ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/12/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 4), התשנ"ט-1998(מאת חבר הכנסת מיכה גולדמן)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 350

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ו בכסלו התשנ"ט - 15.12.98. שעה 12:30

נכחו; חברי הוועדה;

מיכה גולדמן - היו"ר

רפי אלול

עמנואל זיסמן

סאלח סלים

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
אריה ברן - ראש מועצת כפר הוורדים

שחר בן עמי - ראש מועצת שוהם

ישראל בוכריץ - סגן ראש מועצת שוהם

דליה בסן - מזכירת ראש מועצת שוהם

אברהים אבו ראס - ראש מועצת עילוט

עלי שבלי - ראש מועצת ערב אלשיבלי

עו"ד יובל גיא

יובל גלאון
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות)

(מס' 4), התשנ"ט-1998 - מאת חבר הכנסת מיכה גולדמן.הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה)

(הסדרי בחירות) (מס' 4). התשנ"ט-1998

(מאת חבר הכנסת מיכה גולדמן)

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה)

(הסדרי בחירות) (מס' 4), התשנ"ט-1998, שעברה בקריאה טרומית בכנסת ושאנו צריכים

להכין אותה לקריאה ראשונה. הצעת התיקון מתייחסת למעשה לשתי קבוצות של ישובים.

סאלח סלים;

אפשר לדעת מי הנוכחים פה מהמשרדים הממשלתיים?
היו"ר מיכה גולדמן
אני לא רואה פה אף אחד מהמשרדים הממשלתיים.
היו"ר מיכה גולדמן
לאחר שבדקתי את הענין עם היועצים המשפטיים ועם היועצת המשפטית של הוועדה,

הצעת החוק אומרת, ואני קורא כאן את הנוסח לקראת קריאה ראשונה:

"חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 4), התשנ"ח-

1998.

1. בחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2),
התשנ"ח-1998 במקום סעיף 24 יבוא
'תחולה -24. (א) סעיף 5(ב)(2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-

1965, כנוסחו בעיף 2 לחוק זה, לגבי מועצה מקומית שביום הבחירות הכלליות

הקרובות, המיועדות להתקיים ביום כ"א בחשון התשנ"ט (10 בנובמבר 1998), כיהנה

שמונה-עשר חודשים לפחות אך טרם כיהנה ארבע שנים, ייכנס לתוקפו מיד לאחר

הבחירות שיתקיימו למועצה לאחר חמש שנות כהונה'".
מרים פרנקל-שור
ומה היה המצב של אותה מועצה אם לא היינו עושים שום תיקון לגביה?
היו"ר מיכה גולדמן
אני אסביר. יש מצב שרשויות קיימו בחירות לפני שנתיים.
רפי אלול
בעיקר אחרי ועדות קרואות.
היו"ר מיכה גולדמן
מועצות ממונות.מרים פרנקל-שור;

השאלה אם כבר התקיימו שם בחירות פעם ראשונה.
היו"ר מיכה גולדמן
התקיימו,

מרים פרנקל-שור;

אם כן, זאת לא מועצה ממונה.

היו"ר מיכה גולדמן;
אתן דוגמה
בכפר ורדים התקיימו הבחירות בספטמבר 1997. באותו יום התקיימו

גם הבחירות בשוהם. ארבעה חודשים קודם לכן היו בחירות בעילוט. זו קבוצה אחת:

שוהם, כפר ורדים ועילוט, שביום הבחירות הכלליות בנובמבר 1998 כיהנו פחות מ-18

חודש. שר הפנים רצה לקבוע שם בחירות בטרם מוצו חמש שנים. למעשה רצו ליצור

מציאות שיהיו שם בחירות תוך כשלוש שנים וחצי.
שחר בן עמי
בשוהם פחות - שנתיים ו-11 חודש.
היו"ר מיכה גולדמן
מה המצב שנוצר? האזרח בחר את ראש המועצה בשוהם, בכפר ורדים או בעילוט

לקדנציה של חמש שנים - כך הוא הבין - אך השר ניצל את החוק המאפשר לו לקבוע

בחירות בטרם מוצו חמש השנים. אנחנו ראינו בזה טעם לפגם, גם ציבורית, ולכן
אמרנו
מאחר שמדובר פה על שמונה-עשר חודש בטרם הבחירות של נובמבר, אנחנו

נצמיד את הקבוצה הזו לבחירות הכלליות הבאות, ואותן מועצות יכהנו למעשה שש שנים

וחצי, במקום חמש שנים. זו קבוצה אחת בת שלוש רשויות. לגבי הקבוצה השנייה,

שמספר השנים שהיא תכהן יהיה כבר ארוך יותר, אמרנו: אי אפשר לפגוע במועצות האלה

ולקבוע שהבחירות ייערכו כעבור פחות מחמש שנים.
רפי אלול
אבל המינימום יהיה: בחירות אחרי חמש שנים.
היו"ר מיכה גולדמן
כן, לגביהן המינימום יהיה: חמש שנים מתום הבחירות האחרונות. זו הצעת החוק

המתקנת שאנו מבקשים להגיש לקריאה ראשונה. האם יש הערות?
מרים פרנקל-שור
אדוני היושב ראש, אני רואה שמה שהסברת לגבי כפר ורדים, שוהם ועילוט נכלל

בקטגורה של סעיף 24(ב), זאת אומרת: מועצה שכיהנה יותר משנה, אך פחות משמונה-

עשר חודשים. זו קטגוריה אחת.

אני לא מבינה את סעיף 24(א). אולי מישהו מהשטח יסביר לי לגבי אילו מועצות
חל האמור כאן
"כיהנה שמונה-עשר חודשים לפחות, אך טרם כיהנה ארבע שנים".עמנואל זיסמן;

הן כיהנו יותר מ-18 חודשים, ואנחנו רוצים להבטיח שהן יכהנו חמש שנים.

מרים פרנקל-שור;

לפי מה שדיברנו, מר בן עמי, אני מבינה שלגביך יש בעיה, כיוון שאתה נבחרת

בבחירות רגילות והיית מכהן פחות משלוש שנים. לכן יש איזה שהוא הגיון חקיקתי

והסבר למה שעשתה פה הוועדה. זה לגבי הקטגוריה האחת: "כיהנה יותר משנה ופחות

משמונה-עשר חודשים". כאמור, בזה יש איזה שהוא הגיון חקיקתי.

היו"ר מיכה גולדמן;

את זה כבר גמרנו. מדובר בעילוט, כפר ורדים ושוהם.
סאלח סלים
מה לגבי כבול?
היו"ר מיכה גולדמן
תיכף תשמע את ההסבר לגבי הקבוצה השניה, שתכהן לא פחות מחמש שנים. היום

רוצים להציע שהבחירות ברשויות האלה יתקיימו כעבור שלוש או ארבע שנים, ואנחנו

אומרים שגם אותן לא יקפחו.
סאלח סלים
ראש המועצה נבחר במארס 1998. הוא ייכלל בקטגוריה הראשונה?
היו"ר מיכה גולדמן
כן, הוא נכלל בקטגוריה של הבחירות שיתקיימו ב-2003.
מרים פרנקל-שור
זאת אומרת, שאם לא היינו מתקנים את סעיף 24, מועצה שכיהנה יותר משנה אך

פחות משמונה-עשר חודשים היתה מכהנת פחות משלוש שנים או קצת יותר משלוש שנים,

נכון?
שחר בן עמי
תלוי באיזו מועצה מדובר. לגבי שוהם - פחות משלוש שנים.
מרים פרנקל-שור
ולגבי כפר ורדים - קצת יותר משלוש שנים.
אריה ברן
לא, הבחירות בכפר ורדים היו באותו יום.
מרים פרנקל-שור
בסדר, ולגבי עילוט - קצת יותר משלוש שנים. אני עוזבת את הקטגוריה הזו

ובכלל לא מתרכזת בה.רפי אלול;

זה נגמר.

מרים פרנקל-שור;

אני מתרכזת בקטגוריה השניה שהיא יותר בעייתית מבחינתי. אני רוצה להבין:

אם התיקון לא היה מוצע כאן בפני הוועדה, כמה זמן היתה מכהנת אותה מועצה מקומית

שכיהנה שמונה-עשר חודשים לפחות, אך טרם כיהנה ארבע שנים? לו לא היה מוגש שום

תיקון, כמה זמן היתה מכהנת אותה מועצה?
שחר בן עמי
אמנה את המועצות אחת לאחת: קרית יערים שמכהנת מה-20 באוגוסט 1996 -

כלומר, שנתיים וחודשיים לפני מועד הבהירות ב-10 בנובמבר 1998 - אם לא היה מוגש

שום תיקון לחוק, היא היתה מכהנת שלוש שנים ושבעה חודשים,
מרים פרנקל-שור
ואחרי התיקון כמה היא תכהן?
שחר בן עמי
- חמש שנים, וזה המצב הסביר.

כסרא וסמיע - דומה, עוד חודשיים, כלומר, שלוש שנים ותשעה חודשים; ינוח

וג'ת - אותו דבר, עוד חודשיים. בקטגוריה שבין שמונה-עשרה חודשים לארבע שנים יש

מספר רשויות שהן פחות מארבע שנים - - -
מרים פרנקל-שור
מה שאתה אומר לי פה - ואני סומכת עליך - הוא שהתיקון המוצע כאן מקרב אותן

לחמש שנים.
שחר בן עמי
נכון.
מרים פרנקל-שור
ואם לא היה פה שום תיקון, כמה הן היו מכהנות?
שחר בן עמי
- בסביבות שלוש-ארבע שנים.
מרים פרנקל-שור
זאת אומרת, אנחנו מקרבים אותן לחמש שנים, אבל אם לא היה פה שום תיקון,

האם הבחירות היו מתקיימות ביום הבחירות הכללי הקרוב, ב-2003?
שחר בן עמי
לא.מרים פרנקל-שור;

זאת אומרת, גם עם התיקון וגם בלי התיקון, הן עדיין לא - - -

שחר בן עמי;

נכון, אבל עכשיו - לפחות חמש שנים.

רפי אלול;

אני רוצה לומר מה מטריד אותי, גברתי היועצת המשפטית: מישהו הולך לבחירות

פעמיים בתוך קדנציה של חמש שנים, שעה שאחר לא. מה שצריך לעמוד לנגד עינייך

ולנגד עיניי זה לתת לאדם את הזכות לכהן חמש שנים.

מרים פרנקל-שור;

זה מה שרציתי לבדוק.
רפי אלול
אני מבין שלגבי הקטגוריה הראשונה אין לנו שום בעיה, את זה פתרנו.
מרים פרנקל-שור
- לגבי שוהם, כפר ורדים ועילוט.
רפי אלול
עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה: לי כמחוקק יש ענין שאדם שנבחר יכהן חמש

שנים. אינני יודע איך תקבעי את זה. תמצאי את הנוסח המשפטי שיבטא את זה.
היו"ר מיכה גולדמן
כבר קבענו את זה. יש נוסח. מאחר שאין פה ערעורים והכל ברור, נעבור

להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק לקריאה ראשונה? מי נגד?

הצבעה

הצעה להעביר לקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה)

הסדרי בחירות) (מס' 4), התשנ"ח-1998, נתקבלה.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מעבירים את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:50)

קוד המקור של הנתונים