פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפווטקול מס' 109

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום ראשון כיח באב התשנ"ז (31.08.1997), שעה 13:00
נכחו
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

דליה איציק

זאב בוים

שמריהו בן-צור

עבד-אלמלאכ דהאמשה

עבד-אלוהאב דראושה

האשם מחאמיד

ענת מאור

ואליד צאדק חאג' יחיא

ראובן ריבלין

מאיר שטרית
מוזמנים
שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המר

סגן שר החינוך, התרבות והספורט משה פלד
משרד החינוך
בן ציון דל - מנכ"ל

פרופ' עוזר שילד - יו"ר המזכירות הפדגוגית

איציק כחן - יו''ר המינהל הפדגוגי

שלומית עמיחי - משנה למנכ"ל

שמחה שניאור - מנהל מינהל הפיתוח

דן גת - פיתוח

אברהם מועלמ - יועץ השר

יאיר סמוכה

חיים פלץ - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אורי אליאל - רפרנט אגף תקציבים

יעקב אגמון - סמנכ"ל מרמ השלטון המקומי

שמואל אבואב - יו''ר ועדת החינוך, מרמ השלטון המקומי
הסתדרות המורים
אברהם בן שבת - מזכ''ל

עפרה דונסקי - משנה למזכ"ל

גד דיעי - מ"מ מזכ"ל ויו''ר האגף המקצועי

יוסי וסרמן - סגן מזכ''ל

אהובה נעמן - דוברת
ארגוו המורים
רן אח - יו''ר

ברכה מציאל - יו''ר המחלקה הפרופסיונלית

רבקה קנריק - דוברת
ארגון הורים ארצי
שי לחמן - יו"ר

ריימונד לדווין

אבי מצנר

משה שיינפלד - יו"ר ועדת בטחון

קרומי אילן

יצחק שפירא - יועץ הוועדה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה בהן
סדר היום
הערבות לפתיחת שנת הלימודים תשנ"ח.הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשנ"ח
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות. ביום שני שעבר קיימנו ישיבה עם

מנכ"ל משרד המינור שבסיומה הוצא הסיכום הבא: "ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה

את הודעת מנכ"ל משח- החינוך, שלרשות בתי הספר יעמדו בשנת הלימודים תשנ"ת שעות

רבות יותר מאשר בתשנ"ז, ומברכת על כך. לדברי מר בן ציון דל סך כל שעות ההוראה של

מערכת החינוך יגדל לעומת השנה היוצאת, כך שסך כל המשאבים של השעות העונזדות

לרשות מנהלי מוסדות החינוך יגדל ובכך יוכלו לתת תשובות פדגוגיות כגון.- יועצים, מורים

במקצועות האומנות, יתמות חינוך ועוד. מתוך כך עולה שסך הכל יועסקו בשנת הלימודים

תשנ"ח יותר מורים מאשר בשנת תשנ"ז".

נציגי הסתדרות המורים, ארגון המורים וארגון ההורים הודיעו שאם במשך הימים

הבאים זה מה שאכן ייעשה בשטמ, בהוראות בכתב ובעל פה, אין שום סיבה שלא לפתוח

את שנת הלימח-ים. כולנו רוצים לפתוח את שנת הלימודים ומודעים לחשיבות, שילדי

ישראל יתחילו ללמוד בצורה מסודרת ותקינה, מה עוד שאנו מאמינים שבשנת הלימודים

הזו יועמקו לימודי הדמוקרטיה והסובלנות וגם לימודי היהדות.

בימים האחרונים קראתי הודעות שונות לעתונות וכן שמעתי את שידורי הרריו

והטלוויזיה בנושא, ואני בוחר להתעלם מכך. אני מבקש משר החינוך, התרבות והספורט

לתת תשובה לאותן בעיות שיכולות למנוע את פתיחת שנת הלימודים מחר. ש- לפני שבוע

כל חיצי הביקורת היו מופנים כלפי הממשלה והאוצר, בימים אלה זה כבר השתנה, משום

שהתקבל מכתב מהממונה על התקציבים, דוד מלגרום, שיום לימודים ארוך מובטח. שלחתי

מכתב לשר החינוך מר זבולון המר והסבתי את תשומת ליבו שלפי החוק שאושר בכנסת ב-

30 ביולי יש למשרדו 60 יום להיערכות והתארגנות. השר יהיה חייב להביא את התוכנית

של יום לימודים ארוך שכוללת את הישובים ובתי הספך לדיון ואישור בוועדת החינוך.

270 מיליון שקלים שהאוצר רצה למנוע ממערכת החינוך עומדים שוב לרשות משרד

התינוך והתרבות והתוכנית של יום לימודים ארוך תידון בקרוב, לפי החוק, בוועדת החינוך.

אני פונה לכבוד שר החינוך והתרבות, לסגן השר ולמנכ"ל המשרד ושואל: האם

ההתחייבות שניתנה כאן בוועדה לפני 6 ימים מתבצעת ? כלומר, אם מספר שעות ההוראה

אכן גדול יותר משנת הלימודים היוצאת ואם מספר המורים גדול יותר. אם השר יתן תשובה

בתרה, חד משמעית ואמינה, אני מקווה ששנת הלימודים תפתח, אם לא תהיה תשובה לכך,

זה יגרום לזעזוע לא רק במערכת החינוך אלא בחברה הישראלית כולה.
עבד-אלוהאב דראושה
נפגשתי עם הרבה מנהלי בתי ספר, בעיקר בסקטור הערבי, שסיפרו לי שקיצצו להם כ-

80 שעות ואילו עתה מחזירים להם רק כ- 8 שעות. יוצא מכך שפיטת להם 3 או 4 מורים,

אך מחזירים להם מורה בחצי משרה.
שר החינוך התרבות והספורט זבולוו המר
מטרת משרד החינוך היא להבטיח ששעות התקן לא יפחתו, בדי שהתלמידים לא יוחת

מבית הספר מוקדם יותר, לעומת השנה שעברה. בגלל הקיצוץ של 800 מיליון שקלים

במערבת החינוך, נאלצנו לקצץ 300 מיליון שקלים משעות התקן, היינו, בשתי שעות תקן

שנאלצנו להוריד מהמערבת השבועית. יש להבטיח חד משמעית שבשנת הלימודים הזו לא

יהיה קיצוץ באף שעת תקן. אני מציע שהבנסת תחוקק חוק שיאסור לקצץ בשעות התקן.
היו"ר עמנואל זיסמן
ישנה הצעת חוק פרטית מו שתידון בחודש נובמבר.

שר החינוך התרבות והספורט זבולוו המת

אני תומו בהצעת חוק מו. חוק מה יבטיח שיהיה הוויבוח אשר יהיה, הוא לא יפגע

בתקן השעות.

אנו צריבים להבטיח שבתקציב שיש בידינו ברגע, ובלי להתייחס ברגע לקיצוץ הצפוי

בתקציב השנה הבאה, לא תיפגענה שעות התקן. אנו צריבים להתחייב ששעות התקן יחזרו

לרמה שהיתה ועל סמר זה מערבת החינוך צריבה לפעול. תקציב משרד החינוך קוצץ ב- 300

מיליון ש"ח, ומצד שני קיבלנו ב- 300 מיליון שקלים ליום חינוך ארוך. יום חינוך ארוך

השנה יהיה מיועדבשנה הראשונה, לפי היושר, לילדים החלשים ביותר. יום חינוך ארוך לא

ייושם בבך מההתחלה, כפי שסברנו, על כל הילדים, אלא על פי שבונות או בתי ספר,

בעיירות פיתוח, בישובי קו עימות ובשבתות מצוקה. מקומות אלו יזכו ראשונים ביום חינוך

ארוך. נכון שתקציב זה מיועד רק לכ-20% מהילדים, אך הוא נזאפשך לנו תוספת מסויימת

מתוך משח- החינוך, כדי לנסות וליישך את ההדורים באופן ששעות התקן יחזרו לרמתם

הקודמת. היות שתקציב משח- החינוך קוצץ וקיבלנו את התקציב של יום חינוך ארוך רק

בשבוע האחרון, עמדנו חסרי יבולת להבטיח משהו ברור יותר בנושא הקיצוץ של שתי שעות

תקן. עתה בשיש לנו את 300 מיליוני השקלים ליום חינוך אתך, אני מקווה שהאוצך

יאפשך גמישות ואנו ננסה להסתדר בתוך התקציב של משרד החינוך. נראה לי שאני יבול

לומר למורים שאנו מתחייבים לא לפגוע בשעות התקן.
ראובן ריבלין
כשאתה אומר: ''שהאוצר יאפשר לנוי, האם כוונתך היא שיש כבך הסכמה לכך עם

האוצר?
שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המר
דיבתו עם האוצר על יכולת גמישות בעניין זה. הנחיתי את מנכ''ל המשרד להוציא גם

מתוך תקציב המשרד כדי להחזיר בכל מקרה את שעות התקן שקוצצו.

יש אפשרות לומר שאני מתחייב שלא יהיה קיצוץ בשעות התקן, ויום מינוך ארוך ייצא

לדרך, אך זה יקח מספר שבועות בדי שכל הנושא יסודר. אס יש לארגוני המורים אמון

בדברים אלו, אני מבקש לפתוח את שנת הלימודים מחר. אם אין אמון בדברי שנת

הלימודים לא תיפתח, אך תוך פחות מחודש תיווכחו שהעניין כן סודך ושנת הלימודים

תיפתת באיחור. השאלה אם כדאי בגלל תקופה קצרה זו להשבית את הלימודים, עד שכל

הנושא יוסדר במחשבים. אני סבור שאני לא צריך את אישור האוצר לשם כך, משום שאנו

יכולים לעשות את הקומבינציה מתוך התקציב של המשרד.אני רוצה להדגיש ששעות התקן יוחזרו וגם יום לימודים ארוך ייושם, אך זה יתעכב

במספר ימים משום שהתקציב הועבר רק לפני 6 ימים.
היו"ר עמנואל זיסמו
היתה קריאה לבטל את תחר המנכ"ל האחרון שביטל את שעות התקן. אני סברתי שלא

צריך לבטל, אלא יש להסתפק בחוזר מנכ"ל חדש. עד היום לא ראיתי שום חחר בנושא זה.

אם במשך ששת הימים האחרונים היו דואגים להוציא חחר חדש, בולם היו רואים שיש אכן

בוונה לבצע את בל מה שבבוד השר אומר עתה.
סגן שר החינוך, התרבות והספורט משה פלד
המסמך המונח עתה לפני יושב ראש הוועדה מדבר בדיוק על דברים אלה.
היו"ר עמנואל זיסמן
מסמך זה חתום על ידי מר יצחק בהן. אם שר החינוך והתרבות מתחייב שכל שעות החקן

יווחרו אפשר להסתפק בבך. אני יח-ע ששר האוצר יקצה את התקציב שראש הממשלה

התחייב לתת למשרד החינוך אך ורק אם משתמשים בו ליום לימודים ארוך, כלומר נזה

שהשר מבקש לעשות זו מניפולציה לטווח קצר, היינו, לדחות את המשבר.
שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המר
לארגוני המוריס יש שתי אפשרויות, ואני לא אומר שאחת עדיפה על השניה: לפתוח

מחר את שנת הלימודים על סמך אמון להתחייבות שלי לגבי שעות התקן ולגבי יישום יום

לימודים ארוך, ואנו אחראים ששני הדברים יופעלו תוך חודש. האפשרות השניה היא לא

להאמין לדברים אלו ובעוד חודש להיווכח שהדברים הם אבן כך, ורק לאחר חודש השבתה

לפתוח את שנת הלימודים.

כרגע אני מתחייב ששעות התקן לא יקוצצו, וכן על יישום יום לימודים ארוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מציע הפוך. אין לחברי ועדת החינוך בעיה שהיישום של יום לימודים ארוך ידווה

במספר חודשים, אך יש להחזיר לאלתר את שעות התקן. הבוקר פניתי לעשרות בתי ספר

ואף אחד מהם לא קיבל הוראה בעל פה או בבתב על החזרת התקנים. בשטח ישנה

אנדרלמוסיה, למרות שהשר טוען שבשישה ימים לא ניתן לבצע את ההוזזרה בכל בתי

הספר, אך לא יתבן שכל כך הרבה בתי ספר לא יקבלו שום הוראה ששעות התקן מוחזרות

למערבת.

יתבן שמשח- החינוך מצפה שהממשלה תקצה עוד תקציבים או שתשנה את עמדתה. יתכן

גם שזהו מאבק בין השר ובין הממשלה להשיג עוד תקציב.
שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המר
זה מאבק ביני לבין הממשלה שלא ראתה בעין נבונה את מה שצפוי להיות, באשר

החליטה לקצץ מתקציב החינוך 800 מיליון שקלים. נאבקתי בתוך הממשלה לשינוי

ההחלטה על קיצוץ של 200 מיליון שקלים בנושא של יום חינוך ארוך. עתה משהוחזר

תקציב זה, אני מודיע לארגוני המורים שהשעות יווחרו מתוך תקציב משרד החינוך.
האשם מחאמיד
האם אפשר להבין מדברי השר שלא יפוטרו מורים?

שר הוזינוה התרבות והספורט זבולון המת

אי אפשר לקצץ בלי קיצוץ, ויכול להיות שיש פיטורים של מורים שאינם קשורים לשעות

התקן. ההתמייבות שלי היא ששעות התקן יוחזרו לרמה שהיתה, בבר במהלך חודש זה.
ואליד צאדק חאג'-יחיא
בישיבת ועדת הווינוו מלפני שישה ימים שמענו נימה אוזרת, ומנכ"ל משרד התינור דיבר

בבטוזון ששנת הלימדרים תיפתח, המורים יווחרו לעבודה ואפילו תתווספנה שעות

למערכת. חיום אנו שומעים נימה אחרת.
בו צית דל
אני מבקש לחזור על דברים שאמרתי בישיבה הקודמת של ועדת החינוך: שעות התקן

יוחזרו במלואן למוסדות החינוך. החל מיום שלישי שעבר, הוחזרו למערכת החינוך 70 אלף

שעות. אך צריך להבין שכדי להיערך לתוספת כזו, זה אורך בדרך כלל ובמקרה הטוב מספר

שבועות. כדי להחזיר מספר כה גדול של שעות בצורה מבוקרת יש צורך במספר ימים

וברגעים אלה השעות ממשיכות לזרום למערכת החינוך.

אין דבר קל יותר מאשר לעמוד לפני מבקרת המדינה או לפני ועדת החינוך של הכנסת

ולהסביר מדוע הוזרמו שעות למערכת בצורה לא מבוקרת. יש לעשות את הדבר בזהירות,

מה גם שמרבית השעות עד לרגע זה כבר הוחזרו למערכת החינוך. המורים שפוטרו יושרו

לעבודה משום שכדי למלא את השעות אנו זקוקים למאגר המורים שפוטרו.

אני מבקש שוב להדגיש שכל אותן השעות שנלקחו ממערכת החינוך הוחזרו עד השעה

האחרונה ואפילו למעלה מזה. אני מבקש לאפשר למשרד החינוך לסיים את עבודתו, כי

ניתנו לנו רק 6 ימים כדי לסיים את העניין ולכן יכול להיות שבתי ספר מסויימים עדיין לא

קיבלו הודעה על החזרת השעות. אפשר עתה להחליט על שביתה, אך בעוד כמה ימים

יסתבך שהשעות נמצאות בתוך המערכת.

שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המה

החזרת שעות התקן לא יכולה להיעשות בצורה לא מבוקרת ואוטומטית, אך ניתן

להוציא הנחיה כללית שאומרת ששעות התקן לא יקוצצו.
בו ציון דל
זו ההנחיה שניתנה למנהלי המחתות ובשעות אלו היא מיושמת.
היו"ר עמנואל זיסמן
הדברים הללו לא נאמרו רק לפני שישה ימים, ואני מרגיש שהוליכו אותי שולל. שר

החינוך ומנכ"ל משרדו יכולים לומר שחם לא הצליחו לעמוד בהתחייבות שנתנו לפני שישה

ימים, אך הם מתחייבים לקיימת היום. אני מרגיש שאולי הם מעוניינים ששנת הלימודיס

לא תיפתח כדי להשיג משאבים, לתקן דברים ולכפר על שגיאות. השר הוביל את המאבק

עד לפני שבוע, עד שהאוצר נתן את החקציב ליום לימודים אתך.
שר החינוך, התרבות והספורט זבולון המר
מר יצחק כהן הוציא חוזר בנושא זה, והוא שהוציא את כל המחרים עד היום, אך משום

מה היום הוא פסול בעיניך.

יושב ראש הוועדה ציין שלי, כשר החינוך, היה מאבק עם האוצר כדי לקבל יותר כסף,

זה אכן היה כך. המאבק נועד בדיוק לדברים שעתה מדברים עליהם ולא לצרכים אחרים. עד

לפני שבוע היה מאבק גדול על החזרת התקציב ליום לימודים ארוך, ונכון שלא ביקשתי

מעבר לכך, משום שסברתי שאנו במשרד החינוך נחרוק שיניים ונקבל את הקיצוץ, משום

שהוא כבר אבוד ויש להיאבק על התקציב הבא.

המאבק שלי התרכז כדי להחזיר את התקציב של יום חינוך אתך, משום שידעתי שזה

נותן לי מרווח של יותר שעות כדי ליצור במערכת את האפשרות לא לקצץ בשעות התקן.

במאבק על יום חינוך ארוך הצלחנו מאח- ויש לשבח על כך.
ענת מאור
זו אחיזת עיניים.
שר החינור, התרבות והספורט זבולון המר
איני סבור שהעובדה שילד חלש יוכל ללמוד שעתיים נוספות כל יום היא אחיזת עיניים.

אני שוב מודיע ששעות התקן לא יפגעו ויום חינוך ארוך ייצא לדרך. במהלך החודש

דברים אלו יבואו לידי ביטוי מלא.

במידה ולא מאמינים לדברים אלו קיימת האפשרות לשבות.
ראובן ריבלין
השתתפתי בישיבה הקודמת והייתי מעורה יחד עם יושב ראש הוועדה בכל המהלכים

שהיו בין הישיבות. אין ספק שכדי שאפשר יהיה להחזיר את השעות שקוצצו זקוקים ל- 250

מיליון שקלים, וכדי ליישם את יום חינוך ארוך צריך 270 מיליון שקלים. לפיכך אין ספק

שלא ניתן לעשות את שני הדברים הללו בתקציב של 300 מיליון שקלים.

שוחחתי עם ראש הממשלה בעניין זה ונשאלת השאלה אם נלך כמנהג מסורת ישראל

ונאמר "הושיעה נא" פעמיים לפני שנתחיל ב"הצליחה נא" בפעם הראשונה. אפשר לומר

ששעוח התקן הן בחשיבות עליונה בין אם הם יהיו על חשבון התקציב הרגיל, או אם הם

יהיו על חשבון התקציב של יום לימודים ארוך. יש לי חשש כבד שיש הבדל בפרשנות חוק

יום לימודים ארוך בין יושב ראש הוועדה וחבר הכנסת מאיר שטרית מצד אחד, לבין

הפרשנות שנותן משרד החינוך לחוק. היינו, בין החוק כלשונו לבין מימצאי אדלר כפי

שפורסמו.
מאיר שטרית
היום כבר אין חילוקי דעות.
ראובן ריבלין
גם היום, כאשר באים ואומרים שבבית ספר אחד כן יתקיים יום חינוך ארוך ובאחר לא,

יש יותר מימוש של רעיון אדלר מאשר מימוש של חוק יום חינוך ארוך.
שר החינוך התרבות והספורט זבולון המר
דו"ח אדלר קבע שיש לקחת מספר תלמידים מהכיתה ולתת להם יותר שעות. אדלר לא

רצה שיום לימודים ארוך יהיה גורף, וגם אנו לא, אר המטרה היא שתוך 10 שנים זה יהיה

גורף, היינו, לכל התלמידים. כיום אנו מבקשים שהחוק יחול על עיירות פיתות ושכונות

מצוקה.
ראובן ריבלין
נוכחנו לדעת שגם בנושא שנוי במחלוקת תגיעו יחמי החוק וממשיכי רעיון אדלר

לפשרה. לכן יש לדעת את העובדות לאשורן: יש רק פעם אחת 270 מיליון ש"ח. שר החינוך

אומר לארגוני המורים וההורים שזה לא משנה מהיכן הוא לוקח את 270 מיליון השקלים

משום שהוא יגיע לאותה תוצאה שהם שואפים אליה, שכל שעות הלימררים יוחזרו.

דיברתי עם ראש הממשלה ועדיין לא קיבלתי תשובה ממנו, אך צריך לדעת שהקיצוץ

הוא קיצוץ ותקציב הממשלה הוא תקציב, ולכן קודם כל צריך לדאוג למה שקיים. השאיפה

צריכה להיות להחזיר את מצב שעות הלימודים לרמה של תשנ"ז ואני רואה זאת כלגיטימי

לומר שהתקציב של יום לימודים ארוך צריך להיות גמיש ולממש אותו גם במסגרת הפשרה

בין יחם החוק לבין הרעיון של משרד החינוך. אה הדברים הללו אומר שר החינוך, אך לא

זה מה שאמך משרד האוצר כאן. יש להרים כל מסך קיים, ושראש הממשלה צריך ילחץ על

האוצך כדי לתת את הגמישות למשרד החינוך.
שך החינוך, התרבות והספורט זבולון המר
משרד החינוך יגייס מתוך תקציבו תוספת כך שלא צריך לקבל את הסכום רק מחקציב

יום חינוך אתך.
דליה איציק
יושב ראש הוועדה צודק שהיתה אינפורמציה אחרת ממה שנשמעת כאן היום, ומכאן

סיבת החשדנות שמצויה אצל חברי הכנסת וגם אצל ארגוני המורים וההורים. אני לא

מאחלת לאף שר חינוך לעמוד בסיטואציה שאתת אדוני השד עונזד בה היום. מצד אחד

מאוד רוצים לפתוח את שנת הלימודים, כי זה בעצם מבחן שחשוב לכולם לענווד בו, ומצד

אחר אתה לא רוצה להיות השר המקצץ. מה עוד שצריך לומך ביושך, שאתה בא אחת

ממשלה שנתנה הרבה למערכת החינוך, ומכאן המטבך החד והקשה להורדה בתקציב.

בצדק התייצב שר החינוך לצד החינוך ולצד המורים, אך אני לא חושבת שצריך לרתום

אותם, בי פעם זה עובד בעד ופעם זה עובד נגד. מצפים משר החינוך שהוא איש עם כח

פוליטי שילחם נגד הקיצוץ, כי איך יתכן שהשר יצר משבר בממשלה על דברים פחותים

מזה, כמו למשל בנושא מנכ"ל משרד הדתות ואף ניצח באותו משבר. היה כבר קיצוץ גדול

באמצע השנה ואני סברתי ששר החינוך צריך היה לעמוד בראש המאבק, מה ערר שיש לו

גב חזק בוועדת החינוך, גיבוי שאינו מפלגתי ופוליטי. בעניין החינוך אין מפלגות ויש לובי

מכל המפלגות שהולך וגדל ואני לא מבינה מדוע השר צריך להיות במצוקה.שר החינוך הציג ביושר רב את האפשרויות שניצבות בפני ארגוני המורים והמורים

לפתיחת שנת הלימודים. אך שר החינוך שוגה משום שהוא לא יעמוד בציפיות, ובעוד חודש

יתברר שהוא לא עמד בציפיות למרות הגיבוי שהוא קיבל מוועדת החינוך.

אני מציעה ששר החינוך לא יישב בוועדה כאשר תתקבל ההחלטה אם לפתוח את שנת

הלימודים, כי זה לא נכון מבחינת מינהל תקין. שר החינוך ביקש מהוועדה לתמוך בפתיחת

שנת הלימודים מחר או לדחות זאת, ואני אומרח שבצדק יש חשדנות רבה מאוד של מנהלי

בתי הספר בהבטחה זו. אני קוראת לשר החינוך להשתמש בכח הפוליטי הרב שיש בידו ולא

להיות השר המקצץ.
אברהם בו-שבת
ההחלטה של המורים לפתוח את שנת הלימודים אינה צריכה לט:וע מכך שאנו תחשים

אמון לשר או לא, משום שאנו רוחשים לו את מלוא האמון. יש לפזר את הערפל ששורת

החינוך קוצץ בצורה חמורה ביותר, נכון שהיה הישג רציני של יום חינוך ארוך, אך הוא

מסיח את הדעת מן הקיצוץ בשעות התקן. כשמדברים על תקנים יש לזה שתי משמעויות:

תקנים של שעות הלימוד בכיתה, אך בית הספר אינו חי רק משעות הלימוד בכיתה, אלא חי

על מערכת ערכים, יתמות, מדע וטכנולוגיה, סיפריות ונושאים שנותנים את המשמעות של

מוסד חינוך. מוסד חינוך אינו גיר, לוח, מורה וכתלים. במוסד חינוך ראוי שיהיו יתמות

חינוכיות ויצירתיות, אחרת אין לו ערך כמוסד חינוך. בדברי השר והמנכ"ל לא שמענו אף

מילה שהיא מעבר לשעות הלימוד של בית הספר, הרי מימלא לא יוכלו לקצץ כשעות

הלימוד, כי לא יוכלו להחזיר את התלמידים הביתה מוקדם מהרגיל.

יש שירותי חינוך חיוניים וחשובים ביותר בתוך בית הספר. איני יכול להסכים שצריכים

שבועות כדי להזרים את השעות לבתי הספר. אני מאמין לשר החינוך ולמנכ"ל משרדו ואין

שום מניעה להורות היום לבתי הספר שלא חל שום שינוי בשעות התקן, והמצב יהיה כמו

בשנת הלימודים הקודמת.
שמריהו בו-צור
יש הצהרה של השר והמנכ"ל, שאומרים ששעות התקן יוחזרו ושגם המורים יוחזרו

לעבודתם. האם זה לא יכול לספק את ארגוני המורים ?
אברהם בן-שבת
זה לא מספק משום שמשרותיהם של המורים אינן בנויות. אם שעות התקן שיוחזרו באות

על חשבון התקציב של יום חינוך ארוך זה יהיה חטא כלפי עצמנו וכלפי התלמידים לפתוח

את שנת הלימודים ולאפשר קיצוץ דרסטי בחינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
אלה לא היו הדברים שלך בישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת תמכתי בדבריך ולמעשה

ההחלטה שהתקבלה לא היתה רק של מנכ"ל משרד החינוך אלא היתה בתמיכתה מזכ"ל

הסתדרות המורים הסכיס שאם 70 אלף שעות מוחזרות למערכת, פועל יוצא של זה שכמה

אלפי מורים יוחזרו למעגל ההוראה. אם השעות שקוצצו לפי חתר מנכ"ל האחרון יוחזרו

למערכת ובהתאם לכך גם יוחזרו המורים למערכת ויש לכך התחייבות של השר, לא יכולות

להיות מעבר לכך כל דרישות. אין לקשור עתה את פתיחת שנת הלימודים למאבק שעוד

צפוי להיות נגד הקיצוץ שיהיה בתקציב החינוך.

אם הדבר הזה ייושם ויהיו לכך ערבויות ובטחונות, האם זה יספק את ארגוני המורים ?
אברהם בו-שבת
זה יהיה מספק אם התקנים יוחזרו במלואם ותהיה התחייבות כתובה שזה יתבצע בזמן

סביר. כמו כן צריכה להיות התחייבות בלתי חתרת שכל המורים שעבדו בשנת הלימודים

הקודמת יוחזרו למערכת.

יש לי אמון בשר החינוך, אי יש לי התחייבות כלפי חבריי המורים, ואיני יכול לומר

להם שעליהם לחכות שישה שבועות עד שהם יוחזרו לעבודתם. אם תהיה התחייבות

שיוחזרו כל התקנים וכל המורים שעבדו בשנת הלימודים הקודמת יחזרו לעבודתם, ואם הם

לא יחזרו לאלתר משכורותיהם בטוחות, אני אסכים לפתיחת שנת הלימודים מחר.
רן ארז
הבעיה מורכבת משתי בעיות משנה ואחת תלויה בשניה. בחח-ש מאי הכחנו על סכסור

עבודה נגד הקיצוץ בתקציב. לא נאבקנו אז ולא לפני שבוע על יום לימודים ארוך, אנו

נאבקים נגד הקיצוץ ולא מוכנים לתת לזה יד, כי אנו רואים בזה סכנה גדולה ביותר.

מחובתנו להתריע ושכולם ידעו שזה אחד הדברים החשובים ביותר שיש, כי ההון האנושי

הוא המשאב החשוב ביותר שיש למדינת ישראל.

שר החינור והתרבות אומר שהוא מחזיר למערכת שעות, פועל יוצא מכך הוא ביטול

פיטורים והשלמת משרות. אם השעות האלה חחרות למערכת המשמעות היא שיש להחזיר

את המורים, לפיכך מה מפריע לשר החינוך ולמנכ"ל המשרד להתחייב באופן שאינו

משתמע לשתי פנים. אנו שמענו התחייבות שישתדלו ושיעשו כל מאמץ, אך בין זה לבין

התחייבות בפועל שכל המורים אשר פוטרו יחזרו לעבודתם, יש מרחק. אם אין התחייבות

כזו זה מעורר אצלנו חשד שאולי יש כאן עוד מילכוד כלשהו.

כבר לפני ימים רבים אמרנו שאנו רוצים לפתוח את שנת הלימודים אם נקבל אח אותה

ההתחייבות, כי אנו יודעים שלא נוכל לצפות ממשרד החינוך לקבל אישורים על כך שכל

מורה ומורה יוחזר לאלתר, כי זה לוקח זמן, אך נוכל לקבל התחייבות שחמורים יוחזרו

ושהמשרות יושלמו. לא קיבלנו התחייבות מו ואני מתאר לעצמי מה הסיבה. שר החינוך

והמנב"ל באמת מאמינים בכך, אך כשמדובר בתקציבים יש גורם נוסף שצריך להתוזשב בו

והוא משרד האוצר. משרד האוצר יכול ומסוגל לטרפד כל דבר, כי אם משרד האוצר לא

מאשר להעביר תקציבים מסעיף לסעיף במשרד החינוך, שר החינוך עם כל המאמצים

שיעשה לא יוכל לעמוד בהתחייבות שלו. אנו גם חרדים לכבודו ומעמדו של שר החינוך, כי

הוא ראש הפירמידה החינוכית במדינת ישראל.

אנו מבקשים שבנוסף להתחייבויות של שר החינוך, תהיה גם התחייבות והסכמת משרד

האוצר, אחרת הוא לא יוכל לעמוד בזה. אם נקבל את הסכמת משח- האוצר נפתח את שנת

הלימודים גם אם הבעיות ייפתרו בעוד 6 שבועות. לצ'יק זה צריכה להיות חתימה נוספת,

לא רק של משרד החינוך.

לא ביקשתי להחזיר עשרות אלפי מורים שפוטרו וכן מורים בנסיון. מדובר ב- 500 מורים

שנפגעו, חלקם פוטרו או שהיקף משרתם קוצץ בצורה דרסטית. חלק גדול מהמוריס הס

בחטיבות הביניים וחלק אחר הם מורים טכנולוגיים בחטיבות העליונות. מערכת החינוך

העל יסודית מקבלת מכות משני כיוונים: קיצוץ יזום של הממשלה וכן קיצוץ של העיריות.

כאשר העיריות מצויות בגירעון הדבר הראשון שהן עושות כדי לאזן תקציב הוא קיצוץ

בחינוך.
שי לחמו
ארגון ההורים הארצי השבית ב- 18 ביוני את מערכת החינוך, שביתת אזהרה בת יום

אתד, נגד הקיצוצים המתוכננים בשנת הלימודים תשנ"ח. מאז נפגשנו מספר פעמים עם שר

החינוך ועם מנכ"ל משרדו. אני חייב לציין שקיבלנו אז את אותן הבטחות שאנו שומעים

היום. ב- 4 באוגוסט הובטח לנו שכבר לפני מספר ימים יצאה הוראה למנהלי המחתות

בדבר החזרת בל שעות התקן וסלי הטיפוח, כלומר, ההוראה בבר ירדה לשטח והיא תופיע

תוך מספר ימים על צגי המחשבים.

בישיבת ועדת החינוך בשבוע שעבר, על פי בקשת יושב ראש הוועדה, מנכ"ל משרד

החינוך נתן התחייבות מפורשת שהשעות יוחזרו. אנו וארגוני המורים הסכמנו להמתין שבוע

ימים, כי ניתן לנו להבין כי בימים אלה יתרמו כל שעות התקן וסלי הטיפוח לבתי הספר.

בימים האחרונים היינו בקשר וקיבלנו פניות מעשרות הורים, מורים ומנהלים, שהמצב

בשטח הוא עגום ותמור ביותר, וקיים פער עצום בין הבטתות שניתנו לביצוע בשטח.

מאז התחלנו במאבק עמדתנו ברורה. מבחינתנו, פתיחת שנת הלימודים תשנ"ח מותנת

בהחזרת כל שעות התקן וסלי הטיפוח, שאליהם בבוד שר החינוך לא התייתם. כאשר כל

השעות וכל סלי הטיפוח יוחזרו בפועל לבתי הספר, אין מבחינתנו מניעה לפתוח את שנת

הלימח-ים.
מאיר שטרית
אני תומך בפתיחת שנת הלימח-ים ללא שוס תנאי. אני מתנגד לאי פתיחת שנת

הלימודים על ידי גורם כלשהו, כי לאף אחד אין את הזכות להטיל את העונש הזה על

ההורים והלילדים. אני מזהיר את ארגוני המורים וההורים, שאם מכל סיבה שהיא

הלימודים יושבתו, הזעם של הציבור יהיה נגדם, בי אף אחד לא אוהב שילדיו נשארים

בבית אחרי חופשה של חודשיים. גם כראש עיר, מעולם לא הסכמתי להשבתת הלימררים

בראשון לספטמבר. בלי קשר לוויכוח על התקציב, שנת הלימודים צריכה להיפתח וכד בבד

להמשיך את הוויכוח והמאבק.

שר החינוך אמר בצדק שהקיצוץ שהיה השנה כבר נעשה, והמאבק יהיה על הקיצוץ

שיהיה הרבה יותר גדול בשנה הבאה. כל מי שטובת החינוך לנגד עיניו צריך להיערך

למאבק בקיצוץ תקציב השנה הבאה. הקיצוץ של השנה הוא עובדה מוגמרת ואני לא מקבל

את התפיסה שאי אפשר לקצץ שום מורה או שום שעה, משום שיש שערת מיותרות במידה

ויש כתות שנסגרות.

הוויכוח הוא לא על קיצוץ, אלא על איפה מקצצים. אין לי ספק שתפקיד משח- החינוך

הוא לנסות להבטיח שהקיצוץ לא יחול על שעות התקן הבסיסיות, אלא בדברים אחרים.
לדוגמא
איני חושב שהכרחי, אם נמצאים במצוקה, לפתוח השנה מינהל לחינוך ערכי

שעולה 70 מיליון שקלים. איני סבור שהכרחי שיהיה סל טיפוח באותם ישובים שבהם

יופעל יום חינוך ארוך, כי ניתן לכסות את כל הטיפוח באמצעות שעות יום חינוך ארוך.

יתכן שזה הזמן לבטל את כל התקציב של קרן קרב, שעבדה בצורה מאוד פרטנית.
דליה איציק
קח קרב זה הדבר הטוב ביותר שקרה במשרד החינוך מאז ומעולם.
מאיר שטרית
אני מצהיר שאין ויכוח ביני לבין משרד החינוך על דרך הפעלת יום חינוך ארוך. הדבר

נקבע בחקיקה ויש בינינו תמימות דעימ מותלטת על היישום. נכון לעכשיו איני יודע היכן

יופעל יום חינוך ארוך ואיני רואה אסון אם יתחילו להפעיל את החוק בערר מספר חודשים.

אני מוכן להקדיש לכך את כל הזמן הדרוש כדי להפעיל את החוק כהלכה. אני מאמין שאם

מצד אחד מקצצים במקומות הנכונים וחוסכים איפה שצריך לחסוך מצד שני, אפשר להחזיר

את שעות התקן במלואן, ועדיין להפעיל את יום חינוך ארוך במתכונת המתוכננת שלו. אם

שר החינוך ומנכ"ל משרדו אומרים בדיוק כך אין לנו שום סיבה להטיל ספק בדבריהם. יש

לתת להם הזדמנות לפתוח את שנת הלימודים ולראות את התוצאות בחררשים הקרובים.

המאבק הגדול צריך להיות נגד הקיצוץ בתקציב השנה הבאה, ואני, כיושב ראש

הקואליציה, מצהיר שאני אעשה כל מה שאפשר שתהיה הידברות בינינו לאוצר ושהפגיעה

בחינוך תהיה אפסית. אני מאמין שניתן לקצץ בתקציב בלי לפגוע בדברים העיקריים.
שמואל אבואב
לגבי 70 אלף השעות ששר החינוך אמר שהוא יחזיר למערכת החינוך, יש להאמין לכך

ואין צרך בשום הוכחות בכתב. שעות אלה נלקחות מיום חינוך ארוך ולכן אני מציע שנקבל

החלטה שאין לנו כוונה שיום חינוך ארוך יהיה על חשבון מערכת החינוך כולה במדינת

ישראל. צריך להיות מודעים ששעות אלו יוחזרו ממכסת התקציב של יום חינוך ארוך ולא

ליצוך משבר בעוד חודש. גם חבר הכנסת מאיר שטרית אינו רוצה שיום חינוך ארוך

במתכונתו יהיה על חשבון קיצוץ במערכת החינוך במדינת ישראל.
מאיר שטרית
יום חינוך אתך לא נועד כדי לתת תשובה לקיצוצים, אלא תשובה לאוכלוסיות החלשות

במדינה.
אברהם בו-שבת
בקיצוץ הנוסף יוצרים עוד שכבות אוכלוסיה חלשות.
שמואל אבואב
אנו צריכים לקבל החלטה בעיניים פקוחות, היות והסעיף התקציבי של 70 אלף השעות

הוא מיום חינוך ארוך ולא משום תקציב שמשח- האוצר החזיר למערכת החינוך. יש לדעת

עובדה זו בכדי שלא ניצור משבר בעוד חח-ש כאשר יתברר שהכסף אכן יצא מיום חינוך

ארוך. היות שזה חוק צריך ליצור שינוי כדי שיום חינוך ארוך יתחיל בתשנ"ח במתכונת

מצומצמת יותר, העיקר ששנת הלימודים הכללית לא תיפגע.
ענת מאור
אין ויכוח ששורש הרע הוא בעובדה שיש קיצוצים בתקציב החינוך. זהו דבר חמוך ובזה

מאוחדים כל חברי הכנסת מכל גוני הקשת. אין ספק שמה שהצליחו לעשות ראש הממשלה

המנוח יצחק רבין ושר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין, ממשלה זו לא מצליחה לעשות

והיא פוגעת בדבר החשוב ביותר. חינוך ללא השקעה לא יכול לצמוח.לא יכול להיות שוועדת החינוך תחליט ששנת הלימודים תפתח בכל מחיו. יש צדק

בדברים של חבר הכנסת ראובן ריבלין שיש לנו 270 מיליון שיח בלבד, לכן או שניתן

להחזיר את גזל השעות או להפעיל את יום חינוך ארוך. אין אפשרות לעשות את שני

הדברים יחד וכל נסיון לומר שקודם נפתח את שנת הלימודים ואחר כך נחזיר את הכסף

ליום חינוך ארוך יהיה הטעיה.

אני חושבת שארגוני המורים וההורים צודקים בתביעתם, ואין זו בעיה של אמון אישי

בשר החינוך. יש הגיון לוגי באי יכולת לקבל את הצעת שר החינוך מהטעמים הבאים: סל

השעות היה צריך להיקבע כבר בתודש מאי ולא בחודש אוקטובר. מורה צריך להכין את

השיעורים במשך חודש אוגוסט, ואילו כאן נעשים הדברים בצורה חובבנית שלא ניתן

לתארה. אם מורה לא יודע בחודש מאי היכן הוא ילמד, כך תיראה גם שנת ההוראה שלו.

12 אלף מורים, באשמת המערכת, לא יודעים היכן הם יהיו, ולא ניתן להכניסם רק בחודש

אוקטובר לעבח-ה, כי זו תהיה חובבנות.

שר האוצר אישר תקציב ''צבוע'' רק למטרה אחת - ליום לימודים ארוך. אני מציעה

להיענות מיד לפניית ארגוני המורים וצרכי המערכת, כי לא יתכן שיד אתת תקצץ ויד

שניה תצבע תוספת. בוועדת החינוך נפלה החלטה שקודם כל מחזירים את מה שקוצץ ורק

אחר כך נותנים ליום חינוך ארוך. אני מציעה לא לסגת מהחלטה זו, ולכן הפניה של שר

החינוך לתת לו אשראי אינה עומדת במבחן המינהל של הממשלה, כי ההסדר הזה 'צבוע".

כבוד השר מבקש אמון אישי, אך באותה פניה פנו אלינו גם בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.

כשמדברים על חינוך ערכי ועל היתידה לדמוקרטיה, אין שום מיכה לא לקבל החזר מיידי

של 70 אלף שעות ולהחזיר לעבודה 12 אלף מורים. ישנו כלל פשוט שהתחייבויות צריך

לקיים, שלצערי ראש הממשלה מתעלם ממנו ולא מכיר בו, אם כך מדוע אנו צריכים לקבל

התחייבויות שאנו יודעים מראש שלא תמומשנה.
האשם מחאמיד
אני רוצת להביע צער רב שביום האחרון לפני פתיחת שנת הלימודים אנו מדברים על

נושא כאוב וחשוב זה. כששמעתי את דברי שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך, ומצד שני את

ארגוני המורים כביכול זה נשמע זהה, אך אם נעמיק בדברים יתברר שיש פערים גדולים,

משום שיש הבדל בהגדרה של מה הם תקנים. לדוגמה נאמר לי ששעות יעוץ כבר לא

קיימות, אלא נכללות בשעות הנהלה, כלומר, רק אם המנהל יתן יערן. דבר זה מתמיה אותי

מאוד משום שיעוץ, כפי שאני למדתי, הוא מקצוע לכל דבר ולא שעות הנהלה.

אם השר יגדיר מה הן שעות התקן ותהיה לכך הסכמה, אני בהחלט מאמין לשר החינוך

והתרבות.
עבד-אלוהאב דראושה
אני מעריך את המאבק של שר החינוך בתוך הממשלה ואת תמיכתו בארגוני המורים

וההורים. היום שמענו משר החינוך הצהרה ברורה בקשר לקיצוצים שאני מקווה שאכן היא

תתבצע. הצהרה זו מחייבת הצהרה נוספת של השר, שכל המורים שפוטרו יוחזרו ממחר

לעבודתם. אם תהיה הצהרה מו בנוסף להצהרה ששעות התקן יוחזרו, אני יכול לומר

שארגוני המורים, ההורים ואנו יכולים להיות שבעי רצון ולפתוח מחר את שנת הלימודים.

הצהרה ששעות התקן יוחזרו ללא הצהרה שהמורים יחזרו לעבודתם לא יכולה להתקבל.

אני ממליץ לשר החינוך שתהיה נוסחה מו שתאפשר את פתיחת שנת הלימח-ים.
מאיר שטרית
מידיעה שקיבלתי עתה, כממלא מקום יושב ראש הבנסת, נראה לי שאנו טוחנים מים,

משום שקיבלתי בקשה לחתום על הפגנה מחר של הסתדרות המורים מול הכנסת על

הקיצוצים בחינוך.
אברהם בו-שבת
אם החל ממחר כל המורים שפוטרו יחזרו לעבודה ומשכורותיהם והיקף משרותיהם

מובטחים, גם אם עדיין לא שובצו, לא תהיה הפגנה.
ואליד צאדק מאגי יחיא
לו שר החינוך והתרבות זבולון המר ומנב"ל משרדו היו אומרים שסל השעות והתקציבים

הם ברשות בתי הספר, הייתי ממליץ לארגוני המורים לקבל זאת מתוך אמונה בהבטחתו של

השר. אך יש הבדל בין הנימה שהיתה בישיבת ועדת החינוך לפני 6 ימים לבין הנימה

בישיבה היום. אז לא דובר שישנו תהליך של הזרמת השעות במחשבים, אלא היה סיכום

שמחזירים אח שעות הלימודים מיד עם תחילת שנת הלימודים. אך היום יש משהו מסתורי

בנימת הדברים שמקורו כנראה בדברים בין משה- החינוך ובין משח- האוצר וראש

הממשלה. לפיכך יש מקוס לספקות ואיני מדבר על הנורמה שישנה היום שמילה של ראש

הממשלה אינה מילה והסכם אינו הסכם, ואין זה משנה אם זה בעניינים פוליטיים או

בעניינים של חיי היום יום.

זכותם של ארגוני המורים שידברו אליהם בצורה ברורה, כי הם בעמדה אחראית והם לא

יכולים לחזור ללימודים כאשר הדברים אינם ברורים, למרות שעקרונית אני נגד שביתה

ואפילו נגד שביתה במגזר הערבי. השביתה היא אמצעי להחזרת כל הזכויות למערכת

החינוך ואולי לא ניתן להימנע מכך.
שמריהו בן-צור
לאחר שהאווירה עתה נוחה ושקטה יותר ולאחר ששמענו הצהרות מצד ארגוני המורים

ומנציגי משח- החינוך, אני מציע שכל הצדדים ישבו יחד על בסיס הדברים ששמענו

מהמנכ"ל, ולנסח סיכום בכתב שיאפשר את פתיתת שנת הלימח-ים.
זאב בוים
אני חושב שארגוני המורים מבינים היטב מה המשמעות מבחינה חינובית לאי פתיחת

שנת הלימודים. לאור הצעתם של מר בן שבת, מר רן את ונציגי משרד החינוך ניתן למצוא

את הדרך ששנת הלימודים תיפתח במועד. מאחר שנציגי המורים מוכנים להתייחס ברצינות

להבטחות שר החינוך, יש מקום לעשות עתה מאמץ ולהיכנס למו"מ ולא לחזור להיסטוריה

של הדברים.
רן ארז
בדברי הראשונים אמרתי שמשהו האוצר צריך להיות שותף במידה מסויימת לסיבום

שיהיה בינינו. אני חושב שבמידה רבה המשבר הזה משבר יזום על ידי משרד האוצר,

שאולי הם עושים זאת בכוונה כדי לאותת לכל האיגודים המקצועיים שהם מצליחים לשבור

את המורים, ולאותת לשאר השרים שחם יקצצו גם אותם כמו שקיצצו את שר החינוך. אולי

יש אינטרס שאם נשבות שבוע או שבועיים הם יחסכו תקציב כדי לתת אותו לעמותה

כלשהי.

אני חושב שמשרד האוצר יעשה הכל על מנת להכשיל כל הסכם שנגיע אליו, כי על פי

מה שאני יודע לא ניתן להתחייב התחייבויות כספיות, ואפילו לא להעביר תקציב מסעיף

אחד לאחר בתוך המשרד, בלי אישור של משרד האוצר. לכן גם אנו נגיע להסכם יתכן מאח-

שבסופו של דבר משח- האוצר יגיד שהוא לא מאשר את ההסכם.
שר החינור, התרבות והספורט זבולון המר
הצעתו של חבר הכנסת שמריהו בן-צור מתקבלת על הדעת, אם אפשר שכל הצדדים

ידונו על הבעיות, ניתן להגיע ליישור ההדורים.

אני מבקש להבהיר את הדברים שנית כדי שלא תהיה טענה שהיטעתי את ועדת החינוך:

א. אני חושב שזה לא דבר שלילי אם המדינה מחליטה לחזק את החלשים ביותר שעות.

זהו מסר נכון שגם המורים צריכים להתחשב בו, כי בשנה הראשונה ליישום יום חינוך ארוך

מדובר על החלשים מאוד בעיירות פיתוח, שכונות ויישובי מצוקה.
מאיר שטרית
בתקציב של 19 מיליארד שקלים של מערכת הווינוך, אפשר בהחלט לעשות תיאומים

תקציביים מבלי לפגוע ביום חינוך ארוך.

שר החינור, התרבות והספורט זבולון המת

היה קיצוץ בתקציב ובאותה עת התמזל מזלנו שהשגנו התחייבות להחזיר תקציב כמעט

זהה לחלשים, כלומר, התקציב ליום חינוך ארוך לא בא במקום הקיצוץ בשעות, אחד לא בא

על חשבון השני. משרד החינוך צריך גמישות כדי שיוכל לתמרן בתקציבים שלו.

ב. כשאני מדבר על תקן אני מדבר בגדר היכולות ולא על חלומות. מדובר בתקן השעות

הבסיסי, שתלמיד לא יחזור מוקדם יותר הביתה. איני מדבר על שעות שהולכות למורה

לקישוט וכד'. אני אתמוך בחקיקת חוק בכנסת כדי שאף ממשלה לא תוכל לגעת בשעות

התקן. את התקן הבסיסי אני אגייס מתוך התקציב של משרד החינוך ולא אכנס לפירוט

מאילו סעיפי תקציב.

אם ארגוני המורים מוכנים לקבל את הנוסחה ששעות התקן הבסיסי יוחזרו, שתלמיד לא

ילמד פחות מבשנה שעברה והכיתה לא תהיה יותר צפופה ממה שהיה. וכן לדעת שאנו

הולכים כשני המסלולים של גם לחזק את החלשים וגם להחזיר את שעות התקן, אפשר

להגיע להכנה וכיתד להצליח.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבקש להציע הצעת החלטה ומקורה שתתקבל פה אחד:

ועדת החינוך קוראת למורים ולהורים לפתוח מחר את שנת הלימודים כסדרה, למרות

עמדתם הצודקת נגד הקיצוצים ופיטורי המורים. קריאת הוועדה מתבססת על הבטחת שר

החינוך והתרבות להחזיר את התקנים המקוצצים ובעקבות זאת להחזיר את המורים לעבודה

בהקדם.
שר החינווך התרבות והספורט זבולוו המר
אני מתכוון לתקן הבסיסי. אם התלמיד חתר באותה שעה כמו בשנה שעברה, ובזה שהוא

לא מקבל טיפוח, קישוט ובדי הוא תורם שילד חלש מקבל עוד שעתיים, אין בכך שום אסון.
היו"ר עמנואל זיסמן
המשך הסיכום יהיה: קריאת הוועדה מתבססת על הבטחת שר החינוך להחזיר את

השעות שקוצצו בחחר המנכ"ל מאפריל 1997. בעקבות כך מוריס יוחזרו לעבודה. איני

קובע כאן אלו מורים יוחזרו.
אברהם בו-שבת
אני מבקש להבהיר ולחזור על מה שאמרתי בישיבה הקודמת: יש לי רק נקח-ת מבחן אחת

להחזרת השעות למערכת והיא החזרתם של המורים שעבדו בשנת הלימודים הקודמת, החל

מ- 1 בספטמבר 1997. אם יש מורים שפוטרו בגלל בעיות פדגוגיות זה בעיה אחרת. נוכל

להסכים לסיכום רק אם משכורותיהם והיקף משרותיהם של המורים שעבדו בשנת

הלימודים הקודמת יחזרו למתכתתם הקודמת כבר מ- 1 לספטמבר. ממערכת החינוך פרשו

1,600 מורים כך שאין שום סיבה לא לקבל סעיף עיקרי זה בתביעתנו.
עבד-אלוהאב דראושה
אם יש מגמה שהסיכום יהיה מקובל על כל חברי הוועדה צריך לקחת בחשבון את דבריו

של מזכ"ל הסתדרות המורים מר בן שבת.
שר החינוה התרבות והספורט זבולוו המר
לו לא היה חחר מנכ'ל על קיצוץ של שעתיים בשעות התקן לא היה איום על פתיחת

שנת הלימח-ים. היות שזה היה מתוך מצוקה, אנו מתקנים זאת עתה, אך לא ניתן בהח-מנות

זו לבקש להחזיר את הכל.
היו"ר עמנואל זיסמו
יש הבדל בין הצעת החלטה של ועדת החינוך לביו מו"מ. איני יבול להציע הצעת

החלטה שתענה ב- 100% לדדישות המורים, אחרת איו טעם במו"מ. אני אהיה לצד ארגוני

המורים במו"מ שיפתח מיד לאחר ישיבה זו וההצעה שתתקבל.
הצעת ההחלטה היא
"קריאת הוועדה מתבססת על הבטחת שר החינור והתרבות להחזיר

את השעות שקוצצו בחחרי המנכ"ל מאפריל 1997 ובעקבות כך את המורים בהקדם". איני

נבנס כרגע לסוגיה של במה מורים ואיזה, ועל בך יהיה מו"מ ביו הצדדים.

"עמדתה העקרונית של הוועדה היא נגד השבתת תלמידים מלימודיהם. הוועדה קובעת

בי במצב שנוצר, החזרת התקנים להיקיפם בתום שנת הלימודים תשנ"ז קודמת לבל ענייו

אחר ולבל יתמה חדשה במערבת החינוך".

"הוועדה קוראת לראש הממשלה להתערב עוד היום במשבר ולהסב את המיליונים שבבר

ניתנו על ידי האוצר לביטול הקיצוץ בתקנים, גם במחיר דחייה זמנית של יום לימודים

ארוך.
מאיר שטרית
אני מתנגד לזה בבל תוקף.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתה הרי ציינת שאתה מובו לדחייה של חודש או יותר.
מאיר שטרית
על פי ניסוח זה אתה מציע לקחת את הבסף של יום חינוך ארוך ולהעבירו להחזרת

השעות שקוצצו ולבך אני מתנגד. איו מניעה מצידי, אם הבוונה שהחוק יתחיל באוקטובר

או בנובמבר.
היו"ר עמנואל זיסמו
הבוונה היא רק לדחיה זמנית.
המשך הסיבום
''הוועדה תעמוד לימינו של שר החינוך במאבק נגד קיצוצים בתקציב

החינוך ב- 1998 ועל יישומו של יום לימודים ארוך בהקדם".

מיד לאחר ישיבה זו יהיה מו"מ לתרגום הצעת החלטח זו.
ענת מאור
האם יהיו ערבויות של משרד האוצר לסיבומים שיהיו ?
שי לחמו
בהחלטת ועדת החינוך משבוע שעבר דובר, על פי בקשתנו, על החזרת שעות תקו וסלים.

אני מבקש שגם המילה "סלים" תיבנס להצעת החלטה זו.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מעמיד הצעת התלטה זו להצבעה:

הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

נמנעים- 4
החלטה
הצעת ההחלטה כפי שהוקראה התקבלה.

אני מרדה לבל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים