ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/12/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 364

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. י' בטבת התשנ"ט. 29.12.98. שעה 13:45

נכהו: חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

אפי אושעיה
מוזמנים
עו"ד איילת פישמן - לשכת המפקה הארצי על הבחירות,

משרד הפנים

איטה וצלר - ממונה על האגף, משרד מבקר המדינה
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1998הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה). התשנ"ט-1998

היו"ר מיכה גולדמן;

שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק של חבר

הכנסת אפי אושעיה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה),

התשנ"ט-1998, לקראת קריאה ראשונה. אני קורא את ההצעה:

הגדרות ופרשנות 1. (א) בחוק זה -

"בחירות" - "הבחירות למועצות המקומיות ולראשי הרשויות המקומיות שהתקיימו

ביום כ"א במרחשון התשנ"ט - 10 בנובמבר 1998 לרבות הבחירות החוזרות,

"חוק המימון" - חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993.

"סיעה חדשה" - רשימת מועמדים שהוגשה מטעם סיעת אם, סיעה או קבוצת בוחרים

אשר זכתה בבחירות במנדט אחד לפחות".

אפי אושעיה;

פה אנחנו רוצים לתקן את זה, נכון?
מירי פרנקל-שור
כן. אנחנו נכתוב: "אשר זכאית למימון לפי סעיף 7".
עו"ד איילת פישמן
סעיף 7 קובע שגם מי שקיבל חצי מנדט ומעלה זכאי למימון.
היו"ר מיכה גולדמן
בסדר, אני ממשיך.

"השר" - שר הפנים.

(ב) "לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות שיש לו בחוק המימון, זולת אם משתמע

אחרת.

הגשת בקשה למימון. 2(א) סיעה חדשה אשר לא נמסרה עליה, במועד, הודעה לשר

לפי סעיפים 11, 12 או 26(ג)(3) לחוק המימון, רשאית להגיש לשר, בקשה לקבלת

מימון (להלן - בקשת מימון), לא יאוחר מיום כ"א אדר התשנ"ט (9 במרס 1999),

ויכול שסיעת אם תגיש בקשה כאמור בשל סיעה חדשה".
מירי פרנקל-שור
נתקן את זה כך שייכתב: חודש מיום פרסום החוק. את סעיפים בי וגי ביטלנו.
איטה וצלר
אני חייבת להסביר שבכלל לא הזמינו אותנו לדיון ואנחנו מוזמנים לועדת

החוקה, חוק ומשפט, ולכן לא יכולתי לבדוק את זה. לא מוטי ולא אני ידענו על כך.יפה שפירא;

הזמנו והודיעו לנו מהמשרד שאת תבואי.

איטה וצלר;

הם ידעו שאני נוסעת לכנסת ולכן הם אמרו את זה, אבל אני באתי רק לוועדת

החוקה, חוק ומשפט.

יפה שפירא;

את זה את צריכה לברר עם המשרד.

איטה וצלר;

ברור שלא יכולנו לבדוק את העניין באופן יסודי ואני לא אוהבת עבודה

מהשרוול.

אפי אושעיה;

לפני שבויים דיברו איתי מהמשרד לביקורת המדינה ודיברו איתי על הצעת

החוק.

איטה וצלר;

למה נקוב בהצעת ההוק התאריך ה-9 במרס? עד כמה שאני זוכרת, כולם צריכים

להגיש לנו את החשבונות עד אמצע פברואר, זאת אומרת שהם יגישו את הבקשה אחר כך?

עו"ד אי ילת פישמן;

תיקנו את הצעת החוק כך שהחגשה לא תהיה עד ה-9 במרס אלא תוך חודש מיום

קבלת החוק. את רוצה שנתקן גם את סעיף הגשת הדוחות?

איטה וצלר;

לא, לא.

אפי אושעיה;

כולם יתייצבו יום אחרי שיאושר החוק.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה שקרה הוא שהיה פספוס בטופס.

עו"ד אי ילת פישמן;

לא רק זה. היו כאלה שיאמרו - לא ידעתי, לא שמעתי, לא אמרו לי.

אפי אושעיה;

היו כאלה שסתם לא ידעו.
היו"ר מיכה גולדמן
היו כאלה שחשבו שהם ינצחו.
איטה וצלר
עקרונית אנחנו לא מביעים דיעה, אבל מבחינה פרקטית, ברגע שכולם צריכים

להגיש לנו את החשבונות, זה לא הגיוני שהם יגישו את הבקשה אחרי שהדוח צריך

להיות אצלנו.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה בגלל שמאפשרים את החוק הזה, לכאלה שלא מילאו את הטפסים מראש, לקבל את

הזכות.

איטה וצלר;

כלומר, את הכסף הם יקבלו רק אם הדוח חיובי.

אפי אושעיה;

לא, לא את כל הכסף. את המיקדמה הם יקבלו על פי החוק הקיים.
עו"ד איילת פישמן
לא הבנתי את סעיף 3 להצעה.

אפי אושעיה;

אני לא יודע להתווכח אתכם משפטית. מה שאני רוצה הוא שרוח החוק תהיה זאת -

מי שלא הגיש בזמן את הטפסים, יקבל ארכה של חודש ימים.

עו"ד איילת פישמן;

לשם כך מספיק סעיף 2.

אפי אושעיה;

מצידי שיהיה רק סעיף 2. אני רוצה דבר נוסף - שיקבלו את המיקדמות על פי מה

שקבוע בחוק הקי ים.

עו"ד איילת פישמן;

לא מקבלים מיקדמה. מקבלים %85 מהמימון מיד. אנחנו נעשה כל מה שאפשר על

מנת לצאת בפרסום בעיתונות באותיות קידוש לבנה, וכך כל מי שרוצה יידע שמגיע לו.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מבקש שיירשם כהחלטה שאני מבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפרסם.

עו"ד איילת פישמן;

משרד הפנים.
הי ו"ר מיכה גולדמן
שמשרד הפנים יפרסם, כדי שלא יווצר מצב שבו אנשים יגידו - לא ידענו.

עו"ד איילת פישמן;

יש אצלנו כבר במשרד תיק גדול של בקשות של אנשים, שהגישו באיחור והם מחכים

לקבלת החוק.

אפי אושעיה;

יש עוד משהו שאתן חושבות שצריך לתקן או לשנות ניסוח?
הי ו"ר מיכה גולדמן
אם כך, אנחנו מאשרים את החוק לקריאה ראשונה.

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

הי ו"ר מיכה גולדמן;

הצעת החוק מאושרת פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים