ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/03/1998

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1997 - אישור לקריאה שנייה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 161

מישיבת ועדת המוקה, חוק ומשפט

יונו שני, י"א באדר התשנ"מ (9 במרץ 1998). שעה 10:00
נכחו: חברי הוועדה
חנן פורח - היו"ר

עזמי בשארה

צבי ויינברג

דוד טל

חגי מירוס

משח שחל

דוד צוקר

ראובן ריבלין
מוזמנים
עו"ד יהושע שופמן - משרד המשפטים, משנה ליועמ"ש

עויד עדנה הראל - משדד המשפטים

עו-ד לאה דקל - לשכת עורכי הדין
מנהלת הוועדה
דורית ואג
יועץ משפטי
שלמה שהם
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק לשכת עורבי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1997 - אישור לקריאה

שנייה ושלישיתהצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1997 - אישור לקריאה שנייה

ושלישית
היו"ר חנן פורת
מורי ורבותי, אני רוצה לפתוח את הישיבה. חבר הכנסח שחל. אחה הוותיק שבחברי

הוועדה, וגם כיושב ראש ועדת המשנה, שאמורה לטפל בסוגייה הזאת של חוק, שיש המכניס

אותו "חוק מנצ'סטר", אני רוצה לבקש ממך, חבר הכנסת משה שתל, להציג בקצרה את

ההצעה.
ראובן ריבליו
אני מבקש הערה לסדר, לפני שחבר הכנסח שחל מתחיל.
היו"ר תנו פורת
בבקשה.
ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, במשך הקדנציה הזאת של הכנסת ה-14, הגשנו מספר חוקיס שעברו

גם קריאה טרומית, הנוגעים ללשכת עורבי הדין. באחד מהם התבקשנו על ידי הבג"ץ לבוא

ולסדר את כל מועדי הבחירה של הנהלת לשכת עורכי הדיו, דבר שהצריך עבודה יסודית על

ידי הוועדה עצמה. הגשתי הצעת חוק שעברה קריאה טרומית, ברוב של 27 חברי כנסת, כלי

מסתייגים, אולי מסתייג אחד. לאחר-מכן הגשתי הצעת חוק, שנוספה לאותו חוק, שבה נקבע

שההתמחות תהיה שנתיים ולא שנה ושלושה חודשים כמובן, שהיא תתחיל מאישור החוק, כדי

לא לפגוע באותם אנשים שנמצאיס כרגע במסלול. כנראה, הניסיון של מתן אפשרות לפרח

משפטיס להסתפק בשנה אחת לא עלה יפה. וזה פגע במקצוע.
היו"ר חנן פורח
זה עבר קריאה טרומית?
ראובן ריבליו
ודאי. מסיבות שונות לא הגיע תורם של החוקיס האלה, כפי שקבע יושב ראש הוועדה,

יושב ראש הוועדה הקודם, חבר הכנסת שאול יהלום. השר דהיוס. הייתי מבקש, שהואיל

ונושא לשכת עורכי הדיו. שהיושב ראש היוצא חשב שהוא באמת דתוף, לכו יש דחיפות

מסויימת, אס כי אני חשבתי לתומי, שאין צורך בחקיקתו, אבל היה צורך, משום שזכויותיהס

של תלמידיס תלויות ועומדות על-פי חוק זה. הייתי מבקש, אדוני, לפרוטוקול, על דעתי ועל

דעת חבר הכנסח טל, להעלות את אותם חוקים, שכבר נמצאים בצנרת יותר משנה, על-מנת

שנדון בהם, כי תם גם שייכים לנושא ציבורי תשוב יותר.

יש עוד נושא של לשכת עורכי הדין, והוא החוק שעבר על ידי חבר הכנסת פורז, אני

מציע לאתד, ולקבוע ועדת משנה - - -
היויר תנו פורת
איזה חוק?
ראובן ריבלין
ביטול המועצה המשפטית.

אלה דברים שאפשר לדון עליהם במקשה אחת. צריך למנות ועדת משנה לעניין זה

ולהתחיל לפעול. לדעתי, יש מספר רב של חברי לשכת עורכי הדין, שהם גס קשורים בדרך זו

או אחרת למקורות הפוליטיים, ולהם יש דעות. נדמה לי, שיש על זה קונצנסוס בתוך הלשכה

עצמה, בין אופוזיציה וקואליציה, שצריכים לחוקק את החוק שאני מדבר בו.
היויר חנן פורת
אני רוצה להשיב בשני משפטיס ולהציע הצעה. קודם כל, למרות שכל הנושאים האלה

קשורים ללשכת עורכי הדין יש להבחין בין שני היבטים. היבט אחד, שבו אנחנו נמצאים כבר

בשלב שאתרי קריאה ראשונה, לקראת הגשה לקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, שהחוקיםנמצאים במסלול שיש פער ביניהם; ההיבט השני הוא, שבאמת, לפנינו, כאן, אני מבין, מצוקה

אמיתית של התלמידים, כפי שנשמע מיד מחבר הכנסת משה שחל, ולכן מצאתי לנכון להעלות

את זה בדחיפות, כי יש פה בעיה אקוטית. אלה שתי ההבחנות.

לגופו של עניין, אם חבר הכנסת שחל מוכן, הייתי ממליץ, שחבר הכנסת משה שמל,

שהתתיל בוועדת משנה לסוגייה הזאת, אמ הוא מוכן לקחת על עצמו גם כן את הבדיקה של

החוקים האלה, שנמצאים היום, כדי לבחון את האפשרות להריץ אותם לקראת קריאה ראשונה.
דוד טל
לכבוד ייחשב לנו אם חבר הכנסת משה שתל יקת את זה על עצמו.
משה שחל
אדוני היושב ראש, קודם כל, אני רוצה לברך אותך, לא הייתי באירוע של בחירתך, ואני

מברך אותך.
היו"ר חנן פורת
חסרונך היה ניכר.
משה שחל
אני מברך אותך בהצלתה בתפקיד באמת חשוב, אחד החשובים. דבר שני, אתה מתחיל

בשיטה מאוד יעילה, להפוך דבר זמני לדבר קבוע. מנסיוני אני יודע, שאין דבר יותר קבוע

מדבר זמני. אני הייתי אד-הוק יושב ראש ועדת משנה לעניין של כמה שעות, נדמה לי שעה

ומשהו. קבלת התפקיד הזה, שהוא זמני, בוועדת משנה, יש בו איזה צליל של קביעות, דבר

שאני לא חושב שאני יכול להרשות לעצמי. אני אדבר איתך באופן אישי על-כת.
היו"ר חנן פורת
נשקול את זה. אני רוצה להגיד לך, שמתוך הכרתי הקצרה עם החומר, לפנינו עומס כל

כך גדול בעבודתה של הוועדה, שאם אנחנו באמת רוצים להיות יעילים, אני מושב שנצטרך

לעשות ביזור מסויים.
משה שחל
אדוני היושב ראש, מאחר שהתחלנו בסעיף תתינות, וחברי וידידי, תבר הכנסת ריבלין,

שטח בפניך את בקשותיו - אני רוצה להוסיף שבמקרה שלי יש תתינה עם צו גבוה של ועדת

הכנסת. והוא מתייב את הוועדה ללוח-זמנים מסויים. אומנם מגרה אותי ללכת לבג'ץ ולראות

מה תהיה ההחלטה שלו, אבל אני מעדיף דווקא, שהעניין ייקבע - - -
היו"ר מנו פורת
אני מודע לעניין, ואני מבקש ממך לתת לי לפמות כמה ימי תסד בסוגייה הזאת. אני

רוצה לשבת איתך כדי לשוחח על העניי1. אומר לך. בעיקרון, וישמעו את זה החברים: אני לא

מתכוון להשתמש בתרגילים פוליטיים כדי לדחות דברים שעומדים על סדר יומה של הוועדה.

כמובן, יש לנו סדר עדיפויות. דווקא משום כך חוזרת ותקפה בקשתי הקודמת לגבי הנושא של

ביזור מסויים, כדי שנוכל לעסוק בדברים המרכזיים במסגרת מליאת הוועדה.
דוד טל
אני מברךיעל הביזור, הגס שאני לא אוכל לקחת תלק גדול בזה, אבל, מה שהציע כרגע

תבר הכנסת משה שחל, באמת,במקום להטריד את בג"ץ ולרוץ לבג'ץ, אולי היושב ראש יקבע

לצורך העניין הזה, שתבר הכנסת שתל כרגע מעלה, את חבר הכנסת רובי ריבלין לוועדת

המשנה - ? -
היו"ר חנן פורת
על איזה חוק אתה מדבר?
משה שחל
אני דיברתי על תוק יסוד: הממשלה.
היו"ר תנו פורח
הוא דיבר על חוק יסוז: בחירה ישירה. זה אחה רוצה שיהיה בוועדה משנה, באמח? זה

לא יהיה בוועדח משנה, זה יהיה במליאת הוועדה. כל בר דעת מבין, שזה בדיוק מסוג

הדברים, אלא אם כן - - -
משת שחל
אני אפילו לא העזחי, כי משבחי, זה פיחוי, אם הוא היה מעביר אח הנושא - - -
דוד טל
היושב ראש רוצה להגיע לחפוקוח גדולוח, וזה נבון לעשות זאח, ואי-אפשר למבוק אח

כל הנושאים.
היו"ר חנו פורח
חבר הבנסח טל, נבחין בכל זאח בין טפל לעיקר.
ראובו ריבליו
אני מברך, ואני מוכן לקבל אח הצעתו של חבר הכנסת טל, רק שאס חבר הכנסת הנכבד

שחל לא רוצה להיות יושב ראש ועדה המשנה לענייני חוקי לשכת עורכי הדין, שהם על דעת

כל לשכת עורכי הדין, כמובן נשמע את כולם, אני מוכן לקבל את זה, משוס שחייבים להעביר

את זה, רק שיש טעם לפגם שאני הייתי מציע ההצעה, ואני לא יכול לנהל את הישיבות האלה.
היויר חנו פורח
לא נסכם אח זה עכשיו, אנחנו נברר את זה במרוצת הזמן.
ראובן ריבלין
שאול יחלום לא הפסיק להעביר חוקים, שהוא עצמו העלה אותם.
היויר חנו פורח
בקשחר מונחח לפנינו, אני אשתדל במרוצת היום או מחר לראות איך אנחנו מטפלימ

בחוקים האלה, כדי שלא יתמהמו.
משה שחל
אדוני היושב ראש, הנושא שמונח לפנינו הוא עניין שנידון כאן בשלוש ישיבוח של

הוועדה. ובישיבה אחת של ועדת המשנה עניינו שעל-פי החוק ההכרה במכללות

בישראל יש לה מסלול מסויים או פרוצדורה מסויימת. הכרה במוסד אקדמי שהוא בחוץ-לארץ

- יש לה מסלול שנקבע גס בחוק, על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, שהיא הגוף שנקבע

לאישור החארים ומוסדות להשכלה גבוהה בחוץ לארץ.

הוועדה המקבילה לוועדה הזאת, ועדת החינוך והתרבות, קיבלה חוק שבא להעניק מעמד

ופרוצדורה להכרה בשלוחה של מוסד אקדמי בחוץ-לארץ, המקיים שלוחה בישראל.

כתוצאה מקבלת החוק עמדת שאלה - שהיה צורך לברר אותה, וזאת גם היתה סיבת

הדיונים שהתקיימו בוועדה - האם הכרה בשלוחה, שהמועצה להשכלה גבוהה היא הרשאית

להכיר בה, מומדת בקריטריון השני של הכרה בתואר של מוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ,

שנעשית על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים? לכר, חוק לשבח עורכי הדין קבע, שמי

שרשאי לגשת לבחינות הלשכה, ולמד בחוץ-לארץ, צריך לקבל אח אישור האוניברסיטה

העברית בירושלים.

ואז, האם אישור המועצה להשכלה גבוהה לשלוחה בישראל, של מוסד אקדמי בחוץ-

לארץ, מבטלח את הצורך להזדקק לאישור האוניברסיטה העברית, או שיש צורך בכל זאת

באמירה מפורשח על מנת שהדבריס יהיה ברורים?

לעניין הזה, היו שיחות בין דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים,

פרופ' פרוקצ'יה, לבין יושב ראש הוועדה, היועץ המשפטי של הוועדה, מר שוהם, ואני בשלב

נזסוייס שוחחתי איחו, ואכן הוא הופיע בישיבה של ועדת המשנה לפני שבוע, שבה הוא אמרשיש לו עמדה אישית שלו, שתומכת גם בעמדה של משרד המשפטים, ושאין צורך בחקיקה,

אבל בעניין הזה הוא איננו פועל על דעתו האישית, ויש כנראה למוסד עצמו, לאוניברסיטה

העברית בירושלים, השגות משלהם. צריך לזכור, אני אומר זאת בסוגריים, שהאוניברסיטה

העברית בירושלים, יש לה היום מכללה למשפטים, הפועלת ברמת-גן, ולזכותו של פרופ'

פרוקצ'יה, הוא אמר זאת גם בוועדה, הוא אמר את זה גם לי, 'יש גם שאלה של מראית עין

ושל נוגעים בדבר".

אם אני יכול לסכם, תתושת תברי הוועדה היתה, שאנתנו קצת מהססים ללכת לחקיקה

פרסונלית, באמת, כמו שאתה אומר, "חוק מנצ'סטר". אבל לנגד עיני חברי הכנסת, בדיון

שהיה בוועדת המשנה, עמדה שאלה מכרעת, והיא שאלת הסטודנטים. האם יש ביטחון, שאם

הם ילכו לבג"ץ, הבג"ץ יפסוק לטובח הפירוש האומר, שהחקיקה הקיימת יכולה להיות

מספקת? יש לנו עניין עם כמה מאות סטודנטים, שבשבילס הנושא הזה הוא נושא קריטי

ומוצדק. לכ1, פה אחד, בישיבת ועדת המשנה, אושר העיקרון שאנחנו נלך לחקיקה מבהירה,

וסוכם שהנוסח הסופי ייסגר בין מר שופמן לבין מר שוהם. והתוצאה מבהירה בצורה ברורה

את ההרמוניה בין החוקים, והיא קובעת שבוגר כזה, אם יש אישור לשלוחה שלו, מהמועצה

להשכלה גבוהה, די בו כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הלשכה.
היו"ר חנן פורת
האם החוק הזה, במקרה הזה, הוא רק ספציפי לגבי מנצ'סטר או שהוא יכול להיות גם

לגבי מקרים אחרים?
משה שחל
הוא יחול על כל מקרה של שלוחה, שהיא מקיימת כאן פעילות. אדוני היושב ראש, יש

מי שהרחיק לכת, אני הייתי ביניהם, חבר הכנסת ריבלין היה יחד איתי, והגשנו הצעת חוק,

כי העניין של אישור האוניברסיטה העברית בירושלים הוא עניין אנכרוניסטי. דעתי היא

שאישורים לגבי מוסד אקדמי בארץ, בחוץ-לארץ. לא צריך לפצל אותם בפני גורמים שונים,

צריך להטיל זאת על המועצה להשכלה גבוהה, שהיא תקים לה את השלוחה ואת הזרוע

שתעסוק בזה. פעם היתה אוניברסיטה אחת בארץ, האוניברסיטה העברית, ואז זה היה טבעי.

היום, לדעתי, הדבר הזה איננו נכון. יש ויכוח עם משרד המשפטים, ויסלחו לי, ביורוקרטיה

בדרך-כלל לא אוהבת חידושים, היא פועלת לאט, לאט. אני מניח שבמשך הזמן אולי הם ישנו

את דעתם. לא רצינו להכביד על החקיקה, אבל החוק הזח איננו חוק ספציפי.
ראובן ריבלין
חבר הכנסת שחל, לפי חוק השלוחות, שלותה שמקיימת היום לימודים בארץ בלי אישור

המועצה להשכלה גבוהה, למשל, אוניברסיטה שמקיימת לימודים בכיתות של שישה אנשים,

בכפרים שוניס של בני-דודינו הדרוזים, האם החוק הזה שאנחנו מעבירים אותו לא יחול גם

עליהם, באותו הקשר של הוראת המעבר בחוק השלוחות, הקובע בצורה מפורשת, שגם מי

שהתחיל לפעול דה-פקטו, רואים אותו כאילו קיבל רשיון זמני?

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מסמן בראשו "לא", אני מודיע לך שכן.
היו"ר חנו פורח
אני מיד אתן לנציגי משרד המשפטים לדבר.
שלמה שהם
גם במקרה המרחיק לכת ביותר, במקרה שבו הוספנו את סעיף 8 (א), סעיף 8(א) מדבר

על מוסד שקיבל אישור פעולה של המועצה להשכלה גבוהה.
ראובן ריבלין
ראה את הוראת המעבר, ותראה שמי שהתחיל לפעול יראו אותו כאילו הוא בעל רשיון

זמני, למרות שאין לו רשיון זמני.
שלמה שהס
ברשותכם, אני אקרא: -מוסד שלפני תחילתו של חוק זה קיבל את אישורה של המועצה

לפעול כשלוחה או כסניף...". יש סעיף 8(ב) שמדבר על דין פלילי, שזה עניין אחר, וזה חוק

השלוחות, וזה גם לא קשור לענייננו. אבל מבתינת האישור שאנחנו נותנים פה, זה אך ורק

לאותם מוסדות שקיבלו רשיון פעולה זמני של המועצה להשכלה גבוהה.
משה שחל
לפי סעיף 8(א).
היו"ר חנן פורת
אני מבקש מנציגי משרד המשפטים, במידה שיש לכם הערות לגבי ההצעה עצמה ולגבי

מה שנאמר כאן, כי אני רוצה לסכם את הדברים. אני לא חושב שיש מקום להאריך. בעיני, זה

נראה לגמרי טריוויאלי. נצטרך לעגן את זה גם בחקיקה - מה טוב. זה נראה לי כל כך

אלמנטרי שקשה לי להביו מה יכולה להיות ההתנגדות לכך.
יהושע שופמו
כמו שכבר נאמר, אנחנו סברנו שעם חקיקת חוק השלוחות מתייתר הצורך לחוקק את

החוק הזה, אבל לא התנגדנו, למעו הסר ספק - ואנחנו מדגישים, למעו הסר ספק - שהדברים

ייכתבו בחרק. ההסדר שאנחנו הצענו הוא הסדר שמשקף במדויק את מה שחשבנו שהוא הדיו

הקיים. אני חוזר גם על בקשתי, שכאשר יושב-ראש הוועדה או יושב ראש ועדת המשנה יציגו

את החוק במליאת הכנסת, גם ידגישו שמדובר למעו הסר ספק, מפני שאף על פי שהחוק הזה

איננו בעייתי, יש עוד הרבה חוקים שמסדירים מקצועות, ושם לא עושים תיקונים מקבילים.

לכו, אנחנו רוצים שזה לא יהווה תקדים ולא יהיה הסדר שלילי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים

לפגוע בסטודנטים של השלוחות שלגביהם לא עשו תיקוו.

לגבי הסעיף העיקרי, זאת לא הוראה מיוחדת לשלוחה מסויימת, כיווו שגס השלוחה

שתקבל אישור בעתיד, ביו אם זמני ובי1 אם קבוע. השלוחה הזאת תיכנם לסעיף 2(א).

לגבי הוראת המעבר. ההבנה היתח, אכו, שמדובר במוסד אחד, ככל היודע לנו רק מוסד

אחד קיבל אישור פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה, אבל גברת הראל יכולה להרחיב.
עדנה הראל
יש נקודה אחת שהתעוררה, מיד אחרי קבלת החוק, ומחזקת את הטיעונים האחרונים.

בסעיף 8(א) בחוק המועצה להשכלה גבוהה, שזאת הוראת המעבר, שמקנה מעמד של שלוחות

למוסדות שהיו קיימים לפני קבלת החוק - - -
ראובו ריבלין
גם אס הם לא קיבלו אישור זמני.
משה שחל
רק אס היה להם אישור.
עדנה הראל
רק אם הם קיבלו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה לפעול כשלוחה או כסניף.

החלק השני, 8(ב), מתייחס להגנה מפלילים, לגבי מוסדות שהיו קיימים דה-פקטו ולא

קיבלו אישור, אבל לא ניתו להם מעמד לפני הוראת המעבר הזאת.

אני רק רוצה להעיר, ויש ספק מסויים, ודווקא המוסדות שעליהם רמז חבר הכנסת

ריבליו, הם מוסדות שקיבלו אישור פעולה להתקיים, שם מתקיימים לימודי "למידה מרחוק",

והם קיבלו אישור פעולה כזה ממשרד החינוך. הענייו בלמידה מרחוק, שדה-פקטו היא

מתקיימת עם לימודים פרונטליים. היום יש טענה, וזה כנראה יחייב איזה ליבוו משפטי לפני

שתתפרסם רשימת המוסדות שקיבלו אישורים, שגם חלק מהלימודים האלה של למידה מרחוק,

צריכים להיראות כלימודים שהמ לימודים שהוכרו דה-פקטו. אני לא בטוחה, שאיו באף אתד

מהם משפטים. כך שלעניין הזה, יש ספק גדול, אם הם צריכים להיכנס לרשימה, אבל בכל זאת

הספק גובר.
היו"ר חנו פורת
איך את מציעה לפתור את זה? אם, למשל, יובהר במסגרת הצעת החוק הזאת לקריאה

שנייה ושלישית, שזה חל רק לגבי מוסדות, שלגביהם יש אישורים מפורשים, זה יענה על

הבעיה שאחר כך תהיה איזו עילה לתביעה?
עדנת הראל
אני לא חושבת שניתן להכניס כאן, ולעשות את החוק הזה עוז יותר אינדיבדואלי. אם,

בסופו של דבר, הם ייראו בבעלי רשיון לפי 5(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, אז הס

יצטרכו להיכנס - - -
משה שחל
את הפרצה ניתן היה לסגור על ידי כך שייאמר בצורה ספורשת, שיש להס אישור בכתב,

אבל אז התוצאה היתה של חקיקה מאוד ספציפית, כאילו שהיית כותב פה "מנצ'סטר". מה

עלול לקרות? - שאלה שהיה להס אישור, שכרגע מביעיס ספק אם הוא כן נופל בקסיגוריה של

חוק המועצה להשכלה גבוהה או לא, יש להניח שהס יפנו לבג'ץ, ידרשו את אותו דין

לגביהס.
היו"ר חנו פורח
אני מעריר שלגביהס זה לא ישנה אס אנחנו מגישיס חוק או לא מגישיס חוק. החוק

לעניין זה לא מעלה ולא מוריד.
משה שחל
צודק לחלוטין.
היו"ר חנן פורח
מורי ורבותי, אני רוצה להתקדם. קודס כל, חבר הכנסת שחל, ברשותו, אני מציע שנקרא

את הסעיפיס כאן כדי שנוכל לאשר אותם. יש לי כא1 הסתייגות של הרב בני אלון, שלא נמצא

כאן, הוא עוסק בסוגייה המסעירה את המדינה בוועדת הפנים לגבי עניין קברו של גולדשטיין.

אז הוא לא יכול היה להגיע לכאן, אבל הוא ביקש ממני לקרוא כאן בכתב את הדברים

שמוצעים על ידו כהסתייגות. ואני אמליץ שנקבל את ההסתייגות שלו, למרות שהוא לא נמצא

כאן, כדי שהוא יוכל להעלות אותה במליאה, וכמובן שהרוב יכריע. לפני שאני קורא את

ההסתייגות, חבר הכנסת משה שחל, תקרא את הסעיפיס כדי שנוכל לסכס.
משה שחל
(קורא נוסת לוועדה מתאריך 8 במרץ 1998).
היו"ר חנן פורת
ברשותכם, לפני שאנחנו מצביעים--
ראובו ריבליו
אדוני, אני מבקש להסתייג.
היו"ר חנו פורת
--אני רוצה לקרוא את ההסתייגויות של הרב בני אלון.
דוד צוקר
לא צריך לקרוא בפנינו.
היו"ר חנו פורת
אולי יש אנשיס שמזדהים, אולי יהיה לזה רוב. בעניין זה אני רוצה להיות הוגן. אומנם

ההסתייגות היא קצת קנטרנית.

ב"שם החוק" הוא מציע שהחוק ייקרא בשם "תיקון מנצ'סטר'. לסעיף 1 במקום 'בוגר"

יבוא ''בוגר אוניברסיטת מנצ'סטר, השלוחה בישראל."--
דוד צוקר
חבר הכנסת חנן פורת, זה תקדים עכשיו כל הסתייגות אנחנו נקרא פה.
היו"ר תנו פורח
--'לחילופיו בוגר שלוחת מנצ'סטר". הרעיון מובו.
ראובו ריבליו
אני גם מבקש להסתייג. אני מבקש להצביע על הסחייגותי.
היו"ר חנו פורח
בבקשה.
ראובו ריבליו
אדוני, אני רוצה להגיש הסחייגות לחוק לאחר ששמעחי את המשנה ליועץ המשפטי,

עו"ד שופמן, היום בבוקר. כבר הסכמתי, שבלית ברירה אנחנו צריכים לחוקק חוק זה כדי

להסיר כל ספק. עם זאת, הערחו המבקשת מיושבי ראש הוועדות, הן מיושב ראש הוועדה והו

מיושב ראש ועדת המשנה, לפרש במליאת הכנסת שאין הדבר מהווה תקדים, עם כל הכבוד,

יהווה תקדים. עם כל הכבוד, על ידי חקיקת תוק זה, אנחנו משאירים בצריך עיון, שאלות

רציניות ביותר, אם וכאשר צריך לקבל אישורים נוספים, אחרי ששלוחה גמרה את חפקידה

ללמד בוגרים בבית הלימוד שמתנהל בארץ, אס מדובר ברפואת שיניים, ואם מדובר בכימיה,

ואם מדובר באחיות, ואם מדובר בכל דבר, ובכל מקצוע שלא צריך רשיון מטעם הרשויות.

חשבתי, כפי שחשבה רוב הוועדה, לפני כשבוע וחצי, כאשר הצבענו האם להקפיא חוק

זה או לא, שאין צורך בחוק זה, ולאתר שנציגי לשבת עורכי הדין הודיעו במפורש שהם

יאפשרו לאנשי מנצ'סטר לעבור אח כל הבחינות כדי לקבל אח רשיון עורכי הדין, חשבתי

שפרופ' פרוקצ'יה, שהוא גם עורך דין, יבוא לכאן ויאמר: כדי להסיר כל ספק מלב, ולמרות

שיש לי איזו השגה לגבי נוקה החוק המקורי, אני מודיע שלעניין זה, הואיל ומדובר במספר

תלמידיס מוגבל ולתקופה מוגבלת, אני אתן להם לעבור את הבחינות כדי להגיש את הבקשה.

אני לא מבין מדוע, בגלל עקשנותו של פרופ' פרוקצ'יה, שמוסדו מקבל אח רוב תקציבו

מהמדינה, אנחנו צריכיס לחוקק חוק, שלא יהווה תקדים, כפי דבריו של המשנה ליועץ

המשפטי - - -
היו"ר חנן פורת
אחה מציע שנקפיא את ההצעה? אתה לא רוצה הסתייגות, אתה רוצה לבטל אח הצעת

החוק.
ראובן ריבלין
אני יכול לעשות זאת רק בהסתייגות.
היו"ר חנו פורח
אתה מציע לבטל על ידי הסתייגות.
ראובו ריבלין
אני אומר שוב, אני מציע לבוא ולקבוע שחוק זה, אם הוא הכרחי, הוא מהווה תקדים.

על כל פנים, לא לומר, שהוא לא מהווה תקדים.
משה שחל
'

הבעיה שחבר הכנסת ריבלין עורר לא נוגעת לחוק הזה, היא נוגעת לתוק השלוחות סעיף

8(א), וממילא אם נקבל את החוק או לא נקבל אותו, זה לא משנה את המצב המשפטי.
עדנה הראל
אני מבקשת לתלוק על עמדתך. התיקון הזה נוגע ל-20 חוקים נוספים, שמהם יש הסדרים

לגבי הזכות לעסוק במקצוע אחדי לימודים בחוץ-לארץ במוסד שהיה מוסד בחוץ-לארץ.
משה שחל
את לא הבנת אותי. את משיבה לי על עניין אתר לגמרי. השאלה המרכזית שהתעוררה

היום, האם לגבי אותן שלוחות של מה שנקרא "לימוד מרחוק", האם זה חל עליהן או לא?
עדנה הראל
תבר הכנסת דיבר עכשיו על כל חוקי המקצוע האתרים, שבהם תתעורר אותה שאלה.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה להבין. נאמר כאן בעצם, שבעת הצגת התוק בקריאה שנייה ושלישית ייאמר

שמפורש שהתוק הזה איננו מהווה תקדים - - -
יהושע שופמן
זה לא מה שנאמר. מחוקקים אותו למען המר ספק.
היו"ר חנן פורת
אבל מתור מגמה שהוא לא יהווה תקדים לגבי מקרים אתרים, שהם נופלים תחת אותה - -
יהושע שופמן
שהוא לא יהווה עילה לפרשנות שתגיד, שמקום שלא תיקנו - - -
היריד תנן פורת
תבר הכנסת רובי ריבלין, הלוא הסוגייה הזאת, בין אם התוק הזה יעלה ובין אם החוק

הזה לא יעלה, עלולה להתעורר במקרים אחרים אם היא נצטרך להתייחס אליה ולדון

בה. אני לא מציע שבגלל זה עכשיו ניצור מצב שנעמיד בספק את הסטודנטים.
ראובן ריבליך
אני מבטל את ההסתייגות.
היו"ר חנן פורת
רבותי, מי שבעד הצעת החוק, כפי שהועלתה כאן, ירים את ידו. 7 בעד.

מי נגד? - אין מתנגדים.

מי נמנע? - נמנע אתד.

אנחנו מאשרים לרב בני אלון להעלות את ההסתייגות שלו במליאה.

בהזדמנות זאת, אני רוצה לפנות לחבר הכנסת משה שתל ולבקש ממנו, כמי שהיה יושב

ראש ועדת המשנה, שהוא גם יעלה את הצעת החוק במליאה. בסדר?
משה שחל
בסדר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים