ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/06/1998

הצעת חוק איסור אפיית לילה (תיקון מס' 4) (ביטול החוק) התשנ"ח-1998 - חבר הכנסת אליעזר זנדברג

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 223

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. ה' בתמוז תשנ"ה. 29.6.98. שעה 13:45
נכחו
הברי הוועדה: מ' לוי - היו"ר

א' אושעיה
מוזמנלם
חה"כ א' זנדברג

אי כהלון - מנהל אגף בכלר להוקל עבודה,

משרד העבודה והרווחה

י' פרננד - סגן הלועץ המשפטי,

משרד העבודה והרווחה
היועץ המשפטי
מ' בוטון
מנהלת הוועדה
ש' אברמי
קצרנלת
ט' רם
סדר היום
הצעת הוק אלסור אפיית לילה (תלקון מס' 4) (בלטול ההוק), התשנייה-

1998 - הבר הכנסת אללעזר זנדברג.הצעת חוק איסור אפיית לילה (תיקון מס' 4)(ביטול החוק)

התשנ"ח-1998 - חבר הכנסת אליעזר זנדברג
היו"ר מ' לוי
אנחנו דנלם בהצעת חוק של חבר הכנסת זנדברג, והאמת היא שזה

מוכלח שמדינת ישראל פעלה בניגוד לחוק בכלל.

ממה שאנחנו מבינים, הממשלה לא תיקנה את החוקים שלה, הרל

שחברל הכנסת מתחלללם לתקן חוקלם לאט לאט. חוק אפללת לללה - אני

לא לודע כמה מאלתנו הצעירים, מכירים זאת, אבל אני אתן לחבר

הכנסת מודי זנדברג להסבלר את החוק.

אנל חושב שהחוק הזה לא צרלך להיות בספר החוקלם של מדינת

לשראל בכלל.

א' זנדברג;

הצעת החוק הלא לבטל את חוק אלסור אפיית לללה משנת 1951.

לכאורה, זה לא נושא ברומו של עולם, אבל גם כעורך-דלן וגם כחבר

כנסת, אנל חושב שהמסר מהכנסת צרלך להלות ברור - שחוקלם צרלך

לכבד.

על-פל החוק הקיים הלום, כל אדם שאופה החל מן השעה 21:00

עד השעה 5:00 לפנות בוקר, הוא עברללן והוא צפול למאסר ולקנס.

לדעתי, למרות שמדובר בענלן שולל לחסלת, מן הראוי שנשנה

ונתקן את המצב, ונעמלד את הדברלם כפל שהם באמת.
הלו"ר מ' לוי
אנל בדקתל שבגלל החוק הזה, הלו אופלם ערב לפנל כן את

הלחם, ואחר כך מחלקלם אותו למחרת בבוקר.
א' זנדברג
פחות טרי.

מח שאנל חושב הוא, שלש אלזשהו ענלן מלוחד בחוק ובדברל

ההנמקה, ואולי אספקט הלסטורי של הדברלם וקצת משעשע כל בסך הכל,

עם העבודה השגרתלת שאנחנו עושלם כאן, לש לפעמלם דברים שהם קצת

לותר קורלוזלם, ואולל מענללנלם.

גולדה מאירסון - שרת העבודה והרווחה, הביאה אותו לחד עם

חוק שעות עבודה ומנוחה, כשני החוקלם הסוצלאלללם הראשונים במדלנת

לשראל, והטעם לאלסור האפלה הלה שהלא מזיקה לברלאות העובד,

השפעתה רעה על כל אורח החיים של העובד, ואלן הלא הכרחלת לקיום

האספקה.

הלום, אנל חושב שזאת הלכה ואלן מורלן בה, והכנסת צרלכה

לדעתל לגרום לכך שהלכות שאין מורלן בהן, פשוט 'למחקו מספר

החוקלם, בפרט כשזה מעמלד כל עובד וכל בעל מאפלה כעבריינים.
היו"ר מ' לוי
משרד העבודה - יש עדיין הוקלם כאלה בהוקל מדינת לשראל?
לי פרננד
לא כאלה.
היו"ר מ' לוי
אתם למעשה הבאתם לכך שכל בעלל המאפלות במדלנת לשראל עברו

על החוק 50 שנה, ואם הלה תובע אותה מלשהו בדרך, הלו אלה משלמלם

בגלל ההוק הזה.

לא עוברלם על איזשהם שלנוילם בחוקלם במשרד העבודה

והרווחה, במשרדי הממשלה?

לי פרננד;

בהחלט כן. אנחנו שותפלם ליוזמה של המצלע שבאמת אלן מקום

לחוק אנכרונלסטל כזה, ואכן אנחנו בעד בלטולו.
א' זנדברג
אגב, לא במשרד העבודה והרווחה, אבל לש חוקלם ולש אנשלם

שבהתנדבות עוסקלם בכל מלנל פעולות משפטלות, הם מפנלם את תשומת

הלב מדל פעם לחוקלם למשל בתחום הפלללל - למשל, פיזור הפגנה על-

ידל שופט, בתנאל שהוא לתקע בחצוצרה לפני כן, או משהו דומה, כך

שלש כאלה דברלם.

רוב הזמן אנחנו לא עוסקלם כאן בדברים חאלה, וטוב שכך, אבל

דבר שמביא צלבור שלם לחלות עבריינים על לא עוול בכפם, בגלל שהם

רוצלם לאפות לחם בלללה, אנל חושב שטוב שנתקן אותו.
היו"ר מ' לוי
בהחלט. אנל חושב שמלותר לקללם בכלל דלון, מוטב לקבל את

הצעת החוק כפל שהלא מנוסחת ולבטל את החוק, כך שהחוק הזה יילך

לעולמו.

אנל מודה לחבר הכנסת מודל זנדברג, ואנל מקווה שלפחות

לתקיים אותו דלון שהתקללם במללאה לגבל חוקלם אחרלם, גם בחוק

הבלטוח חלאומל. אתה רואה לעתלם חברי כנסת מנסים לשנות חקיקה, מה

שהממשלה היתה צרלכה לעשות רפורמה בכל החקיקה למשל של הבלטוח

הלאומל משנת 1950, שאיננה תואמת בכלל את שנות האלפללם.

אי אושעלה;

אדוני הלושב ראש, אנל חושב שבשם האופלם, אפשר להודות לחבר

הכנסת זנדברג - שלנול מהפכני לטובת האופלם במדלנת לשראל.
א' זנדברג
תודה רבה.
הלו"ר מ' לוי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים