ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1999

אישור עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשנ"ט- 1999 - החזרה למליאת הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעי



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מסי 373

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי. ז' באדר התשנ"ט (23 בפברואר 1999), שעה 55;10



נכחו;

חברי הוועדה;

אברהם רביץ - היו"ר

נסים דהן

צבי הנדל

אברהם יחזקאל

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

מ"מ;

יצחק וקנין

סופה לנדבר

אברהם פורז

ראובן ריבלין

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; חדוה בנקין

סדר-היום;

א. הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998

(תיקוני חקיקה) (תיקון), התשנ"ט - 1999 - החזרה למליאת הכנסת.

ב. אישור עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.



א. הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב

לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשנ"ט- 1999 - החזרה למליאת הכנסת

היו"ר אברהם רביץ;

אני פותח את הישיבה.

מי בעד ההצעה להחזיר למליאת הכנסת את הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת

יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשנ"ט-1999?

אברהם פורז;

אדוני היושב ראש, נלך לפי הסדר. אני מציע למחוק שני סעיפים בלבד. גבי אנה

שניידר יודעת מה הם. אלה סעיפים שנוגעים לשידורי חדשות ייעודיים. את אלה אני מציע

לא להעלות למליאה.

נסים דהן;

אני נגד, אני בעד העלאתם.

אברהם פורז;

אם עמדתי לא תתקבל, זו תהיה הסתייגות.

אברהם רביץ;

מי בעד ההצעה של חבר הכנסת פורז?

אברהם פורז;

אני בעד השמטת שני הסעיפים האלה, ואתם נגד.

הצבעה

ההצעה של חבר הכנסת אברהם פורז להשמיט את שני הסעיפים

בדבר שידורי חדשות ייעודיים לא נתקבלה.

היו"ר אברהם רביץ;

ההצעה לא נתקבלה. הסתייגות לחבר הכנסת פורז.

מי בעד ההצעה להחזיר את הצעת החוק למליאה? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להחזיר למליאת הכנסת את הצעת החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה

ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון),

התשנ"ט-1999, נתקבלה.

היו"ר אברהם רביץ;

מי בעד ההצעה של חבר הכנסת הנדל? מי נגד?

הצבעה

ההצעה של חבר הכנסת הנדל בדבר הכשרת ערוץ 7 לא נתקבלה.

היו"ר אברהם רביץ;

ההצעה לא נתקבלה. הסתייגות לחבר הכנסת הנדל.



ב. אישור עמיתות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

היו"ר אברהם רביץ;
הנושא הבא הוא
אישור עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה לאשר עמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כמפורט ברשימה

המצורפת למכתבו של ראש הממשלה ושר האוצר מיום 14 בפברואר 1999, נתקבלה.

היו"ר אברהם רביץ;

הרשימה אושרה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה;.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים