ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/01/1997

שכר חברי הכנסת - הצבעה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב ש נ לנוסה לא מתוקןפרוטוקול מסי 58

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישל. לגי בשבט תשנ"ז. 21.1.97. שעה 14:00
נכחו
יושב-ראש הכנסת דן תלכון

חברל הוועדה; רפאל פנחסי - הלו"ר

חללם אורון

מלכאל אלתן

עבדאלמלכ דהאמשה

להודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

רענן כהן

מקסלם לול

הגל מלרום

נואף מסאלחה

אחמד סעד

מאלר שטרית

אברהם שטרן
מוזמנלם
חהייכ שמואל הלפרט

חה"כ צבל ויינברג

חהייכ לונה להב

חה''כ לוסל כץ

אביעד קמארה - חשב הכנסת

לעקב למברגר - לועץ לחשב הכנסת

סמדר אלחנני - לועצת כלכללת של ועדת הכספלם

שרה לצחקל - ממונה על ענללנל עלתונות

מלרח זכרלה - גזברות הכנסת

טובל חכלמלאן- גזברית הכנסת

דלנה נלראון - עוזרת הלועץ המשפטל לכנסת

סגן מזכלר הכנסת; דוד לב
סגנלת מזכלר הכנסת
רות קפלן
היועץ המשפטל
צבל ענבר
מנהלת הוועדה
אתל בן-לוסף
קצרנלת
טלי רם
סדר היום
שכר חברי הכנסת - הצבעה.שכר חברי הכנסת - הצבעה
הלו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש מהתקשורת לגמור לצלם ולצאת. ה לשלבה סגורה

לתקשורת וגם לעוזרלם הפרלנטרללם וללועצלם.

אנל רוצה לקרוא את שמות החברלם שלש להם זכות הצבעה - מל

מחללף את מל, כדל שלא תחלה אל הבנה אחר כך.
מלכאל אלתן
אני רוצה להבין מה קורה כאן.
הלו"ר רפאל פנחסי
אהר כך אנל אגלד על מה אנחנו מצבלעלם. קודם כל אנל אקרלא

את שמות החברלם, אחר כך אנל אגלד מהן שתל ההצעות - הצעה אי

והצעה ב'.
מלכאל אלתן
אבל אולל תהלה הסכמה שנהלה מאוחדלם פעם אחת. מה קרה?
היו"ר רפאל פנחסי
גם אם נהלה מאוחדלם, צרלך להגלד קודם את השמות מל בעלל

זכות הצבעה - חברל הכנסת רפאל פנחסל, מלכאל אלתן, מאלר שטרלת,

אללעזר זנדברג, מקסלם לול, אברחם שטרן, במקום חבר כנסת ברונפמן-

מצבלע חבר כנסת צבל ויינברג מטעם סלעת "לשראל בעללה". במקום חבר

הכנסת משה גפני משתתף אלתנו בהצבעה מטעם להדות התורה חבר כנסת

שמואל הלפרט. חברל הכנסת להודה הראל, רחבעם זאבל, שבח וייס,

נואף מסאלחה, הגל מלרום. את חבר כנסת רענן כהן מחללף חבר הכנסת

לוסל כץ. חברל הכנסת חללם אורון, אחמד סעד ועבדאלמלכ דהאמשה.

צבל ענבר;

חבר כנסת רענן כהן...
הלו"ר רפאל פנחסי
במקומו מצבלע חבר כנסת לוסל כץ. הוא התחלף אלתו.
צבל ענבר
אנל רק רוצה להעלר לפרוטוקול שחבר כנסת מהללף, בא במקום

חבר כנסת שנעדר.
מלכאל אלתו
אז הוא לצא עוד מעט. רענן, אתה לכול להלעדר בזמן ההצבעה.

אתה לא צרלך להלעדר כל הזמן.
היו"ר רפאל פנחסל
הוועדה קיבלה החלטה לפני מספר למלם לעדכן את שכד הברל

הכנסת בהתאם להמלצת רוזן-צבל בעדכון של 6.9%. זה למעשה לא 6.9%,

אלא רק 4.1% כי את תוספת הלוקר הברל הכנסת קלבלו. ואז באה בקשה

לרביזיה מטעם חבר כנסת הראל ובאה בקשת שר האוצר שבלקש להופלע

בפנל ההברלם, ופנייתו הלתה בשני דברלם: ראשלת, הזא מבקש לדחות

בכלל את ההעלאח הזו. לחללופין - הוא מבקש לדחות אותה לשנה. זו

הלתה בקשת האוצר - לדהות את ההחלטה של הבלצוע של ההעלאה לשנה.

אנחנו קללמנו דלון, הדלון הסתללם. למעשה הלום צרלכה לחלות

רק הצבעה מל בעד הצעה א' ומל בעד הצעה ב'.
שבח וייס
לכולה להלות גם הצעה ג'.
חגל מלרום
מהל הצעה א' ומהל חצעה בי?
היו"ר רפאל פנחסל
אני חוזר. הצעה א' - לאשר את ההחלטה הקודמת שלנו, שמעללם

את השכר בחתאם לעדכון לפי המלצת רוזן-צבל.
חגל מלרום
חצעה ב' זו בקשת חשר.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעה בי זו חמלצת חשר לדחות בשנה. לש הצעח שללשלת, שהלא

למעשה התגבשה חיום.
מקסלם לול
לש גם רבלעלת.
היו"ר רפאל פנחסי
אנל אקבל כל המלצה. ההמלצה השללשלת אומרת להלענות לבקשתו

של שר האוצר במחצלתח, זאת אומרת חוא בלקש לדחות אותה בשנה,

אנחנו נענלם לבקשתו ומלום חעדכון שהלח צרלך להלות באוקטובר,

דוחלם את ההעלאה בחצל שנח.

כרגע אנחנו עומדלם מבחלנה מעשלת על הצבעה לקבל את הצעת שר

האוצר או לדחות אותח - להשאיר את חחמלצח חקודמת שלמעשח חחחלטה

כבר קללמת, רק לקללם את הרבלזלה כל קללמנו כבר את הדלון, או

לקבל את הצעת הפשרה שחתגבשה בבוקר בלן כמה גורמים שדלברו. האם

יש הצעות אחרות - אבל רק הצעה מעשלת.
שבח וייס
הצעתל - א. לא להעלות עכשיו את השכר. ג. לא לעסוק מהיום

ואללך בשום דבר ששללך לתנאלם הנלווים של עבודת חברל הכנסת

בוועדה הזאת, אלא בוועדה צלבורלת.
מלכאל אלתן
אנהנו רואלם בדלוק מה קורה כאן, ובהוץ נמצאלם אמצעל

התקשורת, והשאלה שנשאלת וששאלו אותי - האם אתם נבהלתם או אהזה

אתכם בהלה או כל מלנל דברלם כאלה.

לכן, לדעתל, כמו שאנהנו מצווים לשמוע את רהשל הצלבור,

אנהנו צרלכלם לחפש גם את הדרך שאנהנו נקבל ההלטות אהראלות של

ועדת הכנסת. לכן הצעתל אומרת כדלקמן: שר האוצר פנה וביקש דהייה

לשנה. אנחנו קבענו שאנחנו ניעתר לפנייתו ודוהלם בשלב זה להצל

שנה. שר האוצר אמר לל, ואני אומר את זה כאן בשמו, הוא גם לאמר

את זה כשלשאלו אותו - שהוא בתום החצל שנה מתכוון לבוא לוועדה,

אלא אם כן לחלה כאן פרוספרלטל כלכלל ולהלו עללות שכר בכל המשק,

הוא לבוא לוועדה ולבקש לדחות זאת בחצל שנה נוספת.
שבח וייס
עוד פעם נתבזה.
מלכאל אלתן
אם אנחנו רוצלם במקבלל לנקוט בלוזמת חקלקח שחלא הלא

המאפשרת את העברת הנושא, אז ברור ומובן מאליו שכאשר החוק לשתנה,

השר לא לבוא הנה בכלל, אז למה אתם... אנל רק מצלע שההחלטה תהלה

מאוזנת.

הלו"ר רפאל פנחסי;

מה ההצעה שלך?
מלכאל אלתן
אני הצעתל. ההצעה לקבל את ההצעה לדחות בחצל שנח את חעלאת

השכר. זה לא חלק מההחלטה, אבל אנל אומר - שר האוצר הבהלר שאם לא

לקרה נס כלכלל, מאחר שחוא חושב שחחחלטה צרלכה להלות לשנה, בעוד

הצל שנה הוא לבוא הנה.

אם בלנתללם להלו שלנוללם, אז כמובן הוא לא לבוא הנה, אלא

הוא לבוא לוועדה צלבורלת - כל מה שאתם רוצלם. רק אנל אומר - למה

נוח לל לחגלד להצל שנה? כל גם מבחלנת חפרסטלז'ח של הכנסת

והלכולת שלנו לאזן את הדברלם, אנל חושב שזו חחלטה טובה.
הלו"ר רפאל פנחסל
חבר הכנסת אלתן, אנחנו רק בהצבעות. אנהנו לא פותהלם את

הדלון .
מקסים לוי
אני לא רוצה לנמק מה שנימקתי אז. אני מבקש לבטל את ההעלאה

הזאת בכלל ולהקים את הוועדה הציבורית.
שבח וייס
זו ההצעה שלי.
צבי ויינברג
אני מצטרף להצעת חבר הכנסת מקסים לוי.
שבח וייס
זו הצעת וייס, עם כל הכבוד הפעם.
חיים אורון
אני מצטרף להצעת וייס ואני אומר שכל הענין של החצי שנח,

אם מתכוונים אליו ברצינות, אז כל הנושאים האחרים בעוד חצי שנה,

בעוד ארבעה חודשים... אגב, אני מבין, פנחסי, שחחצי שנה זה בעצם

חודשיים אם החצי שנח מתחילח באוקטובר.
חיו"ר רפאל פנחסי
זח תאריך העדכון.
חיים אורון
אז החצי שנה היא בעוד שבועיים ומתחילים מחדש את חענין. כל

דיון בעתיד על הנושאים חללו בוועדה ציבורית, ולעשות את כל

המאמצים הנדרשים אם בחקיקה ואם במינוייה.
מאיר שטרית
לצערי הרב, אני חושב שכל שפיכת הבוץ על חברי הכנסת נעשית

בגלל חברי הכנסת, בגלל הצדקנות, תסלחו לי, וההתחסדות של כולם.
שבח וייס
או בגלל ההתגרות כל פעם.
מאיר שטרית
ההתחסדות והצדקנות, תסלח לי, ואתה הראשון בהם.
שבה וייס
מספיק עם החמדנות חזאת.
מאיר שטרית
אם אתה לא היית מתעסק עם זה מהכנסת שעברה, כבר לא היינו

כאן בעסק הזה.
שבח וייס
גם בכנסת שעברה לא רצלתל את החמדנות שלך.
מאלך שטרית
הצדקנות וההתחסדות שלך. אני לא מפחד לעמוד מאחורי דבריי.
שבח וייס
גם אנל עומד מאהורל דברלל. מספלק עם החמדנות.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שטרית, אנהנו לא פותחלם דלון.
מאלך שמרלת
אני לא פותח. אדוני היושב-ראש, ההחלטה התקבלה. לש הצעה

לרביזלה לפל התקנון, שהצלע אותה חבר הכנסת להודה הראל. לפל

התקנון שאנל מכלר בכנסת, לא מדובר כאן בכלל בהעלאת שכר, רבותיי,

וזה שקר גמור. אלן כאן שום העלאת שכר. השכר הועלה כבר באוקטובר

על-ידל ועדה ציבורית. אתם כל הזמן חוזרים.
היו"ר רפאל פנחסי
תגיד מה הצעתך.
מאיר שטרית
הבר הכנסת להודה הראל הצלע רביזיה. אנחנו צרלכלם לחצביע

על חרביזלה - מקבלים את הרביזיה או לא מקבלים את הרביזיה. זה

הכל. אלן כאן הצעות ל-א', ל-ב', ל-ג'.
הלו"ר רפאל פנחסי
אבל הלתה פניה של שר האוצר. צבל, בבקשה.
צבל ענבר
אני מבקש לעדכן את הוועדה. אתמול ועדת החוקח, חוק ומשפט

התחילה לדון בהצעתו של חבר הכנסת הגל מירום לגבי קביעת ועדת

חכספלם כוועדה שתדון...
יושב-ראש הכנסת דו תלכון
לא, לא. ...
מאיר שטרית
אז מה זה קשור?
צבל ענבר
רווק לסוד: הממשלה החדש שינה את ההסדר שעל-פיו הסמכות

לקבוע את תנאל השכר והגמלאות של שרלם תהלה בלדל ועדת הכספים,

וקבע שהלא תהלה בלדל ועדה צלבורלת. אהרל שמללאת הכנסת דהתה את

הצעתו של יושב-ראש הכנסת שפעל על-פי הוק הלסוד והגיש למליאת

הכנסת הצעה לוועדה צלבודלת, הגלש הבר הכנסת הגל- מלרום הצעה

שלהזור המצב לקדמותו והסמכות תהלה בלדל ועדת הכספים.

אתמול ועדת ההוקה, הוק ומשפט, כאשר דנה, הצלעה והטללה על

צוות של שלושה משפטנים - היועץ המשפטל של ועדת ההוקה, חוק

ומשפט, הלועצת המשפטית של ועדת הכספלם ועליי, להכין הצעה שעל-

פלה כל נושאל שכר של נושאל מלשרה ברשויות השלטון לעברו לוועדה

צלבורלת. זהו פשוט עדכון עובדתל לגבל המצב ברגע זה.
שבה וייס
מה ההלדוש כאן?
הגל מלרום
מה שהלועץ המשפטל התכוון להגלד, שכבר מתחילים לעסוק בזה

ממש.
שבח וייס
לכלו כבר לגמור.
הלו"ר רפאל פנהסי
רבותיי, אני רוצה להבלא ללדלעת הברל הכנסת - אני הושב

שהתקשורת עשתה כאן באמת מעשה שרוב חברי הכנסת, לצורך התקשורת,

שלנו בכלל את דעתס. לל לש כאן מכתבלם מהברל כנסת, ואולל גם

מסגני שרים ואחרלם - כמה שחם נלחמו על ההעלאה הזאת. פתאום הם

מופלעלם ב"פופוללטלקה" ועומדלם נגד. זו צבלעות.
רענו כהו
הבר כנסת אלל גולדשמלדט ואני, וכל הבר כנסת שלרצה להצטרף-

הוגשה הצעת חוק בענייני שכר.
הגל מלרום
אז תצבלע בעד העברה לוועדה.
רענו כהן
לש הצעת הוק שבכלל לא קטורה.
צבל ענבר
למעשה, הוועדה כבר הכריעה בעד רביזיה.
הלו"ר רפאל פנחסי
אנחנו הולכלם להצבעה. יש כאן שלוש הצעות. הצעה ראשונה,

אני מצבלע עללה - על ההצעה של חבר הכנסת שבח וללס - א. לא

להעלות את השכר בכלל. ב. מהלום ואללך לא תדון ועדת הכנסת בשום

נושא הקשור בשכר חברל הכנסת.
מיכאל אלתן
כרגע לא להעלות.

הלו"ר רפאל פנחסי;

אנל חוזר שוב על חצעת שבח וללס -

א. לא להעלות את השכר.

ב. מהיום ואללך לא תדון ועדת הכנסת בשום נושא הנוגע לתנאל שכר

ותנאים נלווים של חברל כנסת.

ג. הוועדה קוראת ללושב-ראש הכנסת לכונן ועדה צלבורלת שתהללט

סופלת בכל ענלן.
מלכאל אלתן
סליחה, זה לא הגלוני.
שבח וייס
אל תצבלע עבורה.
הלו"ר רפאל פנחסי
תצבלע נגדה וגמרנו.
הגל מלרום
מלקל, אפשר להקלם ועדה צלבורלת תוך שבוע.
מלכאל אלתן
אז תקלם.
היו"ר רפאל פנחסי
להצעה הזאת מצטרפלם עוד שני חברל כנסת - חבר הכנסת מקסלם

לול וחבר כנסת צבל ויינברג.
שבח וייס
זאת הצעה שלל, נקודה. תפסלק עם המצטרפלם.
הלו"ר רפאל פנחסי
מל בעד ההצעה הנ"ל של חבר הכנסת שבח וללס?הצבעה

בעד הצעת שבח וייס - 6

נגד - 9

הצעת שבח וייס לא נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסל;

ההצעה לא התקבלה.

מי בעד ההצעה לדחות בחצי שנה עדכון השכר?
חגל מירום
עכשיו איך עומדת ההצבעה?
הלו"ר רפאל פנחסי
כרגע, ההצעה של חבר כנסת שבח וייס נפלה.
יהודה הראל
יש לי הערה לסדר. אם לש שלוש הצעות, תצביע על כל אחת בעד

ונגד, כולם יפלו.
מיכאל אלתן
לא נכון, למה שהם לפלו?
היו"ר רפאל פנחסי
מל בעד להשאיר את המצב כמו שהוועדה החליטה לפני מספר

למלם, שמעללם ומעדכנלם את השכר החל מ-1 בל נואר, כלומר מל בעד

להשאיר את ההחלטה הקודמת של ועדת הכנסת בעינה שהעדכון הוא כמו

שמתחייב מהצעת רוזן-צבל, ואנחנו מצלדינו אמרנו שזה להלה החל מ-1

בינואר.
שבח וייס
זה לא מתחייב מרוזן-צבל.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד החצעח להשאיר את המצב בעינו?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 9

ההצעה להשאיר את המצב בעינו לא התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה הזו גם לא התקבלה.
חגי מלרום
רגע אהד, מה עומד עכשיו?
מיכאל אלתן
שתל ההצעות נפלו.
חגל מלרום
אלפה שר האוצר עם דחייה?
רענן כהו
זה השישה חודשלם.
חגי מלרום
לא, זה לא שלשה הודשלם. הוא ביקש לשנה.
חילם אורון
אני נגד כל העלאה.
מיכאל אלתן
זה לא מעלה. אומרלם שדוהלם להצל שנה.
חילם אורון
אסור שתהלה לל עמדי!?
מיכאל אלתן
לא, אבל זו סתם צבלעות.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה השללשלת הלא שהעדכון...
חגי מלרום
מלקל, אלו ההלטה, הלא מתה.
מיכאל אלתן
לא, ההחלטה הלא קללמת.
חגי מלרום
אדונל היושב-ראש, צרלך להבלן את הענין - האם הלתה רביזיה

או לא הלתה רבלזלה.
מיכאל איתן
לא היתה רביזיה.
חגי מירום
לא יכול להיות שלא היתה, כי הצבענו כאן על הצעות.
צבי ענבר
התקיים דיון מהדש.

חגי מירום;

הנה, תשמע מה אומר היועץ המשפטי - היתה רביזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
תנו לי בבקשה לנהל את הישיבה.

הגי, הרביזיה בפועל עובדת.
הגי מירום
תצהיר כאן לפרוטוקול בבקשה שיש רביזיה, כלומר אין יותר

ההצעה המקורית, היא לא קיימת.
היים אורון
אני שואל שאלה. אם גם ההצעה השלישית נופלת - מה קורה?
מאיר שטרית
אז המצב קיים, נשאר בעינו.
חגי מירום
היועץ המשפטי הייב לדבר.
צבי ויינברג
הצעה לסדר - אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי על כל הענין.
מיכאל איתן
יש בוועדת הכספים יומיום הצבעות על רביזיה, ובהצבעה על

רביזיה אנחנו מצביעים על ההצעה ישר לראות אם היא עוברת - כן או

לא. אחר כך אנחנו כורכים את זה, והבר הכנסת אורון יודע את זה.

מה אתם ממציאים חוקים חדשים?
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
תרשה לי להעיר לגבי רביזיה. משעה שנשמעה טענה לערוך

רביזיה, רואים את הרביזיה כאילו התקבלה אוטומטית ולא מצביעים

עליה.היו"ר רפאל פנחסי;

בדלוק. זה מה שעשלנו. כך אמר הלועץ המשפטל ולכן כך נהגנו,

ולכן העמדנו להצבעה. הרבלזלה קללמת ועכשלו הצבעה שללשלת.

אברהם שטרן;

אני בלקשתל הערה. יש כאן נקודה שהלא מכרעת למשל להצבעה

שלל. אומר חבר הכנסת מלקל אלתן, וזאת ההצעה השללשלת - בואו

נלענה להצעת שר האוצר להצל שנה. להד עם זה...
הלו"ר רפאל פנחסי
לא, זו לא הצעה שהבלא הבר כנסת מלקל אלתן. הוא הבלא את זה

בשם האוצר ואנחנו לא קלבלנו. ההצעה התגבשה בלנינו שאנחנו דוחלם

להצל שנה בלי...
אברהם שטרן
אז אנל מבקש להוסלף לזה - אנל תומך בהצעה בתנאל שהההלטה

הזאת הלא סופלת. אנל לא רוצה שהשר מרלדור לבוא עוד פעם.
הללם אורון
זו העלאת שכר בעוד חודשיים. זו המשמעות.
מלכאל אלתן
לא אכפת לל שאתה תעלה את זה להצבעת. אנל רק רוצה שתדע

שאתה מסתכן. אנל לא אוכל להצבלע בעד ההצעה הזאת.
הלו"ר רפאל פנהסי
למה אני מסתכן?

מלכאל אלתן;

כל אני לא לכול.
הלו"ר רפאל פנחסי
אז אל תצבלע. תלמנע.
מלכאל אלתן
אנל אומר כאן במפורש. שר האוצר אמר לל ואני חללב להיות

דללקן. הוא לבוא לוועדה ולבקש, להלה דלון ותהלה הצבעה.
מאיר שטרית
לא להלה דלון ולא תהלה הצבעה.

רענו כהו;

מלקל, מותר לשר האוצר לבוא מתל שהוא רוצה.
מלכאל אלתן
מצלדל, אנל הודעתל.
הלו"ר רפאל פנחסי
אנל רוצה להבלא ללדלעת הברל הוועדה מכתב ששלה ראש הממשלה

בפקס. הוא פונה אל יושב-ראש הוועדה - פנהסל.
"הנדון
התנגדותל לעדכון הברל הכנסת והבכלרלם

בלמלם אלה של קיצוצלם הכרהללם רהבל הלקף של תקצלב הממשלה

והוצאות צלבורלות, אלן כל מקום להעלאת שכר להברל הכנסת

ולבכלרלם. בעת כזו נבהרל הצלבור צרלכלם לשמש דוגמא אלשלת ולא

להעלות את שכרם. לקראת כלנוס ועדת הכנסת הלום, אנל פונה אללך

שלא לאשר את ההעלאה המוצעת." כך הוא פונה אליי. "כראש ממשלה אנל

מוותר מראש על תוספת המוצעת לשכרל ואני פונה לייתר נבהרל

הצלבור..."

דובר;

הוא לא לכול לוותר.
מאיר שטרית
אדונל היושב-ראש, לראש הממשלה לש שכר ב- 25% לותר גבוה

מאשר להבר כנסת, עם התוספת.
שבה וייס
זה לא נלמוק.
הלו"ר רפאל פנהסל
אנל רוצה להעמלד להצבעה. ההצעה שעומדת כרגע להצבעה -

לדחות את בלצוע עדכון השכר לפל המלצת רוזן-צבל החל מיום העדכון-

מאוקטובר, להצל שנה, וההחלטה הלא סופלת. אם שר האוצר רוצה

להופלע כאן - בבקשה, אבל ההחלטה הלא סופלת ומבצעלם אותה.

מל בעד ההצעה?

הצבעה

בעד - 9

נגד - 7

נמנע - 1

ההצעה לדהות את בלצוע עדכון שכר חברל הכנסת ההל מאוקטובר, בהצל

שנה, אושרה.

הלו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה התקבלה. תודה רבה, הלשלבה נעולה.

הלשלבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים