ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1999

הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 4) (מען רישום), התשנ"ט-1999, של חברת הכנסת נעמי בלומנטל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 311

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, ז' באדר התשנ"ט (23 בפברואר 1999), שעה 09:15
נכחו
חברי הוועדה: חנן פורת - היו"ר

בנימין אלון
מוזמנים
עו"ד עמירם בוגט - רשם העמותות

עו"ד בנימין למקין - רשם חעמותות, יועץ משפטי
יועץ משפטי
שלמה שהם
מתמחים ליועץ המשפטי
הלית ברק

הראל ארנון
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אסתר מימון
סדר"היום
הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 4) (מען רישום), התשנ"ט-1999,

של חברת הכנסת נעמי בלומנטלב. הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 4) (מען רישום), התשנ"ט-1999, של חברת הכנסת

נעמי בלומנמל
היו"ר חנן פורת
רבותי, יש לפנינו הצעת חוק שכל עניינה תיקון סכני. אני קורא ואני מבקש שהצעת

החוק הזאת תאושר להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

'בחוק העמותות..., במעיף 2(א), אחרי 'בישראלי, יבוא 'או באזור' ובסופו יבוא:

''לעניין זה, 'אזור' - כמשמעותו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה

והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)'-.

דהיינו, שעמותות יוכלו להירשם במקום מגוריהן, גס אס הוא באזור יהודה ושומרון,

במידה שהעמותה באמת פועלת באותו מקוס.

מי בעד העברת הצעת החוק הזאת לקריאה שנייה ושלישית, יריס את ידו - 2.

מי נגד? אין מתנגדים.

תודה. הסעיף הזה אושר לשם הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה ננעלה בעה 09:20

קוד המקור של הנתונים