ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/02/1999

חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה�

מושב רביעי�

מתוקו�
לא�
נוסח�

י 369�
פרוטוקול מס�הכספים�
בישיבת ועדת�
ו�


בפברואר 1999). שעה 15:00�
בשבט התשנ"ט (2�
יום שלישי. ט"ז�
נכחו:�

ר�
רביץ - היו"�
אי�
חברי הוועדהאורו ן�
חי�ברונפמן�
ר'�דהן�
נ י�הירשזו ן�
אי�הנדל�
צי�הראל�
י י�כהן�
י '�ישראל כץ�קלי י נר�
מי�הלפרט�
שי�
מיימ:�


האג' יחיא�
רי�רי בלי ן�
רי�שטרית�
מי�וי יס�
שי�י י לי י זרזו ן�
אי�סלים�
סי�עזרא�
גי�


מנכ"ל משרד ראש הממשלה�
ליאון�
מי�
מוזמנים


מנכ"ל משרד העבודה והרווחה�
בן-שלום -�
י r�


הממונה על התקציבים, משרד האוצר�
מילגרום -�
די�


משרד האוצר�
פלץ�
חי�


משרד האוצר�
אייגס�
אי�


משרד האוצר�
נוה�
י ו�


משרד האוצר�
וולפמן�
אי�


משרד האו צר�
שנ י�
גי�


משרד החינוך והתרבות�
צו י בל�
די�קרשנר�
אי�
מנהל הו ועדהשנ י ידר�
אי�
י ועצת משפטיתאלחנ נ י�
סי�
י ועצת כלכליתצנעני�
חי�
קצרנ ית


התקציב לשנת 1999.�
סדר-היום


חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999.�


התקציב לשנת 1999

חוק התקציב לשנת הכספים 1999. התשנ"ט-1999

הי ו"ר א' רביץ;

אני פותח את ישיבת הוועדה. לגבי חוק התקציב לשנת הכספים 1999, עלינו

לסיים את ההצבעות על החלק המילולי, בו הגענו עד סעיף 8(2). אנו צריכים להצביע

מסעיף 8(2) עד הסוף.

חי אורון;

מה עם סעיף 8(1)?
הי ו"ר א' רביץ
הצבענו על סעיף 8(1).

נ' דהן;

הצבענו.

חי אורון;

אני מבקש לרשום הסתייגות לסעיף הזה.

אי שניידר;

.זה רשום.
היוייר אי רביץ
יש הסתי יגות שלך.

אני מעמיד להצבעה את סעיפים 8(2), (3), (4), (5) ו-(6). מי בעד ומי נגד?

הצבעה

סעיפים 8(2),(3), ()4, (5) -ו(6,) בהצעת חוק התקציב

לשנת הכספים 1999, התשניט-1999, התקבלו.

הי וייר א' רביץ;

סעיפים אלה אושרו.

סעיף 9, בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1999, הוא לגבי תהולת החוק. האם

תחולת החוק - ה-1 בינואר - היא בסדר?

נ' דה ן;

כן.מ' שטרית;

r זה בסדר.

הי ו"ר א' רביץ;

אני מעמיד להצבעה את סעיף 9 לגבי תהולת החוק.

ר' חאג' יהיא;

אדוני היושב-ראש, אולי לפני ההצבעות תספר לנו מה היה ומה קרה. על בסיס מה

זה? כמה זה עלה? מה עשה חבר-הכנסת מאיר שטרית? מה אתה עשית?

היו"ר אי רביץ;

קודם, נקיים את ההצבעה.

מ י שטרית;

הבר-הכנסת רפיק האג י יחיא, זה אחרי ההצבעה.

היו"ר אי רביץ;

אגיד לך מה הצלחתי, ולא רק מה עשיתי.

ר' חאג' יחיא;

אני רוצה לדעת כמה עלה לנו העסק הזה.

נ' דה ן;

זה יהיה במליאה. תקבל רשימה מראש הממשלה.

היו"ר אי רביץ;

אני מעמיד להצבעה את סעיף 9. מי בעד ומי נגד?

הצבעה

סעיף 9, בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1999,

התשנ"ט-1999, נתקבל.

היו"ר אי רביץ;

סעיף 9 התקבל.

אני מעמיד להצבעה את סעיף 10, שמדבר על כך שכל זה יפורסם ברשומות.

הצבעה

סעיף 10, בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1999,

התשנ"ט-1999, נתקבל.היו"ר אי רביץ;

סעיף 10 התקבל. אני מודיע בזה, שהחלק המילולי התקבל.

צי הנדל;

אדוני היושב-ראש, יש לי בקשה ממזכיר הוועדה או ממי שלא יהיה. יש שתי
הסתייגויות שאני מפחד לפספס אותן
אחת היא לגבי שיקום האסיר, והשניה היא בתחום

החקלאי. אני מבקש לדבר על ההסתייגויות האלה.
אי הירשזון
יש לי הרבה הסתייגויות.
הי ו"ר אי רביץ
האם אתה רוצה לדבר עליהן?
צי הנדל
כן.
מי שטרית
היושב-ראש, תצביע על הכל בבת-אחת.
אי הירשזון
האם כל ההסתייגויות עוברות למעלה?
היו"ר א' רביץ
הן עוברות למעלה.
צי הנדל
נפלה לידי חובה או זכות, כשביקשו ממני לנהל את אחת הישיבות, ובאותה ישיבה

עלה נושא שיקום האסיר.
נ' דהן
זה שייך למשרד ראש הממשלה.
צי הנדל
עלתה שם טענה, שכל חברי הוועדה היו מכונסים סביבה, שבגלל שנת ה-50

משחררים השנה במיוחד קבוצה גדולה יותר של אסירים. גם אגף התקציבים היה פה. זה

לא עסק פרטי שלי. תנו להשמיע את הדברים עד הסוף.
חי אורו ן
ברצוני להגיד לכם מה הדימוי שלי לגבי זה שהדבר עולה למעלה. אתם החלטתם

ליפול עם התקציב מהקומה העשירית לא בבת-אחת, אלא יש מרפסות.ובכל מרפסת חוטפים

מכה וכשיורדים יש עוד מכה. כשיגיעו לקומה למטה, תהיה המכה האחרונה.
אי הירשזון
זה מגיע לנו.

חי אורון;

נכון. הכל מידי שמים-
אי הירשזון
-חוץ מרחמי שמים.

גי עזרא;

חבר-הכנסת הנדל, מה אתה עושה עכשיו? אין תקציב, וצריך תקציב למדינה.

צי הנדל;

אתה לא היית פה.

היו"ר אי רביץ;

חבר-הכנסת הנדל, אומרים לי כל מיני עוזרים שדיברנו ודיברנו ושכחנו להצביע

אתמול על סעיף 8(1). למען הסר ספק, נצביע על סעיף 8(1), ואני מעמידו להצבעה.

הצבעה

סעיף 8(1), בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 1999,

התשנ"ט-1999, התקבל.

היו"ר א' רביץ;

סעיף 8(1) עבר.

חי אורון;

זהו נושא כפל תפקידים, והמפד"ל נגד. מדובר על כפל תמיכות, והמפד"ל נגד.

היו"ר אי רביץ;

חבר-הכנסת הנדל, האם אתה רוצה עוד כסף לשיקום האסיר?

נ' דה ן;

לגבי שיקום האסיר, זו עמותה, ואי אפשר לעשות זאת. אפשר לבקש להוסיף לרשות

למלחמה בסמים, והיא מחלקת את הכסף.

היו"ר אי רביץ;

האם זה יחודי?נ' דה ן;

זה יחודי.

היו"ר אי רביץ;

אם כך, איך עושים זאת? כמה כסף זה?

צי הנדל;

יש הסתי יגות.
אי הירשזון
אם כך, גם לי יש כמה הסתייגויות.

נ' דה ן;

זה קשור למשרד ראש הממשלה.

אי קרשנר;

ההסתייגות מופיעה בעמוד 60 בקובץ ההסתייגויות לתקציב לשנת הכספים 1999.
היו"ר אי רביץ
חבר-הכנסת הנדל, יש מספיק זמן עד שזה יידון למעלה. חברים, לכל אחד מאיתנו

יש הסתייגויות שהן הכי חשובות בעולם. הקב"ה גרם לכך שיש לנו קצת זמן, וכל אחד

יכול לעשות לובי במליאה ולגייס אנשים.

צי הנדל;

אתה יודע, שאתה משכנע אותי בקלות.

הי ו"ר א' רביץ;

אם כך, הצלחתי. אני מציע; אנו מצביעים על כל ספר התקציב.

חי אורון;

לא. אני מבקש להצביע על כל סעיף.

היו"ר אי רביץ;

האם אתה מבקש הצבעה על כל סעיף?

חי אורו ן;

אני מדבר על פרקים, ובכל פרק אני רוצה לראות איך מצביעים פה נגד. יש לי

כמה סעיפים, שאני רוצה שתצביעו נגדם.

היו"ר א' רביץ;

תאמר על אלו סעיפים אתה רוצה זאת. ,חי אורון;

תלך לפי הסדר.

הי ו"ר אי רביץ;

תגיד לי אלו סעיפים.

מ י שטרית;

מה אתה רוצה? נצביע מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה.

חי אורו ן;

אני מבקש הצבעה, בתקציב משרד החינוך, על ההצעה של חבר-הכנסת צבי הנדל -

החזרת התקציב על אלף ילדים לפנימיות.

היו"ר אי רביץ;

יש לזה תשובה. הכנתי לך תשובה לזה. נציג אגף התקציבים יגיד זאת.

אי קרשנר;

מה מספר הסעיף?

נ' דהן;

יש פה עוד הסתייגויות.

היו"ר אי רביץ;

אני יודע, אבל אם יש לי תשובה - למה לא?

נ' דהן;

אבל, אדוני היושב-ראש, יש לי מספר הסתייגויות-

היו"ר א' רביץ;

בסעיף הזה?

נ' דהן;

-שהקואליציה רוצה לשנות מספר דברים בתוך ספר התקציב.

היו"ר אי רביץ;

יש דברים מוסכמים. האם זה, למשל, למחוק את המלה "תורניות"?

נ' דהן;

כן.
היו"ר א' רביץ
בסדר. זה רשום אצלי.

י י כהן;

יש גם את עניין הכפל.

נ' דהן;

צריך לתקן.
היו"ר אי רביץ
על עניין הכפל הצבענו. מה קרה לכם?

נ' דהן;

לא. יש עניין של העברי; נגדתות להינוך.

היו"ר אי רביץ;

חברים, זה רשום אצלי. אין הרבה דברים. יש שני דברים.

נ' דהן;

יש שלושה דברים.

היו"ר אי רביץ;

אני לא יודע מה הוא הדבר השלישי.

נ י דהן;

אם כך, אגיד אותו.

היו"ר אי רביץ;

תגיד אותו עוד מעט. האם על עניין הכפל אתה יכול להגיד משהו?

ני דהן;

זה לא על עניין הכפל. הוא רוצה לדבר על פנימיות, כלומר על עליית הנוער.

היו"ר אי רביץ;

סליהה, אך מדובר על עליית הנוער.

ר' פנחסי;

הבר-הכנסת רפיק האג' יחיא, האם אתה מציל את כבוד מפלגת העבודה?רי חאגי-יחיא;

אני מי יצג את עצמנו.

די מילגרום;

לגבי עליית הנוער, שר החינוך מטפל בבעיה שהועלתה כתוצאה מצמצום מספר

תלמידי בעליית הנוער. אין כרגע ההלטה אחרת, אבל הנושא עלה- - -

חי אורון;

אני מבקש להצביע.

צי הנדל;

יש לי סיכום מוחלט וסופי עם ראש-הממשלה, שלא יפוטר אף עובד בעלי ית-הנוער,

750 תקנים, שתוכננו לקיצוץ השנה, לא יקוצצו ו-750 של השנה שעברה יוחזרו.

מי שטרית;

ילדים.

נ' דהן;

וכן, תוספת של 2,000 תלמידים.

חי אורון;

צריך, שזה יופיע בתקציב.

צי הנדל;

זהו סיכום מוחלט עם ראש הממשלה.

נ' דהן;

תודיע על זה מחר. מה אכפת לך?

חי אורון;

היות ויושבים פה ארבעה אנשים, שאמרו לי - כל אחד באופן אישי - שאי-אפשר

להאמין לראש-הממשלה-

צ' הנדל;

אף אחד לא אמר דבר כזה.

הי ו"ר א' רביץ;

אני לא אמרתי.
חי אורון
היושב-ראש, לא הצבעתי עליך.נ' דהן;

נצביע מחר. למה אתה דואג? זו התהייבות כלפינו, ולא כלפיך.

חי אורון;

-אני מבקש הצבעה, כך שהכרעה תיפול פה ואז זה עולה למעלה.

היו"ר אי רביץ;

בסדר. חבר-הכנסת אורון נשאר עם ההסתייגות שלו.

נ' דהן;

מחר נצביע.

הי ו"ר א' רביץ;

חבר-הכנסת אורון, תישאר עם ההסתייגות, כדי שלא יהיה מצב שבוועדה הפילו

אותה.

י י הראל;

חבר-הכנסת אורון, אני מתחייב להצביע מחר בעד ההסתייגות הזו.
חי אורון
על-פי חוק המוגבלויות, הלכה עמותת "בזכות" לבית-המשפט העליון על הקצבת

תקציב להקמת הרשות במשרד המשפטים.

אי קרשנר;

יש את זה.

די מילגרום;

הוספנו.

היו"ר א' רביץ;

חבר-הכנסת אורון, כבר מזמן אמרתי שאתה צדיק ומלאכתך נעשית בידי אחרים.

אי קרשנר;

מדובר על 750 אלף ש"ח.

ה י אורו ן;

אבל, חברים, היה מדובר בפסק-הדין הזה על חמישה מליוני ש"ח.

ח י פלץ;

קודם כל, אנו פותחים כאן סעיף תקציבי נפרד.

ונ' דהן;

זו( תקנה.

חי פלץ;

אנו פותחים לא תקנה, אלא סעיף תקציבי נפרד לנושא הזה של נציבות שויון

זכויות למוגבלים, כפי שנדרש על-פי הדין בבית-המשפט. כרגע, אנו מתקצבים באותו

תקציב שנראה לנו כרגע כמתאים - תקציב של 750 אלף ש"ה. במידה ומשרד המשפטים,

שהוא המשרד שאחראי, ירצה או יחשוב שצריך יותר - נקיים דיון תקציבי על זה.

כרגע, השלד הבסיסי הוא 750 אלף ש"ח.

די מילגרום;

הבג"ץ היה על פתיחת סעיף תקציבי נפרד.

חי אורו ן;

הבנתי. אתם מקציבים 750 אלף ש"ח בכל המשא ומתן.
נ' דה ן
עכשיו, תציע חמישה מליוני ש"ח.

חי אורו ן;

לא אני מציע. משרד המשפטים הודיע, שהיות והוא לא יכול להעביר מכספו והוא

צריך להביא כסף רק אם הוא יקבל אותו מפה, ומשרד המשפטים לא מוכן- - -

ח' פלץ;

אנו חושבים, שזה מספיק בשלב הזה.
חי אורו ן
סליחה, אבל יש את הפער בין 750 אלף ש"ח לזה.

נ' דה ן;

חבר-הכנסת אורון, תכתוב הסתייגות על חמישה מליוני ש"ח.

חי אורו ן;

כתבתי.
די מילגרום
זה לא עניין של העזרה למוגבלים.
ח' אורון
אני י ודע בדיוק מה זה.היו"ר אי רביץ;

אמרו לך, שיש תקנה - והצלחת. יש 750 אלף ש"ח - הצלחת. עכשיו, אתה רוצה,

בהסתייגות, לבקש חמישה מליוני ש"ח.

נ' דה ן;

בסדר. זה עולה למעלה.

היו"ר אי רביץ;

מדובר על שני החוקים האלה. את זה אמרת לי אתמול.

מ י שטרית;

חבר-הכנסת אורון, האם זה הכל?

חי אורו ן;

יש לי הסתייגות כזאת. יש הסתייגות בסעיף 7.
היו"ר אי רביץ
חברים, יש עוד שני דברים.
נ' דה ן
יש שלושה דברים.

היו"ר אי רביץ;

אני אגיד שני דברים, ואתה תגיד את הדבר השלישי.

נ' דהן;

הדבר השלישי הוא לאחד את הסעיפים.
היו"ר א' רביץ
לגבי זה, אני לא יודע אם יש הסכמה.
נ' דה ן
יש הסכמה. אם לא - חבל על הזמן.
די מילגרום
היושב-ראש, הוא צריך להגיד מאיפה הוא לוקח ולאיזו תכנית.
היו"ר אי רביץ
יש הסכם על זה.נ' דהן;

יש הסכם.

היו"ר אי רביץ;

האם חבר-הכנסת הנדל נמצא כאן? חבר-הכנסת הנדל, אני צריך אותך.

חי אורו ן;

הבר-הכנסת הנדל, בוא מהר - מגייסים אותך. אם לא תבין על מה זה, אסביר לך.

היו"ר א' רביץ;

יש הסכם, שסעיף התרבות התורנית עובר ממשרד הדתות למשרד החינוך. הסעיפים

הרלוונטיים שעוברים לחינוך. דוד מילגרום שאל: האם יש הסכם לאן זה עובר וכמה

בכל סעיף?

נ' דהן;

כן.

הי ו"ר אי רביץ;
הוא אמר לי, שיש הסכם
%75- - -
נ' דהן
יש לי את ההצגה עם הסעיפים ועם הכל.
חי אורו ן
האם גם חברי-הכנסת יכולים לקבל זאת?
היו"ר אי רביץ
ודאי.
די מילגרום
מה שאתם צריכים לומר לוועדה הוא מה גודל הסעיף שנלקח במשרד הדתות ולאלו

תכניות זה הולך.
נ' דהן
הכל כתוב שם בני יר.

(חה"כ יי כהן מגיש נייר בנושא ליו"ר הוועדה.)
היו"ר א' רביץ
זה מקושקש כאן, ואני לא יודע לקרוא את זה.נ' דהן;

יש את זה בני יר שלי.

אי קרשנר;

יש גם תוספות.

נ' דהן;

לא, התוספות הן לא עכשיו.

היו"ר אי רביץ;

אני לא מדבר על תוספות.
חי אורון
איזה מספר סעיף זה בספר התקציב של משרד המשפטים?

היו"ר אי רביץ;

מאי זה סעיף זה י וצא?
י' כהן
זוהו סעיף 56.

חי פלץ;

מדובר על סכום של 37.115 מליון ש"ח, שמצוי בתקציב משרד הדתות בסעיף

תקציבי 22-18. הסעיף הזה הופך לאפס, כלומר במקום 37.115 מליון ש"ח יהיה אפס.

נ' דהן;

נכון.

חי פלץ;

הכסף הזה עובר תקציב משרד החינוך, ואני רואה כאן שיש שלוש תכניות.

נ' דהן;

זה לפי החלוקה.

ח' פלץ;

אנו מדברים על תכנית תקציבית אחת שהיא בסעיף 20-21- - -
חי אורו ן
מה זה?

ו
היו"ר א' רביץ.
זה סעיף 20-24-14.

נ' דהן;

תקרא את מה שנתתי לך. מה אתה רוצה?
היו"ר אי רביץ
סעיף 1420-24 - מדובר על 2.119,266 מליון ש"ח, וזה מינהל נוער במשרד

החינוך.
ח י פלץ
האם תוכל לומר זאת שוב?

היו"ר אי רביץ;

סעיף 20-24-14 - לשם עוברים 2.119,266 מליון שיירו.

נ' דהן;

בדיוק.

היו"ר א' רביץ;

סעיף 20-31-19-

ח' פלץ;

-בענין פעולות תרבות להרדים.

היו"ר אי רביץ;

--לגבי תרבות חרדים - עובר לשם סכום של 26.846,800 מליון ש"ח.

י' כהן;

הסכום הוא; 26.246,800 מליון שייח.

נ' דהן;

הסכום הוא; 26.846,800 מליון ש"ה.

הי ו"ר אי רביץ;

סעיף 20-31-08, שזה תרבות ציונית - עובר לשם סכום של 8.748,934 מליוני

ש"ח.

חי אורון;

כמה עולה הסעיף הזה עכשיו?חי פלץ;

הסעיף של תרבות תורנית ציונית היי; בתקציב מקורי 1998 בסכום של 8.6 מליוני

ש"ח, ובתקציב מקורי 1999 הוא גדל ל-45 מליון ש"ח.

חי אורו ן;

הוא גדל במהלך השנה.

ח י פלץ;

עכשיו, הוא גדל עוד.

נ' דה ן;

זה תקוע בבג"ץ. הכסף תקוע בבג"ץ.

צי הנדל;

חבר-הכנסת אורון, כדי שתהיה רגוע, דע שזה היה הבג"ץ שפלץ נתן את הנתונים

לחבר-הכנסת שוחט והבג"ץ העיף אותם מכל המדרגות.

חי אורו ן;

זה לא נכון. הבג"ץ תקע אתכם.

צי הנדל;

אתה טועה.

חי אורו ן;

אם כך, למה אתם עוברים לפה?

צי הנדל;

לא. עכשיו, עוברים מדתות לפה. זהו אותו סעיף. זה נעשה, כדי לאחד סעיפים.

י' כהן;

זה כדי שלא יהיה כפל תמיכות.

ני דהן;

זה יפתור את בעית הכפל.

חי אורון;

אבל, הוא פתר כפל תמיכות.

נ' דהן;

הוא פתר רק את התמיכות של ישיבות, ולא של תרבות תורנית.

?חי פלץ;

יש כאן, בחשבון, טעות של 600 אלף ש"ח תוספת.

נ' דה ן;

תוסיף מהקופה. מה קרה? חיים, למה אתה סתם מתעקש?

מ י שטרית;

תוריד אותם.

צי הנדל;

האם חסר 600 אלף שייח? אני מוותר.

ח' פלץ;

הנה, חבר-הכנסת הנדל אמר שהוא מוותר - מוריד את זה.

מ י שטרית;

תוריד 600 אלף שייח, וגמרנו.

י' כהן;

לא. מה פתאום?

מ י שטר ית;

היושב-ראש, תצביע על זהr
ח' אורון
אל תוותר.

צי הנדל;

אני מסכים רק למה שחבר-הכנסת נסים דהן אומר, ולמה שאתה אומר - לא.

די מילגרום;

אנו עובדים בעיגולים - נכון? צריך לעגל את זה.

חי וייר אי רביץ;

יש לך כאן עיגול, וכאן יהיה אפס.

דובר;

תסתכל על זה. זה; 626.2 מליון שייח.י' כהן;

לא.

נ' דה ן;

כשאני אומר שהפתק שלי טוב, אתה אומר לי: לא. עכשיו, 'תאכל אותה'. נתתי לך

פתק, ואמרתי לך שזה הסיכום, ואתה אומר ל/: "לא".

הי ו"ר א' רביץ;

יש הסכם.

דובר;

חבר-הכנסת יצחק כהן, זה בסדר.

די מילגרום;

2.119 מליון ש"ה ו-26.847 מליון ש"ה

חי אורון;

זה 22.268,87.

מי שטרית;

יפה. קדימה.
נ' דה ן
יש עוד שת י הסת י י ג ו י ות.
הי ו"ר א' רביץ
מי בעד ההסתייגות הזאת? בעצם, זו העברה. אני מעמיד להצבעה את ההעברה הזו.

הצבעה

ההעברה, שהוצגה, התקבלה.

הי ו"ר א' רביץ;

ההעברה עברה.

נ' דהן;

זו ההלטת ועדה, ולא הסתייגות. בשנה שעברה לא עשו כך. היתה הסתייגות שעברה

למעלה, והעלו זאת כהסתייגות. עשו זאת בשנה שעברה.
הי ו"ר א' רביץ
מה היא ההסתייגות השניה? ונ' דהן;

קודם כל, נישאר במשרד הדתות. מדובר על איחוד הסעיפים בסעיף ישיבות, כך

שבמקום 9-8 סעיפים יהיו שני סעיפים.

' פלץ;

לא.

נ' דה ן;

זה כמו שהיה בשנה שעברה.

ח' פלץ;

לא. רבותי, זה בלתי נסבל.

נ' דהן;

סליחה, אך זה מה שסוכם.

ח' פלץ;

רבותי, לא.

די מילגרום;

עם מי זה סוכם?

צי הנדל;

בנוכחותך. זה לא עסק שלי, אבל אני עד.

די מילגרום;

אני רוצה להגיד מה אמרתי.

ח' אורוי ן;

אדוני היושב-ראש, גדליה גל תמיד היה אומר; מה שסוכם שם זה יפה מאד. אני

חבר ועדה, ואני רוצה להבין את משמעות ההבדל.

צי הנדל;

דוד מילגרום, אצטט מלים שלך. אתה אמרת, שמה שהיה ב-1998 - שני סעיפים -

זה מה שיחיה ב-1999.

ח' פלץ;

לא סוכם.

חי אורו ן;

תראח לי את הספר. ?חי פלץ;

בבקשה.

די מילגרום;

אנו, כאגף תקציבים, אמונים על פירוט שיתן מידע נאות, גילוי נאות, לחברי-

הכנסת. לא פעם אנו מקבלים ביקורת ממבקר המדינה, שאומר לנו: "כללתם מין בשאינו

מינו בסעיף תקציבי מסויים אחד, ולא נתתם גילוי נאות לכנסת שבעצם זו לא עיסה

אחת אלא זה מחולק לנושאים שיש ביניהם שונות". כך אנו בונים את התקציב לא רק

בנושא דתות, אלא בכל הנושאים. בעבר, כל תקציב הישיבות היה מרוכז בסעיף אחד או

בשני סעיפים.

נ' דהן;

סליחה, אך אתה מטעה את הוועדה.

די מילגרום;

אני לא מטעה באף מילה.

נ' דהן;

עם כל הכבוד, הויכוח הזה נעשה.

די מילגרום;

אני חייב להגיד זאת לוועדה.
נ' דהן
גם בתרבות תורנית ציונית יש אלף סעיפים ואלף תקנות, ואתה לא מביא זאת לפה

בפירוט.

די מילגרום;

אתם תחליטו. אני חייב להגיד את מה שאני אומר לוועדה. אני אגיד את דבריי.

עמדתנו היא, שהגילוי הנאות מחייב פיצול בין סוגי ישיבות, למשל; ישיבות גבוהות,

כוללים ופנימיות.

נ' דה ן;

תעשה זאת בתקנה. למה זה בסעיף תקציבי? האם יש תקנה במשרד הדתות?

ה' פלץ;

המחוקק רואה תכנית תקציבית.

נ' דה ן;

זה לא נכון. אתה לא עושה בתרבות תורנית ולא בתרבות ציונית. אתה לא עושה

זאת למחלקה להתיישבות, ואתה לא עושה זאת באף מקום.הי ו"יר אי רביץ;

חבר-הכנסת דהן, אני מבקש שתיתן לו לדבר, ואחר כך אתוה תנמק את דבריך.

אי הירשזון;

האם ישבתם כל הזמן כדי להביא לנו את זה?

נ י דהן;

אתה צודק,

אי הירשזון;

אתם מטורפים. למה לא גמרתם את nr עד היום?

נ' דהן;

גמרנו את זה שם. הם חזרו בהם עכשיו.

צי הנדל;

חבר-הכנסת הירשזון צודק.

היו"ר אי רביץ;

נמשיך הלאה.

נ' דהן;

חבר-הכנסת הירשזון צודק.

די מילגרום;

ב-1998 שינינו, במהלך השנה-

חי פלץ;

-בצורה חלקית.

די מילגרום;

-בצורה חלקית, ועשינו פיצולים באותה תכנית, כדי לתת גילוי נאות. אני

אומר שוב, שאין כאן שום קיצוץ ואין כאן מעבר למה שנראה לנו - גילוי נאות של

פיצול לתכניות. שימו לב, שבתקציב 1999 זה מחולק לתכניות. לעניות דעתנו, זה

נותן גילוי נאות ומסביר, למשל, את הפער, את החלוקה, לגבי תמיכה בישיבות קטנות,

ת"תים ויום לימודים ארוך כיחידה אחת. יחידה שניה היא; תמיכה באולפנות ובחטיבות

ביניים וכו'. דבר שלישי הוא שיש פה תמיכה בישיבות גבוהות, כדי שלא יגידו שכל

זה הוא ישיבות גבוהות. דבר רביעי הוא; תמיכות בכוללים. דבר חמישי הוא" תמיכה

בישיבות לחוזרים בתשובה.

נ' דהן;

זה סוכם היום עם ראש הממשלה.י י הראל;

האם אתם מוכנים לאפשר לשמוע את הדברים?

די מילגרום;

אני אומר שוב, שאין פה קרב מהבחינה הזאת. לא עשינו כאן קיצוץ תקציבי ולא

שום דבר, אלא עשינו פיצול שנראה לנו עולה בקנה אחד עם כללי התיקצוב הנאות.

י' כה ן;

איפה עוד עשיתם דבר כזה?
נ' דהן
לא עשיתם את זה.
י' כהן
האם בהתיישבות עשיתם זאת?
די מילגרום
בכל ספרי התקציב עשינו זאת.

נ' דה ן;

לא נכון.
היו"ר אי רביץ
חיים פלץ, האם אתה רוצה להוסיף?
חי פלץ
כן. רבותי, יש לנו כאן תכנית תקציבית של מיליארד שקל, שהיה נהוג בעבר שכל

מיליארד השקל הזה יושב בתכנית אחת והמחוקק לא ידע בדיוק במה מדובר, מה זה

"ישיבות", באלו סוגי ישיבות מדובר ולפי איזה תעריף ולפי אלו כללים. שנים רבות

היה נהוג, שיש תכנית אחת של מיליארד שקל.

ב-1998 כבר עשינו שינוי ראשוני ופיצלנו את זה לשתי תכניות, וועדת הכספים

אישרה זאת. מעבר לזה, מצאנו לנכון לבוא לכאן, לוועדת הכספים, ולתת גילוי נאות

של תקציב הישיבות.
צי הנדל
האם זה לא היה ב-1998?

נ' דה ן;

לא.צ' הנדל;

דודו מילגרום, אתה אמרת שמה שהיה ב-1998 ישאר. אני לא נוגע בסעיף הזה,

אבל אני זוכר מה אתה אמרת.

חי פלץ;

אני מבקש, שיתן לי להשיב.

די מילגרום;

האם אני אמרתי?

צי הנדל;

אתה.
אי הירשזון
מרכז הקואליציה, תתחיל לעשות סדר.

חי פלץ;

אני מבקש, שתיתן לי את האפשרות להמשיך ולהסביר לחברי-הכנסת במה מדובר.

רבותי, בנושא הזה יש הצגה וגילוי נאות למחוקק תוך חלוקה לקבוצות שהן שונות זו

מזו בצורה מהותית ומשמעותית.

מעבר לזה, זה גם יאפשר פיקוח טוב יותר ונכון יותר על ביצוע התקציב.

בביצוע התקציב יש הבדל בין ביצוע למה שקרוי "ישיבות", וזו למעשה תוספת תקציב

לילדים במערכת החינוך בגיל מסויים, לבין תלמידי ישיבות בכוללים ובישיבות

גבוהות.

מעבר לזה, כל הנושא הזה מצריך פיקוח מיוחד.

די מילגרום;

תגיד, שב-1998 כבר התחלנו.

נ' דה ן;

לא נכון.

ח י פלץ;

בכלל ב-1998 התחלנו גם במבצע של פיקוח על מה שקורה בישיבות - פיקוח על

מספרי התלמידים בישיבות. בעצם, ההצגה הזאת כאן היא צעד נילווה לאותם צעדים

שאנו נוקטים לגבי הפיקוח על ביצוע התקציב.

צי הנדל;

דוד מילגרום, אחי ורעי, אינני רוצה להרגיז אותך. אתה נכנעת לפלץ. במו

אוזניי שמעתי אותך מציע למשה ליאון, שמה שהיה ב-1998 הוא שיהיה ב-1999. אני לא

מכיר את הסעיף, ואני לא נוגע בסעיף חזה. סתם, כמסתכל מהצד, זה צורם לי.ח י פלץ;

למה אתה מתנגד לזה?

מי קליינר;

זה לא עניין אישי.

די מילגרוים;

הערה - ב-1998, במהלך השנה, ולא בתקציב המקורי, כבר התהלנו לעשות כמה

פיצולים שנדרשו, והם כלולים גם ב-1999.

חי אורו ן;

בתקציב משרד הדתות מופיעות שלוש טבלאות ולוה אהד, שנותנים את הגילוי
הנאות בנושא שהוא מאד רגיש
זהו הסעיף התקציבי, זו הטבלה שמראה כמה מקבל כל

תלמיד וזו הטבלה שמראה כמה תלמידים יש בכל סקטור משנה לשנה. מי שמציע ללכת

היום אהורנית ולבטל את זה, יוייבת להיות לו רק סיבה אהת - הוא לא רוצה שיהיה

גילוי נאות,

ני דהן;

את הטבלאות האלה לא נבטל. לא ביקשנו לבטל את הטבלאות. למה אתה מטעה את

הו ועדה?

הי ו"ר אי רביץ;

הבר-הכנסת דהן, אל תצעק.

חי אורון;

אם אתה צועק יותר, אחשוב שאני יותר צודק.

היו"ר אי רביץ;

הבר-הכנסת דהן, הוא גם לא אמר שביקשתם.

נ' דה ן;

למה אתה מבקש להטעות?

היו"ר אי רביץ;

הוא לא אמר את זה.

חי אורו ן;

הדרך היחידה שלי היא - ואתה היית נוכח שיותר מפעם אהת עשיתי אותה - היא

שעשיתי מכפלה מפה לפה ולפה ואמרתי למה יש יותר או פחות כסף. ברגע שאתם הופכים

את זה לסעיף של מיליארד שקל- - -נ ' דהן;

דוד מילגרום, לא יעזור לך כלום. התחייבת בפני ראש הממשלה.

ר' ריבלין;

אבל, אל תצעק על דוד מילגרום. אין לו פה הגנה.

הי אורון;

המגמה הזו מופיעה לא רק בספר הזה, והוועדה היתה שותפה לה - לרכז תקציבים,

לרכז סעיפים שהם מהותית אותו סעיף, אבל לפלג תקציבים בתוכם מופיעים כמה סעיפים

שהם שונים מבחינה מהותית, למשל מה שהיים פלץ אמר: "חברים יקרים, יש פה סכום של

170 מליון שקל שהוא בעצם תוספת למערך החינוך של החינוך היסודי וההינוך

התיכוני. הוא מופיע בחבילה אחת. הוא לא צריך להיות עם תלמידי ישיבות".
ה' פלץ
זה לא נ ושא ישיבות.
הי אורו ן
הוא לא צריך להיות בשום מקום אחר. אתם רוצים עכשיו, שיהיה פה סכום גדול

כזה של מיליארד שקל, וכל פעם יבואו לוועדה ויגידו: "מה אתה רוצה? זה בתוך

הסכום".

חברים יקרים, זה התפקיד שלנו. אנו יכולים להשאר במיעוט, אנו יכולים

להפסיד ויכולים גם לטעות. לבוא עכשיו ולהגיד: "נצביע על התקציב", לא על השאלה

אם יש עוד כסף, אלא האם יהיה גילוי נאות על-פי השקפת האוצר ולא על-פי השקפתי,

זח נראה לי דבר בלתי אפשרי. אמרתי קודם: "לא הוגן", ואינני רוצה להשתמש במלים

האלה.

חבר-הכנסת נסים דהן, אי אפשר לברוח מההרגשה שמי שרוצה להשאיר מיליארד שקל

כחור שחור אחד מתכוון שאי אפשר יהיה לדעת מה הוא כולל בתוכו.

הערה אחרונה - לא אני, אלא שר האוצר הקודם, שהוא גם אדם דתי, אמר אמירות

קשות מאד על מה שקורה במיליארד השקל האלה.
ח' פלץ
יש גם ביקורות שנעשו.
היו"ר אי רביץ
לא נכנס לזה. אתה אומר: גילוי נאות זה גילוי נאות, וזו אמירה אחת. לא

צריך לעורר חשדות.

חבר-הכנסת הרב נסים דהן, אתה מתבקש על-ידי להסביר מדוע זה חיוני שלא יהיה

פיצול.
נ' דה ן
גם כחבר-כנסת שלמד את הנושא וגם כאחד שעסק בנושא בגלגולו הקודם במשרד

הדתות - מר מילגרום, הייתי קליינט שלכם, ואני מכיר את המטריה ישר והפוך - מה

שמשרד האוצר רוצה לעשות פה הוא לתקוע מקלות בגלגלי משרד הדתות.
ח י פלץ
לא נכון.

נ' דהן;

עם כל הכבוד, תקשיב, ועכשיו אל תפריע לי.

היו"ר אי רביץ;

היים פלץ, תן לו לדבר.

חי אורו ן;

האם זה משרד האוצר של הוסיין?

ני דהן;

זו ההרגשה שיש לי - זה משרד האוצר של הוסיין ויותר גרוע. משרד האוצר רוצה

לתקוע מקלות קשים בגלגלי העגלה של משרד הדתות. מה שהיה עד היום הוא, שאף אהד

לא בורח מגילוי נאות. כמו שציין לפני רגע הבר-הכנסת חיים אורון, משרד הדתות

מגיש מדי שנה טבלה, שנמצאת בספר הכחול, עם פירוט מספר התלמידים שנהנים מן

התקנה, עם פירוט מדוייק לגבי שם התקנה. מלבד זאת, לכולכם ידוע שיש את הספר

הירוק, בו מופיע הפירוט המלא. יש גילוי נאות על כל אגורה ועל כל פרוטה.

אלא מה? - וזה נכון - כשמשרד הדתות צריך לתקצב, עד היום היתה לו מצבת

תלמידים, הוא הכניס זאת במצבת התלמידים למחשב על-פי החלוקה שנמצאת בסוף הספר

הכהול. יצא סכום של x בחודש, והסכום הזה רץ לאוצר. מה שאתם מבקשים היום לעשות

הוא, שעל כל תקנה כזו יהיה משהו נפרד. זה לא מקובל. יש חודשים, שבתקציב של

מליון יש יותר.

י י הראל;

איפה כתוב מספר התלמידים בספר?

נ' דהן;

הבל על הזמן. הכל כתוב. כתוב מספר התלמידים וכתוב הכל. אין. פה בעיה של

גילוי נאות.

הי אורו ן;

זה מופיע בדברי ההסבר בעמוד 34.

נ' דהן;

יש רק פה בעיה של האוצר, שרוצה שמשרד הדתות יבוא מדי חודש ויתחיל להעביר

מתקנה לתקנה ומסעיף תקציבי זה לאחר. ואז, צריך לפי הסדר את הסכמת הרפרנט, את

הסכמת מנהל המחלקה, את הסכמת חיים פלץ ואת הסכמת מר מילגרום, ורק אהר כך צריך

את ועדת הכספים. זה מה שהם רוצים לעשות - לא רוצים לתת למשרד הדתות לתפקד. הוא

צריך, שתהיה הסכמה על כל שינוי הכי קטן. לזה אנו מתנגדים. יש לך גילוי נאות,

ואי ן לך בעיה.חי פלץ;

לקחת שני שלישים מתקציב המשרד ולשים בתכנית אחת - חאם זה מה שאתה רוצה?

נ' דהן;

כן, כי אני רוצה שמשרד הדתות יתפקד בלי בעיות. יש לך גילוי נאות, ואין פה

שום בעיה של שום מספר או מספר תלמידים שחסרים לך. מה שאתה רוצה הוא, שמדי ימי

שני וחמישי משרד הדתות יבוא לנשק לך את הרגליים: "אדון פלץ, תעשה טובה ותעביר

מפה לפה כסף. אנו צריכים פה להשלים ושם להשלים". זה לא בא בחשבון.

צי הנדל;

איך זה עבד עד אמצע 1998?

ח' פלץ;

רע מאד.

אי הירשזון;

זו לא ועדה פרטית של מישהו. או שתעלו את הכל למעלה או שתסגור את הוועדה

או שזו הסתייגות.

היו"ר אי רביץ;

זו לא הסתייגות. זו החלטת ועדה.

נ' דהן;

אני מבקש, שזו תהיה החלטת ועדה.

היו"ר אי רביץ;

חברים, אנו נצביע על זה.

מי קליינר;

הצעה - זה נושא, שהבנתי שתהיה עליו הצבעה במליאה.

נ' דהן;

לא תהיה. סליחה, אך אם זה עובר פה, זה לא יהיה במליאה.

חי אורון;

למה? אני מגיש הסתייגות לפצל את הכל מחדש.

נ' דהן;

אתה תגיש הסתי יגות.חי אורו ן;

ודאי, שאגיש.
נ' דה ן
בבקשה. יש החלטת ועדה.

מי קליינר;

היות ויש גם חברים אחרים בקואליציה שיש להם הסתייגויות, שאנו מנענו מחם

להגישן - אני וחברים באופוזיציה שהסכימו לגבי הסתייגויות ונמנענו מלהגיש - אני

מציע שזו תהיה אחת ההסתייגויות שנתעכב עליה ונצביע עליה במליאה.

נ' דה ן;

אני מתנגד, כי זה סיכום שהיה על דעת כל הקואליציה. לא מקובל עלי שמה שנוח

לקואליציה עובר, ומה שלא מקובל - לא עובר. אין דבר כזה. סיכום זה סיכום.

חי אורו ן;

חבר-הכנסת נסים דהן, יש פה אפילו 117 מליון ש"ח לגבי תמיכה באברכים, שזה

בכלל ביטוח לאומי. האם גם זה יהיה בסכום אחד?

נ' דה ן;

בכל מקרה, זה לא בסכום אחד. יש לזה תקנה נפרדת, ואת זה תשאיר.
די מילגרום
יש את ביקורת מבקר המדינה. אנו פועלים על-פי כללי תיקצוב ואמות מידה שוות

לגבי תיקצוב בכלל משרדי הממשלה. תסתכלו על תקציבים אחרים - תפתחו חוברות

כחולות - ולא תראו סעיף אחד--

ח' פלץ;

-שהוא שני שלישים מתקציב המשרד.

די מילגרום;

-שיש בו תרבוץ מאד דברים שונים שהוא שני שלישים מתקציב המשרד ובשורה אחת
וכתוב
מיליארד ש"ח.

נ' דה ן;

משרד הדתות - זה כל המשרד. המצאתם את משרד הדתות בשביל זה.

צ' הנדל;

לגבי זה, אתה צודק. צריך באמת לשלש את תקציב משרד הדתות, כדי שזה לא

יהווה שני שלישים.די מילגרים;

זו פעולה שיגרתית, שהתחילה במהלך שנת 1998, והיא מסתיימת כאן בהצעת

התקצ י ב.

חבר-הכנסת נסים דהן, אני רוצה להגיד לך שגם כשזה בתקנות- - -

נ' דה ן;

חבל על הזמן. דוד מילגרום, אני לא אקיים עכשיו את הויכוח שקיימנו אצל ראש

הממשלה. עם כל הכבוד, זה סוכם.

חי פלץ;

לא נכו ן. זה לא סוכם.

נ' דהן;

יש לך שלושה עדים.
הי אורו ן
משה ליאון בא להגיד זאת. משה ליאון, האם זה סוכם או לא סוכם?

מי קליינר;

אני מציע, שנעלה את ההסתייגות למליאה.

י' כהן;

מה אכפת לך שזה יהיה בתקנות?

נ' דהן;

זה מופיע בתקנות.

י' כהן;

התקנות תהי ינה בספר.

מי ליאון;

זה לפי מה שאושר ב-1 בפברואר.

דובר;

לא.

י' כהן;

מה זה ה-1 בפברואר?מי ליאון;

זה לפי מה שהיה השינוי האחרון ב-1998.

נ' דהן;

מדובר על שניים. זה מה שסוכם.

הי ו"ר א' רביץ;

חברים, אם כך, אני מצביע על rזהr כאן.

חי אורון;

משה ליאון, האם אתה רוצה להגיד לי שתמיכה באבטחת הכנסה מופיעה יחד עם

תשלומים לילדים? משה ליאון, האם אבטחת הכנסה של אברכים מופיעה תחת זה?

נ' דהן;

זהו סעיף נפרד.

חי אורו ן;

לא נכון. אתה מאחד את כולם.

נ' דהן;

לא נכון. זה רק לשני ים.

הי ו"ר אי רביץ;

הוא לא מאחד.

נ' דה ן;

אני לא מאחד את הכל. זה כמו שהיה בפברואר.
די מילגרום
מאיפה אתם יודעים מה היה ב-1 בפברואר?

נ' דהן;

תביא את הספר.

חי אורו ן;

אין ספר. אני מבקש, שתביא ספר.

חי פלץ;

אין לי. אני מבקש, שיירשם בפרוטוקול שאנו מתנגדים לזה כאגף תקציבים.

וצי הנדל;

חי ים פלץ מתנגד לזה.

הי אורון;

לא. האוצר מתנגד לזה.

מי ליאון;

לא, האוצר לא מתנגד לזה.

נ' דהן;

הוא לא מתנגד, הנה האוצר.

חי אורון;

יבוא ראש הממשלה להגיד זאת.

מי ליאון;

סיכום זה סיכום.

היו"ר אי רביץ;

חברים, אקריא את הסעיפים לפי הצעת חבר-הכנסת דהן. יחיו כאן שני סעיפים,

כאשר יהיה סעיף אחד שיכלול בתוכו: תמיכה בישיבות קטנות שזה סעיף 04-01, והסעיף

השני הוא סעיף 04-02.

חי אורון

תיכונים יחד עם הישיבות - האם זה מה שאתם רוצים? מדובר על תיכונים

וישיבות ביחד. משה ליאון אומר, שזה נגמר.

היו"ר אי רביץ;

אל תפריעו לי לעבוד.

צי הנדל;

תזכירו לי מי אמר במסע הבחירות שלו שפקידי האוצר מנהלים את המדינה.

י' כהן;

דובר אז על ה"פוגלים".

מ' קל י י נר;

כל אחד עושה את תפקידו. זו הערה לא במקום.

צי הנדל;

האם תפקיד אגף התקציבים הוא ללבות יצרים אצל הברי-כנסת, כדי שיגישו. בג"ץ?נ' דהן;

אני מציע לקחת את מה שהיה בשנה שעברה.
ה' אורון
אבל, כתוב פה מה היה בשנה שעברה.

היו"ר אי רביץ;

אתה צריך להגיד מה אתה מציע לשנות.

נ' דהן;

האם מופיע לפניך מה היה בשנה שעברה?

הי אורו ן;

יש לך בספר גם את השנה שעברה.

נ' דהן;

הוא צודק, וזה מופיע בעמוד 11 בספר התקציב של משרד הדתות.

די מילגרום;

רבותי, זה לא ה-1 בפברואר. היו פיצולים.
הי אורו ן
היו פיצולים במשך השנה.
נ' דהן
לא. יהיה מה שהיה.

די מילגרום;

איפה הפיצולים?

הי ו"ר אי רביץ;

בשנה שעברה היו שני פיצולים.

נ' דה ן;

במקום אהד, עשינו שני פיצולים - נכון?

הי וייר אי רביץ;

כן.נ' דה ן;

מסעיף 4-010 עד 04-12, בספר התקציב של משרד הדתות, יחיה אותו דבר -

600,287 אלפי ש"ח. בסעיף 1-1304 יהיה 210,000 אלפי שיירו, ובסעיף תמיכות ביצירות
תורניות יהיה כמו שכתוב פה
787 אלפי ש"ח. נושא אבטחה יהיה בנפרד, כלומר נושא

אברכים, שהוא טוען לגביו, יהיה בנפרד, וזהו סעיף 04-21. (הסכומים מתייחסים

לשנת 1997).

חי אורון;

הוא גם היה בנפרד.
נ' דהן
הוא היה בנפרד, וישאר בנפרד. סעיף תמיכות במכונים תורניים היה בנפרד

וישאר בנפרד. זה מה שאני מבקש.
חי אורו ן
אני מבקש הסתייגות לפי הדף הזה.
נ' דה ן
בבקשה. זה מה שאני מבקש. זה מה שאני רוצה.
היו"ר אי רביץ
מי בעד הצעתו של חבר-הכנסת נסים דהן? מי בעד ההצעה המקורית-
חי פלץ
-שהוגשה במסגרת הצעת התקציב.
היו"ר אי רביץ
-שהוגשה במסגרת הצעת התקציב?

הצבעה

בעד הצעתו של חה"כ ני דהן - 4

בעד ההצעה המקורית שהוגשה במסגרת הצעת התקציב - 3

הצעתו של חה"כ ני דהן נתקבלה.
היו"ר אי רביץ
ארבעה חברי-כנסת הצביעו בעד הצעתו של חבר-הכנסת נסים דהן. שלושה חברי-

כנסת הצביעו בעד ההצעה המקורית. הצעתו של חבר-הכנסת דהן עברה, אבל, זכותך,

חבר-הכנסת אורון, להגיש הסתייגות.
חי אורון
הגשתי הסתייגות.היו"ר אי רביץ;

בסדר.

יש עוד דבר שכולכם תסכימו לו, ונדמה לי שזה לפי בקשת הבג"ץ.

נ' דהן;

מדובר על מחיקת המלה "תורניות" מתקציב משרד העבודה והרווהה.

היו"ר א' רביץ;

מדובר על מהיקת את המלה "תורניות" מתקציב משרד העבודה והרווחה.

י' בן-שלום;

r גם המלצת המשרד.

היו"ר אי רביץ;

זו המלצת המשרד.

חי אורון;

האם אז כל אחד יכול לקבל?

י' בן-שלום;

כל אהד.

נ' דן;

כן, כל אחד יכול לקבל.

היו"ר א' רביץ;

יש להגיד מה הוא מספר הסעיף.

נ' דה ן;

זה בתקציב משרד העבודה והרווחה, וזהו סעיף 23-10-36.

היו"ר אי רביץ;

מדובר על מחיקת את המלה "תורניות", ולא על מחיקת התורה.

נ' דהן;

מדובר על מחיקת המלה "תורניות".

היו"ר אי רביץ;

מי בעד הדבר הזה? מי נגד?הצבעה

מחיקת המלה "תורניות", בסעיף 23-10-36

בתקציב משרד העבודה והרווחה, התקבלה.

היו"ר אי רביץ;

בעניין אין נגד. עניין r?r עבר.

האם יש עוד משהו?
דובר
לא.
הי ו"ר א' רביץ
אין עוד משהו.

לאחר שקיבלנו או לא קיבלנו, אני מצביע על כל תקציב המדינה לשנת 1999-

נ' דהן;

-אחרי התיקונים.
היו"ר אי רביץ
אני מעמיד להצבעה את תקציב המדינה לשנת 1999. מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - 8

נגד - 2

הצעת תקציב המדינה לשנת 1999 התקבלה.
אי קרשנר
שמונה חברי-כנסת הצביעו בעד, ושני חברי-כנסת הצביעו נגד.
היו"ר אי רביץ
אני אומר: "ובא לציון גואל". התקציב אושר.

אני נועל את ישיבת הוועדה.

תודה לכולם.

ישיבה ננעלה בשעה 15:57.

קוד המקור של הנתונים