ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/05/1997

בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה למיזוג חוקים לפי סעיף 122 לתקנון הכנסת; הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968 -בדבר סמכויות קצין הכנסת; ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו חג השבועות; מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ; ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק; קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 78

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י"ג באייר התשנ"ז (20 במאי 1997). שעה 00;12

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

משה גפני

יהודה הראל

שבח וייס

חגי מירום

רפי אלול

חיים אורון
מוזמנים
חה"כ עמנואל זיסמן

אריה האן - מזכיר הכנסת

גבי שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

2. מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.

3. ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו חג השבועות.

4. הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968 - בדבר סמכויות קצין הכנסת.

5. בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה למיזוג חוקים לפי סעיף 122 לתקנון הכנסת.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון שעל סדר היום: ערעורים על החלטת יושב

ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. המערער הראשון, חה"כ עמנואל

זיסמן איננו, לפי הנוהג ההצעה נדחית. המערער השני, חה"כ אליעזר זנדברג, איננו,

ההצעה נדחית.

לפנים משורת הדין, מכיוון שחה"כ זיסמן הגיע, הצג את ערעורך.
עמנואל זיסמן
התופעות הקשות של התנהגות קבוצת חרדים ביום הזכרון לחיילי צה"ל וביום השואה:

זה שרבנים הלכו לנשיא המדינה, לשר לבטחון פנים ומצאו לנכון להתנער ולהתנצל, אני

חושב שזה ארוע שגם מבחינה לאומית, חינוכית וציבורית ראוי לידון במליאת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר וההצעה לא אושרה כהצעה דחופה נעמיד זאת להצבעה.

הצבעה

בעד - 1

נגד - 1

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה של חבר הכנסת עמנואל זיסמן בנושא: "התופעות הקשות של התנהגות קבוצת

חרדים ביום הזכרון לחיילי צה"ל וביום השואה", לאשר דחיפות ההצעה לסדר היום, לא

אושרה, ההצעה נפלה.מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ
היו"ר רפאל פנחסי
"יושב ראש הכנסת יוצא לחוץ לארץ בשליחות ממלכתית מיום י"ט באייר התשנ"ז, 26

במאי 1997 עד ליום כ"ה באייר התשנ"ז, 1 ביוני 1997.
על פי חוק יסוד
הכנסת, סעיף 20א' ימלא מקומו סגן ליושב-ראש שתבחר ועדת הכנסת

מבין- סגני יושב-ראש הכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את הסגן ליושב-ראש שימלא

מקומו. יושב ראש הכנסת ממליץ על סגן יושב ראש הכנסת מאיר שטרית".

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה למילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ אושרה ואנחנו

מאחלים לחה"כ מאיר שטרית הצלחה כמ"מ יושב ראש הכנסת.

בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את הקצרנית החדשה, מאחל לה בהצלחה, קידום מוועדת

הכספים.ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו חג השבועות
היו"ר רפאל פנחסי
מונחת לפני פניה של מזכיר הכנסת: "בהמשך להחלטת ועדת הכנסת מיום טי בחשוון

התשנ"ז (20 באוקטובר 1996), בענין מועדי המושב השני של הכנסת ה-14, מציע יושב ראש

הכנסת שבשבוע שחל בו חג השביעות, תקיים הכנסת דיונים בימים שני וחמישי, ד' ו-ז'

בסיוון התשנ"ז 9,12/6/97."

פנייתו של יושב ראש הכנסת חשובה מאוד, אבל יום חמישי -זה איסרו חג, החג עצמו

הוא ביום חמישי, בחוץ לארץ זה עדיין יום טוב לגלויות. לא ראוי שביום חמישי הכנסת

תשב. לכן אני מציע שנמליץ שהכנסת תשב רק ביום שני ולא ביום חמישי כפי שהיושב ראש

מבקש.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
ישיבת הכנסת תתקיים רק ביום שני ולא ביום חמישי.הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968 -בדבר סמכויות קצין הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
מונח לפני מכתב של מזכיר הכנסת: "הריני מתכבד להודיעך בזאת כי יושב ראש הכנסת

אימץ את דוח הוועדה לבדיקת תפקוד קצין הכנסת, מפקד משמר הכנסת וממלאי התפקידים

הכפופים להם.

לפיכך אני פונה אליך בשם יושב ראש הכנסת להביא לקריאה ראשונה תיקון לחוק משכן
הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968, כדלקמן
במקום האומר בסעיף 8(ה) לחוק יכתב: "בהעדרו של קצין הכנסת יהיו לסגן מפקד

משמר הכנסת סמכויות קצין הכנסת".

ובסעיף 9 (א) לחוק במקום כאמור בסעיף זה יכתב: "קצין הכנסת יפקד על משמר

הכנסת ועל הסדרנים".
חגי מירום
האם משמר הכנסת נשאר בעינו כגורם שעומד בפני עצמו?
היו"ר רפאל פנחסי
אוחדו שני התפקידים, בראשם לא יעמדו מפקד משמר הכנסת וקצין הכנסת, אלא קצין

הכנסת יהיה מופקד על שני התפקידים. משמר הכנסת נשאר בעינו. כל התיקון המתבקש היום

לתת סמכויות לסגנו כאשר קצין הכנסת לא נמצא. צבי ענבר היה חבר ועדה ולכן הוא

יעדכן אותנו, כמו כן ביקשתי גם מיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת -זאבי להיכנס לדיון,

הוא נמצא כרגע בוועדת החוץ והביטחון.
צבי ענבר
ביום 2 בדצמבר 1996 מינה יושב ראש הכנסת את חבר הכנסת רחבעם זאבי ואותי להיות

ועדה לבדיקת תפקוד קצין הכנסת, מפקד משמר הכנסת וממלאי התפקידים הכפופים להם.

הוועדה הגישה ליושב ראש הכנסת ב-24 בפברואר את הדוח שלה. הדוח לא הופץ כיוון

שהדוח מבחינת היקפו כולל נספחים רבים שמתייחסים לסוגיות הביטחון השונות. הדוח

נמסר ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכנסת, לקצין הכנת ויתר ההעתקים נמצאים

בידי. אוכל למסור את הדוח לעיון לחברי ועדת הכנסת המעונינים בכך. ההתיחסות של

הוועדה היא בגיוס כח אדם, הכשרה, המבנה האירגוני, חלוקת אחריות בין המשמר, פריסה,

מדיניות אבטחת הכנסת ועוד סוגיות ביטחוניות.

אחת הממלצות המרכזיות היא לאחד את התפקידים של קצין הכנסת ושל מפקד משמר

הכנסת. המועד שנבחר למינוי הוועדה נבע מכך שמפקד משמר הכנסת סיים את החוזה שהיה

לו, בינתיים עוד לא מונה מפקד חדש אלא קצין הכנסת התמנה להיות גם ממלא מקום מפקד

המשמר, וקצין הכנסת עצמו אף הוא פרש ולמעשה שני התפקידים פנויים.

הואיל וחוק משכן הכנסת ורחבתו קובע בסעיף 8(ה): "בהעדרו של קצין הכנסת יהיו

למפקד משמר הכנסת סמכויות קצין הכנסת".

כדי שהאיחוד יוצא לפועל יש צורך לתקן את החוק כי החוק קובע שהיום למפקד משמר

הכנסת יהיו סמכויות קצין הכנסת בהעדרו של קצין הכנסת. על כן, ההצעה אומרת: במקום

סעיף זה 8(ה) יבוא: "בהעדרו של קצין הכנסת יהיו לסגן מפקד משמר הכנסת סמכויות

קצין הכנסת".
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שמן הראוי יהיה לתת לקצין הכנסת שני תארים, קצין הכנסת ומפקד המשמר,

וסגן מפקד המשמר יהיה ממלא מקומו.

צגי ענבר;

נכון. בסעיף 9(א) לחוק יכתב; "קצין הכנסת יפקד על משמר הכנסת ועל הסדרנים".

שבח וייס;

במשך כל השנים היתה בעיה של תאום בין הסדרנים למשמר הכנסת. לאחר פרשת

ה"איטלקי" הקמנו את ועדת אור אור וגם שם היתה המלצה מפורשת ליצור פיקוד אחד של

הסדרנים והמשמר יחד. קיבלנו את ההמלצה באופן חלקי, יצרנו כללים שלא יהיו

כפילויות. הרעיון של איחוד לדעתי הוא רעיון סביר.

בעבר קמה ועדת קאופן-נחמיאס, שחלק גדול מהמלצותיה הוגשמו וחלק לא הוגשם

מסיבות עניניות. היה מודל של מינהל הכנסת, שבעצם ה"בוס" הגדול לאחר יושב ראש

הכנסת הוא מזכיר הכנסת, והוא הדמות בפיסגת ההררכיה של הכנסת. מכיוון שהסדרנים היו

כפופים למזכיר הכנסת, היו תקלות בענין. ההשקפה שלי בזמנו היתה שמזכיר הכנסת צריך

להיות ממונה על כולם.
צבי ענבר
המלצת הוועדה לגבי יחידת הסדרנים היתה; "המגמה הרצויה היא, שרוב תפקידי

הסדרנים יועברו ליחידת המשמר ובהתאמה לכך תוקטן יחידת הסדרנים עד למינימום. כדי

לא ליצור משבר יחידתי, אנחנו ממליצים לצמצם את יחידת הסדרנים בדרך אבולוציונית.

איננו מוציאים מכלל אפשרות שהסדרנים ימויינו וייבחנו, והמתאימים מביניהם מבחינת

גיל, כושר גופני וההתאמה הנדרשת יעברו הכשרה שתאפשר להם להיקלט ביחידת המשמר. כבר

בדו"ח ועדת הבטחון מיום 17.8.94 הומלץ כי יחידת הסדרנים תוקטן בהדרגה בצורה

משמעותית. המלצה זו לא בוצעה ואנחנו סבורים, שיש לאמצה ולבצעה לאלתר. התפקידים

שנותרו לסדרנים הם; מודיעין; חלוקת חומר והעברת מסרים במליאה ובוועדות; סיוע

בליווי והדרכת מבקרים. אנחנו ערים לכך, שהמעבר לאפשרות -זאת יתפרס על פני תקופה

של שנים אחדות בשל קושי בפתרון שחרורם של כל הסדרנים, ואם תאומץ אפשרות זאת על

ידי יושב ראש הכנסת, יהיה צורך להכין תוכנית מפורטת רב שלבית על ידי קצין הכנסת

והמינהל של הכנסת. בבוא העת, עם צמצום יחידת הסדרנים והפעלתה רק בתחומים דלעיל,

יהיה נכון להעביר את האחריות על יחידה זו, במלואה, למזכיר הכנסת".

כמו כן, ציינו את המקומות שיש בהם כפילות, אשר עומדים בהם גם סדרן וגם שומר

ועושים את אותה העבודה.
חיים אורון
לפי דעתי כאשר מבצעים תיקונים בחוק, כאן ההזדמנות לקבוע בתהליך של מכרז

תפקידים שנעשו כמו מזכיר הכנסת, קצין הכנסת וכוי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שיש מקום לדון בהצעתך, תעלה אותה בכתב ליושב ראש הכנסת ואני אכניס

-זאת לסדר היום.צבי ענבר;

כיום מינוי קצין הכנסת נעשה על ידי היושב ראש בהתייעצות עם הסגנים ובאישורה

של ועדת הכנסת.
חיים אורון
בואו נחליט לבקש מהיועץ המשפטי ומסגן מזכיר הכנסת, בהתייעצות עם יושב ראש

הכנסת, להגיש רשימת תפקידים וכל תפקיד פנוי יצטרך מכריז.
דוד לב
כך הדין היום, פרט לקצין הכנסת ומזכיר הכנסת.

חיים אורון;

אני מציע שהחל מהכנסת הבאה גם התפקידים הללו יעברו מכריז.

צבי ענבר;

כיום ישנם שורה של תפקידים בשירות המדינה ובראשם מנכ"לים, שזאת החלטת ממשלה

ולא על פי מכרז. לגבי מזכיר הכנסת, במקום החלטת ממשלה, -זאת החלטת הנשיאות. בעוד

שהממשלה מיוצגת על ידי קואליציה, הנשיאות בכנסת מיוצגת גם על ידי אופזיציה.
חגי מירום
אנחנו מצמידים את תפקיד קצין הכנסת ומפקד משמר הכנסת, ואולם הסגן הוא רק סגן

למרות שבהעדרו של קצין הכנסת הוא ממלא מקומו. אם הוא כשר להיות ממלא מקום קצין

הכנסת בהעדרו, מדוע לא יקרא ממלא מקום קצין הכנסת ומפקד המשמר?

צבי ענבר;

מכיוון שזאת תהיה פגיעה בסטטוס-קוו ובמפקד יחידת הסדרנים.

S

בחיי היום יום אין שום קשר בין המשמר לבין הסדרנים, אנחנו רק צריכים לקבוע

בחוק מי יפעיל את הסמכויות המשפטיות בהעדרו של קצין הכנסת. מפקד יחידת הסדרנים

נשאר מפקד הסדרנים שכפוף לקצין הכנסת, הוא לא כפוף לסגן מפקד המשמר.

הצעת החוק אומרת; "בהעדרו של קצין הכנסת יהיו לסגן מפקד משמר הכנסת סמכויות

קצין הכנסת".

בסעיף 9(א} יאמר; "קצין הכנסת יפקד על משמר הכנסת ועל הסדרנים".
היו"ר רפאל פנחסי
הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968 בדבר סמכויות קצין הכנסת התקבלה,

אנו מכינים אותה לקריאה ראשונה.

צבי ענבר;

כאשר מעבירים זאת למזכיר הכנסת, צריך לציין את ההשפעה על תקציב המדינה, אני

מבקש לציין שהצעת החוק תחסוך לתקציב הכנסת סכום של חצי מליון ש"ח בשנה.בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה למיזוג חוקים לפי סעיף 122 לתקנון הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
מונחת לפני בקשתו של חה"כ אלי גולדשמידט, יושב ראש ועדת הכלכלה, הוא מבקש
לאחד שני חוקים
הצעת חוק שירותי הובלה של חבר הכנסת פיני בדש (מסי 2528), והצעת

חוק שירותי הובלה (מס' 2603). "בקשה למיזוג לפי סעיף 122 לתקנון הכנסת. ביום 7

במאי 1997 החליטה ועדת הכלכלה למזג את שתי הצעות החוק הנ"ל ולדון בהן ביחד, לצורך

הכנתן לקריאה שניה ולקריאה שלישית. אודה לך אם תביא לאישור ועדת הכנסת את מיזוגן

של שתי ההצעות, בתוקף סמכותה לפי סעיף 122(1) לתקנון הכנסת, והבאתן כהצעת חוק אחת

לקריאה שניה ושלישית".

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה, שני החוקים מוזגו כהצעת חוק אחת.קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
1. הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון) (גיור),

התשנ"ז-1997 - לשם הכנתה לקריאה שניה ושלישית.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה. ועדת הכנסת מתבקשת להכריע לאיזה ועדה להעביר.

צבי ענבר;

לפי סעיף 13אי(5) לתקנון הכנסת, האחראי לנושא ארגון הדתות של יהודים ולא

יהודים, בסמכות ועדת הפנים.

חוקת המדינה - חוקי יסוד, חוקים וסדרי משפט. זאת לא חוקת המדינה ולא חוקי

יסוד. מכיוון שזה נושא ארגוני דתי, אני ממליץ להעביר לוועדת הפנים.

חגי מירום;

גם אני וגם חבר הכנסת גפני חברים בוועדת החוקה, ואני מציע להעביר זאת לוועדת

החוקה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצבעה להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה חוק ומשפט: הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה להעביר לוועדת החוקה חוק ומשפט התקבלה.

צבי ענבר;

כל ועדות הכנסת מוסמכות לעסוק גם בנושאים כבדים וחוקתיים ומעוררי מחלוקת,

ואין ועדות על.
היו"ר רפאל פנחסי
קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום: 1. אתר הפסולת "חיריה" כמוקד לפגיעות ציפורים במטוסים ולאסון אוירי - של חבר

הכנסת גדעון עזרא.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה או לוועדת הכלכלה.

צבי ענבר;

השיב על כך השר לאיכות הסביבה, לכן יש מקום להעביר לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא אתר הפסולת "חיריה" כמוקד לפגיעות ציפורים במטוסים ולאסון אוירי, עבר

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

2. מותם של אסירים בבית המעצר קישון - של חבר הכנסת מאיר שטרית.

מציע ההצעה הציע להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. נשמעה הצעה

להעביר הנושא לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא מותם של אסירים בבית המעצר קישון עבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

3. התבטאויות של קציני משטרה נגד גיוס ושירות נשים במשטרה - של חברת הכנסת נעמי

הזן.

מציעת ההצעה ביקשה להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האשה, כמו כן נשמעו

הצעות להעביר הנושא לוועדת העבודה והרווחה או לוועדת הפנים.

צבי ענבר;

זהו נושא של הוועדה למעמד האשה. אם הכנסת מצאה לנכון להקים ועדת מיוחדת למעמד

האשה, היא סברה שכל נושא ששייך לבעיות מעמד האשה יבוא לדיונה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא: התבטאויות של קציני משטרה נגד גיוס ושירות נשים במשטרה עבר לוועדה

למעמד האשה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 05;13.

קוד המקור של הנתונים