ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/02/1999

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בשבט התשנ"ט (15 בפברואר 1999). שעה 04:05
נכחו
חברי הוועדה;

אי רביץ - היו"ר

ח' אורון

נ י דהן

א' הירשזון

צי הנדל

י' הראל

י' כץ

מי קליינר

מ"מ; מ' שטרית

י' אזולאי

א' אושעיה

סי אלחנני - היועצת הכלכלית לוועדה

יועץ משפטי; אי שניידר

מזכיר/ת הוועדה; אי קרשנר

קצרנית; שי לחוביצקי
סדר-היום
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999.הצעת חוק הסדרים במשק הדמינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 51999' התשנ"ט-1999
היו"ר אברהם רביץ
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

יש הצעה לנסח את סעיף 4, כדלקמן: "בחוק ערי ואיזורי פיתוח, התשמ"ח-19988 4)-

1} בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ה), יבוא: "(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)

עד (ה), העיר עכו תסווג כעיר פיתוח בקבוצה אי;

2) בסעיף 24, במקום "1999" יבוא "2004".

האם יש התנגדות לאישור ההצעה? - אין.
הוחלט
מכוה סעיף 127(ב) לתקנון הכנסת ועדת הכספים דנה בסעיף 4 להצעת החוק ומביאה
בפני הכנסת את הצעתה לנוסח הסעיף
"תיקון 4. בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-19988 4) -

חוק ערי

ואיזורי (1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

פיתוח "(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), העיר עכו

תסווג כעיר פיתוח בקבוצה אי;

(2) בסעיף 24, במקום "1999" יבוא "2004".
חי ים אורון
אני מבקש להמשיך בינתיים את ישיבת המליאה ויחזרו להצביע על סעיף 4 לאחר הנחת

ההחלטה על שולחן הכנסת.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים