ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/08/1996

העברת הצעה לסדר היום מוועדת חוץ וביטחון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה; קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום; שונות; שחרור חוקים מחובת הנחת מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 16

מישיבת ועדת הכנסת

יום ג'. כ"ח באב התשנ"ו - 13.8.96. שעה 9:30
נכחו: חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר הזמני

מיכאל איתן

רומן ברונפמן

אלי גולדשמידט

משח גפני

עבד-אלמאלכ דחאמשה

שבח וייס

אליעזר זנדברג

יהושע מצא

גדעון עזרא

אברהם פורז

מיכאל קליינר
מוזמנים
שמואל יעקבסון - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגן מזכיר הכנסת

עו"ד דיאנה ירום - משרד האוצר, המחלקה המשפטית

דוד קליין - בנק ישראל

אלי מונטג - בנק ישראל

דייר פרץ סגל - משרד המשפטים
יועץ משפטי
משה בוטון
מ"מ מנהלת הוועדה
אילנה חודדה
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
א, שונות.

ב. שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת.

ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום.

ד. העברת הצעה לסדר היום מוועדץ החוץ והביטחון לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה.א. שונות
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הבוקר של ועדת הכנסת.

יש לנו מספר סעיפים על סדר היום, ואני רוצה להתחיל דווקא ממכתבו של מזכיר
הכנסת, בשמ יושב ראש הכנסת, אל הוועדה
"הנדון: מילוי-מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ. יושב

ראש הכנסת יוצא בשליחות ממלכתית לחוץ-לארץ מיום kעד ה-9 בספטמבר 1996 ומיום

13 עד ה-29 בספטמבר 1996.
על-פי חוק יסוד
הכנסת, סעיף 20א ימלא מקומו סגן ליושב ראש שתבחר ועדת

הכנסת מבין סגני יושב-ראש הכנסת.

ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את הסגן ליושב-ראש שימלא מקומו". זה המכתב

שמופנה אלינו.

אני מציע את סגן יושב ראש הכנסת חבר-הכנסת מאיר שטרית כממלא מקום יושב

ראש הכנסת.
שבח וייס
מקובל.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה שסגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת מאיר שטרית ימלא את מקומו

של יושב ראש הכנסת בעת שהייתו בחוץ לארץ נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
ההצעה נתקבלה.
אלי גולדשטיין
חבר הכנסת מאיר שטרית גם ימלא את מקום נשיא המדינה בעת הצורך.
שבח וייס
כן. גם אני העברתי איל התפקיד הזה פעמיים לחבר הכנסת רפי אדרי.ב. שחרור חוקים מחובת הנחת מוקדמת על שולחן הכנסת
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
אני עוברים לסעיף השני בסדר היום: שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת, ואפתח שוב בקריאת מכתבו של מזכיר הכנסת אל הוועדה:

"לבקשת הממשלה מתבקשת ועדת הכנסת על פי סעיפים 113(ג} ו-125 לתקנון

הכנסת, להחליט על קיום הדיון בהצעות החוק המפורטות להלן, ביום הנחתן על שולחן

הכנסת בכנס המיוחד של הכנסת ביום שלישי, כ"ח באב התשנ"ו - 13 באוגוסט 1996:

א. הצעת חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 7), התשנ"ו-1996 (קריאה ראשונה,

קריאה שניה וקריאה שלישית)". הכוונה להביא היום את החוק הזה בשלוש קריאות.

"ב. הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מסי 3), התשנ"ו-1996 (קריאה ראשונה,

קריאה שניה וקריאה שלישית).

ג. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון),

התשנ"ו-1996 (קריאה שניה וקריאה שלישית)". הצעת החוק כבר עברה קריאה ראשונה.

ד. הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מסי 39) (תיקון מס' 6), התשנ"ו-

1996 (קריאה שניה וקריאה שלישית)". גם הצעת חוק זו כבר עברה קריאה ראשונה.

"ה. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 40), התשנ"ו-1996 (קריאה שניה

וקריאה שלישית)".
אלי גולדשמידט
למה צריך לשחרר מחובת הנחה מוקדמת חוקים שמובאים לקריאה שניה ולקריאה

שלישית?
משה בוטון
כי הם הונחו רק היום.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
נעבור על החוקים אחד אחד, לפי הסדר, ונשמע במה הם עוסקים. במה עוסקת הצעת

חוק מילווה קצר מועד (תיקון מסי 7)?
שבח וייס
מדובר ברשת הביטחון.
אלי גולדשמידט
אין בעיה בענין זה.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
מי בעד שחרור הצעת חוק זו מחובת הנחה מוקדמת בשלוש קריאות? מי נגד?הצבעה

ההצעה לשחרר את הצעת חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 7),

התשנ"ו-1996, מחובת הנחה מוקדמת בשלוש קריאות נתקבלה

היו"ר הזמני רפאל פנחסי;

ההצעה נתקבלה פה אחד.
סעיף ב'
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מסי 3). גם כאן שלוש קריאות.
משה בוטון
מדובר כאן פשוט בהארכת מועד.
מיכאל איתן
זה ענין טכני.

הצבעה

ההצעה לשחרר את הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מסי 3),

התשנ"ו-1996 מחובת הנחה מוקדמת בשלוש קריאות נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחטי
ההצעה אושרה פה אחד.
סעיף גי
הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

(תיקון), קריאה שניה וקריאה שלישית.
משה בוטון
גם כאן מדובר בהארכת מועד.

הצבעה

ההצעה לשחרר את הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

(תיקון), התשנ"ו-1996, מחובת הנחה מוקדמת בקריאה שניה ובקריאה שלישית נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
ההצעה אושרה פה אחד.
סעיף די
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מסי 39) (תיקון מסי 6),

התשנ"ו-1996, קריאה שניה וקריאה שלישית.
משה בוטון
זו הצעת חוק שהוגשה עוד על ידי הממשלה הקודמת, והוחל דין רציפות בכנסת

הזאת. היום אפשר, במשך ארבע שנים, לתת הקלות במסים בקשר לחוק לעידוד השקעות

הון, ורוצים לקצר את התקופה לשנתיים לאלה שבמרכז הארץ.הצבעה

ההצעה לשחרר את הצעת הוק לעידוד השקעות הון (תיקון מסי 39) (תיקון מסי 6),

ההתשנ"ו-1996, מחובת הנחה מוקדמת בקריאה שניה ובקריאה שלישית נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
ההצעה אושרה פת אחד.
סעיף הי
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 40), התשנ"ו-1996, קריאה

שניה וקריאה שלישית.
אלי גולדשמידט
אני מוכן להסביר את -זה. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בסוף הקדנציה של

הכנסת הקודמת. הממשלה ביקשה להחיל עליה דין רציפות. מדובר בסעיפים בפקודת

התעבורה שעוסקים בהגדלת הסמכות של שר התחבורה או בהגדלת התקרה בקביעת קנסות על

עבירות תעבורה ובהגדלת התקרה לגבי סמכות בית משפט להטיל קנסות תעבורה. כל זאת

במסגרת המלחמה בתאונות דרכים.

יהושע מצא;

זו סמכות פתוחה שניתנת לשר?
אלי גולדשמידט
לא, הוא צריך להביא תקנות לאישור הכנסת, אבל במסגרת התקנות יהיה מותר לו

להעלות קנס מ-750 שקל ל-2,000 שקל.
יהושע מצא
כלומר, נקבעה תקרה גם על פי התקנות, והוא לא יוכל לעבור על 2,000 שקל.
אלי גולדמידט
כן, והתקנות טעונות אישור ועדה של הכנסת. יש פה שאלה אם זו ועדת החוקה או

ועדת הכלכלה.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
באיזו ועדה תידון הצעת החוק נחליט אחר כך.
אברהם פורז
אלי גולדשמידט: זה מסובך, חבר הכנסת פורז. יש פה שאלה משפטית. היועצים המשפטיים יחליטו

בנדון.

הצבעה

ההצעה לפטור את הצעת הוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 40),

התשנייו-1996, מחובת הנהה מוקדמת בקריאה שניה ובקריאה שלישית נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
גם הצעה זו אושרה פה אחד.ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הסעיף הבא בסדר היום הוא: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום. מדובר

בהצעות לסדר היום שלגביהן היו שתי הצעות במליאת הכנסת, והמליאה העבירה אלינו
את ההחלטה באילו ועדות הן יידונו
1. "מפעל דימונה טכסטיל", הצעה לסדר היום של חברי הכנסת שאול עמור ואלי

גולדשמידט. שר התעשיה והמסחר הציע להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה

מכיוון שמדובר בהעסקת עובדים, אך היו אחרים שביקשו להעביר אותו לוועדת הכלכלה

והיו כאלה שביקשו להעבירו לוועדת הכספים. הוועדה הנכבדה הזאת מתבקשת להחליט

באיזו ועדה יידון הנושא הזה.
שבח וייס
מבחינת התקנון למה זה חכי קרוב?
מיכאל איתן
אם זה סכסוך עובדים - ועדת העבודה והרווחה, אם מדובר על הקצבה ממשלתית -

ועדת הכספים, ואם זו רשות - -
שבח וייס
ואם אלה "סיפורי בדים"?
מיכאל איתן
- - - זו, כנראה, ועדת העליה והקליטה.
משה בוטון
אדוני היושב ראש, בוועדת העבודה והרווחה אנחנו גם מטפלים בנושא. רוצים

לסגור את המפעל.
יהושע מצא
למח זה צריך להידון בוועדת העבודה והרווחה, ולא בוועדת הכלכלה?
משה בוטון
כי ועדת הכלכלה לא מטפלת בזכויות של עובדים.
מיכאל איתן
רבותי, הנושא נדון לפני שבועיים בוועדת הכספים. באו לוועדת הכספים בבקשה

לאשר להם הקצבה כספית.
יהושע מצא
צריך להשאיר את זה שם. זה גם יותר יעיל.

מיכאל איתן-;

אני מציע שנשאיר את זה שם.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
יש מי שמציע להעביר את הנושא לוועדה אחרת? - אין. אם כן, מי בעד העברת

הנושא לוועדת הכספים? מי נגד?

הצבעה

ההצעה שהנושא "מפעל דימונה טכסטיל" יידון בוועדת הכספים נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הוחלט להעביר את הנושא הזה לוועדת הכספים.

2. החלטת שר החקלאות לפעול לביטול ההכרה בעין-חוד והטיפול בכפרים הבלתי

מוכרים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת סאלח סלים.
אברה פורז
זה צריך להידון בוועדת הפנים. מדובר באיכות הסביבה.
יהושע מצא
ועדת הפנים, חד וחלק.
מיכאל איתן
נדמה לי שהציעו גם שהנושא יידון בוועדת החוץ והביטחון.
אברהם פורז
חבר הכנסת איתן, יש משא ומתן על החזרת עין-חוד או משהו מעין זה?
שבח וייס
לא, זה בהמשך לשנות ה-50, שבהן כל נושא ערבי הועבר מיד לוועדת חוץ

וביטחון.היו"ר הזמני רפאל פנחסי;

אני רואה שיש עוד כמה הצעות לסדר היום שקשורות באותו נושא ואני מציע
שנדון בכולן יחד
3. החלטת השר לאיכות הסביבה לפעול לביטול ההכרה בישוב עין-חוד - הצעה

לסדר היום של חבר הכנסת יוסי שריד.

4. הישוב עין-חוד - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת טופיק כטיב. נשמעו הצעות

להעביר הנושאים לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
יהושע מצא
כולם לוועדת הפנים.
אליעזר זנדברג
אני בעד זה שהנושאים האלה יידונו בוועדת חוץ וביטחון.

משה גפני;

למה חוץ וביטחון?
שבח וייס
זו חזרה לימי הממשל הצבאי.
מיכאל איתן
רבותי, אפשר לעשות צחוק עד מחרתיים, אבל אני ראיתי, למשל, שתנועה של

ערביי ישראל לעזה הוגבלה על ידי שלטונות הביטחון לאו דווקא תחת הממשלה

הנוכחית. -זה לא ענין של מדיניות כזאת או אחרת. הבעיה הזאת היא לא בעיה הכי

פשוטה בעולם, ויש לה אספקטים ביטחוניים בהחלט.
אברהם פורז
אבל השיקול של השר לאיכות הסביבה היה שיקול של פארק לאומי. כדי לאפשר

תכנית בנין ערים, רוצים לוותר על פארק לאומי. הסיפור הוא בניה בפארק לאומי.
מיכאל איתן
אנחנו יודעים את המציאות. אם יעבירו את -זה לוועדת חוץ וביטחון, יושב ראש

ועדת הפנים יכול ביזמתו להעלות את הנושא בוועדה, בלי לשאול אותנו. כל

הוויכוחים האלה הם תיאורטיים. מצד אחר - - -
יהושע מצא
חבר הכנסת איתן, אין ברירה, משום שסמכות ועדת הפנים על פי התקנון היא גם

לקבוע את השינוי במפה של הגבולות. ברגע שירצו ליישם אותה החלטה של יוסי שריד

להוריד שטחים מפארק הכרמל ולהעביר אותם לישוב מוכר עין-חוד, יצטרכו להביא את

זה לאישורה של ועדת הפנים. בלי האישור הזה, ההחלטה של יוסי שריד כשר לאיכות

הסביבה לא עובדת. זו המציאות. אין לנו ברירה.
שבח וייס
יש דברים שאי אפשר יותר לעשות. זה לא ענין של אופויזציה וקואליציה,

בוודאי כשמדובר בערבי י ישראל. מאוד שמחתי להיוודע שהממשלה הנוכחית הולכת בענין

הזה, לשיטתה, על פי תורת ז'בוטינסקי. בואו ניגמל כבר מהממשל הצבאי. לדעתי,

צריך לטפל בדברים ביושר דמוקטי מוחלט.

מעבר לזה, גם כשהנושא יידון בוועדת הפנים, אם יהיה איזה שהוא שיקול

ביטחוני. יהיה בוודאי מישהו שיעשה אותו.
יהושע מצא
אין שיקול ביטחוני.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה להעביר את כל שלושת הנושאים האלה לוועדת הפנים? מי בעד

ההצעה להעביר אותם לוועדת חוץ וביטחון?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר נושאים 2 ,3 ו-4 לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה - רוב

בעד " " " " " " " " חוץ וביטחון - מיעוט

ההצעה להעביר נושאים 2 ,3 4-1 לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
כל שלושת הנושאים עברו לוועדת הפנים.
יהושע מצא
לאחר שהסתיים הוויכוח אני רוצה לומר שאם הממשלה תרצה לבטל את ההחלטה של

השר לשעבר שריד, היא תוכל לבטל.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
5. "תלמידי ישראל ממשפחות מעוטי הכנסה לקראת פתיחת שנת הלימודים התשנ"ז"

- של חבר הכנסת יהודה לנקרי. שר העבודה והרווחה הציע להעביר את הנושא לוועדת

החינוך והתרבות. היו במליאה הצעות להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה.
אברהם פורז
אם מדובר בפתיחת שנת הלימודים, זה בתחום סמכותה של ועדת החינוך.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
זה בסמכותה של ועדת החינוך פרופר. יש מי שמציע להעביר את הנושא לוועדה

אחרת? - אין. מי בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא "תלמידי ישראל ממשפחות מעוטי הכנסה

לקראת שנת הלימודים התשנ"ז" לוועדת החינוך והתרבות נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
6. "רצח נשים בידי בעליהן האלימים" - של חברי הכנסת שלמה בניזרי, שמריהו

בן-צור, רפאל אלול ונעמי בלומנטל. השר לביטחון פנים מציע להעביר הנושא לוועדת

העבודה והרווחה או לוועדה למעמד האישה. היו הצעות אחרות שביקשו להעביר את

הנושא הזה לוועדת העבודה והרווחה.
אברהם פורז
תנו את זה לוועדה למעמד האישה, שיהיה לה ממה להתפרנס. אני מדבר ברצינות.

אין לה הרבה נושאים לדיון.
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
יש הצעה אחרת? - אין. מי בעד העברת הנושא לוועדה למעמד האישה? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא "רצח נשים בידי בעליהן" לוועדה למעמד האישה נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הוחלט להעביר את הנושא לוועדה למעמד האישה.

ד. העברת הצעה לסדר היום מוועדת חוץ וביטחון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הנושא האחרון על סדר היום הוא העברת הצעות לסדר היום מוועדה לוועדה.

קיבלנו מכתב מעוזר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בזו הלשון: "הנדון: הצעות לסדר

היום בענין האבטחה באוטובוסים ציבוריים. הצעות אלו הועברו למליאת ועדת החוץ

והביטחון על ידי מליאת הכנסת ביום ח' באב התשנ"ו (24.7.96). לדעתנו הצעות אלו,

על פי סעיף 13(א) (5) לתקנון הכנסת, הן בסמכותה של ועדת הפנים. כמון כן, השר

שהשיב היה השר לביטחון פנים". ההצעה היא להעביר את זה לוועדת הפנים.
יהושע מצא
למה לא חוץ וביטחון?
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הפניה היא מוועדת חוץ וביטחון. הם עצמם מבקשים לא לדון בזה ולהעביר את זה

לוועדת הפנים. בענין זה יש הסכמה בין שתי הוועדות.
אברהם פורז
אם ועדת החוץ והביטחון אינה רוצה להתפרנס מזה, אין מנוס, צריך להעביר את

זה לוועדת הפנים.היו"ר הזמני רפאל פנחסי;

מי בעד העברת הנושא לוועדת הפנים? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להעביר הצעות לסדר היום בענין האבטחה באוטובוסים ציבוריים

מוועדת החוץ והביטחון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה
היו"ר הזמני רפאל פנחסי
הנושא הועבר לוועדת הפנים. בזה סיימנו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים