ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/01/1998

ועדת משנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת. התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 174

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. כ"ט בטבת התשנ"ח (21 בינואר 1998) שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה; יוסי כץ - היו"ר

ניסן סלומינסקי

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; ועדת משנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994.הוועדה לענייני ביקורת המדינה - 2 -

27.1.98

1. ועדת משנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת. התשנ"ד-1994
היו"ר יוסי כץ
מאחי- וזו ישיבה פורמלית לחלוטין, למרות שחברים לא הגיעו, אני פותה את

הישיבה.

הבר-הכנסת סלומינסקי, זו ישיבה פורמלית למדי, זה יקה שתי דקות, אנחנו רק

צריכים אישור פורמלי.

הכנסת קיבלה תיקון בהוק הכנסת (תיקון מס' 3) בחוק הכנסת, אשר קבע שכאשר

"נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדה מועדות הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה,

בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע שהאישור יינתן על ידי תת-ועדה של אותה

ועדה, אם שוכנע כי טעמים של בטחון המדינה, של יחסי הוץ או של קשרי מסחר בין-

לאומיים מחייבים כי האישור או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד. הוועדה תבחר את

חברי תת-הוועדה; מספרם של חברי תת-הוועדה לא יעלה על חמישה".

אני רוצה להבהיר ולקבל את האישור הפורמלי של מליאת הוועדה, שוועדת המשנה

למערכת הבטחון היא תת-הוועדה למערכת הבטחון; וועדת המשנה לענייני השירותים

החשאיים ותפקידים מיוחדים, היא תת-הוועדה לאותו נושא. במקרה הקונקרטי הזה,

נושאים, דיווחים שמתקבלים בנושא הדיווח האחרון שהתקבל בנושא מערכת הבטחון,

יידון בתת-הוועדה למערכת הבטחון. נושא של נתיב יידון בתת-הוועדה לשירותים

החשאיים ותפקידים מיוחדים.

ניסן סלומינסקי;

מי זו תת-הוועדה לשירותים חשאיים?

היו"ר יוסי כץ;

חברים בה שלושה; עבדך הנאמן, יושב ראש הוועדה; עוזי לנדאו ואפרים סנה

בתוקף תפקידו כיושב ראש הוועדה.

ניסן סלומינסקי;

מאה אחוז.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה. ההצעה אושרה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 05;12}

קוד המקור של הנתונים