ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1999

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - סייגים להעסקה בשל קירבה משפחתית), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 390

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. בי בשבט התשנ"ט (19 בינואר 1999). שעה 12:35
נוכחים
חברי הוועדה: ני0ן 0לומינ0קי - מ"מ היו"ר
מוזמנים
ישראל שפיצר - מנהל אגף כח-אדם ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים

עדנה הירשמן-פרי- מתאמת פעולות מרכז השלטון המקומי
היועץ המשפטי
אלי שהרבני (מתמהה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת

0דר היום: 1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - סייגים להעסקה בשל קירבה משפחתית),

התשנ"ז-1997 (של חה"כ ניסן סלומינסקי).הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - סייגים להעסקה בשל קירבה משפחתית). התשנ"ז-1997
היו"ר ני0ו 0לומינ0קי
צהרים טובים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיק1ן - סייגים להעסקה בשל קירבה

משפחתית), התשנ"ז-1997. הוק דומה לזה קיים גם במועצות מק1מיות, במועצות האיזוריות ובמקומות

אחרים, ומשום מה בעיריות עצמן זה נשכח. הצעת החוק הזאת באה לתקן בסך הכל את העוול ולפיכך אני

חושב שהיא חש1בה מאוד. יש בה כדי למנוע חלק מהדברים שאנחנו רואים גם בחיי היומיום, דברים שיכולים

לקרות, שמי שמתמנה לראש רשות מתחיל לאכלס את כל הרשות במקורבים למיניהם. יש בזה פגם

כשלעצמו ויש בזה פגם גם בכל הנוגע לפעילות. קרובים כאלה בעצם גם לא מחוייבים לעבוד כי יש להם

חסינות, שלעולם לא יפטרו אותם, 1זה צרה צרורה.

מאחר ובכל אופן יכולים להיות מקרים שאנחנו לא צופים כרגע, או בעיריות גדולות כשאין קשר בין

מחלקות שונות וכולי, לכן נתנו פתח בסעיף קטן (ה) לשר הפנים במקרים מסויימים, כשבאמת מרגישים שזה

חריג ולא שייך, שלא תהיה לזה שום השלכה, אז השר יכול כן לאשר את זה.

אני מציע לאשר את הצעת החוק הזאת. עכשיו נשמע אם יש הערות או בקש1ת למשרד הפנים.
ישראל שפיצר
אין לי הערה. למעשה אנחנו משווים את זה למה שקיים במועצות המקומיות ובמועצות האיזוריות.

במועצ1ת מקומי1ת אנחנו כתבנו: "לא יתקבל אדם לעבודה ולא יועבר עובד למישרה". לעומת זה פה

אתה מדבר רק על קבלה לעבודה. מה שחסר פה זה מקרה שבו רוצים להעביר עובד מיחידה ליחידה

שעליה ממונה קרוב משפחה. גם את זה יהיה אפשר לעשות רק בתנאים מאוד ספציפיים. לכאורה אני יכול

להעביר עובד מיחידה ליהידה מבלי להזדקק לאישור. בעיריות, בייחוד כשראש העיריה ממנה גם את ועדת

המיכרזים, הוא יכול למעשה ...
היו"ר ניסו סלומינסקי
אתה מציע בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)?
עדנה הירשמן-פרי
זה מתחיל בסעיף קטן (ב): "לא יתקבל אדם לעבודה".
ישראל שפיצר
בסעיף קטן (ב): "לא יתקבל ולא יועבר עובד למישרה שעליה ממונה קרוב משפחה".
אלי שהרבני
אתה אומר ש"לא יתקבל" ואתה גם לא רוצה להעביר אותו.
ישראל שפיצר
נניח שאני רוצה להעביר אדם ממקום אי למקום בי ובמקום בי הממונה על היחידה הוא קרוב משפחתו.

היום גם בכיוון הזה למעשה אין סייג, אני יכול להעביר אותו בלי שום בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מוסיפים גם בסעיף קטן (ב), גם בסעיף קטן (ג) וגם בסעיף קטן (ד).
עדנה הירשמן-פרי
מרכז השלט// חמק/מי מבקש שתוכנס הוראת מעבר שמתייחסת לעובדים שכבר מועסקים בעירית.

שיהיה ברור שהתיקון הל רק מיום ההלת הצעת החוק והלאה וזה לא יחול רטרואקטיבית לגבי עובדים שכבר

עובדים בעיריה. ההערה שאתה הערת חלה כרגע גם על עובדים שכבר נמצאים במערכת.
ישראל שפיצר
זה נכון שזה חל על עובדים שנמצאים בעיריה.
היו"ר ניסן 0לומינ0קי
זאת אומרת - מהיום והלאה.
ישראל שפיצר
בהוראות מעבר אפשר להגיד: תחולה מהיום, או תחולה מ-1.12.98, ממועד כניסתן של הרשויות

החדשות לכהונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שכחתי להכניס כאן מה שאני מוסיף בכל הצעת חוק, שזה גם יחול על העיריות ביהודה ושומרון. תמיד

אני מוסיף את זה כי יש לנו שתי עיריות ביהודה ושומרון.
ישראל שפיצר
אבל שם זה תקנות והממונה מתייחס אל זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב. תמיד, בכל הצעת חוק שעוברת בו1עדת הפנים, אנחנו מוסיפים את זה. מר שהרבני, תוסיף
את זה להצעת החוק
א) שח1ק זה יחול גם על העירי1ת באיז1ר; ב) את התחולה.
ישראל שפיצר
כדאי להוסיף גם הוראת מעבר לרשויות שאם קיים מצב כזה ירא1 את זה כאילו ש...
עדנה הירשמו-פרי
זה מה שביקשתי. זאת ה1ראת המעבר.
היו"ר ניסו סלומינסקי
יש מקומות שבהם פתאום ישאר1 בלי עובדים אם יפטר1 את כולם.
ישראל שפיצר
בואו נאמר, המקומות שבהם זה יכול לקרות זה לא בעיריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - סייגים להעסקה בשל קירבה משפחתית).

התשנ"ז-1997 (של חה"כ ניסו סלומינסקי)

בעד-1

אין מתנגדים

הצעת החוק נתקבלה, להעברה לקריאה ראשונה.

תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים