ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/12/1998

הצעת חוק היטלי סחר (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998; שינויים בתקציב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 349

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י' בטבת התשנ"ט, 29.12.98, שעה 00;15

נכחו; חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

אפי אושעיה

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יונה יהב

יצחק כהן

סופה לנדבר

מיכאל נודלמן

אהמד סעד

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אברהם שוחט

מ"מ

אברהם פורז

דורון שמואלי

מוזמנים; יגאל בן-שלום - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

דוד הרטום - משרד העבודה והרווחה

מ' כהן - משרד התעשיה והמסחר

הדס פרבר - משרד התעשיה והמסחר

הראל בלינדה - אגף התקציבים, משרד האוצר

עפרי בן-אריה - אגף התקציבים, משרד האוצר

לליב ברעם אלקיים - אגף התקציבים, משרד האוצר

דן זייצ'ק - אגף התקציבים, משרד האוצר

יועצת משפטית; אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; הילה לוי

סדר-היום; 1. הצעת חוק היטלי סחר (תיקון מסי 2), התשנ"ט-1998

2. שינויים בתקציב.הצעת חוק היטלי סחר (תיקון מסי 2). התשנ"ט-1998

היו"ר אברהם רביץ;

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אברהם שוחט;

מתי יצאה הודעה על קיום הישיבה?

צבי הנדל;

אני קיבלתי הודעה לפני חמש דקות.

אברהם שוחט;

זה משהו דחוף? המדינה מתמוטטת?

נסים דהן;

דחוף דחוף.

אברהם שוחט;

אין מחר ישיבה של ועדת הכספים?

היו"ר אברהם רביץ;

הלילה סוגרים את הקופות.

צבי הנדל;

אם כך, אני מבין שאנחנו צפויים היום לעוד ישיבות.

אברהם שוחט;

יש מישהו מאגף התקציבים?

היו"ר אברהם רביץ;

המנכ"ל פה.

אברהם שוחט;

הרבה מאד דברים לא אישרנו כשלא היה נציג של אגף התקציבים. אמרנו שאנחנו

רוצים אותם. שיצלצלו אליהם ושיבואו לכאן. יש לנו כללי משחק.

צבי הנדל;

כשיש נציגי משרד, זה מספיק. במשרד החינוך, למשל, בא תמיד התקציבן.

אברהם שוחט;

לא, זה לא מספיק. אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות.נסים דהן;

אתה רוצה התייעצות?

היו"ר אברהם רביץ;

בייגה צודק אם הוא רוצה שיבוא לכאן נציג של האוצר. באשר להתייעצויות או

לרוויזיות, כל דבר זה רבע שעה, כך אני רוצה. כל השנה יכולתי גם לנהוג כך, אבל

בסוף השנה אנחנו עובדים כמו בתקציב. התייעצות ורוויזיה, כל דבר רבע שעה.

מה עם אגף התקציבים?

איוור קרשנר;

הם הוזמנו והם בדרך.

היו"ר אברהם רביץ;

תודה. אנחנו עוברים להצעת חוק היטלי סחר (תיקון מסי 2), התשנ"ט-1998.

אנה, תסבירי בבקשה.

אנה שני ידר;

בבוקר התקיימה ישיבה והושמעו הערות לנוסח הכחול מטעם המשלחות שהיו כאן.

על סמך ההערות האלה מוגש עכשיו נוסח מתוקן והוא לפניכם. הוא מתיימר, ואני

מקווה שגם מצליח, לפתור את הבעיות שהתעוררו בבוקר. אתם רוצים לעבור על הנוסח

המתוקן?
היו"ר אברהם רביץ
אם זה צרלך לעלות למעלה, צריך לעבור על זה, לא?

אנה שניידר;

כן, ואולי יסבירו את ההבדלים בין הנוסח הכחול לבין הנוסח הזה וכך זה יקל

עלינו.

אברהם שוחט;

יש לך אישור מהיושב ראש לקיים ישיבה?

נסים דהן;

רק בשעה ארבע צריך אישור מהיושב ראש, רק כשיש מליאה.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו ממשיכים, בבקשה.הדס פרבר;

בתגובה להערות שנשמעו בבוקר החלטנו לחדד יותר מה הוא סוג ההסכם שמאפשר את

הטלת ההיטל. במקום הסכם סחר כתבנו במפורש הסכם העדפה. הסכם העדפה הוא סוג

ספציפי של הסכם סחר, שמעניק שיעורי מיסים מופחתים ביחס לכלל המדינות שחל עליהן

עקרון אומה מועדפת ביותר, כלומר שיש איתן הסכמי סחר.

אנה שניידר;

ו

זה נכנס כאן במפורש להגדרה.

הדס פרבר;

בתגובה להערות שנשמעו מטעם היבואנים קבענו במפורש שאין מדובר בהיטל היצף

או בהיטל משווה או בהיטל ביטחה אלא בהיטל מסוג מיוחד, ובמפורש נקבע באותו והסכם

העדפה שניתן להטילו.

יצחק כהן;

איך מטילים אותו?

הדס פרבר;

בצו. זה כמו מכס.

יצחק כהן;

אין ועדה מייעצת?

הדס פרבר;

לא, אין.
אנה שני ידר
זה כתוב בהגדרה; "היטל שהסכם העדפה מאפשר הטלתו למען היטל לפי פרקים ב'

ו-ג' לפי חוק זה". בפרקים ב' ו-ג' זה היטל ביטחה והיטל היצף.

הדס פרבר;

מכיוון שיש דחיפות בתחולת החוק, ביקשנו שהחוק יחול מה-1 בינואר.

היו"ר אברהם רביץ;

יש התנגדות לעניין הזה? אם כך, זה מאושר.

יצחק כהן;

אני חייב לומר לפרוטוקול שחיו פה משלחות ששאלו אותי אם זה יעלה היום

וכשראיתי שזה מתמהמה אמרתי שקרוב לוודאי זה יאושר מחר.

אנה שני ידר;

אני מניחה את זה היום על שולחן הכנסת.2. שינויים בתקציב

היו"ר אברהם רביץ;

חברים, נשמע את ההסברים מהמנכ"ל ואחר כך אם חברים יבקשו לשמוע גם את

האוצר, נשמע אותם. אגב, במקרה זה האוצר מדבר מתוך הנייר.

אברהם שוחט;

תמיד האוצר מדבר מתוך הנייר, אבל הצליל בדיבור והצליל בנייר הוא לא תמיד

אותו צליל.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל פה הצליל נמצא בנייר.

יגאל בן-שלום;

אני מבטיה לייצג בדברים שלי גם את האוצר, אם זה יהיה מקובל עליכם.

אברהם שוחט;

אל תיקח על עצמך.

אברהם שוחט;

הנושא פחות מסובך ופחות רגיש ממה שחושבים. בקבוצת האוכלוסיה שמשרד העבודה

והרווחה תומך בה, יש אוכלוסיה שכבר למעלה מעשרים שנה, יש ילדים שמתקבלים

לפנימיות תורניות על פי מבחני הכנסה. קבוצת הילדים הזאת עמדה עד עכשיו על כ-

9,500 ילדים במשך כל השנים. מאחר והאוצר חושב שכל הנושא שעל פי מבחני הכנסה

לפנימיות תורניות הוא "לא כשר", הוא לא מעדכן את קבוצת האוכלוסין הזאת כל

השנים וזה נשאר על כ-9,500.

אברהם פורז;

למה הם חושבים שזה לא כשר?

נסים דהן;

יש ועדת לאור.

יגאל בן-שלום;

לא, זה לא זה. האוכלוסיה הזאת מקבלת ממשרד העבודה והרווחה תקציב של 450

ש"ח לחודש פר ילד. כלל הילדים שנמצאים באותה פנימיה לא מקבלים בשום אופן יותר

מאשר איזשהו תעריף ממשלתי שנקבע. התעריף הוא 85% מוועדת לאור. לפני כשנה, יחד

עם משרד המשפטים, העברנו תקנה שאומרת שהילד הזה יכול לקבל תקציב ממשרד העבודה

והרווחה, ממשרד החינוך וגם מכל משרד אחר, ובלבד שהסך הכל פר ילד לא עולה על

85% מוועדת לאור.

אברהם פורז;

מה ההגיון לתקצב אותו משני מקומות שונים?יגאל בן-שלום;

אני אסביר. הכספים ניתנים למטרות שונות. כשילד בפנימית, אתה נותן לו פעם

אחת עבור חינוך וזה החלק של משרד החינוך עבור מורים וכיו"ב ופעם אחת נותנים לו

עבור שהותו בפנימיה לכל הצרכים שלו אחר הצהריים. השנה, אנחנו, כמשרד העבודה

והרווחה, תיקצבנו את הילדים הללו. מתברר שביולי-אוגוסט חסר כסף. למה? כי לאור

העובדה שאיפשרנו עד 85% מוועדת לאור לתת כסף, התפנה לצורך העניין הזה אפשרות

לקלוט ילדים נוספים ולכן נקלטו ילדים נוספים, אבל בתחילת השנה לא תיקצבנו את

הילדים הנוספים הללו. באוגוסט, בהתייעצות עם האוצר ובהסכמה שלו אמרנו - נוריד

את התעריף מ-450 ש"ח ל-260 ש"ח פר ילד ובלבד שנעמוד במסגרת התקציב. בינתיים

אמרנו שאם נשיג תקציב עד סוף השנה, נחזיר את הכסף הזח ואם לא נצליח, הפנימיות

יקבלו 150 ש"ח פחות ממה שהן קיבלו.

נסים דהן;

ובלבד שכל הילדים "כנסו לתכנית.

יגאל בן-שלום;

כן. בינתיים היה ויכוח לגבי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא היקף

התמיכות. מדובר על תוספת של 7.9 מיליון ש"ח בסך הכל. האוצר אומר - יש מכתב של

היועץ המשפטי לממשלה לגבי היקף התמיכות. אם לא נקבל אישור של היועץ המשפטי

לממשלה, לא נעביר פניה לוועדת הכספים. אמרנו - בסדר גמור. הלכנו ליועץ המשפטי

לממשלה, הלכנו למני מזוז ולאמנון דה הרטוק שאמרו בכתב לאוצר שמבחינה משפטית

אין להם בעיה. מדוע? כי כל הסוגיה של כפל תמיכות עוברת לדיון לשנת 99' והיא לא

שייכת לשנת 98'. אין להם בעיה אבל זאת בעיה תקציבית.

יחד עם זאת קיים עוד גורם. משרד מבקר המדינה עשה השנה ביקורת ביחידה

שעוסקת בכל הנושא הזה. בביקורת שלו הוא מצא כמה דברים שמחייבים אולי תיקון.

למשל, הוא מצא פנימיות שיש להן אמנם סמל מעון, שזה הסמל שלנו, אבל אין להן

רשיון שקובע את רמת הטיפול וכו', ואמר - אלה שאין להן רשיון, צריכות להסדיר

רשיון. כמו כן הוא אמר גם לבדוק את הנושא של ועדת לאור. אם אנחנו נותנים את ה-

450 ש"ח לא נותן כסף. בדקנו את הנושא הזה עם משרד האוצר ובעצם אנחנו מבקשים

להוסיף את ה-7.9 מיליון ש"ח הללו, כדי שאפשר יהיה להחזיר את התעריף פר ילד מ-

260 ש"ח שהיו באוגוסט ל-450 ש"ח שהיו בתחילת השנה. זה כל מה שאנחנו מבקשים ולא

מעבר לזה.

אברהם שוחט;

אני רוצה לשאול את נציג האוצר.

אופיר פינס-פז;

אין את מי לשאול.

אברהם שוחט;

יש נציג מאגף התקציבים. אם זה כל כך צודק ונכון, למה זה בא היום?יגאל בן-שלום;

חיכו לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, שהתקבלה רק שלשום, שאמרה

שמבחינה משפטית אין להם בעיה, אבל הסבה את תשומת לב האוצר לדוח מבקר המדינה

ואמרה - עכשיו הבעיה שלכם כאוצר היא אם להגיש לוועדה או לא. חוות הדעת הזאת

התקבלה רק ביום חמישי ולכן זה עולה היום.

אברהם שוחט;

מה זאת אומרת שמבחינתם אין בעיה?

יגאל בן"שלום;

משרד המשפטים קבע בחוות הדעת של מני מזוז שאין מניעה משפטית לשלם את

הסכום הזה ואמר למשרד האוצר - אנחנו מפנים את תשומת לבכם לטיוטה של דוח מבקר

המדינה שבדק את היחידה ואמר - יש מצבים בהם לפנימיות אין רשיון ויש מצבים בהן

פנימיות צריכות להסדיר כל מיני תקנות בפנים.

אברהם פורז;

יש בעיית כפל תשלומים?

יגאל בן-שלום;

לא, הוא קבע שאין בעיית כפל תשלומים, כי בעיית כפל תשלומים היא סוגיה של

שנת 99' ולא של תקציב 98'. בעיית כפל תשלומים לא קיימת בכל מקרה, כי התלמידים

האלה מקבלים עד 85% מלאור מכל המקורות ביחד. אין פה בעיית כפל.

נסים דהן;

גם ב-99י לא תהיה בעיה כזאת, כי הם לא עוברים את ועדת לאור.

יגאל בן-שלום;

משרד האוצר עיכב את הפניה כדי לקבל ממשרד המשפטים את האמירה הזאת שאין

מניעה משפטית.

אברהם פורז;

אלה פנימיות תיכוניות?

נסים דהן;

לכל הגילים עד גיל 18.

אברהם שוחט;

כללי הוועדה אומרים שחייב להיות רפרנט.

יצחק כהן;

זה לא כלל.היו"ר אברהם רביץ;

רואים שזאת העברה בעייתית על הנייר והמנכ"ל הסביר למה. כשבא המנכ"ל

הרפרנט תמיד מיותר.

אופיר פינס-פז;

גם יגאל אומר שזאת העברה בעייתית.

היו"ר אברהם רביץ;

חברים, אני מעמיד את זה להצבעה.

הצבעה

בעד - 8

נגד - 7

היו"ר אברהם רביץ;

תודה. אנחנו מאשרים את העברה מס' 0464.

צבי הנדל;

אדוני היושב ראש, יש לי בקשה. אם יביאו היום עוד בקשות - -

מיכאל קליינר;

זה לא משנה, הרי לא תהיה עוד ישיבה.
איוור קרשנר
תהיה, למה לא?

היו"ר אברהם רביץ;

כל בקשה שתגיע, אני אקיים עבורה ישיבה. אני לא אמנע מלקיים. היום ישיבות

אל תוך הלילה, עד 21:00, כי ב-21:00 הקופה נסגרת.

אברהם פורז;

צריך לקבל אישור של יושב ראש הכנסת.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו עוברים לדון בבקשה מסי 316-7. בבקשה.

מיכאל קליינר;

אדוני היושב ראש, אנחנו יודעים שצריכות להגיע עוד בקשות, לפחות על בקשה

אחת אני יודע וחבר הכנסת הנדל אמר לי על עוד בקשה. אני לא בעד זה שנכנס מאה

ישיבות, אלא נצרף את כולן ונעביר אותן במכה אחת. שהרפרנטים יצביעו אבל כל

ההצבעות תהיינה ביחד.עפרי בן-אריה;

יש כאן שתי בקשות של השכלה גבוהה.

היו"ר אברהם רביץ;

יש בקשה של חבר הכנסת דהן לעכב בקשה אחת.

עפרי בן-אריה;

אלה פניות של סוף השנה שמתעכבות כאן כבר די הרבה זמן. יש בית ספר שנמצא

בבאר שבע, והוא נמצא בסמיכות לאוניברסיטת בן גוריון. בית הספר הזה נמצא בשכונה

מזדקנת, שבה מספר הילדים קטן.

יצחק כהן;

מה שמו של בית הספר?

עפרי בן-אריה;

בית ספר ניומן, עירוני ז'. הוא נמצא בשכונה מזדקנת ויש שם גם בעיה של

כביש שהילדים צריכים לחצות. משרד החינוך רוצח לבנות בית ספר חדש ובמקביל

האוניברסיטה קיבלה עוד סטודנטים והיא צריכה להגדיל את האוניברסיטה. חם החליטו

לעשות איזושהי עסקה לפיה האוניברסיטה מקבלת את בית הספר והיתה הערכת שמאי על

גובה ערך הנכס, היא משלמת את הכסף הזה למשרד החינוך ומשרד החינוך, מהכסף הזה

כולל הרשאה שהוא מקבל מאיתנו, בונה בית ספר אחר במקום קרוב, אבל לא בדיוק

באותח שכונח. כך גם מבחינת חנגישות של הילדים זה יותר נוח, גם האוניברסיטה לא

צריכה לבנות נכס חדש וזה יותר זול לה ולכן כל הצדדים, כולל עיריית באר שבע,

מאד מעוניינים בתהליך הזה.

הנושא הזה התחיל כבר בשנת 97' ויצאה התחייבות של חהשכלה הגבוהה לחשב משרד

החינוך, זאת הפניה הראשונה של העברת עודפים מ-97י ל-98', אבל היא לא הספיקה

להעביר את הכסף בשנת 97'. הפניה השניה היא העברת כל הסכום, 19 מיליון ש"ח

מהשכלה גבוהה למשרד החינוך.

היו"ר אברהם רביץ;

תודה רבה. אלה שתי הפניות גם יחד, נכון?

עפרי בן-אריח;

כן. שתיהן מדברות על אותו נושא. הפניה הזאת מאד חשובה מבחינת בית הספר,

כי הם לא יכולים להתחיל לבנות את בית הספר.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו נאשר את זה.

תודה. אנחנו עוברים לפניה הבאה מסי 0329-0330.
דן זייצ'יק
בשנת 69' היו הצפות בכינרת והיתה בוררות.סמדר אלחנני;

בשנת 69'? לפני שלושים שנה?
דן זייצ'יק
כן. היתה בוררות אם המדינה אחראית על זה או מקורות אחראית על זה. הגיע

פסק בורר וקבע שהמדינה אחראית, ולכן אנחנו מעבירים את הסכום שמסתכם בסך 4.5

מיליון ש"ח לחברת מקורות.

סמדר אלחנני;

בוררות ארכה שלושים שנה?

דן זייצ'יק;

כן.

היו"ר אברהם רביץ;

איך יכול להיות סכום כזה? הרי ההצמדה לבד צריכה להיות יותר מזה.

דן זייצייק;

היתה חלוקת אחריות בין המדינה לבין מקורות. בהתחלה חילקו חצי חצי ואמרו

שכאשר יגיעו להסכמה מי אחראי, הצד השני ישלם את החצי.

סמדר אלחנני;

מי היה הבורר?
דן זייצייק
אני לא יודע.

היו"ר אברהם רביץ;

טוב, תודה. אנחנו מאשרים את בקשה 0329-0330.

אנחנו עוברים לבקשה מסי 0371 - תמיכה בהלוואות לעובדי מדינה ויש בקשה

לתמיכה בהלוואות לעובדי הוראה. את התמיכה בהלוואות לעובדי הוראה אני מעכב בגלל

האפליה עם המורים בחינוך העצמאי והתורני. אנחנו מאשרים את התמיכה בהלוואות

לעובדי מדינה, בנק יהב, בסך 236,866 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב.

הראל בלינדה;

דיברתי עם סגן החשכ"ל והוא ביקש שתדבר עם החשב הכללי בעניין זה. זאת

בקשתו ואני מעביר אותה.

היו"ר אברהם רביץ;

דיברתי איתו פעם.

אנחנו עוברים לבקשה מסי 0407 - בדואים.דן זייצ'יק;

מדובר על מערכות ביוב בישובים הבדואים בנגב. יש פה השתתפות של מינהל

מקרקעי ישראל בתקציב המינהלה לדיור, בגלל שהמינהל גובה את האגרות כשהוא משווק

את הקרקעות, הנכס נמצא אצלו, והמינהל לביוב מבצע את תכניות הביוב בפועל. חלק

ממה שהוא גובה הוא מעביר למי נהלה, כדי שהיא תוכל לבצע.

היו"ר אברהם רביץ;

תודה, אנחנו מאשרים את הבקשה.

בקשה מסי 0463 - שינויים פנימיים בביטוה הלאומי. אם אין התנגדות אנחנו

מאשרים את הבקשה.

בקשה מס' 70085.

לליב ברעם-אלקיים;

אלה עודפים של פינוי שכונת הרכבת בלוד. מדובר בפרוייקט של חמש שנים,

שעלותו כמאה מיליון. אנחנו מבקשים להעביר את העודפים משנת 97'. מפנים את

האנשים ובונים במקום שכונה גדולה.

יצחק כהן;

ואיפה האנשים יהיו בינתיים?
לליב ברעם-אלקיים
אני לא זוכרת בדיוק. מפנים אותם לאט לאט.

היו"ר אברהם רביץ;

תודה. אנחנו מאשרים את הבקשה.

אנחנו עוברים לבקשה מס' 0466 - מימון מפלגות. הם רוצים בסך הכל עשרה

מיליון ש"ח למימון מפלגות?

איוור קרשנר;

זאת מיקדמה.

היו"ר אברהם רביץ;

אם כך זה על חשבון מימון המפלגות והתקרה של המימון ידועה. אנחנו מאשרים

את הפניה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 35;15.

קוד המקור של הנתונים