ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/06/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 8k

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. י"ג בסיוון התשנ"ז (18 ביוני 1997) שעה 30;13

נכחו;

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

עבדאלמאלכ דהאמשה

סגן מזכיר הכנסת, דוד לב

דובר הכנסת, גיורא פורדס

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: אסתר אלפיה

סדר-היום: 1. אישור הצעות דחופות לסדר היום - בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון.

2. נסיעתם של חברי ועדת העליה והקליטה לחו"ל.

1. אישור הצעות דחופות לסדר-היום - בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון

חיו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבר לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון שעל סדר היום: אישור

הצעות דחופות לסדר-היום - בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון.

אני מבקש מהיועץ המשפטי להקריא במדוייק את הסעיף.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סעיף 84(ב) אומר כך: "הוגשה הצעה ביום האחרון שבו מקיימת הכנסת ישיבות

בשבוע פלוני או ביום האחרון של השבוע האחרון לכנס של הכנסת, תידון ההצעה בו

ביום, אם החליטו על כך יושב ראש הכנסת והסגנים, באישור ועדת הכנסת".
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבין שבהתאם לסעיף הזה, קיבלנו אישור מממלא-מקום יושב הכנסת, חבר-

הכנסת מאיר שטרית, לאפשר קיום ישיבה זו, שלא מן המנין, כדי לאשר את ההצעות

הדחופות לסדר היום, בענין התפטרות שר האוצר, של חברי-הכנסת: חיים אורון;

שמריהו בן-צור; אלכס לובוצקי; טלב אלסאנע; יצחק כהן; רומן ברונפמן וראובן

ריבלין.

אני מבין שהצעות אלה תוצמדנה להצעה לסדר היום של חבר-הכנסת בייגה שוחט

בנושא: אי-קביעת מדיניות כלכלית ע"י ממשלת נתניהו.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה להצמיד את ההצעות הדחופות לסדר היום

להצעה של חה"כ אברהם שוחט, נתקבלה
חיים אורון
אדוני היושב ראש, אם יש סיעה שלא מודעת לענין - - -
היו"ר רפאל פנחסי
אין פה את כל הסיעות.
חיים אורון
אז אני חושב שצריך להגיד להם שההליך הזה מתקיים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שהנשיאות אישרה את אלה. אין לוועדה סמכות לבקש לצרף לסדר היום.

מי שהגיש - הגיש. מי שלא הגיש - לא הגיש. הם יוכלו להתבטא במסגרת הצעה אחרת.

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒכך אני מבין. אבל, בסך הכל, אני הושב שכמעט כל הסיעות נמצאות הוץ מיהדות

התורה.

חיים אורון;

אם כך, אז אין בעיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם כן, ההצעה להצמיד את ההצעות הדחופות לסדר היום להצעה של חה"כ אברהם

שוחט, נתקבלה.

2. נסיעתם של חברי ועדת העליה והקליטה לחו"ל
היו"ר רפאל פנחסי
דבר שני. אני רוצה להביא לידיעת חברי הוועדה את מכתבו של חבר-הכנסת חגי

מירום, בו הוא מבקש לערוך דיון - בנושא שהיה קצת בתקשורת - בענין נסיעת ועדת

הקליטה לחו"ל, לפי הזמנת הסוכנות. אני חושב שאין לקיים דיון כזה, מאחר שוועדת

האתיקה התייחסה כבר לנושא הזה, וגם אישרה את הנסיעה. חוץ מזה, הם מתפצלים לשתי

קבוצות: קבוצה של ארבעה חברי כנסת, וקבוצה של חמשה חברי כנסת. כך שלדעתי אין

מקום שוועדת הכנסת תתייחס לזה, למרות שממלא מקום יושב ראש הכנסת, חבר-הכנסת

מאיר שטרית, ביקש שהוועדה כן תתייחס לנושא, אבל זה היה לפני שקיבלתי את האישור

של ועדת האתיקה.

אדוני היועץ המשפטי, האם יש מקום שוועדת הכנסת תתייחס לנושא?
צבי ענבר
לדעתי, אין מקום שוועדת הכנסת תדון בנושא הזה אלא אם כן חבר-הכנסת חגי

מירום רוצה להעלות סוגיות אחרות שקשורות בזה. אבל מבחינת חברי ועדת העליה

והקליטה שהוזמנו, הס קיבלו את אישורה של ועדת האתיקה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זו לא נסיעה של ועדה, זו נסיעה של חברי כנסת שהם חברי ועדה העליה

והקליטה.
היו"ר רפאל פנחסי
כפי שהבהרתי, מכיוון שהם מתפצלים לשתי קבוצות: קבוצה של ארבעה חברי כנסת,

וקבוצה של חמשה חברי כנסת, אז למעשה, זה לא כל הוועדה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:45}

קוד המקור של הנתונים