ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/12/1996

חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 31

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. אי בטבת התשנ"ז 11.12.96. שעה 00;10

נכחו: חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

רפאל אלול

זאב בוים

שלמה בן-עמי

צבי ויינברג

וליד צאדק חאג'-יחיא
מוזמנים
חה"כ שבח וייס

חה"כ אלכסנדר לובוצקי

אריה בריק - יועץ המשפטי, משרד החינוך והתרבות

שמעון שטיין - משרד ראש הממשלה

עו"ד משה יינון - משרד המשפטים

יעל אנדורן - משרד האוצר

עפרי בן אריה - רפרנטית אגף תקציבים, משרד האוצר
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
תמר פוליבוי
סדר-היום
הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1996הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין. התשנ"ז-1996

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פותח את הישיבה.

אנו ניגשים היום לחוק סעיף סעיף. נתייחס לכמה הצעות, שהוגשו לי בכתב וגם

להצעות לתיקונים שהיו תוך כדי הדיון בישיבה האחרונה בשבוע שעבר.

משה יינון;

אני מקריא את הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1996.
היו"ר עמנואל זיסמן
מאחר שאין הערות לגבי השם, השם מאושר.

משה יינון;

בפרק א' מטרת החוק כתוב; "1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות

את פועלו ומורשתו של יצחק רבין".

היו"ר עמנואל זיסמן;

יש הערות לגבי סעיף מספר 1?

אלכסנדר לובוצקי;

היה כדאי להדגיש, מעבר להנצחה האישית, את נושא הדמוקרטיה והסובלנות.

משה בוטון;

זו לא המטרה.

שלמה בן-עמי;

אין צורך בתוספת, מפני שזה לא המרכז לחינוך ולדמוקרטיה, אלא המרכז

להנצחתו של יצחק רבין. היו מנציחים את יצחק רבין גם אילולא נרצח, כפי שהיה עם

יגאל אלון, עם דוד בן-גוריון, ועם גדולי האומה שלא נרצחו, לכן הרציונל של

המרכז לא נגזר מהרצח.

אלכסנדר לובוצקי;

אבקש הדרכה מהיועץ המשפטי. יש שתי גישות לגבי חוק זה, והחוק לא מכריע

ביניהן, אלא משאיר את הענין עמום. האם עיקר המרכז הוא אתר הנצחה במרכז חינוכי,

שיעסוק בטיפוח הדמוקרטיה, ויביא אליו מאות אלפי אנשים בשנה לביקור, או שעיקר

המרכז הוא מכון אקדמי?

משה יינון;

יש גישה שלישית, האומרת שיש להם משקל שווה.
אלכסנדר לובוצקי
קשה מאוד להגיד במה זה שווה.

משה בוטון;

נדון בעניין, כאשר נגיע לעניין הקמת המכון ומטרתו.

משה יינון;

נכון, הסעיף הראשון הוא סעיף הצהרתי.

אלכסנדר לובוצקי;

בסדר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנו מאשרים את סעיף 1 פה אחד, ועוברים לפרק בי - פרשנות.
משה יינון
נאמר בהגדרות סעיף 2: "בחוק זה-

"המרכז- "מרכז יצחק רבין לחקר ישראל;

"הארכיון" - ארכיון המרכז;

"האתר" - אתר ההנצחה לזכר יצחק רבין;

"הגנז", "חומר ארכיוני", "מוסד ממוסדות המדינה" - כהגדרתם בחוק הארכיונים,

התשט"ו- 1955";

"המכון" - המכון ללימודים מתקדמים על שם יצחק רבין;

"מוסד מוכר" - כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"השר - ראש הממשלה או שר שייקבע על ידיו לענין חוק זה."
אלכסנדר לובוצקי
השר הממונה צריך להיות שר החינוך. בדקתי את כל החוקים המקבילים של כל

המוסדות האחרים, כמו יד בן-צבי וון-ליר, ותמיד שר החינוך ממונה עליהם. איני

רואה כל סיבה, שראש הממשלה יהיה ממונה על המרכז, כי יהיו לו תמיד עיסוקים

אחרים, והוא לא יתפנה לענין. היה רצון לתת ייחודיות למרכז, אך בסופו של דבר

ייחודיות זו תהיה לרועץ ולא לעזר.

משה בוטון;

רציתי להציג את הצעת חברת-הכנסת נעמי חזן, שבסעיף 2 במקום "המכון ללימודים

מתקדמים על שם יצחק רבין" יכתב "המכון למחקר על שם יצחק רבין".
משה יינון
ראשית לגבי "השר". העניין נדון בהרחבה בממשלה, וכמו-כן נדונה האפשרות ששר

החינוך יהיה השר הממונה. זו היתה אפשרות די טבעית, אבל הוחלט שהעניין יהיה

נתון בכל-זאת לסמכותו של ראש הממשלה, מכיוון שלשר לפי הצעת החוק יש סמכויות

רבות לגבי המרכז, ולא רצו שהמרכז יהיה תלוי באישיותו ובמדיניותו של שר זה או

אחר. מלבד זאת אין במרכז רק אספקטים חינוכיים. בין נציגי המועצה יש לא רק אנשי

חינוך, אלא גם אנשי ציבור, אנשי אקדמיה, נציגים של המועצה לאתרי הנצחה,

ונציגים ממערכת הביטחון, כך שהאוריינטציה היא לא לגמרי חינוכית.היו"ר עמנואל זיסמן;

למה שלא ננסח "ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות"?

משה בוטון;

עם שני שרים תלך לאיבוד.

משה יינון;

אם ראש הממשלה יראה ששר החינוך מתאים, הוא יכול למנות אותו.

אלכסנדר לובוצקי;

למה שהמרכז יהיה שונה ממוסדות רבים אחרים להנצחת נשיאים וראשי ממשלות?
היו"ר עמנואל זיסמן
מה לגבי הצעת חברת-הכנסת נעמי חזן?

משה יינון;

מטרת ההצעה היא, שלא נגדיר בחוק, שזה יהיה מכון ללימודים מתקדמים מבחינת

המתכונת שהציעה פרופסור שפירא, אלא לקבוע שבחוק זה יהיה מכון מחקר.

שלמה בן-עמי;

נעמי חזן מתכוונת לשנות את ההגדרה אבל לא את התכנים, כלומר את דרכי

הפעולה של המכון.

משה בוטון;

האם לימודים מתקדמים כולל בתוכו גם מחקר?

שלמה בן-עמי;

ודאי. זה מושג רחב יותר.

צבי ויינברג;

יש הבדל בין מכון ללימודים מתקדמים כמו שמקובל בארצות-הברית, שם אפשר

להביא חמישה - שישה אנשים בשנה שיעשו מה שהם רוצים, לבין מכון מחקר. מחקר זה

דבר רחב, שאתה נותן מילגות ומקדם מחקר.

שלמה בן-עמי;

אני מסכים איתך במאה אחוזים, ואם זח היה תלוי בי לא הייתי משנה שום דבר.

אבל היות שאנחנו משחקים כאן כל הזמן במלים, אם הבעיה שיש לאנשים זה המלה ולא

התוכן, אני מוכן לוותר על המלה לטובת התוכן.

היו"ר עמנואל זיסמן;

נכון מאוד.אלכסנדר לובוצקי;

אני מסכים עם שלמה בן-עמי בעניין המלים , למרות שאני חולק עליו בעניין

התוכן. כך אתה מקדם את המחקר בצורה הטובה ביותר.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני מבין, שהצעת חברת-הכנסת נעמי הזן מתקבלת פה אחד.

משה בוטון;

במקום "המכון ללימודים מתקדמים על שם יצחק רבין" יהיה "המכון למחקר על שם

יצחק רבין".

וליד צאדק חאג'-יחיא;

אפשר למזג את שניהם.

שלמה בן-עמי;

האם היית אומר "המכון למחקר ללימודים מתקדמים על שם יצחק רבין"?

וליד צאדק חאגי-יחיא;

כאשר אתה אומר "מכון מחקר", יש לזה פרוש כמעט אהד ויחיד, אך כאשר אתה

אומר "מחקר ולימודים מתקדמים" אתה פותח את היריעה.

אלכסנדר לובוצקי;

אני נגד "המכון ללימודים מתקדמים", אבל אני מציע שנתמקד בסעיף הרלוונטי.

שלמה בן-עמי;

האם נראה לך, שאפשר לחזור בחזרה לסעיף הזה אחרי שנדבר על התוכן?

אלכסנדר לובוצקי;

זה רעיון הגיוני.
שמעון שטיין
אפשר לכתוב "המכון למחקר וללימודים מתקדמים".

אלכסנדר לובוצקי;

באקדמיה המלה "לימודים מתקדמים" היא מלת קוד ידועה."מכון ללימודים

מתקדמים" פרושו מכון אליו מזמינים חוקרים לתקופות קצובות וקצרות, בדרך-כלל

לחודשים או לשנה. קיימת גם האופציה "מכון מחקר", כי מועצת המכון יכולה להחליט,

שקידום המחקר בצורה הטובה ביותר יהיה על-ידי הזמנת אנשים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

נעשה זאת אחרת. אנו מחליטים לקבל את הצעת חברת-הכנסת נעמי חזן. אם במשך

הדיון נרצה לחזור לעניין, נחזור לכך.
אלכסנדר לובוצקי
ההגדרה כאן כמכון מחקר לא תפריע לעשות מכון ללימודים מתקדמים. נתווכח

כאשר נגיע לעניין האמיתי ולא בפרוצדורה הזאת.

משה בוטון;

בשלב זה "המכון" יהיה "המכון למחקר על שם יצחק רבין".

היו"ר עמנואל זיסמן;

כן, ואם מישהו ירצה לחזור לכך, אז נחזור. ועכשיו לעניין ראש הממשלה, מה

רע בכך שראש ממשלה יהיה אחראי על המרכז, מה עוד שהיו שרי ממשלה שהיו גם שרי

חינוך? יש מישהו שתומך בהצעתו של חבר-הכנסת אלכסנדר לובוצקי? אף אחד. אם כן,

אנו עוברים הלאה.

משה בוטון;

כלומר "השר" נשאר ראש הממשלה.
משה יינון
אני קורא את פרק גי - המוסדות: לפי סעיף 3 קיום מוסדות "יוקם מרכז להנצחת

זכרו של יצחק רבין; המרכז יכלול את הארכיון, האתר והמכון".
אלכסנדר לובוצקי
אני רק רוצה להחליף את סדר המלים בין ארכיון לבין אתר, כך שיהיה "האתר,

הארכיון והמכון".
היו"ר עמנואל זיסמן
איני רואה כל סיבה, שלא נקבל זאת. התקבלה הצעת חבר-הכנסת לובוצקי.
אלכסנדר לובוצקי
מכון לפני ארכיון זה יותר הגיוני.
משה בוטון
"המרכז יכלול את האתר, המכון והארכיון". סעיף 3 מאושר.
אלכסנדר לובוצקי
אני מקריא את סימן אי - המרכז: סעיף 4 מעמד המרכז "(א) המרכז יהיה תאגיד.

(ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב],

התשי"ח-1958".
היו"ר עמנואל זיסמן
אנו מאשרים סעיף זה.
אלכסנדר לובוצקי
במקביל לחוקים אחרים, אחרי הדברים האלה לפני הפריט היה בכל המוסדות

המקבילים סעיף מקום.
משה בוטון
זה לא כאן, זה משהו אחר. יש חוקים, שכתוב שהחוק קובע.

אלכסנדר לובוצקי;

אז אני רוצה שהחוק יקבע.

משה בוטון;

אתה רוצה כבר בשלב הזה לקיים את הדיון?

אלכסנדר לובוצקי;

כן.

משה בוטון;

אבל זה יקח לנו את כל הישיבה. נדון בכך כשנגיע למקום האתר בתחום המועצה.

אלכסנדר לובוצקי;

בהצעה אחרת, האומרת שהמועצה תבחר את המקום, יש מעגל לוגי לא סגור.

שמעון שטיין;

אבל אם המקרקעין, שנתנה לידי המדינה היו במקום אחר.

אלכסנדר לובוצקי;

אני מתייחס למה שנאמר כאן בישיבה הקודמת.

משה ביטון;

נושא המקים יידון, ותתקבל החלטה.
משה יינון
אני מקריא את סעיף 5 המיעצה:

"המועצה תהיה בת עשרים ישבעה חברים, שימנה השר, יאלה חבריה -

(1) שלישה נציגים לפי המלצת ראש הממשלה;

(2) נציג לפי המלצת שר הבטחון, מבין העובדים הבכירים במערכת

הבטחון;

(3) שלישה נציגים לפי המלצת שר החינוך התרבית יהספירט, מבין העיבדים

הבכירים במערכת החיניך;

(4) הגנז:

(5) חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ, מתחום מדעי הרוח, החברה

או המשפטים;(6) ראש הרשות המקומית שהמרכז פועל בתהומה;

(7) המישה נציגי העמותה למען מרכז יצחק רבין לחקר ישראל;

(8) נציג המועצה לאתרי הנצהה לפי הוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצהה, התשנ"ב-1992;

(9) נציג המועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או

ראש הממשלה לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו-

1986;

(10) ששה נציגי ציבור".

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אני מציע לתקן את סעיף 6 לשני נציגים.

רפאל אלול;

אז תוריד אחד מנציגי הציבור, כי גם זה נציג ציבור.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

הרשות המקומית צריכה להיות יותר מעורבת ושיהיה לה יותר משקל. אני רוצה

שהרשות המקומית תישא יותר בעול.

אלכסנדר לובוצקי;

אני רוצה להוסיף נציג חינוך של הכנסת.

משה בוטון;

איננו מכניסים חברי-כנסת למוסדות כאלה. האם אתה רוצה להגדיל את מספר חברי

המועצה לעשרים ושמונה?

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני רוצה להגדיל את המספר לעשרים ותשע.

אלכסנדר לובוצקי;

מאהר ויש בארץ שבעה מוסדות להשכלה גבוהה, אפשר לעשות שבעה אנשי סגל מכל

אחד מהמוסדות בארץ.
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שאני מציע לא יערער את יחסי הכוחות במידה שיהיה צורך באיזושהי הצבעה.

משה יינון;

חשבנו שהיצוג של רשות מקומית לא צריך להיות גדול מדי, בגלל הפן הממלכתי

של האתר. אנו רוצים שהחשיבה והמדיניות תהיה ממלכתית, ולא בכיוון מוניציפלי

יותר. נתנו מקום לראש הרשות המקומית, ואני הושב שזה מכובד שראש הרשות יושב

במועצה. אני מבין, שאתה מציע להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי?

אלכסנדר לובוצקי;

אני לא חושב שזהו דבר הכרחי, אבל חיפשו להרחיב את המספר.היו"ר עמנואל זיסמן;

ההצעה היא להוסיף עוד שניים.

וליד צאדק חאג'-יחיא;

בפעם הקודמת הצעתי, שיכלל במועצה נציג של הציבור הערבי.

משה ביטון;

אדוני היו"ר, עליך להתייחס לנושא זה באופן מפורש בנאומך בכנסת במליאה.
היו"ר עמנואל זיסמן
או שיהיה לפחות נציג ערבי אחד מתוך ששת נציגי הציבור, או שנוסיף כבר

עכשיו נציג ציבור ערבי. לא נכתוב את המלה ערבי.

אלכסנדר לובוצקי;

אבל גם אם אתה רומז זאת בצורה בוטה, אתה צריך לומר גם חרדי.

יהודית גידלי;

לא, ממגוון העדות.

אריה בריק;

אני מציע, שהיו"ר יגיד זאת בנאומו בכנסת, וכך זה יכנס לדברי הכנסת.

אלכסנדר לובוצקי;

וגם בנושא האקדמי, ציין לעצמך לומר במליאה, שיהיה ממגוון המוסדות.

וליד צאדק חאגי-יחיא;

זה מקובל, ואני חושב שזה יהיה יותר נעים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

הסיכום הוא להעלות את מספר חברי המועצה לעשרים ותשעה. שבעה נציגי צבור

ושני נציגים של רשות מקומית.

אריה בריק;

שני נציגים, שאחד מהם יהיה ראש הרשות המקומית.

היו"ר עמנואל זיסמן;

נכון מאוד, זאת הכוונה.משה בוטון;

הוחלט שתוקם מועצה בת עשרים ותשעה חברים, ובפסקה 6 יכתב "שני נציגים של

הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה, שאחד מהם יהיה ראש הרשות" ובפסקה 10 יכתב

"שבעה נציגי צבור".

יעל אנדורו;

בהצעת החוק המקורית לא היה את סעיף 13, שמופיע בהצעת חוק זו לגבי הוצאות

וגמול. כפי שאמר אריה בריק, גם במקומות אחרים חברי ההנהלה לא מקבלים השתתפות.
אלכסנדר לובוצקי
זה רק הוועד המנהל ולא חבר המועצה.
היו"ר עמנואל ז יסמן
אנו מאשרים סעיף זה עם התיקונים שאישרנו.

צבי ויינברג;

למה שהממשלה תצטרך לממן, אם יש תרומות כפי שנאמר קודם?

היו"ר עמנואל זיסמו;

אנו עוד נגיע לזה.

משה יינון;

לפי סעיף 6 "המועצה תמנה מבין חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא

מקומו".
היו"ר עמנואל ז יסמן
סעיף זה מאושר.

משה יינון;

בסעיף 7 נכתב " תפקידי המועצה - (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז;

(2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל".
היו"ר עמנואל ז יסמן
אנו מאשרים סעיף זה.

משה יינון;

בסעיף 8 בסדרי עבודת המועצה נכתב "(א) המועצה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

(ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את

מועדן, את מקומן ואת סדר יומן. (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שאלו לא

נקבעו בתקנות" .היו"ר עמנואל זיסמן;

האם הנוהג המקובל לגבי מועצה הוא "לפחות פעם איות בשנה".

משה יינון;

המועצה הזאת היא מועצה חגיגית יותר. מי שינהל את המרכז הוא הוועד המנהל

וראש המרכז.
היו"ר עמנואל זיסמן
ברור. אנו מאשרים סעיף זה.

משה יינון;
בוועד המנהל בסעיף 9 נכתב
"(א) השר ימנה מבין הברי המועצה ועד מנהל של תשעה חברים, ובלבד שהם -

(1) נציג ראש הממשלה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(1);

(2) נציג שר החינוך התרבות והספורט, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(3);

(3) הגנז;

(4) שני נציגים של הסגל האקדמי, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(5);

(5) שני נציגים של העמותה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(7);

(6) נציג ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(10);

(7) ראש הרשות המקומית".
היו"ר עמנואל זיסמן
במקום "ראש" צריך להיות "אחד משני הנציגים".
אלכסנדר לובוצקי
אני מסכים איתך. דווקא אם זה ועד מנהל פעיל, ראש העירייה יכול להיות

עסוק.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתן לכם דוגמא של מר קולק, שהיה שולח נציג במקומו לישיבות.
משה יינון
אז הוא יהיה הנציג הקבוע.
משה בוטון
בפסקה 7 יהיה נציג הרשות המקומית שימנה השר, אפילו בניגוד לראש הרשות.
משה יינון
להלן המשך הסעיף: "(ב) הוועד המנהל ימנה מבין חבריו, באישור השר, את

היושב ראש ואת ממלא מקומו".
היו"ר עמנואל זיסמן
אישרנו את סעיף 9.משה יינון;
בסעיף 10 תפקידי הוועד המנהל נכתב
"תפקידי הוועד המנהל -

(1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז;

(2) לאשר את תקציב המרכז;

(3) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו;

(4) לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות".

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנו מאשרים את סעיף 10.

משה יינון;

להלן סעיף 11 פיזור הוועד המנהל - "(א) ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא

את תפקידו באופן נאות, יתרה בוועד המנהל בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש הוועד

המנהל, כי אם בתוך זמן שיקבע לא ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר

בדרישתו, יפזר את הוועד המנהל".

היו"ר עמנואל ז יסמן;

זה סעיף קשה מאוד, כי יכול להיווצר מצב מסויים עקב סיבות פוליטיות, לא

בדור הזה ולא בממשלה הזאת.

משה יינון;

זאת הסיבה שזה יהיה אצל ראש הממשלה.

וליד צאדל? חאג'-יחיא;

נוסיף "יתרה בוועד המנהל בהודעה מוקדמת".
היו"ר עמנואל ז יסמן
במקום "כי אם בתוך זמן שיקבע" ננקוב במועד. נדמה לי שלגבי "זמן שיקבע",

יש מקומות ששם יש זמן.

משה יינון;

הסעיף במקור היה קשה יותר.

שבח וייס;

האם הוא מופיע בכל הוואריציות של מוסדות מסוג כזה?

משה יינון;

הדוגמה היא לאו דווקא מוסדות מסוג זה. הדוגמאות שלנו צריכות להיות

תאגידים ציבוריים אחרים, שגם להם יש מועצה וועד מנהל. במודלים האלה שר יכול

לפזר ועד מנהל גם בלי התראה. ההתראה היתה הקלה כלשהי שנתנו כאן.שלמה בן-עמי;

תן לנו דוגמה של תאגיד!
משה יינון
למשל "המועצה לתרבות האידיש והלדינו".

שבח וייס;

האם אפשר להכניס דרג של ערעור בטרם הכרעה סופית?

שמעון שטיין;

תמיד יש סמכות לפנות לבג"צ.

שבח וייס;

אפשר גם להביע אי-אמון בממשלה על רקע כזה כי זה לא דבר פשוט, אבל אני

מדבר על מוסדות שהם לא דרמטיים.

שמעון שטיין;

אבל אם מי שמחליט כאן זה ראש הממשלה?

שבח וייס;

אין לנו תקדים או מבנה דומה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

נוסיף 14 יום.

אלכסנדר לובוצקי;

מדובר, כנראה, במקרים של בטלנות בוטה או של שחיתות שהתגלתה, ולא רוצים

לחכות עד שהדבר יתברר בבית-משפט.

משה יינון;

זאת לא פגיעה. במי פוגעים כאן? מטרת כולנו היא לקדם את המרכז.

שמעון שטיין;

אם מדובר בהחלטת ראש ממשלה, אין ספק שההחלטה תהיה ממלכתית לאחר שקול-דעת

רציני.

משה יינון;

להלן סעיף 11 (ב) "לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן

(א) בתוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל".משה בוטון;

יש כפילות בין 11 (א) לבין 11 (ב).

שמעון בריק;

11 (א) זאת רק ההתראה.

משה בוטון;

אני רוצה לחזור לסעיף 10 רק להבהרה. בסעיף זה כתוב, כי תפקיד הוועד המנהל

בפסקה 2 הוא "לאשר את תקציב המרכז", ובסעיף 28 כתוב "המועצה תכין הצעת תקציב

שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר".איני יודע מי

מאשר את התקציב, אם זה הוועד המנהל או המועצה.

זאב בוים;

ההגיון הוא, שהוועד המנהל יכין אותו, אבל המועצה תאשר.

משה יינון;

בסעיף 38 צריך להיות במקום "המועצה" "הוועד המנהל". המועצה מתכנסת גם פעם

בשנה, והיא חגיגית. הוועד המנהל הוא הגוף האופרטיבי של מרכז זה.

זאב בוים;

אני מציע, שהוועד המנהל יכין את התקציב ויגיש לאישור מועצה, גם אם יצטרכו

ישיבה שלא מן המניין של המועצה.

אריה בריק;

בסעיף 10(2} צריך להיות כתוב "להכין" ולא "לאשר".

אלכסנדר לובוצקי;

"להכין את התקציב ולהגיש לאישור המועצה".

משה יינון;

אם כך צריך לתקן גם את סעיף 7. אני מאוד מקווה, שזה לא יפגע בפעילות

המרכז.

משה בוטון;

למה שיפגע? המועצה זה הגוף המפקח על הוועד המנהל.

משה יינון;

שמענו על המועצות של הגופים האלה.

אריה בריק;

אם קוראים את כל הסעיפים ביחד, אז צריך להיות בסעיף 10(2) "להכין את

תקציב המרכז ולהביא בפני המועצה". בסעיף 38 כתוב, מה שהוא רוצה לתקן בסעיף 7,כלומר לא צריך לתקן את סעיף 7.

זאב בוים;

בכל זאת כתוב בסעיף 7, מהם תפקידי המועצה, ואחד התפקידים החשובים זה לאשר

את התקציב.

אריה בריק;

אבל זה כתוב בסעיף 38.

משה בוטון;

סעיף 7 זה הצהרות כלליות, אז זה לא יזיק שזה יופיע גם שם. נוסיף לסעיף 7

בתפקידי המועצה פסקה (3) "לאשר את תקציב המרכז". בסעיף 10(2} נתקן "להכין את

תקציב המרכז".

זאב בוים;

ולהביא לאישור המועצה.

משה בוטון;

אחר-כך בסעיף 38 נתקן "המועצה תאשר את התקציב ותביאו לשר האוצר לשם

אישורו".

משה יינון;

בסעיף 10(2) במקום "להכין את תקציב המרכז", צריך לכתוב "לאשר את תכנית

התקציב, שהוגשה על-ידי ראש המרכז ולהגישה לאישור המועצה", כי הוועד המנהל לא

מכין את התקציב.
משה בוטון
בסדר. אקרא זאת לא בנוסה סופי; בסעיף 7 תפקידי המועצה, תתווסף פסקה (3)

"לאשר את תקציב המרכז". בסעיף 10(2} נתקן "לאשר את תקציב המרכז, שהובא על-ידי

יו"ר המרכז ולהביאו לאישור המועצה". בסעיף 38 יהיה "המועצה תאשר תקציב שנתי

ותגישו לאוצר לשם אישורו". כעת זה מסודר באופן היררכי נכון, כי המועצה היא

הגוף שצריך לאשר הצעת תקציב ולא הוועדה.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אנו מאשרים ועוברים לסעיף 12.

משה יינון;

כינון ועד מנהל חדש - "התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף

11, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 9, תוך שלושים ימים מיום ההתפטרות

או הפיזור, לפי העניין".

היו"ר עמנואל זיסמן;

הסעיף מאושר.משת בוטון;

בעוד שלמועצה ולגופים אחרים יש תקופת כהונה מוגדרת, לוועד המנהל אין

תקופת כהונה, כלומר כאשר ממנים אותו הוא מכהן לאורך זמן.

משה יינון;

כדי להיות חבר ועד מנהל צריך להיות חבר מועצה, ותקופת כהונה של חבר מועצה

כן מוגבלת.

וליד צאדק חאג'-יחיא;

יש כאן מקום לפרושים.
זאב בוים
כמה זמן מכהן חבר מועצה?

משה בוטון;

חבר מועצה מתמנה כל שלוש שנים, אבל חברי מועצה יכולים להתמנות שוב. נשב

על כך אהר-כך ונביא זאת לוועדה.

משה יינון;

להלן סעיף 13 הוצאות וגמול "חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז

שכר בעד שירותיהם, אך חבר הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות

הוועד המנהל וכן להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר,

באישור שר האוצר".

יעל אנדורן;

רציתי לברר עם משרד המשפטים ,אם זה נהוג לגבי כל התאגידים על-פי חוק?

זאב בוים;

בחברות, בתאגידים ציבוריים, בתאגידים עירוניים ובחברות ממשלתיות נהוג

לשלם עבור ישיבות.

משה יינון;

יש היום מועצה לתאגידים, הקובעת את המדיניות הרצויה בתאגידים ציבוריים.

עד היום הם הוציאו דו"ח ביניים, שמבהיר מה צריך להיות בתאגידים ציבוריים. אחת

מהמלצותיהם היא נושא הגמול עבור ההשתתפות של הוועד המנהל, וועד מנהל מנהל

באופן מעשי את המרכז.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

נעבור לסעיף 14.

משה יינון;

תקופת כהונה "חברי המועצה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותם".אלכסנדר לובוצקי;

מנסיוני כדאי לשים מגבלה, אפילו בשביל אי הנעימות.

שבח וייס;

לא יותר משלוש כהונות רצופות.

משה בוטון;

להלן סעיף 15 פקיעת כהונה: "חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת

מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי

לממשלה יש עמה קלון; (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא

מייצג במועצה".
שבח וייס
אם ימנו יועץ משפטי לחוד ועורך-דין של הממשלה לחוד, יצטרכו לפצל את סעיף

15(2).
משה יינון
להלן סעיף 16 העברה מכהונה: "השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או

יושב ראש הוועד המנהל, לפי העניין, להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל

מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם דרך קבע למלא את תפקידם".
היו"ר עמנואל זיסמן
סעיף זה מאושר.
משה יינון
להלן תוקף פעולות סעיף 17: "קיומם של המועצה או של הוועד המנהל,

סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או

מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם".
היו"ר עמנואל זיסמן
סעיף זה מאושר.
משה יינון
אקריא סעיף 18 ראש המרכז: "(א) המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז;

לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה בתחומי מדעי הרוח או

החברה".
אלכסנדר לובוצקי
האם מוקד פעילותו של המרכז יהיה אתר ההנצחה ליצחק רבין והפעילות החינוכית

אירגונית שבו של הבאת מאות אלפי תלמידים לאתר, או המחקר האקדמי? אני חושש

שהשמת אדם שכישוריו אקדמיים בראש המרכז, תכוון את המרכז לשים את רוב כובד

משקלו על מכון המחקר או המכון ללימודים אקדמיים ופחות על ההבט החינוכי -

ארגוני של האתר.שבח וייס;

האס בוגר בית-ספר צבאי גבוה מאוד, המקביל אפילו לדוקטורט, נכלל בתחומי

הרוח או החברה?

אלכסנדר לובוצקי;

קצין חינוך לשעבר, לדוגמה, מאוד מתאים לעמוד בראש מרכז כזה, אבל ניסוח זה

פוסל אותו מלעמוד בראשו.

שבח וייס;

האם יש קביעת משרה של ראש המכון ללימודים מתקדמים?
שלמה בן-עמי
שני מרכיבים למרכז זה, האחד הוא המחקר והאחר הוא האתר, הארכיון, העלייה

לרגל, ההנצחה, וכיו"ב. כאשר ממנים ראש מכון מחקר, בדרך כלל ממנים אנשים שלהם

גם כישורים ארגוניים, והם משלבים את שתי הדמויות. יתכן שצריך לדבר על שני

אנשים, כי יש מטלות לא מעטות בתחום הנהול השוטף.
אלכסנדר לובוצקי
אהוד ברק ויוסף ביילין לא יוכלו לעמוד בראש המרכז, כי צריך להיות בעל

מעמד בתחום ההשכלה הגבוהה.
צבי ויינברג
מה לגבי היחסים בין ראש המרכז לראש המכון?
זאב בוים
כדי לחדד את מה שאמרו כאן, הייתי אומר שמר להט מתאים יותר מפרופסור אניטה

שפירא לעמוד בראש המרכז. צריך נסיון עצום בארגון ובגבוש של המכון ושל דפוסי

עבודתו.
משה יינון
שקלנו מספר מודלים, כאשר אחד מהם היה שראש המרכז יהיה לאו דווקא אדם

מתחום האקדמיה, אלא אדם בעל שעור קומה, ומתחתיו יהיו ראש מכון, מנהל מכון,

אולי אפילו מנהל אתר ומנהל ארכיון. מודל זה נפסל, כי הוא נראה לנו מוגזם,

כלומר לא רצינו להרחיב יותר מדי בתפקידים. המודל שאומץ לבסוף הוא, שראש המרכז

יהיה מישהו מתחום האקדמיה, שיעסוק גם בארגון וגם בצד האקדמי. במקום לעשות

מנהלים לכל גוף נעשה ועדות או מועצות, שייעצו לראש המרכז. כדי שלמכון יהיה

מעמד ויבואו אליו אנשים ידועים, חשוב מאוד שראש המרכז יהיה בעל מעמד בשדה

ההשכלה הגבוהה.שבח וייס;

השאלה היא לאן המרכז צריך להוביל בחשבון ההסטורי המצטבר. הוא צריך מאוד

להבליט את הצד הרוחני והאקדמי שלו, או שיהפך במשך הזמן למוקד מוזאוני של עלייה

לרגל לצורך טקסי שגם הוא חשוב. יחוד המרכז הוא דווקא בפעולתו הרוחנית, ולכן

מכיוון שאני גורס שלהרבה אנשים שהם בעלי מעמד אקדמי יש סגולות נהוליות יוצאות

מן הכלל, נטיית ליבי היא ללכת כפי שכתוב כאן. העניין האקדמי נראה לי חשוב מאוד

לגבי המגמה, אבל מדוע רק בתחומי מדעי הרוח או החברה? יש עוד מדעים.

זאב בוים;

מתוך וכוח זה עולה השאלה, איזה משקל יתר יש בתוך מרכיבי המרכז הזה? צריך

בגלל הנסיבות הטרגיות כל-כך של הרצח לתת ביטוי חינוכי למרכז זה. הנקודה היא,

שלא יבואו רק להיות במוזאון שמתעד ביוגרפית את האיש ואת תרומתו, אלא שגם יודגש

הצד המחנך ההמוני ופחות הצד המחקרי המעמיק, וכך יתפוס צבורים גדולים.
שלמה בן-עמי
יש בעיה בנושא הגדרת הקונצפט והדמות שעומדת בראש. מוסכם שהקונצפט הוא

שלוב של מחקר וחינוך רחב, או מוקד עלייה לרגל לצורך ערכים דמוקרטיים. האדם

שיעמוד בראש מכון המחקר, יכול לעמוד גם בראש החלק השני של הפרוייקט, כאשר להפך

זח לא יכול לקרות.

שבח וייס;

אני מציע לתקן בסעיף 18(א) " לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה

ההשכלה הגבוהה בתחומי מדעי הרוח, החברה או החינוך".

אלכסנדר לובוצקי;

אני מציע לתקן "לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה האקדמיה

ו/החינוך", כי השכלה גבוהה מחייבת פרופסור.

זאב בוים;

אני הייתי מרחיב "ועם נסיון בתחומי מנהליי.

שבח וייס;

במילא יבחרו איש כזה.

שלמה בן-עמי;

קצין חינוך ראשי עובר מסלול צבאי מובהק. החברה וצה"ל השתנו, ואין זח

מתאים כיום שהוא יעמוד בראש המרכז. הצעת חבר-הכנסת אלכסנדר לובוצקי מצביעה

לכיוון של דפוס מסויים.
אלכסנדר לובוצקי
איני אומר שיהיה קצין חינוך ראשי, אבל אני לא רוצה שיהיה גם פרופסור,

ולכן אני אומר "בשדה האקדמי או החינוך".היו"ר עמנואל זיסמן;
יש שלש אפשרויות
האחת היא להשאיר זאת כפי שזה כתוב; האפשרות השניה היא

לשים נקודה אחרי "בשדה ההשכלה הגבוהה"; האפשרות השלישית היא להוסיף "חינוך".

אני הייתי בוחר באפשרות השניה.

אלכסנדר לובוצקי;

"בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה או החינוך". השכלה גבוהה זה רק מי שבא

מאוניברסיטה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מי שייבחר, ייבחר גם תחת הגדרה זו. איננו מדברים על מי שעומד להיבחר

עכשיו, אלא לטווח רחוק.

זאב בוים;

תוסיף את מה שחבר-הכנסת שבח וייס הציע.

היו"ר עמנואל זיסמן;

חישבו על הנושא הזה, ואנו נפגש ביום רביעי הבא בשעה 08:30 כדי לסיים את

החוק. תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים