ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1999

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 384

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ"ה בטבת התשנ"ט (13 בינואר 1999). שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה; מ' גולדמן - היו"ר

א' אושעיה
מוזמנים
א' שיל"ת - המפקח הארצי על הבחירות, משרד הפנים

יועצת משפטית; מי פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; י' שפירא

קצרנית; א' זכאי

סדר-היום; הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)(הוראת שעה).

התשנ"ט-1999.הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)

(הוראת שעה). התשנ"ט-1999

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: הצעת רווק הרשויות המקומיות (מימון

בחירות)(הוראת שעה), התשנ"ט-1999, לקראת קריאה שניה ושלישית. בבקשה, מר שילת.

אי שילת;

אנחנו מסכימים לחוק הזה ואנחנו תומכים בו. אני מבקש להוסיף תיקון לחוק

ואסביר את משמעותו.

יש גם סיעות-אם שיש להן בעיות מימון. סיעה או רשימה שמגישה היום את חבקשה

למימון יש לח היום לפי החוק 30 יום, אני מציע להאריך זאת ל-45 ימים כי אנחנו

צריכים לצאת עם הודעות לציבור. רשימה שמגישה בקשה כזאת זכאית ל-85% מהמימון, לפי

התוצאות. אם רשימה כזאת תגיש בקשה והיא לא תגיש דו"ח למבקר המדינה היא לא תהיה

זכאית לשום דבר, חוץ מסיעת-אם - שתקבל מייד את הכסף שהם 85% בשלב זה. אבל רשימה

או סיעה חדשה שרוצות את המימון עכשיו, את 85%, אני מציע שהיא תיתן ערבות בנקאית.

אם הם רוצים לחכות עד לאחר דו"ח מבקר המדינה - בבקשה.

אפי אושעיה;

בסדר.

היו"ר מיכה גולדמן;

אם אין הערות אני מעמיד את החוק להצבעה. מי בעד העברת החוק לקריאה שניה

ושלישית?

הצבעה

היו"ר מיכה גולדמן;

אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק התקבל והוא עובר לקריאה שניה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 10;12

קוד המקור של הנתונים