ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/01/1998

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תלוש משכורת), התשנ"ז) -1997מאת חבר הכנסת מיכאל נודלמן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישיניסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 145

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי. ט"ז בטבת התשנ"ח (14 בינואר 1998). שעה 00;10

נכחו חברי הוועדה; מקסים לוי- היור

אפי אושעיה

שמריהו בן-צור

תמר גוז'נסקי

סופה לנדבר

ענת מאור

מיכאל נודלמן

יורי שטרן

מוזמנים; אורלי קרקובסקי - אגף התקציבים במשרד האוצר

עו"ד מיכאל אטלן- הלישכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה

עו"ד גיל בר-טל - ההסתדרות הכללית החדשה

נוגה בוטנסקי - ראש לשכת הקשר של ההסתדרות

עו"ד מיכאל הילב- התאחדות התעשיינים

עו"ד בני כהן

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תלוש משכורת),

התשנ"ז-1997, חבר הכנסת מיכאל נודלמןהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תלוש משכורת). התשנ"ז)-1997

מאת חבר הכנסת מיכאל נודלמן
היו"ר מקסים לוי
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה

אנחנו דנים בהצעת הוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תלוש משכורת). אני מציע

שחבר הכנסת מיכאל נודלמן יסביר אח הצעת החוק.
מיכאל נודלמן
אדוני היושב ראש, במצב הנוכחי עובדים שכירים נשארים חסרי אונים

בתביעותיהם בפני המעביד, מאהר ואין דרך להוכיח את תוספת תרומתם לעבודה, באם

המעביד אינו מספק להם תלוש משכורת.

הצעת החוק באה להגן על זכויות של עובדים ולהטיל חובה על המעביד לתת בידי

העובדים תלוש משכורת המעיד על זכויות השכר של העובד. עכשיו נטל ההוכחה הוא על

העובד ואילו בהצעת החוק שאני מציע נטל ההוכחה יהיה על המעביד.

הצעת החוק היא מאוד חשובה. אני גס קיבלתי הרבה מאוד מכתבים מאנשים שאף

הגיעו לבית הדין אבל לא קיבלו תשובה מספקת.

היו"ר מקסים לוי;

מה עמדת משרד האוצר?

אורלי קרקובסקי;

בעיקרון אנחנו לא מתנגדים להצעה, אבל יש לנו כמה הערות.

הערה ראשונה היא לגבי האכסניה שמתאימה לחוק. לדעתנו האכסניה המתאימה היא

לא חוק שעות עבודה ומנוחה, אלא חוק הגנת השכר. סעיף 24 בחוק הגנת השכר מדבר על

הנושא הזה. סעיף 24 מדבר על החובה של המעביד לנהל פנקס שכר ועל החובה למסור

תלוש שכר. שנית, הדבר מוסדר בילקוט הפירסומים.

משה בוטון;

בחוק הגנת השכר כל העניין הזה מוסדר כבר.

אורלי קרקובסקי;

נכון ולכן אין טעם להוסיף את הצעת החוק לחוק שעות עבודה ומנוחה.

יורי שטרן;

אם זה כבר מוסדר בחוק, למה לא אוכפים זאת בפועל?

היו"ר מקסים לוי;

צריך לקחת את הצעתו של חבר הכנסת נודלמן מול חוק הגנת השכר ולראות מה הן

הנקודות שחסרות בחוק הגנת השכר ושאותן מציע חבר הכנסת נודלמן.אורלי קרקובסקי;

אם חסרים פרטים, אז אין מניעה למשרד האוצר להוסיף אותם בילקוט הפירסומים.

יורי שטרן;

ומה עם סעיף בי שמדבר על כך שזו עבירה פלילית?

משה בוטון;

אדוני היושב ראש, אני אקרא את הסעיף הקיים בחוק הנוכחי. כלומר, מה המצב

המשפטי היום.
היו"ר מקסים לוי
בבקשה.

משה בוטון;

אני קורא את סעיף 24 לחוק הגנת השכר והוא אומר כך: "מעביד חייב לנהל פנקס

בדבר שכר העבודה המגיע לעובדיו והשכר ששולם להם, וכן הוא חייב הוא למסור

לעובדיו בכתב פירוט שכר העבודה ששולם והסכומים שנוכו. שר העבודה והרווחה יקבע

בהודעה שתפורסם ברשומות את סוגי המעבידים שעליהם יחול סעיף זה ואת הפרטים

שיירשמו לפיו". ואומנם שר העבודה קבע תקנות לעניין הזה ונקבע שהחובה לנהל פנקס

בדבר שכר עבודה לעובדים יחול על כל אדם המעביד עובד לצורכי עסק, משלח יד או

שירות ציבורי.

אחר כך יש הוראות, מעביד ירשום בפנקס שכר וכו' וכו'. מה הוא צריך לתת לו,

אילו פרטים? פרטים לגבי העובד והמעביד. שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, שם

המעביד. התקופה שלגביה ניתן התשלום ורישום השכר הרגיל, התקופה שבעדה משולם

השכר, מספר ימי העבודה בתקופה שלגביה ניתן התשלום. מספר ימי העבודה שבהם עבד

העובד בפועל, ומה השכר הרגיל. תשלומים אחרים ופירוטם. שעות נוספות, פריון

עבודה, דמי הבראה וכיוצא באלה. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים מס הכנסה.

אחר כך צריך לפרט אילו ניכויים. ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל,

קופות פנסיה, סך הכל הניכויים. אחר כך פרטי הפירעון, סך הכל המגיע לעובד במועד

התשלום, סך הכל נטו לתשלום.

היו"ר מקסים לוי;

יכול להיות שפרקים מסוימים בהצעת החוק של חבר הכנסת נודלמן קיימים בחוקים

אחרים. כדי שנוכל לקיים דיון מעשי אני מציע לחבר הכנסת נודלמן להיפגש עם היועץ

המשפטי משה בוטון ולראות מה כן ניתן לתקן בהצעת החוק לעונות המצב המשפטי הקיים.

אני לא יכול לקיים דיון מעשי בהצעת החוק אם חלקים ממנה כבר נכללים בחוק הקיים.

משה בוטון;

אני מוכן להיפגש עם חבר הכנסת נודלמן.

היו"ר מקסים לוי;

לאחר שחבר הכנסת נודלמן יפגש עם היועץ המשפטי אנחנו נקיים ישיבה תוך

שבוע-שבועיים.יורי שטרן;

אם החוק מפרט ואפילו מזכיר את נושא השעות הנוספות, אז יש פה דבר איום

ונורא מבחינת הביצוע בשטח. אחוז עצום מהעובדים לא מקבלים את הפירוטים האלה.

מיכאל נודלמן;

וגם כאשר הם מקבלים תלוש שכר לא תמיד הוא מפרט את הכל.

עו"ד בני כהן;

סעיף 2kמתייחס לפירוט השכר ששולם. יש בעיה של אי תשלום שעות נוספות.

האכסניה הנכונה היא דווקא חוק שעות עבודה ומנוחה משום שהחוק בסעיף קודם אומר:

מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות העבודה של העובד. אנחנו מדברים על פנקס שעות

העבודה, בעוד שהפנקס שמדברים עליו בחוק הגנת השכר הוא פנקס אחר. הוא אומנם

מפרט דברים, אבל הוא לא אותו פנקס.
משה בוטון
חבר הכנסת נודלמן מציע שצריך לתת תלוש משכורת לעובד. הוא לא מדבר מתי הוא

זכאי לקבל שעות נוספות. בתלוש המשכורת חייבים לציין את השעות.

עו"ד בני כהן;

נכון.

משה בוטון;

כפי שחבר הכנסת יורי שטרן העיר, השאלה העיקרית היא מה הסנקציה לגבי מעביד

שלא מקיים את זה, ופה אפשר לשקול הטלת קנס, שזו תהיה ממש עבירה פלילית. פנייה

לבית הדין לעבודה היא הליך מסובך מאוד מבחינת נטל ההוכחה וגם ממושך.

עו"ד מיכאל הילב;

בדרך כלל רוב המפעלים היותר מסודרים נותנים תלוש שכר שכולל את רוב הפירוט

ויש מקרים שבהם נותנים תלושי שכגר אפילו יותר מפורטים. הבעיה היא בסעיף ב'

שמוצע בהצעת החוק, כלומר מה תהיה הסנקציה במקרה של הפרה? ואז מעבירים את נטל

ההוכחה למעסיק. זאת אומרת, אם הוא לא נתן לו תלוש שכר, אז כלפי בית הדין כל מה

שהעובד יגיש, זו תהיה ההוכחה. לדעתי זה דבר קיצוני. בהחלט אפשר לשקול הטלת

קנסות או איזשהי סנקציה, אבל לא להעביר את נטל הראייה.

משה בוטון;

אני אומר שצריך ללכת לכיוון הקנס. פנייה לבית הדין לעבודה היא במקרים

ומתעוררים חילוקי דיעות בין עובד למעביד והעובד תובע את המעביד בבית הדין

לעבודה. חבר הכנסת נודלמן רוצה להסדיר שבאופן קבוע, גם אם אין בעיות משפטיות,

תמיד יהיה לעובד תלוש משכורת כדי שהוא ידע עבור מה שולם לו. לכן הסנקציה לא

צריכה להיות במסגרת בית הדין לעבודה. חזקה על בית הדין שהוא יבחר לו את

ההוכחות שהוא רוצח.

עו"ד מיכאל הילב;

תהיה אחר כך סחטנות של עובדים.עו"ד גיל בר-טל;

אנחנו מבקשים לצרף את הצעת החוק הנוספת של עמיר פרץ.

משה בוטון;

יש הצעת חוק פרטית שהוגשה, ולא עברה עדיין דיון טרומי, של חברי הכנסת:

פרץ עמיר, אורון חיים, איציק דליה, כהן רן ורמון חיים, והיא דנה באותו נושה של

תלוש השכר. הצעת החוק שלהם יותר מורחבת. הם מבקשים להטיל את זה גם על מי שמשלם

פנסיות וקיצבאות, והסכמים קיבוציים. אדוני היושב ראש, אני מציע שניתן שבועיים

לחבר הכנסת פרץ להעביר את הצעת החוק בקריאה טרומית. אני אשב עם הנוגעים בדבר

ואני אדון בשתי ההצעות, ונאחד אותן יחד לקריאה ראשונה ונעשה את השיפורים

המתאימים.

נוגה בוטנסקי;

הצעת החוק עברה וקיבלה את תמיכת הממשלה.

משה בוטון;

נכון.

עו"ד מיכאל אטלן;

מה שנאמר מפי נציגת הממונה על השכר מתואם איתנו וגם עם משרד המשפטים.

סעיף ב' מבחינת הפרקטיקה לא משנה, מפני שבתי הדין מימלא מעבירים את נטל

ההוכחה כאשר אין פנקס כך שלא איכפת להם שזה יתווסף בחוק. זה לא יעשה שינויים

דרמטיים.

קנסות ופיקוח הם דברים מאוד נחמדים, אבל כאשר מסתכלים על כל משימות

הפיקוח וכאשר עושים בינהם סדר עדיפויות, שכר מינימום וכדומה, אז ספק אם הדברים

האלה יבוצעו בלי תוספת תקציב.
היו"ר מקסים לוי
חבר הכנסת נודלמן, אתה תחליט האם אתה רוצה להצטרף או לא להצטרף להצעה של

חבר הכנסת פרץ ואחרים. תשב עם מר משה בוטון, ואחרי שתסיימו את הדיונים נביא את

הצעת החוק לדיון מסודר אפילו עוד שבועיים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20,

קוד המקור של הנתונים