ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1997

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 84

ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני, י"א בסיון התשנ"ז (16 ביוני 1997), שעה 13:30
נכחו: חברי הוועדה
חגי מירום - מ"מ יו"ר הועדה

משה גפני
מוזמנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים
יועץ משפטי
שלמה שהם

דנה לביא
מנהלת הועדה
דורית ואג
קצרנית
אלה אשמן
סדר-היום
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 16 - אי-אמון בראש הממשלה) -

של חבר-הכנסת חגי מירום
הצעת חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 16 - א'-אמון בראש הממשלה) - של חה"כ ח' מירום
היו"ר ח' מירום
אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. יושב ראש הועדה ביקש ממני להחליף אותו היום

בניהול הישיבה, ואני עושה זאת ברצון רב - משני טעמים. האחד - אנחנו נוהגים להחליף

זה את זה כשיש צורך; והשני - מפני שמדובר בהצעת חוק שלי, שמספרה פ/800. ההצעה היא
לתיקון חוק יסוד
הממשלה (תיקון מסי 16 - אי-אמון בראש הממשלה).

למיטב ידיעתי, משרד המשפטים תומך בתיקון שהצעתי.

סיגל קוגוט;

כן.
היו"ר ח' מירום
דברי ההסבר להצעת החוק אומרים הכל: "חוק יסוד: הממשלה החדש עדיין מכיל בתוכו

ספיחים מהחוק הישן אשר אינם עולים בקנה אחד עם רצון המחוקק מבחינה מבנית וערכית.

אחד מהם הוא סעיף 17, אשר בנוסחו הנוכחי ניתן להבין כאילו קיים עדיין מוסד

האי-אמון לממשלה בעוד שהמחוקק של חוק היסוד החדש" - היה לי הכבוד להיות המחוקק

בועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת ה-12 - "התכוון במפורש ליצור מציאות לפיה האי-אמון

יהיה אך ורק נגד ראש הממשלה ולא נגד הממשלה."

אם נשאר הנוסח הקיים יש מי, וזה עלה כבר במליאת הכנסת - - -
סיגל קוגוט
גם אם מי שחושב כך, מה המשמעות של זה? הרי יש כאן סעיפים איך עושים, מה הרוב

הדרוש.
היו"ר ח' מירום
אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אני מכיר חבר כנסת מן האופוזיציה שאמר באחד

הדיונים, יש עדיין מוסד של אי אמון בממשלה.
סיגל קוגוט
ואיך ימלא אותו בתוכן?
היו"ר ח' מירום
מילויו בתוכן יכול להיות למשל כשמדובר בפיזור או אי פיזור הכנסת בעקבות

אי-אמון או הפסקת כהונתו של ראש הממשלה או אי הפסקת כהונתו אם האי-אמון הוא

לממשלה ולא לראש הממשלה.
סיגל קוגוט
פרשנות שלא תתקבל בשום בית משפט.
היו"ר חי מירום
אני חושב שכדי לעשות מעשה חקיקה נקי צריך לומר את הדברים במפורש, כי זאת היתה

כוונתו של המחוקק.זה אולי דבר משונה, כהבר כנסת מהאופוזיציה צריך הייתי לכאורה לרצות שיישאר

הבלגן הזה בהקיקה. אני השבתי שזה לא נקי, לא נכון, לא מסודר שעדיין בספר ההוקים

יהיה מוסד של אי-אמון לממשלה ולא לראש הממשלה. מתוך רצון שהחקיקה תהיה

קונסיסטנטית ונקיה, הצעתי לתקן.

הצעתי שבסעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה ייאמר: במקום "להבעת אי-אמון בה" יבוא

"להבעת אי-אמון בראש הממשלה".

אלה הדברים. התיקון הוא כמעט טכני אבל יש מאחוריו מהות. היום מצביעים אי-אמון

לראש ממשלה ולא לממשלה.
משה גפני
למה לא לכלול את התיקון הזה במכלול התיקונים לחוק היסוד? נדמה לי שאתה שותף

לתיקונים הרבים שיש בחוק בעקבות הבחירה הישירה של ראש הממשלה.
היו"ר ח' מירום
התחלתי בענין זה כמהלך אישי. אני יודע שיש ועדה שעושה את ההתאמות.
סיגל קוגוט
יש לנו הערה, שאמנם לא כדאי לצורך זה לגייס רוב של 61 חברי כנסת. כדאי לצרף

אותו לתיקונים אחרים. יש תיקון של חבר-הכנסת יהלום בענין השכר, גם לך יש תיקון

לסעיף שכר השרים.
היו"ר ח' מירום
אני לא כל כך שלם עם סעיף השכר.
סיגל קוגוט
הולכים ממילא לעשות מהלך אחר בענין זה ובכל מקרה לתקן את הסעיף הזה, כי יש

חברי כנסת שמציעים ועדה ציבורית.
דורית ואג
כמעט בכל שבוע יש הצעת אי-אמון, לא תהיה בעיה לגייס רוב של 61 חברי כנסת.
שלמה שהם
נאשר את הצעת החוק עכשיו ונביא אותה לקריאה ראשונה. אם בקריאה הראשונה יהיו

61 חברי כנסת, מה טוב; אם לא - נצרף אותה לתיקונים אחרים.
היו"ר חי מירום
ביום שתיערך אחת מהצבעות האי-אמון אבקש מהקואליציה שתסייע בידי להשאיר את

החברים באולם עוד דקה להצבעה על התיקון הזה
דורית ואג
כדאי להציג את התיקון קודם לכן, שתישאר רק הצבעה לאחר האי-אמון, כי אחרת

חברי הכנסת מתפזרים.
היו"ר ח' מירום
נכון.

אני מבקש לאשר את הצעת החוק לקריאה ראשונה. אם יש הערות לנוסח, בבקשה.

סיגל קוגוט;

בסעיף 19 לחוק משתמשים במינוח "להביע אי-אמון לראש הממשלה". אומרים שלא נכון

להגיד "אי אמון ל...", אבל צריכה להיות אחידות.
היו"ר ח' מירום
אם נכון יותר להגיד אי-אמון בראש הממשלה, כדאי להוסיף כאן תיקון גם לסעיף 19.
דנה לביא
שני תיקונים טכניים. בהצעת התיקון חסר מראה המקום. בסעיף המוצע כתוב "1)",
צריך להוסיף
ס"ח התשנ"ב, עמי 214.
בסעיף עצמו צריך לכתוב
בחוק יסוד: הממשלה 1) בסעיף 17 סעיף קטן (א).
סיגל קוגוט
הצעת החוק תעבור לנסחית החוק במשרד.
היו"ר ח' מירום
ההערות חשובות וחשוב שיהיו בפרוטוקול.

אם אנחנו מסכימים שהנוסח "אי-אמון ל..." לא נכון, מוטב שלא נתקן את הצעת החוק

הזאת בצורה המקולקלת אלא נתקן סעיף 19.
דורית ואג
השאלה היא אם סעיפים 17 ו-19 הם היחידים בחוק שבהם מופיע הנוסח "אי-אמון

ל "
סיגל קוגוט
נדמה לי שכן, אבל נבדוק את זה.
דורית ואג
אני רואה שזה הנוסח גם בסעיף 21(א). נראה לי שהתיקון הזה יגרום סיבוך. מוטב

לתקן את סעיף 17 בלבד, אחרת צריך יהיה לעשות סריקה של החוק כולו.
דנה לביא
אפשר לכתוב: בכל מקום בחוק שבו נאמר "אי-אמון ל..." יבוא "אי-אמון ב...".
שלמה שהם
צריך לעבור ולציין סעיף סעיף.סיגל קוגוט;

נעבור על כל סעיפי החוק.

את סעיף 17 נתקן, כי זאת ההצעה של חבר-הכנסת חגי מירום.
היו"ר ח' מירום
אני קובע שאנחנו מעבירים את הצעת החוק לקריאה ראשונה עם התיקונים המתבקשים.

אנחנו מחליטים שבכל מקום שכתוב "להביע אי-אמון לראש הממשלה" ייאמר "להביע אי-אמון

לראש הממשלה".

אילו היו כאן חברי כנסת הייתי עורך הצבעה. אבל היות שאינם, אני קובע בקולי -

פה אחד - שהצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:15)

קוד המקור של הנתונים