ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/07/1997

חוק הדגל והסמל (תיקון מס' 3), התשנ"ז-1997-הכנה לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפתסוקול מס' 100

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. י' בתמוז התשנ"ז (15 ביולי 1997). שעה 14:30

נוכחים;

חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - הירר

זאב בוים

שמריהו בן-צור

שמואל הלפרט

צבי ויינברג

משה גפני (מ''מ)

אליעזר זנדברג (מ"מ)

דוד צוקר (מ''מ)

מוזמנים; אלונה אריאלי-להב - יועצת שרת התקשורת
היועץ המשפטי
משה בוטון

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

רשמה; אירית שלהבת

סדר היום; ו. וזוק הדגל והסמל (תיקון מס' 3), התשנ"ז-997ו - הכנה לקריאה שניה ושלישית.חוק הדגל והסמל (תיקון מס' 3). התשנ"ז-1997-הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר עמנואל זיסמן
אנל פותח את הישיבה. לפי סעיף 124 של תקנון הכנסת הוועדה הנוגעת בדבר רשאית להמשיך דיוניה

בהצעת החוק גם לאחר שהונחה על שולחן הכנסת, כל עוד לא התחילה הקריאה השניה. רוצה לומר, שהוועדה

מתכנסת על סמך הבנה שהיתה ביני ובין חבר הכנסת הלפרס והבר הכנסת מאיר שסרית. על-פי ההבנה בינינו

חוק הדגל והסמל (תיקון מס' 3), התשל'ז-997ו יובא היום לדיון, כפי שכתוב בסדר היום, בהתחלת הישיבה,

בסביבות שעה 4:30-4:15. אבל כדי לאפשר לחבר הכנסת הלפרט ולכל מישהו אחר - זו לא ישיבה רק בשביל

חבר הכנסת הלפרט - להגיש הסתייגויות, אנחנו מקיימים ישיבה, הוא יגיש את ההסתייגויות, נעביר אותן על-

פי הדרך המקובלת והחוק עם ההסתייגויות יובא לדיון היום אחר-הצהרים.

אני התכוונתי לפעול לפי סעיף 126, שלפיו אני רשאי, באישור יושב-ראש הכנסת, לאפשר לחבר הכנסת

שמואל הלפרט, לחבר הכנסת דוד צוקר, לחבר הכנסת טלב אלסאנע ולאחרים שפנו אלי בשבוע האחרון,

לאפשר להם לדבר. אבל מאחר וחבר הכנסת הלפרט נאבק על כך שהוא תצה להגיש שתי הסתייגויות,
שמואל הלפרט
יש לי 3 הסתייגויות.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו דיברנו על שתיים.
צבי ו"נברג
האם תהיה עכשיו הצבעה?
הירר עמנואל זיסמז
תהיה הצבעה האם להחזיר כעת את החוק לוועדה. לא הקשבת כניראה.
צבי ו"נברג
הקשבתי, אל תכניס לי כל פעם עקיצות כאלה. לו היתה כאן עכשיו מצלמה היית מעלה את חקול שלך

עוד יותר גבוה.
הירר עמנואל זיסמז
סליחה, לא אמרתי שום דבר.
הירר עמנואל זיסמו
אני צריך להצביע על החזרת החוק לוועדה. אבל אני בכוונה אומר לפני ההצבעה מה היתה ההבנה, כדי

שההבנה הזאת תיהפך אחר-כך לחלק מן הדיון.
דוד צוקר
לכן אני מציע שההסת"גויות יהיו לא למהות אלא רק כדי לאפשר לנו זכות דיבור. היושב-ראש היה יכול

שלא להחזיר לוועדה את הצעת החוק. הוא מבחינתו לגמרי בסדר. אני חושב שאנחנו צריכים להיות הגונים.
הירר עמנואל זיסמז
לפי סעיף 124, מי בעד זה שהצעת ההוק, שכבר הונחה על שולחן הכנסת, מאחר ועוד לא התחילה

הקריאה השניה, תוחזר לוועדה?הצנעה

החזרת הצעת חוק הדגל והסמל (תיקח מס' 3), התשנ"ז-1997לוועדה

בעד -5

אין מתנגדים

ההצעה נתקבלה

נבקש מחבר הכנסת הלפרט לקרוא לנו את ההסתייגות שלו, בלי פרשנויות.
שמואל הלפרס
ו) "בסעיף 2א להוק הדגל והסמל, התש"ט-1949 בסוף פסקה (3א) יאמר: ''ובתנאי שתקציב המוסד

ממומן במלואו מתקציב המדינה". יש מוסדות שמקבלים דק חלק קסן מתקציבם מהמדינה,אז אותם החוק לא

יחייב.

היו"ר עמנואל זיסמו;

ואם הם מקבלים 2/3 מהמדינה או 3/4?
שמואל הלפרט
זו הצעתי.

2) "פסקה (ג) - בחוק המקורי - תימהק". החוק הזה מסתמך על ההוק המקורי, שאומר שמי שלא מניף

את הדגל דינו מאסר שנה. אני אומר שהפיסקה הזאת תימחק. הוזוק הזה הרי מסתמך על החוק המקורי של

הנפת הדגל.
משה בוטון
זה נושא הדש. אנחנו לא דנו בסעיף הזה. הדיון היה על הוספת סעיף (3א). אני לא יכול להוסיף

הסתייגויות על סעיפים שלא קשורם לחוק.
שמואל הלפרט
סלה לי, מר בוטון. מה כתוב כאן בגוף ההוק?"בסעיף 2א לחוק התל והסמל, התש"ט-949ו, אחרי פסקה

(3) יבוא". מה כתוב בפסקה (3)? שם כתוב שהסנקציה על מי שלא מניף דגל היא: "דינו מאסר שנה''. הסעיף

הנוכחי מסתמך על הסעיף בחוק המקורי.
היו"ר עמנואל זיסמז
פורמלית הבר הכנסת הלפרט צודק. ההוק הזה מסתמך על החוק המקורי.
שמואל הלפרס
מותר לי להסתייג. אני מציע שיהיה על זה תן קנס ולא מאסר.

3) "שר הפנים המופקד על ביצוע ההוק יתקין תקנות בענין מועד תחולת החוק''. אי אפשר להגיד מהיום

למחר.
דוד צוקר
יש לי שתי הצעות לשינוי שם.

ו) "בהמשך ל"הוק הדגל והסמל" יבוא "(הנפת חובה של דגל)"."

2) "בהמשך ל"חוק הדגל והסמל" יבוא "(חובת הנפת דגל בכל בית-ספר)".
משה בוטח
מצרפים את חבר הכנסת אליעזר זנדברג להסתייגות של חבר הכנסת חד צוקר.
שמואל הלפרט
האם ההסתייגויות שלי התקבלו כאן?
היו"ר עמנואל זיסמו
הן לא התקבלו. ההצעות שלך לא התקבלו והן נרשמו בהסתייגויות לצורך רשות התבור במליאה.
משה גפני
למה אתה לא דן על זה עכשיו?
היריר עמנואל זיסמן
אני לא אתוזיל עכשיו את הכל, עם כל הכבוד לך. סוכם שלא יהיו; כאן דיון. אי אפשר שאחרי שמסכמים

ומחליטים עכשיו מנסים להפוך את הדבר.
משה בוטון
חבר הכנסת טלב אלסאנע מציע לקרוא לשם החוק: "הצעת חוק התל והסמל (כפייה לאומית}.''

הסתייגות נוספת של חבר הכנסת סלב אלסאנע: לעניין סעיף ו הוא מציע שבסוף הסעיף יבוא:

"בהסכמת הנהלת בית-הספר ובהסכמת ועד ההורים וברשותו".

היו"ר עמנואל זיסמו;

יש לנו 3 הצעות של חבר הכנסת הלפרס, 2 הצעות של חבר הכנסת אלסאנע, 2 חצעות של חבר הכנסת

צוקר ושל חבר הכנסת זנדברג. ההצעות הללו לא התקבלו על-ידי הוועדה וחן יועברו בהסתייגויות לחון

במליאת הכנסת ושם יצביעו עליהן.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים