ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/07/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 14

מישלבת ועדת הכנסת

לום שללשל. ז' באב תשנ"ו. 23.7.96. שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: ר' פנחסי - היו"ר

הי אורון

מי אלתן

ר' ברונפמן

ע י דהאמשה

ל י הראל

שי ו ל לס

ר' זאבי

רענן כהן

מקסלם לול

הי מלרום

א י סאעד

מי שטרלת

א' שטרן

שי לעקובסון - מזכלר הכנסת

מוזמנלם: ההייכ לי בללללן

ההייכ אי הלרשזון

חה"כ נ' הזן

ההייכ אי פינס

הה"כ שי שמחון

שי לצהקל - ממונה על ענללנל עלתונות

גי רזיאל - מנהלת לשכת מזכלר הכנסת

לי ברלס - לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר

ק' הבר - אגף תקציבים, משרד האוצר

סגנלת מזכיר הכנסת: ש' כרם

סגן מזכלר הכנסת: ד' לב

היועץ המשפטי: צי ענבר

מנהלת הוועדה: אי בן-לוסף

קצרנית: ט' רם
סדר היום
1. ערעורלם על ההלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דהלפות הצעות

לסדר היום.

2. רבלזלה על ההלטת ועדת הכנסת שלא להקדלם דיון בהצעות ההוק הבאות:

א. הצעת הוק לסוד: הממשלה (תיקון מסי 7) (הפסקת כהונתם של שר וסגן

שר כחכי"ם ותלקונלם אהרלם).

ב. הצעת הוק הסלנות הברל הכנסת, זכויותיהם ותובותלהם (תלקון מסי 18)

(חסלנות סגן שר שאלנו הבר כנסת), התשנייו-1996.

3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת הוק קללטת חיילים משוהררלם

(תלקון מסי 3), התשנ"ו-1996.

4. הרכב הוועדה המשותפת כנסת-כספלם לתקצלב הכנסת.

5. בקשת לושב-ראש ועדת ההוקה, הוק ומשפט לשתרור הוק מהובת הנהה

מוקדמת על שולהן הכנסת בקרלאה שנלה ושלישית.

6. העמדת רכב ושלרותל משרד לרשות הברל הכנסת.

7. קבלעת מכסת הצעות לסדר הלום והצערת הוק של הברל הכנסת.

8. קבלעת ועדות לדיון בהצעות לסדר הלום.

9. עבודת הוועדות בפגרה.

1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר רי פנחסי
האם אין לכם התנגדות שהישיבה תהיה פתוחה לעיתונות?

מי בעד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 0
היו"ר רי פנחסי
הישיבה פתוחה לעיתונות.

אני מביו שנציג הנשיאות הרשמי לא נמצא, אז חבר הכנסת שבח

וייס יהיה ממלא-מקום.

1. ערעורו של חבר הכנסת רחבעם זאבי, בנושא: "החזרת הגופות של

חיילי צה"ל מול שחרור מחבלות רוצחות".
ר' זאבי
אני סבור ששני המרכיבים של הנושא שאני הצעתי - אחד זה

החזרת שני חיילי צה"ל נעדרים לאחר עשר וחצי שנים, עם כל מה שזה

העסיק את המדינה, רבים במדינה, ואתם יודעים שאני שלוש שנים הולך

על חזי עם הדיסקית הזו, שעליה חקוקים שמותיהם של שישה חיילים,

וסוף סוף שליש מהבעיה נפתר, נפתר ב-תי ונפטר ב-טי.
אי שטרן
אתה מוחק את זה?
ר' זאבי
אני לא מוחק את זח. אני רוצה שהבעיה של כל השישה תיפתר.

יש גם עוד שניים. לא כתוב כאן סעדון, שהוא גם כן נעדר, ולא כתוב

כאן יונתן פולארד, שהוא גם כן שבוי בידי נוכרים, אבל זה נושא

שמעסיק את המדינה. לא יכולים להגיד שהנושא הוא לא חשוב וגם לא

שהוא לא דחוף.

המרכיב השני, שבדיוק מול העסק הזה שחוזרים החיילים חאלה,

אנחנו רואים דברים תמוהים, שאותה ממשלה שהצהירה שלא יוחזרו

המחבלות הרוצחות, אגב גם ממשלת העבודה אמרה שלא יוחזרו. שחרור

מחבלות רוצחות הוא נושא דחוף כי אנחנו יכולים לאחר את הרכבת. לא

רק הנשיא עשה את שלו, כבר אלוף פיקוד המרכז הודיע שבעקבות החלטת

חנשיא, גם הוא בודק כעת את התיקים שנשקלו ואושרו על-ידו כראש

מחוז שיפוטי.

לעומת זאת, אני בוחן את חמש החצעות שאישרה הנשיאות. במשך

שמונה שנים מסבלרלם לנו כל הזמן שלש הבדל בלן חשוב לבלן דחוף,

וקלטתל את המסר, למדתל אותו מחבר הכנסת שבח וללס בשני תפקידיו -

גם כסגן יושב-ראש כנסת וגם כיושב-ראש כנסת, והוא ללמד אותנו את

ההבדל בין שני הדברים.

אנל רואה כאן דברלם שתאמינו לל שהם לא דחופלם, והם אושרו.

לכן אנל חושב שאנל צרלך לערער וחבריי בוועדת הכנסת צרלכלם לאשר

את הערעור שלל. אגב, אנל סבור שסעלף מסי 4 של חבר הכנסת עזמל

בשארה קשור לאותה מסכת.
הלו"ר ר' פנחסל
חבר הכנסת מאלר שטרלת חזר. ברשותך, חבר הכנסת שבח וללס,

ניתן לו את האפשרות לנמק.
חי מלרום
אבל זה לא תקלן. לש כאן סגן לוש-ראש כנסת, התבקש לנמק.
הלו"ר רי פנחסי
חבר כנסת מלרום, הוא למעשה נצלג שנתמנה לצורך הנושא. לכן

בלקשתל את רשותו של חבר הכנסת וללס.
מי שטרלת
אנל רוצה להגלד לחבר הכנסת זאבל שהלו בנשלאות גם הברלם

שתמכו בהצעות הללו, אבל הממשלה בלקשה בנושא הזה לקללם דיון

דחוף. הנושא הוא רגלש בעת הזו ובשעה הזו ומבקשלם לא לקללם עללו

דיון. הנשלאות משום כך נענתה לבקשתה של הממשלה, ואני גם פונה

אללך בענלן הזה.
ר' זאבי
ההתערבות של הממשלה לא אחראלת, ממשלה שלורדת הלום לעזה...
מי שטרלת
הממשלה בלקשה לא לקללם דלון בעת הזאת בגלל כובד הנושא,

ולש סלבות כנראה לרגלשות הזאת.
ר' זאבי
אדוני המזכלר, אנל לכול ברגע זה להסב את זה להצעה רגללה

וזה לדון השבוע?
שי לעקובסוו
ספק בעיניי.
חי מלרום
אבל למה לך?
ר' זאבי
התחמקות של הממשלה.
ש' יעקבסון
בטעות, ואני לא יודע של מי, הועבר הערעור לכאן ולא הלה

צריך להגיע כל זה הועבר לוועדת חוץ וביטחון.
ר' זאבי
אז הבעיה נפתרה.
היו"ר ר' פנחסי
מל בעד להכלר בדחיפות הנושא?
שי לעקובסוו
אין על מה להצבלע. אלן ערעור.
הי מלרום
אז למה זה הועבר כערעור?
שי יעקבסון
חגי, אני לא צרלך להאשלם אהרלם.
הלו"ר ר' פנהסל
הוא אומר שכל הנושא הועבר לוועדת חוץ ובטחון.

2. ערעורה של הברת הכנסת נעמל הזן, בנושא: "הפגנות פלשתינים

והתפרעות מתנהללם בשללה".
נ' חזן
גלום שלשל הלה אלרוע מאד המור גם של הפגנות פלשתלנלם וגם

של לקיחת החוק בלדללם על-לדל מתנהללם בשללה. זה הועבר גם באמצעל

התקשורת.

הנושא הזה הוא גם חשוב משום שהוא עוסק בכל התחום של הפקעת

קרקעות או יחסי להודלם פלשתלנלם בשטהלם, והוא גם דהוף משום

שאפשר על-לדל דיון במללאה להגלע לצעדלם יותר ברורלם בלהסלם בלן

המתנהלים, הפלשתינים, ובין הצבא.

לא אושר נושא אחד בנשלאות אתמול, נושא בעל אופל מדיני או

שקשור בנושאלם שוטפלם פוללטללם, ואנל מסכימה מבחלנה זאת עם הבר

הכנסת זאבי. אנל עדיין בעמדה שהנושא הזה הוא גם חשוב וגם דהוף,

ואני מבקשת לקבל את הערעור.
ר' זאבי
ואת צודקת.
מי שטרית
אני מבקש לומר לחברים שטיעוניה של חברת הכנסת נעמי חזן

נשאלת בנשיאות, הלא הברת נשיאות, ולא התקבלו על דעת הנשיאות

למרות הנלמוקלם הללו.

הלו נימוקים אהרלם לקבל הצעות אהרות לותר דהופות, אז אנל

חושב שבענין הזה הלה לה בבר את הבסיס הראשון לערעור בנשלאות

עצמה, ולא התקבלו נימוקלה. לכן, הנשלאות לא רואה בזה נושא רחוף

שמחייב טלפול כהצעה לדיון דחוף ומבקשת להסיר את זה.
הלו"ר רי פנחסי
מל בעד להכלר בדהלפות הנושא של חברת הכנסת נעמל הזן?

הצבעה

בעד ערעורה של חברת הכנסת חזן - 6

נגד - 5
הלו"ר רי פנהסל
הערעור אושר.
מי שטרית
המשמעות של האישור, הלא אישור שתל הצעות.

3. ערעורו של חבר הכנסת שלום שמחון, בנושא-. "הצעת שר ההקלאות

לתקשורת בדבר החלטה לבצע שלנויים קלצוניים במועצת הפלרות".
ש' שמחון
הדברים מדברים בעד עצמם, ואני מבקש להצבלע.
הלו"ר רי פנחסי
מל בעד ערעורו של הבר הכנסת שמחון?

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת שמחון - 8

נגד - 3

היו"ר ר' פנחסי;

הערעור התקבל.
שי כרם
אלה שתל הצעות.

4. ערעורו של הבר הכנסת עזמל בשארה - הנושא הועבר לוועדת חוץ

ובטחון, כך שאלן מה לדון על זה.

2. רביזיה על החלטת ועדת הכנסת שלא להקדים דיון בהצעות

החוק הבאות:

א. הצעת חדק יסוד; הממשלה (תיקון מסי 7) (הפסקת כהונתם של שר

וסגן שר כחכי"ם ותלקלנלם אחרים).

ב. הצעת חוק הסלנות חברל הכנסת. זכולותלהם וחובותלהם (תלקוו

מסי 18) (חסלנות סגן שר שאלנו חבר כנסת). התשנ"ו-1996.
הלו"ר ר' פנחסי
אתמול הלתה בקשה של הממשלה להקדלם דיון בנושא החוק

הנורבגי, כפל שהוא נקרא. הלתה כאן הצבעה והנושא לא אושר. אני

בלקשתל רביזיה, ולכן אנל מבקש להצבלע קודם כל מל בעד רביזיה.
מי אלתן
אני מבקש דקה לפחות, תן לנו להתארגן להצבעה.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר.

אני מבקש ממפלגת העבודה לציין מל אלה שמצבלעלם בעד, כל לש

כאן יותר מהמספר שלט לכם ויש לכם ארבעה חברים.

שי וללס;

הברל הכנסת רענן כהן, שבה וללס, הגל מלרום, ובמקום נאוף

מסאלחה - שלום שמחון.

הלו"ר ר' פנחסי;

מל בעד הרביזיה, לרלם את לדו?

הצבעה

בעד קלום הרביזיה - 6

נגד - 8

הלו"ר ר' פנחסי;

הרביזיה לא התקבלה. הנושא לא עומד על סדר היום.

3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים

(תיקון מסי 3). התשנ"ו-1996
הלו"ר רי פנחסי
מל מציג את הנושא מטעם הממשלה?
י' בריס
יואל בריס מלשכת היועץ המשפט ל לאוצר.

בתחללת יולי התקבלה החלטה בנושא חוק קללטת חללללם

משוחררלם, שלצאה לתקשורת ולדעתנו הובנה שלא כהלכה ולצרה תחושה

של דחלפות, אולל הללתל אומר אפללו בהלה, אצל חלק מהחיילים

המשוחררלם לנושא המסוים, ולכן החשלבות בהקדמת הדיון.

חוק חללללם משוחררלם קובע שביום שחרור החייל לש קרן

מסוימת, פקדון על שמו, הוא רשאל להשתמש בו למטרות מסולמות. אם

תוך התקופות הוא לא משתמש בהן, לפל החוק הקיים הפקדון עובר

לפקדון לסלוע נוסף, קרל הוא כבר הופך להלות לא רכושו של החייל,

חוזר לקופת המדינה.

ההצעה שמובאת הלום אומרת שני פנלם של מטבע, ולכן לדעתנו

מאוזנת ונכונה. מצד אחד אומרלם - שכר דלרה לא, ועוד רגע אנל

אסבלר למה. שכר דלרה הוא לא שלמוש שחללל משוחרר לוכל להשתמש

בפקדון. לעומת זאת, בתום חמש שנים כל הפקדון הופך להלות רכושו

של החללל, בצמוד. כלומר, החייל לא לאבד את הכסף הזה אם הוא לא

לנצל אותו תוך החמש שנלם מהר לצורכל שכר דלרה, זה לשמר לזכותו

צמוד, ובסוף החמש שנלם הוא לקבל את מלוא הפקדון.

לש כאן אנשלם של הקרן שלוכלו לתת את הנתונלם. הרושם הלה

שחלק גדול, וגדול מדל של הפקדונות הולך לטובת שכר דלרה, שזו לא

המטרה המרכזית של החוק.
מי שטרית
אתה מסבלר לנו את החוק אבל אתה לא מסבלר למה זה בוער.
י' בריס
החיילים קלטו את הענין של לא שכר דלרה, ולא קלטו את הענין

שבסוף הם בלאו הכל לקבלו את הכסף.

לכן לש התגברות מאד חזקה, בעקבות הנתונלם, של הללללם

שמתקשרלם בחוזה שכר דלרה מהר, כדל לקבל את הכסף לפני שהחוק

לשונה. לש חשלבות להוצלא את הקרלאה הראשונה.
הי מלרום
תעסקו בהסברה. תוצלאו מודעות ענק בעיתון לא להלבהל.
י' בריס
אחרל קרלאה ראשונה, אנחנו נצא בפעולת הסברה מה נאמר

בקרלאה ראשונה. לא לכוללם להסבלר אלזושהל הצעת חוק שעדללן לא

החלה את ההליכים.
רענו כהו
אני רוצה לומר לכבוד היושב-ראש שאסור למדינת ישראל, אסור

לכנסת, לגעת בחוק חיילים משוחררים. אני חושב שזח חדבר חקשח

להסברה. היו קצבאות, אדוני היושב-ראש, וחברי חבר הכנסת גנרי

הסביר אתמול את זה לנשיא, שאנחנו אמרנו בואו נעשח השוואה לכלל

האוכלוסיה במדינת ישראל, אבל מצאנו בחוק חיילים משוחררים פתרון

לאלה שנותנים בגופם ובבטחו נם כדי להבטיח את בטחוננו, את המעט

שבמעט. אנחנו לא יכולים בחוק הזח לגעת, לא יכולים לפגוע בחיילים

המשוחררים, שהם בעצם משרתים אותנו ואת מדינת ישראל שלוש שנים

מח"חם בלבנון ובכל היהידות הקשות ביותר, ואנחנו כאן יושבים

בכנסת ומנסים לפגוע באותן אגורות שהם מקבלים. לכן ביקשתי משר

האוצר...
ר' זאבי
תוסיף שזו גם פשרה. החוק הזה הוא פשרה.
רענו כהו
החוק הזה לא רק פשרה. החוק הזה הוא 10% ממה שסיכמנו

בהתחלה, כשהיו דיונים.
היו"ר ר' פנחס'
חבר הכנסת רענן כהן, אנחנו לא דנים עכשיו בחוק.
רענו כהו
מאהר שקבענו דיון אצל שר האוצר ואצל ראש הממשלה כדי

להסביר את המהות ואת הבעיות ומדוע לא צריך לגעת בחוק, ואם בסופו

של דבר נגיע להבנה - נגיע להבנה מוסכמת. לכן אסור לגעת בהוק הזה

ושום דבר לא בוער, ודווקא לא אצל החיילים זה בוער.

עם כל הכבוד, כל מיני רעיונות אין להם שום בסיס. אני מכיר

את הפרטים שבפרטים. אסור לנו לגעת בחוק כי אנחנו יוצרים איזו

תחושח שלילית לגבי החיילים, אנחנו פוגעים בעצם הנגיעה בחוק

ברבים מחח"לים שחם משרתים. אנחנו בסופו של דבר ניפגע, הם

שומרים עלינו וחובתנו כחברי כגסת לשמור עליהם.
חי אורון
בגלל רגישות הנושא וגם התוכן, כפי שהסביר אותו חבר הכנסת

רענן כהן, היה ראוי בנושא כזה, כשבאים לשנות חוק בחופזה, שיבוא

לכאן שר או לפחות השר המתאם, ויסביר.

עם כל הכבוד, אני מכיר את שני החברים הללו מהאוצר. הם לא

צריכים לספוג את זה כאן. יכול להיות שהם מאמינים בכל מילה שהם

אומרים, הם לא הכתובת לביקורת שלנו.
מי שטרית
בשביל מה את השר?
חי אורון
הדיון על החוק הוא כאן עכשיו.
היו"ר ר' פנחסי
לא. עכשיו הדיון רק על הקדמה.
חי אורון
ההחלטה על ההקדמה היא היא בעצם ההחלטה המהותית. שיבוא

לכאן שר, יציג את כל הפרובלמטיקה, יתנהל הויכוח הזה איתו, עם כל

הכבוד. לפחות השר המתאם.
מי איתן
אני רוצה ראשית לומר ששמעתי בלהט את הדברים של חבר הכנסת

רענן כהן, והיתה לי באיזשהו רגע מסוים תהושה שהוא שכה לגמרי

שהוא בעצמו העביר ביקורת על הענין של הסעיף של השכרת הדירות

שנעשה בו שימוש פסול וצריך לתקן את זה, והדבר הזה לא תקין והוא

לא בסדר, אבל בלהט הדיבורים, וחלק מהדברים יכול להיות מוצדקים,

אז מעדיפים לא לשים לב גם לדברים שראויים תיקון, וחבל.

נקודה שניה, הבעיה היא כרגע שאנחנו לא עוסקים בחוק ולא

בתיקון הענין עצמו, אלא בשאלת הדחיפות. אני לשכעצמ', כשהייתי

באופוזיציה וגם כשהייתי בקואליציה בפעם הקודמת, דעתי לא נוחה

מכך שהכנסת הופכת להיות איזשהו מקום שבו פתאום הכל נהיה דחוף.

הממשלה יכולה לשבת שנתיים על חוק, ולעכב ולחכות ושכל שר יש לו

איזו גחמה - אז מחכים, וכל פקיד שלא רוצה אותו ויוצא לחוץ לארץ,

אז החוק מחכה, אבל כשהוא חוזר מחוץ לארץ ובא לכנסת, מבקשים מיד

פטור מחובת חנחה. כך היתה הפרקטיקה, ולא באו שרים שלך, ג'ומס,

לכנסת הקודמת ושלחו תמיד פקידים, וכך היה מקובל.

בשאלה מה עושים עם כל הענין הזה, ראשית לימדו אותי

בפוליטיקה לספור, אז אני מבין שיש כאן רוב לאופוזיציה.
רענן כהן
אין כאן אופוזיציה, חוק חיילים משוחררים הוא של כל הכנסת.
מי איתן
בענין הזה יש רוב לאופוזיציה, כך שאני מניח שבכל מקרה

תהיה הצבעה...
ר' זאבי
מיקי, לא כדאי לך להופיע בציבור כמתנגד לחוק חיילים

משוחררים.
מי איתן
חבר כנסת זאבי, תרשה לי להזכיר לך שאתה יושב כאן על תקן

של...
ר' זאבי
"מולדת" בלבד.
מי איתן
לא של "מולדת" בלבד.

ר' זאבי;

אתה יכול להוציא אותי מוועדת חוץ ובטחון. זה מה שאתה יכול

לעשות.
מי איתר
אתה יושב כאן על תקן טל קואליציה פרלמנטרית, בהסדר איתנו.
חי מירום
אדוני היושב-ראש, אני מציע שהבעיות של הקואליציה והמעין

קואליציה, לא יידונו כאן, עם כל הכבוד הראוי.
מי איתך
לכן, אני מבקש כך. אני מבקש לתמוך בבקשת הממשלה בפעם הזו.

אני מוכן לשבת עם נציג האופוזיציה בוועדה ולדון איתו על מנת

למצוא איזשהו הסדר ולתת גם איזשהו איתות לממשלה מה אנחנו רוצים,

באיזה מקרים אנחנו נקבל ובאיזה מקרים אנחנו לא נקבל, מתי צריך

להגיע שר ומתי לא צריך להגיע שר.

ההצעה שלי, ואני מבקש עכשיו מחבריי לאופוזיציה - אם אתם

רוצים לזכות עכשיו בניצחון במקרה זה - בבקשה. אם אתם רוצים לקבל

שיתוף פעולה, ובנתיים גם היחס חמספרי השתנה, קבלו את הצעתי.
מי שטרית
למרות שרשות הדיבור שלי, אני הייתי מבקש לפני שאני מדבר,

לשמוע את נציג האוצר לגבי נתונים.
חי מירום
מה זה נתונים?
מי שטרית
הרי מה הטענה של הממשלה? הרי אני ודאי לא רוצה לפגוע

בחיילים משוחררים, אבל הטענה המרכזית שמשום כך מביאים את החוק,

ואם אני מבין נכון את נציג האוצר שדיבר כאן, בגלל העובדה שיש

חשש שמא יעברו שינויים על-פי החלטות הממשלה בחוק חיילים

משוחררים, יש עכשיו ניצול מסיבי מאד של הסעיף הזה בחוק במטרה

ככל שאפשר למשוך כסף במהירות, למרות שאולי זה נגד טובת החיילים

ונגד טובת הענין שאנהנו רוצים.

משום כך הדבר הזח הופך להיות בוער. זה לא בגלל שמישהו

רוצה לפגוע בחיילים משוחררים, והרי כולנו יודעים, וגם אתה יודע

רענן, ששום החלטת ממשלה עוד לא עברה בכנסת. הרי עד שתעבור החלטת

ממשלה זה דצמבר הבא,

הבעלה היא שההחלטות או הפרסומים בעיתונים לצרו כרגע אוירה

שהרבה מאד אנשים, ובגלל זה רצלתל לשמוע את הנתונים, מנצלים את

הסעלף הזה בחוק, מושכלם את הכסף כבר עכשיו, הותמלם חוזה שכר

דלרה לפעמלם לשר, לפעמים פקטלבל, ומנצללם את הכסף לא בדרך שאתה,

רענן, ואני התכוונו לו. אם באמת לש מצב כזה, אז למה לא לדון על

זה? מה אלכפת לנו לנהל דיון בחוק ולהחללט עכשיו?
רענן כהו
אם הלו מקללמלם דלון על הכל... אסור לנו להתחלל בענין

הזה.

חי מלרום;

אני רוצה להסבלר לחבר הכנסת מלכאל איתן למה אנחנו לא

לכוללם להלעתר לבקשה שלו, כל אנל מאד מערלך אותו וגם הסכמות כאן

בבלת וחברות זה בסדר גמור, ואלף ואחת פעמלם עוד נחצה כאן קולם

של אופוזלצלה וקואללצלה.

הבעלה הלא, חבר חכנסת איתן, שאם אנחנו מאשרלם את ההעברה

של הצעת החוק הזו לקרלאה ראשונה, זה פתח לשלנו ל של אלף ואחד

דברלם. עכשלו אנחנו נדבר על דלרות ואתה לא לודע אלך ואלפה זת

להלה שוב.
מי שטרלת
כמה פעמלם זה קרה בכנסת הקודמת, בממשלה הקודמת...
חי מלרום
לכן, אנל מצלע מלד לדחות את הבקשה לדחלפות על הסף, ואני

מבקש לעבור להצבעה.
מי שטרלת
הגל, אלף פעם הצבענו בממשלה הקודמת, בראשות הוועדה שלך.
הלוייר רי פנחסל
אנחנו עוברלם להצבעה.
ק י הבר
לש קצב מלמושלם שמתקרב אפללו לחמישה מליון שקל, שהם חוזי

שכר דלרה. ברור לנו שחלק גדול מהחוזים האלה הם לא חוזים שבאמת

חוזי שכר דלרה. לש לנו כבר באזור ה- 80% מימוש מכל הלעדלם של

החוק 80% מלמוש לטובת שכר דלרה, לעומת כלום לללמודלם ושאר

הנושאלם.
ר' זאבל
וזה התברר אתמול?

היו"ר ר' פנחסי;

מי בעד להקדים דיון בנושא רווק חיילים משוחררלם?

הצבעה

בעד הקדמת הדיון בחוק חיילים משוחררים - 6

נגד - 7
הלו"ר די פנחסל
הבקשה להקדמת הדיון לא אושרה.

4. הרכב הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
הלו"ר רי פנחסי
לש נושא דהוף מאד והוא הנושא של הקמת ועדת תקצלב.

הבר כנסת רענן כהן, הוועדה ההללטה בשבוע שעבר על הקמת

ועדה משותפת לתקצלב, מורכבת מהמלשה הברלם מוועדת הכנסת וחמלשה

הברלם מוועדת הכספלם. אני מבקש שמות של האופוזיציה ושמות של

הקואללצלה - 6 קואליציה, 4 אופוזיציה. תן לל ארבעה שמות

שמורכבלם כך ששניים מוועדת כספלם ושניים מוועדת הכנסת.
שי וייס
מוועדת הכנסת חבר הכנסת הגל מ לרום.
הי מלרום
והבר הכנסת שבה וייס.
הלו"ר רי פנחסי
אבל זה כולל גם את שאר המפלגות - מרצ, מדייע וחד"ש.
שי וללס
תהלה לנו אפשרות מדל פעם להחללף. אנל אהלה בלשלבה ראשונה,

שנלה אולי.
היו"ר ר' פנחסי
שבה וללס, צרלך עוד שנל הברלם מהאופוזלצלה. אנל מצלע אהד

ממרצ - רובלנשטללן?.
ש' וייס
אולל הבר הכנסת גולדשמידט?
הלוייר רי פנהסל
שוב פעם מהמערך. שלושה מהמערך ואתם לא נותנלם...
ש' וייס
אני אתהלף מדל פעם עם הבר הכנסת דהאמשה.
ע' דהאמשה
אנל הללתל מצלע כך. בנתללם לכנלסו את השם שלל, וההתהלפות

תמלד קללמת.
שי ו ל לס
תכניס את הבר הכנסת דהאמשה ואותל להד, בהנהה שזה להלה או

אנל או הוא מדל פעם. אני אהלה בלשלבה ראשונה שנלה.
היו"ר רי פנחסי
עוד חבר מוועדת כספים.
ש' וללס
חבר הכנסת שלום שמחון.
חלו"ר די פנחסי
אני קורא את השמות: חגי מירום, טבח וללס או דהאמשה

לחילופין אחד ממלא מקום ואחד חבר, רובינשטיין ושלום שמחוך - אלח

ארבעח מהאופוזיצלה.

מהקואללצלח - חברל הכנסת רפאל פנחסל, מאלר שטרלת, רומן

ברונפמן, צבל הנדל, סילבן שלום ואברהם רביץ.
שי וללס
מל להלה יושב-ראש הוועדה הזו?
אי בו-יוסף
יושב-ראש ועדת הכנסת.
הלו"ר רי פנחסל
מי בעד הרכב ועדת התקציב?

הצבעה

בעד הרכב הוועדה המשותפת לתקצלב הכנסת - רוב

נגד - 0
הלו"ר רי פנחסי
הרכב הוועדה המשותפת לתקצלב הכנסת אושר, ואני מביא את זה

למליאה.
שי לעקובסוו
אלן צורך.

5. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה. חוק ומשפט לשחרור חוק מחובת הנחה

מוקדמת על שולחן הכנסת בקריאה שניה ושלישית

הלו"ר ר' פנחסל;

לש בקשה של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט - שאול להלום,

שמבקש לפטור מחובת הנחה על שולחן הכנסת, או יותר נכון להקדים

דלון בנושא חוק המתווכים במקרקעין (תלקון) (דחיית מועד התחילה).

הוא כותב: "ועדת החוקה, חוק ומשפט סיימה היום את הכנת

הצעת החוק שבנדון לקריאה שניה ושלישית.

אודה לך על אלשור ועדת הכנסת להבלא את הצעת החוק לקרלאה

שניה וקרלאה שלישית ביום ההנחה."
מי שטרית
אני מתנגד לבקשה הזאת כל אלן שום סיבה בעולם לדעתל להקדלם

את החוק הזה. החוק הזה, עומדים אחריו כל מיני אינטרסנטים, ואני

לא חושב שצרלכלם לתת לזה יד. לש פגרה ולא לקרח שום דבר.
א י שטרן
אולל נשמע את חבר הכנסת יהלום למה הוא ביקש.
מי שטרית
שלבוא. הוא לא בא.
חי מלרום
אנל אחד מיוזמי הצעת חוק המתווכים במקרקעין. זו הצעת חוק

שמקימה מנגנון באמצעות רשם ובאמצעות מועצה, גורמים שטרם הוקמו

על-ידי משרד המשפטים.

משרד המשפטים ביקש ארכה של שמונה חודשים עד 1 אפרלל כדל

לעמוד במרחב הזמן. המצלעלם - אנחנו, הללנו מאד מאד לא מאושרים

מכך שהמשרד מבקש כל הזמן ארכות ובעצם כאללו מצבלע על רצונו לא

לבצע את החוק, אבל הסתבר הבוקר בוועדת החוקה, חוק ומשפט שהמשרד

כן רוצה לבצע את החוק, רק נחוץ לו זמן.

אם לא נאשר דחלפות עכשיו, בעצם הדחיה תעבור לאוקטובר

וכתוצאה ממנה, תידחה כל ההפעלה של החוק שהוא כבר חוק בעוד שלושה

חודשים.
מי שטרית
אז מה?
חי מירום
חבר הכנסת מאיר שטרית, לכול להלות שהתנגדת למהות החוק,

ולכול להלות שזה מציב אותך בעמדה הזו. מל שמכלר את הצעת החוק,

לודע שזח חוק חגנת צרכן שענללנו תיווך במקרקעין, ואנחנו נזעקנו

לזה מפני שנפגעים אנשלם בשל עלסקאות תיווך עם אנשלם לא

מקצועיים, עם כאלה שמשלאלם אותם לבצע עלסקאות לא עלסקאות,

ובמיוחד העוללם מרוסיה. זה הלה הטרלגר שהובלל אותנו לענלן.
ר' ברונפמן
לש בזה הרבה מאד ענין.
חי מירום
למרות שבדרך כלל תפקידי כאן לעמוד ולהציע לא לקבל את

המלצות הממשלה על בקשה לפטור מהובת הנהה או להקדמת דיון, אני

אומר כאן שהאינטרס הצלבורל הוא כזה שתהלה הקדמת דיון וזה יובא

הלום.
הלו"ר ר' פנחסי
הבר הכנסת הגל מלרום, מאחר שהמבקש הוא יושב-ראש ועדת

חוקה, אנל אעבור לסעלף הבא ואגל אבקש ממנו שלבוא ולנמק, אולל

הוא יוכל לשכנע אותנו בכל זאת בהקדמת דיון.
הי מלרום
החוק כבר חוק, והתחולה כבר נכנסה, ולמעשה המדינה לא מבצעת

את הוראות הכנסת לבלצוע ההוק.
מ' שטרלת
ההוק הוא לא חוק.
צי ענבר
ההוק אמור להלכנס לתוקפו ב-8 באוגוסט 1996.
הי מלרום
בסדר גמור. זה מה שאמרתל - ההוק הוא הוק, כלומר נכנסנו

לפגרה, למעשה הממשלה צרלכה להפעלל את ההוק. אלן לה מכנלזמלם

להפעלתו והלא לא רוצה לעמוד כמל שאינה מבצעת את הוראת המהוקק.

אנל אומר כאן ברצינות - זה לא טבעל שאנל עומד בצד שאנל עומד בו

עכשלו, כל אנל רוצה שהוא לכנס לתוקף כמה שלותר מהר.
מי שטרלת
זאת אומרת אלן הוק, הכל באולר.
הי מלרום
אפשר אולל בפגרה לגמור קרלאה שניה ושללשלת.
צי ענבר
אנל לכול להסתמך רק על דברל ההסבר להצעת ההוק, ושם מדובר

על כך שתארלך התהללה הקרוב אלנו מאפשר לאנשלם להכשלר עצמם לשם

קבלת רשיון לפני תהללת תוקפו של ההוק, ואינו נותן שהות למשרד

המשפטים להיערך לקראת קביעת ההסדרים הכרוכלם בבחינת ההסמכה.
ח' מירום
הוא אשר אמרתי.
צי ענבר
לכן, אם החוק הזה לא יתקבל לפני יציאת הכנסת לפגרה, ייכנס

לתוקפו ב-8 באוגוסט...
מ' שטרית
יתכן.
צי ענבר
זה לא יתכן. להיפך, ב-8 אוגוסט נכנס לתוקפו הוק שלא ניתן

למימוש.
מי שטרית
אתה אומר שלא עבר קריאה שניה ושלישית.
הי מירום
הוא עבר.
מי שטרית
מה הבעיה?
צי ענבר
ההוק יכנס לתוקפו ב-8 באוגוסט...
מי שטרית
ואתם רוצים לדהות את הביצוע של ההוק?
צי ענבר
לא אנהנו. הממשלה רוצה לדהות את תהילת תוקפו עד שיתאפשר

לאנשים להכשיר את עצמם.
מי שטרית
זה לא מה שהוסבר.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד הקדמת הדיון בהצעת הוק המתווכים במקרקעין?

הצבעה

בעד הקדמת הדיון - רוב

נגד - 0
היו"ר ר' פנהסי
הבקשה להקדמת הדיון בהצעת הוק המתווכים במקרקעין (תיקון) (דהיית

מועד התהילה), רותשנ"ו-1996, אושרה.

6. העמדת רכב ושירותי משרד לרשות חברי הכנסת
היו"ר ר' פנחסי
؀ࠂࠊࠌࠐࠒࠔ࠘ࠚࠜࠠࠢࠤࠨࠪࠬ࠰࠲࠴࠸࠺࠼ࡀࡂࡄࡈࡊࡌ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ酇唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ酇娀脈̝jᘀ๨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ๨娀脈̝jᘀ茉唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ茉娀脈̝jᘀיש לנו שכל סעיפלם. האחד, לפל בקשת היועץ המשפטי - צבי

ענבר, הוא מבקש לדון בנושא העמדת רכב ושלרותל משרד לרשות חברל

כנסת, והסעלף השני קבלעת מכסות למושב הבא של הכנסת.
ש' וייס
במכסות תסתדר עם ראש האופוזיציה.
הלו"ר רי פנחסי
אתה רוצה לדון בנושא של הרכב. לש כאן פניה של צבל אליי

ואני אתן לו את רשות ההסבר.

צי ענבר;

מיד עם תחילתה של הכנסת ה-14, ואפילו לפני כן, למעשה כבר

עם התפרסם תוצאות הבהלרות כאשר אנשלם ידעו מה מצבם, התהללו

לפנות אללל הברל כנסת בשאלות שנוגעות לקבלת סלוע מגופלם שונלם,

בעלקר עמותות או גופלם אחרים. למשל בא הבר כנסת ואומר - "לש

עמותה, אני אפללו אלננל חבר בה, עמותה של אנשלם שחושבלם

שפעללותל הפרלמנטרלת מאד מאד חשובה, והם רוצלם לשכור משרד כדל

שאנל במשרד הזה אוכל לקבל את כל צלבור הבוהרלם באזור. אנל לא

אתעסק לא בכספלם, לא בכלום. אני רק אבוא, אשב במשרד, אקבל קהל,

העמותה מצלדה תשלם את שכר הדלרה, הלא תעסוק בכספלם, הלא תעמוד

לבלקורת לפל חוק העמותות." האם הדבר מותר לו?

נלסלתל לבדוק את הוראות החוק השונות הנוגעות לענלן, ולש

כמה הוראות שלכולה לחלות להן רלוונטלות לשאלה הזאת. הוראת חוק

אחת למשל הלא חוק שלרות הצלבור - מתנות, שאומרת שעובד צלבור לא

לכול לקבל מתנה מהיותו עובד צלבור.
שי וייס
כאן עובד הצלבור נותן מתנה לצלבור. הוא נותן את זמנו,

תמורת איזה וולוו קטן.
צי ענבר
אפשר לבוא ולהגלד שהוא לעמותה הזאת נותן תמורה בכך שלמעשה

אחרל מטרות העמותה, הוא מסייע לה להגשלם את מטרותלה. לכן אנל

אומר, ההוראה הזאת נראלת קשה לללשום.

מה מתברר? הרל כולכם יודעלם, כולכם זוכרלם את הוק המפלגות

ואת התלקון לחוק המפלגות, שבא וקבע הסדר מפורש שהלרשה למועמדלם,

לרבות הברל כנסת מועמדלם, לקבל תרומות לצורך מלמון לבחלרות

חמקדלמות שלהם. אז האם לש להבין את הפרק הזה כמרשה לחברי כנסת

לקבל תרומות רק לקראת פריימריז? חרל החוק הזה בעצם בא ואומר -

חבר כנסת ומועמדלם לכוללם בכלל לקבל תרומות.

יש כאן סעיף אחד שמקשה עוד יותר, ואני אקרא אותו -

"תמורה חומרית שמקבל מועמד לצורך פעילותו השוטפת", מועמד - כולל

חבר כנסת, מקבל תמורה חומרית לצורך פעילותו השוטפת, לא לקראת

הפריימריז, "אף אם נעשה בה שימוש במערכת הבחירות, לא יראו אותה

כתרומה ככל שהיקפה אינו עולה על זה שהיה לפני תקופת הבחירות".

"תמורה חומרית - העמדת רכב או הוצאות לרכב, משרד, או שירותי

משרד".

כלומר מה הסעיף הזה אומר? אם חבר הכנסת מקבל שירותי משרד

לצורך פעילותו השוטפת לפני הבחירות, ובתקופת הבהירות ההיקף של

זה ממשיך, זו בכלל לא תרומה, כי הוא קיבל את זה גם קודם.
שי וייס
ברצינות? נניח יושב-ראש כנסת שהוא מקבל רכב, טלפון וכן

הלאה במילא, אם בזמן שהוא רץ לפריימריז הוא משתמש...
מי שטרית
מותר. זה לא נחשב.
צי ענבר
אני כרגע לא מדבר על נושאי תפקידים. אנחנו מדברים כאן על

תמורה חומרית כמשמעותה בחוק ועל תרומות שהן מוגבלות בהיקפן.

ובכן, הסעיף הזה לכאורה מצביע על כך שחבר כנסת רשאי לקבל

שירותי משרד והוצאות רכב.
מי שטרית
זה היה לפני החוק שלי ושל חבר כנסת רענן כהן. הוא שינה

הכל מהקצה לקצה.
צי ענבר
בא התיקון לחוק החסינות ומה הוא אמר? הוא אמר - איסורים

על עיסוק נוסף. מה התרומות האלה של העמותות? לא רק שהן לא עיסוק

נוסף, אלא בדיוק להיפך. באים לחבר הכנסת ואומרים - כדי שאתה

תוכל לפעול נטו 100%, לא רק בכנסת אלא גם מחוץ לכנסת, אך ורק

לבצע את תפקידך כחבר הכנסת, אנחנו נעמיד לרשותך את התרומה,

כלומר חוק האיסורים על עיסוק...
היוייר רי פנחסי
אבל יש הגבלה. חבר כנסת פרטי מותר לו.,. זה לגבי תרומה,

למרות שלקבל תרומה במפלגה, גם לחבר כנסת פרטי אסור.
צ' ענבר
על מפלגה כמפלגה, חלות הגבלות על-פי חוק מימון מפלגות.
היו"ר ר' פנחסי
אסור לו לאסוף תרומות. אם הוא הולך לפריימריז, מותר לו

1,200 שקל נדמה לי חד-פעמל. כאן יהלה לו כל חודש רכב ושירותי

משרד. השכרת משרד עולה 1,000$, הרכב עולה לו 1,000 שקל. זה עובר

את זה.
צי ענבר
סעלף 28(ב) להוק המפלגות אומר כך - "כל ההגבלות שבפרק

זה", כלומר ההגבלות על גובה התרומה ועל גובה ההוצאה, "להולו רק

בתשעה חודשים שלפני לום הבהלרות, להלן תקופת הבחירות". לפני זה

אין שום הגבלה.
היו"ר ר' פנחסי
למה? לש הגבלה. למפלגה אסור לקבל.
צי ענבר
אנחנו לא מדברים על מפלגה. אנחנו מדברים על הבר כנסת.
הלו"ר ר' פנחסי
אתה רוצה להגלד ששלוש שנלם להלה מותר לו לקבל, ובשנה

האהרונה יהיה אסור לו.
צי ענבר
לפל זה. כלומר, מה אני רוצה בעצם להצלג בפניכם? שאת ההוק

ניתן לפרש גם כך וגם כך, ולל נראה שהוועדה הזו, אשר לפל הוק

חסינות הברל הכנסת, הלא המוסמכת לקבוע כללל אתלקה להברל כנסת,

הוועדה הזאת צרלכה לקללם דיון ואתם צרלכלם לההללט האם לדעתכם

מבחינת כללל האתלקה שלכם, להלה נכון שהבר כנסת לקבל רכב מעמותות

או מגופלם שונלם, או לא נכון, האם נכון שלקבל משרד או לא. בענלן

הזה הבעלה הלא שלכם. זאת שאלה של אתלקה.
שי וללס
שאלה. אם הוא מקבל רכב, מה המשמעות? שהכנסת מקזזת משכרו

את הוצאות הנסלעה ואת הכל?
צי ענבר
לא. הוא מקבל רכב - מקבל רכב.
מי שטרית
אנל הושב שחוק אלסור עלסוק נוסף - 13(א), שאלשרנו בזמנו

כאן בוועדה הזו בראשותו של לדלדל הגל מלרום, טלפל בנקודה הזו

בדיוק, ונדמה לי קבע מאד מפורשות דבר שהוא בעצם התקף.

כתבנו בחוק הזה - "חבר כנסת לא לעסוק בכל עסק או בכל

עלסוק נוסף, למעט עלסוק בהתנדבות וללא תמורה. לענין זה, "עלסוק"

כתוב בלן בעצמו ובלן בלן אחרלם.

"תמורה" - תמורה כספית או תמורה הומרלת אחרת. תמורה

הומרית לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות הבר הכנסת לצרכיו

הפרטללם, לרבות העמדת רכב לרשות חבר הכנסת, והן לצורך העלסוק

בהתנדבות וללא תמורה". כתוב במפורש שאסור, וכל ההתחכמויות הללו

לא לעזרו, כל תבלנו - אם אתם פותחים פתה לזה, אני מהר אלך ואקלם

עמותה שתלקרא עמותה למען פעללותו של חבר הכנסת מאלר שטרלת.

העמותה הזו תעמלד לרשותל משרד וצוות של מזכלרות ורכב ונהג

וטלפון, ואנחנו הוזרלם רוורס למשבצת הראשונה.
צי ענבר
אתה מתעלם רק מדבר אחד - שהסעיף הזה חל במפורש על עיסוק

נוסף, שמוגדר עלסוק נוסף על העלסוק כהבר הכנסת. כאן הוא מקבל את

זה לצורך העלסוק כהבר הכנסת.
מי שטרלת
הרל אף אחד לא לכול להלכנס לקרבללם של כל חבר וכנסת,

ויגידו - בזמן שאתה יושב במשרד, אתה מתעסק רק עם הדבר הזה.

בינינו, בואו נדבר בפרקטלקה. בפרקטלקה, אם אנל ראש עמותה ואם

אנל הבר באלזה אלגוד ננלה, בהתנדבות וללא תמורה, ורק נותנלם לל

רכב כדל שאנל אקבל קהל באותו ענין וטלפון שאנל לכול לצלצל באותו

ענין, מלשהו לכול להגלד לל עם מל אנל מדבר? אנל הושב שזה פתח.
צי ענבר
לכן אנל מבלא את זה בפנלכם. אנל אומר שהחוק הנוכחל לא

עונה על זה. תקבעו כללל אתלקה.
מי שטרלת
לכן אנל מצלע לקבוע במפורש שהדבר הזה אסור, שלא יהיו כל

מיני התחכמויות, כל אחרת אתם פותחלם פתח שכל הברל הכנסת לקלמו

עמותות, להלו להם משרדלם.
הלוייר ר' פנהסל
למפלגה מותר..?
צי ענבר
למפלגה כן.
מי שטרלת
אנל מצלע לאסור את זה לחלוטין, כל אז אתה מונע כל פתה

לשלמוש לא נכון ולבעלות אתלות ובעלות אהרות. אנל מאד מצר על כך

שראשל ערלם, שעל-פל החוק הזה צרלכלם הלו להתפטר בלום הלכנסם

לכנסת, אנל לא רואה שאנחנו עושלם ככנסת דבר בענלן זה.
צי ענבר
מחכים להחלטת בג"ץ.
חי מלרום
הטרגדיה היא, אפרופו ראשי ערים, שבג"ץ לא נתן צו ביניים.

זה דבד שהוא לא לאומן, אבל קורה שגם בג"ץ טועה.
צי ענבר
אנחנו תמכנו בעותר. העותר היה חבר מועצה של קרית אתא, עתר

לצו על תנאי, ובלת-המשפט העליון אמר - לכאורה לש בבקשה ממש,

ואנחנו נותנים לו צו על תנאל, אלא מה? הוא נתן 15 לום לתשובה

ולא הוצלא צו ביניים. זו הבעיה.
חי מלרום
הבעלה גדולה מאד ואני מוכרח להגלד לך שיכול להיות שאתה

כמחוקק, ואני אשקול את זה גם כמי שהוביל את החקלקה כאן, צריכים

לעתור למתן צו ביניים, כל לש כאן בעיה חמורה ביותר.
צי ענבר
היתה עתלרה לצו ביניים, אבל בלת-המשפט לא נענה לה. בנתילם

עברו 15 יום והוגשו כבר כל התשובות מטעם המשיבים, ולמעשה בית-

המשפט העליון צריך לקבוע.
חי מירום
יכול להיות שצריכה להיות פניה מכאן. נחשוב איתך על זה.

המצב שנוצר הוא מצב מאד לא רצוי במובן זה שישנן שתי

הוראות הוק שעומדות בסתירה זו לזו. אמנם משפטנים יכוללם לנסות

ליישב את הסתלרה הזו באופן שבו היועץ המשפטי לכנסת העמיד אותו,

במובן זה שאחד נקרא עיסוק והשני נקרא קידום תפקודו של חבר חכנסת

לצורך זה, אבל מדובר באותה גברת בשינוי אדרת, שבאה לתת אמצעים

בלדי חבר כנסת בדמות רכב ושלרותל משרד ולחנות אותו מאלזושהל

תמורה חומרית.

אלן הרבה חוכמות כאן. אני לא לכול להבין את זה אחרת. דא

עקא שחבעלח שלנו, אדוני היועץ המשפטי לכנסת, לא נראית לי אתית

ולא נראה לל שקביעת כללי אתלקה לכולה להתגבר על הבעיה שנוצרה

כאן. הבעלה, כפל הנראה, היא משפטית חוקית, וחסדרתה לכולה לבוא

לצערל, אבל להערכתי, רק בדרך של תלקון חדק המפלגות.
צי ענבר
או חוק החסינות.
חי מירום
חוק המפלגות, מפני ששם צריך ליטול את מה שיש ואז נשאר הוק

החסינות עם הוראותיו, שהן המתכון האתי. אני לא רואה שום צורך

בניסוח אתי נוסף, כל הן המתכון האתל.

בכל זאת אני שואל אותך, וגם את עצמי כמשפטן, האם אין

מדובר כאן בלכס ספציאליס מול לכס גנרלים.
שי וייס
ומאוחר או מוקדם.
חי מלרום
ומאוחר או מוקדם, במובן הזח שיש לנו גם חוק שחוקק מאוחר

יותר.

לש לל תחושה לא נוחה שזח לא פותר את הבעלה, כל כבלכול לא

מדובר באותה מאטרלה ובאותה לשון, אלא בלשון שונה ובחקשרלם

שונים, וזה מאד מדאיג אותי, אבל נדמה לל בכל הכבוד הראוי ואתה

יודע שאנל רוחש לך כבוד כזה, שההצעה להתקין מתכון אתל לא עונה

על הבעלה, כל תמיד הבר הכנסת יוכל דרך חוק חמפלגות להגיד -

אתלקה אתלקה, אבל אני עכשיו פועל במסלול שנתן לל המחוקק דרך

הלותל אלש פוללטל - חוק המפלגות.
מי שטרית
החוק הרל לא אוסר על הבר כנסת הלום, גם לפנל הפרללמרלז,

לגללס כסף לפעולתו. אתה לכול לפנות לאלף תורמלם שלך,לבקש מהם כל

אחד אלף שקל - מותר לך. אתה מקבל את הכסף, אתה שוכר משרד, אתה

לוקח טלפון, אתה משלם ומותר לך. אנל נגד זה שגוף צלבורל לעמלד

משרד וטלפון לרשות מלשהו, ולדעתל אפללו אם אנחנו נחללט עכשיו

שזו כוונתנו, והיועץ המשפטי לבהיר לכל חברי הכנסת - רבותיי, הד

וחלק ועדת הכנסת קבעה אסור, זה סוגר את הפתח.

לכן לש לזה ערך רב, ולכול להיות שאתה צודק שבשלב בי אפשר

לעשות תלקון הקלקה, אבל בשלב הזה אם קובעלם הלכה, הוא לכול

להודלע לכל חברל הכנסת - רבותלל, אסור לכם להתעסק עם זה, חד

וחלק זה סוגר את הענלן.
חי מירום
לכול להיות שאתה סוגר פירצה כלשהי, אבל אתה לא סוגר את

הפירצה כולה.
מי שטרלת
נכון, אנל מסכלם, אבל בשלב שני אפשר לעשות חקלקה.
צי ענבר
אולל כבר בשלב הזה, הייתי רוצה שאתם תקבעו בראש ובראשונה

מה לדעתכם מותר ומה לדעתכם אסור. את זה אפשר בשלב ראשון להעביר

בקלות, ומה זה נקרא להעבלר בקלות? את כללל האתלקה יכולה ועדת

הכנסת לקבוע ולהנלח אותם על שולחן חכנסת ומאותו הרגע...

אנל מסכלם שזה לא מספלק, ולו רק בגלל העובדה שהסנקצלה

המלרבלת על הפרת כללל אתלקה כאלה הלא נזיפה חמורח, וצרלך לכלול

את זה במסגרת חוק חסינות חברי הכנסת עם הענישה ההמורה שישנה על

עיסוקים נוספלם וכלוצא בזה, שבו לש סמכולות מאד נרהבות לוועדת

האתלקה, וגם אולי תיקון לחוק חמפלגות.
אז הייתי מציע את השלבים הבאלם
א. תחליטו מה ואלך.

ב. תיקון כללל האתלקה שלכול להיעשות בישיבתה הבאה הקרובה טל

ועדת הכנסת.

ג. הצעה לתלקון הקלקה שאנל אגיש.
הלו"ר רי פנחסי
ברשותך, אני מצלע וערה מצומצמת שיהיו חברים בה חברל הכנסת

מאלר שטרית, הגל מלרום ורפאל פנהסל - שלושתנו ננסה להר עם היועץ

המשפטל כמובן את התהללכלם אלך להגלע למצב, לעשות תלקונלם,

שהדברלם להלו ברורלם ולא להלו ספקות שהברל כנסת לא לרעו, ואז

נוכל להתקרם ולהבלא את זה לאלשור מללאת הו וערה, אהרל שווערת

המשנה תגבש את הכללים.

מל בער ההצעה הזו?

הצבעה

בעד ההצעה הנ"ל - רוב

נגר - 0
הלו"ר רי פנחסי
ההצעה התקבלה.
ש' וייס
אנל הושב שההצעה שהצעתם כאן פותרת לנו את הענין. אנל

מצטרף שוב לדבריו של הגי מלרום.

7. קביעת מכסת הצעות לסדר היום והצעות חוק של חברי הכנסת
היו"ר רי פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף הבא - מכסות למושב הבא.

ש' וייס;

זה תגמור עם חבר הכנסת רענן כהן, הוא ממונה על המכסות.
היו"ר רי פנחסי
כאן אני מביא את ההצעה. זה די לפי הישוב מחשב ויש איזו

בקשה קטנה שאני רוצה.
שי וייס
כמה לחברי האופוזיציה?
היו"ר רי פנחסי
החישוב הוא לחברי האופוזיציה שש הצעות לכל הבר כנסת,

לקואליציה חמש.

שי וייס;

מה היה בכנסת כשאני הייתי יושב-ראש?

שי יעקובסוו;

היינו הך. העתקנו בדיוק אותה מכסה.

מ' שטרית;

רק הפעם יש לכם הרבה יותר כי אתם יותר מאיתנו.
היו"ר רי פנחסי
חיתה הצעה של חבר הכנסת מיכאל איתן, ולא כל המפלגות קיבלו

אותה, לבטל את הנושא של הצעות דחופות.

שי וייס;

זה כבר עשרים שנה.

מי שטרית;

זו הצעה שלי גם.

שי וייס;

זה פרס לאלה שלא רוצים להתאמץ.
חי מלרום
אדוני יושב-ראש הוועדה, אל תמהר ואל תלקה את זה במסגרת

דיון על מכסות. השאלה האם לבטל את ההצעות הדהופות לסדד הלום או

לא, הלא שאלה בעלת אופל עקרוני.
שי וללס
דנו בזה עשר פעמלם מאז שאנל כאן בכנסת.
הי מלדום
זה עלול לפגוע פגלעה המודה בלותד בתהדותלות כאן בתוך הבלת

הזה.
הלוייד די פנהסל
אני אקדלא את החישוב:

מפלגת העבודה - 34 חברים - 6 הצעות, 204 הצעות דגללות.
ש' וייס
אגב, מתל זה מתהלל?
הלוייד די פנחסי
במושב הבא, באוקטובד.
הלוייד די פנהסל
מד"צ - 54

הד"ש - 30

מד"ע - 24

מולדת - 12

ללכוד - 110

ש"ס - 45

מפדייל - 35

לשדאל בעללה - 25

להדות התודה - 20

הדדך השלישית- 15

ההצעה הלא להעלות כל שבוע 18 הצעות.
שי וללס
אלך הלה בקדנצלה קודמת?
שי לעקובסון
אותו דבד - 18 הצעות.
היו"ר ר' פנחסי
אני רוצה כאן לבקש בקשה. לפי ההלוקה השבועית, זה מתהלק
כדלקמן
עבודה - 6

ליכוד - 3

מר"צ - 2

ש"ס - 1

מפד"ל - 1

ישראל בעליה - 1

חד"ש-בל"ד - 1

מד"ע-רע"ם - 1

יהדות התורה - 1

הדרך השלישית} 1 ברוטציה

מולדת}

אני הייתי מבקש, מאחר שש"ס לפי החישוב זה 1.41 - זה

גבולי בין 1 ל-2, תשעה הברי כנסת עם הצעה אחת ולמר"צ יש 2.
שי יעקובסון
אבל הם אופוזיציה.
היו"ר רי פנחסי
אני לא מסתיר כלום. אני אומר, לאופוזיציה, מכיון שהמכסה

שלה יותר גדולה, אז למר"צ יש 2 הצעות לשבוע ולליכוד 3. אני מבקש

במקום 18 הצעות, שיהיו 19 כל שבוע ולאפשר לנו להעלות 2 הצעות.
ש' וייס
זה לא טוב. לא איכפת לי, אני בעד ש"ס, אבל תראה. שני

השרים שלכם...
היו"ר רי פנהסי
שר אחד. יש לנו תשעה שנשארו חברי כנסת. לכן אני מבקש. רק

אלי סוויסה הוא לא חבר כנסת. אנחנו בפועל תשעה חברי כנסת.
שי ו ייס
כמה סגני שרים יהיו לכם?
היו"ר רי פנחסי
שניים כנראה.
שי ו י יס
אז אתם כבר שלושה, נשאר שבעה, כמה יושבי-ראש ועדות?
היו"ר רי פנחסי
אחד.
ש' וייס
נשארלם לכם חמישה.
היו"ר ר' פנחסי
יושב-ראש ועדה מתפקד בכנסת כרגיל.
ש' וללס
אנחנו מדברים על ערוצל בולטות.
מי שטרית
לללכוד זח לא מעט מדל 3 הצעות על 22 חבדל כנסת?
ש' וייס
זה הסלפור. אתם שלטון.
היו"ר די פנחסל
אני אגיד למה אני בלקשתל את זה. לש 32 שבועות עבודה, לש

לנו במכסה 45 הצעות. אם אנל לוקה אחת בשבוע, אנל לא מנצל את

המכסה שלל.
צי ענבר
אפשר 1/2 1.
הלו"ר ר' פנחסל
1/2 1 לכול להלות, בבקשה. שבוע כן שבוע לא. זה מתקבל ואז אנל

לכול לנצל את המכסה.
הי מלרום
היו פתרונות כאלה בעבר?
שי וללס
עם זה אפשר לחלות. אלן שום בעלה אדמניסטרטלבלת וזה עדללן

נשאר תקני. אנהנו פשוט עושלם כאן צדק ארלתמטל.
מי שטרלת
נדבר על הצדק. למר"צ לש 54 הצעות שבועיות כאופוזיציה, לכן

מגלע להם 2 בלל ולכוח. לש"ס, מתוך הקואללצלה כולה, הם היחידים

שמגלע להם 45 הצעות. לאחרלם מגלע נניח למפד"ל -35, ולכן 1/2 1.
חי מלרום
אנל לא מבלן. ואם הלו נותנלם להם 2, אז הם הלו מכללם את

ה-45 ובזה מסל למלם, כמו שלשראל בעללה מכלה את ה-25 שלה.
היו"ר די פנחסי
אותו דבר יהדות התורה.
שי וייס
זה פתרון סביר.
הי מירום
אני רוצה להבין ממזכיר הכנסת איך פתרו את זה בשנים

האחרונות.
שי יעקובסוו
לא כל הסיעות הציעו מדל שבוע.
שי כרם
לא מיצו את המכסה.
צי ענבר
הסיעות מעדלפות ללכת על הצעות דהופות ולהשאיר לסוף מלאל.
שי וללס
לקראת סוף מוטב נהגנו בגמישות.
הי מירום
יש איזושהי מניעה לאפשר להם 1/2 1 או 2?
שי יעקובסוו
המניעה היהידה הלא שלום רבלעי הוא ארוך ושאלש לא נשאר.
הי מלרום
אבל אני לא נותן להם יותר הצעות משלש להם, ואם אני לא

נותן להם את האפשרות הזו, אז אנל לא מאפשר להם להוצלא את ההצעות

שאני נתתל להם. אישרנו עוד 2 עד 45, או 1/2 1 עד 45.
מי שטרית
אני תומך בהצעה לתת לשייס 1/2 1, זאת אומרת כל שבוע שני הצעה

נוספת עד המכסה המותרת, ואז לא הרגנו משום כלל וזה מותר, אבל

אנל מבקש בכל זאת להתייחס להצעתי שעומדת על השולהן ואני מעמיד

אותה על השולהן, לגבל בלטול הצעות דהופות לסדר הלום.

אנל רוצה להזכלר לידידי - הבר הכנסת שבה וללס, שבזמנו

העללתל את ההצעה כשהגל מלרום הלה יושב-ראש הוועדה, והגל לא רצה

להתנגד לשר, אז הוא דחה אותה בצורה הכמה, אנל מוכרה לומר. הוא

בלקש תגובה של ראשי הסיעות בכנסת. לקה אולי שנה עד שקיבלנו את

התשובות, אבל אנל מבקש לומר שלש תגובות של הסלעות והן קללמות

בתיק.
חי מלרום
זה בכנסת הקודמת. כנסת באח והולכת.
מי שטרית
אלן לל תבלעח לקללם את הדיון עכשיו. אני מבקש להעמלד את

חצעתל מהדש כנושא לדיון, ונדון על כך.
הלו"ד ר' פנחסל
אני מקבל את ההצעח של הבר הכנסת מאיר שטרית.
ש' וייס
זאת הכנסת החמלשלת שלל, וזה חוזר לפלתהה של ועדת הכנסת

ועוד פעם הוזר. לפנל ארבע כנסות אנל אפללו לזמתל את ההצעה

התמלמה הזאת, כשהללתל הבר כנסת, ואהר כך כשהללתל סגן לושב-ראש,

כשהלתה יוזמה כזו. זה לא ללך, חבל להתהלל במהלך הזה. זה לא ניתן

לבלצוע, כל גם אם תהלה לכל אחד קלצבה שווה, לתפתה רלב באלזה

שבוע מל לקבל, ואלן לו פתרון. כלומר, שוב נשלאות הכנסת תצטרך

לההללט על אלזשהן עדלפולות, כל בשבוע מסולם להלה נושא מאד חשוב

וירצו 60 חברל כנסת לדבר עליו, ואתם תצטרכו לעשות לשלבה בלום

חמישי.

זה רעלון בלתל נלתן לללשום, לא כדאל אפללו להעלות אותו על

השולחן, והוא פרס לבטלנלם.
הלו"ר ר' פנחסי
זכותו של חבר כנסת לבקש לחעמלד נושא על סדר הלום, ואני

נענה לבקשה, אבל לא הלום. נקבע מועד.
שי וייס
הוא לא בטלן, הרי הוא לא צרלך את זה, הרל הוא פעלל מאד.

למה הוא צרלך לסבסד את הבטלנים?
הלו"ר ר' פנחסל
במושב הבא נעמלד את זה לסדר הלום.

8. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
ש' וייס
יש לי הצעה טקטית. אתה את הסעיפים העיקריים שם בהתחלה.

אנשים הולכים להתראיין ואנחנו נשארים כאן עד הצהריים. זה לא

צודק. אני מבקש את הסעיפים העיקריים לשים בסוף.
היו"ר ר' פנהסי
אני מוכן לשקול איך אפשר לעשות את זה להבא.

1. מפעל "דימונה טכסטיל" - של הברי הכנסת שאול עמור ואלי

גולדשמידט.

שר התעשיה והמסהר הציע להעביר הנושא לוועדת העבודה והרווחה.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים.

לכן זה הועבר לוועדת הכנסת לההליט לאיזו ועדה מוועדותיה להעביר.
הי מירום
ועדת הכלכלה, זה מפעלים.
מי שטרית
כאן אין ויכוה אופוזיציה קואליציה. הדיון היה בוועדת

כספים ביום חמישי, וכבר דנו בנושא "דימונה טכסטיל". היו בעלי

המפעל, מנהלי המפעל, העובדים, ועד העובדים. ועדת כספים כבר ישבה

איתם שעתיים ביום חמישי בתל-אביב.
צי ענבר
מי השר שהציע?
דובר
תעשיה ומסחר.
צי ענבר
תעשיה ומסחר זו ועדת הכלכלה. אם היה שר העבודה והרווחה

עונה, הייתי אומר ועדת העבודה. אם שר האוצר היה עונה...
שי יעקוסון
הוא ביקש בוועדת העבודה והרווחה.
מי שטרית
אני מבקש להבהיר למה זה שייך לוועדת כספים ולא לוועדת

הכלכלה, למרות שזה מסחר ותעשיה.

למה המפעל נסגר? הבעלים האלה רוצים לקבל מהמדינה עוד שבעה

מליון דולר מענק עידוד השקעות הון, שזה הלק אינטגרלי של ועדת

כספים ולא ועדת הכלכלה. חוק עידוד השקעות הון זה בוועדת הכספים.

לכן הלה דיון בוועדת הכספים ביום חמישי וחבר הכנסת רביץ

זימן אותם לאתמול כדל לגמור את הדיון, אבל הוא הלה ולכן הדיון

נדהה. הבעיה עומדת על הפרק. אם אתם רוצלם לעזור למפעל לפתור את

הענין, לדעתל הכתובת הלא ועדת כספלם. אנל רוצה להזכיר לכם

שכשדנו במפעל טכסטלל באופקים שנסגר בזמנו עם הממשלה, הדיון הלה

בוועדת כספלם ולא בוועדת הכלכלה.
ש' וייס
אני מציע שיהיו שתל ועדות בכנסת - אהת כספים ואהת סמים.

כספלם זה כל ענייני המדלנה, זה לחם, וסמלם זה שעשועלם. אפשר הכל

להעבלר לוועדת כספים.
מי שטרית
אני מציע להעביר לוועדת כספים.
ש' וייס
הבעלה היא שפרקטית הוא צודק. תקנונית זה מאד לא טוב.
היו"ר ר' פנהסל
אבל השר טען שזו בעלה של העובדים, ולכן הוא ממליץ להעביר

את זה לוועדת עבודה ורווחה שיידונו בנושא של העובדלם.

ש' וייס;

אני קודם כל בעד כלכלה, כי זה תקנונלת וזה גם אלל

גולדשמלדטית. עכשיו נתהיל לדבר מבחינת העובדלם ויש לל בעלה כאן.

המסלול הוא באמת כלכלה.
הלוייר רי פנהסל
לש שלוש הצעות - ועדת כלכלה, ועדת כספלם וועדת העבודה

והרווחה.
חי מלרום
של מל הלו הצעות החוק?
הלוייר רי פנחסל
זה לא הצעות חוק. זו הצעה לסדר של חברל הכנסת שאול עמור

ואלל גולדשמלדט. אלל גולדשמלדט זו הוועדה שלו. לכן אנל חושב

שכדאל לחעבלר את זה לוועדת העבודה והרווחה, בראשות מקסלם לוי.

בוועדת כספלם בלאו הכל מקללמלם את הדלון, אז להלה דלון גם

בוועדת עבודה ורווחה וגם בכספלם.
שי ו ל לס
למה לא בוועדת כלכלה?
הלוייר ר' פנחסל
נעמיד להצבעה.

מי בעד, כפי שהשר הציע, להעביר הנושא לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה - 2

בעד העברה לוועדת הכספים - 1

בעד העברה לוועדת הכלכלה - 2
הי מירום
מביאים את זה להכרעה בישיבה הבאה,

2. "עיבוי התנחלויות והקצאת דירות בקרית-ארבע" - של הבר' הכנסת

האשם מהאמיד, רהבעם זאבי, דוד צוקר ויצהק כהן.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הכלכלה, לוועדה למעמד האשה

ולוועדת חוץ ובטחון.

די לב;

שיכון זה בוועדת הכלכלה.
מי שטרית
אולי נעשה פשרה ונסכים את הנושא הקודם להעביר לוועדת

העבודה והרווחה ואת הנושא הזה לוועת הכלכלה.
הי מירום
יש לנו בעיה. כשהבר הכנסת אלי גולדשמידט הוא המציע והוא

'ושב-ראש ועדת כלכלה, ואנחנו מעבירים את זה לוועדת עבודה

ורווהה, אז יש לנו בעיה. זו לא שאלה שהוא יושב ומהפש עבודה. היה

נושא שהיה השוב עבורו.
היוייר ר' פנהס'
מי בעד העברה לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת הכלכלה - רוב

נגד - 0
היוייר רי פנהס'
נושא עיבוי התנהלויות והקצאת דירות בקרית-ארבע הועבר

לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

9. עבודת הוועדות בפגרה
הלוייר רי פנחסל
נושא אחרון הוא עבודת הוועדות בפגרת הקיץ. בדרך כלל, כך

הבנתי, נהוג להגבלל את מספר הישיבות בוועדות, שנוהגות להתכנס

בפגרה.
שי לעקובסון
מלבד חוץ ובטחון וכספלם.
היו"ר ר' פנחסי
אנל אקרלא את ההחלטה בשנה הקודמת: "ועדת הכנסת, על-פל

סמכותה לפל סעלף 99(א) לתקנון הכנסת, מטילה על ועדות הכנסת

להמשיך בעבודתן בלמל פגרת הקיץ, אולם מספר הישלבות שוועדה כלשהי

תקללם, לא לעלה על ארבע, אלא אם יושב-ראש הכנסת לתלר לשלבה או

ישיבות נוספות על-פל סעיףף 99(ב) לתקנון.

לענין זה, לשלבת ועדת משנה כמוה כישיבת ועדה. הגבלה זו לא

תחול על ועדת חחוץ והבטחון ועל ועדת הכספים."

מי שטרית;

אני מצלע לאמץ את זה.
הלו"ר רי פנחסי
מל בעד לאמץ את האמור בדבר סדרל עבודת הוועדות במהלך הפגרה?

הצבעה

בעד האמור לעלל בדבר סדרל עבודת הוועדות במהלך הפגרה - רוב

נגד - 0
הלו"ר רי פנחסל
ההצעה התקבלה.

הלשלבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים