ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1996

חילופי גברי בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת הליכוד; פניית סיעת מרצ ליו"ר הכנסת לראות בדיון על הודעת הממשלה על הקמת משרד, על ביטול משרד ועל צירוף חה"כ אי שרון כשר נוסף לממשלה; על העברת סמכויות משר לשר ועל העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הצעת אי-אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 2

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"א בתמוז התשנ"ו (8 ביולי 1996). שעה 18:00

נכחו;

חברי הוועדה; ר' פנחסי - יו"ר זמני

חי אורון

מי איתן

ר' ברונפמן

אי גולדשמידט

מ' גפני

ע י דהאמשה

י י הראל

שי וייס

ר' זאבי

אי זנדברג

רענן כהן

מי לוי

א' סעאד

א' שטרן

רן כהן

חי מירום

די מגן

י י מצא

די צוקר

י 'שריד

מוזמנים; יושב ראש הכנסת ד' תיכון

די לב - סגן מזכיר הכנסת

ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת
יועץ משפטי
צ' ענבר
מזכיר/ת הוועדה
אי חודדה
קצרנית
אי לוין
סדר-היום
בקשתסיעת מרצ לראות בדיון על הודעת ראש הממשלה על הקמת משרד,

על ביטול משרד ועל צירוף חבר הכנסת אריאל שרון כשר נוסף

לממשלה, הצעת אי-אמוןפניית סיעת מרצ ליו"ר הכנסת לראות בדיון על הודעת הממשלה על הקמת

משרד, על ביטול משרד ועל צירוף חה"כ אי שרון כשר נוסף לממשלה;

על העברת סמכויות משר לשר ועל העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד

הצעת אי-אמון לממשלה

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנהסי;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

האם מישהו מהחברים מתנגד שהישיבה תהיה פתוהה לתקשורת? אני מבין שיש

הסכמה של רוב החברים שהישיבה פתוחה לתקשורת.

אני רוצה להקריא מכתב שקיבל יושב ראש הכנסת, פנייה מסיעת מרצ: "לכבוד

יושב ראש הכנסת, יו"ר נכבד, מטעם סיעתי מרצ אנחנו מבקשים לראות בדיון על הודעת

ראש הממשלה על הקמת משרד, על צירוף חבר הכנסת אריאל שרון כשר נוסף בממשלה -

סעיף ב' בסדר היום - הצעת אי-אמון לפי סעיף 36(ב} בתקנון הכנסת. בברכה, יוסי

שריד".

מאחר והתעוררה פה שאלה, כי לפי התקנון יש אי-אמון בממשלה, אין לנו

תקנונית פרוצדורה של אי-אמון בראש הממשלה. היום לפי החוק החדש אפשר להצביע אי-

אמון בראש הממשלה. לכן אבקש מהיועץ המשפטי של הכנסת לתת לנו דברי הסבר ופרשנות

איך אנחנו רואים את זה.

י י שריד;

אולי כבודך יסכים שאני אנמק קודם איך אנחנו רואים את זה ואחר כך היועץ

המשפטי יתייחס.
יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי
בבקשה, חבר הכנסת שריד.

י י שריד;

כבוד היושב ראש הזמני של הוועדה, לפי תקנון הכנסת הישן לפני שנתקבל החוק

החדש, חוק יסוד; הממשלה - אגב, תקנון הכנסת הזה, כקוריוז, הוא בהדפסה של יוני

1996, סיוון התשנ"ו - לפי התקנון נאמר בסעיף 36(ב}; הצעה להביע אי-אמון לממשלה

יכול שתהיה בדרך של הצעת סעיף בסדר היום או כהצעה בסיום דיון בכל סעיף העומד

על סדר היום. 36(ג) אומר; הצעות אי-אמון כאמור בסעיף זה, יידונו בישיבת

הכנסת הראשונה בשבוע לאחר הגשת ההצעה וידחו דיון בכל סעיף אחר".

כידוע, נפל דבר בישראל והחוק השתנה, ומעתה ואילך אין הבעת אי-אמון בממשלה

אלא הבעת אי-אמון בראש הממשלה לפי סעיף 19(א) בחוק יסיד; הממשלה, שאומר; הכנסת

רשאית ברוב של חבריה להביע אי-אמון לראש הממשלה ואת תבעת אי-אמון של הכנסת

בראש הממשלה יראו כהחלטת הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה.

מה שחסר לנו כאן זה התאמת התקנון לחוק החדש כפי שהיושב ראש אמר ובדין.

השאלה היא איך אנחנו נוהגים במקרה שלפנינו, כאשר הוגשה הצעת אי-אמון מטעמנו

כדת וכדין. אנחנו סבורים שמכיוון שלפי שעה אין פרוצדורה, יכול להיות שתיקבע

פרוצדורה בעתיד ואז ננהג על פי הפרוצדורה, משום שאין לפי שעה פרוצדורה מתאימה,

הפרוצדורה הקודמת היא זו שצריכה להול במקרה זה. לא רק בגלל המסורת והנוהל

והנוהג שגם זה נימוק בעל משקל, אלא משום שבשעתו כאשר דובר על כך שההצבעה צריכה

להיות כעבור שבוע, היה היגיון רב בהצעה הזו. לכן היא גם התקבלה. אלמלא הייתההגיונית לא הייתה מתקבלת. ומה היה ההיגיון הפנימי או החיצוני? ההיגיון הפנימי

היה שאם אתה יכול להכריז על הצעה כלשהי כהצעת אי-אמון ובו ברגע לקיים את

ההצבעה, יכול שיווצר רוב שהוא רוב מזדמן, רוב אקראי, ואז כמובן יש סכנה

שאמון של הכנסת בממשלה יהפוך לאי-אמון ויהיה איזשהו עיוות של הרגע שיכול להביא

להפלת ממשלה, לא פחות ולא יותר. לכן אמרו, שצריך לפחות שבוע ארכה כדי שהממשלה

תוכל להתארגן כפי שצריכה להתארגן, כדי להביא לידי ביטוי כנראה את הרוב שיש לה

בכנסת.

אני מניח שלמרות אולי אי-נוחות מסוימת שיכולה להיווצר הערב אין לכנסת

ככנסת ואין לקואליציה כקואליציה שום סיבה לשנות את זה. משום שאם משנים את זה,

יכול להיות שדווקא האופוזיציה תהיה אולי נלהבת לקבל את השינוי הזה. זה אומר

שאנחנו נוכל להציע הצעת אי-אמון בראש הממשלה ובו ברגע להצביע את זה. דבר

שנראה כאנומליה פרלמנטרית.

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

ואז צריך רוב של 61.
יי שריד
אבל אני מציע לכנסת למרות שברגע מסוימת יכול שנוצרת כאמור אי-נוחות, אני

לא מציע לקבוע הלכה על פי הרגע המזדמן ועל פי הנסיבות שמתהוות, ולכן כל זמן

שאין פרוצדורה חדשה נדמה לי שזה לא רק היגיון אלא גם מסורת פרלמנטרית

מכובדת, שננהג על פי הפרוצדורה הקודמת עד שלא נקבע פרוצדורה חדשה. אני מניח

שהפרוצדורה החדשה לא תהיה שונה בהרבה מהפרוצדורה הישנה.

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

אבקש מהיועץ המשפטי לכנסת להאיר את עינינו, ואחר כך ניתן את רשות הדיבור

לחברים שנרשמו.
רענן כהן
אני מציע שהיועץ המשפטי ישיב בסוף.
יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי
הוא ישיב גם בסוף. אני רוצה לשמוע איך הוא רואה את זה מבחינה משפטית ואחר

כך ניתן את רשות הדיבור לחברים.
צי ענבר
האמת היא שדבריו של חבר הכנסת שריד חסכו ממני חלק גדול מהדברים שאני צריך

לומר. נכון, סעיף 36 לתקנון לא חל יותר, לא קיים יותר, אין יותר מוסד כזה. ואז

מה חל? סעיף 147 לתקנון. אומר סעיף 147 לתקנון: שאלה הנוגעת לדיוני הכנסת שאין

לה הוראה בתקנון, תחליט בה ועדת הכנסת. כלומר, עד לתיקון הכנסת יש צורך

בהחלטה שתקבל ועדה זו. ועדה זו מוסמכת, כמובן, לקבל את הצעתו של חבר הכנסת

שריד ולומר, שעד לתיקון תקנון הכנסת יראו את סעיף 36 לתקנון כאילו הוא חל על

הצעת אי-אמון בראש הממשלה. ועדת הכנסת יכולה גם לקבל החלטה אחרת. הכול לפי

שיקול דעתה. זה המצב המשפטי.
ש' וייס
אני לא חושב שיש מה להוסיף. קודמיי אמרו את כל מה שרציתי להגיד.ח' מירום;

ההחלטה שאנחנו נקבל היום כאן יהיו לה משמעויות מרחיקות לכת לכל שאלת

הפרלמנטריזם והאופן שבו הכנסת עומדת מול הממשלה. כנסת באה וכנסת הולכת, ותמיד

הקפדנו בוועדת הכנסת לשמור מכל משמר שלא נפגע במעמדה של הכנסת אל מול הממשלה.

אם היום אנחנו נבוא ונאמר שבגלל לאקונה שקיימת כרגע, והיועץ המשפטי לכנסת

העיר הבוקר פה בישיבת הוועדה, שמן הראוי לשנות את הסעיפים הדורשים שינוי,

להתאימם לחוק החדש - אם אנחנו היום לא נאפשר לסיעת מרצ להעלות את הצעת האי-

אמון שלה במתכונת שבה היא הגישה אותה, אנחנו חוטאים חטא נורא נוסף למעמדה של

הכנסת. ואנחנו מאוד מודעים לכך שהחוק החדש פיחת במידת מה את היכולת של הכנסת

להתמודד עם העניין הזה.

לכן מה שאני מנסה לעשות פה זה להפנות את תשומת לבם של אנשי הקואליציה

בתוך הוועדה לבל יחטאו בהצבעה קוניונקטורלית, רגעית, שהיא נוחה אולי לממשלה

ברגע זה, בגלל שאכן נוצר "פלונטר", וברור שהצעת האי-אמון שהוגשה, הוגשה עלמנת

לעכב מינוי של שר

י' שריד;

פשוט לאפשר מחשבה נוספת...

חי מירום;

לאפשר מחשבה נוספת והעמקה בכל מה שקשור לתהליך הזה. לא הייתי ער לזה, חבר

הכנסת שריד. איפה שאפשר להגיד מילה טובה, אני אומר מילה טובה. זה היה יפה מאוד

הצעד שנקטתם פה.

אני רוצה להזכיר לכל חבריי מן הקואליציה, שבכנסת הקודמת נעשה שימוש מרחיק

לכת מדי פעם בסעיף הזה.

ח' אורון;

עד כדי גרירת הכנסת לפגרה.

ח' מירום;

עד כדי גרירת כנסת לפגרה. אנחנו נשכנו שפתיים אבל אמרנו, שיש חשיבות

גדולה מאוד לאפשרות של האופוזיציה לעשות בכך שימוש. אז אם חיום מבחינת החוק

אין מדובר בהצעת אי-אמון לממשלה אלא הצעת אי-אמון לראש הממשלה - יש גם אפשרות

של הצעת אי-אמון לשר, אבל זה לא הסיפור במקרה שלנו - -

יו"ר הכנסת די תיכון;

לא הצעת אי-אמון, העברת שר מתפקידו.

חי מירום;

נכון. זה לא המקרה שלפנינו.

אני אומר לחבריי מן הקואליציה, עליכם לנשוך שפתיים, כפי שעשינו בעבר,

ולכבד את המכשיר הפרלמנטרי החשוב הזה. בנסיבות שנוצרו אין מנוס אלא מהפעלת

סעיף פרשני, סעיף 147, כפי שאמר כאן היועץ המשפטי לכנסת, ואני מציע לפרש אותוברוח הדרך שבה נהגה הכנסת והמסורת של הכנסת עד כה.

רענן כהן;

על פי החוק החדש מתאפשר לכל סיעה בנושא מסוים שנמצא על סדר היום להביע

אי-אמון לראש הממשלה, ואפשר גם להעביר שר מתפקידו.
מ' איתן
לפי איזה חוק?
רענן כהן
לפי החוק החדש. בחוק החדש אנחנו יכולים שני דברים: להביע אי-אמון לראש

הממשלה וגם לבקש העברת שר מתפקידו, כלומר להדיח אותו מתפקידו.
מ' איתן
נכון.
רענן כהן
לכן סיעת. העבודה מבקשת להביע אי-אמון בנושא הכלכלי. קרה משהו במדינת

ישראל. יש מדיניות כלכלית אחרת, לא ברור עדיין מה היא.
מ' גפני
מתי הגשתם אי-אמון?
מי איתן
זה יהיה בשבוע הבא.
רענן כהן
בכנסת הקודמת השתמשו בכלי הזה שנקרא הכלי הדמוקרטי כמעט היחיד לכל

אופוזיציה והגישו 94 הצעות אי-אמון.
אי זנדברג
כמה התקבלו?
רענן כהן
הצעת אי-אמון יש לה ביטוי מסוים. אין ספק שלמרות שינוי החוק אנחנו חייבים

לאמץ את הנוהג הקיים עד שנתקן את התקנון ונביא את הדברים האלה בצורה מסודרת.

אני כבר מודיע שאני מקווה שחבריי מהקואליציה יסכימו עמדי. אני מגיש הצעת

חוק שברגע שיש תצעת אי-אמון לראש הממשלה זה לא יחייב את הכנסת להתפטר אלא רק

ראש הממשלה צריך ללכת לבחירות. אין שום סיבה בעולם שאם אתה מגיש הצעת אי-אמון

לראש הממשלה, אתה מפזר את הכנסת.
מי גפני
אני גם אגיש הצעת חוק לבטל את הבחירה הישירה לראשות הממשלה.

רענן כהן;

אין שום סיבה לגרור את כל הכנסת בהצעת אי-אמון, כי אתה מרוקן מתוכן את

הצעת האי-אמון.
אי גולדשמידט
כיוון שאני צופה שהקואליציה תגלה אבירות ותקבל את הצעתו של צבי ענבר

ותסכים לאפשר לנו מה שאנחנו אפשרנו - - -

צי ענבר;

אמרתי שבפני ועדת הכנסת שתי אפשרויות: או לאמץ או לקבוע נוהל.

אי גולדשמידט;

כיוון שאני מניח שבאבירותה הרבה של הקואליציה היא תאמץ כמובן את הפרשנות

שיהיה אי-אמון - אני כמובן אומר את זה בציניות - אני מבקש לשכנע אותך, אדוני

היועץ המשפטי, בפרשנות משפטית שתחייב את קיום האי-אמון במתכונת של סעיף 36.

הנוהג הואכלי שאנחנו משתמשים בו על מנת למלא מקומן של לאקונות. אני חושב

שזו הלכה משפטית מאוד ידוע. בחוק החוזים שמקנה או מאפשר את השימוש בנוהג

כבסיס למילוי לאקונות בחוזים ישנו סעיף 64(ב), אם אינני טועה, שמחיל את הוראות

חוק החוזים גם על פעולות משפטיות שאינן נוגעות לחוזים. לדעתי, אנחנו נמצאים

בספירה - תקנון יש לו משמעות נורמטיבית, יש לו משמעות של סדרי עבודה - אנחנו

נמצאים בהחלט בספירה שהיא מחוץ לחוק החוזים, אבל לדעתי, גישה משפטית מאוד

עקבית במשפט הישראלי קובעת, שנוהג משמש מילוי למצב שבו יש לאקונה, ואין ספק

שיש כאן לאקונה, ואין ספק שהנוהג שהיה מעוגן בתקנון היה שהמצב במקרה כזה מאפשר

את הגשת האי-אמון ודחיית הדיון באי-אמון לשבוע שלאחר מכן. כי אני לא חושב

שהמחוקק הראשי התכוון לכך שבמצב מעין זה תישאר השאלה פתוחה להחלטה של ועדת

הכנסת, שהיא תמיד החלטה פוליטית, היא לעולם לא החלטה משפטית שעה שיש ספק בין

הדברים.

אני מציע לך, אדוני היועץ המשפטי, לאמץ את ההצעה שלי.

מ' איתן;

אנחנו כמעט לא מתווכחים כי המסכת העובדתית מקובלת על כולם עד לנקודה שבה

ועדת הכנסת צריכה לקבוע מה צריך לעשות ואז מתחיל ויכוח. אומרים חברי הכנסת

של סיעת מרצ, שעל פי הנוהג הקיים אנחנו ממליצים לאמץ את מה שהיה קיים קודם לכן

למרותש הוא התבטל גם על פי דעתם מבחינה פורמאלית. אני חושב שאנחנו לא צריכים

לאמץ את הנוהג הקודם, או לחלופין, גם בנוהג הקודם היו התייחסויות שונות.

אני רוצה להזכיר לחבריי המלומדים מסיעת מרצ, את סעיף 47(א)(6), שבמסגרתו

הם לא פעם טענו, בניגוד לדעתי, לכן קצת קשה לי לצטט אותו, שהממשלה יכולה

להודיע ליושב ראש הכנסת שהיא רואה בהצבעה מסוימת הצבעת אמון, ואז מצביעים

באותו רגע. אני לא סברתי כך אז שזה עונה, אבל אני רוצה להציע הצעה: דבר ראשון,

ברור לכולנו שאנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי מבחינת חיי הכנסת, שיש לנו חוק

והתקנון לא תואם את החוק, ויש לנו בעיה. אני אומר כך: זה חשוב לאופוזיציה

במיוחד, אבל חשוב לכנסת כולה, שלא כל פעם שיש פנצ'ר יישבו פה רוב ומיעוטויחליטו מה צריך לעשות לבעיה לגופה.

לכן אני מציע שאנחנו ניכנס ממש לדיונים נון-סטופ על מנת לתקן את התקנון

בכל הנקודות ההשובות. לטעמי, זה צריך להיעשות תוך שבוע ימים, ובזה לפתור את

הבעיות באופן קבוע, על מנת שלא ניגש כל פעם לפתרון בעיה לגופה.
באשר להיום
הרי ממילא הפתרון הוא להיום בלבד. השאלה רק איך לעשות אותו.

רן כהן;

ההיגיון לא חייב שהוא יהיה להיום בלבד. יכול להיות שהוא יהיה הלכה גם

לעתיד.

מ' איתן;

הפתרון הוא להיום לפחות על בסיס זה שאנחנו לא משנים את התקנון וקובעים

שזה יהיה ההסדר, אלא הוא פתרון שאנחנו קובעים במסגרת אותו סעיף שאומר לנו,

כאשר אין קביעה בתקנון ועדת הכנסת תתכנס.

לכן ההצעה שלי אומרת כך; שאנחנו אכן נקבל כפתרון אד-הוק נכון להיום על

בסיס הבעיה שעלתה בנסיבות, שאכן אנחנו רואים את המוסד הזה שגם הוא היה צריך

תיקון, שעל פיו תוך כדי הצבעה סיעה יכולה לראות בנושא מסוים כנושא שבו היא

מגישה אי-אמון, שנראה את זה גם כאילו בראש ממשלה ולא רק בממשלה, ונאפשר את

קיום הצבעת אי-אמון. מאידך גיסא, מאחר ואנחנו רוצים שההצבעה תהיה היום, היא

תהיה היום על פי בקשתנו מהיום. אתם רוצים שנגיד שאנחנו רוצים לראות בזה אמון,

אנחנו רוצים לראות בזח אמון. ואז זה קיים על פי אותו נוהג. לא הייתי רוצה

להסתמך על זה, אבל אם אין בררה, אני אסתמך על זה. יש לי זכות על פי אותו נוהג

שאתם מצטטים.

יי שריד;

כשיבואו הדיונים לגופו של עניין למילוי החור בתקנון, אתה תהיה בעד הצבעה

בו במקום?

מי איתן;

אני אשקול לגופו של עניין ואני אחליט. אני אומר מראש שאני אהיה בעד

לשמור על זכות האופוזיציה לראות בהצבעה על סעיף מסוים כהצבעת אי-אמון בראש

הממשלה.

רן כהן;

אבל אז מתי תהיה ההצבעה?

מי איתן;

אנחנו נשב ונדון. נקיים דיון על זח. אני יכול לומר לכם דבר אחד; יש גם

היום פקטורים חדשים שנוגעים למועד ההצבעה. אהד מהם נובע מהעובדה שקודם לכן

אמרו שבוע ימים נותן יתרון להביע את ה-61 גם לממשלה, ולכן העניין של שבוע ימים

לא נקבע בסעיף. לא כתוב שההצבעה תהיה כעבור שבוע. ההצבעה כעבור שבוע באה בכלל

ממקום אחר, במקום שקבעו שיהיה אי-אמון שבוע, כי הממשלה אמרה, אנחנו לא מוכנים

ליפול על בסיס רגעי. היום השיקולים האלה בכלל שונים לגמרי, כי היום הממשלה לא

נופלת בגיוס כוחותיה, היא נופלת רק אם האופוזיציה מצליחה להגיע ל-61. היא

יכולה לשבת בבית, לא היא צריכה לאסוף את כוחותיה. הממשלה יכולה להגיד; אני לאבאה בכלל לאי-אמון. האופוזיציה היום היא זאת שצריכה להביא 61 בשביל להפיל את

הממשלה. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. זה מסוג הדיונים שנצטרך לקיים.

יין כהן;

בשבוע הבא נעשה ניסיון של מה שמיקי איתן אמר...

מי איתן;

לחברים שלי אין עצבים חזקים. תאמין לי, אני כך הייתי נוהג.

ר' זאבי;

יש לזה אספקט תקשורתי ש-50 ומשהו הצביעו נגד הממשלה ורק 20 היו בעד

הממשלה.

א' זנדברג;

אחרי הדברים שאמר חבר הכנסת איתן אני רק אוסיף משפט אחד, כי פחות או יותר

מיקי איתן ביטא את הדברים שרציתי לומר. אני בדעה שהרוב של 61 מחייב בדיקה מחדש

של המהות. רק דבר אחד נותר; יש פה מצב לא סביר שמציעים להביע אי-אמון בראש

ממשלה ויהיה רוב במליאה על ההצעה ועדיין היא לא תיחשב כהצעת אי-אמון. לדעתי,

צריכים לבחון את השימוש במילים שהכנסת קיבלה החלטה להביע אי-אמון ואין משמעות

להחלטה שלה. זו סמנטיקה שנצטרך לפתור אותה במסגרת הדיונים, אבל בעקרון מקובל

עליי הרעיון והפרשנות של מיקי איתן.

ח' אורון;

אני רוצה להציע לחבר הכנסת איתן לשקול אפשרות נוספת; לא לקיים את הדיון

הזה עכשיו במקרה קונקרטי. במקרה הקונקרטי הזה לפעול על פי הנוהל הקיים, ולקיים

את הדיון שאתה מדבר בו לא על הרקע הזה. כי אתה העלית אספקט אחד.

מ' איתן;

הצעתי שלא יהיה דיון עכשיו.

ח' אורון;

אבל אז זה אומר דחיית ההצבעה.

מ' איתן;

למה? אתה משתמש בנוהג ואתה אומר, בוא נשתמש בנוהג. בחלק שלי אתה לא רוצה

לתת לי להשתמש?

אי גולדשמידט;

אם הממשלה מודיע שזאת הצבעת אמון הוא צודק.

הי אורון;

א. אני יודע שהוא צודק.

ב. אני מציע לכולנו לשקול את הסיטואציה שתיאר אותה חבר הכנסת זנדברג, האםבתוך הלאקונה הזו לא היה עדיף שתתקיים הצבעה בכנסת, כל צד יגייס את גיסותיו,

ההצבעה תתקבל ברוב ובמיעוט, היא תהיה אמנם הצבעת אמון והיא תהיה על פי הנוהלי

הקודמים. כל הדיון הזה יהיה אחר כך.

מ' איתן;

זה מה שהצעתי.

חי אורון;

לא. אתה מציע הצבעה היום.

מי איתן;

יש לי הצעה נגדית; מאחר והנושא העקרוני כל כך מטריד אותך, תסירו את האי-

אמון ותגישו בשבוע הבא.

שי וייס;

אם נשארים במצב הקיים ומתעלמים מן העובדה שיש פה לאקונה ואנחנו מחליטים

כאן שאנחנו מקיימים מסורת עד שזה לא ישתנה, הכלים הם מאוד פשוטים והם חרותים

בתקנון. אז מותר לאופוזיציה לבוא ולומר, אנחנו רואים בזה אי-אמון, וההצבעה

תהיה בשבוע הבא. הם אומרים מה שעשינו בעבר ואומרים שזה אמון, וההצבעה היא

במקום. זה המצב כרגע לפי התקנון.

מכיוון שברור לי לחלוטין שהמדיניות של הקואליציה, ואני יכול להבין את זה,

היא לגרום לכך שההצבעה תהיה היום, מאוד לא הייתי רוצה שנעשה תקדים לא טוב של

שימוש בסעיף 147. בעניינים מאוד עקרוניים השתדלנו בכנסת הקודמת באדיקות ללכת

בהסכמות. אני מציע להשאיר מבחינה קונסטיטוציונית את הרעיון של רוח ההסכמות

בשאלות קריטיות, שלא ייווצר מצב שנקרא עריצות הרוב. אני משתמש בשם נפוץ, ואז

הולכים על הקו שממשיכים עד אשר לא משתנה התקנון, אנחנו כאופוזיציה מפעילים את

בקשתנו והממשלה תחליט אם היא מפעילה על פי אותו תקנון את המחסומים שלה.

מי איתן;

בלי סעיף 147 אין לנו תקומה, כי היועץ המשפטי אמר

חי מירום;

נסכים עליו כולנו.

מי איתן;

147 בהסכמה?

חי מירום;

כן.

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

כדי לסכם את הנושא; אני מבין שיש הסכמה של כל הצדדים שהצבעת אי-אמון

בממשלה היא בראש הממשלה, על פי הנוהג הקודם. עם זאת, כיוון שהממשלה מנצלת

את זכותה לראות בזה הצבעת אמון, ההצבעה היא היום.אי גולדשמידט;

הממשלה צריכה להודיע, לא חבר הכנסת איתן.

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

כן. הממשלה.

יי שריד;

הממשלה צריכה להודיע במליאה.חילופי גברי בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת הליכוד

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

אם אכן תהיה הצבעה והשר שרון יושבע לשר בממשלת ישראל, הוא מפנה את מקומו

בוועדת החוץ והביטחון. יש חילופי גברי שאני צריך להודיע מעל דוכן הכנסת.

אי גולדשמידט;

זה לא עכשיו.
יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי
למה לכנס עוד פעם את כולכם?

אי גולדשמידט;

אולי הממשלה תיפול?

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

לסיעת הליכוד יש מקום פנוי בוועדת החוץ והביטחון. כשהם הביאו את החברים

שלהם, השאירו משבצת ריקה. על המשבצת הריקה הזו וכחילופי גברי - אם אכן שרון

יתמנה כשר - הם מבקשים למנות שני חברי כנסת חדשים; חבר הכנסת יהושע מצא וחבר

הכנסת גדעון עזרא. אני מודיע את זה, כדי לא לכנס את החברים עוד פעם, אם אכן

שרון יתמנה כשר.

חי אורון;

מתי אתה מודיע שדדי צוקר הוא חבר בוועדה כממלא מקום?

יו"ר זמני לוועדת הכנסת ר' פנחסי;

לא קיבלתי את זה. תביא את זה.

חילופי הגברי אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה 19:45

קוד המקור של הנתונים