ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/11/1997

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 115

מישיבת ועדת החוקה חוק ונזשפט

יום שני. י"ז בחשוון התשנ"ח (17 בנובנובר 1997). שעה 11:00
נוכחים
חברי הוועדה: יונה יהב - מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד דליה-שלום -משרד משפטים

מאשה לובלסקי - יועצת השר לבטחון פנים

עו"ד תמי חריף - לשכת היועץ המשפטי, המשרד לבטחון פנים

סליצ אלינוער מזוז - עתרת ליועץ המשפטי, המשרד לבטחון פכים

יעקב עמית - ממונה על כלי יריה, משרד הפנים

מחם פבר - פקידת סעד ראשית, משרד העבודה והרווחה

יהודית בראון - מ"מ מנהל פרט ומשפחה, משרד העבודה והחוחה

בתיה ארטמן - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד העבודה והחוחה
היועץ המשפטי
שלמה שהם

דנה לביא (מתמחה)
מנהלת הוועדה
דורית ואג

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מסי 3), התשנ"ז-1996 (אישור נוסח לקריאה

שניה ושלישית).הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3). התשנ"ז-1996
היו"ר יונה יהב
נמצא לפנינו הנוסח הסופי של הצעת החוק. נעשו פה איזשהם שינויים קוסמטיים. אני מבקש שתסביר לנו מה

השינויים שהוכנסו.
שלמה שהם
השינויים הם לא משמעותיים.

אנהמ ניסחנו מחדש את סעיף 1 חילקנו מבחינה קונצפטואלית והפרדנו את הצו שניתן להגנתו של הקטין. אז

אמרנו שיוגש תסקיר על-ידי פקיד סעד שבו הוא ימסור את עמדתו באשר לאפשרות שמירת קשר בין הקטין לבין

האחראי עליו. את זה למעשה אישרנו בישיבה הקודמת. אנחמ רק ניסחנו את זה לחח- לגבי צו שניתן לרוגנתו של

קטין. לגבי צו שאיננו להגנתו של קטין, שם רשאי בית-המשפט גם על סמך תסקיר או על סמך דרך אחרת להחליט

על דרך למתן הוראות לשמירה על קשר בין הקטין לבין המבוגר. זה בסך הכל עניין יותר סמנטי.

בסעיף 7 נאלצנו לחזור לנוסח המקורי של הוועדה. החזרנו את הנושא של ערעורים על החלטות לגבי ההרכב.

אנחנו סברנו שבית-משפט למשפחה נמצא בכל הארץ ולמעשה עדיין הוא לא הוחל בכל הארץ, יש איזה 20%

שעדיין קשורים לבתי-משפט אחרים. כדי שהמשפחה תוכל לערער אז תיקנו את הערעורים האלה.

הנושא המשמעותי יותר הוא סעיף 10 לתיקון, שמתקן את סעיף 42 בחוק סדר הדין הפלילי, תיקון שנעשה על

סמך הוראת הוועדה. בסעיף 42(א) הוספנו את פיסקה (8), לפיה כאשר שוטר משחרר אדם בערובה הוא רשאי

להתנות את שיחרורו בערובה בהפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה. אז אמרנו שאם השוטר מחליט

לא להתנות את שיחרורו של החשוד בהפקדת הנשק הוא צריך לנמק מדוע הוא לא מתנה את התנאי הזה. בנוסח

שלפניכם אנחנו נבקש להוסיף ע1ד דבר אחד: "אם זה בעבירת אלימות נגד בן משפחה או בעבירת אלימות".

אנחנו פשוט משנים את זה לנוסח של המעצרים.
דליה איש-שלום
"בעבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר". כלומר אלה שני מצבים

של מסוכנות מיוחדת.
היו"ר יונה יהב
ואז כן מפקידים את הנשק?
דליה איש-שלום
ואז בדרך כלל השוטר, או השופט - פה יש סמכות שופט - יורה על הפקדת הנשק ואם הוא יחליט לא להורות

על הפקדה הוא יצטרך לנמק.
היו"ר יונה יהב
אני לא מוכן לזה. באלימות בנסיבות מחמירות אז הוא חייב להפקיד, ללא שום שיקול דעת. גם אם הוא עובד

כשומר וגם אם אני לא יודע מה הוא. זה מה שאנחנו דיבתו אז.
שלמה שהם
אנחנו השווינו את זה לחוק המעצרים החדש.
היו"ר יונה יהב
אבל אני יודע מה אמרנו פה בוועדה. הרעיון היה, על סמך ההצעה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, שבמידה

והאלימות גם קשורה בשימוש בנשק לא יהיה שום שיקול דעת להחזיר לו אותו. מה פיתאום להחזיר?
דליה איש-שלום
יש פה שני מיקרים שובים: אלימות בתוך המשפחה, שפה אין התנייה של חומרת האלימות, כל אלימות, והוא

יצטרך לנמק מדוע הוא לא מחרים את הנשק, כלומר בדרך כלל הוא צריך להורות על הפקדה. יש אלימות כלפי

אדם זר, לא בן משפחה, שאז גם לא בהכרח זה מעיד על מסוכנות של1 לעתיד.
היו"ר יונה יהב
אנחנו אמתו אז שעדיף שהנשק ילקח ושתהיה לאותו אדם אי-נוחות, ושייפנה לבית-משפט, ולא שתהיה

סמכות כזאת.
שלמה שהם
אז אמרנו שהשופט יקח את הנשק. אם השופט מחלים לא לקחת ממנו את הנשק הוא צריך לפרט את

נימוקיו.
היו"ר יונה יהב
אבל פה זה לא השופט.
שלמה שהם
זה גם השופט וגם השוטר.
היו"ר יונה יהב
לשוטר אני לא רוצה לתת סמכות כזאת. אני רוצה לתת את זה רק לשופט.
דליה איש-שלום
לשוטר יש היום סמכות גם לא לעצור. זה שיקוף של סמכויות המעצר. גם במעצר יש לו שיקול לא לעצור אותו

בנסיבות האלה.
היו"ר יונה יהב
זה בדיוק כמו הלקיחה של רישיון נהיגה. גם את זה כבר אמרנו פה. אמרנו שאם הוא מעורב בזה, מי?-

לוקחים לו את רישיון הנהיגה ל-3 חודשים ואין שום שיקול דעת בקטע הזה. אותו דבר גם פה. אמרנו שזה מה

שצריך להנחות אותנו ולא שום דבר אחר.
שלמה שהם
ברגע שאנחנו משאירים את זה ללא פתח מילוט, זה בעייתי.
היו"ר יונה יהב
אני לא יודע למה אתם מתעקשים. בין כה אני מחליט פה לבד הי1ם, אז תקבלו את דעתי ונחסוך את הזמן.
שלמה שהם
אני אסביר לך למה. קודם כל שיהיה בחר, אנחנו נצטרך לקבל את דעתך בכל מיקרה. אבל אני בעד להשאיר

איזשהו פתח מילוט בכל זאת.
היו"ר יונה יהב
אני לא בעד להשאיר פתח.
שלמה שהם
ניקח דוגמא של אלימות בתוך המשפחה. יש גם מיקרים של אלימות מינורית, הסברתי את זה בישיבההקודמת. להגיד לגמרי ב-100% שמוכרהים לקחת את הנשק תמיד, זח בעיה. יש מיקרים למשל שבעל היכה את

אשתו, משהו מינורי למדי, כמו סטירת לחי והוא ע1בד כש1מר במיפעל.
היו"ר יונה יהב
אין דבר כזה אלימות מינורית.
שלמה שהם
ברגע שאתה 0וגר, 0גרת הכל. ואז האשה באה יחד איתו לבית-המשפט. זה דברים שהיו.
היו"ר יונה יהב
אני לא מדבר על סמכות שופט. אני מדבר על סמכות קצין משטרה. ברגע שיש אלימות קשה ומעורב בה גם

נשק בצורה כזאת א1 אחרת, לא משנה איפה, נילקח מייד הנשק. הולכים לשופט והשופט יחליט מה שהוא חצה.

אני לא מגביל את הסמכות של שופט להחליט, אבל קודם כל נלקח הנשק. אני לא מבין למה לא. קודם כל מוציאים

איזשהו אלמנט מהזירה שעלול לסכן. זאת דעתי.
דליה איש-שלום
אני חצה לנמק למה צריך להשאיר פתח. אנחנו מדברים על שלב שיש רק תלונה. יתכן והקצין הממונה

יתרשם שהתלונה איננה אמינה. בהנחה שהתלונה צודקת צריך בוודאי לקחת את הנשק אבל אם יש לו ספקות

לגבי האמינות של התלונה אז הוא לא צריך אוטומטית להורות על הפקדת הנשק.
היו"ר יונה יהב
מה זה "הקצין הממונה"? איזה דרגה הוא?
דליה איש-שלום
הממונה על תחנת המשטרה, רב-פקד.
היו"ר יונה יהב
זה לא כתוב, אין הגדרות.
דליה איש-שלום
יש הגדחת בחוק המעצרים.
היו"ר יונה יהב
אני יודע שצריך להפחית את הימצאות הנשק במקומות שהיתה בהם להיטות יצרים. אם זאת בעיה כל-כך

גדולה, אם האדם מועסק כשומר, אז למחרת בבוקר בשעה 8:30 הוא יתייצב בפני שופט תורן ויגיש את הבקשה.

מדוע לא?
שלמה שהם
קח את המיקרה של גיואריש, זו דוגמא שבה אנו נתקלים היום. מחר מישהו מאחת החמ1לות יחליט שהוא

רוצה להתנקם בצד השני. ילכו 5 אנשים וייגישו תלונת-כזב. ברגע שאתה אומר לשוטר שאין לו שום שיקול דעת,

שהוא חייב לקחת את הנשק מהמשפחה השניה, שבשבילם זה יכ1ל להיות משה1 של ר1גנה עצמית בכלל, אז זה

כבר לא בתוך המשפחה, פה מדברים על אלימות כללית בחוץ.
מאשה לובלסקי
מוכרחים להחמיר בזה, אין בחרה. אני לא נציגת המשטרה. אני נציגת המשרד לבטחון הפנים, יותר מהצד

האזרחי. אני בהחלט מקבלת את שיקול דעת של חבר הכנסת י1נה יהב, ש"חליט שופט. אני לא יכולה לתת בידי

המשטרה את שיקול הדעת. אני לא רוצה להרחיב ולפרט על התלונות שלאחר מכן מגיעות למשטרה: למה לא

לקחו את הנשק ומה קרה, ועל חוסר הביטחון של כל קרובי המשפחה מסביב. אין בחרה.
היו"ר יונה יהב
זאת דעתי. אני מדבר על מה שאת הזכרת לגבי נסיבות מחמירות, על העבירה הזאת של אכזריות.
דליה איש-שלום
ומה לגבי אלימות במשפחה שהיא לא עבירה מאת?
היו"ר יונה יהב
אז זה ישאר כפי שהיה. אלא אם כן מפורט הנימוק. אני בדרך כלל חסיד של פירוט הנימוקים, מטעמים

שייאושרו. כשאתה צריך כבר לקחת את העט ולרשום את הטעמים ואפשר לבדוק אותך על הטעמים האלה

ולערער עליהם, זה סיפור אחר לגמרי מאשר מצב שאחר-כך אתה ממציא את השיקולים שלך כשאתה נישאל.

אבל במיקרי אלימות קשה צריך מייד להזיז את כל האמצעים החמים מהזירה.
שלמה שהם
צריך לזכור שבדרך כלל במיקרים כאלה לא תהיה המלצה של שיחרור. אם הוא כבר משחרר אותו זה בדרך

כלל כבר...
היו"ר יונה יהב
אבל בוא נלך על הדרך של המק. נניח שלקחתי נשק מאדם שפרנסתו בנשק הזה. מה עשיתי? עיכבתי לו

את הפרנסה לכל היותר ל-24 שעות. אם הקייס שלו מאוד חזק אז הוא למחרת יתייצב מול השופט התורן.
יעקב עמית
אף אחד לא יעבוד לפרנסתו עם נשק אישי. כלומר אם זאת חברת שמירה אז זה נשק של החברה. אם זאת

חברה אחרת אז זהו נשק של החברה תמיד.
היו"ר יונה יהב
נניח שזה אדם שהוא ס1כן נוסע, שהוא משווק סיגריות בגדה ובעזה.
יעקב עמית
אנחנו היום לא נותנים רישיון נשק לאדם - אני מדבר על מחלקת כלי יריה במשרד הפנים - אלא לפי תפקידים,

לפי תעסוקה, רק לאדם שלצורך פרנסתו זקוק לנשק.
היו"ר יונה יהב
מה אתה אומר על מה שכרגע עומד על הפרק?
יעקב עמית
לגבי מה שכרגע עומד על הפרק אני סבור שכן צריך לקחת ממנו את הנשק. אבל יש כמה דברים שיש לי

לגביהם הסתייגויות. מי שצריך לקחת את הנשק זה המשטרה. המשטרה צריכה להודיע למשרד הפנים על לקיחת

הנשק ואנחנו נבטל על-פי דרישת המשטרה את הרשיון. וגם בהחזרה יהיה אות1 דבר, המשטרה היא זו שתחזיר,

היא תודיע לנו ואנחנו נחזיר לו את הרישיון. אי אפשר ששופט יורה לפקיד רישוי לבטל את הרישיון מכיוון שלא

תהיה מערכת אכיפה מסביב. קורה הרבה פעמים היום ששופט נותן הוראה לקחת מאדם נשק. אנחם מוציאים את

ההוראה אבל האדם מסתובב עם הנשק. כדי למנוע מצב כזה, השופט צריך להורות למשטרה לתפוס את הנשק.
היו"ר יונה יהב
אבל למה זה צריך להיות בחוק?
שלמה שהם
אלה דברים שהוועדה כבר אישרה. זה מופיע בתיקון לסעיף 18(א) בחוק כלי היריה (בסעיף 8 לתיקון). אמתושיש קודם כל הוראה לפקיד רישוי לבטל רישיון ושנית, הוראה למורשע להפקיד למשמרת את כלי הנשק שבידו.
היו"ר יונה יהב
מר עמית, החוק לא בא לפתור גם את כל הטכניקות שמסביב, שמתייחסות לקשר בין שני משרדים. אתם

צריכים להוציא נוהלים, "לסגור" אותם עם המשרד לבטחון פנים.
יעקב עמית
הרבה פעמים רואים בשטח ששופט מורה להחזיר לאדם את הנשק אך כל עוד הוא מנוע מבחינת המשטרה

אנחנו לא יכולים להחזיר. אנחנו מצטיירים כמי שלא ממלאים אחר פסיקת השופט ואת זה אנחם חצים למנוע.
אלינוער מזוז
זה לא טוב להתנות את ההוראה של השופט לפקק- הרישוי לבטל את הרישיון בכך שהמשטרה תדווח

כשהאיש הפקק- את הנשק. משום שיכול להיות שהאיש לא יפקק- את הנשק, בניגוד לצו שהוא קיבל מהשופט,

אבל אתם צריכים לדעת שאתם צריכים לבטל לו את הרישיון ושזה לא בסדר אם הוא ממשיך להחזיק את הנשק

כשאין לו רישיון. לכן אי אפשר לעשות את ה-loop הזה דרך ההפקדה במשטרה.
יעקב עמית
אבל כדי שזה יהיה יותר מעשי: שהמשטרה תתפוס את הנשק, שהשופט יורה למשטרה לתפוס את הנשק

ואז לאדם לא יהיה בפועל נשק. הרישיון הוא סתם, הוא רק הנייר, אבל הנשק הוא החשוב. לכן חשוב שהשופט

יורה למשטרה לתפוס את הנשק.
שלמה שהם
אנחנו כתבנו סעיף כזה.
אלינוער מזוז
החובה היא על האיש ללכת ולהפקק- את הנשק. אם הוא לא יעשה את זה אז זה לא פשוט לכתוב בחוק

הוראות מש1ם שהשאלה היא האם יש כוח אדם שייחפש כלי נשק בכל הארץ. חבל להתנות את זה בזה.
היו"ר יונה יהב
לא ניכנס לסימטה הזאת.
שלמה שהם
אלה הדברים. אני חצה להבהיר שכאשר השיחחר הוא בבית-המשפט, יש שיקול דעת לבית-משפט במיקרים

קיצוניים כן להחליט להשאיר את הנשק. מה שאמרנו עכשיו הוא רק לגבי שוטר.
היו"ר יונה יהב
נכון, ורק לגבי אלימות קשה.

האם יש העחת נוספות?
יעקב עמית
אני מתייחס לאותו דבר. אינני יודע אם אתה מכיר את המיקרה של אר-ז לוין.
היו"ר יונה יהב
אתה מדבר על הטכניקה כרגע?
יעקב עמית
לא על הטכניקה. אבחנו יודעים שברגע ששופט מחליט להשאיר לאדם את הנשק והמשטרה קובעת שלא

להשאיר לו את הנשק אז אנחנו לא יכולים לתת את הרישיון.
היו"ר יונה יהב
זה בדיוק כמו רישיון נהיגה. כשכתוב להפקיד רישיון נהיגה לא יהיה מי שייאכוף את זה. אי אפשר לתפוס

רישיון נהיגה ואי אפשר לתפוס את הנשק. אין כוח אדם לזה. אני לא אכתוב בחוק דברים שאני יודע שלא ייושמו

רק בשביל שיהיה לך מצפון יותר נקי. אבל אתם חייבים לשבת ברמה של מינהל בין שני המשרדים ולסגור את זה.
יעקב עמית
הבנתי, אבל יש פה משהו אחר שאני לא יודע אם הצלחתי להבהיר אותו. אם המשטרה מתנגדת לתת לאדם

נשק, גם אם השופט הורה להחזיר לו את הנשק, אנחנו לא יכולים להחזיר לו את הנשק. יתכן מצב שהשופט אומר

להחזיר את הנשק והמשטרה אומרת לא להחזיר את הנשק.
היו"ר יונה יהב
איפה שמעת על זה? רק במדינת בננות כמו שלנו זה יקרה. אני קיבלתי פסק-דין בבית-המשפט המחתי

בחיפה ומשרד הפנים אמר שהוא לא מכיר פסק-דין כזה. במדינה שלנו אם שופט נתן פסק-דין בשבילי זה סוף

פסוק.
אלינוער מזוז
אני לא יודעת למה התכוון מר יעקב עמית. אולי היה מיקרה שבו היו שתי סיבות שומת: ביקשו להחזיר בגלל

סיבה אחת והמשטרה ביקשה לא להחזיר בגלל סיבה אחרת.
היו"ר יונה יהב
אני לא חצה להיכנס לזה. אין שום סיבה שאני ארצה להיכנס לסימטה הזאת.

אנחנו מאשרים את הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997.

אתם תביאו תיקון ואנחנו לא נצטרך להביא את זה מחדש לוועדה. תודה רבה. אתם משוחררים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:17

קוד המקור של הנתונים