ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/11/1998

החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 334

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. י"א בכסלו התשנ"ט (30 בנובמבר 1998). שעה 12:25
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

דוד אזולאי

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
חה"כ דוד סל

יהושע ישי - ממונה על התקציבים, משת- הדתות

נטלי עייאש - לשכה משפטית, משת- הדתות

אליהו ליפשיץ - לשכה משפטית, משת- הדתות

נורית אלשטיין - מנהלת מח' לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה, משי המשפטים

יעל בר-לב - מתמחה, משרד המשפטים

אברהם אמונה - ממ1נה על גמלאים, משרד הפנים

יונית טרנר - החשב הכללי, משרד האוצר

אייל אריה - החשב הכללי, משרד הא1צר

עמיעד ג1לדברגר - יועץ משפטי, מרכז השלט1ן המקומי
היועצת המשפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. החלטת שירותי הדת היה1דיים (גמלא1ת לראש מ1עצה דתית וסגניו), התשנ"ח-1998.החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו). התשנ"ח-1998
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנ0ת. אבקש מהיועצת המשפטית של

הוועדה להתייחס להצעת החוק שלפנינו.
מרים פרנקל-שור
בפני הוועדה עומדת החלטת שיחתי הדת היהודיים, שבעיקרה מתן אישור גימלאות לידועה בציבור של

ראש מועצה דתית. הנושא נדון בעבר בוועדה, במרץ 1998, והוועדה לא הגיעה להחלטה.

לגבי ידועה בציבור של חבר כנ0ת - שסמכות ההחלטה מצויה בידי ועדת הכנסת, ולגבי ידועה בציבור

של שופטים ושרים - שסמכות ההחלטה מצויה בידי ועדת הכספים, אושרו ההחלטות. בסמכות ועדת הפנים

מצוי הנושא של ראשי המועצות הדתיות וראשי הרשויות המקומיות.

מדוע הנושא הגיע לוועדת הפנים? העניין עלה בעקבות פניה של פרקליטות המדינה בתשובה לעתירה

בבית-המשפט העליון, שעליו תפרט גברת נורית אלשטיין. ביקש בית-המשפט העליון לשמוע את החלטת

הוועדה. החלטת הוועדה הזאת היא החלטה של הוועדה. היא לא בקרה נוספת. זאת אומרת, זה לא כמו

הצעת חוק שעולה למספר קריאות, אלא מה שהוועדה מחליטה - זו ההחלטה של הוועדה.

נשמעה דיעה בישיבת הוועדה הקודמת שהוועדה חייבת ללכת בעקבות ההחלטות של ועדת הכנסת

וועדת הכספים. אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה שלדעתי יכולה הוועדה להגיע לאיזה החלטה שיש

בדעתה להגיע. היא לא מחוייבת על-פי החלטות שהתקבלו בכנסת, על-פי החלטות של ועדת הכנסת ושל

ועדת הכספים. אבל, אם רוצה הוועדה להגיע להחלטה אחרת, היא חייבת להיות מנומקת ולתת הסברים

טובים מאוד מדוע הוועדה לא מחליטה כמו שאר החלטות הוועדות, מדוע היא מוצאת לנכון להחליט באופן

שונה לגבי ראשי מועצה דתית.
נורית אלשטיין
מקובלים עלי לחלוטין הדברים שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה. לאמור, אין חובה על הוועדה

להחליט בדומה למה שהחליטו הוועדות האחרות. למתת שמדובר היום בקבוצה אחת בלבד שטרם מצאה

את תיקונה בעניין זה, וזה קבוצת ראשי הערים, שמהם נגזרת גם הזכות של ראשי מועצות דתיות. לאמור,

התיקונים נערכו לגבי נשיא המדינה, חברי כנסת, שרים ושופטים.

הנושא הזה הוא נושא שתלוי ועומד גם בערכאות וגם על סדר היש הציבורי שלנו בהקשרים שונים

ומתעורר מעת לעת. אבל אין דומות זכויות קנייניות למשל, כדוגמת הזכויות שהובטחו בחוק הירושה, שם

ההגדרה של ידוע או ידועה בציבור היא שונה לחלוטין מההגדרה שאנחנו מבקשים להגן עליה כאן, לזכויות

סוציאליות. כאשר מדובר בזכויות סוציאליות של שארים, של קרובי משפחה, של ידועים בציבור - ההחלטות

אינן החלטות ערכיות. ההחלטות הן החלטות מזווית ראיה אחרת.

אם כבודכם יחליטו שלא ליישר קו חקיקתי, למתת שהיום אין לנו יותר בשום הקשר, לא בהקשר של

יחסי עובד ומעביד, כי אלו הובטחו בחוק שיחת המדינה גימלאות ובחוקים אחרים ששואבים מחוקי

הגימלאות, ולא בהקשרים של נבחרי ציבור, כגון נשיא המדינה, חברי כנסת, שופטים ושרים, אם כבודכם

יחליטו לאבחן דווקא את קבוצת ראשי הערים, אתם צריכים ...
מרים פרנקל-שור
מה שעומד בפני הוועדה כרגע זה ראשי מועצות דתיות.
נורית אלשטיין
ומה עם ראשי ערים? הרי זה נגזר בעצם מראשי ערים וראשי מועצות דתיות.
מרים פרנקל-שור
זה החלטות שונות.
נורית אלשטיין
אבל זה בסמכות ועדת הפנים.
מרים פרנ7ול-שור
כ(, זה בסמכות ועדת הפכים.
נורית אלשטיין
זה צריך יהיה לעלות.
מרים פרנקל-שור
יכול להיות שזה צריך לעלות אבל כרגע הההלטה שעומדת על סדר היום בפני הוועדה זה רק החלטת

שירותי הדת היהודיים לגבי ראשי מועצות דתיות.
נורית אלשטיין
אני חושבת שהדברים כרוכים האחד בשני. רצוי שחברי הוועדה יידעו שכרגע אולי על סדר היום של

הוועדה עולה השאלה של ראשי מועצות דתיות אבל ממילא צריך יהיה לעשות תיקון גם לגבי ראשי רשויות

מקומיות.
אליהו ליפשיץ
אבל לא צריך לעשות הקבלה מוחלטת. ניתן יהיה לעשות הבחנה בין ראש מועצה דתית לראש רשות

מקומית.
נורית אלשטיין
אני חושבת שיהיה מאוד קשה.
אליהו ליפשיץ
אם נעשה הבחנה וזה יהיה מקובל על חברי הוועדה ...
היו"ר מיכה גולדמו
זה לא מקובל.
נורית אלשטיין
יהיה מאוד קשה. כרגע תלוי ועומד ערעור של ידועתו בציבור של ראש מועצה דתית. גם היא כבר לא בין

החיים. אנחנו מדברים על תקופה מאוד מוגבלת שיש בעצם תביעה של העזבון שבא בנעליה. זה כדי לעשות

תיקון לפרט.

אבל הרי כבודכם לא דנים בפרטים כאלה ואחרים אלא בנורמות. קשה מאוד, גם היום, לאבחן בין שאריו

של ראש מועצה דתית, או ראש עיר, או ראש רשות מקומית, לבי/ שאריו של חבר כנסת, שופט, שר או נשיא

המדינה. אלה כאלה, כולם בני, מה שנקרא. הם כולם אנשים אשר יונקים מהזכויות של אותו נבחר ציבור

לשעבר. אם כבודכם חושבים שההבחנה יכולה להיות על דרך של הבחנה ערכית, לא כאן המקום. זאת

אומרת, הבחנות ערכיות צריכות להיעשות קודם לכן. אם היו מחליטים נניח שאדם שמנהל אורח חיים מסוייםלא ראוי לשמש ראש מועצה דתית, זה 0יפור אחר.
אליהו ליפשיץ
זה הוחלט בחוק. זה כתוב בחוק.
נורית אלשטייו
אבל לא תוקפים את שאריו על דרך של זכויות סוציאליות. זה דבר שאי אפשר יהיה לעשות. אני רוצה גם

לומר שמכיוון שתלוי ועומד היום ערעור בבית-המשפט העליון, בית-המשפט ראה את הדברים כך. בהחלט

יש חשש שאם הדברים לא יתוקנו בוועדה הם ימצאו את תיקונם בבית-המשפט העליון על דרך של פרשנות

מרחיבה.
היו"ר מיכה גולדמן
לזה אנחנו לא רוצים להגיע.
נורית אלשטייו
רוצה לומר, עקרונות היסוד של השיטה, ובייחוד העיקרון לנהוג בשוויון ובאי-אפליה, שנובע היום גם
מחוק-יסוד
כבוד האדם וחירותו, מחייב יישור קו חקיקתי. במקום שזה לא "מצא, כאן, זה יכול להימצא

בבית-המשפט. לאמור, בית-המשפט יכול לתת פרשנות מרחיבה למילה "שאר".

היום לא מדובר על זכויות של בן-זוג אלא על המילה "שאר". כתוב "שאר" - "בן זוג של אדם". על דרך

הפרשנות המרחיבה של המילה "שאר" בית-המשפט העליון יכול להגיע לתוצאה של "שור קו, בלי שהוא

"זקק לוועדה. לטעמי, כמי שרואה בראיה רחבה את הצורך להגן על הרשויות השונות - לאמור, אשר לכנסת

לכנסת, ואשר לבית-המשפט לבית-המשפט - עירוב התחומים הוא לא דבר נכון. אבל בעיתות מצוקה דברים

כאלה קורים. גם את זה אתם צריכים להביא בחשבון, שלא נכון ולא ראוי היום שבית-המשפט ישתמש

בסמכותו.

הנושא עלה והגיע לבית-המשפט העליון כערעור על החלטה של בית-המשפט המחוזי בחיפה, שהחליט

כבר להרחיב את הפרשנות של המילה "שאר". המערערת היא המועצה הדתית. היום אותה גברת, שהיא

כבר איננה בין החיים, אוחזת בפסק-דין לטובתה. הערעור בא מכיוון הפוך. כך שלבית-המשפט המלאכה לא

כל-כך קשה. הוא יכול להיכנס בדרך שכבר נסללה.

לסיום אני אקרא לכם את הדברים שאמר נשיא בית-המשפט העליון. אני ביקשתי פסק-זמן וביקשתי

שהוא לא יכריע בעניין. ואז הוא החליט: "עם פתיחת הדיון נמסר לי מפי הגברת אלשטיין כי הליכי החקיקה

בכנסת החלו אך טרם הסתיימו. בנסיבות אלו אין מנוס מדחיה נוספת בשמיעת הערעור. אני סמוך ובטוח

שייעשה כל מאמץ לסיים את רודיון בכנסת באופן שניתן יהיה לקיים את הערעור שבפני, אם בדרך החקיקה

ואם בדרך הפסיקה".

מי שמכיר את בית-המשפט יודע שזה רמז עבה כקורת בית הבד. אני לא הייתי רוצה להגיע לשם.
מרים פרנקל-שור
אותה אישה היא ידועה לציבור של ראש מועצה דתית. אני מבינה שהיא אלמנה של מישהו אחר. האם

היא קיבלה פנסיה כאלמנת אותו איש?
נורית אלשטיין
אני לא יודעת. אנחנו לא בדקנו את זה וזה לא רלוונטי. אגב, התיקון הנוסף שייעשה, אם אתם תחליטו

להצביע בחיוב על מה שהצענו, זה גם איזון משאבים נכון במקרה שאדם מותיר אחריו יותר מטוענת

פוטנציאלית אחת.
דוד אזולאי
יש בעיה בעניין הזה. המוסד שאנחנו מדברים עליו הוא מו0ד דתי שמייצג משהו. נכון שאמרת את זה

בדברייך. לנו קשה היום ללכת ולאשר דבר כזה. אנחנו בעצם כאן נותנים איזשהי גושפנקה למעשה לא מו0רי

מבחינה דתית.
אליהו ליפשיץ
יתרה מכך, יש גם בג"ץ.
נורית אלשטיין
השאלה את מי מכים. האם מכים ב0וף את שאריו של אדם כזה, או שפוסלים את כהונתו. זאת אומרת,

אם יש מקום לדיון ערכי הא צריך לרויות קודם לכן, כשאלה מקדמית, /לא בסוף.
דוד אזולאי
נדמה לי שחי/עץ המשפטי של משרד הדתות אומר שיש כבר איזשהי הבחנה בעניין הזה.
נורית אלשטיין
אז אפשר לפסול אותו מכהונה.
ניסן סלומינסקי
ואם לא ידעת שיש לו ידועה בציבור וזה נודע רק כשהוא נפטר? אם רק אז מתגלה הכל?
נורית אלשטיין
אבל זה לא רלוונטי. זכויות סוציאליות הן נפרדות מהשאלה שהעליתם.

יש היום הצעה לתיקון חוק שירות המדינה (גימלאות) כך שבית-הדין למשמעת לא יוכל לשלול גימלה

מאדם שהורשע בבית-הדין למשמעת. למה? כי גימלה נתפסת כזכות סוציאלית משפחתית ולא זכות של

אדם. האדם כשלעצמו יש לו פריסה רחבה בתוך מיתחם המשפחה. שלילת גימלה היא בעצם מכה

למשפחה.

המצב היום הוא שאוצר המדינה מרוויח, זה הכל. הא ותו לא. כי אילו הם היו נישאים כדין אז הכסף היה.

הכסף מוקצה, הוא מתוקצב. אלא שאין את דרך המלך כדי שהוא יוכל להגיע לידיים הנכונות.
ניסו סלומינסקי
יש לו אישה ויש לו ידועה בציבור.
נורית אלשטיין
אני לא יודעת אם יש לו גם אישה וגם ידועה בציבור.
היו"ר מיכה גולדמן
כדי שלא נפגע בבקשה, פה מדובר על ידועה בציבור כאשר אין לו אישה. אם יש לו אישה, זה דבר אחר.
ניסו סלומינסקי
אם יש לו אישה, מי יקבל?
נורית אלשטיין
השאלה היא במקומה. על-פי חוק שירות המדינה (גימלאות), וזה היום גם בהחלטות האחרות שתוקנו,

כאשר לאדם יש גם אישה וגם ידועה בציבור זה מתחלק ביניהן לפי נוסחת איזון משאבים כלשהי.
ני0ו סלומינסקי
ואיפה הצדק פה? יש לו אישה שמלווה אותו 30 שנה, שהיא אם לילדיו, ובסוף ימיו הוא לוקח איזה

בחורה צעירה והיא כבר מחלקת את הירושה.
נורית אלשטייו
ואם יש לו ילד מאותה אישה?
אליהו ליפשיץ
אז הוא חייב לה מזונות בכל מקרה.
נורית אלשטיין
מכוח מה?
אליהו ליפשיץ
מכוח חוק הירושה.
נורית אלשטיין
אבל במקרה כזה מי מקבל את קופת השאר כאישתו לשעבר? בחוק שירות המדינה (גימלאות) הנושא

מוסדר באופן שהממונה על הגימלאות עושה חקירת יכולת, בוחן את היכולת של זו ושל זו, ומחלק בין שתיהן.

ישנם מצבים כאלה. תיראו, החיים הם לא אידיאלים. החיים מזמנים לנו כל מיני מצבים קשים. גם אנחנו לא

אידיאלים. אנחנו לא עושים צדק אידיאלי. צדק אידיאלי זה לא כאן, זה שם. אנחנו לא מתחרים עם שם.

אנחנו יכולים רק לנסות לעשות משהו יחסי, שהוא יותר נכון או פחות נכון. במצבים האלה לממונה על

הגימלאות של עובדי המדינה יש סמכות לבחון את זו ואת זו ולהחליט על חלוקה ביניהן.
אליהו ליפשיץ
הבעיה הגד1לה, איך אפשר להסכים מבחינה ציבורית...
דוד אזולאי
אבל בכלל הולכים לבטל את המועצות הדתיות, נכון? אז למה לנו לדון עכשיו בדבר תה?
היו"ר מיכה גולדמן
אבל מה תעשה עם האנשים הקיימים כעת?
אליהו ליפשיץ
מבחינה ציבורית אי אפשר להסכים לכך שראש מועצה דתית, שנושא במישרה שכרוכה בשיחתי דת,

תהיה לו ידועה בציבור, אישה שהוא חי איתה ללא חופה וקידושין.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה רוצה רשימה?
נורית אלשטיין
למה לא פסלתם את כהונתו?
אליהו ליפשיץ
בגלל שלא ידענו. לא רק זה, יש גם פ70ן-דין מפורש של בית-המשפט העליון בנושא לוי, שם 4 שופטים

מתוך 5 קבעו שידועה בציבור...
נורית אלשטייו
חבל שאתה מעלה את זה כי זה תוקן. אתה פשוט לא מכיר.
אליהו ליפשיץ
הם קבעו שכל זמן שאין החלטה - זה תוקן רק לגבי שופטים.
נורית אלשטייו
זה תוקן לגבי כולם.
אליהו ליפשיץ
עצם העובדה ש-4 שופטים מתוך 5 קבעו שמכיוון שאין שום החלטה בנושא אז הם יכולים לקבוע

שלידועה בציבור אין זכויות - לאחר מכן הנושא אומנם תוקן, אבל זה תוקן לגבי שופטים. הדבר מראה

ששופטי בית-המשפט העליון עצמם לא רצו להחליט החלטה שבפסיקה לולא ההחלטה האחרת.
נורית אלשטייו
זה פ0ק-דין מראשית שנות ה-80. בינתיים חלפו מים רבים. בינתיים יש לנו פסק-דין של השופט שמגר.

אתה פשוט לא מכיר. אני לא רציתי להיכנס לזה. אם אתה רוצה דיסרטציה, אני אתן לך אותה.
אליהו ליפשיץ
אבל לא לגבי ראשי מועצות דתיות.
נורית אלשטייו
חבל שאתה אומר את זה כי השופט שמגר החליט, עוד לפני שתוקנה ההחלטה לעניין השופטים,

להרחיב את ההגדרה של המונח "שאר" גם לידועה בציבור. הנושא שעלה שם לא היה נושא של גימלאות

ממש.
ניסן סלומינסקי
איך הוא יכול היה לעשות את זה?
נורית אלשטייו
הוא עשה את זה בפרשנות.
ניסו סלומינסקי
זה הצרה של המחוקקים, שמערבבים את החקיקה עם השפיטה. זה חלק מהדברים שעושים צחוק

מהבית הזה.
נורית אלשטיין
לצערי הרב היה שם עניין באמת קשה כיוון שהיה מדובר בשופט צעיר מאוד שג00 מסרטן וגם נפטר.
דוד אזולאי
אני חצה לומר, למרות שלמדתי כאן דברי חוכמה, אני מודיע לך, כנציג הציבור הדתי אני לא יכול להצביע

בעד דבר כזה בכלל. זה בניגוד למצפוני.
נורית אלשטיין
השאלה איפה המצפון שלך מתעורר, כאשר יושב-ראש מועצה דתית...
דוד אזולאי
המצפון שלי מתעורר ברגע שזה בניגוד להלכה.
נורית אלשטיין
מבחינת לוח זמנים, איפה המצפון שלך מתעורר? כאשר יושב אדם ומכהן כראש מועצה דתית ויש לו

ידועה בציבור, או...
דוד אזולאי
הוא מתעורר ברגע שאני יודע את הבעיה והוא יושב-ראש מועצה דתית. צריך לתקן את הדבר הזה.
ני0ו 0לומינ0קי
אני הרי לא באתי כאן ביוזמה. באים כאן לשנות, אז אנחנו מתנגדים לשינוי.
דוד אזולאי
צריך להביא לידיעתכם, אתם אנשי משרד הדתות חייבים לטפל בעניין הזה.

מה קורה אצל הקאדים?
אליהו ליפשיץ
זה מישרה שיפוטית. זה אותו דבר. גם הקאדים וגם הרב הראשי, ידועתו בציבור של הרב הראשי -

תקבל.
נורית אלשטיין
זה מישרה שיפוטית ולגביהם זה תוקן באמצעות ועדת הכספים.
ניסן סלומינסקי
התיקון היה על-פי חוק?
מרים פרנקל-שור
על-פי החלטה של ועדת הכספים. זה בסמכות ועדת הכספים, כמו שאנחנו דנים לגבי ראשי מועצות

דתיות וראשי רשויות מקומיות.
נורית אלשטיין
ועדת הכספים וועדת הכנסת, שתי הוועדות, אהת תיקנה לגבי נשיא המדינה והשרים, והשניה תיקנה

לגבי שופטים וחברי כנסת. היום בעצם כבר יש לנו יישור קו לגבי כל קבוצת הנבהרים, למעט אלה אשר עולים

על שולחנכם.
ניסו סלומינסקי
באמת לגבי אלה שקשורים לדת יש רגישות כפולה, אין מה לעשות.
נורית אלשטייו
גם שופט דתי עדיין מעורר את אותה רגישות.
ניסן סלומינסקי
גם נשיא יכול להיות דתי או לא דתי, אבל כאן זה פונקציה שבמהותה היא דתית ושהיא באה לייצג את

הדת. זה לא מכובד.
היו"ר מיכה גולדמן
זה לא קל, בוודאי שגם לא לי. ודאי שכאשר נושא כזה עולה, גימלאות לראש מועצה דתית וסגניו, זה לא

קל. ההחלטה שתתקבל כאן היא לא איזה החלטה שבאה לתת פיתרון כדבר רגיל. פה מדובר גם על נושא

מישרה שבמהותה היא מישרה שבאה לשמור על אחדות המשפחה. זה לא דבר פשוט.

אני בוודאי לא רוצה שתהיה פה איזה מין החלטה לא ראויה. אני שמח שהדברים באמרים גם על-ידי

חבר הכנסת אזולאי וגם על-ידי חבר הכנסת סלומינסקי, והדברים שלהם צריכים להירשם. אבל מצד שני אני

לא יכול לעכב את ההחלטה. ועדת הפנים ואיכות הסביבה צריכה להשלים את העניין גם בשל כך שאנחנו

יודעים שיש הליך משפטי ומחכים לפסק-דין. אני מציע פה לחבר הכנסת אזולאי ולחבר הכנסת סלומינסקי,

אתם בוודאי צריכים שהדברים שלכם ייאמרו ויירשמו בפרוטוקול. אם היינו מחפשים פה את ההצבעה של

מיעוט או רוב אז הייתי מגייס מצביעים. אני לא רוצה להפוך את זה למצב כזה. אני אומר, אתם צריכים לומר

את הדברים שלכם בצורה ברורה כדי שאנחנו לא נפגע בהליך המשפטי שצריך להתבצע. ככה אני רואה את

סיכום הישיבה.
דוד אזולאי
היות ונאמר שאנחנו יכולים לקבל כל החלטה אבל אם אנחנו מתנגדים לזה צריך לנמק את ההתנגדות,

אני מציע שהיועצת המשפטית של הוועדה תבדוק את העניין. אולי היא תימצא איזשהם נימוקים ענייניים

להתנגדות. נשב איתה יחד.
מרים פרנקל-שור
אבל זו שאלה ערכית ולא שאלה משפטית. זו שאלה שכל אדם, כל חבר כנסת שמצביע פה בוועדה

ומביע דעתו צריך להחליט על-פי ערכיו. זה לא שאלה משפטית האם יש זכ(י(ת לידועה בציבור.
ניסו סלומינסקי
על-פי ערכינו אנחנו מחליטים. אנחנו לא יכולים להסכים למה שמציגים בפנינו. אני שמח לשתף פעולה

אבל בנושא הזה אני לא יכול.
דוד אזולאי
אולי נעשה קודם כל תיקון לגבי ראשי רשויות מקומיות.
נורית אלשטיין
תעש/ את התיקון של ראשי הרשויות.
דוד אזולאי
בואו קודם כל נגמור את ראשי הרשויות. בינתיים אני לא יודע מה תהיינה ההתפתחויות במועצות

הדתיות. אולי בינתיים תיפתר הבעיה.
היו"ר מיכה גולדמו
זה לא יכול לקבל פיתרון בלי החלטה לגבי ראשי המועצות הדתיות. אני מבין אתכם אבל חייבים

להחליט.
ני0ו 0לומינ0קי
אני מציע שנדחה את ההצבעה. אני מבין מה שאתה אומר אבל אנחנו לא יכולים לתת לזה יד, גם לא

בהסכמה שבשתיקה. בואו נדחה את ההצבעה.
נורית אלשטיין
האם אפשר להעלות לסדר היום מוקדם ככל שניתן את ראשי הרשויות המק1מיות?
היו"ר מיכה גולדמו
בוודאי.
נורית אלשטייו
האם לגבי ראשי הרשויות המקומיות יהיה לכם יותר פשוט?
דוד אזולאי
אני לא יודע. אז יכול להיות שיהיה רוב אחר.
מרים פרנקל-ש1ר
חשוב לך להעלות את ראשי הרשויות מכיוון שאת טוענת שמכך ראשי המועצות הדתיות ייגזרו. זאת כבר

שאלה משפטית שאני חושבת שלגביה יכולות להישמע פה מ0פר דיעות.
נורית אלשטייו
יכול להיות. אני חושבת שיהיה יותר פשוט לאחר שהתיקון הזה ייעשה. אני חייבת לדעת מכיוון שב-9.12

מתקיים הדיון בבית-המשפט העלי1ן. מה אנחנו נענה לבית-המשפט העלי1ן?
דוד אזולאי
התחלנו בהליכים. את תאה שאנחנו קיימנו היום דיון. אנחנו לא מתחמקים מהדיון.
היו"ר מיכה גולדמן
מתוך כוונה חיובית.
דוד אזולאי
אני חושב שעצם העובדה שהיושב-ראש זימן היום דיון, אז את יכולה להגיד שיש דיון. יש פרוטוקול. גם

בית-המשפט יבין. היו דברים מעולם, כבר דחו פסיקות.
ני0ו 0לומינ0קי
לדעתי גם יש הבדל בין מצב שיש לו אישה או שאין לו אישה.
נורית אלשטיין
אתם לא יכולים לעשות את זה אגב מיקרה פרטי. הבל, זה לא כדאי.
ני0ו 0לומינ0קי
מבהינתי, מבהינת התחושה, זה שהוא חי עם ידועה בציבור זה פחות המור אם אין לו גם אישה, שאז

אני בוודאי לא אסכים לחלוקה.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו נבקש להכניס לעניין הזה את ראשי הרשויות. אנחנו נעביר את זה כך. ננסה לעשות את זה

בשבוע הבא לפני הדיון בבית-המשפט העליון.
ניסן סלומינסקי
אל תעשה את זה ביחד. אנחנו נציע שראש רשות שבנוסף לאשתו החוקית יש לו ידועה בציבור מפסיק

מאותו רגע לכהן. אם אין לו אישה חוקית, זה משהו אחר.
נורית אלשטיין
אבל במי פוגעים בסוף?
היו"ר מיכה גולדמן
רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים