ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/11/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 37

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, טי בכסלו התש3"ז (20 בנובמבר 1996) , שעה 00;09

נכחו;

חברי הוועדה; מיכאל איתן - מ"מ היו"ר

חיים אורון

שבח וייס

רענו כהן

חגי מירום

מאיר שטרית

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים; דינה ניראון - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום: 1. תגובות הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עימה קלון כנגד אחד

מחבריה - הצבעה.

תגובות הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עימת קלון כנגד אחד מחבריה(הצבעה)

היו"ר מיכאל איתן;

בוקר טוב, אנהנו נדון היום גם בנושא הקאדים והדיינים.

צבי ענבר;

נושא הקאדים והדיינים לא נידון בכלל בישיבה קודמת.
היו"ר מיכאל איתן
אני אקרא מההתחלה ועד הסוף.

הצעה לתיקון תקנון הכנסת

"1. אחרי סעיף 1 לתקנון הכנסת יבוא:

1א. (א) ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו של חבר הכנסת או

שמתקיימים נגד חבר הכנסת הליכים פליליים, והוצע לבחור בחבר הכנסת האמור

לתפקיד יושב ראש הכנסת או סגן יושב ראש הכנסת, תחליט ועדת הכנסת, בין אם

ניטלה החסינות ובין אם לאו, על אחד מאלה:

1) אין מניעה לבחירת חבר-הכנסת לתפקיד האמור; או

2) חבר הכנסת יכהן זמנית בתפקיד, עם או בלי סייגים שתקבע הוועדה, והכל

עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.

(ב) ועדת הכנסת לא תקבע כאמור בסעיף קטן (א) (2), אלא לאחר שנתנה לחבר

הכנסת בו מדובר, הזדמנות להשמיע את דברו.

(ג) קבעה ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי חבר הכנסת לערער על

ההחלטה בפני הכנסת; הכנסת תשמע את המערער ואת חבר ועדת הכנסת המתנגד לערעור -

כל אחד בשיעור זמן שלא יעלה על 15 דקות - ותחליט ללא דיון נוסף.

(ד) ההצבעה בוועדת הכנסת ובכנסת תהיה גלויה.

(ה) על ההליך יחולו הוראות סעיף 101א שהם:

א. סדרי דיון אלה יחולו בעת שוועדת הכנסת דנה בבקשות לנטילת חסינות

או זכות מחבר הכנסת או בהטלת מיגבלה על יכולתו למלא תפקידים

מסויימים בכנסת, בעקבות בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו

או בעקבות קיום הליכים פליליים נגדו.

ב. היה הדיון נוגע לחבר הכנסת שהוא חבר הוועדה, לא ישתתף אותו דובר

הכנסת, כחבר הוועדה, בדיוני הוועדה ובהצבעתה; הסיעה שעימה נימנה

אותו חבר-הכנסת, רשאית לשלוח במקומו נציג אחר לוועדה.

ג. בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יוחלף חבר הוועדה, אלא אם ניבצר

ממנו להשתתף בדיוני הוועדה.

ד. חבר הכנסת רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין."
מאיר שטרית
בעמוד 3 יש תיקון נוסף.
היו"ר מיכאל איתן
כאן אנחנו מדברים על השעיה. זה דבר אחר. שם דיברנו על בך שהוא ממשיך

בתפקידו בסייגים.

צבי ענבר;

שם דיברנו על-כך שמציעים לבחור בו ואז אומרים אפשר לבחור בו, או אפשר

לבחור בו בסייגים. פה, הוא כבר ניבחר וכעת לאחר שניבחר, מוגש נגדו כתב אישום.
היו"ר מיכאל איתן
"ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול חסינותו של יושב-ראש הכנסת או של סגן

ליושב-ראש הכנסת, תחליט ועדת הכנסת אם להציע לכנסת להשעות את נושא המישרה

מכהונתו, וזאת בין אם ניטלה החסינות ובין אם לאו."

אני מקווה שההבחנה הזו חלקה, -זאת אומרת שאיו כאן בעיה.

צבי ענבר;

הסעיף הראשון הוא סייג לבחירה והסעיף השני הוא השעייה מכהונה.

היו"ר מיכאל איתן;

השעייה, זאת אומרת כהונה בסייגים.

צבי ענבר;

השעייה מכהונה זה לא כהונה בסייגים אלא השעייה השעייה.

היו"ר מיכאל איתן;

למה לא נקרא לה כהונה בסייגים על מנת להיות תואמים?

צבי ענבר;

ועדת הכנסת יכולה אם היא מציעה לכנסת. ואם היא מציעה לכנסת רק אז יובא

למליאת הכנסת. כלומר, אין השעייה אוטומטית.

היו"ר מיכאל איתן;

מה שאתת רוצה לאמר שמעבר לעניין של כהונה בסייגים יש דרגת חומרה נוספת,

ששמה השעייה מכהונה והיא עוברת לפרוצדורה מסויימת שבה מחליטים? אתה פשוט

מושעה מתפקידך.

צבי ענבר;

נכון.

היו"ר מיכאל איתן;

לדעתי זה טוב מאוד.

"10א. א) ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו של חבר הכנסת או

שמתקיימים נגד חבר הכנסת הליכים פליליים והוצע לבחור בחבר הכנסת האמור לתפקיד

יושב-ראש ועדה, תחליט ועדת הכנסת, בין אם ניטלה החסינות ובין אס לאו, על אחד

מאלה:

1. אין מניעה לבחירת דובר הכנסת לתפקיד האמור; או

2. חבר הכנסת יכהן -זמנית בתפקיד, עם או בלי סייגים שתקבע הוועדה, והכל עד

לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.

ב. ועדת הכנסת לא תיקבע כאמור בסעיף קטן (א)(2}, אלא לאחר שנתנה לחבר

הכנסת בו מדובר, הזדמנות להשמיע את דברו.

ג. על ההליך בוועדה יחולו הוראות סעיף 101א.

ד. קבעה ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי חבר הכנסת לערער על

ההחלטה בפני הכנסת; הכנסת תישמע את המערער ואת חבר ועדת הכנסת המתנגד

לערעור - כל אחד בשיעור זמן שלא יעלה על 15 דקות - ותחליט ללא דיון

נוסף.

ה. ההצבעה בוועדת הכנסת ובכנסת תהיה גלויה.

ו. חבר הכנסת רשאי לבקש כי הדיון בעניינו יתקיים בוועדת האתיקה; ביקש חבר

הכנסת כאמור, יחולו על הדיון הכללים הנהוגים בוועדת האתיקה והוראות

סעיפים קטנים (ג) עד (ה) לא יחולו, ועדת האתיקה תניח את ההחלטתה

המנומקת על שולחן הכנסת.

ז. ניתן פסק דין סופי במשפטו של חבר הכנסת, וזיכה בית המשפט את חבר הכנסת

או שלא קבע כי יש בעבירה בה הרשיעו משום קלון, תסיר ועדת הכנסת או

ועדת האתיקה, לפי העניין, את המיגבלה שהטילה עליו לפי סעיף קטן(א)".

כלומר, תסיר, המשמעות חייבת להסיר.
צבי ענבר
לא יכולה שלא להסיר. חייבת להסיר את המיגבלה.

היו"ר מיכאל איתן;

"10ב (א) הורשע יושב ראש ועדה, או מי שננקטו לגביו הליכים כאמור בסעיף

10א (להלן - הנידון}, בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט שיש עם

העבירה קלון, והוראות סעיף 42א לחוק-יסוד: הכנסת אינן חלות, תחליט ועדת

הכנסת, או ועדת האתיקה, לפי העניין, אם להסיר את המיגבלה שהטילה לפי סעיף

10א(א) ולבחור בנידון כיושב ראש קבוע לוועדה, או להחליט שהנדון לא יכהן או

יחדל לכהן כיושב ראש ועדה, הכל לפי העניין.

(ב) על ההליכים לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 10א(ב} עד (ו).

10ג. הוראות סעיפים 10א ו- 10ב יחולו, בהתאמה, על נושאי תפקידים אחרים

בכנסת, כפי שתקבע ועדת הכנסת".

צבי ענבר;

אני רואה בסעיף 3א רבתי , בסעיף קטן די, אני מדבר על: תסתיים ההשעייה או

יבוטלו הסייגים לכהונה ואני לא קבעתי לפני כן שקיימת אפשרות להשעות או להטיל

סייגים על הכהונה.

היו"ר מיכאל איתן;

קבענו כבר.

צבי ענבר;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲לא במיקרה שהוא כבר ניבחר בסייג לבחירה.

מאיר שטרית;

בסעיף 3א אי. תחליט ועדת חכנסת א0 להציע לכנסת להשעות את נושא המישרה

מכהונתו.
צבי ענבר
אבל לא כתוב לאפשר לו לפעול בסייגים. אני אתקן כמו בסעיף 1א 2, עם או בלי

סייגים, להשעות או לקבוע סייגים.

היו"ר מיכאל איתן;

נא לתקן עכשיו כדי שנדע שגמרנו עם העניין הזה.

צבי ענבר;

"תחליט ועדת הכנסת אם להציע לכנסת להשעות את נושא המשרה מכהונתו או לקבוע

לה סייגים, (לה, זאת אומרת לכהונה) וזאת בין אם ניטלה החסינות ובין אם לאו".

לגבי החוק שמסמיך את התקנון חוק יסוד, באופן מעשי יצטרכו להעביר את החוק

ורק אחר-כך את התקנון.

חוק יסוד; הכנסת
היו"ר מיכאל איתן
"1. האמור בסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת 1) יסומן "(א) ואחריו יבוא:

"(ב) הכנסת רשאית, בתקנונה, לקבוע סייגים לבחירתו של חבר בה, אשר היועץ

המשפטי לממשלה ביקש ליטול את חסינותו או שמתקיימים נגדו הליכים פליליים,

לכהונת יושב ראש או סגן יושב ראש".

מאיר שטרית;

לא כתוב כאן יושב ראש ועדה.
היו"ר מיכאל איתן
לא צריך, ועדה לא קיימת בחוק יסוד הכנסת, היא מופיעה רק בתקנון.

"(ג1} הושעה יושב ראש הכנסת מכהונתו, כאמור בסעיף 20ב, יכהן סגן ליושב

ראש הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל,. עד לביטול ההשעיה או עד לבחירת יושב ראש

חדש, אם החליטה הכנסת על העברת היושב ראש מכהונתו".

נדמה לי שכאן חסר, "הופעלו סייגים לכהונתו", לא צריך לשנות?

צבי ענבר;

אין צורך, אם הוא בסייגים הוא לא הושעה מכהונתו.

סעיף קטן ג'1 מדבר רק על השלב של ההשעיה. סעיף קטן ב' מדבר על קביעת

סייגים לבחירתו. סעיף קטן גי מדבר, מה קורה אם הוא הושעה. אם הוא לא הושעה,

אלא רק נקבעו סייגים, הוא לא צריך למנות סגן. סגן ממנים רק אם יש השעייה

מלאה.

היו"ר מיכאל איתן;

מה זאת אומרת יכהן סגן ליו"ר הכנסת?

צבי ענבר;

לזה יש נוהל שלם בחוק יסוד עצמו מיהו הסגן שיכהן, סעיף 20א די.

היו"ר מיכאל איתן;

"3. אחרי סעיף 20א לחוק-יסוד; הכנסת יבוא;

20ב. (א) הכנסת רשאית, בהחלטה, להשעות את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב

ראש הכנסת מכהונתו, אם ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו או

שמתקיימים נגדו הליכים פליליים, וזאת בין אם ניטלה חסינותו ובין אם לאו".

צבי ענבר;

כאן צריכה להיות השלמה או לקבוע סייגים לכהונה; "הכנסת רשאית, בהחלטה,

להעביר את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת מכהונתו, או לקבוע סייגים

לכהונתה, אם ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו או שמתקיימים נגדו

הליכים פליליים, וזאת בין אם ניטלה חסינותו ובין אם לאו".
היו"ר מיכאל איתן
"(ב) הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש

הכנסת מכהונתו, אס קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת שהורשע, במהלך כהונתה

של אותה כנסת, בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט שיש עם העבירה

קלון, וכאשר הוראות סעיף 42א לחוק-יסוד: הכנסת אינן חלות לגביו".

שמואל יעקובסון;

יש לי שאלה. סגן יושב ראש הכנסת, אין לו שום תפקיד בכנסת אלא אם

היושב-ראש מוסר לו תפקיד? למעשה, אתה לא נותן לו תמורה.
צבי ענבר
נותן. הכנסת יכולה להחליט שעל אותו סגן יושב ראש הכנסת, לא יטיל יושב ראש

הכנסת תפקידים מסויימים, או, סגן יושב ראש כנסת מסויים לא ימונה להיות ממלא

מקום יושב ראש הכנסת בתקופת העדרו.
היו"ר מיכאל איתן
"(ג) הכנסת לא תשעה ולא תעביר את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת

מכהונתו, אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של חבריה; החלטת הכנסת תתקבל

אף היא ברוב של חבריה".

צבי ענבר;

בכל מקום אני מוסיף "ולא תקבע סייגים לכהונתה".
היו"ר מיכאל איתן
"(ד) ועדת הכנסת לא תציע להשעות או להעביר את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב

ראש הכנסת מכהונתם, והכנסת לא ונחליט לעשות כן, אלא לאחר שניתנה להם הזדמנות

להשמיע את דברם.

(ה) ההצבעה בוועדת הכנסת ובכנסת תהיה גלויה.

(ו) הליכי הדיון בוועדה ובכנסת, ייקבעו בתקנון הכנסת". זה כבר קבענו

בתקנון.

"סייג לתחולה - חוק -זה לא יחול על חבר הכנסת שחסינותו ניטלה לפני תחילתו

של החוק".

הצעת חוק בתי המשפט

היו"ר מיכאל איתן;

יש שתי גירסאות.

צבי ענבר;

היום איו אפשרות להעביר חבר ועדת מינויים מתפקידו. בלי חוק לא ניתן לקבוע

את -זה בתקנות. שופטים, דיינים, קאדים וקאדים מדהב.

היו"ר מיכאל איתן;

אנחנו מאשרים את גירסה בי.

למה שתי גירסאות?

צבי ענבר;

בגירסה אי יש עדיין "הואשם בעבירה שיש בה, לכאורה, משום קלון או שהורשע

בעבירה וקבע בית המשפט שיש בעבירת קלון".

בישיבה הקודמת, שבה הוחלט למחוק, לא דנו בנושא הזה, לכן כעת אנו מאשרים

את גירסה בי. נאשר את גירסה בי בפל ההצעות.

הצעת חוק בתי הדין הדרוזיים

היו"ר מיכאל איתן;

למה אנחנו מטפלים בסעיף 11?

"לפני הפיסקה המתחילה במילים "חבר כנסת דרוזי נוסף", יבוא: "היה חבר כנסת

דרוזי אחד בלבד, יכהן הוא כאחד מנציגי הכנסת, ללא בחירה, בכפוף להוראות סעיף

קטן (א1); נמנעה, הושעתה או הופסקה כהונתו של חבר זה, ינהגו כאילו אין בכנסת

חבר כנסת דרוזי: והוא הדין אם לא רצה להיבחר כחבר הוועדה או התפטר מחברותו

בה".

חיים אורון;

כי היו™ בעיה. אם יש אחד שמדיחים אותו, איך ממנים אחר? אתה לא יכול

להוציא אותו מהכנסת, החוק אומר שהדרוזי חייב לחיות בוועדה. כבר דיברנו על -זה.
צבי ענבר
לגבי דרוזים הביאו בחשבון את האפשרות כי יתכן שלא יהיה אף דרוזי, אבל

לגבי מוסלמים יצא המחוקק מהנחה שתמיד יהיו לפחות שני חברי כנסת.
חיים אורון
אבל לגבי דרו-זים, מצד שני, אם יש אחד חייבים לבחור אותו.
שמואל יעקובסון
לגבי מוסלמים החוק קבע שלושה נציגים.
היו"ר מיכאל איתן
אני מציע שנאשר את כל ההצעות, התיקונים ייעשו ויעברו למליאה.

הצבעה

בעד -

נגד - אין
ההצעות לתיקון
1. תקנון הכנסת

2. חוק יסוד: הכנסת

3. חוק בתי המשפט

4. חוק בדבר בחירת נציגי הכנסת לוועדות לבחירת שופטים.
היו"ר מיכאל איתן
ההצעות נתקבלו.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 10:10.

קוד המקור של הנתונים