט מבינים בכל דבר, פחות או יותר אותו הדבר. יש

שיטות פרלמנטריות שתות ובהתתלה אכן לקחו שניים או 3 חוקים הקשורים לעניין

התקציב, או אחר כו שוי האוצר גילו את האימפריאליזם שלהם ועשו זילות של הרעיון

הבסיסי שהיה נכון.

ב- 1995 כאשר חבר הכנסת חגי מירום הציע את הצעתו עדיין לא חשבו על הקדמת

הבתירות, או הוא עמד בתוקף שיכבדו את הכנסת ושיפסיקו להוסיף דבוים לחוק

ההסדוים. נוצוה פשוה שכתוצאה ממנה הנושאים הצטמצמו, כלומר נוצר המינון הנכון

שמשקף גם את האחריות הפרלמנטרית הקואליציונית בלי הפחה.

מכיוון שנושא זה חוצה את כל המפלגות, אני חושב שכן צריו את חוק ההסדוים, או

מאה- ממרוו ואחראי. קשה מאה- להביא תקציב רציני בלי שיש לו סימנים נילווים

בחקיקה נוספת. זה לא הגיוני ואף לא עובד כו בעולם.

ועדות הכנסת לא הפכו לקבוצות לחץ דווקא בזכות האופחיציה. האופתיציה החבותית

הכי אפקטיבית היא סיעת ש"ס ותנועת גשר בתוך הקואליציה. הדברים התבלבלו לחלוטין,

יש הרבה אנטרסים, ולכן הוויכוח הוא טוב, כי הוא לא יחתו בסוף על פי חתו מפלגתי,

אלא על פי משהו נוסף לחתו המפלגתי.

אני מציע לקבל עתה את הרעיון של חבר הכנסת חגי מיתם. איני בטוח שנוכל כבר

בתקופה הקרובה להעביר החלטה על הפרדת חוק התקציב מחוק ההסדרים. הרעיון של

משלחת מגוונת גם מהאופחיציה וגם מהקואליציה לשיחה עם שר האוצר מקובל מאה- עלי,

ובשלב שני נחשוב על החקיקה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה של חבר הכנסת חגי מיתם אינה רלוונטית לתקציב זה, משום שאנו נמצאים

כבר לקראת התקציב ולא ניתן לפצל זאת תוו שבוע. חבר הכנסת שבח וייס ביקש

התייעצות סיעתית לגבי הנהלים בקריאה השניה והשלישית. אני מקבל את הצעתו להגיע

להסכמה עם יושב ראש סיעת העבודה, חבר הכנסת רענן כהן. כמו כן אני מציע להוסיף

להתייעצות זו גם את חבר הכנסת מאיר שיטרית.
נעמי חזו
אני מציעה להוסיף גם נציג של סיעת מרצ.
היו"ר רפאל פנחסי
אם נצרף את נציגי כל המפלגות נתקשה להגיע להסכמה, לפיכך אני סבור שעדיף שיהיו

נציגי הקואליציה והאופחיציה, ואנוכי כיושב ראש הווערה.

ביום שני הקרוב בשעה 11:00 נקיים ישיבת ועדה. כמו כן נבדוק אם שר האוצר יוכל

להשתתף בישיבה. אם שר האוצר יוכל להשתתף בישיבת ועדת הכנסת רק ביום רביעי איו

לי התנגדות לכך. באותה ישיבה נכריע לגבי סדרי הדיון בתוק התקציב.

מונוות לפני פניה של מזכיר הכנסת לקבוע מסגרת דיון בהתאם לסעיף 34 (א) לתקנון

הכנסת: ''מסגרת דיון לנאום ראש הממשלה' - -בהתאם לסעיף 34 (א) לתנון הכנסת ראש

הממשלה יפתח את המושב השלישי של הכנסת ה- 14 ביום שני כ"ו בתשרי התשנ"ח 26

לאוקטובר 1997, בהודעה על פעולות הממשלה ויתקיים דיון. ועדת הכנסת מתבקשת

לקבוע מסגרת דיון לצורך זהי. אם ישנה הבנה, כמו שהיה בעבר, שהזמן לסיעות הגדולות

יהיה 20 דקות ו- 10 דקות לבינוניות, נוכל להתליס עתה על מסגרת הדיון.
שבח וייס
אולי כדאי שנעשה דיון אישי ונקצה 3 דקות לכל דובר.
איילת יאיר
זה לא יתאפשר כי בתקנון נאמר שיקויים דיון סיעתי.
ראובו ריבלין
אם מבקשים דיון אישי, אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר רפאל פנתסי
לפיכך גם נושא זה ידון בישיבה הבאה לאחר התייעצות סיעתית. אני סבור שצריכה

להיות מסגרת דיון סיעתי של שעתיים והזמן יתחלק בהתאם לרצונה של כל סיעה.
שבח וייס
מדובר בהופעה חשובה של ראש הממשלה לאחר פגרה ארוכה, לכן בסיעות הגדולות יש

בדרך כלל 3 או 4 דוברים ש"משתלטים" על חיי הסיעה, ולא מאפשרים לשאר החברים

להונבטא. לפיכך אני סבור שיש לאפשר לשאר החברים להתבטא גם אם ההצבעה תדחה

במספר שעות.
היו"ר רפאל פנחסי
בתקנון כתוב דיון סיעתי ולא דיון אישי.
דוד לב
ניתן לפתור זאת בכך שייקבע שהדיון הסיעתי יהיה ארוך.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל. אני

מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים