ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/03/1998

אישור מוסדות לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; חוק עסקאות גופים ציבורים; חוק שמירת סודיות (חריגים בחוקי מס) (תיקוני חקיקה); חישוב נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד (חבר הכנסת אברהם פורז)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטדקול מס' 253

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי. בין באדר התשנ"ח(24 במרץ 1998).שעה 10:00

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

חיים אורון

מיכה גולדמן

עבד אלמאלכ דהאמשה

אברהם הירטדון

יהודה הראל

יונה יהב

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אמנון רובינשטיין

יורי שטרן
מוזמנים
חה"כ אברהס פורז

ט. אלדד - משרד האוצד

ט. דולן - משרד האוצר

ת.לומברוזו - מטרד האוצר

נ.הכהן - לחייב

א. צחור - לה"ב

י. גטניו - התאחדות התעשיינים

ה. ישראל - התאחדות התעשיינים

א.יונגר - לטכת המסחר

ב. שניר - לטכת המסחר

א. אילן - ההסתדרות החרטה

א. בר-טל - ההסתדרות החדשה

ל. אחדות - ההסתדרות החרטה

א. פריימן - נעמ"ח
היועצת הכלכלית
סמדר אלחנני
היועצת המשפטית
אנה שניידר
מנהל הוועדה
איוור קירשנר
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
1. אישור מוסדות לעניין תרומות עפ"י סעיף 46

לפקודת מס הכנסה.

2. חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול

חשבונות ותשלום חובות מס)(תיקון מס' 4).

3. חוק שמירת סודיות (חריגים בחוקי מס)(תיקוני

חקיקה).

4. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חיטוב נפרד

לבני זוג; שמקור הכנסתם אחד)(חה"כ אברהם

פורז).1.אישור מוסדות לענין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

היו"ר אברהם רביץ;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון העומד לפנינו הוא אישור

מוסדות לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אני קובע בזה שאנו מאשרים את המוסדות לעניין תרומות על פי סעיף 46

לפקודת מס הכנסה כפי שהוגש לנו על ידי שר האוצר.חוק עסקאות גופים ציבורים

(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)(תיקון מס' 4)

היו"ר אברהם רביץ;

אני עובר לנושא הבא חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול

חשבונות ותשלום חובות מס)(תיקון מס' 4). אנחנו לקראת קריאה שניה

ושלישית.
תמר לנמברוזו
חוק עסקאות גופים ציבוריים קובע שהתנאי לעיסקה עם גוף ציבורי הוא

שאדם יהיה בעל אישור שקובע שהוא מנהל את פנקסי החשבונות שלו לפי פקורת

מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהל אותם, ושהוא נוהג;

לרווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל על עיסקאות במס ערך מוסף.

התכאי של התקשרות עם בעל אישור לא חל לגבי עיסקאות שהסכום שלהן

אינו עולה על סכום שקובע שר האוצר בצו באישור ועדת הכספים. הסכום

שקבוע היום בצו הוא 2,500 שקל. דהיינו, התקשרות עם גוף ציבורי שאינה

עולה על 2,500 שקל, לא תלויה בהצגת אישור על ניהול פנקסי חשבונות ועל

ריווח.

הסכום הזה נקבע בשנת 1994, ואין בהוראת החוק עירכון שישתי. מה

שאנו מבקשים בהצעת החוק הוא, לקבוע עידכון שיטתי מדי שנה כמו עידכון

שנעשה לתיקרות הכנסה בפקודת מס הכנסה, לפי סעיף 120 בי. אזכיר,

שהעידכון לפי סעיף 120 בי נעשה פעם בשנה, ב-1 בינואר, לגבי שיעור

עליית המדד שהיתה בשנת המס שחלפה.
היו"ר אברהם רביץ
למה זה יוביל אותנו היוס? באיזה סכוס מדובר?
טלי אלדור
מדובר ב-3,400 שקל.
תמר לומברוזו
אנחנו דורשים שבמקום שיהיה כתוב בסעיף קטן 1(א), במקוס שיבוא 300

שקל אנחנו מבקשים לערכן ולהעמיד על סכוס מעודכן של 3,400 קלש. זה סכום

המעודכן להיום.

היו"ר אברהם רביע;

כלומר, זו נקודת הזינוק שלנו.
תמר לומברוזו
נכון.
היו"ר אברהם רביץ
ואיך הוא מתעדכן? פעם בשנה?

תמר לומברוזו;

מכאן ואילך הוא מתעדכן פעם בשנה כמו תיקרות הכנסה. העידכדן יעשה

מדי שנה ולא אחת לכמה שנים כאשר אנחנו נזכרים.

היום אפשר היה להגיע לתיקרה של 2.500 שקל. 300 שקל חיה קבוע בחוק.

אבל השר, מכוח סמכותו בסעניף 2 שינה ל-2,500 שקל.

אנחנו מבקשים להוסיף סעיף תחילה שלא קבוע פה ולקבוע שהתיקון לחוק

יחול החל מה-1 ביוני 1998. הסכום הזה רלבנטי גם לעניין תקנות ניכוי

משרותים ונכסים, שחלות על מנכים שיש לחם מחזור שעולה על כמה מיליוני

שקלים. כאשר אותם גופים של בעלי מחזור גדול מתקשרים בעיסקאות שאינן

עולות על הסכום הקבוע בחוק עיסקאות גופים ציבוריים, הן לא חייבות

לעשות את הניכלי כפי שקובעות התקנות.

כאשר התיקון הזה יעבור קריאה שלישית אנחנו רוצים להעביר תיקון

מקביל בהתאם לתיקון של...
היו"ר אברהם רביץ
לא נוכל להעלות את זה מחר?

אם הוועדה תאשר את זה היום
מיכאל קליינר
רק היום אחר הצהריים...

אנה שנייידר;

אם יהיה פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת.

איוור קירשנר;

אבל אין צורך, אנחנו חוזרים מהפגרה בתחילת חודש מאי,היו"ר אברהם רביץ;

אנו מאשרים את הבקשה.3. חוק שמירת סודיות (חריגים בחוקי מס)(תיקוני חקיקה).

היו"ר אברהם רביץ;

מה זאת אומרת שמירת סודירת, חריגים בחרקי מס?

בחוק מס ערך מוסף וחוק מס קניה יש שני סעיפים שמתירים גילוי מידע

על אף חובת הסודיות שקיימת בחוקי המיסים שמנוסחים בצורה שקשה לנו

"לחיות" איתה. במס הכנסה זה בסדר. הסעי3יס האלה בחוק מס ערך מוסף
ובחוק מס קניה אומרים
"לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק

זה, אלא אם שר האוצר התיר לגלותה". במס הכנסה לעומת זאת כתוב:
היו"ר אברהם רביץ
במס הכנסה יש יותר טמירה על סודיות?'
טלי דולן
להיפך, במס הכנסה יש פחות שמירת סודיות, אבל זה מכוסה בצורה שקשה

"לחיות" איתה. אתן דוגמא מהשבוע. האחרון. במס הכנסה אומר החוק: "מי

שבחזקתו או בשליטתו תעודות, ידיעות, דוחות, רשימות - שומה או העתקן

המתייחסיס לבהכנסתו טל אדם או לפרט שבהכנסתו, והוא מסר בכל עת שהיא או

ניסה למסור ידיעה כאמור, או מטהו מתכנס טל המסמכיס לאדם ששר האוצר לא

הרשהו למסור לו, או טמסר אותס לא לצורך פקודה זו דינו - מאסר 6 חורטים

או קנס מאה לירות".

התעוררה מחטבה, ולמעשה היו גם די וניס אצל היועץ המשפטי לממשלה,
שהנוסח הזה
"לא יגלה אדס ידיעה"...וכולי, מאפשר לנו להתיר רק גילוי

ידיעה ספציפית. למשל, היתה לנו בטבוע האחרון בקטה טל ראט המטה ללוחמה

בטרור, להתיר למטה ללוחמה בטרור ידיעות מסויימות טלפעמיס נדרטיס

לגלותם במהירות, לגבי הכנסתו טל אדס לצורך פגיעה בתשתיות כלכליות של

אירגוני הטרור. אנחנו התלבטנו האס טר האוצר יכול לתת היתר טכזה או

טהוא יכול להתיר רק גילוי ידיעה. כלומר, ידיעה ספציפית. ידיעה

ספיציפית. פירוטו טל דבר, טאני רוצה מידע לגבי הכנסתו טל פלוני למטל,

אבל אני לא יכולה להתיר ידיעות טנדרטות לצורך פי/יעה בתטתית הכלכלית טל

הלוחמה בטרור. למען האמת, היועץ המטפטי לממטלה כבר התיר לנו לגלות

ידיעות גם במקרה הזה ולא רק ידיעה, אבל הוא דרט מאיתנו לפרסס כל

רקסה,רקע זה ברטומות בגלל שלמעשה יט פה מעין הוראה בעלת פועל תחיקתי.

ובמקביל, ביקש מאיתנו לששנות את הסעיפים האלה בחוק מס ערך מוסף ובחוק

מס קניה, כך טניתן יהיה לגלות לא רק ידיעה ספציפית אלא גם ידיעות

טלמען הזהירות אנחנו מסווגים אותן כך טניתן יהיה לגלות רק לבעלי

תפקידים מסויימיס לצורך מילוי תפקירם כדין. זאת אומרת, לראט המטה

ללוחמה בטרור לצורך פעולות טל מניעת טרור ופגיעה בתטתית הכלכלית.
אנה שניידר
מה זה "תפקידים מסויימים"?
טלי דולן
אני לא יכולה לקבוע. את כל התפקידים. למשל, ראש המטה ללוחמה בטרור

הוא בעל תפקיד מסייע.
אנה שניידר
אז תחיה איזו שהיא תוספת שתאמר למי מותר?
טלי דולן
לא. בפקודת מס הכנסה זה הרבה יותר רחב היום. אבי גם לא יכולה

לחטוב על כל התפקידים.
אנה שניידר
אז למה לכתוב תפקידים מסויימים?
טלי דולן
זר דרישה טל מטרד המשפטים.
אנה שניידר
אבל במס הכנסה זה לא קיים.
טלי דולן
נכון. הדרישה טל מטרד המשפטים היא עוזה יהיה רק לבעלי תפקידים. זאת

אומרת. שזה לא ינתן לצרכים פרטיים. זו הכוונה לבעלי תפקידים מסויימים.

אנה שניידר;

למטל לאיגוד לשכות המסחר על כמות היבוא בענף מסויים?
טלי דולן
את זה אני יכולה לתת גם היום, אם מדובר בנתונים סטטיסטיים.

אבל אס נניח שזה מונופול?
טלי דולן
אז אני לא אתן. אמנם פורמלית זה כללי אך זה לא אומר שזה באמת

כללי. אלה דברים שאחנו תמיד שוקלים.
יונה יהב
למה לא לכתוב תפקיידים רסמיים?
טלי דולן
אבי לא יודעת מה זה תפקידים רסמיים. בעלי תפקידים מסויימים לצורך

מילוי תפקידם כדין זה אומר לצורך מילוי תפקידם כדין.
יונה יהב
למה לא לכתוב בעלי תפקידים כפי שיפורט בתוספת?

טלי דולן;

אני לא יכולה לחטוב על כולם. ראש המטה ללוחמה בטרור הגיע אלי לפני

יומיים. לא הטבתי עליו קודם. אבי לא רוצה לרוץ עם חקיקה ראשית על כל

מקרה שיש לי.
היו"ר אברהם רביץ
אבל מה זו הגדרה בעברית: תפקידים מסויימים? יש תפקיד שאיננו

מסויים?
טלי דולן
לביצוע בעלי תפקידים לצורך מילוי תפקידם כדין. אבי יכולה להוריד

את המילה "מסויימים".
יונה יהב
אני מבקט טיהיה כתוב: היתר לגילוי מידע. ובלבד שההיתר האמור ינתן

לבעלי תפקידים מסויימים לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקים שירטמו.

ברגע שרושמים את הנימוקים מדוע נותבים ולמי נותנים, זה יהיה סדר.
טלי דולן
בסדר י/מור. התיקון מקובל עלי בהחלט.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מאשרים את הבקטה.חוק לתיקון מס הכנסה

(חישוב נפרד לבני זוג שמקוד הכנסתם אחד)(חבר הכנסת אברהם פורז).

היו"ר אברהם רביע;

אני פותח את הדיון בהצעת החוק של חגר הכנסת אברהם פורז, שעניינה

תיקון פקודת מס הכנסה, הישוב נ3רד לבני זרו; שמקור הכנסתם אחד,

הצעה זו נדונה בהרהבה בוועדת משנה, ומתוך הסכמה עם המציע וגם עם

יושב ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת אופיר פינס-פז, אנחנו נביא זאת היום

לדיון ונסיים אותו אך לא נצביע. מאחר וישנה גם התנגדות טל האוצר,

נטמע אותה בהמשך. אבל, לא זה מה שגורם לנו שלא להצביע אלא, דווקא

האמירה שבתוך מסגרת הרפורמה במיסים שמונחת על שולחנו של שר האוצר,

צריך שימצאו גם המקורות שעדיין חלקם לוטים בערפל. או בתקווה או אמונה

שיקרה משהו בחלק מהדברים. חלק מהמקורות לא מקובלים על כל חברי הוועדה.

זאת אומרת חלק מהמקורות הקיימים. חלק מהמקורות תלויים בשינויי

חקיקה...
יהודה הראל
למה אתה קורא מקורות?
היו"ר אברהם רביץ
מקורות כספיים. זה יכול להיות ביטול פטורים וכל מיני דברים אחרים.

בעיקר ביטול פטורים.
אברהם פורז
אבל שהאוצר מדבר על מקור, הוא רוצה להראות מאיפה בא הכסף לאותו

מקור.

היו"ר אברהם רביע;

מתוד ההכרה שלי, לפחות ברמה הערכית אין ויכוח בין חברי הוועדה.

בהנחה שהצעת החוק הזאת לא באה ליצור מיפלט למי שרוצים לנצל את הצעת

החוק שלא ביושר...

אברהם פורז;

אגב, קיבלנו את התנאים שהאוצר הציב מתוד ההנחה הזאת,
היו"ר אברהם רביץ
מבחינה הכרתית אני חושב שכל חברי הוועדה מסכימים באופן ערכי להצעת

החוק הזאת. החלטתי להביא זאת היום לדיון ולסיים אותו, ולא להגיע לידי

הצבעה ולהמתין. כמובן שלא נמתין עד אין קץ לרפורמה שעומדת בשער.
יהודה הראל
יש לד מרטו; מתי תגיע הרפורמה לוועדת הכספים? זה יהיה מונה על

שולחננו הרבה זמן.

היו"ר אברהם רביץ;

אני יבול לומר רק דבר אחד: שר האוצר מתכוון להביא את הרפורמה, אף

לקריאה שניה ושלישית כבר במושב הקיץ. הלות הרפורמה או הלקים ממנה

יחולו בשנה הבאה.
יהודה הראל
מתי נתחיל את הדיון ננס שר האוצר?

היו"ר אברהם רביע;

אס הוא מתכוון להביא לקריאה שניה ושלישית כבר במיטב הקיץ, אני

חוטב טבתחילת המוטב זה יגיע אלינו מהמליאה. אם הוא יתחיל טס או פה

אצלינו במו שעשינו אתמול עם מס רכוט, זה תלוי בנו, איד אנחנו ננווט את

העניין. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על מזמור טיר לעתיד לבוא. אנחנו

מדברים על דברים שעומדים בשער בסדר גודל טל טבועות או אולי כמה

חודטים. מדבדים על רפורמה גדולה מאוד. אני לא כל כך אופטימי

לגבי ההצלחח טל כל המחשבות המועלות טם, כי זה ידרוט מאיתנו אומץ לב

ציבורי בלתי רגיל להתמודד מול פטורים טההברה ביטראל התרגלה להם.

יהודה הראל;

את זה אנחנו מכירים, ההתחלה בתרועה גדולה, והסיום בקול דממה דקה.
היו"ר אברהם רביץ
אין הרועה. אתה טאלת שאלה, ואני אומר לד מה הדברים ששמעתי ממטרד

האוצר. זו תכנית שמדברים עליה בטקט.
יורי שטרן
היות ואין פה ויכוח על עצם ההצעה. במקביל לחבר הכנסת פורז הכנתי

בזמנו הצעת חוק דומה ולא קידמתי אותה. אני חוטב טזה דבר שהוא קריטי

להתפתחות...

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו נקיים דיון בנוטא. למה לד לחטוף את ההצגה עכטיו? יט סדר.
יורי שטרן
רציתי להתייחס לקצב ההחלטות. נראה לי שלטובת האוצר אפשר לחכות

ולתת עוד פרק זמן מוגבל. אבל לא יותר מזה.
היו"ר אברהם רביץ
בא ואסביר לך חבר הכנסת שטרן. אתה כמוני, שייך לקואליציה. המצב

הנוכהי עתה הוא, שאם תביא את זה עכשיו להצבעה, יש חשש מאוד גדול

שתיאלץ להצביע נגד מה שאתה רוצה להצביע בעדו. זה העניין. זה המצב

היום.

בואו נעשה סדר בדברים. מי מציג את הנושא? מה העליתם בתכתכם בוועדת

המשנה?
אופיר פינס- פז
אני רוצה להזכיר לכולס שהצעת ההוק של חבר הכנסת פורז עברה גם

בקריאה הטרומית באישור הממשלה, קרי- שר האוצר דאז דן מרידור, שתמך

בהצעה הזו פהות ועמד על כך שהדברים יעשו בתיאום עם הממשלה. אבל. בצד

המהותי והעקרוני היתה תמיכה. התמיכה הזו גם באה לידי ביטוי בשלוש

ישיבות שהוועדה קיימה בהצעת החוק הזו, לאורך הודשיס מספר בקצב שהאוצר

קבע. אני רוצה לומר שבישיבות שהתקיימו בנושא הצעת החוק הזו שמענו גם

משלחות, שמענו את אירגוני הנשיס והמעסיקים ואת העצמאים וכל מי שרצה

להגיב. כמובן גם את עורכי הדין ורואי החשבון. בסך הכל היתה תמימות

דעים. מה היה החשש? החשש היה שבאמת יעשו בזה שימוש לרעה. לא שהחוק לא

צודק. ודאי שהחוק צודק. השאלה האם עם ישראל או תושבי המדינה שלנו לא

יתחכמו לחוק, וכתוצאה מהפרדת חישוב מעסק לזוטר פתאום לכולם יהיה עסק

משותף. בתוך הצעת החוק ניסינו לקבוע כמה סייגים, שאני מאמין שבמערכת

אכיפה אלמנטרית אפשר לפקח.

בא האוצר ואמר שהכל טוב ויפה אבל זה עולה 300 מיליון שקל. אין לי

את הכלים לבדוק אם זה עולה 300 מיליון שקל או 500 מיליון שקל או 200

מיליון שקל. אני מקבל את מה שהאוצר אומר.
ואז אמרנו
בואו נראה כיצד אוספים את הכסף. כי אנחנו מבינים

שהמקורות אינם מהרזרבה הכללית ולא ממיסוי מס ערך מוסף. האוצר בא עם

ההצעות, והצלחנו בעבודה משותפת להגיע לסכום שאם אני זוכר נכון עומד

בסביבות ה-200 מיליון או שאני טועה?
טלי אלדור
קצת פחות.
אופיר פינס- פז
כשיש בו דברים מוסכמים לחלוטין ויש דברים שאמרתי שאני רוצה להעביר

למליאת הוועדה, כי אני לא לוקח אחריות. במיוחד כשמדובר בוועדת משנהשרק שני חברי כנסת ישבו בה. אמרתי שאני לא לוקח על עצמי עניין כזה.

למשל, ההצעה טל האוצר לקצץ בהטבת המס למי שעובד במטמרת שניה. אמרתי

שאני לא לוקה זאת על עצמי. אמרתי שצריך להביא את זה לוועדה כי יכול

להיות שיש חברי כנסת שמבינים בזה יותר או פחות.

חיים אורדו5

איזה מן תהליך חקיקה זוז? שוועדה טעוסקת בחוק אחד ומבטלת חוקים

אחרים?
אופיר פינס-פז
לכו זה צריך לבוא למליאת הוועדה.

מה בא במסגרת המוסכם? מה שהוסכם בוועדה הוא להחליט על ביטול הפטור

טל מס הכנסה על הטכרת דירות טמוערד על ידי האוצר...
אברהם פורן
לא, להחזיר את זה ל-10%מס מוגבל.
אופיר פינס - פז
זה היה מוסכם רזה הערד טל הענין חזה, על פי חוות דעת טל האוצר על

100 מיליון שקל. זרו היה הבסיס להצעת הפטור. קיבלתי מכתב ממר דורון לוי
שאומר
"הנציגים שלי אמרו שאפשר. ואני אומר טאי אפטר".
אברהם פורז
הוא לא אומר טאי א3טר. הוא אומר טזה לא מקור ודאי, כי מי ידאו; טזה

יתקיים?

הוא אומר טאי א3טר אלא בלשוןן יותר עדינה. לגבי יתר המקורות,

יכולים לפרטם גברת אלחנני או גברת טניידר או חבר הכנסת 3ררז. מדובר

על פטור ממשהו שקשור בפטנטים.

היה ויכוח על עוד מס9ר עניניס טהס הציעו, אבל השר חטב טזה לא

נכוו. יכיל להיות שחברי כנסת פה יגידו בצדק, שברגע שדורטים מאתנו

חלופות, כל ביטול פטור מחייב תהליך חקיקה וזח עסק לא פטוט.
היו"ר אברהם רביץ
איך בכלל יכולה להתקדם חקיקה כזאת? הרי צריכיס לעטות זאת במקביל

לחקיקות אחרות.
סמדר אלחנני
במו שהיצענו אתמול במס רכוש.
אנה שניידר
חלק מהחלופות מהותיות כאן. לא חרקים אחרים. - זה אותו חוק. אנחנו

מדברים פה על פטורים במם הכנסה. את הפטורים וההקלות מבטלים, ורק משמרת

שניה ושלישלת תישאר,
אופיר פינס- פז
אני רוצה לומר במשפט אחרון, הדבר היחידי שאני קצת מתקומם

לגביו בפרוצדורה שעשינו הוא, שבסופר של דבר משכנו את העניין בערך שנה,

"כאילו" בדו שיח עם האוצר. בסיכום רעדת המשנה קיבלתי מכתב ממר דורון

לוי טבו נאמר שחבל על השנה שהשקעתי בעניין, ואז, אומרים שיש רפורמה

כללית ופעם שר האוצר יביא אותה וכולי. בעיני זו "מריחה" של העניין.

אס הממטלה היתה באה ואומרת טהיא מחנגדת להצעת החרק, אז אין ברירה.

לפחות היינו יודעים איפה אנחנו עומדים ולא היינו משלים את עצמינו. לא

היינו משלים את הציבור שמחכה להצעת החרק הזו כאוויר לנשימה, ציבור

המעסיקים והנשים. כי בדרך כלל העסק המשותף קשלר להם. היינו אומרים

שהממשלה מתנגדת ואין על מה לדבר וחבל על הזמן. היינו חוסכים הרבה מאוד

עוגמת נפש.

כרגע, העניין "תקוע". כך שאם היתה איזו שהיא הסכמה היום, נצטרך

להודיע שהיא בעצם לא עומדת במבחן המציאות ונחכה להזדמנות שפעם תהיה

רפורמה וגדולה ומלאה במס הכנסה, עם ביטול כל הפטורים. זה יבוא כשיבוא

המשיח. אני לא מאמין שזה יברא דקה קודם.
אברהם פורז
אני רוצה לדבר על הפרוצדורה ואני ארמר זאת בעיקר לחברי הכנסת

אורון ורובינשטיין. אם הממשלה באה עם הצעת חוק ממשלתית. היא צריכה

לבוא עם הצעה מושלמת. לחבר כנסת בהצעת חוק פרטית, יש מלאכה הרבה יותר

קלה. מדוע? אין לו את הכלים, ויש לו קריאה מוקדמת. לצורך זה נועדה

הקריאה המוקדמת. רק אחרי שהעסק מתלבן זח מגיע לקריאה ראשונה ואז

מתייחסים לזה כחבילת. אז המליאה יכולה לדון בכל החבילה. ולכן, זה

לגמרי לגיטימי שבשלב ראשון אני אומר שאני רוצה לעשות חישוב נפרד לבני

זוג בעסק משותף בלי להציע מקורות. זה לגמרי לגיטימי שבזמן הדיון

בוועדה 3ה, מתחילים ללבן מקורות. אלזד המקורות יכול להיות קיצוץ

בתקציב, הפסקת התמיכה בפלוני, ואפשרות אחרת לקבל את התיזה הבסיסית טל
האוצר שאומרת
אנחנו מוכנים לעשות את השינוי הזה בתנאי שנבטל כמה

פטורים שלדעתם לא מוצדקים. אם הוועדה משתכנעת שמה שהם אומרים נכון

ואנחנו מוכנים לתת את הפטוריםבואר נעשה נסיון קטן למען עצמינו. הרי ברור שהרפורמה הגדולה תהיה

כרוכה בביטול פטורים. אבל לפני שאנחנו מכריזים על מלחמת עולם ויוצאים

להיאבק נגד דרקונים וליוויתנים, בואו נטפל בסרדינים. בואו נטפל בכמה

ביטולי פטורים קטנים, ונראה אם אנחנו מצליחים לעשות את הדבר הזה. כי

הסכנה הגדולה ברפורמה הגדולה יכולה להיות שמרוב שהיא גדולה אפשר שלא

יצא ממנה שום דבר.

לבן הייתי מציע לחברי הוועדה ולאדוני יוטב הראש, שנדון סעיף סעיף.

יש אולי חברים בוועדה שאומרים שיש להם רעיון אחר. נבטל כמה דברים

קטנים, נעביר זאת, ולא נכרוך את הדבר הזה ברפורמה הגדולה.
היו"ר אברהם רביץ
אומר לך איפה קיימת בעיה. אתה רואה את כל הנושא טל ביטול הפטורים

דרד החוק טלד. אבל יט עוד כמה תיקונים טצריכים לעטות בתברה. יכול

להיות טיבוא הבר בנסת פלוני ויאמר טבמקום הפטור על פטנטים הוא צריך את

הכסף למשהו יותר חשוב.
אברהם פורז
בשביל זה יט פה ועדה. אתם תתחליטו.
היו"ר אברהם רביץ
לכן חטוב לראות את התמונה כולה.
יונה יהנ
אדוני יוטב הראש, אתה מוכן להגביל בזמן?
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו נמצאים לפני קריאה ראשונה. אם האוצר לא יזדרז במלאכתו אנחנו

נעלה זאת לקריאה ראטונה. ההסכם טלנו הוא טבינתיים נגיע לגמר דיון פחות

או יותר, אד טפורמלית זה לא יהיה גמר דיון. אולי האוצר ירצה מטהו...

אברהם פורז;

בתנאים רגילים יכולנו לומר שבשביל 300 מיליון טקל נעטה את הרפורמה

בטנתיים, והסתדרו קנס זה איך טהוא.
היו"ר אברהם רביץ
אתה בעצמך יכול מחר להביא את הגברת דוקטור יולה פרידמן ולהגיד שזה

יותר חטוב מהתיקון הזח.
אברהם פורז
בכנסת הקודמת הציע חבר הכנסת שיטרית לפטור ממס רכישה דירות ...

ואנחנו ביצענו את זה בלי מקורות. דובר פחות או יותר בסכום דומה לזה.

לכאורה, יכולנו להגיד שזר, דבר מוצדק שהאוצר במסגרת תקציב שנה הבאה

ימצא לזה פיתרון,
חיים אורון
אני חושב שקצת מילכדו את חבר הכנסת פורז עם כל עניין הפטורים.

הדוגמא שהוא הביא מהקדנציה הקודמת נכונה, ויש עוד עטרות דוגמאות כאלה

כולל הצעות של הממשלה. כולל הקיצוץ של 500 מיליון שקל שעשינו 3ה בלילה

האחרון והביאו לנו כל מיני ניירות מ"ההפטרה", כמו שכר בכירים וכולי.

רשמו ניירות, היה 500 מיליון שקל והקואליציה הצביע בעד. והיו בסדר עם

חוק התקציב כי הוכיחו איך הורידו את זה,

הקושי שלי הוא שתוך כדי הצעה עולים נושאים שהאוצר נלחם עליהם במשך

שנים. הוא מוצא חברי כנסת שיש להם השקפה שונה נניח בנושא זה, ואומר

להם שאם הם רוצים את הפטור שהאוצר בעדו, שיעזרו לו לגמור את פטור אחר.

שני דברים יסודיים יוצאים משובש בעניין הזה. יבואו לוועדת הכספים

ויאמרו לה שיש 300 מיליון שקל ומה עושים אתם? עושים דיוח נפרד לבני

זוג? וכולי.

אני אומר לכס שלא נגמור את זה, כמו שלא הצלחנו לגמור לחלק 44

מיליון שקל למטרות חברתיות. זו הדרך הכי טובה "להרוג" את העניין. לכן

אני לא מציע את זה. כי אני מודה שלמרות שאני תומך בהצעה של חבר הכנסת

פורז ל-200 מיליון שקל יש לי הצעות עוד יותר טובות. אבל אני לא עושה

בחיים רק את הדברים הכי טובים. אני גם עושה דברים פחות טובים ויש

דברים שאחרים עושי.

אני יכול לומר שמהצד של המקורות, אני רוצה שיופיע מיסוי על בעלי

עניין בבורסה. אז עכשיו נתחיל בדיון על מיסי הבורסה. זו הדרך הכי טובה

"להרוג" את הצעת החוק של חבר הכנסת פורז. אם חבר הכנסת רן כהן היה

יורד מהמליאה לכאן, הוא היה אומר שהוא רוצה להחזיר מס מעסיקים. מדובר

ב-11 מיליארד שקל וזה פותר את כל הבעיות. יש כל מיני צורות "להרוג"

עניין, ולכן אני לא מציע את ההצעה הזאת.

אני חושב שהרצון להיות כל כך בסדר, ותוך כדי דיון בדברי ההסבר על

הצעת חוק אחד לגמור ארבעה נושאים אחרים, שכל אחד הוא נושא של קליטה.

הערה אחרונה להצעות עצמן- מר דורון לוי אומר לנו שאת הסכום העיקרי

לא נקבל. 100 מיליון חסרים והשאר זה לגבי פטנטים וכולי. אז מה נשאר?

הוויכוח שנמשך מאז שאני זוכר את עצמי פה, כ-9 שנים, על הפטור למשמרת

שניה ושלישית.

אני בכל זאת חושב שאס רוצים להעביר את החוק הזה, צריך להעביר אותו

בלי דברי ההסבר המפורטים. אס מחליטים שזו המגמה וחבר הכנסת פורז אומר

שלא רוצים לבצע אותה בטנה אחת, בואו נחליט שמבצעים אותה בשנתיים ושלוש
אברהם פורז
בככסת הקודמת הציע חבר הכנסת שיטרית לפטור ממס רכישה דירות ...

ואנחנו ביצענו את זח בלי מקורות. דובר פחות או יותר בסכום דומה לזה.

לכאורה, יכולנו להגיד דבר מוצדק שהאוצר במסגרת תקציב שנה הבאה

ימצא לזה פיתרון,
חיים אורון
אני חושב שקצת מילכדו את חבר הכנסת פורז עם כל ענייו הפטורים.

הדוגמא שהוא הביא מהקדנציה הקודמת נכונה, ויש עוד עשרות דוגמאות כאלה

כולל הצעות של הממשלה. כולל הקיצוץ של 500 מיליון שקל שעשינו 3ה בלילה

האחרון והביאו לנו כל מיני ניירות מ"ההפטרה", כמו שכר בכירים וכולי.

רשמו ניירות, חיה 500 מיליון שקל והקואליציה הצביע בעד. והיו בסדר עם

חוק התקציב כי הוכיחו איך הורידו את זה,

הקושי טלי הוא שתוך כדי הצעה עולים נושאים שהאוצר נלחם עליהם במשך

שנים. הוא מוצא חברי כנסת שיש להם השקפה שונה נניח בנושא זה, ואומר

להם שאס הם רוצים את ה3טור שהאוצר בעדו, שיעזרו לו לגמור את פטור אחר.

שני דברים יסודיים יוצאים משובש בעניין הזה. יבואו לוועדת הכספים

ויאמרו לח שיש 300 מיליון שקל ומה עושים אתם? עושים דיוח נפרד לבני

זוג? וכולי.

אני אומר לכס שלא נגמור את זה, כמו שלא הצלחנו לגמור לחלק 44

מיליון שקל למטרות חברתיות. זו חדרך הכי טובה "להרוג" את העניין. לכן

אני לא מציע את זה. כי אני מודה שלמרות שאני תומך בהצעה של חבר הכנסת

פורז ל-200 מיליון שקל יש לי הצעות עוד יותר טובות. אבל אני לא עושה

בחיים רק את הדברים הכי טובים. אני גם עושה דברים פחות טובים ויש

דברים שאחרים עושים.

אני יכול לומר שמהצד של המקורות, אני רוצה שיופיע מיסוי על בעלי

עניין בבורסה. אז עכשיו נתחיל בדיון על מיסי הבורסה. זו הדרך הכי טובה

"להרוג" את הצעת החוק של חבר הכנסת פורז. אם חבר הכנסת רן כחן היה

יורד מהמליאח לכאן, הוא חיה אומר שהוא רוצה להחזיר מס מעסיקים. מדובר

ב-11 מיליארד שקל וזה פותר את כל חבעיות. יש כל מיני צורות "להרוג"

עניין, ולכן אני לא מציע את ההצעה הזאת.

אני חושב שהרצון להיות כל כך בסדר, ותוך כדי דיון בדברי ההסבר על

הצעת חוק אחד לגמור ארבעה נושאים אחרים, שכל אחד הוא נושא של קליטה.
הערה אחרונה להצעות עצמן
מר דורון לוי אומר לנו שאת הסכום העיקרי

לא נקבל. 100 מיליון חסרים והשאר זה לגבי פטנטים וכולי. אז מה נשאר?

הוויכוח שנמשך מאז שאני זוכר את עצמי 3ה, כ-9 שנים. על הפטור למשמרת

שניה ושלישית.

אני בבל זאת חושב שאס רוצים להעביר את החוק הזה, צריך להעביר אותו

בלי דברי ההסבר המפורטים. אם מחליטים שזר המגמה וחבר הכנסת פורז אומר

שלא רוצים לבצע אותה בשנה אחת, בואו נחליט שמבצעים אותה בשנתיים ושלוששנים אפילו. יש לה עלות קיימת ואיו על זה ויכוח. היא מתפזרת בתוך

המערכות האלה לאורך זמן, וזה עדיף בעיני מאשר להחליט לבטל את הנושא

הזה.
היו"ר אברהם רביץ
אני מבקש להודיע ליושב ראש הכנסת שאין שתיה חמה בכנסת כי אין

תקציב לכוסות.

ועדת הכספים מוחה על ההתנהגות של אנשי המזנון אתמול והיום, על כך

שנותנים לנו לשתות בכוסות שטוס מתנה נוער לא יקנה אותן היום.
אמנון רובינשטיין
אני תומך בהצעת החוק ואני מציע להעביר אותה לקריאה ראשונה. אני לא

מציע לפרט את הפטורים. המקורות צריכים להיות מסומנים כך- המקורות -

ביטול וצמצום פטורים שיידונו לקראת הקריאה השניה והשלישית. אני אומר

שהתוצאה מעמדת האוצר היא שאנחנו שומעים דברים אחרים באגף תקציבים -

מינהל הכנסות המדינה ודברים אחרים בכנסת. ויוצא, שהמיסוי על עבודה

שהוא גבוה מאוד בארץ הוא הנושא. לעומת זאת, כל העניין של מיסוי מקורות

אחרים לא קיים. לא ריווחי הון, ולא מיסוי בורסה, ולא מיסוי השקעות

לזמן קצר. בישראל יש מצב א-נורמלי שלא קיים בשום מקום בעולם. דוח ועדת

בורדט בקשר למיסוי נמחק וחוסר מהשולחן.

אני מאמין במשק חופשי. אני נגד משק סוציאליסטי. אני קורא בעיתון

שאדם קונה או מוכר מניות שליטה או מניות של מקורבים, ומרוויח תוך שבוע

ימים 10, 20, 40 מיליון דולר, ולא משלם על זה גרוש למס הכנסה כשהוא

קובה ומוכר. היה מקרה אחד לא מזמן שקנו ומכרו תוך שבוע ימים. על זה

האוצר אומר שאין לו עמדה. אני לא מסוגל להבין את הדבר הזה. זה דבר שלא

קייס בשום משטר בעולם. אין דבר כזה של עיסקאות ספקולטיביות לטווח קצר.

גם האוצר מכוח סמכותו, יכול היה להפעיל את זה. בעצם סותרים בניירות

ערך.

כידוע לכס, תמכתי במיסוי מלא של הבורסה, ואני מצטער שבגלל כל מה

שקרה כאן זה לא התקבל. אבל אני יודע כעובדה פוליטית, שאי אפשר להטיל

מיסוי כללי על הבורסה. אס הלובי החברתי בכנסת והשר שיטרית התקומם בעבר

נגד החלטת הממשלה להטיל מיסוי ולא הצליח, אני אומר שאין כוח שיעביר את

זה. אבל בין זה ובין פטור מלא לריווחי הון שנעשים בזמן קצר? הם אומרים

שזה מיסוי על חיסכון. מה פירוש חיסכון? אין מקום בעולם שבו פטורים על

חיסכון לא מוגבלים בסכומים. כולל בארצות הברית ובאנגליה. פה יש משטר

מופקר של מיסוי. ממסים רק את מי שעובד.

אני רוצה שהאוצר יבוא ויאמר לי כאן, בררו; הבכיר ביותר, למה פלוני

שקנה מניות ב-300 מיליון דולר ומכר אותן ב-500 מיליון דולר לא משלם מס

הכנסה, ואני צריד להטיל מיסוי על עובד המשמרת השניה או להקטין את

הפטורים שלו.
יורי שטרן
אני מאוד לא אוהב את השימה הזאת שאומרים תמציאו לנו ביקורות

ובוודאי שמכתיבים תחוס אחד כמר שאמר חבר הכנסת רובינשטיין יש עוד אלף

אפשרויות. אזכיר אחת.- הדבר שתמיד מרגיד אותי הוא התיקרה לתשלומי ביטוח

בריאות ותשלומי ביטוח לאומי. שתי התיקרות האלה הופכות את נטל המס

לעקומה הכי בבדה על בעלי- הכנסות.

חיים אורון;

זה ממט הסיפור על אישתו של הגיבן...
יורי שטרן
נכון. לכן אני אומר שהצעה הזאת נכונה מאוד. המערכת הקיימת מענישה

את העסק המשפחתי, ואין שרם הצדקה להעניש זרו; שעובד יחד באותו בית עסק.

לכן צריכים לקדם אותם והאוצר צריך לבוא עס הפיתרונות המתאימים. את

הפיתרונות של האוצר אנחנו נשקול.

בקשר לרפורמה כוללת, אס מדובר במושב הקיץ אני בעד לתת איזה שהוא

מירווח זמן מוגבל. אבל אס לא, זה ידחה ואין טעם. שמענו כבר לפני מספר

חודשיס שהאוצר מסכיס עקרונית שברפורמה הגדולה של המס זה יכנס. אז למה

שזה לא יכנס באמצעות החקיקה לפני כ?.
מיכאל קליינר
באופן עקרוני אני חושב שאין עוררין על כך שהצעת החוק הזו נכונה,

צודקת וראוייה לתמיכה. אני חושב שצריך למצוא מקורות. אבל להגיד שימצאו

מקורות פירושו של דבר, להגדיל את הגירעון התקציבי, ולכן אני מתנגד.

אני חושב שצריך לשבח את חבר הכנסת פורז שעשה מאמץ והביא דבריס

רציניים.

אברהם פורז;

. זה האדצר. הם הביאו לנו את הדברים. לנו איו מספיק אינפורמציה לכך.
מיכאל קליינר
בסדר גמור. אז צריך לשבח את האוצר.

אתמול דיברנו כאן על מס אחר גם כן לא צודק. אני מניח שאפשר למצוא

ערד כמה עיוותים באותו מישור פחות או יותר. לתקן את כולס ודאי יחייב

אותנו למצוא מקורות חלופיים של מיליארדיס. לכן אני חושב שההצמדה הזו

היא נכונה. אס אנחנו חושבים שזה ראוי לתיקון, אנחנו צריכיס שיהיה לנו

את האומץ לעשות זאת. ברגע שאתה הולך על משהו שמכניס כסף ולא מוציא

כסף. באיזה שהוא מקום יווצר עיוות מסוייס וצריך לשקול זה מול זה. אס

יבוטל כפל הפטור על הפרשה לקופת גמל, אני לא רואה עס זה בעיה. צריך

כמובן לשמוע אס יש נימוקים נגד זה כי זה אגב אורחא.בהנחה על משמרת שניה יש בעייתיות. על הכנסת יורשים אני רוצה הסבר

כי אני לא מבין מה זה- לגבי שכר דירה אני קצת מסוייג מכיוון שאני לא

יודע אס זה יעבור ויש לזה השלכות.

אני באופו אישי חושב שהנושא של מיסוי ההון זו א-נומליה שצריך לתקן

אותה. אני בזמנו רציתי להעלות את זה גנם חבר הכנסת פינס-פז בוועדות

המשנה והיתה לכך התנגדות. אני יודע שיש התנגדות של האוצר. יש חששות

שאני לא יכול לבטל אותן כלאחר יד. לא עם הצדק- של העניין, אלא עס

ההשלכות המעשיות של הטלת מס כזה עכשיו. אני לא מסכיס איתם.
אמנון רובינשטיין
אני היצעתי כעת הטלת מס על מניות שליטה או על בעלי עניין,

אנחנו הופכים להיות אקדמיה. נדבר על כל ה9טוריס של העולם ומדיניות

המיסוי בעולם.
אדרהם פורז
אדוני יושב הראש, אולי נעביר את זה כאן ונחנה זאת בביטול?
היו"ר אברהם רביץ
ההסכם שלי מתואס גם עס האוצר. עשינו הטכס שהיום אנחנו לא מעליס

זאת לקריאה ראשונה.
מיכאל קליינר
אני חושב שצריכים לעשות עוד מאמץ. אני חושב שזה דבר רציני, אבל

צריך לראות בכמה כסף מדובר.

טלי אלדור;

מדובר ב-300 מיליון שקל.
יורי שטרן
הייתי רוצה לראות את החישובים של האוצר ועל מה הס בנויים.
טלי אלדור
בנושא של החישוב המיוחד לגופו של עניין אנחנו מסכימיס. מקובל

עלינו שההצעה הזאת צריכה להילת הצעה שתגיע בדרך כל שהיא בין אס עכשיו

ובין דרד הרפורמה. הקושי עכשיו הוא במציאת מקורות מימון. בדיון בוועדת

הכספים הבאנו רשימה ארוכה מאוד של דברים שאנחנו מציעים, שהיה ברור

שהכוונה היא לא לבטל או לשנות את כולם אלא לקתת מתוכם את מקורותהמימון הנדרשים. לצערי, מתוך רשימה מארד ארוכה של הצערת, לא הצלחנו

לגייס מקוררת מימון ל-300 מיליון שקל. חשבתי שאנחנו נמצאים בערך ב-200

מיליון ואנחנו מסכימים על אחד הסעיפים, ועכשיו מסתבר שגם על אותו

סעיף אנחנו לא מסכימים, והוא.- הגבלה של נכות זמנית. אני מוכנה להזכיר

שוב את כל הסעיפים, אבל אני לא יודעת אם יש לזה ערך.
מיכאל קליינר
זה לא כתוב 3ה.

גברת אלדור, את הסעיף המרכזי שהסכמנו עליו לגבי שכר דירה על 100

מיליון שקל ביטלתם באו3ן חד-צדדי.

מטי אלדור;

בסופו של דבר אין לנו מספיק מקורות מימון. גם אם ה-100 מיליון

היו. עכשיו, בוודאי אם מורידים את ה-100 מיליון ועוד 30 מיליון שלקחנו

בחשבון בסעיף אחר ואין לגביו הסכמה, אנחנו מגיעים לזה שאי אפשר לגייס

300 מיליון כמקורות תקציביים בפטורים. בתנאים כאלה, אני לא חושבת

שאנחנו יכולים להסכים להצעה בנוסח הזה. אני חושבת שגם מהדברים שנאמרו

פה עולה, שבסך הכל זה עניין של שינוי של 3טורים והקלות באופן כללי,

כדי למצוא למה להשתמש בזה במסגרת הרפורמה. אם יש הסכמה שזה יכנס

במסגרת הרפורמה או ידון במסגרת הרפורמה, אני חושבת שראוי ונכון לעשות

זאת.

אתייחס בכמה מילים לגבי הנושאים שהעלינו והנושאים שהוסכם עליהם,

ואילו הצעות העלנו שלא הצלחנו להגיע להסכמה לגבי הביטול שלהן. ההסכמה
מתייחסת לנושאים הבאים
ביטול של כ3ל פטור שיש במקרה של פרישה. במקרה של פרישה, מעבר

לפטור על פיצויי פרישה שאדם מקבל, הוא רשאי להפקיד את כספו בקופת גמל

לקיצבה. את זה אנחנו לא מבטלים ומאפשרים זאת. אבל. הוא גם יכול למשוד

את הכסף בין 10-6 שנים בפטור נוסף. אני לא חושבת שיש היגיון לעודד

זאת. אנחנו מבקשים לבטל את הפטור הנוסף ולא את האפשרות להפקדה לקיצבה.
היו"ר אברהם רביץ
כמח כסף זה נותן?
מיכאל קליינר
-

במקרה של פרישה מדובר ב-35 מיליון שקל. על משמרת שניה מדובר ב-50

מיליון שקל.הקלות מס לעובדים במשמרת שניה ושלישת. לגבי משמרת שניה מדובר

בטעות הצהרים. לא שעות לילק.
יהודה יעיש
זה גם בלילה. עד שעה 22:00 דה משמרת שניה.

זה כאשד המשמרת השלילית מתחילת לאהר המשמרת השניה. אהרת, המשמרת

השניה היא בטעות הצהרים.

אנחנו מציעים לבטל שיעורי מס מיוחדים שיש בפקודת מס הכנסה לפטנטים

ולהכנסות של יודשים. הכנסות שמקבלים אהרי הפטירה. יש לכך שיעורי מס

מיוחדים.
אברהם פורן
אס גובים הוב טהיה טייל למוריש, משלמים פהות מס.
היו"ר אברהם רביץ
ומה המוריש היה משלס?
אברהם פורן
היה מטלס מס מלא. אס למשל עורד דין נפטר ויש חובות של לקוחות,

היורשים טלו משלמים פחות מס על גביית החובות האלה.
טלי אלדור
את זה אנחנו מציעים לבטל במסגרת ההצעות המקוריות שלנו.
מיכאל קליינר
אני עדיין לא מבין.
טלי אלדור
למה יש על זה אישור מס מופחת אני לא יודעת.
מיכאל קליינר
חשוב שנאשר את זה. אמנם זה לא סכוס גדול, אבל אני רוצה לדעת למה.
טלי אלדור
הנימוק היה טכני- לגמרי. פקודת מס הכנסה בנויה על מקורות. למעשה עם

מותו של עורך הדין אין לנו '-ותר מקור של הכנסה. המקור נעלם, וההוראה

שהיורשים עדיין חייבים על המס, למרות שהמקור כבר לא קייס ראו אותה

מעיו הריו; לתורת המקור, ולכן אמרו ששיעור המס לגביה יהיה מופחת. שום

הגיון כלכלי ונכוו לא עבד במקרה זה.

זה אבסלרד.

בהצעה המקורית שלנו היו עוד כמה נושאים, שלפחות בחלקם הבנתי שהם

מוסכמים. הנושא הראשון מתייהס לפטור שיש לנכים. סעיף 9(5) ל3קודת מס

הכנסה...
אברהם פורן
תסבירי את זח. זה משפט כל כך דע כשאומרים נכיס.

טלי אלדור;

3קודת מס הכנסה נותנת פטור להכנסה מיגיעה אישית של נכים. זה פטור

מאוד הי/יוני וסביר. מי שננה 100% ונפגע כל כך קשה, יש מטרה לעודד אותו

שתהיה לו הכנסה מיגיעה אישית. הוא מקבל פטור על ההכנסה שלו מיגיעה

אישית. פטור מלא עד תיקרה של בערד 400 אלף שקל לשנה. זו תקרה מאוד

י/בוהה. אבל. בפקודת מס הכנסה כתוב פטור לנכה 100%. לא כתובה שוס הגבלה

וההגדרה טל מה זה נכה 100% נלקחת מביטוה לאומי. הפרקטיקה של השנים

האחרונות הביאה לזה שנכים 100%הפכו להיות גם נכים של תקופות מאוד

קצרות. מקבלים אישור על נכות 100% גם מי ששכב שבוע בבית חולים.
אברהם פורן
מישהו שבר רגל, ובתקופה שהוא עם גבס הוא נחשב ל-100% נכה.

טלי אלדור;

שחקו כדורסל שנפגע בברד. מקבל נכות של 100% לחודש. כל מה שאנחנו

מבקשים במסגרת ההצעה, לא לבטל את הפטור, אנחנו מתנגדים לאותם כאלה

שבעצם לא משיי/ים את המטרה טל הסעיף. אנחנו מבקשים להפוך את הנכות

שבסעיף שתהיה זכאית לפטור רק לנכות קבועה. נכות קבועה של למעלה מ-12

חודשים ולא נכות זמנית. לא למי ששבר רגל ושוכב בבית חולים. מעל 12

חודש מדובר בנכות קבועה.

קיבלתי בקשות מאנשים שלמרבית הצער הולכים למות, והם מבקשים נכות

100% לשבועיים האחרונים של חייהם כשהם נמצאים בבית חולים.חיים אורון;

אז מה איכפת לבס לעשות חסד אחרון?

טליה אלדור;

אבל הס לא ערבדים וזר לא הכנסה מיגיעה איטית.

טלי דולן;

אחרי שהוא מת יש פטור ליורשים טלו.
טלי אלדור
היצענו גם במסגרת הצעה שלא נמצאת פה. לשנות במקרים מסויימים שברור
שזו נכרת קבועה כמר
סרטן אר מחלרת סופניות. להכניס את זה אוטומטית

ללא צורך בוועדה ו"טרטורים" מיותרים. זאת היתה הצעה. למיטב תבנתי זו

הצעה שהוסכם עליה, אבל אני רואה שבנוסח זה לא נמצא.
היו"ר אברהם רביץ
חבר הכנסת פינס-פז אומר שהוא לא מסכים, אז חסר לו עוד 30 מיליון.
טלי אלדור
אני יכולה להוסיף עוד רשימה של פטוריס והקלות.

מיכאל קליינר;

עכשיו התמונה די ברורה. האמת שהרבה יותר קל להעביר את התיקון

ההכרחי הזה במסגרת איזו שהיא רפורמה גדולה, כי ברפורמה גדולה אתה רואה

בסך הכל מה היתרונות, וכל ציבור מוצא יתרונות כל שהם. ואז גם יש באופן

טבעי מחיריס לשלם. כשזה חלקי שואלים: למה תיקח דווקא לזה ולא לאחר?

בענייו של ביטוח לאומי והתיקרה, "הגבנון", אס מישהו יבוא ויאמר לי

שיחיה בלתי מוגבל. אני יכול להבין למה לא היח בלתי מרו/בל. כי זח הופד

את זח למס. דווקא קל לי להסביר זאת. אבל למה פי 4 זח תשלום עבור שירות

ופי 5 זה כבר מס...

סמדר אלחנני;

לא, בביטוח זה ביטוח. פי 4 זה גם מה שאתה מקבל...
מיכאל קליינר
נניח. עדין אני חושב שלגבי העיקרון קשה להתווכח. לגבי השיעור כן

ניתך. מדובר בחצי מיליארד שקל. לא היצעתי זאת, אבל חיות ומדובר כאן

בעיקר על סיוע, נניח על אשח שעובדת עס בעלה. אבל חשבתי על חצי הנקודה

רק לגבי הרווקה.ההצעה הראשונה שלנו היתה חצי נקודת זיינו י.

סמדר אלחנני;

אתה הולך להפלות נשים לפי מעמד?
מיכאל קליינר
את היצעת את זה.
סמדר אלחנני
לא, אני היצעתי את זה לבל הנשים.

מיכאל קליינר

אני הבנתי שהרעיון המקורי היה אחוז. ארגוני הנשים התנגדו ואז אמרו

שתהיה חצי נקודה לכולן.
היו"ר אברהם רביץ
אני רוצה לסכם סיכום ביניים. אנו נמצאים לאהר קריאה טורמית ולפני

קריאה ראשונה. אני בההלט מסכים לדבריו של חבר הכנסת רובינשטיין שהציע

זאת, שאם וכאשר נוזליט להעלות זאת לקריאה ראשונה, נעלה זאת בלי רברי

ההסבר. דברי ההסכם מקשים.
אברהם פורז
הבר הכנסת רובינשטיין הציע שזה יהיה כנגד ביטול פטורים, בלי לנקוב

בשמם.
היו"ר אברהם רביץ
כדי שלא נגיע למצב בו יובאו ל3נינו עשרות חוקים בלי לציין מקורות,

אנחנו נאמר זאת במפורט, שאנחנו לא נתקדם עם החוק הזח לקראה קריאה שניה

ושלישית אם לא נמצא מקורות שיהיו מוסכמים על חברי הוועדה.
חיים אורון
יש הבדל בין: בלי שנמצא מקורות לבין בלי- שנגדיר שהמקורות יחפשו

פטורים. אתמול מר דורון לו'- אמר שהם החליטו לעשות פול אחד ממיסי

הנדל"ן, כי כך הם החליטו. למה דווקא פול אהד ממיסי הנדל"ן ולא מההצעה

של הבר הכנסת רובינשטיין על מיסוי- בעלי עניין? כי ככה הס החליטו. זה

מאוד מגביל את הדיון. אני הוטב שבניגוד לאוצר, הוועדה יכולה לבוא

ולהגיד שהיא מקבלת על עצמה למצוא מקורות. האם המקור יהיה א' ב' או ג'

נשאיר זאת לנו.
היו"ר אברהם רביץ
הוועדה היא שתחליט ביו כה וכה, כולנו הרי חיים בתוך המציאות הזאת,

ואנחנו יודעים שלב עיבה של הרפורמה שאוצר מתכוון 'להציע לפנינו, הוא

הפחתת שיעורי המס. לכך האוצר רוצה לחתור. הפחת שיעורי- המס גם במס

השלוי הגבוה וגם במס ההתחלתי. זאת הכוונה. אני לא רוצה לומר דברים

ברורים בענייו, וזה גם יהיה לא אחראי, אבל במסגרת ה"חגיגה" טל ה3התת

שיעורי המם, אבי רוצה לקבוע שיהיה לאוצר קל להגיע.למיסוי הבורסה בצורה

כזו או אהרת, וגם לביטול פטורים כאשר מיטיבים עם העם ומורידים את

טיעורי המס. יכולים באותה הזדמנות לדבר על ביטול פטורים.

אני קובע שבשלב זה נסיים את הדיון להיום. נמתין ונראה מה תהיה

התחייבות האוצר לגבי הרפורמה, ואם ידובר בזמן סביר אנחנו נחכה.
אברהם פורז
אנחנו מתפזרים עכשיו למשך חורט וחצי. לאחר הפגרה נראה אם יש להם

משהו.
היו"ר אברהם רביץ
אם תהיה התקרמות - אנחנו נמתין. אס לאו - נדבר או על העלאה בדרד

זו או אחרת.
טלי אלדור
אני רוצה שיהיה ברור, טההצעה שהיגעה היום למליאה היא לא על דעתינו

מבחינה וו טלא נמצאים בה כל המקורות הדרושים.
היו"ר אררהם רביץ
זה ברור לנו

(יוטב ראט הוועדה יוצא).
איוור קירשנר
יט חוק טהוצע בוועדת המטנה לביטוה, הצעת חוק פרטית טל חבר הכנסת

הנדל לגבי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

הצעת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אוטרה. היטיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:20(

קוד המקור של הנתונים