ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/07/1998

פקודת המטה הארצי 14/03/18 - המרשם הפלילי (גישה למידע לפי סעיף 4 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), התשנ"ז-1996; תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 223

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יומ שני. י"ט בתמוז התשנ"ח (13 ביולי 1998), שעה 00.-11
נבחו: חברי הוועדה
דוד צוקר - מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד יהודית קרפ - משרד המשפטים, משנה ליועמ"ש

רונן ארצי - משרד ראש הממשלה

עו"ד ענת קלוגר - משרד ראש הממשלה

עמירמ קצמן - משרד ראש הממשלה

עדי עין-דר - משרד ראש הממשלה

גדעון ציבולסקי - משרד ראש הממשלה, מתמחה

סנ"צ רונה קדמי - המשרד לביטחון פנימ, עוזרת ליועמ"ש

סניצ צפרירה צחי - המשרד לביטחון פנים, ראש מדור מידע פלילי

סנ"צ שרה מר-חיימ - המשרד לביטחון פנים, ראש מדור פיקוח ובקרה

סנ"צ אמף שחור - המשרד לביטחון פנימ, ראש תחומ אח"ק

עודד ברוק - המשרד לביטחון פנימ, הלשבה המשפטית

סרן עופר חנוך - משרד הביטחון, יועמ"ש מינהל גיוס

ישי יודקביץ' - משרד הביטחון, לשבה משפטית

דבורה הורביץ - משרד העבודה והרווחה, שרות המבחן לנוער
מנהלת הוועדה
דורית ואג
עוזרת ליועץ המשפטי
הלית ברק
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
א. תקנות המרשמ הפלילי ותקנת השביס (כללי מסירת מידע בידי משטרת

ישראל), התשנ'ז-1996

ב. פקודת המטה הארצי 14.03.18 - המרשם הפלילי (גישה למידע לפי סעיף 4

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), התשנ"ז-1996א תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל),

התשנ"ז-1996

ב. פקודת המטרה הארצי 14.03.18 - המרשם הפלילי נגישה למידע לפי סעיף 4 לחוק

המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), התשנ"ז-1996
מ"מ היו"ר דוד צוקר
אני פוחח את ישיבת מליאת ועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין תקנות המרשם הפלילי

ותקנת השבים ופקודת המטה הארצי - מרשם פלילי.

העקרון של עבודה בוועדת משנה הוא, שהיא תעשה את עיקר העבודה, והנקודות

השנויות במחלוקת באות לידיעת הוועדה. הרבב מליאת הוועדה יש בו מידה מסויימת של

דמיון להרכב ועדת המשנה נכון לרגע זה.

אני לא רוצה לעבור על הסעיפים שאושרו ללא מחלוקת, אלא אך ורק על הסעיפים

האתרים.

אנחנו מתחילים עם מעיף 4 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, משטרת

ישראל. סעיף זה עוסק בשאלת המרשם הפלילי והרישום המשטרתי והרישום הגנוז. למעט

אותן נקודות שרונה קדמי תראה שעדיין לא הצבענו עליהן, למעט הנקודות הללו, אנתנו

מאשרים את הפקודה כלשונה.

יש הערות לגבי סעיף 4, או שאלות או תיקונים או בקשות? יש למישהו משהו לומר? אין.

מעיף 4 - אושר

אנחנו עוברים לסעיף 5 למרשם הפלילי. סעיף 5 עוסק בהעברה של רישומי המשטרה

לגורמים מחוץ למשטרה.

סעיף 5, כלומר התקנות לפי סעיף 5, אנחנו מאשרים אותן, כפי שאישרה אותן ועדת

המשנה, שוב, למעט הסעיפים שתיכף נחזור אליהם.

עשינו את הצעד של האישור הפורמלי, ועכשיו אני רוצה לבדוק מה כתוב בסעיפים שלא

אישרנו.

יהודית קרפ, לך יש סעיף אחד - - -
יהודית קרפ
אני רק רוצה להפנות את תשומת לבך לתקנות לפי סעיף 5. בתקנה 3(ב), במקום "אלא

באישור מח"ק" - "אלא לאחר שמח"ק בדקה את כל אלה''.

התיקון הזה מתבקש כתוצאה מכך שסעיף 3(א) מדבר על שני גופים, ו-(ב) מתייחם למידע

של חלק מהגופים. המידע שמחיק מוסר בוודאי כפוף לכלל שמח"ק צריכה לבדוק.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
3(ב) - לא יימסר מידע אלא לאחר שמח"ק בדקה אח כל אלה.

נתחיל בנקודה הראשונה, וזה עניין התיקים שבהם היה זיכוי. פקודת המשטרה, סעיף

2(ד) "לא יימסר רישום על תיק שהסתיים בזיכוי בפסק דין חלוט ולא ייעשה שימוש ברישום

כאמור".

מי מערער על הסעיף הזה? אני ערערתי על זה, ובישיבה האחרונה ביקשתי להביא את זה

למליאה.

אני רוצה לבקש את הסכמתכם לכך שייאמר "שהסתיים בזיכוי". כלומר, בלי התוספת של

היועץ המשפטי בפסק דין חלוק. זאת התוספת שהיתה.
יהודית קרפ
כיוון שכל הסעיף הזה הוא לעניין ניהול המרשם וכיוון שאנחנו מדברינו רק על תקופה

למעשה של 45 יום, שבמהלכם ניתן לערער, ואם מוגש ערעור התיק הופך באופן אוטומטי

להיות תיק שמדוותינו עליו, משום שהלא תיק תלוי ועומד, חשבנו שלא כדאי - - -
מ"מ היו"ר דוד צוקר
אם מערערים, זה כאילו יש לו סטטום של מב"ד?

יהודית קרפ-.

בוודאי.
מ"מ היויר דוד צוקר
אני לא בטוח.
צפרירה צחי
ו מבחינה משפטית - כן.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
מהבחינה של ניהול הרישום הוא מקבל בעצם סטטוס של מב'ד, אם אני לא טועה.
יהודית קרפ
הוא לא מדווח כתיק תלוי ועומד?
שרה מר-חיים
מבחינת המערכת, ברגע שמדווחים לנו על זיכוי - זה זיכוי.
מ"מ היויר דוד צוקר
זו היתה הטענה שלי.
יהודית קרפ
זה נכון, אבל המערכת לא מדווחת ביום הראשון.
מימ היויר דוד צוקר
לעתים, אנחנו יודעים, זה מדווח אחרי שנה ויותר.
יהודית קרפ
לצערנו הרב, אנחנו יודעים שיש עיכובים בדיווח.

אנחנו דנים במצב שבו זיכוי שלא צריך להיות מדווח, אס אחרי 45 ימים מגישים ערעור,

הופך להיות תיק שעליו מדווחים.
מ"מ היויר דוד צוקר
צפרירה צחי אומרת שזה לא כך.
שרה מר-חיים
כשמגיע דיווח לזיכוי, היא ונבדוק אותו, ואם זה זיכוי, התיק ייעלם מהמערכת, אף אחד

לא יידע שהיה תיק. אבל אם יש קרעור, היא לא יכולה לתקן את זה, כי אוטומטית אין לה את

זה. אנחנו לא מקבלים את הודעת הערעור, ואז מצרפים חזרה את התיק. התיק יימצא במשך

45 יום האלה במצב של אין תיק, הרישום יהיה נקי. אחרי 45 יום פתאום יצוץ תיק, ואנחנו

לא נדע מאיפה זה בא, כי כאמור אנחנו מעלימים אותו. מה שצריך להיות כאן, זה שהואיישאר 45 יום, ואז הוא ייעלם, אם האיש מגיש ערעור, אז הוא ייעלם. אם הוא הגיש, אז ודאי

שאני לא צריכה לקלוט אותו, ולהגיד "זיכוי", וזה לא זיכוי. הוא לא זיכוי חלוט.
יהודית קרפ
אם אנחנו לא מחכים עד תום תקופת הערעור, אנחנו יוצרים חור שחור. כיוון שאנחנו

ממילא מניחים שהתיק לא מגיע ביום הראשון של 45 הינזים, זה נראה מלאכותי להגיד 'לאי.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
אנחנו מאשרים את 2(ד) כלשונו "שהסתיים בזיכוי בפסק דין חלוט".

סעיף 2(ד) - אושר כלשונו

רונה קדמי, תלכי איתנו עכשיו לאט לאט, תראי את הנקודות שאצלך רשומות כבלתי

מוכרעות. לדעתי, היו אחת או שתיים.

4 כולו מאושר, אתרי שגמרנו את סעיף ד. יש משהו ב-5 שלא אישרנו?
רונה קדמי
אתה שמרת לעצמך זכות להעיר במליאת הוועדה על התנגדות שהיתה לך.
מ"מ היויר דוד צוקר
חברים, בישיבה הקודמת לא אישרנו נקודה נוספת. תסתכלו בטבלה, בעמוד 10 למעלה,

'רישומים משטרתיים", פה לא אישרנו - - -
הלית ברק
שמואל סף רצה שתהיה מגבלה של חמש שנים.
רונה קדמי
אחם הורדתם תיקים סגורים, והוא אמר שהוא רוצה לשמור לעצמו את הזכות לקבל תיקי

מב'ד.
מ'מ היו'ר דוד צוקר
תיקים סגורים הורדנו. מה רצה שמואל סף?
רונה קדמי
הוא דיבר על תיקים תלויים ועומדים.
צפרירה צחי
גם את המב'ד.
מ'מ היו'ר דוד צוקר
גם את המב'ד להוריד?
רונה קדמי
הוא חשב להגביל בשנים.
מ'מ היו'ר דוד צוקר
אח זה אנחנו לא מקבלים.

חברים, אני מקווה שלא תתלוננו על כך שהישיבה הזאת לא היתה ארוכה מידי, אבל אני

לא יודע למה לייחס אח זה, האם למורכבות של הנושא או לחברי הכנסת. מטריד אותי

שבשאלות המסובכות של הסוף יש קבוצה מאוד קטנה של חברי כנסת שמשקיעה ושזה חשובלה. מטריד אותי שמספר אנשים כל כך מועט עוסק בשאלות כאלה, כי בכל אופן, נדמה לי,

שאנחנו עוסקים בשאלות גם רגישות, ואולי מקצועיות. צריך להשקיע בזה המון זמן, עם

קרדיט ציבורי מאוד זעום. יכול להיות שזאת הסיבה, אבל בכל אופן זה חבל.

אחרי שאישרנו את התקנות ואת הכללים, אני בכל אופן רוצה לומר משהו למשרד

המשפטים. אמרתי את המשפט הזה כמה פעמים לפני כן, ואני אומר אותו שוב לסיכום.
להערכתי, אחרי חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו, החוק הזה לא היה נחקק בצורה שהוא נחקק.

אני לא חושב שיש פה האיזון, שראוי לסוף המאה הזאת, בין האינטרס הציבורי, כפי שהחוק

הזה מייצג אותו, האינטרס כפי שהוא מיוצג על-ידי רשויות השלטון השונות, לבין פרטיות

ודיסקרטיות. אני לא תושב שזה האיזון הנכון, אבל את התקנות עשינו רק לאור החוק הקיים,

לא עשינו את התקנות לאור חוק רצוי.

אני מקווה שבמשהו הגבלנו פה את היכולות של השלטון להיכנס לתור תחומים מאוד

רגישים בחייו של אדם, אבל הכל כפוף כמובן לחוק שנחקק לפני 15 שנה.

אני רושם בפני את העובדה, שבמשרד המשפטים נעשית עבודה עכשיו לתיקונו של החוק,

וגס לעניין הזה אנחנו ניתן פומבי.

נשאר לי עוד חוב איתכם?
רונה קדמי
לא שמעתי כך בישיבה האחרונה, אבל אולי יזכירו לי.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
חוב של עבודה מולכם.
דורית ואג
יש לך תקנות שלהם.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
נותרו לנו לעבודה, ואנחנו נתחיל בזה בוועדת המשנה התקנות שקשורות - תפרטו לי

במדויק כדי שגם אני אזכור.
דורית ואג
של השב"כ, של מצ"ח ושל יחב"ש.
רונה קדמי
ושל מח"ש.
מימ היו"ר דוד צוקר
כלומר, של ארבעת הגופים שמושכים את האינפורמציה ישירות מן המשטרה.

כמה עבודה זו להערכתכם, לאור מה שעשינו עד עכשיו?
רונן ארצי
נהיה יותר חכמים לאחר הפגישה האישית איתך.
מימ היו"ר דוד צוקר
אפשר להתחיל עם מח"ש וכיטחון שדה?
רונן ארצי
כך קבעת.
מ"מ היו"ר דוד צוקי
לא אני קובע.
דורית ואג
את התקנות האלה, שאישרת עכשיו, קיבלנו לוועדה בדצמבר 1995.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
מתי אנוזנו יכולים להמשיך עם זה בוועדת המשנה?
דורית ואג
נראה לי שזה כבר נכנס לפגרה. אתה מוכן לשבת בפגרה?
מ"מ היו"ר דוד צוקר
זה נות לי, בי אז אפשר לעשות יום מרוכז מהבוקר, וגם אפשר לעשות זאת בתל-אביב.

נתחיל עם ביטחון שדה ומצ"ח.
דורית ואג
אפשר לעשות יתד.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
זה דומה?
דורית ואג
אותו בעל הבית.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
אם כן, נתחיל במצ"ת וביטחון שדה, נשב אתר כר על מת"ש, ונסיים בשב"כ.

דורית ואג, אם תוכלי לקבוע ישיבת ועדת משנה אחת עוד לפני שיוצאים לפגרה, אז

ננסה לגמור עם משרד הביטתון בישיבה אחת.
זח סדר הדברים
שתי היחידות של צה"ל, אחר כך מח"ש ואחר כך שב''כ, ובאמצע,

הביקור שלי אצלכם. ננסה לקיים ישיבה אחת עוד במהלך המושב הזה, כלומר עד סוף יולי, "

וננסה לקחת יום אחד בפגרת הכנסת, ואז נעשה מאמץ ביום מרוכז אחד להקיף כמה שיותר.

מתי הבג"ץ?
רונה קדמי
קיבל דחייה של 60 יום.
מ"מ היויר דוד צוקר
הוא יכול לשנות לנו חלק מהכללים?
רונה קדמי
לא, אין קשר.
מ"מ היו"ר דוד צוקר
אתם יכולים להודיע לבג"ץ שאנחנו סיימנו את העבודה, שאישרנו.
רונה קדמי
מהבחינה הזאת - כן.
מימ היו"ר דוד צוקר
עוז משהו?
יהוזיח קרפ
אני רוצה להוזות ליושב-ראש על ההיחלצות שלו ועל הנחישות שלו לעוור לנו להעביר -
מימ היויר דוד צוקר
תזעו לכם, שזה חומר נורא קשה למישהו שבא מבחוץ.

יהוזית קרפ-.

יש לי בשורה, גם למי שבא מבפנים. המסעות שלנו לתיקון החוק, הם מסעות במעגלים

סיבוביים, זה חומר מאוז קשה.

לבן, אנחנו מאוז מעריבים את העובזה שנחלצת לעזרתנו.
מימ היויר זוז צוקר
תוזה רבה.

חבריה, תוזה רבה לכם כולכם, נתראה בהמשך.

היטיבה ננעלה בשפה 11:30

קוד המקור של הנתונים