ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/02/1998

ביטול הסדר הלוואות ומע"מ ליצואנים; צו מס קניה (הטלת מס על מלאי סיגריות), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 241

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. כ"ב בשבט התשנ"ח (18 בפברואר 1998). שעה 00;09

נכחו;
חברי הוועדה
מי קליינר - מ"מ היו"ר

צ י הנדל - מ"מ היו"ר

אי פינס-פז

אי שוחט

מ"מ: חי אוו-ו ן

יי שטרן
מי זמנים
מוטי איילון - מנהל המכס ומע"מ, משרד האוצר

רון ישראלי - משרד האוצר

יוסי אריה - התאחדות התעשיינים

יאיר רוט-לוי - התאחדות התעשיינים

גבי גבע - מייצג משווקים, סיטונאי סיגריות

איל דוידס - יבואן סיגריות

שלמה חמישה - סיטונאי סיגריות

דני רוטשילד - עו"ד, סיטונאי סיגריות
מנהל הו ועדה
אי קרשנר
י ועצת משפטית
אי שני י דר
י ועצת כלכלית
סי אלחנני
קצרנ ית
, ח י צנענ י
סדר-היום
1) ביטול הסדר הלוואות ומע"מ ליצואנים.

2) צו מס קניה (הטלת מס על מלאי סיגריות), התשנ"ח-1998.ביטול הסדר הלוואות ומע"מ ליצואנים
היו"ר מי קלי י נר
אני פותח את ישיבת הוועדה. את סדר הנושאים קבע מר קרשנר, והנושא הראשון

הוא: הלוואות מע"מ ליצוא.
.אי קרשנר
היה דיון גם על זה.
א' שנ י ידר
היה גם על המו נ יות.

אי קרשנר;

אמרו שיזה בבג"ץ, ואי אפשר לדון בזין.
אי פינס-פז
היו שני נושאים בישיבה הקודמת.
היו"ר מ' קלי י נר
שניהם הגיעו לכאן. אמרו שלא נאה להזמין את מנהל המכס על חמישה מליוני

שקלים.
אי שוחט
קודם כל, זה כן נאה.
היו"ר מ' קלי י נר
מישהו אמר זאת, וזה לא אתה. חבר-הכנסת שוחט, אני מצטער אך זה לא אתה. אמר

זאת חבר-הכנסת פינס-פז. כדי שזה יהיה יותר נאה, הוספנו עוד נושא.
מי אי ילון
נושא הלוואות מע"מ ליצואנים - אני לא יודע מי יזם זאת ולמה יזמו את הדיון

בנושא הזה.
אי שנ י ידר
שר המסחר ו התעש י יה.
אי שוחט
לא. הבנתי שמי שיזם זה יושב-ראש הוועדה.
אי פינס-פז
שר חתעשיח בא ליושב-ראש הוועדה וביקש דיון בוועדה. אתה צודק, שזה חריג.
מי אי ילון
זה גם חריג מסיבה זו שזה לא אישור של תקנות או צוו ים. זה דבר מי נהלי

אדמיניסטרטיבי. זו היתה החלטה אדמיניסטרטיבית של משרד האוצר. משרד האוצר ואגף

החשב הכללי חשבו, שיש מקום לבטל את חתהליך של הלוואות מע"מ ליצואנים. כשהנושא

עלה לסדר-היום, הבעתי דעתי וזח לא משנה כרגע כאן. התוצאה היא, שהעסק הזה אכןבוטל מ-1 בינואר 1998, עובדה. כיון שאני סבור שבכל זאת הטלת מעמסה על

היצואנים של מימון של בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש הבא היא מעמסה כבדה ואין

מקום לעשות -ואת, אניונו כרגע בודקים את הנתונים של עלויות היבוא שמשמש כמרכיב

בחלק של היצוא אצל אותם יצואנים ואנחנו נקבע קריטריונים מסויימים לפיהם אנחנו

נכניס קבוצת יצואנים שאנחנו נתיר להם להגיש דו"ה ביניים.
אי שוחט
אפשר להשתגע. כמה פקידים יתעסקו עם -זה?
מי אי ילון
לא צריך פקידים.
אי פי נס-פז
מוטי אילון, קודם תעשה את הקריטריונים, ואחר כך תבטל, ולא קודם תבטל ואחר

כך תעשה קר י טרי ו ן.
הי ו"ר מ' קלי י נר
בסדר. הוא לא ביטל.
מ' א י י לו ן
אני לא ביטלתי. משרד האוצר, שר האוצר החליט לבטל, וזה בוטל. אני בא ונותן

פתרו ן שיעזור ליצואנים.
אי שוחט
מאה אח ו ז.
מי אי ילון
אם חבר-הכנסת שוחט רוצה שאני לא אתן זאת- - -
אי שוחט
לא, חס וחלילה.
היו"ר מי קלי י נר
מדוע לא הוזמן מי שאחראי על ההחלטה?
אי שוחט
הוא נמצא בחו"ל בעני ן חוק ההמרה.
היו"ר מי קלי י נר
אני לא מדבר על שר האוצר.
דובר
היה נציג בישיבה הקודמת.
מי אי ילון
שמעתי, שהוא זרק זאת כאילו על אגף המע"מ באוצר, וזה לא נכון.
אי שוחט
זה מה שהוא אמר.
מי אי ילון
זה לא נכון. ONCE הוחלט כפי שהוחלט, אני מחפש היום דרך לסייע בידיהיצואנים וזו אחת הדרכים האפשריות שאנחנו מציעים,

אי ש ו חט;

אני חושב, שצריך לקצר בדיון זה וברצוני לומר משהו ברמה העקרונית. אין שום

פסול בזה שוועדת הכספים דנה בנישא שאמנם פורמלית לא צריך לבוא לאישורה ומספיק

ששר האוצר יקבל החלטה בעני ן. אבל, אם, באופן שיטתי, והייתי אומר במידה מסו י ימת

אפילו של חוסר אחריות, במצב היצוא היום, בשער החליפין שלא חשוב ממה הוא נובע

וכל מה שקורה בקשיים האלה, באה הממשלה עכשיו OUT OF THE BLUE ומשנה לגבי הסדר

שקיים מאז הטלת המע"מ, ואינני אומר שלפעמים לא צריך לשנות דברים- - -
חי אורו ן
מה היה הנ ימוק?
אי שוחט
זה kO מליון שקל, וזה הסיפור. עכשיו, בנקודת הזמן, בשפל הזה ביצוא, במאבק

שיש על היצוא, לבוא ולעשות זאת, אין בזה מן ההגיון. אדוני היושב-ראש, זכות

הוועדה לדון גם בדבר שאיננו בסמכות ההחלטה שלה ואני מסכים שזה לא בסמכות

ההחלטה.

עכשיו, אנחנו שומעים, עם כל הכבוד למוטי איילון, שהוא מוצא פתרונות איך

לפתור זאת בדרך אדמיניסטרטיבית אחרת. אם הי ו אומרים שזה לא צודק - שמוטי לא

יעשה פתרונות ואגף החשב הכללי יעשה את מה שהוא עושה ואני יכול להבין את

הלוגיקה. עכשיו, עושים פתרונות, כדי שהם לא יצטרכו לשלם זאת ע"י דיווח יותר

מאוחר של המע"מ.

אדוני היושב-ראש, אני מציע שאנחנו נציע החלטה, וזו זכות הוועדה, שאנחנו

פונים לשר האוצר ומבקשים ודורשים ממנו לא לפגוע בהסדר שהיה קיים כל הזמן

לפחות לא לעת הזאת. זו זכות הוועדה. אם שר חא(יצ.ר לא ישמע, נצטרך להחליט מה

אנחנו עושים עם כל מיני פניות ובקשות שלו.

חי אורו ן;

אני מודה, שאני מכיר את ההסדר הזה מלפני המון שנים גם באופן אישי. אינני

מצליח להבין את הראש של מי שמוליך זאת. זו הקדמתי מיסו י. במס הכנסה, למשל, יש

מיקדמות. כל הוועדה עושה פה מאמצים כל הזמן לקרב עד כמה שאפשר את מועד תשלום
המס של כל המסים. למשל
במסי רכוש עשו עכשיו שורת מהלכים - לקרב את תשלום המס

למועד בו נוצרת ההכנסה בפועל ולא בעין. לכן, אמרו שלא ישלמו מסי רכוש לאורך כל

התקופה אלא כאשר הוא מומש. יש איזו שהיא הצעה של ועדת גבאי למשל בתחום אחר. פה
אומהים
"אתה תשלם את המע"מ עם היצוא".
אי שוחט
זה עם היבוא.
n' אורו ן
זה רק מע"מ יבוא, ולא מע"מ יצוא.
אי שוחט
זה רק ביבוא.
חי אורון
לא משנה. אותו עקרון קיים. זה קיים בחומרי גלם ובכל התחומים. אתה תקבל את

המע"מ, ואתה תשלם את המע"מ בחומרי גלם עם היבוא. לפעמים, המחזור הזה שלך הואלאורך זמן כזה וכזה. אתה מייצא אותו חזרה. יש לך הלוואת מע"מ. אינני מבין את

הרעיון. מה מחפשים פה עכשיו? יש פה הסבון של ^40 מליון ש"ה?
י י רוט-לוי
אלה אותם 40^ מליון שקל ליצואנים.
ח' אורון
בעבר היה ויכוח על ביטוחי שער, על הטבות ישירות ועל שערים שונים. כולנו

תמכנו בירידה מהמנגנונים האלה.

היו"ר מי קלי י נר;

עד עכשיו, לא נמצא אדם אחד בחדר הזה שאמר שהוא מבין. אני מבין, שבסוף נשמע

את נציג החשב. אף אחד לא מבין את העני ן הזה. צריך להיות איזה שהוא הגיון.
אי שוחט
אתה מבי ן, שאי ן הגיון.
היו"ר מי קלי י נר
לא. אני זהיר. אני עדיין לא מבין מה ההגיון אם הוא קיים.
אי שוחט
אני לא רוצה לדבר בשמות, אך הבנתי גם שהוא לא היה מוכן להגיד את דעתו.
היו"ר מי קלי י נר
הבנתי, שגם הוא לא הבין.
אי פינס-פז
בסך הכל, אני מצטרף לדעת חבר-הכנסת שוהט ולדעת חבר-הכנסת אורון, ואני חושב

שגם לדעתך, אדוני היושב-ראש. זה נראה לנו תמוה, לא נכון, לא צודק ובעיתוי לא

טוב. אנחנו מנסים לשמור על כמה דברים שנפגעים קשה מאד בכלכלה הישראלית. דוקא

היום לבטל איזה שהוא מימון ביניים או אשראי כזה, לדעתנו זה מאד לא חכם ולא

צודק. אני חושב, שפה יש לקבל החלטה חד-משמעית וגורפת, שבמקום שמוטי אילון ינסה

להציל את מה שעוד אפשר לחציל פשוט נהזור למצב הקיודם בעני ן הזה והממשלה תמשוך

את ההחלטה שלה.
י י רוט-לוי
אני רוצה להכניס עוד נימוק אחד קטן. מעבר לעני ן של 40 מליון שקל, שציין

חבר-הכנסת שוחט, אלה אותם 40 מליון שקל שהולכים לגרום לפגיעה. לנו, ליצואנים,

זה עולה 40 מליון שקל, מבהינת עלויות וכאשר מחשבים ריבית יותר גבוהה ולא ריבית

חשב אלא ריבית בנקאית וחריגה. אלה דברים מהסוג הזוק. כאשר החוק חוקק לפני כמה

שנים, בדבר?^ ההסבר לפחות באו ואמרו: היצואנים לא ישלמו את המע"מ וגם לא ישלמו

על התשומות. באותו זמן מר ברקת הוליך את המהלך הזה, ובאו ואמרו שמבחינה טכנית

זה קשה מאד ויהיה קשה מאד להתגבר על זה. מצאו את הטכניקה ובאו ואמרו: היצואנים

לא ישלמו.
חי אורו ן
נניח, שאתה מזמין טון. % 50 אתה מייצא לשוק המקומי, ועליו אתה מחוייב

במע"מ, ולגבי ב-% 50 ליצוא אתה מזוכה. הכוונה היא רק ליצוא, ולכן אי אפשר לעשות

הפרדה במקור.
י' רוט-לוי
בדיוק. בזמנו, היו כל מיני כרטיסי אשראי ודברים כאלה, אך זה דבר שהוא

בהסטוריה. לגבי המצב העובדתי היום, זה נאמר ע"י החברים ואני גם מבין קצת שפת

גוף ואני מבין שגם למוטי אילון כל הענין לא נוח.
מי איילון
.זה לא עני ן של שפת גוף. יזה לא משנה אם הוא נוח או לא נוח.
היו"ר מי קלי י נר
זו לא היתה שפת גוף. זו היתה צעקה אילמת.
י י רוט-לוי
גם מבחינת העיתוי וגם מבחינה אמיתית, אנחנו באמת מבקשים מהוועדה שאכן

בדברים מסויימים שאפשר לא לפגוע ביצואנים אז לא לפגוע בהם. אני לא מדבר על

עזרה ליצואנ ים.

אי שוחט;

חבר-הכנסת מיכאל קלי י נר, אני חושב שזו לא רק ההלטה. אני חושב, שתיקח על

עצמך לדבר עם שר האוצר באופן ישיר.
חי אורו
אני רוצה לשאול את מוטי אי ילון סתם אינפורמציה. לכם זה עולה 40 מליון שקל.

האם למדינה זו הוצאה של 40 מליון שקל? השאלה היא האם בכלל יש פה משמעות

תקציבית.
מי אי ילון
אני מציע, שהחשב הכללי יענה על זה.
היו"ר מי קלי י נר
תיכף אתן לנציג חשב שכאן לדבר. דבר אחד שלא ברור לי מבחינת הפרוצדורה

וחבר-הכנסת שוחט, אתה יכול להגיד לי יותר טוב מה הן הפרוצדורות - שר התעשיה

והמסחר, הדרך הנכונה שהוא היה צריך ללכת בה, אם יש פה החלטה אדמיניסטרטיבית של

האוצר, זה לערער בממשלה.
י י שטרן
אעיר על זה.
הי ו"ר מ' קלי י נר
אולי אתה תגיד זאת. בעצם, היה צריך פה לפנות לממשלה. מבחינת שר התמ"ס,

בהחלט אני חושב שהממשלה היא הכתובת הנכונה, ואני אומר זאת כהערה,
אי שוחט
דרך אגב, יכול להיות שראש הממשלה לא יתן לו להעלות זאת. זו סמכות של ראש

הממשלה.
היו"ר מי קלי י נר
אם כך, יבוא ויגיד: "לא נתנו לי". אבל, ללכת לוועדה, אלא אם כן- זו טכניקהמקובלת ו מ ו- סכמת על דעת ראש הממשלה כדי לעקוף ממשלה- - -
א' שוחט
גם על בסיס הפניה שלהם אנחנו צריכים לקיים את הדיון.
היו"ר מי קלי י נר
אני חייב קודם כל להגיד, שהנוהל הזה מצד השר איננו תקין, מבחינתנו, ועדת

כספים, דנה, לא לעתים קרובות, כמו כל ועדה בנושאים שונים. זה שהיא ועדה שיש לה

המון סמכויות חחלטה, אין זח אומר שאין לה את הסמכויות שיש לוועדות אחרות של

הכנסת - ועדת כלכלה וועדות אהרות - לקיים דיונים כדי להביע את דעתה כפרלמנט,

גם אם אין לח סמכויות סטטוטוריות. לכן, בהחלט, גם לוועדת הכספים מותר לקיים

דיון כזה. הייתי אומר, שהנושא חזה בהחלט מצדיק דיון כזח. חרבח מאד פעמים חייתי

מסוייג לגבי חחלטות שבאות לעזור לסקטור מסויים שכולנו רוצים לעזור לו אך יש

לזה השלכות לכלל המשק ואפשר להתווכח עליהן, למשל: נושא ריבית. אני אומר שאני

מאד רוצה לעזור ליצואנים, אבל אם נוריד ריבית, תחיינה לזח השלכות שליליות

אחרות.
חי אורו ן
על מח?
חיו"ר מ י קלי י נר
אינני נכנס לזה כרגע.
אי שוחט
מדובר על אינפלציה
היו"ר מי קלי י נר
מדובר על אינפלציה. פה יש לנו מקרה מדו י יק, שבדיוק אתה מדבר על דבר נקודתי

שנוגע בדיוק לאותו סקטור שיש כאן קונצנזוס עצום שצריך לסייע לו. לכן, אני באמת

לא מבין את הפגיעה הזאת, ומצטרף לדעת חברי-חכנסת שוחט, אורון ופינס-פז. אני

חושב מח הן באמת הטכניקות שאנחנו נפעל בנושא חזח.
י י שטרן
אני כמעט שנה נמצא בהתכתבות ובפגישות עם האוצר-, כדי לשנות דעתם בנושא הזה.
הי ו"ר מי קלי י נר
האם זה סיפור של שנה?
י י שטר ן
כן.
ס' אלחנני
לא.
מי אי ילון
זה סיפור של שנה וחצי, שקיבל שלוש דחיות.
י י שטר ן
אם את רוצח, אראח לך את המכתבים שלי.
ס י אלחנ נ י
זה קיבל דחיות. בפועל, זה רק מה-1 לינואר.היו"ר מי קלי ינר;

חבר-הכנסת שטרן, אולי אתה תאיר את עינינו: מה הם אומרים? מה הוא בכלל

הטיעון פה?
י' שטרן
ההסבר שלי - ויסלהו לי אנשי האוצר - הוא שאצלם nr רשום כהטבה. פורמלית, על

הנייר זה יוצא כמין עוד צעד לחיסכון. הענין הוא לגמרי טכני, ובעצם המדינה היא

ה י תה יכולה להחליט בכלל לא לדרוש מע"מ מיצואנים או לעשות -זאת אחרת. בדקתי

זאת עם רואה-השבון, ויש בעיה מסו י ימת אולי מבחינת הארגון של nr, אבל מבחינה

חשבונאית אין שום בעיה; ברגע שהיצואן מביא את הסהורה הזאת, חומרי הגלם שלו,

רושמים לו זאת כחוב במע"מ, והרקוב הזה ייפרע. אם תוך שישה שבועות הוא לא מביא

את ההוכחה כנגד - זה יופעל, ואם הוא מביא - זה יימחק.
חי אורו ן
חבר-הכנסת שטרן, מתוך נסיון, זה לא יכול לעבוד כך.
מי אי ילון
על היבוא משלמים את המסים עם היצוא.
רו' אורו ן
הוא צריך להגיש רישום יצוא, ולפעמים הוא מגיש אותו אחרי שנה ומתנהל חשבון

מתמשך.
י י רוט-לוי
זו טכניקה שעבדה 22 שנה, והטכניקה היתה בסדר.
חי אורו ן
היא עבדה. הם מצאו טכניקה טובה, וכולם מבסוטים ממנה.
י י שטר ן
הכי פשוט זה להשאיר את מה שיש. אין שום בעיה היום להמשיך בשיטה הזאת.

כשאנחנו רואים את הסטטיסטיקה של הרבעון האחרון עם ירידה כה דרמטית ביצוא, אז

זו עוד פגיעה קטנה. למה לעשות אותה? אין שום הצדקה לזה. זה עני ן שלא חוסך כסף

למדינה בפועל. ליצואנים זה גם עולה כסף.

לכן, אני בדעה שהמלצת הוועדה - כי זו המלצה וההחלטה היא מינהלית - צריכה
להיות חד-משמעית
אנחנו מבקשים להשאיר את ההסדר הקיים, ואם יש עם זה בעיות אז

להמציא הסדר אחר אבל כזה שלא יעלה ליצואנים כסף, כלומר שלא יצטרכו לממן בפועל

את המדינה ע"י הקדמה כזו של תשלומי מע"מ.
הי ו"ר מי קליי,ינר
נציג החשב, יש רושם שיש לך משימה קשה.
ר י ישראלי
אני חושב, שהטיעון של חבר-הכנסת שוחט הוא ענייני. אנחנו נבחן שוב את

ההצעה. אני רק רוצה מההיבט הכספי להגיד, שמדובר פה בסבסוד שנע בסביבות 50

מליון שקל כהלוואות גישור ללא ריבית.
א' שוחט
זה לא סבסוד. המדינה החליטה, שהמע"מ על יצוא הוא אפס.
י' שטרן
.זה עני ן חשבונאי, שאתם החלטתם עליו.
ר י ישראלי
אנחנו נבחן שוב את הבקשה בהתאם לנסיבות כמו שאמר חבר-הכנסת שוחט,
חיו"ר מי קלי י נר
אנחנו רוצים לקבל דיווח על עמדתסם תוך תקופה סבירה.
אי שוחט
אני מציע, שתקבל החלטה פורמלית, ובעקבות זאת תוציא מכתב לשר האוצר שהיה

דיון ופה אחד אמרו משהו.
היו"ר מי קלי י נר
בהחלט. אנהנו נכתוב מכתב כזה למנהל המכס.
חי אורון
חבר-הכנסת קלי י נר, אני מציע להוסיף להצעה של חבר-הכנסת שוחט שמבקשים תשובה

במשך שבועיים, וזה באמת מספיק זמן לבדוק נושא כזה.
י י שטרן
כמו כן, להמשיך אולי בשיטה הקודמת.
היו"ר מי קלי י נר
אני לא רוצה להכנס לזה. כשמדובר ביצואנים נטו, אני לא רוצה פתאום להוסיף

להם נטל כזה היום. אין בזה שום הגיון.
ר' ישראלי
צריך לזכור, שבמסגרת סדרי עדיפויות, אנחנו עושים רביזיה ובודקים דברים.

במסגרת השינויים השנתיים, החלטנו שאת ההסדר הזה אנהנו נבטל. אנחנו מוכנים

לבחון זאת שוב.
הי ו"ר מי קלי י נר
מדובר בענף שיש בו קונצנזוס ביצוא.
מי א י י ל ו ן
מעבר להצהרת אגף החשב הכללי, שיבחנו זאת מחדש, לאחר שזה בוטל היה לחץ

מסיבי של היצואנים, של התאחדות התעשיינים וכוי, ונערך דיון נוסף באמצע ינואר

1998 באוצר. כאשר נערך הדיון הנוסף, הייתי כבר קצת שונה בדבריי ואמרתי שכיון

שזה כבר בוטל-1 בינואר 1998 כרגע נראה לי שהדבר הנכון ביותר לעשות או הטוב

ביותר לעשות הוא לבחון את הדרך איך בכל זאת להמעיט או להפחית את העלות על

היצואנים. אלה הדרכים שאני חיפשתי, ואני כרגע כבר נמצא בסוף שלב העבודה. יכול

להיות, שנגיע למסקנה שלא לעשות דו"ח הצי חודשי אלא אפשר גם לעשות דו"ח כל 10

ימים, וזה בכלל לא משנה. זה משהו מאד טכני, שאפשר מחרתיים לשפר אותו.

הרשומונאי יבוא הוא נתון שיש לי אותו במחשב אחד אומנם, אך עלי לבדוק איך

להעביר זאת למחשב השני. אנחנו עדיין בנויים בצורה כזו של שני מחשבים, ואז יכול

לחיות שזה, באופן אוטומטי, החזר מצידי- - -
א' ש ו חט
למה לך להתאמץ? אולי שר האוצר' ישמע את המלצת הוועדה ויחליט אחרת.
ס' אלחנני
נציג החשב אמר דבר- ארור.
מי אי ילון
אני מחפש גם את טובת היצואנים. היום, בתהליכי שיחרור מכס קייימים, כאשר

סחורה בנמל רגילה ללא התערבות יד אדם משתחררת בתוך 20 דקות, תוך 20 דקות יכול

היצואן לקבל אצלו במשרד, דרך סוכן המכס, את התשדורת: "אתה יכול לקחת את המכולה

ולך הביתה, ושלום על ישראל". במהלכים האלה, שאנחנו מתערבים ביד אדם, אנחנו

מורידים זאת ומתחיל תהליך ביורוקרטי. אני רוצה לאפשר ליצואנים לעבוד בתהליך

השוטף הרגיל ללא עיכובים.
י י רוט-לוי
מצד שני, אתה רוצה להקשות אדמיניסטרטיבית.
הי ו"ר מי קלי י נר
עם כל הכבוד, אנחנו לא מנהלים את הטכניקה. אם יצליחו להגיע לפתרון שיהיה

על דעתכם ועל דעת המכס, אנחנו נהיה מרוצים. מה שרצינו למנוע זה שתהיה פגיעה

חריפה ביצוא שהתקבלה מההחלטה הזאת. פה אמרנו את דעתנו באופן ברור, צלול ופה

אחד. אני בטוח, שהדבר הזה, בצורה זו או אחרת, יבוא לידי ביטוי.

סמדר אלחנני, תכיני מכתב, ואני, אשלח אותו לשר האוצר. אני אעביר את ההחלטה

לשר האוצר.

אני מודה לכם על החלק הזה של הדיון.צו מס קניה (הטלת מס על מלאי סיגריות). התשנ"ח-1998
היו"ר מי קלי י נר
הנושא הבא: צו מס קניה (הטלת מס על מלאי סיגריות), התשנ"ח-1998. בישיבה

קודמת הוצג בפנינו מקרה ספציפי מאד של הטלת מס על היטל בעקבות איזו תחושה שפה

היה נסיון או היתה ידיעה שפעמיים בשנה מתעדכן המ0 והיה כנראה נסיון להרויה על

חשבון זה, אולי זה לגיטימי.
מי אי ילון
זה לגיטימי.
היו"ר מי קלי י נר
אם זה לגיטימי, השאלה היא האם הממשלה יכולה, באופן רטרואקטיבי, לעשות את

הדבר שהתרשמתי שהוא צודק.
מי אי ילון
ראשית, זה לא רטרואקטיבי. שנית, זה גם לגיטימי.
היו"ר מי קלי י נר
אני התרשמתי, שהממשלה עשתה דבר שהוא צודק, והשאלה היא האם נכון לעשותו.

מדובר בדבר צפוי, ולא בדבר שפתאום היתה איזו שהיא הדלפה בעיתון שבעוד עשרה

ימים הולכים להעלות איזה שהוא מס ובעקבותיו אנשים אוגרים מלאים. האם אין יש

טכניקה לגבי העתיד? זו היתה המשאלה שלנו - אמרנו כולנו: גם אם נאשר הפעם את

הצו שלכם, אנחנו רוצים לדעת איך מוצאים טכניקה שהסיפור הלא נעים הזה לא יחזור.

עד כאן. היתה בקשה של חבר-הכנסת שוחט להזמין אותך, ואתה כאן. קודם כל, נשמע את

אנה שניידר עם הערה משפטית.
אי שנ י ידר
לפני שמנהל המכס יכנס לגופו של ענין, בדקתי פעם נוספת את הצד המשפטי של

הטלת הצו הזה והגעתי למסקנה עגומה שאולי המכס הוכשל מבחינה משפטית בדרך כלשהי,

ואסביר זאת. בחוק מס קניה יש מספר צווים, ששר האוצר קובע אותם למשל: העלאת או

הטלת מס קניה או קביעת סוגי טובין לגביהם יוטל מס קניה, והוא צריך לפעול לגבי

הצווים האלה לפי הפרוצדורה של שינוי תעריף המכס, דהיינו הוא יכול לקבוע אותם

עם תחולה ל-60 יום, ובמסגרת אותם 60 ימים הוא צריך לבוא לוועדת הכספים, לקבל

את אישורה, להניח זאת על שולחן הכנסת לשבעה ימים, ורק אז זה מקבל תוקף.

יש סוג נוסף של צווים בחוק הזה, לפי סעיף 2(ב), שזה הצו שאנחנו מדברים
עליו עכשיו
"שר האוצר רשאי, בצו, להטיל את המס על החזקת מלאי של טובין

טעונים-מס.
מי אי ילוו
נכון.
א' שנ י ידר
פעלו כאן לפי אותה פרוצדורה, ולעניות דעתי - בטעות, בגלל שכאשר מדובר על

הפרוצדורה של הטלת המס, מס קניה, שזה סעיף 3 לחוק, כתוב בסעיף 3(ב): "הוראות

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)... יחולו על צווים לפי סעיף זה...". כלומר,

צריך באמת לפעול בפרוצדורה הזאת. כאשר מדובר על צווים לפי סעיף 4 (א)(ג), שזה מחיר סיטוני ועוד סוגי צווים, גם כן בסעיף 4ד לחוק כתוב: "על צו לפי

סעיף 4(ג) וכן על צו חקובע סוגי טובין או שיעוריהם לפי סעיפים 4א או 4ב יחולו

הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)". לא כתוב דבר כזה לגבי צו לפי סעיף

2(ב) לחוק. משמע, שחל על זה סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, שאומר: "מסים,

מילוות... תשלומי חובה אחרים ואגרות המשתלמים לאוצר המדינה... ולא נקבעה בחוק

הוראה שקביעתם בתקנות טעונה אישור הכנסת או ועדה מועדותיה, קביעתם בתקנות

טעונה אישור מראש" - של ועדת הכספים במקרה nr - "או תוך התקופה הקבועה לכך

בחוק...". אין כאן תקופה, שקבועה בחוק. משמע, שצו כזה היה צריך להביא לאישור

ועדת הכספים, כמו שמביאים כל צו אחר של מע"מ או מס-הכנסח, שהואיל ולגביהם לא

נקבע בחוק מס קניה שצריך אישור ועדת הכספים עושים זאת לפי חוק יסוד: משק

חמדינה. אזכיר לכם, שגם לפי חוק היטלי סחר, היטל היצף למשל צריך לעבור את אותה

הפרוצדורה. וכאן, בעצם הדבר הזה לא נעשה. כלומר, היה צריך לבוא לפני ה-1

בינואר 1998 לקבל אישור של ועדת הכספים מראש על הטלת המס הזה על המלאי. עכשיו,

אתם יכולים להמשיך בדיון.
הי ו"ר מי קלי י נר
לא. אני לא בטוח, שאנחנו יכולים להמשיך.
אי שוחט
אם זה כך, למה הם לא עותרים לבית-המשפט?
מי אי ילון
אני שומע זאת פעם ראשונה.
אי שני י דר
זה לא מח שהם אמרו.
היו"ר מי קלי י נר
השאלה היא לא למה חם לא הולכים לבית-חמשפט. אני בעד ההיטל הזה, כפי שאתה

יודע, למרות כל פגמיו, והבעתי את עמדתי בצורה ברורה בישיבה הקודמת, אבל

בנסיבות האלה אני חושב שאם אומרת לי יועצת משפטית שהובאה בקשה אלינו שאנחנו

חיינו צריכים לאשרה מראש ולא בדיעבד, אז לנו עומדת חוות דעת כזו. מה אעשה? האם

אאשר דבר שהוא לא כחוק, כשבעצם הייתי צריך לאשרו מראש?
מי אי ילון
אני מכבד את דעתה המקצועית של עורכת-הדין אנה שניידר.
חיו"ר מי קלי י נר
אני מבין, שיש לה גם התמצאות בענייני מכס.
מי אי ילון
יש לה הו1מצאות רבה, ומה שקרה בזה שהיא באה לוועדת הכספים זה שהיא הוסיפה
התמצאות גם בחוק יסוד
משק המדינה.
היו"ר מי קלי י נר
הוא התלוצץ ואמר זאת ברוח טובה.
מי אי ילון
לגבי הסוגיה המשפטית, אני קיבלתי חוות דעת משפטית שהזמינו אותה החייבים

במס משני עורכי-דין פרטיים במשק, שאחד מהם יושב פה - עורך-הדין רוטשילד.
א' שניידר
אנ י לא הסכמתי לה.
מי אי ילון
על-פי חוות הדעת המשפטית שקיבלתי מהם, ערכנו דיון על זה אצלנו, על-פי כל

מה שנאמר שם, דהינו זאת על הסף ואמרנו שאנהנו מוכנים להתמודד עם זה בבית-

המשפט, צר לי, שרק בהגיעי לישיבה כאן אני שומע טיעון משפטי חדש, שלא למדתי

אותו ולא הכרתי אותו ויתכן שיש בו ממש ואינני מזלזל, הס וחלילה. אני חושב

שצריך לבחון אותו. אני, בההלט, צריך לבחון אותו לאשורו. היה והגברת אנה שניידר

צודקת, הרי שזה יבוטל לאלתר.
אי שנ י ידר
גם אם אינני צודקת, ב-1 במרץ זה מבוטל.
אי שוחט
וזאת, אם לא יהיה דיון עד אז.
הי ו"ר מ' קלי י נר
ברור, שאנחנו נקיים את הדיון. אני רוצה להבין איך אפשר לתת להם אפשרות

תגובה כך שלא נאבד את המועד, כי אני מבין שאנחנו נמצאים כאן בסד של זמן. אם

בכל זאת אפשר להכניס את התקנה הזאת, אם ישכנעו אותך שאפשר, מה הוא המועד

האחרון שאנחנו יכולים לעשות זאת.
אי שוחט
בשבוע הבא.
א' ש נ י י דר
זה צריך לחיות מונח שבוע.
א' קרשנר
זה נגמר בשבוע הבא. זה פורסם ב-1 לינואר.
אי שוחט
אנה שניידר, אני בלי הסעיפים. האם את אומרת שמה שהממשלה עשתה זה בלתי חוקי

עד עכשיו?
א' שנ י ידר
לא מהטיעון שטען עורך-הדין רוטשילד, אלא מהטיעון שלא היה צריך ללכת

בפרוצדורה הזאת אלא היה צריך לקבל אישור מראש.
הי ו "ר מ' קלייי נר
יש לנו פה פלונטר.
אי שוחט
אבל, נדמה לי שהרבה מאד פעמים אנחנו חיים בפרוצדורה הזאת.
א' ש נ י י דר
אף פעם לא היה צו לפי הסעיף הזה. אני הושבת, שגם המכס עצמו לא השתמש אף

פעם בסעיף.
מי אי ילון
נכון.

א' ש נ י י דר;

לכן, זו הטעות שקרתה להם. גם אני לא שמתי לב לזה בישיבה הקודמת, אך לאחר

שבדקתי זאת פתאום ראיתי זאת

הי ו"ר מ' קלי י נר;

אנה שניידר אומרת, שלפי הסעיף אין פרוצדורה של 60 יום אלא פרוצדורה של

אישור מראש. לכן, יש לי בעיה.
מי אי ילון
אני התכוננתי לסוגיה, לחוות הדעת המשפטית הקודמת.
ס י אלחנ נ י
לדעתי, צריך להפסיק את הדיון.
אי שוחט
חבר-הכנסת קלי י נר, בכל אופן, אני מציע שאת הדיון בדבר המהותי נעשה ולא

נקבל הכרעה.
מי אי ילון
אפשר לעשות את הדיון המהותי.
הי ו"ר מ' קלי י נר
סמדר אלהנני, האם יש לך הערה לצד המהותי או לצד הפרוצדורלי?
ס' אלחננ י
יש לי הערה לצד המהותי.
היו"ר מי קלי י נר
מבחינה פרוצדורלית, נצטרך היום לקיים דיון להחלטה, אם נתגבר על הצד

הפרוצדורלי, ולא - הצו בטל.

ברמה המהותית, היות וכבר היזמנו את מנהל המכס, אני מציע שנקיים את הדיון

כאילו יש פתרון לבעיה הפרוצדורלית. אם לא יהיה פתרון, ממילא העסק נפל.

חבר-הכנסת שוחט, רצית לשאול שאלה מקדימה.
א' שוחט
רציתי, בכל אופן שבקצרה מוטי אילו ן יתאר בדיוק את המהלכים: מה קורה כל חצי

שנה? איפה העסק עומד? למה הבעיה התעוררה עכשיו?
ס' אלחננ י
שאלתי ה יתה בישיבה הקודמת, ולא הצלחתי לקבל עליה תשובה: כמה כסף גבו, בין

אם תחת PROTEST (כי; אם לא תחת PROTEST? כמה כסף גבו מזה ומה זה מייצג יחסית

ברווחי הענף?
אי פי נס-פז
הבחורה שהיתה פה דיברה על סכום מסו י ים.
ס י אלחנני
היא לא יכלה לתת תשובה, כי nזה היה מספר שהם כתבו כאומדן מראש. שאלתי כמה

בפועל יצא לכם מזה.
מי אי ילון
אכנס טיפה להסטוריה. זיכרו את התקופה, שברוך השם מאחורינו, של האינפלציה

הגדולה, בה מדי תקופה קצובה, חודש, חודשיים ולפעמים חצי חודש, היו מעלים

מחירים. כתוצאה מהעלאת המחירים, הממשלה נקטה בצעד של היטל על המלאי, אלא שהיא

עשתה -זאת בדרך של היטל ביטחה ולא בדרך של ההיטל מכוח סעיף 2(ב) לחוק מס קניה.

אותו סוג צווים, שהופעל כל הזמן, ואני מסכים עם אנה שניידר שזה ראשונה מופעל

הצו בדרך הזו, הוא צו שבעצם מטיל את החבות במס על שני מרכיבים: גם על מרכיב

המס, תוספת המס, וגם על מרכיב תוספת הרווה ליצרן או ליבואן; העלאת המחירים של

הסיגריות, שמתבצעת אחת לחצי שנה, מורכבת משני גורמים: מהגורם של עלויות ליצרן

או ליבואן בגין הסיגריות כפי שהוא קונה או מייצר אותן, ומתוספת מס שזה עידכון

של המדדים כי זה מס קבוע.
אי שוחט
החלק הקצוב.
מי אי ילון
על החלק הקצוב כל פעם מעדכנים.
ח' אורון
החלק הקצוב קבוע.
מי אי ילון
?זיהינו לפני כחצי שנה שיש תהליך מאד משונה בסיגריות, שלפני תום חציון יש

איזו שהיא גאות אדירה בשחרור סיגריות, אחרי תום רבעון זה יורד וזה ממשיך הלאה.
(מציג גרף, שכותרתו
מס קניה על סיגריות במליוני ש"ח. נתוני גביה חודשייים

לעומת הממוצע החודשי - ראה נספח לפרוטוקול.)

הבאתי רק שני העתקים של גרף, שמציג מה קרה בשנה האחרונה, אבל ממנו גם אפשר

להשליך מה קרה בדצמבר 1996, לאור הירידה של ינואר ופברואר. הירידה של ינואר

ופברואר שלא נמצאת מייצגת את מה שלא מיוצג כאן - את דצמבר 1997 שזו גם כן איזו

שהיא מקפצה.

ערכנו דיון, בחנו את הנושא ואמרנו: "כאשר משרד המסחר והתעשיה מאשר העלאת

מחיר כתוצאה מתוספת עלויות, גורמי יצור או כתוצאה מעלות בשווקים בחו"ל, אנחנו

בזה לא רוצים להתערב. אני לא חושב, שאנחנו צריכים גם על זה לגבות היטל".

חיפשנו את הדרך החלופית שתבטא את ההיטל או את המס רק על תוספת המס בגין אותן

מכירות. מה קורה? למעשה, כל קופסא שהיתה על המדף ביום 1 בינואר 1998 כבר נמכרה

במס החדש. את המס הישן שילמו לי, והוא נמוך יותר. כל מה שעשה הצו הזה - ומצאנו

את הדרך לפי סעיף 2(ב) לחוק מס קניה - הוא שהוא אמר: "תוספת המס, ולא את כל

תוספת הרווה שלך. רק את תוספת המס שמהיום אתה זכאי לגלגל ואתה מתחיל לגלגל על

הצרכנים, אותו נא לשלם לאוצר המדינה".

כאשר אנהנו בהנו את סכום המס שאנחנו עשויים לקבל מהתהליך הזה, הגענולאומדן של כ-6-5 מלי וני שקל, באמת כפי שנאמר כאן. בידי יש מכתב מאחד היבואנים
הגדולים ביותר של סיגריות, שאומר
"אני צריך לשלם לך, בעקבות ההיטל, כ-3.1

מליון שקלים. יש בידי וקוות דעת של עורך-הדין רוטשילד ועורך-הדין אורות, שאומרת

למה הצו nrn איננו נכון". בחנתי את הוות הדעת הזאת, ולדעתי הוות הדעת קצת

שגויה לטעמנו ואנהנו מוכנים להתמודד עם זה בבית-המשפט. לכן, שקלתי להשיב לאותו
יבואן
"נא לשלם את המס".
אי שוחט
איך אתם יודעים את הכמויות שישנן?
מי א י י ל ו ן
אין בעיה, ויש רישומים. זה סוף שנה, וחייבים בדו"חות כספיים של כמות מלאי.

זה כל מה שבמלאי לאחר שכבר שוחרר. למשל: ל"דובק" יש מלאי שעדיין לא שוחרר. אם

זה עדיין לא שוחרר וישתחרר ב-1 לינואר מהמפעל, זח כבר יהיה במיסוי החדש הגבוה.

איפה ביצור המקומי זה קיים?
היו"ר מי קלי י נר
עלי לצאת, ולא ידעתי שאנהל את הישיבה הזאת. אנחנו מסיימים תוך 4-3 דקות.

נצטרך לקיים היום עוד ישיבה בעקבות חוות דעת שנקבל, ואז נקיים הצבעה, אם יהיה

צורך, על הארכת הצו. בשלב זה, מתקיים דיון על סיגריות. חבר-הכנסת הנדל ימלא את

מקומי.

(יו"ר הוועדה, חה"כ מי קליינר, יוצא מחדר הישיבות.)
מי אי ילון
אפשר אולי לקיים הצבעה והחלטה בהנחה שהצו חוקי.
אי שנ י ידר
אני לא רואה איך אפשר לעשות זאת.
ס י אלחנ נ י
היא אמרה לך שזה לא הוקי, ולכן הנח לזה.
ח י אורו ן
מוטי אילון, אחרי שאנה שניידר אמרה את מה שהיא אמרה לפרוטוקול, אנחנו לא
יכולים להצביע. בעצם, אתה אומר
תצביעו על דבר, שהי ועצת המשפטית אמרה לכם שהוא

לא חוקי.
ס י אלחנ נ י
לדעתי, זו התשובה: אתה חוזר הביתה ועושה שיעורים.
מי אי ילון
חבל, שלא ניתנה לי אפשרות להכין טיעון קודם.
אי שנ י ידר
אני מתנצלת שלא עשיתי זאת קודם, אבל האמת היא שבדקתי זאת גם היום בבוקר.
אי שוחט
האם אתה מדבר על סעיף, שכל חצי שנה אתם תבקשו דיווחי מלאי, ועל המלאי

שישנו אצל הסיטונאים ישלמו את התוספת?
ח' אורון
אחרי פעמיים העקומוח תתיישר.
מי אי ילון
הערכתי וקיא, שהעקומה תתיישר אחרי פעם אחת ואפילו לא אחרי פעמיים. אפשר

שהיא לא תתיישר אלא ימשיך התהליך הזה, כי בכל זאת יש עוד מרכיבים שנשארים אצל

היצואן או היצרן.
אי שוחט
איזו תשובה אתה נותן לטיעונים שחלק מהסחורה נמכרה ויש מחו י י בו י ו ת?
מי אי ילון
בדקתי את הנושא הזה. אהד היבואנים הגדולים אמר לי: "כל מה שהתחייבתי, SO

CALLED התחייבתי זה למכירה לשקם, שהמס בגינו הוא 15 אלף ש"ח". אמרתי: "אם זו

הסוגיה ואני אבחן שבאמת התחייבת, על זה אני מוכן לוותר".
אי שוחט
אני חושב על איזה שהוא פתרון, כי תמיד יש שני צדדים למטבע. נניח, שלהבא,
מיוני, תאמר
"דעו לכם, שזה הסיכום". כאן, מכיון שזה הוטל בצו - ולא שאלתי

אותם לדעתם, ויכול להיות שזה שווה - בגלל העובדה שזה נעשה בתהליך כזה ויש טענה

שאכן נמכר, האם היית יכול להגיע למצב שבו, ואני מבין שגם זה בתחומים מסויימים,

בו ייאמר שעל האירוע של דצמבר 1997 הסכום שייגבה יהיה % 50, נניח, ממה שאתם

רוצים - % 50 מהמס שיש על המלאי? אתה מבין אותי?
מ"מ היו"ר צי הנדל
מתוך הנחה שכאילו היו להם התחייבויות?
אי שוחט
מ-1 ליוני זה נכנס למודל הזה שאתם מציעים, כלומר יהיה מס על המלאי. האם זה

סביר מבחי נתך?
מי אי ילון
סביר יותר להניח שזה יבוטל לאור חות הדעת- - -
אי שוחט
אם יבוטל - יבוטל. אני אומר זאת, בהנחה שזה לא יבוטל.
גי גבע
אני גבי גבע, אחד מסיטונאי הסיגריות. ברשותך, אני רוצה מהשטה לנסות להאיר

את עיניכם י בתחום שאני חושב שאתם לא רואים אותו. התסריט, שדובר עליו כאן, הוא

תסריט נכון במאה אחוז. כל שישה חודשים היתה מתקיימת העלאת מחירים, וידעו עליה

פחות או יותר מראש בפרקי זמן, משום שזה היה סיסתמטי: בשלוש השנים האחרון כל

שישה חודשים היתה העלאת מחיר. אנשים אגרו סחורה. חלק מהסחורה נשארה אצל

היבואן. כלומר, בקנה היו שלושה מרכיבים של מלאים: היה היבואן, היה הסיטונאי

והיה הקמעונאי. אתם החלטתם - וסליחה שאני אומר "אתם" ואני מדבר על המערכת

שאתם 'מתלבשים' על הסיטונאי ועל היבואן. לגבי התסריט העתידי, יכול להיות שדיבר

כאן מר בייגה שוחט על הנושא שינתן % 50 היטל שולי. לי אישית הוא נראה סביר, אני

אומר שהוא נראה סביר, למרות שאינני נכנס לצד המשפטי. יכול להיות, שזה סביר.

הנושא המעשי - אתם תפספסו אותו בגדול, ואני אומר זאת מהשטח; היבואן והטיטונאי

- אני אדע להתמודד עם זה. אני אומר עוד פעם תסריט, שאני אדאג שאצלי במלאי לאיהיה כלום כלומר אפס מוחלט ב-1 לחודש. כל המלאי יעבור ממני לקמעונאי. לכס אין

שליטה על הקמעונאי. מה יצא? לא רק שהר ו ו חתם את ה-5 מלי ו נ ים, הפסדתם את מס

ההכנסה והמע''מ שהייתי משלם חוקית וחקמעונאי לא תשתלטו עליו. אני אומר לך זאת,

ואני אומר כדי להאיר את עיניכם, משום שאני חלק ממערכת של מדינת ישראל ומדינת

ישראל בתחום של העש י ה השובה לי.
מי אי ילון
למה אתה חושב שרק סיטונאי משלם מס? מס הכנסה משלמים גם הקמעונאים.
גי גבע
זה בסימן שאלה יותר גדול מאשר ממני, ועל זה אני יכול להגיד לך מהשטח. אני

מנהל מלאים ב-% 100 ולא ב-^99. אם היה לי מלאי של מליון שקל ב-1 לינואר 1998,

המלאי הזה דווח דיווח אמת של % 100. אם היתה עליה של % 4 והרווחתי עליו 40 אלף

ש"ח ברוטו - על 40 לף ש"ה ברוטו שילמתי 20 ומשהו אלף ש"ח מס הכנסה ועוד 7,800

ש"ח מע"מ, ובסך הכל נשאר לי בברוטו 12 אלף ש"ח.
מי אי ילון
אם אני זוכר, מס חברות זה רק% 37.

ג' גבע;

סליחה. אגיד מה שיקרה. אני מנסה עוד פעם להזכיר לך איזו טעות עתידית עלולה

להתרחש מבחינתכם כלפי המערכת, וזאת בראיה של איש שטח שמבין קצת בכלכלה. בכל

הסיפור הזה הגרף לא ישתנה. אני מוכן היום שתצטט אותי, שזה לא ישתנה.
מ' אי ילון
לא לקחתי היטל על כל הגובה, אלא רק על חלק.
ג' גבע
לא חשוב, בכל מקרה, אם התהליך הזה יימשך של עדכון מחירים, אחת לשישה

חודשים- - -
אי דוידס
נכון.
א' שוחט
הוא מעדיף, שאת ההנאה מהעני ן הזה לא יקבלו 50 יבואנים אלא 50 אלף אנשי

קיוסקים. בסדר, אז זה יתפזר על הכל.
חי אורו ן
אבל, אז זה גם לא שונה ממלאי של מכונות כביסה.
גי גבע
יצא, שאתה לא הרוויות.
א' שוחט
אתה אומר, שהאוצר הולך להפסיד באותה מידה.
ג' גבע
לא.. יותר. האוצר הולך להפסיד הרבה יותר. הוא יפסיד את ההיטל של המס, והוא

לא משלם את מס ההכנסה שאני משלם. .
חי אורון
בעל הקיוסק לא משלם מס הכנסה,
גי גבע
אלה דברים מהשטה, וכדאי שתראו את הדברלם בראיה ה?את.

יש דברים שהם מעבר לזה. כמו שנאמר כאן, היו התחייבויות והתחייבויות

מוקדמות. אני מדבר עכשיו רק בשמי, ולא בשם יבואן ולא בשם שום דבר אחר. ראשית,

מעולם לא היתה לי מערכת יחסים בתשלום מס קניה, היטל מס. התעסקתי עם מס הכנסה

ועם מע"מ. יש לי עוד גורם אהד, שמולו אני צריך להתמודד ולשלם מס - בסדר. אני

מדבר על חצו שהיה ב-1 לינואר 1998, שיצא באמצעות פירסום בעיתונים שלא כולם ראו

אותו בתאריך הנקוב. בגלל שהנושא הזה לא היה חדש לכולם והוא התרהש סיסטמטית

שלוש שנים אחורנית, מערכת היחסים בינינו ובין הלקוחות היתח כזו שהם ידעו מראש

שב-Xי ימים אחרי עליית מחירים אני מתחייב למכור להם במהיר ישן. יש לי חשבוניות

אמת שמכרתי לאנשים, ואני יכול להציגן. האם אני על זה אצטרך לשלם מס כי הוא חיה

אצלי במלאי? אני לא חושב שזה אנושי בכלל.
אי שוחט
לכן, הצעתי את n-%50 באירוע הזה.
גי גבע
זה לא אנושי, כי כל שישה חודשים כך התנהגתי. אפשר לבדוק אותי לפרטי פרסים

וזה מדוייק על-פי מחשב. אני עובד רק עם מחשב. גם בשטח החבריה שלי ממוחשבים,

וחם לא עובדים ידנית. נתון מסויים, שאתה מקבל אותו, הוא נתון אמת והוא נתון של-

^100. תשקלו גם את חדבר הזה.

אדוני, אני מציע, בכובד ראש, לשקול את העני ן הזה של הטלת חמס לטובת

המערכת, משום שאתם תפספסו אותו ובגדול. לא רק שלא תרויחו את המס, אלא אתם גם

תפסידו את ההכנסות של מס הכנסה ומע"מ ברמה של הקמעונאי.
ח י אורו ן
מחכים לתשובה.
מ"מ היו"ר צי הנדל
אני מבין, שמחכים לתשובה.

אני נועל את ישיבת הוועדה.

תודח רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים