ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/04/1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנ ינוסה לא מתוקןפרוטוקול מסי 76

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כבי באדר בי תשנ"ז. 1.4.97. שעה 11:00
נכחו:
הברי הוועדה: רפאל פנהסי - היו"ר הזמני

מאיר שטרית - סגן יו"ר הכנסת

משה גפני

שבח וייס

רענן כהן

הגי מירום

אהמד סעד

אריה האן - מזכיר הכנסת

מוזמנ ים: הה"כ רפי אלול

הה"כ רן כהן

הה"כ אברהם פורז

איילת יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: שושנה כרם

סגנ ית מזכיר הכנסת: רות קפלן

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום:
1. ערעורים על ההלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דהיפות

הצעות לסדר היום.

2. הצעת ועדת המשנה בעניו השדולות בכנסת.

3. בקשת הברי הכנסת רן כהן ועמיר פרץ להעברת הצעה לסדר היום

מוועדת הכלכלה לוועדה משותפת כלכלה וביקורת המדינה.

4. הקמת ועדת משנה לפניות הציבור - הצעת יושב-ראש הכנסת.

5. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בהוץ-לארץ.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות הוק ובהצעות לסדר היום.

7. קביעת הרכב ועדה משותפת הינוך-כספים לנושא: "תקצוב תנועות

הנוער".

8. ישיבות הוועדות בפגרת הפסה.

9. פניית הבר הכנסת הגי מירום בענין שכר הברי הכנסת.

10. רכישת מעטפות על-ידי סיעה.1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום

הלו"ר רפאל פנהסי;

מאחר שהמערער הראשון הוא חבר הכנסת פורז, אנחנו נבקש את

רשותו להתחלל בערעור של חברת הכנסת ענת מאור, מאחר שהלא ממהרת.

אברהם פורז;

בסדר. אני מצלע שנקבל את שני הערעורים.

הלו"ר רפאל פנחסי;

כמה מערערים לש?
שושנה כרם:
בהצעה של חברת הכנסת מאור לש שלושה ובהצעה של חבר הכנסת

אברהם פורז לש שמונה.
הלו"ר רפאל פנחסל:
1. ערעורה של חברת הכנסת ענת מאור, בנושא: "מרגל לשראלל הוצא

להורג".
ענת מאור:
הערעור שלל, אנל הבנתל, הלה על חודו של קול וחתלבטו מאד

גם בנשלאות. אנל פונה לאדוני היושב-ראש ולחבר הכנסת שטרלת לקבל

את הערעור. הנושא מאד חשוב, רגלש. קואללצלה, אופוזלצלה - מצלגלם

אותו. אנל אודה לכם על האלשור.
סגן לו"ר הכנסת מאיר שטרלת:
זה הלה על חודו של קול כלוון שאנל לא הללתל. אם אנל

הללתל, זח הלה נופל. בכל מקרה, אל-אפשר לאשר לותר מחמש הצעות.

לכן, אדונל הלושב-ראש, אל-אפשר לתמוך בהצעה נגד הנשלאות.
חלו"ר רפאל פנחסי:
חברת הכנסת מאור, שמענו את נלמוקללך. בזמן האחרון, אנחנו

עורכלם את החצבעות לא בנוכחות חברל הכנסת.

מל בעד ערעורה של חברת הכנסת ענת מאור?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

ערעורה של חברת הכנסת ענת מאור, בנושא: "מרגל לשראלל הוצא

להורג", נתקבל.
הלו"ר רפאל פנחסי:
ההצעה אושרה.2. ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "ההלטת שרי החוץ

הערביים להקפיא את הנורמליזציה עם ישראל".
אברהם פורז:
אדוני היושב-ראש, הנושא הוא חשוב מאד.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש שמונה הצעות.
אברהם פורז:
אני רוצה להגיד לכם שיש יתרון בכך שיש שמונח הצעות.

השמונה האלה נשארים ויושבים במליאה גם כאשר האחרים מדברים.
סגר יו"ר הכנסת מאיר שטרית:
הם לא ישארו.
היו"ר רפאל פנחסי:
חבר הכנסת פורז, זה למעשה נושא האי אמון שהיה אתמול,

וכמעט כולם נגעו בזה.
אברהם פורז:
לא, זה נושא אחר.
סגו יו"ר הכנסת מאיר שטרית:
אדוני היושב-ראש, אתה העלית את הנימוק. אני חושב שביום

רביעי, שזה חיום האחרון של חכנסת לפני הפגרה, עוד שמונח הצעות

באמצע הלילה - זה פשוט לא אנושי. תגיש את זה רגיל.
אברהם פורז:
מה לא אנושי? הם מענישים את עצמם.

סגן יו"ר הכנסת מאיר שטרית;

תלך במסלול רגיל, תדבר 10 דקות אתה.
אברהם פורז:
אני לא מגיש הצעות רגילות לסדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי:
יש לך מכסח, תנצל אותח.
אברחם פורז:
אני מנצל את חמכסח רק לחקיקח.
הלו"ר רפאל פנחסי:
מל בעד ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "החלטת שרל החוץ

הערבללם להקפלא את הנורמלליצליה עם לשראל", נתקבל.
הלוייר רפאל פנחסי:
ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז אושר.2. הצעת ועדת המשנה בענין השדולות בכנסת
היו"ר רפאל פנהסי:
הבר הכנסת הגל מירום, נעבור לנושא שלך, מאהר שהנושא בסעלף

ב' הוא בקשת הבר ל הכנסת רן כהן ועמיר פרץ להעברה, והם לא הופלעו

שנלהם. נתהלל בנושא השדולות, ואתה - אדונל יושב-הראש של ועדת

השדולות, תן לנו הסבר מהל הצעתכם.
רענו כהו:
אלפה צבל ענבר?
איילת לאלר:
יושב בוועדת החוץ והבטהון.
מאלר שטרלת:
לש הצבעה בנושא כלתוב על מצבות.

הגל מלרום;

אנהנו במקצוע מכבדלם גם מתמהלם. הם יודעלם כבר לתת לעוץ

משפטל, ואיילת כאן, זה בסדר גמור.

אני רוצה לדבר על ועדת המשנה של ועדת הכנסת לנושא

השדולות. ועדת המשנה לשבה מאד ברצלנות על הענין הזה, מתוך מהשבה

שצרלך לנסות מצד אהד לא לפגוע בפעולה של הברל כנסת שרוצלם להקים

כאן שדולות, ומצד שני לקבוע עדלפרת ברורה ולקבוע את ההבדל

המשמעותל שלשנו בלן ועדה של כנסת, שהלא אורגן פורמלל של הכנסת,

לבלן שדולה, שהלא דבר וולונטרל.

אנהנו כאן שמענו לא מעט דברלם על העבודה של הלובלם, של

השדולות, ועל התהרות המשונה שנוצרה בלן הוועדות לשדולות.

ההצעות שאנחנו מגלשלם כאן הן הצעות שמטרתן בעצם להסדיר את

הענלן הזה ככל שנלתן. אנהנו רואלם בסעלף הראשון של ההמלצות

שלנו, שאנהנו לא רוצלם להלוק על זכותם של הברל כנסת לקיים

שדולות, גם בנושאלם שהופפלם לנושאלם הנדונלם בוועדות הכנסת,

ואנהנו לא הושבלם שמלשהו צרלך לתת אלשור לקלומן של שדולות. זו

פעולה וולונטרלת, לגלטלמלת ואפשר שהלא תהלה קללמת.

אבל אנהנו קובעלם בסעלף 2 שהכנסת לא תישא בדרך כלשהל

בהוצאות מלמון פעולותיה של השדולה - לא כיבוד, לא כה אדם, לא

סיורים וכיוצא בזה, והברל השדולה הם שללשאו בהוצאות אלה והם

רשאלם, לצורך זה, להשתמש בכספלם שעומדלם לרשותם לצורך "קשר עם

הצלבוריי. כתוב כאן, אלללת, "מועמדלם לרשותו", ואני בלקשתל שלהלה

כתוב "העומדלם לרשותו".
איילת לאלר:
אנל גם תלקנתל "לרשותם" ולא "לרשותו".
חגי מלרום:
בסדר. זה לרשותם ולא לרשותו, כי מדובר בחברי הכנסת.

אנחנו קובעים בסעיף 3.א. ששדולות כאלה יוכלו לקיים מפגשים

בחדרי החברים בכנסת או בחדרי סיעות בכנסת. אנחנו מציעים

שהשדולות לא יעבדו בחדרי הוועדות, כדי לא ליצור רושם מוטעה

כאילו המעמד הוא מעמד של ועדה.
רפי אלול:
מפגש בחדרי הוועדות?
חגי מירום:
חצענו שלא יהיה מפגש בחדרי הוועדות.

רות קפלן;

בסיעות?
חגי מירום:
אלא בסיעות ובחדרי חברי הכנסת, או במקומות שהוקצו לכך על-

ידי ועדת האירועים של הכנסת. מדוע? מפני שאחת הבעיות הקשות שבאו

כאן בפני ועדת המשנה היתה ששדולות מתאספות להן בחדרי ועדות

והבאים אליהן אינם מבחינים בין ישיבת ועדה לישיבת שדולה, וישנה

מראית עין וישנו מיצג כאילו כאן עובדת ועדה של כנסת, וזה לא.

זאת שדולה. אמרנו - אנחנו נתחום את זה בשלב זה, לא בחדרי ועדות.

לא רוצים מראית עין של ועדח. זה דבר אהד.

אבל אנחנו אמרנו שכאשר מדובר בקיום דיון עם גורמים מבחוץ,

תוכל שדולה לפנות לוועדת האירועים של הכנסת בבקשה להקצות לה

מקום מתאים לקיום דיון, ובכל מקרה תיתן ועדת אירועים עדיפות

לפנייה של ועדה מוועדות הכנסת, קודם כל על פני שדולה, כי אנחנו

חושבים שצריך להעדיף את הוועדות וצריך לשמור מכל משמר על מעמדן

הפורמלי של ועדות בכנסת, עם כל הכבוד לשדולה.

אנחנו גם קובעים שוועדת האירועים לא תקצה מקום לדיון כזה

אם באותו מועד או בסמוך לו, דנה ועדה של הכנסת באותו נושא עצמו,

ללא קשר למקום קיומו של הדיון הזה. מדוע? מפני שאנחנו למדנו

שבתהרות המטורפת שכאן מתהווה לפעמים בין ועדות לשדולות, ראשי

השדולות קופצים מהר על נושא. הוא היה אתמול בתקשורת - נתנו חצי

מליון דולר לראשי בנק מסויים, וזה הופך למהומה ציבורית, וגליה

מאור ואיתן רף הפכו להיות הגזלנים של המדינה.

מה קורה? ראש שדולה, חברתית נגיד, מחליט שזה פשע לא

נורמלי לתת דבר כזה, שעה שאפשר להזין בזה מאה או מאתיים אנשים

שהם בשכר מינימום. הוא כבר אוסף את השדולה והוא כבר מקיים את

הדיון, שעה שבאותה שעה בדיוק ועדת הכספים דנה בשאלה הזו. אמרנו

שוועדת האירועים לא תקצה מקום במצב הזה, כי אנחנו רוצים ששדולה

תעסוק, אבל שלא תתפתח תחרות שתחליש את הוועדות. אם ועדה לא דנה

בזה, ושדולה החליטה שהיא דנה ומזמינה אנשים - בבקשה.
רות קפלו:
הגבלתם את מספר הפעמים ששדולה יכולה לעשות אירוע בכנסת?
חגי מלרום:
לא, לא. לא רוצים להיות יותר מדי... בכלל, הגישה שלנו

היתה ללכת בין הטיפות - לא לפגוע יותר מדי בשדולות, אבל גם לא

לתת שיפגעו בראשי ועדות ובוועדות, כי זה הופך לתהרות.

אנחנו בסעיף 4 מציעים ששדולה שמזמנת גורמי חוץ למפגש

ע-ימה, תקפיד לציין שהיא פונה כשדולה ולא כאורגן רשמי של הכנסת.

היו"ר רפאל פנהסי;

זה הסעיף הכי השוב, שצריך לתת לו דגש.
הגי מירום:
כי כאן באים אנשים שלא יודעים בכלל למה הם באים, והנה הם

חושבים שהם בפני ועדה, ובסך הכל הם בפני שדולה. בפני שדולה אין

להם חובה להופיע, ולוועדה יש להם חובה להופיע.

לכן, אנחנו חושבים שצריך להיות ציון מפורש, וזה קשור

להוגנות, לשקיפות ולהוקיות של מהלכים כאלה, ואנהנו חושבים שצריך

להסדיר אותם,
היו"ר רפאל פנהסי:
סעיפים 4 ו-5 הם החשובים ביותר.

חגי מירום;

גם בסעיף 5 אנחנו אומרים ששדולח שמבקשת להזמין עובד מדינה

לדיוניה, תעשה את זה באמצעות השר הנוגע בדבר, תוך שהיא מציינת

שלא מדובר בהזמנה לאיזו ועדה ושאין חובה על העובד להופיע, זאת

אומרת ברצותו של השר - הוא מאשר את זה, וברצותו - הוא לא מאשר.

באשר לפעולת ועדה, השר לא יכול לא לאשר.

אלה הם הדברים. לא רצינו להקים ועדת היתרים ולא רצינו

להקים ועדת מעקב, והשבנו שזה צריך להיכלל במה שקוראים לו כללי

נוהל. איילת, איך זה נקרא בתקנון?
אתי בו-ידסף:
החלטות בעניינ י נוהל.
היו"ר רפאל פנחסי:
חבר הכנסת חגי מירום, זה על דעת כל חברי הוועדה, או שזו

היתה ועדת יחיד?
חגי מירום:
מסתבר שזאת היתה ועדה שישבו בה כמה חברי כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי:
חבר הכנסת מקסים לוי השתתף? -זה על דעתו?
הגי מירום:
אני הושב שהוא השתתף בלשיבה אהת.
הלו"ר רפאל פנחסי:
הסיכום שלכם הוא על דעתו?
חגי מלרום:
אני לא יודע לומר, אם מזכירת הוועדה תזכיר לי, אז אני אדע

מי השתתף, וכידוע לך, אנל הפכתי למלן מפלק של ועדות משנה, שיושב

כאן בכל מיני עניינים. אני לא רוצה להיכשל במילה שלי.
שושנה כרם:
הבר הכנסת ברונפמן השתתף.
חגי מירום:
השתתף כאן חבר הכנסת ברונפמן וחבר הכנסת גפני. השתתף כאן

חבר הכנסת אורון בפעם השניה ולא השתתף בפעם הראשונה כי הוא היה

בחוץ-לארץ.
היו"ר רפאל פנחסי:
בעיקר מה שחשוב זה חבר הכנסת מקסים לוי, כי הוא היה

המתנגד העיקרי.
חגי מירום:
לדעתי, חבר הכנסת מקסים לוי השתתף כאן בישיבה הראשונה. אם

אומרים שלא, אני מיד חוזר למה שרשום כאן בפרוטוקול. אני לכול רק

לומר שאלך לל ספק שהוא הוזמן. יש לי אלזה זיכרון שהוא היה כאן

קצת.
אתל בן-יוסף:
בישיבה הראשונה, כשדנו על שדולות במליאת הוועדה, הוא היה.
הגל מירום:
השאלה שנשאלתי היתה לגבי ועדת המשנה.

אני רוצה לומר כאן, בכל הכבוד הראוי...
היו"ר רפאל פנחסי:
אנל מקבל. רק רציתי, לחשכלח כללית, לדעת מה קרה. אם הוא

לא בא - זו בעיה שלו.
איילת לאיר:
ראשלת, אני מתנצלת מראש אם אנל שואלת משהו שהוא טרלוולאלל

עבורכם, אני פשוט חדשה במערכת. לגבל סעיף 3.ב. אתה אמרת שלא

רצלתם להקלם כאן אלזשהו מנגנון של הלתרלם או מעקב, אבל ברגע

שאתה לוצר סלטואצלה ששדולה לא מבקשת הדר מסויים, זאת אומרת הלא

לכולה לקללם לשלבה. השאלה אם לש אלזשהו גורם שמקשר, שלודע שכרגע

שדולה מתכנסת בענין הזה וועדה מסו ל למת מתכנסת בענין סמוך, כשאתה

מדבר על משהו שעליו לש תקשורת. אם אתה לא מבקש כאן ענין של הדר,

אז למעשה אלן קשר, והשאלה אם לא צרלך לההללט כאן ולקבוע מל להלה

אלש הקשר או מל לבדוק את הנושא הזה.
הגל מלרום:
השאלה הלא במקום, ואנל לכול להוסלף עללה דבר נוסף. הלה מל

ששאל מדוע אנהנו נותנלם לוועדת האלרועלם בעצם את הכה לקבוע

ששדולה לא תוכל להתכנס, דרך זה שהלא לא תספק לה מקום אלרוע.

אנהנו ההלטנו לא להלכנס לזה לתר על המלדה. בוודאל שאנהנו

לא רוצים שיהיה כאן שוטר שלהללט לשדולות כן להתאסף, לא להתאסף.

אנהנו רוצים לתת להללם לעשות את שלהם, אבל השבנו שכמה כלללם

ראשוניים אנהנו צרלכלם לקבוע כאן, ואם ההילם ילמדו אותנו שצריך

לההליט עוד קצת ההלטות, נהללט אותן בהמשך. לא רצינו להתערב לותר

מדל בשאלה הזו והיפשנו את האיזונים הדרושים. אז ועדת אלרועלם,

קודם כל, כן תקצה מקום לדלון וכן תעזור במלדה שאלן התנגשות.
רות קפלן:
מה שהלא אומרת, שבעצם לא בהכרה לידעו מה נושאי הדיונים

בוועדות.
הגי מירום:
לא מנענו באופן טוטלי אפשרות שיהיו דברים מקבילים.
שושנה כרם:
אי-אפשר גם.
הגי מלרום:
אנהנו גם לא לכוללם ואנהנו גם לא רוצלם לותר מדל להתערב

כאן. לא רצינו להכניס שיטור, לא רצינו להכניס את יושב-ראש הכנסת

בעובי הקורה יתר על המידה, כדי שלא יתהללו לרוץ אליו עם כל ענין

כזה, לא רצלנו להכנלס את ועדת הכנסת לתוך הענלן הזה כדל שהיא

תהפוך למלן ועדת הברה שכל הזמן עוסקת בשאלות הללו. אמרנו - בואו

נלתן להלים להמשיך לעשות את שלהם, אבל דרך הדברים האלה שלש בהם

אמות מידה בסיסיות.
היו"ר רפאל פנהסל:
לדעתי, כאן הבאתם הצעה שהלא מאוזנת, והיא יכולה לפתור

פהות או יותר גם את הבעיה של מקבילות של הברי ועדות. עצם הדבר,

בסעיפים 4 ו-5 שאומרים שמביאים לידיעת המוזמן ואומרים לו - אתה

לא הילב ולא בהדרל הוועדות, זה פהות או יותר נותן מענה.
רפי אלול:
מאחר שאני דל קשור בענין וזזה...
היו"ר רפאל פנחסי:
בטח. בשדולח חחברתית, חייתי חבר בח.
רפל אלול:
שהלא אגב מתכנסת חרבח מאד. אני אומר לך שחשדולח החברתלת

לכולח לחלות עם זח.
חגי מלרום:
יש כאן שדולות שזח לא רצלנל. זו שדולח רצינית.
חלו"ר רפאל פנחסי:
שהשדולות לכולות לחלות עם זח - אלן לל ספק. זח פחות או

לותר נותן ל ותר בחלרות מח תפקלדן, אבל חבעלח חלא אצל יושבל-ראש

חוועדות, ולכן שאלתי לגבל חבר חכנסת מקסלם לול, כל חוא חלח

חמתנגד חעלקרל בכלל לקלומן של שדולות. חוא רצח לבטל אותן בכלל.

לכן שאלתי מח דעתו, אבל חוא לא חופלע לא חיום ולא בלשלבות

חקודמות.
חגי מירום:
שושנח, את ראלת שם מח זח כללל סדר?
שושנח כרם:
חחלטות בענ ל לנל נוחל.
חגל מלרום:
איילת, זח לא נרשם בנייר, אבל אולל כדאל לחתללעץ עם צבל

אם זח בסדר שנכניס את זח במסגרת חזו.
שושנח כרם:
זה מתבקש.

אנל רוצח, אם לורשח לי, לחצטרף ולומר שחנילר חזח מאד

מאוזן בלן זח שאי-אפשר להגביל קבוצת חברי כנסת שרוצח לחתכנס

ולדון בנושא ככל שתימצא לנכון, עם חעזרח חאדמינסטרטיבית. אני רק

רוצה לחדד שני דברים שנוגעים לוועדת האלרועלם.

ועדת חאלרועלם פועלת לפל נוהל כתוב שמאפשר אלרועים שיש

מאחוריהם גיבוי של לפחות חמישה חברי כנסת מסיעות שונות, ולכן

כדאל להכניס את זח כאן לתוך סעיף 3, כדי שלא יווצר מצב שיצטרכו

לאשר ללובי שבעצם מייצג רק מגזר מסויים של חברי כנסת מקומות

ציבוריים, ואז המשפט בשורה השלישית יכול לחלות - כאשר מדובר

באירוע רב משתתפים, כי זה אחד הדברים שמאפשר למשל חקצאת חדר

חרצאות או אודיטוריום, עם גורמים מבחוץ, חמגובה על-ידי חברי

כנסת מלפחות חמש סיעות חבלת.
חגי מירום:
לא רצלנו בזה. לא רצלנו לרדת לפרטים יותר מדי.
היד"ר רפאל פנחסי:
רק אירוע רב משתתפים אתה יכול. לא כל אירוע יפנו לבקש.
חגי מירום:
יש להניח שפניה לוועדת האירועים תהיה תמיד לאירוע רב

משתתפים, ולגבי חמש סלעות בית אנחנו לא רוצלם לחחללט. אנחנו לא-

רוצלם להפוך פעולה של שדולה לאלזשהו דבר שמאלץ כאן חמש סלעות

בבית להיות שותפות בדבר כזה. זה לא אורגן של הכנסת. זה לא משהו

שהוא פורמלי.

שושנה כרם;

זה פשוט הקריטריון שלפלו הוועדה עובדת.

חגי מירום;

לכוללם לחלות שם שנל חברי כנסת. יש כאן שדולות, למשל

לענייני המגזר הבדואי בנגב - אין שם חמש סלעות מן הבית, אז

שדולה כזו לא תוכל לעבוד? לש כאן שדולות לארץ-ישראל.

אני רוצה לומר כאן לסיכום דבריי - ניסינו לעשות טיפת סדר

מבלי לרדת יותר מדל לחיי השדולות מצד אחד, ומצד שני להבהין

הבחנה ברורה בין ועדה לשדולה.

שושנה כרם;

דבר נוסף, לגבי הלשון האימפרטיבית של סעיף ב קטן בסעיף 3-

"ועדת האירועים לא תקצה", אז אולי למתן את זה ב"תשתדל שלא

להקצות", מפני שפשוט ועדת האירועים והרבה גורמים בכנסת לא

יודעים לפעמים מה קורה בוועדות. ועדה יכולה להחליט על ישיבה

בענין מסוים מרגע אחד לאחר.

חגי מירום;

שאלת חיודעין הלא חלק מך הענין.

שושנה כרם;

ועדת האירועים אלשרה את אותו ענלן לפנל שבועיים. אנחנו

עושים מה שאנחנו יכולים.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה ההצעה שלך?

שושנה כרם;

אולי "תשתדל לא להקצות".חגי מירום;

לא מקובל עליי. אני חושב שהלא צרלכה לא להקצות. אם לתברר

שהלא לא לדעה והקצתה, אז הלא לא לדעה והקצתה. מה אפשר לעשות.

במונה "תשתדל לא להקצות" - לש כאן פלרצה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
אנל מעמלד להצבעה את הצעת ועדת המשנה בראשותו של הבר

הכנסת הגל מלרום. בהזדמנות זו אנל גם רוצה להודות לו ולהבדל

הוועדה, שעשו כאן באמת עבודה טובה, מקצועלת. התלקון הלהלד

שאנהנו מכנלסלם בנוסה הוא - "להשתמש בכספלם העומדלם לרשותם"

בסעיף 2. השאר כפל שקלבלנו לפנינו.

מל בעד הצעת ועדת המשנה בנושא "השדולות בכנסת"?

הצבעה

בעד - 4

נגד - אין

הצעות ועדת המשנה של ועדת הכנסת לנושא "השדולות בכנסת", נתקבלו.
הלו"ר רפאל פנהסי:
ההצעה אושרה פה אהד, ושוב תודה להבר הכנסת הגל מלרום.

הגל מלרום;

אנל מבקש להודות גם ללועץ המשפטל לכנסת, שעשה אלתנו

עבודה, וכמובן לאיילת.
הלו"ר רפאל פנהסי:
לבואו כולם על הברכה, כולל אתל שוודאל ללוותה וזלמנה.

חגל מלרום;

נדמה לל שצרלך להניה את זה על שולהן הכנסת.

אתל בו-לוסף;

כן.3. בקשת חברי הכנסת רן כהן ועמיר פרץ להעברת הצעה לסדר היום

מוועדת הכלכלה לוועדה משותפת כלכלה וביקורת המדינה

הלו"ר רפאל פנהסי;

אני רוצה לקרוא את המכתב -

"לכבוד

יושב-ראש ועדת הכנסת

הבר כנסת רפאל פנהסל

שלום רב,

הנדון: הקמת ועדה משותפת

בלשלבתה בלום בי 20 בלנואר, החללטה ועדת הכנסת להעבלר את הדלון

בהצעה לסדר הלום בנושא: "הפרטת רשת שקם", שהוגשה על-לדל הבר

הכנסת עמלר פריץ, לדלון בוועדת הכלכלה.

לאור מורכבות הנושא ונגלעתו לנושאלם בתהומה של הוועדה לבלקורת,

מועללת הצעה להקמת ועדה משותפת לכלכלה ולביקורת, שתדון בנושא.

נודה לך אם תדון בהצעה בהקדם, על מנת שנוכל לקדם נושא חשוב זה.

בכבוד רב - לושב-ראש הוועדה לבלקורת המדלנה - הבר הכנסת רן

כהן." התום גם הבר הכנסת עמלר פריץ - המצלע.

הנושא עמד מספר פעמלם על סדר הלום ונדהה משום שהבר הכנסת

פרץ לא לכול הלה, הבר הכנסת גולדשמלדט לא לכול הלה וגם עכשלו לא

לכול. לכן, מאהר שהכנסת לוצאת לפגרה, אני ההלטתי להכריע בענין

כל פשוט הוועדות צריכות לעבוד - או זו או זו. בגלל הערעור הלא

לא עובדת.

לושב כאן לושב-ראש הוועדה לענללני ביקורת המדינה. אני

פניתל בנושא זה להבר כנסת אלל גולדשמלדט כלושב-ראש ועדת הכלכלה,

לקבל את תגובתו, וכן ליועץ המשפט ל של הוועדה. הלועץ המשפטי לא

נוכה כרגע עקב השתתפותו בלשלבת ועדת הוץ ובטחון, אך לש תגובות

של שני האלשלם הא.לה.

אנל אקרא את מכתבו של לושב-ראש ועדת הכלכלה - הבר הכנסת

אלל גולדשמלדט -

"לכבוד

הבר כנסת רפאל פנחס י

יושב-ראש ועדת הכנסת

שלום רב,

הנדון: הקמת ועדה משותפת - מכתבם של הבדל הכנסת רן כהן ועמלר

פרץ מלום 4.3.97

1. אני מתנגד באופן מוהלט להקמת ועדה משותפת כמוצע במכתב הנדון.

2. מנסלונל בכנסת הקודמת, המודל של ועדה משותפת אלנו מוצלה,

למעט במקרלם מאד יוצאל דופן.

3. סוגיית הפרטת השקם אינה כה לוצאת דופן, עד כדל כך שהדבר

לצדלק הקמת ועדה משותפת, שתתכנס בשעות שלאהר שעות כלנוס

הוועדות הרגללות, ובדרך כלל עם מלעוט משתתפלם.

4. גלשתל לענלן אלנה מוכתבת על-לדל רצון שדווקא ועדת הכלכלה

תעסוק בנושא. אנל מעדלף שהנושא ללדון רק בוועדת בלקורת

המדלנה מאשר שתוקם ועדה משותפת.

בברכה - חבר הכנסת אלל גולדשמלדט."גם בשיחה שקלימתי אלתו, הוא טוען שהוועדה שלו צרלכה לדון

בכך, אבל מאחר שהוא מתנגד לוועדה משותפת, הוא מעדלף שזה יעבור

לוועדה לענייני בלקורת המדינה ולא להקים ועדה משותפת.

אני רוצה גם לקרוא את חוות דעתו של היועץ המשפטי של

הו ועדה - צבי ענבר -

"לכבוד יושב-ראש ועדת הכנסת

אלנני רואה מקום להעברת הנושא לוועדה משותפת או לוועדה לעניינל

ביקורת המדינה. על החתום - צבי ענבר."

נשמע את המערער - חבר הכנסת רך כהן.
רו כהו:
הפניה גם של חבר הכנסת עמיר פרץ וגם שלי, הלא בגלן דילמה

מסולימת. אלן לנו מחלוקת על כך שעל-פי תקנון הכנסת הנושא חזה

הוא נושא שנמצא בתחום פעולתה של ועדת הכלכלה, אלא שמאחר שגם

נושא חשקם וגם נושא של מפעלים שעברו הפרטה, במיוחד לגבי הנושא

של זכויות העובדים...

אנל, אגב, מסכים למה שחבר הכנסת אלי גולדשמלדט ארמר,

שוועדה משותפת זה לא במקום. מאחר שחוועדח לביקורת חמדינה גם

עסקח בנושא השקם בפרט, וגם בלקהים מכל הנושא של זכויות העובדים

במפעללם מופרטים, חשבנו לנכון שחוועדח לביקורת המדינח בענין חזח

לכולה לחלות בעלת אפקטלבלות גדולה בענלן, ולכן הפניה.
חגי מלרום:
באיזה מצב אתם שם? על מה דנלם שם? זה לא חוק.
רן כחך:
זח בעקבות דו"ח של מבקרת חמדינח. אנל גם אמרתל - זח בכלל

לא חוק, זו הצעה לסדר חיום. הענין הוא שבתהליך המכירה של השקם

נעשה הסכם מסויים שבא להבטיח את זכויות העובדים. בענלן הזה וזיתה

מעידה, שלא לומר הונאה כמעט של העובדלם בצורה קשה ביותר.

חלק גדול של העובדים כבר אינם במקום העבודה, כלומר גם

היכולת שלהם להיאבק היא אפסית משום שהם לא בתוך המערכת, הם

סולקו מתוך המערכת. הרי מהשקם כבר חרבח לא ניתן לחציל. מה שכן

ניתן לעשות זח בעיקרו של דבר מה שיקרה בעתיד.
רענן כהן:
נקבל את עמדתו של צבי ענבר ושל הבר הכנסת גולדשמידט.
היו"ר רפאל פנחס':
מישהו רוצה להתייחס?

מל בעד לחעביר את נושא "הפרטת רשת חשקם" מוועדת חכלכלח

לוועדה לענייני ביקורת חמדינח או לוועדח משותפת?
רו כהו:
ועדה משותפת לא.
היו"ר רפאל פנחסי:
צבי ענבר אומר שאין מקום להעביר וצריך להשאיר את הנושא

בוועדת הכלכלה.

רו כהו;

הבקשה של חבר הכנסת עמלר פרץ ושלל, שהנושא לעבור לוועדה

לביקורת המדינה.

היו"ר רפאל פנהסי;

אבל הבר הכנסת גולדשמלדט אומר שהוא מתנגד לוועדה משותפת,

והוא אומר שאם מעבלרלם לוועדה אהת, זה תהום הוועדה שלו.
רו כהו:
אמרתל - באופן פורמלל, זה תהום ועדת הכלכלה.

רפל אלול;

אגל לכול להצלע הצעה אהרת? אני מצלע להבר הכנסת רענן כהן-

לושב-ראש סלעת העבודה. אנל מבלו מה רוצה מזכ"ל ההסתדרות, הוא

מדבר על האפקט של ההשש מהפרטה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
צבל אומר בפלרוש, כלועץ משפטל, ואנהנו בדרך כלל מתחשבלם

במה שהוא אומר, שהבר הכנסת גולדשמלדט לדון בזה. שעמלר פרץ לעשה

זאת עם הבר הכנסת גולדשמלדט.

מל בעד להעבלר את ההצעה לסדר הלום בנושא; "הפרטת רשת השקם"

לוועדה לענללנל בלקורת המדלנה?

הצבעה

בעד העברה לוועדה לענייני בלקורת המדינה - אין

בעד להשאלר בוועדת הכלכלה - רוב

ההצעה להשאלר את ההצעה לסדר היום בנושא: "הפרטת רשת שקם" בוועדת

הכלכלה, אושרה פה אהד.

הלו"ר רפאל פנהסי;

ההצעה לסדר הלום נשארת בוועדת הכלכלה.

הבר הכנסת רן כהן, אנהנו מאהללם לך עבודה פורלה בוועדה

לענללנל בלקורת המדלנה, לש לך מספלק עבודה שם.4. הקמת ועדת משנה לפניות הציבור - הצעת יושב-ראש הכנסת
הלו"ר רפאל פנחסי:
החומר נמצא בתלקלם אצל כל אחד ואהד, ודאל החברלם עללנו.

הדיון כבר חלה בלשיבה הקודמת. בלקשנו לדחות את הנושא לעלון

נוסף, ואני שוב מבלא את חהצעה כפי שהציע לושב-ראש הכנסת, להקים

ועדה זמנלת, מאחר שאי-אפשר להקלם ועדת משנה על לד ועדת הכנסת,

כי לש שם חברים שאינם חברים בוועדה והם לא לכוללם להיות בוועדת

משנה.
רות קפלן:
סעיף 17 - "הכנסת תבחר מזמן לזמן, לפל הצעת ועדת הכנסת,

ועדה לעניין מסויים שדלנח לכל דבר, פרט לתקופת כהונתה, כדלן

ועדה קבועה, אם לא קבעה הכנסת הוראות אחרות."
היו"ר רפאל פ1חסי:
בהתאם לסעיף 17, כפי שקראה רות קפלן, אנחנו מקלמלם ועדה

מיוחדת שתחלה מורכבת מ-24 חברלם, לפל חרשלמח המצורפת.

מל בעד?

חגי מירום;

אני רוצח לחתייחס. אני שוחחתי עם חבר חכנסת רפי אלול על

הענין הזה. אני חושב שוועדח של 24 חברים על חמשלמח חעומדת

בפנלה, זו בדלחח שאלן כדוגמתח, זח לא רצול, זח לא לענין, זח לא

שום דבר שאני יכול להסכים איתו.

אני חושב שזו צריכה לחלות ועדח של שנללם שלושח חברים

בלבד, אני מאד מאד מצדד בכך שחבר חכנסת רפי אלול לעמוד בראשח,

נדמה לל שיושב-ראש הכנסת גם רוצה בכך.

אני בכל זאת קצת עם נלסלון בבלת הזה, גם בתפקלד של ל ושב-

ראש ועדת הכנסת, ובמשך כל התקופות כשלא הלתה ועדה עם חברל כנסת,

חיח לנו גוף שעסק בתשובה לפניות ציבור ובנלסלונות לטפל בהן.

עכשיו באה הצעה שאומרת שגם חברל כנסת יעמדו בראש חענין חזח,

מתוך רצון לעשות שימוש בכוחם חלותר גדול מאשר של מזכלרח כאן

מחבית. לא צריך 25 חברים, זח פשוט מגוחך. צריך כאן חבר יושב-

הראש ועוד שני חברלם שללצגו גם סיעות.

רפי אלול;

אחרים להלו יועצים.

חגל מלרום;

שלא לחלו. תאמלן לל, רפי, חם לא צריכים לחיות שם, אתה לא

זקוק לחם על הלוגו. אתח תפתור את הבעיות חאלח בעצמך.שנית, חד-משמעי מדובר כאן בטלפול בפניות ציבור, בענייניו,

לא בענייני הכנסת ולא חברי הכנסת, ויש לתהום תיהום ברור והד-

משמעי. בוועדה כזו לא תהיה שום פניה של אנשים כלפי הברי כנסת או

כלפי הכנסת.
היו"ר רפאל פנהסי:
בוודאי. זה לוועדת האתיקה.
חגי מירום:
יש לי קצת ניסיון. שלא נמצא את עצמנו יושבים כאן עם י ושב-

ראש ועדת האתיקה ועם יושב-ראש הוועדה הזו מהר בבוקר על פניות

שעמדו בגבול. אין דבר כזה, וזה צריך להיות הד-משמעי שהוועדה הזו

עוסקת בפניות ציבור לעניינו, כלומר לעזרה לפניות ציבור שהוא

במצוקה, שהוא רוצה שייפתחו לו אפשרויות שהוא לא יכול להשיג אותן

בעצמו.

אם שני התנאים האלה יתמלאו, אני לא רואה בעיה, ואני בעד,

אבל חשבתי שאני חייב להגיד את זה.
היו"ר רפאל פנהסי:
הבר כנסת חגי מירום - גם אני, כשראיתי את המספר, קצת היה

לי מוזר. בחוק אנהנו אומרים שוועדה לא תהיה יותר מ-17 הברים. גם

בוועדת כספים קבעו ממלא מקום, גם בוועדת הוץ ובטחון, אבל אני

הבנתי שכאן בוועדה רוצים להוסיף את שמות הברי הכנסת וגם כנראה

שהיא תעבוד במסגרת ועדות משנה, שכל ארבעה חמישה חברים יתפסו

קבוצה ויתהילו לעבוד בצורה זו או אחרת.
חגי מירום:
מה קרה לכם.
היו"ר רפאל פנהסי:
אני הושב שכוועדה מיוהדת, מאהר שיושב-ראש הכנסת תומך, יש

כבר שמות שהופצו, יהיה קשה מאד להגיד לחבר כנסת - אתה לא תהיה

חבר.
הגי מירום:
זה לא נכון.
רפי אלול:
יש לי פתרון. חבר חכנסת חגי מירום דיבר איתי. אני הרי

יודע שאני אעבוד עם עוד מישהו. זה מה שיקרה. מה עשינו? אנשים

אחרים בוועדה הם לא חברי ועדח, אלא מוזמנים של הוועדה מצידי

שייקראו, ופעם אחת בשנה אנחנו נשתמש בשמם. הם לא חברי ועדה.
היו"ר רפאל פנחסי:
אנחנו צריכים להחלים כמה חברים.
חגל מירום:
איו מדובר בוועדה פורמלית.
היו"ר רפאל פנחסי:
ועדה זמנית של 17 הברים.
הגי מירום:
זה לא 17. זו ועדה ליד היושב-ראש, כמו שיש ועדה לענייני

טלוויזיה. יש ועדה לענייני שידורי הטלוויזיה מהכנסת, אני היושב-

ראש טלה, אנהנו ועדה ליד יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רפאל פנהסי:
ואני הבר בה.
הגי מירום:
אנהנו ועדה ליד יושב-ראש הכנסת. אל תקימו ועדות מכה סעיף

17 ואל תעשו את כל הדברים האלה. גם הבר הכנסת רפי אלול לא צריך

את זה. הוא יהיה יושב-ראש ועדה שהיא ועדה ליד יושב-ראש הכנסת,

שעוסקת בפניות ציבור.
היו"ר רפאל פנהסי:
אם רות קפלן והבר הכנסת רפי אלול מקבלים את זה, אין לי

בעיה עם זה.
רענו כהו:
איו לי מה להוסיף לדברים של הבר הכנסת הגי מירום. כדי לתת

לוועדה הזאת שיניים וכדי להראות גם ציבורית שהווועדה הזאת יותר

רצינית, כשאתה נותו את האיכות ולא את הכמות, אף אהד לא יקבל את

זה ברצינות אם יהיו 24 הברים.

לכו, כפי שהציע הבר הכנסת הגי מירום, אני מבקש מידידי -

הבר הכנסת רפי אלול, שיקבל את הרעיוו ללכת על ועדה של שלושה. זו

ועדה ליד יושב-ראש הכנסת באותו מעמד של הוועדה הזו, וצריך לתת

לה את כל הכה ואת כל המאמץ, ולצאת לדרך.
שושנה כרם:
זה, אגב, דבר שאנהנו בדרך כלל לא מציינים - העניו של על-

יד יושב-ראש הכנסת.
רפי אלול:
נעשה ועדה בת שלושה הברים, על-פי סעיף 17.
היו"ר רפאל פנהסי:
רק שלושה הברים אתה רוצה?
רענו כהן:
כו.
הלו"ר רפאל פנחסי:
רמלהם השלושה?
רענו כהו:
אהר כך לקבעו אותם. לושב-ראש הכנסת לקבע.
היו"ר רפאל פנהסי:
לא. לא אחר כך, עם כל הכבוד. אני מתנגד לזה.
חגל מלרום:
אחד מש"ס.
רענו כהו:
אחד מש"ס, אהד מהעבודה ואהד מהללכוד - שלוש הסלעות

הגדולות.
רפל אלול:
מכל סלעה אחד.
הגל מלרום:
רפי, אתח הללת צרלך לחלות שמה אם הלו נותנלם לך לעשות את

זה לבד בכלל.
רענו כהו:
עזוב. מכל סלעה אהד.
הלו"ר רפאל פנחסל:
1ו חברלם? תחללטו מה אתם רוצלם.

עד הלום, הוועדה הזו הלתה בת שבעה הברלם. משנת 960ו,

הוועדה לפנלות הצלבור, כך ראלתל בתכתובת, הלתה של שבעה חברלם כל

הזמן. כמו שחבר הכנסת הגל מלרום אמר, הלתה ועדת משנה במסגרת

ועדת הכנסת.

מאחר שלש לנו כאן בעלח כל אל-אפשר להקלם ועדת משנה במסגרת

שלנו, אנל מצלע שזה להלה במסגרת שעל לד יושב-ראש הכנסת. חבר

הכנסת הגל מלרום צודק, אל-אפשר לעשות כאן ועדות בלל סוף. חבל

שחבר הכנסת שבח וללס אלננו כאן, הללת רואה אלך הוא הלה מתקומם

על כל ועדה שמוסלפלם כאן. נקלם ועדה שתהלה ללד לושב-ראש הכנסת,

כמו ועדת הטלוויזלה.
אריה האן:
חבר הכנסת חגל מלרום, מה שקורה הוא שיש הרבה ועדות

שמקבלות גם פנלות צלבור וגם בענלן הזה הפשוט - טלפול באדם המסכן

שנשהק, שנופל בלו הכסאות. הרעלון של חבר הכנסת רפל אלול, שאנל

דל מצדלק אותו, הוא לקהת לתוך הוועדה בתור רפרנטלם או אלך שלא

תקרא לזה, את כל ראשל הוועדות בכנסת, שכולם הסכלמו, ועל-לדל זה

מנקזים בשותפות את כל הפניות האלשלות לאחד. זה הלה כל הרעלון.
הלו"ר רפאל פנהסי:
אנל סוטה לרגע מן הנושא. רוצלם כאן שחרור חוקלם מחובת

הנהה מוקדמת על שולחן הכנסת, בלנקו, בלל לדעת אפללו אלזה חוק.

עוד לא הלה דבר כזה.
אתל בו-לוסף:
הלה בעבר.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אנל לא מוכן. אנל רוצה לראות אלזה חוקלם, עם כל הכבוד.

צבל העביר כאן פתק לקבל החלטה גורפת לשהרור חוקלם. אנל לא

מסכלם.
חגל מלרום:
אנל לא מאמין, כל זה לא תואם את עמדתו של צבל.
הלו"ר רפאל פנחסל:
אנל גם מתנגד. נחזור לנושא שלנו. מה הצעת הפשרה שלכם?
רפל אלול:
נקלם ועדה מצומצמת של שבעה הבדלם.
היו"ר רפאל פנחסי:
ועדה שללד יושב-ראש הכנסת. אתה רוצה ועדת משנה של ועדת

הכנסת?
אדלה האן:
אז אתה לא לכול למנות אותו.
הלו"ר רפאל פנחסי:
הוא להלה ממלא מקום של אחד החברלם שלכם, ואז פתרת את

הבעלה. הוא לכול להיות ממלא מקום של אחד החברלם, ואז הוא לחלה

בוועדת משנה.
רענו כהו:
רפי, לא כדאי לך.
רפל אלול:
אתם עושים לל טובה? תפסלקו. אנל לא צרלך להתחנן כאן על

משהו. אנל הולך לעבוד, לא להתבטל, להתעסק עם המסכנלם של מדינת-

לשראל. אתה לא לכול להקלם ועדת משנה ,כל אנל לא הבד ועדת הכנסת.

אתה צרלך בתוך הסלעה שלך. כאן זה או סעלף 17 או אלן ועדה, אלן

כאן ולכוח,

אתה לא לכול להקלם ועדת משנה כל אנל לא הבר ועדת הכנסת,

אם אתה רוצה שאנל אהלה יושב-ראש הוועדה. אנל הולך להתעסק בבעלות

של מדינת-ישראל - זה להתעסק בכל ענייני המשכנתאות, באותו אחד

שאלן לו מה לאכול. אם אתם הושבלם שאנל הולך כאן להתהדר או להלות

ועדת משנה הוץ ובטחון - בבקשה, זה לא הוו לכוח. אנל הולך להתעסק

בצרות של עם לשראל.

אנל מוכן להלות יושב-ראש הוועדה לבד. אנל אטפל בדברלם

באופן אלשל. מה שאנל מצלע - סטטוטורלת שתהלה ועדה מצומצמת, אנל

מקבל את הגלשה של חבר הכנסת חגל מלרום - שלושה, חמלשה הברלם -

כמה שתרצו.
היו"ר רפאל פנחסי:
שבעה חברים.

רפל אלול;

שבעה חברלם מקובל, אבל זו צרלכה להלות ועדה לפל סעלף 17.

אנל לא לכול להקלם ועדת משנה, כי אנל לא חבר ועדה, ואז שוב זה

חוזר חזרה ונדון בזה כבר פעם עשלרלת.

הלו"ר רפאל פנחסי;

גם אם מקלמלם ועדה של שבעה, אנחנו צרלכלם שמות כדל להעבלר

למללאה. שמות של השבעה כרגע אלן לך.
רות קפלן:
אנל דלברתל עם האנשלם, ואנל מלד אגלד את השמות -

חברל חכנסת אברהם הלרשזון, בני אלון, אברהם פורז, מרלנה

סולודקלן, סאלח סללם.
רפל אלול:
מל מש"ס?
רות קפלן:
הלה חבר הכנסת פנחסי.
היו"ר רפאל פנחסי:
וחבר הכנסת רפל אלול בעצמו.

חברל הכנסת אברהם הלרשזון מהללכוד, בני אלון ממולדת,

אברהם פורז ממרצ, מרלנה סולדקין מ"ישראל בעללהיי, סאלה סללם

מחד"ש.
אתל בו-יוסף:
מה עם מד"ע?
רות קפלן:
אבל אמרתם שבעה.
הלו"ר רפאל פנחסי:
זה מקובל עליכם? חסרות כאן מפלגות. לא להלה אחר כך ערעור

על זח?
הגל מלרום:
לחלה.
הלו"ר רפאל פנהסל:
לכך השאלה אם אנחנו לא נחפזים לעשות את זח.
רפי אלול:
אז בואו נוסלף מכל מפלגח עוד אחד וגמרנו את חענלן.
חלו"ר רפאל פנחסי:
לכן הצעתי 11.
רפל אלול:
תשלמו מכל מפלגח אהד, הגל.
חגל מלרום:
חרל ממללא אנחנו מתהמקלם מחשאלח אם כן סעלף 17, לא סעלף

17. זאת שאלח הרבה לותר רצינית.
הלו"ר רפאל פנהסל:
נכון, זו שאלח לותר רצלנית מאשר מספר חחברלם.
חגל מלרום:
אנל רוצה לחזכלר לכם - ועדח לפל סעלף 17 כאן - כמוח ככל

ועדח אחרת בבלת חזה.
רפל אלול:
אנל לא חבר.
הלו"ר רפאל פנחסל:
חוא לכול להלות ממלא מקום.
חגל מירום:
מה זה חשוב? אתה ממלא מקום של אחד החברים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה ממלא מקום של אחד החברים ואז אתה יושב-ראש מסודר, וזו

ועדת משנה ללד ועדת הכנסת.
הגל מלרום:
זו לא הבעלה.

הלו"ר רפאל פנחסי;

אתה לכול למלא מקום של אחד ההברלם, אתה כאללו חבר בוועדה

אצלנו, ואז אתה לכול להלות לושב-ראש. נמנה אותך, נקלם ועדת משנה

ואתה כממלא מקום.

רענו כהן;

כממלא מקום אין לל בעלה.

הלו"ר רפאל פנחסי;

תהלה ממלא מקום, כמו בוועדת חוץ ובטחון, כמו בוועדת כספלם

שיש ממלאל מקום, ולש להם זכויות מלאות. רק בהצבעה לא.
רענן כהו:
אנל אפללו מוכן לותר מזה. אנל מוכן שהוא לחללף אותל כחבר

ועדה, ואני אהלה ממלא מקום. מה לותר מזה?
הלו"ר רפאל פנהסי:
אם כך, לכל הדעות, הבעלה נפתרה.
רענן כהן:
אנל רוצה לקדם את הענין. חבר הכנסת רפל אלול לחללף אותל,

ואנל אמלא מקום.
הלו"ר רפאל פנחסי:
בסדר. אנחנו נודלע עכשלו על חללופל גברל.
חגל מלרום:
מאין הם באלם כל חברל הוועדה?
הלו"ר רפאל פנחסי:
מכל המפלגות. לא לחלו אלח כולם, לחלו רק מתוך הוועדה.שושנה כרם.-

לכול להיות שחלק חופף.
חלו"ר רפאל פנחסי:
שנלם זו הלתה רעדת משנה ללד ועדת חכנסת, וצרלך לחמשלך את

המסורת הזאת.

חבר הכנסת רפל אלול, הרווחת. אתה הבר הוועדה. תראה אלזה

יושב-ראש סלעה יש לך - מתייחס בכבוד, ולתר על כבודו ונתן לך.

רוצלם לפעול ענללנלת. תכלן לנו את זה בכתב, כדל שנודלע על כך -

היום במללאה.
רענן כהו:
אגל אתו לך, אלך בעלה.
הגי מירום:
ואם מדובר על חברל הוועדה כאן, אז להלו קצת פהות, זה טוב.

להלו רק אלה שבאמת רוצלם להתמסר ולעזור בענין הזה. הבר הכנסת

פנהסל כאן והוא הבר.
רות קפלן:
הבר הכנסת מקסלם לול הסכלם.
הגל מלרום:
לגבל ההרכב נדחה את זה קצת.

היו"ר רפאל פנהסי;

לש לל הצעה - אנהנו מהללטלם להקלם ועדת משנה לפנלות

הצלבור במסגרת ועדת הכנסת, שתלמנה שבעה הברים. את השמות תגבשו

עד מהר, ומהר נבלא את זה.
רפל אלול:
אתה מודלע ללושב-ראש?
היו"ר רפאל פנהסי:
גם לא צרלך להבלא זאת לאלשור הכנסת. הוועדה סוברנלת להקלם

ועדות משנה ולא צרלך שום דבר. ברגע שאנל אקבל את השמות, אלה

להלו הברל הוועדה. אנהנו מקבללם החלטה עקרונלת שמקלמלם ועדת

משנה בת שבעה הברלם. את השמות אנחנו נודלע לוועדה בלשלבה הקרובה

שלה. לא צרלך להודלע למללאה בכלל.
מאלר שטרלת:
את השמות צרלך להרכלב בהתייעצות עם הסלעות.
הלו"ר רפאל פנהסי:
השמות להלו רק במסגרת הברל הוועדה.
רענו כהן:
אני התפטרתי מחברות בוועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי:
חבר הכנסת רענן כהן ולתר עבור חבר הכנסת רפל אלול, שלהלה

חבר הוועדה, והוא להלה ממלא מקום.
הגל מלרום:
למפלגת העבודה כברי יש נצלג, מהללכוד צרלך לבוא נצלג

בהתייעצות, וכל הללתר זה כבר אחד אחד מכל סלעה.
הלו"ר רפאל פנחסי:
מל בעד חקמת ועדת משנה לפניות הצלבור, בת שבעה הברלם,

במסגרת ועדת הכנסת?

הצבעה

בעד - 4

נגד - אלן

הקמת ועדת משנה לפנלות הצלבור, בת שבעה חברלם, במסגרת ועדת

הכנסת, אושרה.
הלו"ר רפאל פנחסי:
הקמת הוועדה אושדה, ואני מברך את היושב-ראש המלועד רפל

אלול ואת החברלם.
רפל אלול:
אדונל היושב-ראש, תודה רבה.
היו"ר רפאל פנחסי:
בהצלהה רבה.5. מילוי מקומו שר יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתר בחוץ-לארץ
הלו"ר רפאל פנחסי:
אנל קורא את הפניה -

"לכבוד

יושב-ראש ועדת הכנסת

הבר הכנסת רפאל פנחסי

מכובדי,

הנדון: מללול מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהללתו בהוץ-לארץ

לושב-ראש הכנסת לוצא להוץ-לארץ בשללהות ממלכתלת מלום כ"ה אדר בי

התשנייז - 3 באפריל 1997 עד ללום כי בנלסן התשנ"ז - 27 באפריל

1997.

על-פל הוק לסוד: הכנסת, סעלף 20אי, למלא מקומו סגן ללושב-ראש

שתבהר ועדת הכנסת מבין סגני יושב-ראש הכנסת.

ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את הסגן ללושב-ראש שלמלא מקומו.

במצורף, המלצות היושב-ראש לממלאי מקום -

מלום 3.4.97 עד 9.4.97 למלא את מקומו של לושב-ראש הכנסת הבר

הכנסת דוד טל.

מלום 10.4.97 עד 27.4.97 למלא את מקומו של הלושב-ראש הבר הכנסת

מאלר שטרלת.

אנא, הבא ללדלעת לושב-ראש הכנסת שלכנס הוועדה לאלשור.יי

מל בעד לאשר את מללול מקומו של לושב-ראש הכנסת, כאמור במכתב?

הצבעה

בעד - רוב

נגד- אלן

הפנלה למללוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהללתו בהוץ-לארץ,

אושרה.
הלוייר רפאל פנהסי:
הבקשה אושרה. מלום 3.4.97 עד 9.4.97 למלא את מקומו של

לושב-ראש הכנסת הבר הכנסת דוד טל.

מלום 10.4.97 עד 27.4.97 למלא את מקומו של הלושב-ראש הבר הכנסת

מאלר שטרלת.6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

קבלעת ועדות לדלון בהצעות הוק

1. הצעת חוק שמלדת הקדושה של הכותל המערבל ורחבתו, התשנ"ז-1996,

הצעת חבר הכנסת אריה דרעי וקבוצת חברי כנסת.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הכספים או לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

אני לא יודע מה השייכות לוועדת הכספלם. הלום באתל בדברים

עם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט והוא אומר שזו פגיעה בזכויות

חופש האזרח והוא מציע להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני מוכן להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

לדעתל, שם יהיה דיון ענייני וטוב.
חגי מירום:
מה הלתה האלטרנטיבה?
היו"ר רפאל פנחסי:
ועדת חכספים.
חגי מירום:
ועדת כספים סתם מישהו זרק.
רענו כהו:
ועדת חוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי:
אני, גם כמצלע, מבקש את זה לוועדת החוקח, חוק ומשפט.

מל בעד להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

מל נגד?
חגי מירום:
אנחנו. אנחנו רוצים לחשוב.
רענן כהו:
ועדת הפנים, ואגיד לך למה.
חגי מלרום:
נראה לנו שוועדת הפנלם זו האכסניה הכל טובה.
מאיר שטרית:
יושב-ראש הוועדה באמת מומהה בשמירת הכותל.
הגי מירום:
לא, אבל הוא אובייקטיבי.
היו"ר רפאל פנהסי:
אני מבקש לוועדת החוקה, הוק ומשפט.
הגי מירום:
אתה לא יודע, הופכים את כל הכותל הזה לבית-כנסת אהד גדול.
היו"ר רפאל פנהסי:
לכן צריך להעביר את זה לוועדת הוקה. זו פגיעה בזכויות?-

אנהנו שומרים על הסטטוס-קוו.
הגי מירום:
אנהנו מבקשים התייעצות סיעתית.
מאיר שטרית:
אני גם מבקש התייעצות סיעתית על העניו של ועדה לפניות

הציבור.
הגי מירום:
גמרנו. אתה לא יכול עכשיו.
היו"ר רפאל פנהסי:
הוא יכול לבקש רביזיה.
הגי מירום:
אתה יודע מה יקרה לכותל הזה?
היו"ר רפאל פנהסי:
לא יקרה כלום.
הגי מירום:
אנהנו לא נבוא לכותל הזה יותר. הכותל של העם היהודי -

אנהנו לא נהיה בו.
היו"ר רפאל פנהסי:
יש לך טעות. אני הצעתי את ההוק. אתה קראת אותו?חגי מירום;

אנ י קראתל אותו.

הלו"ר רפאל פנחסי;

אז למה הוא לא שלך? הוא לא משנה את הססטוס-קוו.
הגל מלרום:
כל הנשים ההללונלות לא לכולות לבוא אללו. הן צרלכות לעמוד

שם באלזושהל פינה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
לא נכון. אתה מטעה. מדובר רק על הרפורמלות שמגלחות תפלללן

ופורסות טללת.
הגל מלרום:
אנל גם לודע קצת לקרוא חוק.

הלו"ר רפאל פנחסי;

גם אנ ל לודע לקרוא.

הגל מלרום;

אתה לודע לכתוב אותו. אלך אתה לודע לקרוא?

מאלר שטרלת;

הגל, למה לך? אנל נגד ההוק.

הלו"ר רפאל פנחסי;

אתה גם חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט, נכון?
חגל מלרום:
כן.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אז שם תוכל לפעול.
חגל מלרום:
חבר הכנסת סאלח טרלף הוא אובייקטלבל. הוא לא רפורמל ולא

אורתודכסי.

חבר הכנסת מאלר שטרלת, הענין הזה שאתה תקעת כאן לענין של

הוועדה לפנלות הצלבור, הוא קשור לזה?
מאלר שטרית:
אנ ל הסכמתי רק בגללו.
חגי מירום:
זה קשור לזה? כי אם זה לא קשור, אני לא מוותר,
מאיר שטרית:
אני אענה לך.
חגי מירום:
אנל שואל אותך אם הענין הזה שאתה ביקשת כאן רביזיה, קשור

לעניו הזה. אם הוא קשור לענין חזה, אנחנו נוותר לך.
מאיר שטרית:
כן.
חגי מלרום:
אז גמרנו.

לש לי פשוט בעיה עם להעביר את זה לאן שאני רציתי להעביר

את זה.
היו"ר רפאל פנחסי:
מל בעד להעביר את הצעת הוק שמירת הקדושה של הכותל המערבל

ורחבתו לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד העברת הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט - 4

נגד - אין

הצעת חוק שמירת הקדושה של הכותל המערבל ורחבתו, חתשנ"ז-1996 -

הצעת חבר הכנסת אריה דרעי וקבוצת הברל כנסת, עוברת לוועדת

החוקה, חוק ומשפט.
הלו"ר רפאל פנחסי:
הצעת החוק עוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

2. הצעת חוק לסודות התקצלב (תלקון - הגשת דו"ח על תשלומל

קלצבה), התשנ"ז -1997 - הצעת חבר הכנסת לוסל כץ. הוא ביקש לא

לקבל החלטח היום.3. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון - הקלות בדמל

ביטוח לנהג זהיר ולרכב מושבת), התשנ"ז-1996, הצעת חבר הכנסת

משה גפני.

המציע הציע להעביר את הנושא לוועדת חוקה, חוק ומשפט.

דובר;

ועדת העבודה והרווחה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני הושב שתאונות דרכים שייך לוועדת הכלכלה - תחבורה.
שושנה כרם:
בוועדת החוקה, חוק ומשפט יש ועדת משנה לענייני ביטוח.

אולי זה קשור לזה.
מאיר שטרית:
גם בוועדת הכספים יש ועדת משנה לביטוה.
היו"ר רפאל פנחסי:
מדובר בהקלות בדמי ביטוח ויש שם ועדה משותפת. אני מציע

להעביר את זה לוועדה משותפת חוקה וכספים.

מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה משותפת לוועדת החוקח, חוק

ומשפט ולוועדת הכספים?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון - חקלות בדמי

ביטוח לנהג זהיר ולרכב מושבת), התשנ"ז-996ו, הצעת חבר הכנסת

משה גפני, עוברת לוועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת

חכספים.
היו"ר רפאל פנחסי:
ההצעה הועברה לוועדה משותפת חוקה - כספים.

4. הצעת חוק הרשולות המקומיות (בחלרות) (תלקון - בחירות למועצה

ממונה), התשנ"ז-1996 - הצעת הבר הכנסת טלב אלסאנע וקבוצת

חברי כנסת.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסבלבה או לוועדת

החוקה, חוק ומשפט.

מדובר ברשויות מקומיות - בחלרות, ואנל חושב שזה שללך

לוועדת הפנים ואיכות הסבלבה.מל בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד העברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - רוב

נגד - אין

הצעת הוק הרשויות המקומיות (בהירות) (תיקון - בהירות למועצה

ממונה), התשנ"ז-1996 - הצעת הבר הכנסת טלב אלסאנע וקבוצת הברי

כנסת, עוברת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא עבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

קבלעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום

1. החזרת עקורי אקרית וברעם לכפריהם - הצעת הבר הכנסת עבד-אלוהב

דראושה.
הגי מירום:
ועדת ההוקה, הוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנהסי:
נדמה לי שלוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הגי מירום;

לא פנים, אלא הוקה. גם ההוק נדון תמיד בוועדת ההוקה, הוק

ומשפט. מדובר בזכויות של עקורים וכוי.

היו"ר רפאל פנהסי;

אני הושב שזה שייך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

מל בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד העברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - רוב

נגד -

הצעה לסדר הלום בנושא: "ההזרת עקורל אקרלת וברעם לכפרלהם" עוברת

לוועדת הפנלם ואלכות הסבלבה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
ההצעה הועברה לוועדת הפנלם של הכנסת.2. דו"ח המשטרה על נתרנל הפשיעה לשנת 1996 - הצעת הבר הכנסת

יצהק כהן.
הגל מלרום:
רעדת הפנלם ואלכות הסבלבה.
הלו"ר רפאל פנחסי:
נשמעו הצעות להעבלר הנושא לוועדת ההלנוך, התרבות והספורט או

לוועדת הכספלם. את ועדת הפנלם בכלל לא הזכלרו.

רענו כהו;

אנהנו מחליטים. זה שללך לפנלם.
הלו"ר רפאל פנחסי:
דו"ה המשטרה שללך לפנלם, נכון?

מל בעד להעבלר את הנושא לוועדת הפנלם ואלכות הסבלבה?

הצבעה

בעד העברה לוועדת הפנלם ואלכות הסבלבה - רוב

נגד - אין

הצעה לסדר הלום בנושא: "דו"ח המשטרה על נתוני הפשלעה לשנת

1996"- הצעת הבר הכנסת לצהק כהן, עוברת לוועדת הפנים ואלכות

הסבלבה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
ההצעה עוברת לוועדת הפנים של הכנסת.

3. הנצחת מורשת מייסדל המדלנה - הצעת חברת הכנסת נעמל בלומנטל.

נשמעו הצעות להעבלר הנושא לוועדת החלנוך, התרבות והספורט או

לוועדת הכספלם.

אנל הושב שזה בהחלט שללך לוועדת ההלנוך. כל דבר רוצלם

להעבלר לוועדת הכספלם.

מל בעד העברת הנושא לוועדת חחינוך, התרבות והספורט?

הצבעה

בעד העברה לוועדת החלנוך, התרבות והספורט - רוב

נגד - אין

הצעה לסדר הלום בנושא: "הנצהת מורשת מללסדל המדלנה" - הצעת חברת

הכנסת נעמל בלומנטל, עוברת לוועדת החלנוך, התרבות והספורט.
הלו"ר רפאל פנחסי:
ההצעה עוברת לוועדת החינוך של הכנסת.

4. תשלום בונוסלם למנהלל בנק לאומל ללשראל - הצעת הברל הכנסת

שלום שמחוך, חנן פורת וחלים אורון.

נשמעה הצעה להעבלר הנושא לוועדה לעניינל בלקורת המדלנה או

לוועדת הכספלם.
דוברים:
ועדת כספלם.
הלו"ר רפאל פנחסי:
מל בעד להעבלר הנושא לוועדת הכספלם?

הצבעה

בעד העברה לוועדת הכספלם - רוב

נגד - אלן

הצעה לסדר הלום בנושא: "תשלום בונוסלם למנהלל בנק לאומל

ללשראל"- הצעת חברל הכנסת שלום שמהון, חנן פורת וחללם אורון,

עוברת לוועדת הכספלם.7. קביעת הרכב ועדה משותפת חינוך-כספים לנושא תקצוב

תנועות נוער
הלו"ר רפאל פנחסי:
אנל קורא את חפנלה -

"לכבוד

יושב-ראש ועדת הכנסת

חבר הכנסת רפאל פנהסל

מכובדי,

הכנסת ההללטה בלשיבתה בלום רבלעל, לי באדר בי התשנ"ז, 19 במרץ

1997, להעבלר לוועדה משותפת הלנוך ותרבות - כספלם, לדלון ולהסקת

מסקנות, הצעה לסדר הלום בנושא: "תקצוב תנועות הנוער" - של הברל

הכנסת מלכה גולדמן, פלנל בדש, דוד אזולאל ואברהם שטרן."

צרלר קודם כל לההללט מה הרכב הוועדה ומל היושב-ראש שלה.

אני מצלע ועדה של עשרה הברלם - חמלשה מוועדת ההינוך והמלשה

מוועדת הכספלם, והלושב-ראש מטעם ועדת הכספלם, כל זה נושא

תקצלבי.

מל בעד להעבלר את הנושא לוועדה משותפת הינוך-כספלם, בת עשרה

הברלם, המלשה מוועדת החינוך וחמלשה מוועדת הכספלם, כאשר הלושב-

ראש מטעם ועדת הכספלם?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אלן

הבקשה להעבלר את ההצעה לסדר הלום בנושא: "תקצוב תנועות הנוער"

לוועדה משותפת חלנוך-כספלם - המלשה מוועדת החינוך וחמלשה מוועדת

הכספלם, כאשר הלושב-ראש מסעם ועדת הכספלם, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי:
ההצעה אושרה.8. ישיבות הוועדות בפגרה
הלו"ר רפאל פנחסי:
קלבלתל פניה של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, יושב-ראש

ועדת הכלכלה, יושב-ראש ועדת העבודה ו הרווחה, יושבת-ראש ועדת

העליה והקליטה, יושב-ראש ועדת ההינוך, יושבת-ראש ועדת המדע

והגלל הרך, שמבקשלם לקללם לשלבות בזמן הפגרה.

בעבר אנהנו קלבלנו ההלטות, ואנל מצלע אולל לאמץ את ההחלטה

מהסגרה הקודמת.

מאיר שטרית;

שתל לשיבות.

הלו"ר רפאל פנחסי;

לא. ארבע.
שבה וייס:
זאת פגרה דל ארוכה.
מאיר שטרלת:
לא צרלך לטרטר את האנשלם.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אפשר לקבוע שלוש לשלבות.
שבה וייס:
בלנלנו - לש ועדות שבאמת צרלכות לשבת בפגרה, אבל לש ועדות

שרוצות להמשיך במשחקים שלהן.
הלו"ר רפאל פנהסי:
מדובר כאן על שלוש לשלבות, ועם הלתר מלוהד של הלושב-ראש,

אפשר לקללם לותר לשלבות.
שושנה כרם:
גם אם שללש מהחברלם הותמלם.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אני אקרא את הפניה -

"ועדת הכנסת, על-פל סמכותה לפל סעלף 99(א) לתקנון הכנסת, מטללה

על ועדות הכנסת להמשלך בעבודתן בלמי פגרת פסח, אולם מספר

הלשלבות שוועדה כלשהל תקללם, לא לעלה על 3, אלא אם לושב-ראש

הכנסת לתלר לשלבה או לשלבות נוספות, על-פל סעלף 99(ב) לתקנון.לענין זה - לשיבת ועדת משנה - כמוה כלשלבת ועדה.

הגבלה זו לא תחול על ועדת החוץ והבטחון וועדת הכספים."
מאיר שטרית:
וכן על הוועדה המשותפת. לוועדת ההוץ והבטחון ולוועדת

הבספלם.
הלו"ד רפאל פנחסי:
מל בעד ההצעה לעבודת הוועדות בפגדת הפסה?

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה .לאפשר לוועדות הכנסת להמשלך בעבודתן בלמל פגרת הפסה, כאשר

מספר הלשלבות שתקיים ועדה כלשהי לא לעלה על שלוש, למעט ועדת

ההוץ והבטהון וועדת הכספלם, שעללהן לא הלה הגבלה, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי:
ההצעה אושרה. עם ההלתר של יושב-ראש הכנסת, נלתן להלה

לקללם ישיבות נוספות.
מאלר שטרלת:
למה העללתי את הענין של הוועדה המשותפת? מאהר שהוועדה

המשותפת הלא ועדה בפנל עצמה והלא לא רעדת משנה של שתל הוועדות.

זו ועדה עצמאית.
הלו"ר רפאל פנהסל:
הוא צודק. אני מצלע להוסיף - ההגבלה לא תהול על ועדת

הכספלם, על ועדת חוץ ובטהון, ועל חררעדה המשותפת כספלם והוץ

ובטחו ן לתקצ ל ב הבטחו ן.

אתה מתכונן לקללם בפגרה לותר משלוש ישיבות?
מאיר שטרית:
כן. לא רציתי להפריע למהלך העבודה של שתי הוועדות

הגדולות.
שושנה כרם:
גם שליש הברל הוועדה - חתימותלהם מספלקות לכנס לשלבת

ועדה.
היו"ר רפאל פנהסי:
אנל רוצה להזכלר להברלם שקבענו ישיבות בתל-אביב ביום שני

7 באפריל 1997, בין השעות 10:30 ל- 14:00, וביום רביעי 9 באפריל

באותן שעות, בנושא תקנון הכנסת.
שבח וייס:
אני מתנצל שאני לא אהיה.9. פניית חבר הכנסת חגי מירום בענין שכר חברי הכנסת
חגל מלרום:
אדונל לוטב-ראש הוועדה, לש לי בקשה - שבפגרה לא נדון בשום

דבר שקשור לזכולות וחובות ותנאלם והפרשות ותגמוללם ונסלעות

ומלו ן, וכל מה שאפשר.
הלו"ר רפאל פנחסי:
קודם כל, לגבל מה שהוגנב לאוזנך אתמול, הנושא לרד מסדר

הלום, ואנל לכול להרגלע אותך. התללעצתל עם הלושב-ראש - הנושא של

תנאל השרלם לא עולה בפגרה.

לפל האלנפורמצלה שהוא נתן לל, הוא הכשלר את הקרקע, אבל

להד עם זה, אנל מצלדל לא רצלתל לקבל כותרות. זה לא הזמן עכשלו,

לש ועדה צלבורלת שבקרוב תשב. התללעצתל עם יושב-ראש הכנסת,

ובתלאום אלתו ההלטתל שהנושא הזה לא עולה בכלל.

אבל, לש נושא קטן שאנל עדיין בודק אותו, כל ההחלטה של

הפנסלה הלתה צרלכה להלות במקבלל לשרלם. בקטע הזה, הנלסוח לא כל

כך מדולק ורוצלם הבהרה. בלנתללם, הלועץ המשפטל בודק לל את

הנושא. אם הנושא הזה של הקבלה לשרלם צרלך הקראה מחדש של ההחלטה

שלנו...
חגל מלרום:
הקבלה לשרלם זה upgradingשלנו או שזה downgradingשלהם?
הלו"ר רפאל פנהסי:
ההחלטה הלתה כך - ועדת הכנסת קלבלה החלטה לחורלד את

הפנסלה מ- 4% ל- 2%, אם גם ועדת הכספלם תקבל החלטה להורלד

לשרלם. ועדת הכספלם הודלדה לשרלם מ- 7% ל- 2% ,אבל לש שם איזשהו

פרט שעדיין לא ברור בהחלטה שלהם מבחינת הגלל.

בנושא חגלל לש כרגע אלזו אל בהלרות לגבל השרלם. לש גלרסה

שאומרת שההחלטה חלה עד גלל 55, מעל גלל 55 השרלם נשארלם בפנסלה

שלהם. לש כאלה שמבקשים שאם שם מעל גלל 55 נשאר אותו דבר, שגם

כאן ללשאר אהרי גלל 55.
מאיר שטרית:
לש פרשנות שאומרת ששרלם מעל גלל 55 מקבללם 7%? מה פתאום.
היו"ר רפאל פנחסי:
לכן הנושא נמצא בבדלקה.

מאלר שטרלת;

לא קלבלנו דבר כזה.היו"ר רפאל פנחסי;

יש מספר חברל כנסת שהבלאו לל אפללו נוסח, בהתייעצות עם

צבל, אלך להקרלא את זה ללשלבה זו. אנל עדללן לא הללתל ערוך

ומוכן לזה, ואמרת ל שאני רוצה לעשות בדיקה נוספת. אני לא רוצה

לחטוף.

לכן, כשאתה אומר שלא לקללם לשלבות בנושא שכר חברל כנסת

בפגרה, שום נושא שכר לא לבוא, אבל לגבל התלקון הזה, אם חשב

הכנסת ללדע אלך לחשב או אלך לתת הנחיות לאחרים, אני אהיה חייב

להביא את הנושא.
הגל מלרום:
לש אלזושהל סבלרות לכך שהלתה החלטה בוועדת הכספלם שבגלל

55 זה נראה אחרת?

היו"ר רפאל פנחסי;

כן. עובדה. לש לל כבר עכשיו נוסח שקלבלתל מחבר הכנסת רענן

כהן, הוא מובלל את הנושא. לש החלטה כזו אצל השרלם, אם אכן זה

נכון. הוא אומר שהחלטה שלנו הלתה במקבלל לשרלם.

הנושא לא עומד כרגע על סדר היום. חבר הכנסת הגל מלרום רק

העלה בקשה, והרגעתל אותו בנושא שהוא חושש שזה לעלה.
הגל מלרום:
אנל רוצה להגלד כאן משחו. זה ענלן רצלנל בלותר.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אתה רואה שאנל לא מבלא את זה בחטלפה.
הגל מירום:
זו התחמקות ממה שחחלטנו. אנל הללתל מת שלהלו לל זכולות

פנסלה לותר גבוהות, אבל הלכנו מהלך, אז עכשלו נעשה כאן משהו

הפוך?
שבח וייס:
אנל רוצה להגלד משהו בענלן הוועדות. לכול להלות שאנחנו

נטפל בזח בחמשך, כל התחלנו כבר בנשלאות קצת בדלון בנושא. גם לא

בטוח שנמצא פתרון, אבל בכל זאת כדאל לחעלות זאת.

לש בכנסת הזו תופעה, שהלתה גם בכנסת בתקופתל, ודאי גם

לפנלל, אבל הלא פשוט קלבלה עוד תנופה. זה תהליך, והתהללך הוא

שחלק מוועדות הכנסת גונבות את ההצגה מהמללאה וחלק מהשדולות

גונבות את ההצגה מוועדת הכנסת, בקלצור כנסת של "פלשלנג" של

נ ושאלם. כדאל לדבר על זה פעם.

אגב, ברוב הפרלמנטלם בעולם לש סלדור לזה. הסלדור הוא שנל

למל מליאה ואחר כך ועדות, או שוועדות לא לכולות לעסוק בשום

נושא, אלא אם כן הוא הועבר אליהן על-לדל המללאה ועל-לדל תקנון.הלו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת שבח וייס, קיבלתי את הפרוטוקול שהעברת לעיונל.

הרי אני העליתי את זה במליאה. לא יעלה על הדעת שאנהנו מעלים

נושאים, וכבר הוועדה בבוקר גונבת את ההצגה ומעלה את הדברים.

קיבלתי את פנייתך ואני בההלט אקיים דיון בנושא הזה באהת

הישיבות הקרובות אהרי הפגרה. באהת הישיבות הראשונות הנושא הזה

יעמוד על סדר היום כדי לעשות סדר.

אותו דבר בנושא הגנטי. העלו את הנושא במליאה, בבוקר ועדת

המדע קיימה על כך דיון.
שבה וייס:
המליאה דנה היום באתיופלם. ועדת העליה והקליטה דנה כבר

הבוקר. אין לזה סוף. זה פשוט לא פייר.
היו"ר רפאל פנהסי:
אני הושב שהנושא הזה צריך להיות מסודר. אנחנו נקיים על כך

דיון באחת הישיבות הראשונות של ועדת הכנסת אחרי הפגרה.10. רכישת מעטפות על-ידי סיעה
הלו"ר רפאל פנחסי:
אנל רוצה להעלות נושא קטן שיש לגבלו אל בהלרות. כנראה

שבזמנו של כהנא הלתה ההלטה, שאנל לא מבין את ההגיון שלה, אבל

אולל בתקופתו זה הלה כך. הברל כנסת מזמלנלם מעטפות לסלעות דרך

המשק. לש להם הנהלה שהסלעה לא לכולה להזמלן עם כלתוב של הבר

כנסת, וסלעה לא לכולה להזמלן, אלא רק עם סמל של הכנסת. בזמנו,

הוא השתמש כנראה במעטפות האלה ורצו למנוע ממנו, ולכן הגבללו.

עכשלו, כשבאה סלעה ובלקשה מעטפות תמורת תשלום, עם כלתוב

חבר כנסת, אמרו שצרלך לשנות את הההלטה הזאת בוועדת הכנסת -

שמותר למכור לסלעה עם כלתוב של הבר כנסת ועם סלעה. אנל הושב

שאלו שום הגלון בזה, וצרלך לתת אפשרות לסלעות לרכוש מכספן. צרלך

לאפשר לסלעות וכך להברל הכנסת לרכוש הן מעטפות רק של סמל

הכנסת, והן מעטפות שכתוב עללהן הבר כנסת וכמובן הברת כנסת, כך

שלא תהלה הגבלה ולוכל כל אהד לרכוש.
הגל מלרום:
אנל רוצה לבקש שנהשוב על זה קצת.

היו"ר רפאל פנחסי;

לש ממש שתל סלעות...
שבה וייס:
כל אולל לש עוד סלעות שלכולות לשלוה הומרל גזענות.
הגל מלרום:
צרלך להשוב על זה. זה לא נושא לשתל דקות אהרונות של

לשלבה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
חבר הכנסת הגל מלרום, אנל אגלד לך למה זה בשתל הדקות

האהרונות. אנל באתל השבוע לסלעה אצלנו בש"ס ובלקשתל מעטפה, לא

נותנלם. התמתל על הזמנה כלושב-ראש סלעה, הגשתל זאת למשק ולא רצו

לספק. אמרו - תשנה את הההלטה. לכן אני מבקש, מאחר שאנחנו נמצאים

בלל אף מעטפה.
שבה וייס:
לש כאן דבר שמעלה הבר הכנסת מלרום, שאני לא השבתל עליו.
הגל מלרום:
לש כאן מעקף. אנהנו קבענו מכסה של 15,000.
הלו"ר רפאל פנהסל:
אנל מוכן שהמכסה תלשאר.
חגל מלרום:
הרל מה שהסלעה מקבלת, זה לפעולת הסלעה.
הלו"ר רפאל פנהסי:
לא מוכנים לתת עם חבר הכנסת.
חגל מלרום:
הלא הופכת את זה למלמון צרכלו של חבר הכנסת.
הלו"ר רפאל פנחסי:
זה לא צרכלו של הבר הכנסת.
חגל מלרום:
כן, כל אם אתח מבקש חבר הכנסת, אתח דרך הכסף של הסלעה...
הלו"ר רפאל פנחסי:
לא. הסלעה משתמשת במעטפות האלה ושולחת את חמכתבלם של חבר

הכנסת. אין חבר כנסת לבד.
חגל מלרום:
אז גם. מח פתאום סלעח משתמשת בזכות שחלתה לחבר כנסת? צרלך

לחשוב על חמשמעויות של חענין חזה. אתם כך מבלאלם את זה בחלפזון,

כל אולל סלעת ש"ס ואולל סלעה אחרת צרלכה את זה מחר בבוקר או

חלום.
הלו"ר רפאל פנחסי:
נכון.
חגל מלרום:
אבל בכל חחלטה כזו אנחנו צרלכלם לחשוב על משמעויותלה,

ואנל לא מרגלש שאנל מבלו עד הסוף את משמעולות הענלן הזה.
היו"ר רפאל פנחסי:
אני לא מבלו את חמשמעות הקודמת שאסרנו.
חגל מלרום:
בואו נפתח אלזה פרוטוקול ונראה למה.
הלו"ר רפאל פנחסי:
אם הלו מבלאלם את זה בצורה שלש מכסה, כפל שאתה אומר, של

15,000 ונותנלם את זה חלנם, אתה צודק. זה לא מכסח, מוכרלם לחם

את זה תמורת כסף. במקום שחבר חכנסת לשלם את זה על חשבון ה"דף

לבוחר" שלו, נגמר לו התקצלב בפרללמרלז או בצורה אחרת, הוא מבקש

לקבל את זה דרך הסלעה, והסלעה לש לה כסף, מוכנה לתת את זה לחבר

הכנסת מכספה חלא. מה אתה מגביל בזח?
חגי מלרום:
אני לא יודע אם זו מטרת המימון.
מאלר שטרית:
המכסה לא הלה על מעטפות אף פעם - לא בכנסת הזו ולא

בקודמת.

היו"ר רפאל פנהסי;

רק- על מטלוהים, נכון?
מאיר שטרית:
לא הלה על אף אהד. מדוע? כי על מעטפות תמיד שילמו, לא

השוב מי משלם - או הבר הכנסת או הסיעה.

השאלה היא האם סיעה לא רשאית לקנות מעטפות של כנסת

מהכנסת. נשמע לך הגיוני? אין בזה שום מכסה. במקום ללכת לדפוס

פרטי ולהזמין סמל של הכנסת, מזמינים דרך המשק. זה אומר שזה יותר

זול, כי המשק עושה את זה בכמויות יותר גדולות, ולכן המעטפה יותר

זולה. לאסור על סיעה לקנות מעטפות של הכנסת? איך זה נשמע

הגיונ י?
הגי מירום:
למה אסרנו על זה פעם?
מאיר שטרית:
בגלל כהנא.
הגי מירום:
מי אמר שלא יהיו לנו כהנא נוספים?
מאיר שטרית:
אגב, זה לא מנע מכהנא להוציא. הוא הלך לדפוס והזמין.
הגי מירום:
אבל זה היקשה עליו. זה לא היה מכאן. זה היה פחות זול,

כלומר יותר יקר.
מאיר שטרית:
אם ניתקל בבעיה כזו מהדש, נאסור על אותה סיעה ספציפית שלא

תקנה. לדעתי, לא מטילים גזירה על כולם בגלל שמישהו לפני כמה

שנים עשה זאת.
הגי מירום:
אני אצביע כאן נגד אם זה לא יידהה, כדי להשוב על

המשמעויות.
הלו"ר רפאל פנחסי:
יש לי הצעת פשרה. אנחנו נקבל כרגע החלטה זמנית לחודש

ימים. אם במשך חודש תראה שיש מקום לבטל את ההחלטה הזו, אני

אעמיד אותה לביטול.
הגי מירום:
שייעשה הבר הכנסת וייס מה שהוא מבין. אני אצביע נגד.

היו"ר רפאל פנהסי;

מי בעד אישור הבקשה בדבר רכישת מעטפות על-ידי סיעה?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1

נמנע - 1

הבקשה לאפשר לסיעה לרכוש מעטפות עם סמל הכנסת ועם כיתוב הבר/ת

הכנסת באותו הסדר תשלום, אושרה. הההלטה למשך חודש ימים לניסיון.
היו"ר רפאל פנהסי:
הבקשה אושרה. אני מכבד מה שהבר הכנסת הגי מירום ביקש. אם

הוא יגיד לי במשך הודש שהוא רוצה להביא זאת לדיון, אני אעמיד

זאת לדיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים