ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1999

פרויקט פינוי שטח מפעל תע"ש בנוף-ים המייצר חומרים מסוכנים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 388

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. בי בשבט התשנ"ט (19 בינואר 1999). שעה 10:25
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
מוזמנים
ד"ר שמואל ברנר - משנה למנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד נטע כהן - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

עופר גרידינגר - מינהל התכנון, משרד הפנים

ירדנה פלאוט - מנהלת אגף תכנון פיסי, משת- התשתיות הלאומיות

משה אהרוני - שיווק וכלכלה, מינהל מקרקעי ישראל

טל נוימן - אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה מילוא - מנכ"ל תע"ש

אורון מאירי - ידיעות אחרונות
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. פרוייקט פינוי שטה מפעל תע"ש בנוף-ים המייצר חומרים מסוכנים.פרוייקט פינוי שטח מפעל תע"ש בנוף-ים המייצר חומרים מסוכנים
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו פותחים את הישיבה בנושא פינוי שסח מפעל תע"ש בנוף-ים שמייצר חומרים מסוכנים. מאחר

והנ1שאים האלה עלו, ראינ1 אותם גם בחשיפה בעיתונות, וגם דיבר איתי על כך חבר הכנסת אפי אושעיה

בטלפון, לפיכך ביקשתי לקיים דיון גם בוועדת הפנים.

אני מבקש לשמוע מהמשרד לאיכ1ת הסביבה מה יש להם לומר. אחרי זה נשמע את מר מילוא לגבי

עמדת תע"ש.
שמואל בתר
המשרד לאיכות הסביבה מקיים פעילות עניפה, בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר, לפינוי ושיקום

מספר אתרים של תע"ש ברחבי הארץ. נוף-ים הוא אתר מיוחד, הן מבחינת גודלו והן מבחינת זמינותו.

הטיפול באתר הזה כבר נמשך תקופה מאוד ארוכה לאחר שלמעשה הופסקה הפעילות של התע"ש בשטח.

הצו1ת המקצועי שמטפל בנושא חילק את הפעילות ל-3 חלקים:

החלק הראשון הוא הערכת הסיכונים, בדיקת הסיכונים של מה שנמצא בשטח: הן מבחינת שאריות

הח1מרים שנמצאים על הקרקע, הן מבחינת זיהום הקרקע בחומרים כימיים, הן בעיית מי תהום. בוצע מיכרז

בינלאומי, שהוביל אותו התע"ש בהתייעצות איתנו. זה בוצע לשביעות רצוננו. העבודה הזאת נשלמה.

החלק השני היה הגדרת ערכים לטיהור. נשאלת השאלה האם לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו,

ולמעשה השאלה היא מה נחשב שטח נקי. על-ידי עבודה מקצועית ומאומצת אנחנו הגענו לשורה של מה

שנקרא - Clinic Target Values - C.T.Vאיזה ערכים של חומרים בקרקע יהוו עבורנו מצב נקי. הדבר הזה

גם כן הסתיים. כל זה היה השלב הראשון.

השלב השני הוא השלב של טיהור פני השטח, שהוא דבר לא פשוט. בהרבה מיקרים יש מיבנים שלתוך

הסדקים שלהם, לתוך החרירים שלהם, חדרו שאריות של אבק שריפה וחומר נפץ. יש שם גם אזבסט וכל

מיני חומרים בעייתיים. לכן אי אפשר לגשת לטיהור הקרקע לפני שמטהרים את פני הקרקע.

גם לנושא הזה של טיהור פני הקרקע נערך מיכת בינלאומי. המשרד לאיכות הסביבה סייע לצוות

המיכרז בבחירת החברה הז1כה. בקייץ בשנה שעברה נבחרה החברה שזכתה בשלב הזה. כל הפעילות

הזאת חייבת להיעשות גם בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי. אי אפשר 0תם לבוא ולהתחיל להעביר שם

מבנים. אני לא נכנס כאן לפרטי התהליך.

הנושא הזה נעצר. כמו שנמסר לנו, זה נעצר מאחר והאוצר לא העביר את התקציב לביצוע השלב השני.

יש כאן עותק של פניה שלי לנציג האוצר, שיושב כאן, למר טל נוימן. אנחנו פנינו אליו עוד ב-6.12 והצגנו את

הבעייתיות של הנושא. אני מבין מהאוצר שיש כוונה כן להמשיך את העניין וקיימות עדיין בעיות ברמת התכנון

עם השלטון המקומי.
היו"ר מיכה גולדמו
נשמע את נציג האוצר במקור.
טל נוימן
התחילו בתוכנית פינוי מפעלי התע"ש לפני זמן רב. ב-1992 קידמנו מספר אתרים, ביניהם נוף-ים,

אתרים שנמצאים בסביבה צפופת אוכלוסין. המודל שנקבע היה מודל שבו המדינה משלמת עבור כל הוצאות

הפינוי לתע"ש ותע"ש מפנה, כאשר יש כדאי1ת כלכלית לפרוייקט. אמרנושהכדאיות הכלכלית היא שהקרקע

ששייכת למדינה חוזרת למדינה לשיווק.בנוף-ים עשינו תוכנית משותפת עם תע"ש. העבודות בבסיס בוצעו בהתאם לקצב המתוכנן. הגענו עכשיו

כבר לשלבים הסופיים, לניקוי וטיהור הקרקע 1המיבנים המזוהמים. לצערי ההלק המשלים של המשוואה,

שזה קביעת השווי של הקרקע בוועדות התכנון, לא התקדם בנוף-ים למרות שחלפו 7 שנים כמעט, לע1מת

אתרים אהרים שבהם אנחנו כן מבצעים פעול1ת טיהור - לדוגמא: בית-הכרם בירושלים, נווה-מגן בתל-אביב.

ברגע שתהיה וודאות לגבי שווי הקרקע, שזה מה שמונע התקדמות כעת...
היו"ר מיכה גולדמן
מי מעכב את זה?
טל נוימן
מי שמעכב זה 1עדת התכנון המקומית של עיריית הרצליה, ואחרי שהם מסיימים זה ועדה מחוזית

תל-אביב, שהיא אמורה לתת תוקף לתוכנית.
היו"ר מיכה גולדמן
האם יש פה מישהו מעיריית הרצליה? גברת יפה שפירא, אנא רשמי כאן כמה דברים. האם מר פרחי

מטפל בזה?
עופר גרידינגר
הדברים שאמר מר טל נוימן ראויים לתיקון.
טל מימן
אני רק אשלים עוד משפט אחד. ב-1992 כשהתחלנו בפינוי ראש הממשלה חתם על הצווים.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש להוציא מכתב לראש עיריית הרצליה, שאני מבקש לקבל הסבר מדוע ולמה הו1עדה המקומית

בהרצליה מעכבת.
טל נוימן
תיכף אני אגע בזה.

ראש הממשלה דאז חתם על הקמת 1עדות משותפ1ת, כי זה כלל מספר רשויות: זה כלל את הרצליה,

את מועצה איזורית חוף השרון וכולי.
היו"ר מיכה גולדמן
השיפוט הוא רק מהרצליה או שגם ח1ף השרון?
טל נוימן
בזמנו היה גם חוף השרון. היום זה הועבר להרצליה אבל טרם בוטלו רשמית הוועדות המשותפות,

למרות שפנייה נעשתה ממינהל מקרקעי ישראל וממנכ"ל התע"ש לשר הפנים. אבל זה לא מונע בינתיים

לקדם את התכנון, בטח בוועדה המקומית הרצליה. גם מר פרחי מודע לכל התהליכים והוא שותף להם.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש שהמכתב יצא אל הגברת ראש העיר עם העתק למר פרחי, הממונה על עניין התכנון במשרד

הפנים.בשבוע הבא מתוכננת לכל הגופים המעורבים, קרי: מינהל מקרקעי ישראל, תע"ש והאוצר, פגישה עם

ראש עיריית הרצליה.
היו"ר מיכה גולדמו
שיישיגו לי את ראש עיריית הרצליה בטלפון בגמר הישיבה.
עופר גרידינגר
היום סמכות התכנון בשטה זה הוועדה המקומית המשותפת וההערה המחוזית המשותפת ולא הרצליה.

ועדה מקומית משותפת זה ועדה שמוקמת בצו של שר הפנים, היא משותפת לחוף השרון ולהרצליה יחדיו.

הוועדה המחוזית המשותפת היא משותפת למחוז המרכז 1למחוז תל-אביב יחדיו. לראש ה1ועדה המחוזית

המשותפת התמנתה גברת דינה רצ'בסקי וממלא מקומה הוא מר לסקר, הממונה על מחוז תל-אביב. בראש

הוועדה המקומית המשותפת כיהן מר דני רז, שהיה בזמנו מתכנן מח1ז תל-אביב.
הי("ר מיכה גולדמו
מי הי1שב-ראש של הוועדה המקומית המשותפת? עיריית הרצליה או חוף השרון?
טל מימן
זה לא רל1ונטי כי כל השטח הועבר לעיריית הרצליה. זה בסמכות משרד הפנים ולא בסמכות גורם אחר.
עופר גרידינגר
נדמה לי שהבאתי לפה את הפרסום המדוייק. עוד רגע. אני בודק מי היושב-ראש.

הו1עדה המק1מית הזו למעשה המליצה על תוכנית לפיתוח של השטח. הוועדה המקומית היתה צריכה

לפנות ל1ועדה המחוזית המשותפת ולקיים שם דיון כדי לאשר את התב"ע. הפניה הזאת לא נעשתה.
טל נוימן
עקב התנגדות ע'ר"ת הרצליה.
עופר גרידינגר
יש מנהלי פרוייקט שלא נמצאים איתנו היום.
היו"ר מיכה גולדמו
שם זה בניה לגובה או בניה שטוחה?
טל נוימן
לגובה.
היו"ר מיכה גולדמו
זאת אומרת, שם זה לפי תקנות שבס.
עופר גרידינגר
בלי קשר. על הגובה אפשר להוסיף תקנת שבס.
טל נוימן
תקנות שבס זה מעל ומעבר לגובה.
עופר גרידינגר
בזמנו ה1ועדה המקומית בהרצליה התנגדה לתוכנית כי היא ראתה את השטח כצפוף מדי. ניצלו את

הקרקע טוב מדי.
משה אהרוני
זה לא נכון.
עופר גרידינגר
אני אתאר את הידוע לי. באותה ישיבה של הוועדה המקומית הוועדה אימצה את עמדת מינהל מקרקעי
ישראל, שהיתה
לנצל את הקרקע ברמה גבוהה יותר, באחוז' בניה גבוהים יותר.

ראש עיריית הרצליה בזמנו פנה לשר וביקש לפרק את הוועדה. השר השיב שהוא לא "פרק את הוועדה

כי הוא רואה בזה נושא ארצי ולאומי. הוא אמר שצריך לשתף את חוף השרון, ולפיכך הוא משאיר את

הוועדה. עכשיו יש ראש עיריה אחר בהרצליה. אני לא יודע מה עמדתה כרגע. מר אבי דרכסלר, מנהל מינהל

מקרקעי ישראל, אומנם פנה לשר, כמו שאמר נציג האוצר. את הפניה הזאת אני ראיתי לפני מ0פר ימים

ולדעתי היא גם נעשתה רק לפני מספר ימים.
טל נוימן
זה נשלח באוגוסט.
עופר גרידינגר
אני ראיתי א1תה רק לפני מספר ימים. זה לא שהוא פנה לפני 3 שנים לפרק את הוועדה. ההיפך,

הוועדה המקומית בזמנו קיבלה את עמדת מינהל מקרקעי ישראל ואימצה את התוכנית שהמינהל הכין.
היו"ר מיכה גולדמו
מה שלי חשוב בישיבה שמתקיימת כאן היום - זה שגלשנו לנושא של התכנון, להתחלת הבניה וכן

הלאה, אני אוהב את הדברים האלה וזה גם עוזר לי במסלולים אחרים, אבל אני אומר, בלי כל קשר לעניין:

לישיבה זו יש מטרה. מטרתנו לחפש דרך כדי להבטיח שח" התושבים בסמוך לתע"ש ימשיכו להיות שקטים

ושלא נחזור למה שקרה לפני 4 שנים בפיצוץ הגדול. לכן הזמנו את מר מילוא. את תע"ש מעניין מה קורה

עם הקרקע שהיא מפנה. אני מבין שהיה הסדר בין האוצר ובין תע"ש ש"אפשר להם לקבל חלק מהקרקע.
שלמה מילוא
לא במקרה הזה. זה לא נותן לה כלום. רק כאב ראש.

אני נזעקתי לפה כי הכתבה שפורסמה בעיתון היא כתבה של עיתונאי חסר אחריות, שלא בדק את

הדברים בצורה מסודרת.

מדובר על מיתקן "צור שכבר נסגר לפני למעלה משנה. פונו משם בצורה יסודית כל החומרים המסוכנים.

אין שום סכנה לסביבה ממה שיש שם בפנים.

ה1זכר כאן על-ידי המשנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה שיש צ1רך בטיהור. איפת שנעשתה פעיל1ת

של "צור חומרי נפץ וחומרי חדף, ח1מרים רעילים ומס1כנים חודרים לקרקע, הם נכנסים לסדקים ויש צורך

בפעולת טיהור שתעלה הרבה מאוד כסף. לכן אנחנו מגדרים את השטח הזה. המיתקן הזה נשמר בהתאם

להנחיות של מי שאחראי על הנושא של שמירת מיתקנים בטחוניים במשרד הביטחון.אם מישהו בא ומפיל את הגדר, בניגוד לשלטים מאירי עיניים הכתובים ב-3 שפות, נכנס פנימה ומצלם
חביות ריקות ודוודים ריקים, וטוען
יש פה חומרי נפץ - זה לא אחראי, זה לא רציני, זה עושה פניקה בציבור.

זה הסיפור האמיתי כאן.
אורון מאירי
אני העיתונאי "חסר האחריות", כפי שהוא טוען. כבר היה לנו עימות אחד ברדיו והסברתי את הדברים

ואני חושב שהמשנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה חזר על הדברים.

נלקחה חברה שזכתה במיכת בינלאומי. מדובר על 6 מיליון דולר. הם צריכים לפנות את כל השאריות

של חומר הנפץ המסוכן. יש שם אסר וניטרוגליצרין. כמובן שהכמות היא לא כמו במפעל עובד אבל זה הרבה

יותר מסוכן. כאשר יש כמות קטנה וזה מתחמצן עם האוויר יש סכנת פיצוץ הרבה יותר גדולה מאשר כאשר

יש טיפול בחומר הזה. יש בתעלות שאריות של חומרים מסוכנים מאוד שלא מטופלים.
טל נוימן
מה המומחיות שלך?
היו"ר מיכה גולדמו
מר טל נוימן, גם אתה לא מומחה לזה.
שלמה מיל1א
מתי ראית בחיים שלך ח1מר נפץ? איך אתה מעיז לדבר ככה? אתה שרלטן חסר אחריות.
היו"ר מיכה גולדמו
אני רוצה לשאול את המשנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, מאחר וזה לא תחום ההתמחות שלי
באוניברסיטה, אני רוצה לשמוע ממך
האם המיתקן כפי שהוא היום, באתר הקיים, יש בו סכנה או אין בו

סכנה? אני שואל אותך כאיש מקצוע.
שמואל בתר
אנחנו סבורים שלטווח הקצר אין סכנה. בטווח הקצר, הוא טווח של מספר חודשים, אין סכנה מאחר ואכן

החומרים הבעייתיים, לפי מיטב ידיעתנו, לא קיימים שם.
היו"ר מיכה גולדמו
אתם עושים שם ביקורות מידי תקופה?
שמואל בתר
אין לנו סמכות לבדוק. הסמכות היא בידי רשות הרישוי של מיתקנים בטחוניים.
היו"ר מיכה גולדמו
אתם מקבלים ממנה דוח1ת?
שמואל בתר
אנחנו נמצאים איתם בקשר. אני נציג השר לאיכות הסביבה ברשות הזאת. התמונה שאנחנו מקבלים,

שאין סיכון מהיום למחר, אין סיכון מיידי. יחד עם זה, אי אפשר להשאיר שטח באופן מה במדינת ישראל

לאורך זמן.
היו"ר מיכה גולדמן
מה אני יכול להגיד לתושבי הרצליה והסמוכים לאתר, שהם חיים חיים בטוחים או שהם חיים בסכנה?

זאת השאלה.
שמואל בתר
הם חיים חיים בטוחים. אבל יחד עם זה, אני רוצה להוסיף משהו, אם תרשה לי.
היו"ר מיכה גולדמו
בוודאי שאני מרשה לך, הזמנתי אותך כדי שתדבר.
שמואל בתר
כאשר בשנה שעברה פורסם המיכרז לגבי עבודת הטיהור של פני השטח, האוצר לא התנגד. הוא לא

אמר שאם לא יגמרו את התכנון, לא יבטלו את הוועדות ולא יחדשו את הוועדות הוא לא עושה את זה. אז

היתה נכונות ללכת קדימה וייצא מיכרז. גם עבור התקשורת אני חושב שזה חשוב. יצא מיכת, נבחר זכיין.

הוא היה מוכן להתחיל את העבודה. צורתו של השטח נוראית, הוא לא מטופל - אתה יכול לבוא לשם לראות.

אד1ני היושב-ראש, הייתי מא!ד מבקש שאתה תפעיל את הסמכות שלך ואת היכולת שלך כדי שייתחילו

בעבודה הזאת. אם רוצים להמשיך לריב על הנושא הזה של הוועדות - בבקשה. יש עוד את השלב של

טיהור הקרקע, ששם יבוא הכסף הגדול. אין ספק שעל זה יצטרכו לריב הרבה כדי שייתנו את הכסף. אבל

עכשיו חייבים לטהר את המיבנים שקיימים שם, להוריד אותם ולפנות את פני השטח.
היו"ר מיכה גולדמן
זאת אומרת, אתה אומר שאם זה לא ייעשה בחודשים הקרובים אז אני יכ1ל להודיע לתושבי הרצליה

שהם חיים בסכנה?
שמואל בתר
אני לא אומר את זה.
היו"ר מיכה גולדמן
זה מה שאני יכול להגיד. אני מצטט ממה שאתה אמרת.

מר אורון מאירי, הדיון הוא לא בין עיתונאים לבין יושב-ראש הוועדה והוא לא בין אנשי מקצוע. אני מאפשר

לעיתונאים שחושפים דברים לקחת חלק בישיבות ונותן להם גם זכות דיבור. אני בעד לתת להם להשתתף

משום שתפקידנו להבטיח את שלומם של האזרחים.
אוהו מאירי
זו היתה המטרה של הכתבה.
שמואל בתר
אני סבור שאין שם סכנה של פיצוץ. הייתי חבר בוועדת החקירה שראש הממשלה רבין ז"ל הקים לגבי

האסון הקודם. דבר כזה לא י.ישנה שם. אבל זיהום של קרקע וזיהום של מקורות מים באיזור הכי אטרקטיבי

של מדינת ישראל יכול להימשך ונמשך. את זה חייבים להפסיק מהר ככל האפשר.
היו"ר מיכה ג1לדמו
מר טל נוימן, אולי נשמע ממך, מה המועדים בהתאם לסיכום שהיה בעבר?
טל נוימן
בעבר היתה שם פעילות יצורית שנפסקה כבר לפני למעלה משנה.
היו"ר מיכה גולדמו
אבל שמעת מהמשנה למנכ"ל שאם תוך מ0פר חודשים לא ימשיכו בתהליכי הפינוי אנחנו למעשה

נימצא במציאות שאני לא רוצה להגדיר אותה כסכנה כלפי התושבים אבל...
טל נוימן
הוא אמר שעדיף לעשות את זה מוקדם.
הי1"ר מיכה גולדמו
לא, הוא לא אמר כך. הוא אמר: בחודשים הקרובים. אני מצטט, וזה גם מוקלט. לכן אני מצפה ממשרד

האוצר - כל אדם יודע שיש השקעות לטווח הארוך ויש השקעות לט1וח הקצר. במקרה שלכם זה השקעות

אולי קצת י1תר לטו1ח קצר משום שגם הביצוע של המינהל במיכתים שלו לניצול השטח יעוכב כתוצאה מכך

שלא יהפכו את השטח לנקי.

בנהריה עומדים לבנ1ת מיתקן שעשועים במקש שהיה בו לפני כן מפעל אזבסט, שהוא סכנה. לא ניקו

את השטח ולמעשה העיריה משקיעה שם מיליוני שקלים במקום שאנחנו לא ניתן אישור לפתוח אותו. זורקים

כסף לטימיון בגלל שלא היתה שם בקרה, לא של משרד הפנים ולא של המשרד לאיכות הסביבה. משרד

הפנים נתן את האישורים בלי לבדוק לעומק והמשרד לאיכות הסביבה התנהג כמו שהוא התנהג לאתר

במודיעין, ברשלנות. אני לא רוצה רשלנות נוספת.
טל נוימן
האינטרס של משרד האוצר הוא זהה לזה של המשרד לאיכות הסביבה וזהה לזה של תע"ש: לטהר את

המיבנים ואת הקרקע כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר לשווק את המיתחם הזה, זה גם האינטרס של

מינהל מקרקעי ישראל.

הנתיב הקריטי היום, אחרי שתע"ש למעשה פינתה את מרבית האתר...
היו"ר מיכה גולדמן
כמה זמן נשאר לכם עד שתסיימו לפנות את היתרה? לא נשאר לכם כלום?
שלמה מילוא
לא נשאר. בעצם אנחנו הגורם שמטפל במיכרזים ובהפעלת הקבלנים.
היו"ר מיכה ג1לדמו
מי אחראי על הפינוי של יתרת החומרים שנשארו?
טל נוימן
הנתיב הקריטי היום הוא לא הפינוי. הנתיב הקריטי היום הוא השלמת התכנון.
היו"ר מיכה גולדמו
אתה לא עונה על השאלה. אתה עושה מעקפים עכשיו. מי שצריך לקבל על הראש בעניין התכנון, יקבל

על הראש על התכנון. זה לא קשור אחד לשני. תפקידך הוא לנקות את השטח, בלי כל קשר לתכנון.
טל נוימן
בכל מחיר?
היו"ר מיכה גולדמו
בכל מחיר. משום שאני אצא בהודעה שיש סכנה לתושבי השרון, לתושבי הרצליה, בגלל מחדל של

הא1צר, בגלל אי-לחץ של המשרד לאיכות הסביבה, בגלל שהם חושבים שעד שלא ישלימו את התכנונים

ימשיכו לעשות את הדברים האלה.
טל נוימן
לא נאמר שיש סכנה.
היו"ר מיכה גולדמו
דייר שמואל ברנר אמר: תוך חודשים. הוא אמר: תוך זמן קצר. שאלתי אותו: מה זה קצר? הוא אמר:

חודשים.
טל נוימן
דייר ברנר, האם תוך זמן קצר תהיה סכנה?
שמואל ברנר
אני חושב שיש סכנה רציפה. השאלה היא מה המימדים שלה.
היו"ר מיכה גולדמן
אומנם אני לא גר שם אבל אני יושב-ראש ועדת הפנים של כולם. אני אומר לכולנו, אני הושב שתפקידנו

להבטיח שהדברים ירוצו בנתיבים השונים. יש את הנתיב שלך, ואתה צריך לדאוג שהנתיב שלך יתממש; יש

את הנתיב שלהם, שהם צריכים לדאוג שהוא ייעשה; אני צריך לדבר עם ראש העירייה - אני אדבר איתה.
תע"ש אומרים
מבחינתנו אנחנו עושים היום מה שנקרא מחווה של השלמה של פינוי. המנדט הוא אצלנו

עד שזה לא יוצא לשיווק ועד שלא משלימים את התכנון. כל זמן שלא ניקו את השטח האחריות היא עדיין של

תע"ש. לתע"ש יש חזקה על השטח בשלב זה. האם הגדרתי נכון?
שלמה מילוא
יש נקודה מאוד השובה שצריך להבהיר אותה. אין סכנה לתושבים, לא היום וגם לא בעוד שנה, בשל

פיצוץ בשטח הזה.
היו"ר מיכה גולדמן
אולי לא של פיצוץ אבל של התפתחות אחרת. לכל אחד מאיתנו יש ידע בכימיה לפחות ברמה של

בית-ספר תיכון. אנחנו יודעים שבסופו של דבר הח1מרים שנמצאים בשטח הם חומרים שההתפתחות

שלהם, ההשפעה של מזג האוויר, שינויי האקלים, כל הדברים האלה - יש להם השפעות, ויש גם השפעות

חיצוניות שאין שליטה עליהם.
טל נוימן
זה כבר 40 שנה.
שלמה מילוא
אני חולק על זה.
היו"ר מיכה גולדמו
אתם אומרים 40 שנה אבל הפיצוץ שהיה לפני 4 שנים -

אנשים שואלים מדוע הקימו את קיבוץ גליל-ים בלב הרצליה? כשגליל-ים קמה, בשנות ה-40 או בשנות

ה-30, הי1 כל מיני פורעים בפרדסים והיתה מטרה להקים א1תו. אותו דבר בפלמחים ואותו דבר בשפיים.
שמואל בתר
אני כימאי. אני רוצה לומר עוד משפט אחד. אם היה מצב שקבלן רגיל יכול לבוא ולפנות מיבנים שבהם

קירות ספוגי ניטרוגליצרין, אז למה שלא היו עושים את זה? ע1בדה שעדיין יש שם בשטח מיבנים שספוגים

בכל מיני חומרים מזיקים. אתה לא תיתן לקבלן רגיל להרוס עם בולדוזר את המיבנים. אני מסכים איתך, אני

אומר שאין סכנה של פיצוץ היום. אמרתי את זה במפורש. אבל הדבר הזה לא יכול להישאר כך. בזה אנחנו

עובדים ביחד.
שלמה מילוא
אני חושב שלצאת עם כותרת שתוך כמה חודשים יש סכנת פיצוץ בנוף-ים, זה לא נכון.
היו"ר מיכה גולדמו
להכרזה הזאת יש שתי מטרות. אני הרי מכיר את אגף התקציבים במשרד האוצר. איפה שהם יכולים

לדחות, הם דוחים. מר טל נוימן, כשאתה נכנסת לאגף התקציבים אמה לך ביום הראשון דבר אחד: מה

שאתה יכול לדחות, תידחה. איך אומרים: לגלגל, לגלגל, לגלגל.
טל מימן
למה אתה אומר כך? זה לא נכון. יש לנו מיתחמים אחרים של תע"ש שהזכרתי אותם - בית-הכרם

ונווה-מגן - שאנחנו מקדמים בהם את הפעילות, כולל הטיהור. אני חושב שההערה שלך לא היתה במקום

והיא לא היתה מדוייקת. אני חושב שצריך לפנות את נוף-ים במהירות המירבית.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל מה אתה ע1שה בשביל זה?
טל נוימן
אנחנו נפגשים בפגישות רצופות עם ראש עיריית הרצליה, עם כל הגורמים, מהמינהל ועד האוצר.

בשבוע הבא נהיה שוב אצל ראש עיריית הרצליה. אני מקווה שהתהליכים יתקדמו. אבל צריך להבין שזה

חבילה אחת. אי אפשר להגיד שמסלול אחד זה הפינוי ומסלול אחר זה התכנון.
היו"ר מיכה גולדמן
יגיד לך איש המינהל שהיום אלו הימים הפחות טובים של הנדל"ן. למה להם עכשיו לשווק כשהמחירים

נמוכים? אנחנו מכירים את זה. ואז יתחילו להגיד שמבטלים מיכת ראשון וחוזרים אחורה.
טל נוימן
זה לא יהווה שיקול. לא התניתי את זה בשיווק.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל, מר טל נוימן, אתה יודע שהמינהל יעשה שיווק ראשון ואחר-כך יבטלו את המיכרז הזה. למה? כי

לא יקבלו את המחירים שציפו לקבל בהערכות הראשוני1ת.
משה אהרוני
אין התנייה לשיווק, לגבי ההלק של הטיהור.
היו"ר מיכה גולדמו
אבל אתה יודע שזה הלק מהמשחק של המינהל. אנחנו מכירים את זה מצויין.
משה אהרוני
ברגע שתאושר התב"ע נתחיל לטהר. רק אחרי הטיהור יהיה אפשר לשווק.
עופר גרידינגר
א0ור שתיווצר תחושה, ח0 וחלילה, מתוך מה שנשמע פה, שיש איזשהו קשר בין מצב התכנון לבין

סכנת הזיהום בקרקע. מוסדות התכנון יכולים להחליט מחר בישיבה שזה המקום אידיאלי לגן לאומי ושטח

ציבורי פתוח. יש לה את הסמכות להחליט שזה שטח פתוח, כהדר לבילוי.
היו"ר מיכה גולדמו
אתה מכיר את אלה שיי1ותרו על כמה מא1ת מיליונים?
עופר גרידינגר
אבל עדיין יהיה צריך לטפל בזיהום הקרקע. אין קשר בין הדברים.
טל מימן
וכל הגופים פה קבעו שצריך לטפל בזיהום.
ע/פר גרידינגר
אני לא אומר שאנחנו לא נקדם את התוכנית. אני אומר שאי אפשר להתנות בין המצב של החודשים

הקר1בים, שצריך לטפל בזיהום הקרקע, 1בין תהליכי תכנ1ן, שיכולים להתמשך ויהיו עוד די1נים והתנגדויות.
היו"ר מיכה גולדמן
הנה, מר טל נ1ימ1, זה משחי ממשלתי אחר, זה אותו בניין ואותה ממשלה. אתה יודע מה היתרון שלכם

מולי? שאנחנו מתחלפים ואתם נשארים.
שלמה מילוא
אני רוצה להבהיר, גם בעוד שנה, לדעתי ולדעת מומחי תע"ש, לא יהיה סיכון של פיצוץ באתר הזה.

אנחנו בדקנו את זה בצורה אחראית מאוד. גם לנו יש מומחים ואנחנו חושבים שאסור ליצור פניקה אצל

התושבים, שבעוד 3 חודשים הם צריכים להתחיל להיות מודאגים מפיצוץ.
היו"ר מיכה גולדמו
צריכים להיות זהירים.רבותי, אני מסכם את הישיבה לגבי מפעל תע"ש בנוף ים.

אנחנו חרשים מאגף התקציבים באוצר, יחד עם מינהל מקרקעי ישראל, לקדם את כל מה שקשור לפינוי

מפעל תע"ש בנוף-ים.

אני מבקש מאנשי תע"ש, מאחר והמנדט נמצא בידכם, עליכם יש את האחריות כל זמן שאתם בעלי

הסמכות בהפעלת השטח ובהחזקתו, עד שהשטח ייצא למיכרז. אתם צריכים להיות המדרבנים כלפי

המינהל ומשרד האוצר, להשלים את אותה תוכנית שקבעה התפטת מהשטח כדי להבטיח שטח נקי ופנוי.

במקביל אני דורש ממינהל התכנון במשרד הפנים, כמו שאני אדרוש מראש עיריית הרצליה, לקדם את

התהליכים התכנוניים גם בו!עדה המקומית וגם בוועדה המחוזית.

התפקיד של המשרד לאיכות הסביבה, אתם השוטר של כל המערכות האלה. אני לא רוצה שאתם

תקימו ועדת חקירה אחרי האסון הבא. אני רוצה שאתם תדליקו פרוזיקטור אדום לפני שייגיע רואס1ן הבא.

אני רוצה להדגיש שהמשנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה בא והודיע שאין סכנה של פיצוצים אבל יש

סכנה של פגיעה מחומרים מסוכנים שנמצאים שם, שעלולים לפגוע ולהשפיע גם על האזרחים שגרים בסמוך

לשטח. ב1ודאי שזה גם עלול להשפיע על אותם עובדים שייפנו את השטח, אם לא תיעשה עבודה משלימה

כשהם יכנסו לשטח.

אני מציע שזה יהיה הסיכום. אני מבקש לקבל דיווח ממשרד הפנים וממשרד האוצר בשבועיים הקרובים.
משה אהרוני
הייתי חצה שמשרד הפנים יבחן את ביטול הוועדות המש1תפ1ת.
היו"ר מיכה גולדמן
אני א1ציא מכתב ליושב-ראש המועצה הארצית, למר עמרם קלעגיי, עם העתק לגברת דינה רציבסקי.

מאחר ושטח השיפוט הוא היום בידי הרצליה בלבד יש להעביר את זה לאחריות מלאה של הוועדה המקומית

הרצליה.
עופר גרידינגר
יש לשקול. מרחב שיקול הדעת הוא לא של המועצה הארצית. הוא של משת- הפנים.
היו"ר מיכה גולדמן
תפסיקו עם הביורוקרטיה הזאת. נשארו איזה אחיזות היסטוריות מקודם. מה הקשר של המועצה

האיזורית חוף השרון? צריך לעשות הפרדה ואין צורך בוועדה משותפת. הלא כל התפקיד הזה של ממונים

על מחוזות ע1ד נשאר לנו מהמנדט הבריטי. יש דברים שאפשר לשנות אותם.

רבותי, תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים