ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1997

החלת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963. על עובדי "בזק"; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 41) (ביטול הודעת בדבר יציאה מוקדמת לקצבה), התשנ"ז-1997; תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה; תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 105

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. י"ג בתמוז התשנ"ז (22 ביולי 1997). שעה 09:30

נכחו;
חברי הוועדה
מקסים לוי - היו"ר

סופה לנדבר

ענת מאור

יורי שטרן
מוזמנים
עו"ד שריל קמפינסקי - משרד התקשורת

עו"ד יגאל חיות - הממונה על המשמעת,

נציבות שירות המדינה

עו"ד איילת כהן-מעגן - בזק

דוד מרקמן - בזק

מאיר מוזס - בזק

אי בוכני - מזכיר ארצי בהסתדרות

עובדי המדינה

הלן מור - אגף השיקום,

משרד הבטחון

אריה אייל - משרד האוצר

יונית טרנר - משרד האוצר

ראובן בוימל - נציבות שירות המדינה

ניסן הרפז - הסתדרות הגימלאים

עו"ד רות תורן - המוסד לביטוח לאומי

יועץ משפטי; משה בוטון

מזכירת הוועדה; חנה פריידין

קצרנית; צפרא ספרן
סדר-היום
א. החלת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, על עובדי בזק.

ב. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה.

ג. חוק שירות. המדינה (גמלאות)(תיקון מסי 41) (ביטול הודעה בדבר יציאה

מוקדמת לקיצבה), התשנ"ז-1997.

ד. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה)

(תיקון), התשנ"ז-1997.
היו"ר מקסים לוי
אני פותח את הישיבה.

א. החלת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963. על עובדי "בזק"

משה בוטון;

בישיבה הקודמת ביקשנו נוסה החלטה רשמי של הממשלה, כדי שנוכל להחליט אם לאשר

או לא, וקיבלנו את הנוסח הרשמי של הממשלה.
וזו הההלטה שאנחנו מתבקשים לאשר
"מחליטים: בהתאם לסעיף 75 לחוק שירות המדינה

(משמעת), התשכ'יג-1963 (להלן - החוק) ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לתקן

פיסקה 7 בהחלטה מס' 400 של הממשלה מיום 26 בפברואר 1984 בדבר החלת החוק על עובדי

"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ד, עמוד

1835, כך שבמקום "ו-34(6), יבוא "34(6) ו-71(ב)".

71(ב) אומר שהשר רשאי, בהמלצת ועדת השירות, לאצול מסמכויותיו לפי סעיפים 31,

32, (-48 לבעל מישרה במשרדו. משרד התקשורת פונה אלינו בבקשה להוסיף גם את סעיף

71(ב), כך שבכל מקום שכתוב "במשרד" או "במשרדו" יבוא "חברה", כי מדובר בחברה.

התוצאה תהיה ששר התקשורת יוכל להסמיך בעלי מישרה בבזק לנקוט בפעולות המשמעתיות

לגבי עובדי בזק, שמנויות בסעיף 71(ב), כמו התראה, נזיפה, קובלנה וכדומה.
אליעזר בוכני
בדיון קודם שהיה בנושא דובר על כך שבזק קטנה קטנה מבחינת ציבור העובדים

והיתה גם הסתייגות של האצלת הסמכויות שמא ההאצלה תיהפך לכמעט משפחתית ברמתה.
הדבר השני שהיה
ביקשו שתהיה אפשרות לעובדי מדינה להיות חברים בוועדות

המשמעת, ואנחנו לא התנגדנו.
משה בוטון
זה לא קשור לנושא.
אליעזר בוכני
רציתי לשאול אם גם זה בא לידי ביטוי איך שהוא בסעיפים.
משה בוטון
לא.
אליעזר בוכני
אני שואל, כי התנגדנו לתיקון ההפוך.
משה בוטון
הסברתי מה זה כולל.
אליעזר בוכני
אם כך אין לנו התנגדות לתיקון.מאיר מוזס;

ההצעה הזאת מקובלת עלינו ועל כל ציבור העובדים. רבים מהדברים האלה כבר

מיושמים בשטח, אבל עכשיו ביקשנו לקבל גושפנקה סופית לנושא הזה. אני חושב שהפיזור

של היחידות, כמו סגני מנהלי מחוזות, הממונה על המשמעת והמערכת הניהולית שלנו,

יוכל למנוע הרבה מהעבירות בתחום השיפוט והניהול. המערכת היא בבקרה, והדבר יהיה

גם לטובת העובדים, כי הצדק ייצא, יהיה זירוז משמעתי ותהיה הרבה משמעת מנע בכל

הענין הזה. אני חושב שאם נצא לדרך אחרי שתהיה החלטה, זכינו.
יגאל חיות
אנחנו מברכים על ההצעה הזאת, אני רק אומר שתמיד המלצה של השר קשורה בהמלצה של

ועדת השירות.

היו"ר מקסים לוי;

זה לפי התקשי"ר.
יגאל חיות
נכון, ואז יש לנו המחסום של ועדת השירות, שתבחן את. המלצת השר.
הוחלט
לאשר את החלונ חוק שירות המדינה (משמעת),

התשכ"ג-1963, על עובדי "בזק".ב. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה: 1. צו הנכים (תגמולים ושיקום)

(העלאת שיעורי השכר הקובע) (הדרגה הקובעת והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך)

(מסי 2), התשנ"ז-1997; 2. תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון מסי 3), התשנ"ז

1997; 3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים ורכישת מקצוע)

(תיקון מסי 2), התשנ"ז-1997; .4 תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה

מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה)(תיקון מסי 2), התשנ"ז-1997;

5. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(מסי 2),

התשנ"ז1997-; 6. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת

שיעורי תגמולים)(מס' 2), התשנ"ז-1997; 7. תקנות משפתות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)

(תיקון מסי 2), התשנ"ז1997-; 8. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון

מסי 2), התשנ"ז-1997; 9. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מסי 2), התשנ"ז-1997: 10. צו

משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום)

(תיקון מסי 2). התשנ"ז-1997
הלו מור
יש כאן עדכון של תתגמולים שמשולמים לזכאי משרד הבטחון מכוח רווק הנכים ומכוח

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה. התגמולים האלה מתעדכנים פעמיים בשנה, באוקטובר

ובאפריל, והם תגמולים שנבדקים על סמך שחיקה שהיתה במשק. זה מבוסס על הסדר שבין

משדד האוצר ומשרד הבטחון, שתגמולי הזכאים מוצדקים למדד הסקטור הציבורי-קתילתי

במשק ופעמיים בשנה מעדכנים אותם.

כעת אנחנו מבקשים לעדכן את הסכומים מ-1 באפריל 1997. לאחר בדיקת השחיקה מסתבר

שמדובר בהעלאת התגמולים ב-% .lבאנו בדברים עם משרד האוצר, אנחנו מייצגים גם אותם

כאן, והם מסכימים להעלאת הזאת. כמובן שמתבקש אישור הוועדה.
משה בוטון
בכנסת הקודמת העליתי רעיון לבדיקה, שבמקום שתבואו אלינו כל חצי שנה כשהמדדים

עולים, שיהיה מנגנון הצמדה שנעגן אותו בחוק ויהיה כתוב שאחת לחצי שנה יתעדכנו

הגימלאות לפי שיעור עליית המדד. אמרו לי בשעתו שיבדקו את הרעיון. אני מבקש שתבדקו

עם אנשי המקצוע אצלכם אם זה אפשרי ואז לא צריכים לבוא אחת לחצי שנה לוועדה עם

סידרה שלמה של תקנות, אלא תהיה הצמדה אוטומטית למדד המחירים שמפרסמת הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה, מה גם שוועדת העבודה לא יכולה לשנות או לבקש יותר.
הלן מור
נבדוק את זה.
הוחלט
לאשר את תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה

(פירוט בכותרת הסעיף).ג. חוק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון מסי 41}

(ביטול הודעת בדבר יציאה מוקדמת לקיצבה). התשנ"ז-1997

משה בוטון;

זו הצעת חוק שיזמה חברת-הכנסת ענת מאור. קידמנו דיון די מקיף בהצעה לקראת

הכנה לקריאה ראשונה, והצעת החוק שמונחת בפני הוועדה משקפת את מה שהיתה החלטת

הוועדה בקריאה הראשונה.

סעיף 1 - תיקון סעיף 17א;
משה בוטון
מדובר בחוק שירות המדינה (גימלאות) שאמר, שאדם שנתמלאו בו הזכויות והוא זכאי

לגימלה, אבל הוא עוזב מרצונו את שירות המדינה, חייב להודיע תוך ששה חודשים על

רצונו שהזכויות שלו יישמרו כשיגיע לגיל פרישה. אם לא הודיע, הזכויות שלו הלכו

לאיבוד. זו היתה הוראה שהציבור לא יכול היה לעמוד בה, כי אנשים לא ידעו בכלל שהם

צריכים להודיע.

הצעת החוק של חברת-הכנסת ענת מאור באה לתקן את המצב ולקבוע שבכל מקרה אדם כזה

שמתפטר ועוזב מרצונו יהיה זכאי לזכויות האלה.

סעיף 2 י תחילה ותחולה;
משה בוטון
הכנסנו גם סעיף תחולה, שהוא הסעיף הזה. משמעות הסעיף אומרת: החוק חל על כל מי

שעזב את השירות החל מתאריך קבלת החוק של 1977.
ענת מאור
החוק המקורי לא התקבל ב-1970?
משה בוטון
החוק המקורי - כן, אבל התיקון שאדם רשאי לצאת לגימלאות ולהודיע תוך ששה

חודשים התקבל ב-1977, זה לא היה בחוק המקורי משנת 1970. אנחנו מחילים את החוק

למפרע מיום שהתקבל התיקון הזה. אי אפשר להחיל אותו על מי שעזב בשנת 1950 או 1960,

כי אז בכלל לא היתה זכות כזאת.

את הגימלה הוא יתחיל לקבל ב-1 בחודש שלאחר פרסומו - אם נצליח בשבוע הבא להביא

את זה לקריאה שניה ושלישית, זה אומר מה-1 בהודש הקרוב - וזה יחול על כל העובדים

שביום תחילת תיקון מספר 18 לחוק הסתיים השירות שלהם.
ראובן בוימל
החוק מקובל על נציבות שירות המדינה.
אי בוכני
אנחנו מברכים על החוק עצמו וגם על התחולה, שהיתה שנויה במחלוקת. אנחנו

מתייחסים לפנסיה כאל משכורת עתידית, וכל פגיעה בפנסיה היא גם פגיעה במשכורת, לכן

אנחנו מברכים על החוק.נ' הרפז;

גם הסתדרות הגימלאים בישראל מברכת על החוק ומודה לחברת-הכנסת מאור על היזמה

וליושב-ראש הו ועדה.

ענת מאור;

אני שמחה שכל הממונים מטעם נציבות שירות המדינה והאוצר מברכים ומקבלים את

החוק.

אני רוצה להודות לעורך-דין בוטון על התרומה המאד חשובה בניסוחים ובדקויות,

שמאד הועילו, וליושב-ראש הוועדה על הקידום של החוק, שבאמת מביא בשורה לאלה

שהמכשול הביורוקרטי מנע מהם מלקבל את זכויותיהם.
הוחלט
לאשר את הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מס' 41)

(ביטול הודעה בדבר יציאה מוקדמת לקיצבה), התשנ"ז-1997ד. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה)(תיקון). התשנ"ז-1997

רות הורן;

על פי התקנות לפי חוק נפגעי איבה אנחנו משלמים מענק שמיועד לכסות את הוצאות

הקבורה של הנפגע אם הוא נפטר. התקנות היום קובעות את מכסימום המענק בסכום בשקלים

עם הצמדה למדד. זה אומר שמדי פעם, כאשר ההוצאות חורגות מסכום זה, אנחנו נדרשים

לבוא ולעדכן את הסכום.

הסכום של היום, כפי שהוא מעודכן, הוא יחסית נמוך. אנחנו מציעים ליצור השוואה

בין המענק חזה לבין מענק הפטירה שניתן לפי חוק הביטוח הלאומי, שהוא בגובה השכר

הממוצע, שמתעדכן טוב יותר. זה יעלה את המענק העכשווי באופן די משמעותי.

אנחנו רוצים להפעיל את השינוי הזה, שהוא לטובה, רטרואקטיבית, כדי שהמשפחות

שהבנות שלהן נהרגו בנהריים יוכלו לקבל את ההפרשים ששילמנו.
תיקון בטכסט
בסעיף קטן (2) של סעיף 1 כתבנו: "בתקנה משנה (ב), פסקאות (1)

ו(2) בטלות". הכוונה לתקנת משנה (ג). תקנת משנה (ב) מתייחסת למודעות אבל שאנחנו

מכסים וכו'. אנחנו רצינו לבטל את שיטת העדכון, וזה בתקנת משנה (ג).
משה בוטון
וכפי שאמרת זה יחול למפרע שבדי לכסות את ההוצאות גם למשפחות של הבנות שנהרגו

בנהריים.
רות הורן
כן.
הוחלט
לאשר את תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה)
(תיקון), התשנ"ז-1997, בתיקון הבא
בסעיף 1(2) - במקום "בתקנת משנה (ב) יבוא "בתקנת משנה (ג)"
היו"ר מקסים לוי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים