ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/06/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטקול סס' 85

סישיבת ועדת הכנסת

יוס שני י"ח בסיוו התשנ"ז (23.06.1997) שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

שבח וייס

מאיר שטרית

מתמנים: סגן מזכיר הכנסת דוד לב

מנחס אוהלי - יועץ משפטי, משרד התקשורת

יועץ משפטי: צבי ענבר

איילת יאיר - מתמחה

מנהלת הוועדה: אתי בן יוסף

קצתית: חנה כהן

סדר היום: הצעת הממשלה לשחרור חוק הבזק (תיקון מס' 18) (סמכות לקביעת

תשלומים מירביים או תשלומים מזעריים) - התשנ"ז - 1997 מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת - בכל הקריאות.

בקשת הממשלה לשחרור הצעת חוק הבזק (תיקון מס' 18)

(סמכות לקביעת תשלומים מירביים או תשלומים שעריים)-התשנ"ז - 1997

מחובת הנחה מוקדמת על שולחו הכנסת - בכל הקריאות

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. מונחת לפנינו בקשת הממשלה לשחרור

הצעת חוק הבזק (תיקון מספר 18) (סמכות לקביעת תשלומים מירביים או תשלומים

מזעריים) - התשנ"ז - 1997 מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת בכל הקריאות. אני

מבקש ממר מנחם אוהלי, היועץ המשפטי של משרד התקשורת, להסביר מה דחיפות

העניין ומדוע יש לשחרר מחובת ההנחה על שולחן הכנסת.
מנחם אוהלי
במסגרת מדיניות הממשלה לליברליזציה בתחום שרותי הבזק, פתחנו לתחרות את נושא

שתתי בזק בינלאומי. לפני למעלה משנה פרסמנו מכת למתן שרותי בזק בינלאומיים,

במכת זה זכו שתי חברות: 'ברק' ו"קווי זהבי. במסגרת התחרות, החברות התחייבו

להתחיל במתן השרות לא יאוחר מחודש אוקטובר 1997. ההנחה היתה שהחברות תקחנה

את כל התקופה שניתנה להם עד חודש אוקטובר, אר החברות הצליחו להתארגן, ובכוונתם

להתחיל במתן השרות כבר בתחילת חודש יולי. התארגנות זו מחייבת כמה דברי חקיקה

כדי לאפשר תחרות זו, אר לא כלפיהן, ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒאלא כלפי 'בזק בינלאומי', שהיא חברת בת של

חברת 'בזק', אליה הועברו כל שרותי התקשורת הבינלאומיים.

'בזק בינלאומי' כבולה בכבלים של חוק הבזק. סעיף 15 קובע שהשר יקבע את תעריפים

מסויימים באישור ועדת הכספים, ואילו תעריפים אחרים ללא אישור ועדת הכספים. כוונת

הצעת החוק היא לאפשר לשר, במקרים מסויימים מטעמים של תחרות, ואנו מדגישים זאת

גם מטעמים של חוק חופש העיסוק, לקבוע תעריפיס מירביים או מזעריים כדי לאפשר את

התחרות אם ימצא לנחוץ לעשות זאת.

הרעיון הכללי הוא ששלושת החברות הללו יתחרו בינן לבין עצמן בלי התערבות

הממשלה.
מאיר שטרית
מדוע יש לקבוע תעריפים מירביים או מזעריים?
מנחם אוהלי
הכוונה אומנם להתחיל בתחרות אמיתית, אך החברות אינן בשלות להתחרות באופן

מוחלט, וחברת "בזק" עדיין בגדר מונופול. הרעיון הוא לתת לשר סמכות, במידת הצורר,

לקבוע מחיר מינימוס, כדי לא לשבור את החברות האחרות. קביעת התעריפים היא רק

לגבי שירותי בזק בינלאומי'.
היו"ר רפאל פנתסי
אני מעמיד להצבעה את בקשת הממשלה לשמרור הצעת מוק הבזק (תיקון מס' 18).

הצבעה

בעד - 4

נגד - 0

נמנעים- 0

התלטה: הצעת חוק הבזק שוחררה מתובת ההנתה על שולחן הכנסת.

אני מודה לכל המשתתפימ, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:10

קוד המקור של הנתונים