ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/05/1998

הודעה על החלת חוק שירות המזינה (משמעת) על עובדי הרשות לניירות ערך

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 203

מישיבת ועזת העבודה והרווחה

מיום שני, כ"ט באייר התשנ"ח (25 במאי, 1998), שעה 10:00
הנוכחים
חברי הוועדה: דוד טל - מ"מ היו"ר
מתמנים
שמעון וייס - יועמ"ש, הרשות לניירות ערר

חיות יגאל - נציבות שירות המדינה

עו"ד יעל אחילאה - משרד המשפטים
יועץ משפטי
משה בוטון
מנחלת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת)

על עובדי הרשות לניירות עררהודעה על החלת חוק שירות המזינה (משמעת)

על עובדי הרשות לניירות ערך
היו"ר דוד טל
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - החלטת הממשלה

מס' 3701 מיום 3.5.98 להחיל דין משמעת על עובדי הרשות לניירות ערך
שמעון וייס
אני היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך.
משה בוטון
אתה דיברת איתי?
שמעון וייס
כן.
משה בוטון
האם החמנה המשטרה?
שירלי אברמי
כן. הם אמרו שאין להם עניין.
משה בוטון
רצינו להזמין אותם, כי יש להם סמכויות חקירה.
שמעון וייס
רחל דיברה אתי ואמרה שזה על דעתה. מקובל עלי.

מונחת בפניכם פה החלטת ממשלה, שהתקבלה בהתאם לסעיף 75 לחוק שירות

המדינה - משמעת. סעיף זה מאפשר להחיל את חוק המשמעת על גופים סטטוטוריים,

כדוגמת הרשות לניירות ערך, בשינויים והתאמות לפי צורכי הגוף בהתאם.

על עובדי הרשות לניירות ערך לא חל הדין המשמעתי עד היום, אף על פי שעובדי

הרשות הם עובדי ציבור, תנאי השירות שלהם הם כשל עובדי המדינה - - -
משה בוטוו
הרשות לניירות ערך היא תאגיז, נכון?
שמעוו וייס
כן, על פי חוק ניירות ערך, ותנאי עבודתם כתנאי עבודתם של עובדי המדינה. זה

הרקע. מה שהתת פה לפניכם הוא פרי סיכום והסכמה של כל הנוגעים בדבר, קרי: שר

המשפטים, נציבות שירות המדינה, שר העבודה, כמובן, ואנחנו. למעשה, מה שקורה הוא

שעובדי הרשות לניירות ערך יהיו כפופים, בהתאם להחלטה, לשיפוט משמעתי.
משה בוטוו
או בשינויים שאתם מציעים. צריכים לקרוא אותם.
שמעון וייס
כן. אני מתכוון להציג גם את השינויים. רציתי להציג קודם כל מה הרקע, ועל מה

אנו מדברים.

השינויים המוצעים, הם לפי הדף שאקרא ממנו. השינוי הראשון הוא ברור, ומובן

מאליו, שבמקום "השר'' או ''המנהל הכללי'' יבוא: ''יושב ראש הרשות''. זה בעל התפקיד

שעומד בראש התאגיד הסטטוטורי.
משה בוטון
יש גם מנהל כללי שם?
שמעון וייס
אין מנהל כללי. יש רק יושב-ראש הרשות.
משה בוטון
מי מכהן עכשיו?
שמעון וייס
הגב' מירי כץ.

התיקון השני הוא החלפת התיבה ''שירות המדינה'' וה ''משרד''. במקומו תבוא

התיבה ''הרשות''.

השינוי השלישי גם הוא מובן מאליו - במקום ''עובד מדינה'' יבוא: עובד רשות''

בסעיפים הרלבנטיים.
משה בוטון
סליחה. שאלו אותי מדוע זה לא חל עליכם באופן אוטומטי, ועניתי שאתם לא

עובדי מזינה.
שמעון וייס
אנחנו לא ממש עובדי מזינה.
משה בוטון
התנאים הם כשל עובזי המזינה, אך אינכם עובזי המזינה. כך גם עובזי רשות

השיזור, הביטוח הלאומי ועוז מקומות.
שמעון וייס
התיקון הרביעי המוצע בפניכם הוא לעשות בנוסך לרשימת המשפטנים, רשימה של

נציב השירות, כאשר רשימה זו תיערך במשותף בין נציב השירות ויושב ראש הרשות.
משה בוטון
זה לבית הזין למשמעת?
שמעון וייס
כן. בזרך זו יש נציגות מסוימת בעקיפין לתאגיז. זו מתכונת מקובלת גם בהכרעת

חוק שירות המזינה - משמעת על נושאים אחרים. היא מתכונת שמסוכמת על זעת כל

הנוגעים בזבר.

השינוי החמישי שמוצע הוא שבמותב לא יהיה חבר רשות או עובז רשות. זה

מסיבות מובנות, נזמה שאין טעם להסביר.
משה בוטון
מה זו פסקה (2) שמחכרת כאן?
שמעון וייס
פסקה (2) - בתלונה המוגשת נגז עובז המזינה יהיה חבר בית הזין מרשימת ארגון

העובזים, גם הוא עובז המזינה. זה כמובן לא חל בעייננו.

השינוי השישי הוא הרכב קצת שונה של ועזת המשמעת. מה שמוצע כאן זה שגם

בוועזת המשמעת יהיו מרשימת נציב השירות ורשימת המשפטנים. במתכונת הרגילה של

ועזת המשמעת בשירות המזינה, ההרכב הוא עם פחות משפטנים. כאן יש הרכב של יותר

משפטנים. הלוגיקה היא שחלק לא מבוטל מעובזי הרשות יש להם גם סמכויות חקירה,

למשל לעובזי מחלקת החקירות על עבירות ניירות ערך וכן הלאה. זו הסיבה שכאן

המתכונת מותאמת לזכרים. מה שעשינו פה - החלפנו את סעיף 19 שזן בוועזת המשמעת

כפי שמקובלת בשירות המזינה - 3 עובזי מזינה, ב- 3 שמורכבים מרשימת המשפטנים,ושימת נציב השירות, כפי שאמרנו כרגע, ורשימת ארגוני העוכדים, כדי לתת גם להם

ייצוג.
משה בוטון
רשימת ארגוני העובדים לא מוגדרת קודם, נכון?
שמעון וייס
היא מוגדרת בחוק במקום אחר, בסעיף 3 (א), ואותו אישרנו.

סעיף 20, השינוי הבא, נוגע למינוי ועדות משמעת. הוא לא חל כי כבר בסעיף 19

קבענו הרכב מיוחד של ועדת המשמעת. לכן אין צורך כמתכונן שכאן.

השינוי הבא - 28, שוב, מובן מאליו. שלא יהיה חבר בוועדת משמעת חבר רשות או

עובד הרשות, כי אנו רוצים שהדיון יהיה אובייקטיבי.
משה בוטון
זה כמו בבית הדין - - -
שמעון וייס
בדיוק כמו בבית הדין, הוראה מקבילה ב 6 (א) (3) יש בסעיף הדה.

השינוי התשיעי מובן מאליו.
משה בוטון
שינוי טכני. במקום ''עובד שהשר הממונה ..." יהיה: ''יושב ראש הרשות".
שמעון וייס
הסעיף העשירי - כנ"ל. במקום סמנכ''לים וכן הלאה - - -
היו"ר דוד טל
צריו לכתוב שם: ''יושב ראש הרשות'', לא?
שמעוו וייס
אקרא את סעיף 32, כדי שיהיה ברור. הסעיף מתחיל עם ''שר, נציב השירות,

היועץ...'' וכן הלאה. במקום ''שר'' זה יהיה: ''יושב ראש הרשות''. זו הוראה ראשונה.
משה בוטון
ההוראה הכללית ששר יכול להסמיך את אחז מהעובדים - תהיה? כלומר. יושב

ראש הרשות לא יפעל לבז, הוא יכול להסמיך מישהו מהמשרז?
שמעון וייס
התלונות תוגשנה ביזי יושב הראש.
משה בוטוו
לא ביזי מי שהוסמך על יזו?
שמעון וייס
לא. אנחנו לא נוריז את הזרג.
משה בוטון
זו לא הורזה. למנב''ל וסמנכ"ל במשרזי ממשלה יש אפשרות להגיש תלונה. אני לא

מבין את המבנה ההיררכי שלכם, אך - - -
שמעון וייס
יש 13 חברי רשות, כולל יושב הראש. מתחת לזרג הזה, שהוא מעין זירקטוריון, יש

צוות עובזים.
משה בוטון
אין מנכ''ל?
שמעוו וייס
אין מנכ"ל.
משה בוטון
מי אחראי על המנהל שם? כמה עובזים יש שם?
שמעון וייס
אתן לכם מעט רקע. יש 97 עובזים. הרשות מחולקת למספר מחלקות על פי
נושאים
המחלקה המשפטית, מחלקת תאגיזים, מחלקת חקירות, מחלקת קרנות, מחלקת

פיקוח רשות משני ומנהל. אנחנו לא מציעים שהסמכות להגיש תלונה תהיה ביזי מזכיר

הרשות, שעומז בראש ההיררכיה המנהלית, אלא - בשים לב למבנה המיוחז של הרשות,

אנחנו חושבים שהמתכונת הראויה היא שהסמכות תהיה ביזי יושב ראש הרשות.
משה בוטון
סליחה, אתם לא בעד להסמיך - - -?
יגאל חיות
לא, זה נראה לנו בסדר.
משה בוטון
וכל דבר יצטרך להגיע אליו? הוא כאילו השר - - -
שמעון וייס
זה כל-כך נדיר, כך הוכיחה המציאות בינתיים.
יגאל חיות
אנחנו חושבים שכך זה יהיה יעיל יותר.
שמעוו וייס
השינוי הבא הוא סעיף 63א לחוק. מובן מאליו שהוא לא חל עלינו, כי הוא נוגע

לרשמים של בתי המשפט. ברשות לניירות ערך אין כאלה.

סעיף 64 זו אותה הוראה כמו 32.
היו"ר דוד טל
תודה לך. האם הכל בסדר מבחינתכם - יגאל חיות ויעל אחילאה.
יגאל חיות
כה
היו"ר דוד טל
תודה. הוועדה מאשרת את החלת דין המשמעת על עובדי הרשות, בשינויים

המוצעים.
משה בוטון
בתקווה שלא תשתמשו בהם.
שמעת וייס
נקווה שהם יהיו כמו נוות תנוכה - לראותם בלבד.
משה כוטון
לא כרור לי למה התעורר הצורך.
שמעון וייס
אגלה לך את הסוד - ב- 31 למאי פוקעות ההסמכות שלנו לחקירות. התנאי להמשך

ההסמכה הוא שנהיה כפופים לזיו משמעת.
היו"ר דוד טל
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיכה ננעלה כשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים