ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/02/1999

החלטה לפי סעיף 127 (ב) לתקנון הכנסת - חוק הסדרים במשק המדינה - (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 370

מישיבת ועדת הכספים

יום שישי, י"ט בשבט התשנ"ט (5 בפברואר 1999), שעת 03:00

נכחו;
חברי הוועדה
אברהם רביץ - היו"ר

חיים אורון

רומן ברונפמן

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

ישראל כץ

יצחק כהן

אחמד סעד

מיכאל קליינר

מ"מ: אפי אושעיה

דוד אזולאי

ראובן ריבלין

מאיר שטרית
מוזמנים
דוד מילגרום - הממונה על התקציבים, משרד האוצר
יועצת משפטית
אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
איוור קרשנר
קצרניות
חנה כהן, שולי להוביצקי
סדר-היום
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999 - החלטות לפי סעיף 127(ב) לתקנון הכנסת.החלטה לפי סעיף 127(ב) לתקנון הכנסת - תוק הסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999)
היו"ר אברהם רבי?
שלום לכולם, אני מתכבד לפתות את הישיבה.
אנה שניידר
אנחנו צריכים עכשיו לדון בשם, לעשות איזשהו שינוי ולהציע שם אחר.

נסים דהן-.

זה צריר להיות לעידוד האבטלה ולחיסול הבריאות.
סמדר אלתנני
אפשר לחזור לשם המקורי?
אנה שניידר
אני לא בטוחה שזה אפשרי.
היו"ר אברהם רביץ
אולי אפשר לכתוב: הצעת חוק הסדרים למען משק המדינה.
מיכאל קליינר
אני מציע שינוי קטן. במקור נכתב חוק הסדרים, ואני מציע: חוק ההסדרים.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד לשנות את שם החוק ל: הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה, וכוי?

הצבעה

בעד - הרוב

נגד- 2

נמנעים- אין
החלטה
שם החוק: הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי

התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999).

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה הופסקה בשעה 03:15

\ . , . , .. /הישיבה נתחדשה בשעה 04:05

היו"ר אברהם רביץ;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

יש הצעה לנסח את סעיף 4, כדלקמן: "בחוק ערי ואיזורי פיתוח, התשמ"ח- 1998 4) -

1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ה), יבוא: "(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)

עד (ה), העיר עכו תסווג כעיר פיתוח בקבוצה אי;

2) בסעיף 24, במקום "1999" יבוא "2004".

האם יש התנגדות לאישור ההצעה? - אין.
הוחלט
מכוח סעיף 127(ב) לתקנון הכנסת ועדת הכספים דנה בסעיף 4 להצעת החוק ומביאה
בפני הכנסת את הצעתה לנוסח הסעיף
"תיקון 4. בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-19988 4) -

חוק ערי

ואיזורי (1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

פיתוח "(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), העיר עכו

תסווג כעיר פיתוח בקבוצה אי;

(2) בסעיף 24, במקום "1999" יבוא "2004".
חי ים אורון
אני מבקש להמשיך בינתיים את ישיבת המליאה ויחזרו להצביע על סעיף 4 לאחר הנחת

ההחלטה על שולחן הכנסת.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 04:10.

קוד המקור של הנתונים